Page 1

CMYK

Medicidefamiliela`ar[ cusalariidemiideeuro EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVII•nr.3(1785)•Joi,6ianuarie2011•8pagini

Pagina 5

Fonduri Pag. 2 cerutepentru modernizare adrumului Boto\ani-Ia\i

Legea nou[ a Educa`iei «bag[ ]n cea`[» profesorii

Prevederilenoiilegialeeduca`iei, promulgat[mar`idepre\edintele TraianB[sescu,stârnescdiscu`ii ]nrândulcadrelordidactice boto\[nene.Lideriicelordou[ sindicatedelaniveluljude`ului a\teapt[publicareanormelorde aplicarealelegiipentrua-\i l[murineclarit[`ilepecareleau legatdecevaaduceaceast[nou[ lege]nv[`[mântuluiromânesc. Pagina 3

Auratat sporulde calculator, darsper[la sporde periculozitate Pagina 4


2

6ianuarie2011

TOPNEWS

Democrat-liberalii\i-audeciscandidatulpentruprim[riaCorni.}nlunafebruarieurmeaz[s[se desf[\oarealegeripar`iale]ncomunaCorni,caurmareadecesuluiprimaruluiPSD,DumitruMi`osu. Potrivitdemocrat-liberaluluiCristianAchi`ei,celcarevafiaruncat]ncursapentrucâ\tigareaprim[riei CornivafiunuldintreactualiiconsilierilocaliaiPD-L,DorelDorneanu.Acestamaide`ine\ifunc`iade pre\edintealorganiza`ieilocalePD-LCorni.|anseleacestuiapentruadjudecareaprim[rieiCornipars[ fiedestulderidicate,având]nvederec[lafostelescrutinurielectorale,s-aclasatfoarteaproapede câ\tig[tor.Alegerilepar`iale]ncomunaCornisevordesf[\uracelmaiprobabilpe20februarie.(M.A)

Fonduri cerute pentru modernizarea drumului Boto\ani-Ia\i |iautorit[`ilejude`ene ]ncepdemersurilepentruob`inereadefonduripentruconsolidarea\imodernizarea drumuluijude`eance leag[Boto\anideIa\i, perutaFl[mânziPr[jeni-Plugari. Astadup[ceoficialiidinIa\iau anun`at c[ demareaz[ ]n cel mai scurttimplucr[riledemodernizarepân[lalimitacujude`ulBoto\ani,avândasigurate\ifondurile necesare.Potrivitreprezentan`ilor ConsiliuluiJude`eanBoto\ani,se dore\tecabaniis[fieob`inu`ipe programulguvernamentalprivind modernizarea a 10.000 de kilometridedrumjude`ean]n`ar[.|i asta deoarece, oricum la ora actual[,dincei15,4kilometride drumdeperutarespectiv[,13,4 kilometri sunt asfalta`i, doar doi kilometri necesit[ interven`ii mai ample.„Jude`ulIa\iprobabilc[a avut ca prioritate leg[tura dintre Ia\i\iPlugaripentruc[acoloeste o zon[ cu foarte multe sate. Pe zonaFl[mânzi-Plugarieunuam

decât comuna Pr[jeni cu satul Câmpeni\isatuladiacentMiletin. Astfel,eranormalcaIa\uls[fac[ primul pas, nu avea nicio logic[ s[modernizezeudrumulpân[la Plugari. }n condi`iile ]n care am v[zut]n2009c[Ia\ulademarat licita`ia pe fonduri europene, tot

atunci am scos la licita`ie \i noi \apte lucr[ri de proiectare drumuri \i am f[cut expertiz[, SF, proiect tehnic, inclusiv pentru acest drum Fl[mânzi-CâmpeniPlugari-Ia\i”, a declarat vicepre\edinteleCristianAchi`ei. Pân[pe20ianuarievafitrimis[

la Ministerul Dezvolt[rii documenta`ia ]n vederea ob`inerii finan`[riipentruacestdrumpeprogramulguvernamentaldemodernizarea10.000kmdedrumjude`ean. Suma necesar[, conform studiuluidefezabilitate,estede36 demilioanedeleipentrucei15,4 km.Astfelc[,dintotaluldistan`ei,circadoikmvorfimoderniza`i,iarrestulde13,4kmvorsuferilucr[rideconsolidare\imodernizarea]mbr[c[minteiasfalticeexistente.„Nu]nseamn[c[nu ne-ainteresatzona,dareragre\it dinpunctulmeudevederes[fac[ jude`ulBoto\aniprimuldrumul\i s[ajunglalimitadejude`pân[la Plugari\ipeurm[s[nuamoleg[tur[ modernizat[ pân[ la Ia\i. Faptul c[ acum Ia\ul demareaz[ lucr[rile, ne permite \i nou[ s[ avemologic[]ndezvoltareaaceleizonecadrumreabilitat\iconsolidat. Acum drumul e asfaltat pân[ la ie\irea din satul Pr[jeni, apoieozon[deaproapedoikm pân[lalimitacujude`ulIa\i,care e]ncâmp,nuaavutnimeniinteres s[ o asfalteze la acel moment”, a mai precizat vicepre\edinteleCJ. (MonicaAionesei)

Conducere Comisia de la Direc`ia de Drumuri, criticat[ de interimar[laSpitalul vicepre\edintele Achi`ei «Sf.Gheorghe» Comisiadeanaliz[\i verificareformat[din consilierijude`enipentru acontrolalegalitateacontractelordeachizi`iidela Direc`iaJude`ean[de Drumuri\iPoduri (DJDP)Boto\ani,„o marepierderedetimp”. Cel pu`in astfel a denumit-o vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, CristianAchi`ei,dreptdovad[stând multitudinea de erori strecurate ]n raportul ]ntocmit de comisie. „Acea comisiedeanaliz[\iverificareafost opierderedetimp.Cic[aulucratdou[luni,dar]naceledou[luniaulucratjum[tatedeor[.Aufostacolo, auc[utattreidosare,]ncercânds[g[seasc[cine\tieceminuni,\iapoiau

f[cutunraportdetotrâsul.Suntatâteaerori]nacelraport\ini\techestii absolut penibile, se compar[ valori estimatef[r[TVAcuvaloricontractatecuTVA,s-auscrisgre\itfirmele careaucâ\tigatcontractele.Nicinu vreaus[maidiscutdespreacestgen decomisiecareadatunraport\il-au \isemnata\a,plindegre\eli”,aspus Achi`ei.Astanuva]mpiedica]ns[ca corpul de control al pre\edintelui ConsiliuluiJude`eans[fac[unaudit la Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri(DJDP)pentruastabilidac[ ]ntr-adev[rlicita`iilenus-audesf[\urat]ncondi`iilelegii.Respectivacomisiedeanaliz[\iverificareaf[cut aceea\iactivitate\ilaDirec`iaGeneral[deAsisten`[Social[\iProtec`ia Copilului(DGASPC)\iurmeaz[\ila compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al ConsiliuluiJude`ean.(MonicaAionesei)

GabrielaVarzarinumai este„directorcucontract”laSpitalulderecuperare„Sf.Gheorghe”. Reprezentan`iiautorit[`iilocalevor trebui s[ stabileasc[ ]n curând data organiz[riiconcursuluipentrupostul de manager al Spitalului de Recuperare„Sf.Gheorghe”.Astadup[ce la conducerea acestei institu`ii s-a instalatinterimatul,chiar]nprimele zilealeacestuian.De\icontractulde management ]ncheiat cu Ministerul S[n[t[`iideGabrielaVarzariaexpirat]nurm[cudou[zile,economista careaocupatpân[acumfunc`iade directoralunit[`iimedicalear[mas ]n continuare la conducerea spitalului,cudelega`ie,pân[cepostulvafi ocupat prin concurs. La Spitalul de

Pneumoftiziologie, cealalt[ unitate medical[cupaturiaflat[]nadministrarea Consiliului Local Boto\ani, postul de manager a fost ocupat de anultrecutprinconcurs,]ntimpcela Spitalul„Sf.Gheorghe”s-aa\teptat expirarea contractului de managementcuMinisterulS[n[t[`ii. Actualuldirectorinterimarsus`ine c[nus-ahot[rât]nc[dac[vacandidasaunupentrupostuldemanager, darc[esteposibils[iadeciziadea se]nscrielaconcurs.}ncelmulttrei luni urmeaz[ s[ se organizeze \i la Spitalul de Recuperare concursul pentru postul de manager, iar câ\tig[torulacestuiconcursvatrebui s[ prezinte primarului contractul de management pentru urm[torii trei ani. Concursul pentru un astfel de postcuprindetreiprobe:scris,proiect\iinterviu.(AuroraDimitriu)

Amendament propus de Dolineaschi Prevederile Ordonan`ei de Urgen`[ 111/2010,princareserestrângdrepturile privindindemniza`iadecre\tereacopilului, ar putea s[ se aplice doar ]n cazul mameloralec[rorsarciniaudebutatdup[ intrarea]nvigoareaacestuiactnormativ. Acestlucruarputeafiposibil]ncondi`iile ]ncarearfiacceptatamendamentulpropusdedeputatulPSDAndreiDolineaschi. Amendamentul prevede ca restrângerea acestordrepturis[seaplicedoarasupra persoaneloralc[rorcopilsena\te]nurma uneisarciniluate]neviden`[dup[intrarea ]n vigoare a OUG 111. „Astfel, dac[ amendamentulvafiadoptat]ncadruldezbaterii parlamentare, p[rin`ii care pot demonstracuactemedicalec[sarcinaa fostluat[]neviden`[]naintede13decembrie2010,vorputeabeneficiadeacordareaindemniza`ieipentruoperioad[dedoi ani\inudeunancumseprevede]ntextul Ordonan`ei”, a declarat deputatul Andrei Dolineaschi. }n forma actual[ a actuluinormativ,restrângereaperioadei]n careseacord[indemniza`iadecre\terea copilului se aplic[ asupra persoanelor al c[ror copil s-a n[scut dup[ data de 1 ianuarie2011,lucruconsideratdiscriminatoriu de c[tre parlamentarul de Boto\ani.„}nprimulrând,ordonan`aintroduceo«discriminare]ntrepersoanelecareau luatdeciziiidentice]nacela\icadrulegal existentpân[laintrarea]nvigoareaOUG 111/2010». Altfel spus, p[rin`ii care au luatdeciziadeaaveauncopil]naceea\izi voraveadrepturidiferitedac[]ntr-uncaz copilul se na\te pe 31 decembrie 2010, fa`[decazurile]ncarecopilulsena\tepe 1ianuarie2011.Adouaproblem[vizeaz[ principiul retroactivit[`ii legii conform c[ruia«normanupoatefiaplicat[pentru fapteles[vâr\iteanteriorintr[riiei]nvigoare»”,amaispusDolineaschi.Amendamentul va fi depus la Comisia pentru munc[, familie \i protec`ie social[ din Senat, imediat dup[ deschiderea sesiunii parlamentare.Dezbaterea\ivotareaordonan`ei \i amendamentelor trebuie s[ se ]ncheiepân[pe17februarie2011,dup[ carevafitrimis[laCameraDeputa`ilor. (MonicaAionesei)

Noul jurist al I|J, ]ntâmpinat de sute de procese NoulconsilierjuridicalInspectoratului |colarJude`ean(I|J),CarmenStoian,va trebui ca ]n dou[ luni s[ fac[ ordine ]n documenteleinstitu`iei,emisedinaugust pân[]nprezent.AceastavaaveadeverificattoateacteleemisedeInspectorat]n ultimelepatruluni,dup[plecarea]nconcediu f[r[ plat[ a consilierului juridic |tefaniaSimaschi.AdaMacovei,inspector\colargeneralalI|J,amen`ionatc[ toate documentele din aceast[ perioad[ vortrebuiavizatedenoulconsilier]ndou[ luni.„Pân[lafinalulluniifebruarie,trebuies[verificetoatedocumentelecareau fostemise\is[]\ipun[avizuldelegalitate pe originalul care a r[mas ]n Inspectoratul|colar,astfel]ncâtlaarhiv[s[se p[strezedocumentecarepoart[acestaviz de legalitate”, a declarat Ada Macovei. CarmenStoianvaocupapostuldeconsilierjuridicpeperioad[determinat[,respectiv pân[ pe data de 31 august 2011, cândartrebuis[revin[lamunc[fostuljuristalinstitu`iei.Laaceast[dat[Insp ectoratularesutedeprocese,celemaimulte fiindpeproblemesalariale.(P.Rotariu)


3

6ianuarie2011 Patiseriecudatoriidetreimiliarde.OsocietatedinBoto\ani,careaavutobiectdeactivitatefabricarea pâinii,pr[jiturilor\iaproduselordepatiserie,]nfiin`at[]n2004,aacumulatdatoriidepeste300.000lei, fiind]ninsolven`[laTribunalulBoto\ani.Proceduradefalimentasociet[`iiDaniramSRLa]nceput]n 2010,ceamaimaresum[datorat[fiindfa`[deBancpost,]nvaloarede210.000lei.Alt[sum[uria\[de recuperatesteceaaDirec`ieideFinan`ePubliceBoto\ani,]nvaloaredepeste90.000lei.|iPrim[ria Boto\aniarederecuperatdelaaceast[societate8.500delei,al`icreditorimaifiind\iE.ONGaz RomâniasauE.ONFurnizareRomânia.}ntotalvaloareadatoriilorestede316.563lei.(D.R.)

ESEN~IAL

Legea nou[ a Educa`iei «bag[ ]n cea`[» profesorii Prevederilenoiilegiale educa`iei,promulgat[ mar`idepre\edintele TraianB[sescu,stârnescdiscu`ii]nrândul cadrelordidacticeboto\[nene.Lideriicelor dou[sindicatedelaniveluljude`uluia\teapt[ publicareanormelorde aplicarealelegiipentru a-\il[murineclarit[`ile pecareleaulegatdece vaaduceaceast[nou[ lege]nv[`[mântului românesc. Legea a fost promulgat[ \i urmeaz[s[intre]naplicare]nnoul an \colar. „Intrarea ]n aplicare a acesteinoileginoinu\timcumse vaface.Probabilvaurma]nperioadaurm[toareemitereaunorhot[rârideGuvern,aunorordinede ministru, care s[ clarifice modul de aplicare a acestor legi, pentru c[laaceast[dat[nu\timdac[grupapreg[titoaresevaface]ngr[dini`[sausevaface]n\coal[,nu \timclarcumsevaputeaasigura efectuarea gimnaziului ]n clasa a IX-a]ncorpurile\colilorgenerale. Sunt câteva probleme care vor fi clarificate,]ns[ceamaiarz[toare problem[esteceaagrupeipreg[-

Anulacesta, examenele\colare nuvorsuferinicio schimbare

titoare”,aspusLiviuAxinte,liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt(LSI). Desf[\urareagrupeipreg[titoare afostsubiectulabordatdeliderul sindical cu colegi ai acestuia din unit[`ilepre\colare,carenu\tiuce se va ]ntâmpla. Unit[`ile \colare nu sunt preg[tite s[ primeasc[ acestegrupe,dinpunctdevedereal mobilierului,aldot[riicumaterial didactic, pentru a se putea desf[\ura activitatea corespunz[toare pentrucopii.„Probabilc[legeaar fipututaveaoform[maibun[\i a\acumesteeanuvafunc`ionao lung[ perioad[ de timp. Legea a fostasumat[politic\inuafostela-

M[suri speciale luate la frontier[ din cauza frigului

ConducereaInspectoratuluiJude`eanalPoli`ieideFrontier[Boto\aniadispus]nacestezilem[surispecialepentruprotejareapoli`i\tilordefrontier[care patruleaz[pemalulPrutului.Dincauzaapropieriidecursulapei,]nzonarespectiv[temperaturilesuntmultmaisc[zutefa`[derestuljude`ului.Deaceea, pentru protejarea poli`i\tilor au fost dispuse patrul[ri de o or[, o or[ \i jum[tate,asigurareadeceaicald,hainec[lduroase\imijloacedetransport.}n medie,pemalulPrutuluitemperaturilesuntcucincigrademaisc[zuteastfel c[m[surileamintitemaisussuntmaimultdecâtnecesare.„S-auluatmai multem[suri]nc[dinperioadaS[rb[torilordeIarn[.S-auasiguratmijloace detransportpentrutoat[lumea,pentruasemergecuma\ina,plusc[programulafostf[cutastfel]ncâtperioadadepatrulares[nufiemare.}nplus, hainelec[lduroase\itermosulcuceaicald”,adeclaratinspectorMinodora R[cnea,purt[toruldecuvântalIJPFBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

borat[ ]n urma consult[rii cu cei implica`i ]n activitatea de ]nv[`[mânt,nicicup[rin`ii,nicicuprofesorii.Sistemuleducativestesupus schimb[rii ]n mai multe `[ri, ]ns[modul]ncareseface]nRomânia este unul particular”, a men`ionatLiviuAxinte.

„Dac[afostadoptat[, to`isevorstr[duis[o pun[]npractic[” De\i prevederile legale ale noii legialeeduca`ieinuau]nspate\i metodologiile de aplicare, Maria ~iprigan,liderulSindicatului}nv[`[mântului Preuniversitar (SIP)

sus`ine c[ accentul este pus mai multpeelev\ipeimplicareap[rin`ilor ]n via`a \colii. Cu toate acestea,liderulSIPsus`inec[unul dinlucrurileomisedeaceast[lege estesalarizareaangaja`ilordinsistem,porninddelapersonalulnedidacticpân[laprofesori.„Caorice noutate \i aceast[ lege stârne\te reac`ii ]n rândul colegilor no\tri. Dac[ tinerilor li se d[ \ansa s[ avanseze,de\inuauvechime,salariilesuntcelecarenumul`umesc angaja`ii.Exist[re`ineri]nceeace prive\teaplicarea,dardac[legeaa fostadoptat[,to`isevorstr[duis[ o pun[ ]n practic[”, a declarat liderulSIP.

Conform noii legi, elevii vor aveaunparcurs\colarprevizibil, regulilenusevormaischimbade laanlaan,]nfunc`iedeministru. Modific[riledesubstan`[careprivescciclurile\colare,trecereaclaseiaIX-alagimnaziu,vorintra]n vigoaregradual.Anulacestaexamenelesevordesf[\uraca]nanii trecu`i. Primii care vor beneficia deprevederilenoiilegivorficei care ]ncep clasa a IX-a ]n 20122013.Tot]nprivin`a]nv[`[mântului preuniversitar, profesorii titularinuvormaidaunaltexamen detitularizare,civorr[mânetitularipân[lapensie.}nschimb,cei carevors[intre]nsistemulde]nv[`[mântdeacum]ncolovoravea opreg[tireprofesional[mairiguroas[:vorfiobliga`is[fac[2ani de masterat didactic \i un an de stagiatur[. }nanul\colar2011-2012,seva schimbanumaimodul]ncarevafi administrat[ \coala, comunitatea local[\ip[rin`iivoraveaomaimareputerededecizieasupra\colii. Cas[fiepus[]naplicare,legea educa`ieivafiurmat[de50dehot[rârideguvern\ide100deordine deministru.(PetronelaRotariu)

Urm[ritna`ionaldepistat\i ]ncarceratdepoli`i\tiiboto\[neni Mar`ipoli`i\tiiboto\[neniauidentificat ]n municipiul Boto\ani un urm[rit na`ional b[nuit c[ a f[cut partedintr-ore`eacares-aocupatcu traficul de persoane. Constantin R[zvanMihaide20ani,afostdat]n urm[rire na`ional[ din 7 decembrie anultrecut,penumelec[ruiaexista emis mandat de arestare preventiv[ din data de 3 decembrie 2010 de c[treCurteadeApelSuceava,pentru comitereainfrac`iunilordeaderarela ungrupinfrac`ionalorganizat\itrafic de minori. ]ntrucât mandatul de arestare preventiv[ a fost confirmat de instan`a de judecat[, Constantin Mihai R[zvan a fost ]ncarcerat ]n arestulIPJSuceava. Ac`iuneaorganizat[]nlunaoctombrie2010aimplicatunnum[rfoarte mare de poli`i\ti \i procurori din Suceava,Boto\ani\iTimi\,simultan autorit[`ile olandeze efectuând de

asemenea perchezi`ii. Atunci a fost destructurat[ o re`ea care num[ra câtevazecidepersoanecareautraficatde-alungula7anipeste130de tinere.Printreboto\[neniicerceta`isau num[rat \i poli`istul Lucian Leahu,fostmembrualDPIR,dar\i pilotuldecurseAndyDrob.Astfela fost organizat[ o ac`iune pe timpul c[reia au fost efectuate 24 de perchezi`ii domiciliare ]n jude`ele Suceava,Boto\ani\iTimi\\iaufost puse]nexecutare17mandatedeaducere.Datorit[colabor[riieficientecu autorit[`ile de aplicare a legii din Olanda, ac`iunea a fost efectuat[ „one time action”, având ca obiect executareaadou[perchezi`iidomiciliare pe teritoriul acestui stat la spa`iile folosite de c[tre membrii grup[riiinfrac`ionale. Totodat[, fa`[ de unul din capii re`elei, boto\[neanul Cristian

Ol[ieru,]nvârst[de30deani,afost emismandatdearestareeuropean]n lips[, pentru aderare la grup infrac`ional\itraficdepersoane.Dealungulvremiire`eauaanum[rat]n jurde12-13membri,fiecarecuun rol bine stabilit. Pe parcursul cercet[rilor au fost identificate 130 de victime provenind din jude`ele Suceava, Boto\ani, Ia\i \i Vaslui, pân[]nprezentfiindaudiate30dintre acestea. Pentru documentarea activit[`iiinfrac`ionaleaacestuigrup, ]n 2008 ofi`eri suceveni au mers ]n Italia,]nacela\iscopfiind\iovizit[ ]nOlanda]n2010. }n urma probatoriului administrat de poli`i\ti, procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Suceava au dispus ]nceperea urm[ririi penale fa`[ de 31 de suspec`i ]n aceast[ cauz[, mai multe persoane fiind arestate preventiv.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

6ianuarie2011

TOPNEWS

PostdemedicscoslaconcurslaPenitenciar.PenitenciarulBoto\anivaorganiza]nperioadaurm[toareconcurspentruocupareauneifunc`iivacantedemedic,]ncadrulcabinetuluidinunitate.Lanivelna`ionalaufostscoaselaconcurs 37deposturidemedicidec[treMinisterulJusti`iei,prinAdministra`iaNa`ional[aPenitenciarelor.Cutoatec[ini`ial aufostsolicitate93deposturi,pân[laurm[aufostaprobatedoarotreime.„Postulvacantestepentruunmedicgeneralist,calendarulconcursuluinefiind]nc[stabilit.Termenuldeprimirealdosarelorestede7ianuarie”,adeclaratIulian D[r]ng[,purt[toruldecuvântalPenitenciaruluiBoto\ani.}ncadrulcabinetuluimedicaldincadrulPenitenciaruluipot lucradoimedici\ipatruasisten`imedicali,singurulpostneocupatfiindcelscoslaconcurs]nperioadaaceasta.(D.R.)

Au ratat sporul de calculator, dar sper[ la spor de periculozitate Direc`iadeS[n[tate Public[Boto\anise r[zboie\te]ninstan`[ atâtcuagen`ieconomici,cât\icuuniidintreangaja`iis[i. Unii dintre angaja`ii DSP ]nc[ maisper[s[]\ipoat[recâ\tigacu ajutorul magistra`ilor sporul de calculatorpierdutcucâ`ivaani]n urm[. O prim[ ]ncercare de a recâ\tiga pe aceast[ cale sporul pentrulucrulcucalculatorulafost sortit[ e\ecului, ac`iunea deschis[ desindicatfiindpierdut[.}ns[unii dintre angaja`i au deschis ac`iune ]nnumepropriupentruacestdrept salarial. „Gre\eala noastr[ a fost c[,ini`ial,prinsindicats-adeschis proces pentru spor de calculator, care nu se refer[ la func`ionarii publici. Acum, câ`iva colegi au deschisac`iune]ninstan`[]nnume

propriu,darpentruob`inereasporuluidepericulozitate.|iautoate \anseles[câ\tige”,aprecizatunul dintre angaja`ii Direc`iei. Este adev[ratc[suntpu`iniceicareau ini`iatac`iune]ninstan`[pentrua beneficiadesporuldepericulozitate. Potrivit reprezentan`ilor DSP, sunt pe rol la aceast[ dat[ doar dou[procesepentruacestspor.

Proceselecuagen`ii economici sanc`iona`ise ]nmul`esc Nusuntpu`iniagen`iieconomici carecontest[sanc`iunileprimitede lainspectoriisanitari,atuncicând suntg[si`ic[nurespect[normele legale.Fiec[suntsanc`iona`ipentru nerespectarea condi`iilor igienico-sanitare din unit[`ile de alimenta`ie public[, fie c[ sunt

|omajul cre\te din nou

Finaldeancunum[rde \omeri]ncre\tere]nstatisticile]ntocmitelanivelulAgen`ieiJude`ene pentruOcupareaFor`ei deMunc[(AJOFM). La finalul lunii decembrie, 9.837 persoane erau ]nscrise ]n eviden`ele AJOFM, iar dintre acestea, 3.771 suntfemei.Num[rulridicatalcelor afecta`ideconcedierilecolectiveeste unul din motivele  care au dus la ]nmul`irea num[rului boto\[nenilor f[r[locdemunc[.„Dincele9.837 persoane ]nregistrate la final de an f[r[ loc de munc[, 4.721 persoane sunt \omeri indemniza`i, iar 5.116 suntpersoaneaflate]nc[utareaunui loc de munc[ ]nscrise ]n eviden`ele Agen`ieif[r[abeneficiadedrepturi b[ne\ti. Num[rul total de \omeri ]nregistreaz[ o cre\tere comparativ culunanoiembrie2010,de314persoane. Cre\terea se ]nregistreaz[ ]n rândul persoanelor care au solicitat indemniza`ie de \omaj ca urmare a

disponibiliz[rilorcurente\icolective de personal”, a declarat Gabriela Vranciuc,inspectorAJOFM. La nivelul municipiului Boto\ani sunt]nregistra`i2.620de\omeri,]n timp ce num[rul cel mai sc[zut de persoanef[r[locdemunc[este]nregistratlaBucecea,respectiv115\omeri.Pondereaceamaimareapersoaneloraflate]nc[utareaunuilocde munc[ se ]nregistreaz[ ]n rândul boto\[nenilorceauvârsta]ntre40\i 49 de ani, respectiv 2.830 \omeri, urmat[ de grupa de vârst[ cuprins[ ]ntre30\i39ani,cu2.073\omeri. Ceimaipu`ini\omeri,respectiv562, sunt la categoria de vârst[ 25 \i 29 ani.„Distribu`ia\omerilorpecategoriisocio-profesionaleindic[faptulca 71,95%, respectiv 7.078 persoane ]nregistrate]nbazanoastr[dedateau nivel de instruire primar, gimnazial sau profesional, 21.87%, respectiv 2.152persoane,auniveldeinstruire liceal \i postliceal, iar 6,17% - 607 persoane au studii superioare”, a men`ionat Gabriela Vranciuc. (PetronelaRotariu)

sanc`iona`ipentrulipsaunoravize pentrufunc`ionare,agen`iieconomici se ]ndreapt[ spre justi`ie cu speran`a c[ vor sc[pa astfel de sanc`iuni. Opartedintreace\tiareu\escs[ transforme amenzile ]n avertismentecuajutorulmagistra`ilor. }nnumaipu`inde23deprocese,DSPafostparte]n2010.Doar \apte dintre acestea s-au finalizat ]n cursul anului trecut, 5 fiind câ\tigatedeinstitu`ie\idou[pierdute. „}n momentul de fa`[, la Judec[toriaBoto\aniavem3procese pe rol cu agen`ii economici careaufostsanc`iona`i\iauf[cut contesta`ie,iarlaTribunal4proceseperol,dincaredou[pentru drepturisalariale.Maisuntprocese \i la Curtea de Apel Suceava, precum \i la }nalta Curte de Casa`ie \i Justi`ie”, a men`ionat LidiaOnofrei,purt[tordecuvânt al DSP Boto\ani. (Aurora Dimitriu)

SanatoriuldelaGuranda propusspredesfiin`are }nurmaunordiscu`ii purtate]ntre\efiijude`ului,s-aajunslaconcluziac[unitateanu-\idovede\teutilitatea,drept cares-arimpune]nchidereadefinitiv[aacesteia. Propunereaurmeaz[s[fi transmis[]nacelezilela MinisterulS[n[t[`ii,iar autorit[`ilejude`enesus`inc[voravea]n`elegere delanivelcentral. Astacuatâtmaimultcucâtguvernan`ii \i inclusiv pre\edintele `[rii, TraianB[sescu,af[cutdeclara`iipubliceprivindnecesitatea]nchiderii,la nivelul ]ntregii `[ri, a unui num[r considerabildespitale.LanivelulSanatoriuluidelaGuranda,problemele sunt]ns[legatedemanagement,consideratdefectuosdec[treautorit[`ile ierarhicsuperioare.Maimultenereguliaufostg[siteatâtdec[treCasa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate, dar\idec[treConsiliulJude`ean,]n subordinea c[ruia Sanatoriul de la Gurandaatrecutdela1iulie2010. „Acolosuntcâ`ivabolnavi]nchipui`i. Acel spital exist[ numai pentru a lucraundirector\icâ`ivaasisten`i,\i nupentrubolnavi.|iplusc[SanatoriulGuranda,dinpunctulmeude vedere,nicinuesteamplasatcorect, un Sanatoriu de TBC trebuie s[ fie

izolat. Acolo bolnavii ies din Sanatoriu,seplimb[prinsat,toat[lumea din zon[ este nemul`umit[, avem \i cl[diriretrocedatepentrucarepl[tim chirie\inumaiesteniciologic[ca unasemeneasanatorius[existe”,a declarat vicepre\edintele Consiliului Jude`ean,CristianAchi`ei. }n ceea ce prive\te personalul angajatacolo,celmaiprobabilvafi redistribuit c[tre alte unit[`i spitalice\ti,acela\ilucruurmânds[se]ntâmple\icubolnavii.Pân[la1aprilie2011sedore\te]nchidereadefinitiv[aacestuiSanatoriu.

„Urmeaz[s[intru]nposesiamai multordocumentecas[v[dsitua`ia exact[aSanatoriului.Nucredc[au datorii,eiaualteprobleme,eiauserviciipentrucareaucerutbanidela CJAS \i au cerut bani ]n plus, iar CJASarederecuperatbanidelaei, deciacoloeo]ntreag[problem[de management. Eu spun c[, dac[ Ministerulvedec[amsolicitat]nchidereaunuispital,os[aprobeimediat acestlucru.Euspercadela1aprilie s[ nu mai aud de Sanatoriul de la Guranda”, a mai precizat Achi`ei. (MonicaAionesei)


CMYK

5

6ianuarie2011 |erbanHuiduabiapoates[legedou[cuvinte.Celpu`inastasus`ineziarulCancan,careafirm[c[ |erbanHuidunuareu\its[pun[nicim[car]ntrebarea„Cefaci,bunicule?”,decareauscriscuentuziasmpentrustarealuides[n[tateziareledeieri.Doararostitnumeleso`iei\icopiilor,]ntr-o]n\iruire decuvintef[r[coeren`[.Dup[scoatereasadelaTerapieIntensiv[,mediciispuseser[dejac[revenirea dintr-oastfeldestaredeincon\tien`[aduceuneorist[rideincoeren`[,iarrecuperareapoatedurachiar \icâtevaluni.NiciunmembrualfamilieiHuidunuavruts[fac[vreuncomentariucuprivirelastarea des[n[tatealui|erban,deasemenea,nicimembriiechipeidela„Cârcota\i”,scriecancan.ro.

Medicidefamilie la`ar[cusalarii demiideeuro

TOPNEWS Lista medicamentelor compensate ]n 2011 Listamedicamentelor compensate\igratuite autorizatepentruanul 2011afostf[cut[ public[dec[treinstitu`iadeasigur[ride s[n[tate.Suntdefapt cincisubliste,cumedicamentelapre`urile c[roraseaplic[o compensarecuprins[ ]ntre50% \i100%.

Aproapedeafil[sa`i f[r[sporuri,mediciide familiedinsatelenoastre ]nceps[segândeasc[\i laposibilitateadealucra ]nsateledinalte`[ri europene.Iarofertelenu lelipsesc. Grila propus[ de Ministerul S[n[t[`ii ]i amenin`[ pe 75% dintre mediciidefamiliedelasatecupierdereasporuluiderural,dup[calculele f[cute de Societatea na`ional[ de Medicin[ de Familie. Potrivit siteului paginamedical[.ro, Norvegia estedestina`iadecareparatra\imul`i medici de familie români, de altfel destina`ia perfect[ pentru medicii care sunt dispu\i s[ ]nve`e rapid o limb[str[in[.Angajatoriise]ntrec]n aleoferimedicilordefamiliecursuri gratuite de limb[, cas[ \i mas[, cu condi`ias[accepteoferteledinsatele norvegiene. }n zonele cu condi`ii extreme, mai ales ]n cele din nord:

Finnmark, Svalbard/Spitzbergen taxelepentrumediciidefamiliesunt foartemultreduse.Prinurmare,un stimulent ]n plus de-a alege o `ar[ nordic[. Mai mult, negocierea se face direct ]ntre medic \i administra`ialocal[\iimplic[ob`inereaunui salariu,aunorbeneficiisuplimentare.Iaracolochiarfunc`ioneaz[legea cererii\iaofertei.Mediciicarenuse ]ncumet[ la deprinderea unei limbi atâtdegreude]nv[`at,searat[interesa`i de Belgia, unde se vorbe\te franceza,engleza\igermana.Prima deinstalarepecareoprime\temedicul este de 20.000 euro, care are impozitredus,iaroreledegard[pe care le face acesta sunt scutite de impozitpân[lasumade3780euro. Via`ala`ar[poatefifrumoas[\inu numai]nvacan`e,cipermanent.Asta doardac[personalulmedicalestestimulats[lucreze]nrural\idac[ise ofer[condi`iicivilizatedemunc[:de ladrumuriasfaltate,pân[ladot[ricu aparatur[ medical[ de ultim[ or[ la care anumite spitale române\ti nici m[carnuviseaz[.

Boli uitate de medici la raportare }nc[ 700 de boto\[neni s-au vaccinat ]mpotriva gripei ]n ultima s[pt[mân[ a anului trecut. }ns[, potrivit reprezentan`ilor Direc`iei de S[n[tatePublic[,]ns[pt[mânatrecut[num[rulvirozelorraportatede mediciafostmultmaisc[zutdecât]nperioadaanterioar[.Maipu`inde 1.000decazurifigureaz[]nraport[rilemedicilordin]ntreguljude`.„Nu credc[aufostmaipu`inepersoanecareausuferitinfec`iialec[ilorrespiratoriisuperioare,darnuauraportatto`imedicii]mboln[virile.Afost \iultimas[pt[mân[dinan,uniimediciaufostpleca`idinlocalitatesau pur\isimplunuaumaitrimisraport[rilelatimplaDSP”,amen`ionat LidiaOnofrei,purt[tordecuvântalDSPBoto\ani. PotrivitdatelorcentralizatelaDirec`ie,dincei906bolnavideviroze, doar78auavutnevoiede]ngrijirimedicale]nspitale.|ilapneumonii s-a]nregistratacela\inum[rsc[zutfa`[deperioadeleanterioare.„Au fostcuprinse]nstatisticilenoastrenumai316cazuridepneumonii,85 depersoaneavândnevoiedespitalizare.Darpneumoniaamaiprovocat undeces.Persoanacarenuamaipututfisalvat[demediciaveavârsta ]naintat[,peste65deani”,amaiprecizatreprezentantulDSPBoto\ani. (AuroraDimitriu)

PesublistaAsuntmedicamentecucompensare90%,pesublistaBsunttrecutemedicamentele compensate50%,]ntimpcepe sublisteleC1,C2\iC3sereg[sesc medicamentele compensate 100%,pentrubolnaviiinclu\i]n programelena`ionaledes[n[tate \ipentrucopii,gravide\il[uze. De\i lista medicamentelor compensatepareafidestuldegeneroas[, num[rul pacien`ilor care vor beneficia de aceste medicamente va fi, cu siguran`[, mai mic]n2011.Ospunmediciicare prescriure`etele,darchiar\ireprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[rideS[n[tate.Primiise tem c[ prin contractul cadru de acordareaserviciilormedicale]n 2011, le va fi impus un buget

orientativ]ncares[se]ncadreze, ]n fiecare lun[, la prescrierea de medicamentecompensate.Reprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[rideS[n[tatemizeaz[pefaptulc[numeroaselecontroaleefectuatelamoduldeprescriereamedicamentelorcompensatei-auconvinspemedicis[numaicompletezere`etecumaregenerozitate. Dealtfel,institu`iaboto\[nean[ de asigur[ri de s[n[tate ]nc[ nu \i-aachitat]ntotalitatedatoriilela farmacii. Cu toate c[ farmaciile elibereaz[]ncontinuaremedicamentecompensate,chiardac[reprezentan`ii lor au avertizat, ]n mai multe rânduri, c[ nu o vor maifacedac[nu]\iprimescbanii, clien`ii care le trec pragul acestorunit[`iseplânguneoric[ lipsesc prea multe medicamente

dincalecareartrebuis[fiepe rafturi. „Am c[utat amoxicilin[ capsule\imis-aspusc[momentanlipse\te,c[nuseg[se\tenici ]ndepozite.Amfost]ndou[farmaciilarând\iamprimitaproximativ acela\i r[spuns. La o a treiafarmacieamg[sit\iam]ntrebatdac[estevreoproblem[]n depozite cu acest medicament. Dinr[spunsulasistenteiam]n`elesc[nuarfiniciocriz[demedicamente]ndepozite,cummi-au justificatasistenteledelacelelalte dou[ farmacii. De aici am tras concluziac[probabila\aprocedeaz[ceicarenuvors[eliberezemedicamentepere`etelecompensate, spun c[ nu au medicamentulsolicitatdeclient”,adeclarat o boto\[neanc[. (Aurora Dimitriu)

Victimelegerului Temperaturilesc[zutedin ultimelezileauf[cutvictimeprintreoameniistr[zii.MinisterulS[n[t[`iia fostinformatdejac[,de la]nceputulanului2011, ]njude`ulBoto\aniopersoan[\i-apierdutvia`a dincauzafrigului,iaralte 10auajunslaspitalcu deger[turi,cuhipotermie.

Zilnic,Direc`iadeS[n[tatePublic[ raporteaz[ ]n aceast[ perioad[ la MinisterulS[n[t[`iinum[rulcazurilor]ncaregerulfacevictime.}nmai pu`indecincizileaufost]nregistrate 10 cazuri de persoane internate cu leziuniprovocatedeger\iundeces dincauzafrigului.|i-apierdutvia`a unb[rbatde51deani,r[pusdeger, ]nstrad[. Dealtfel,victimealegeruluisunt pers oanelef[r[ad[post,care,]nciudatemperaturilorextremdesc[zute,

refuz[s[se]ndreptespreCentrulde noaptelocal,undenusuntprimi`icu b[uturialcoolice\iliseimpunanumitereguli. „De la Ministerul S[n[t[`ii ni s-a comunicat ]nc[ ]n urm[ cu câteva s[pt[mâni s[ g[sim solu`ii pentru persoanelestr[zii.Problemaestec[ suntemdep[\i`idesitua`ie.Ajungla Urgen`e,liseasigur[]ngrijirimedicaledeurgen`[,daruniinunecesit[ spitalizare pe perioad[ mai lung[. Stai\ite]ntrebiundes[]iduci,ces[ facicuei.Unii,careautulbur[ride comportament, sunt du\i la Spitalul dePsihiatrie.}nunit[`ilemedico-sociale nu mai sunt locuri, \i asta nu esteoproblem[dinacestan,cieste o problem[ mai veche”, a declarat LidiaOnofrei,purt[tordecuvântal Dir ec`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani.Potrivitreprezentan`iloracestei institu`ii,demulteorinuexist[implicare nici din partea comunit[`ilor locale, nici a familiilor. Sunt foarte pu`ine comunit[`ile care se intereseaz[s[vad[cumpotrezolvacazurile persoanelor f[r[ ad[post, mai spunreprezentan`iiautorit[`iisanitare.(AuroraDimitriu)


6

6ianuarie2011

TOPNEWS

Becaliavândutcu10milioanedeeurodou[hectaredeteren]nPipera.OmuldeafaceriGeorge Becali,finan`atorulechipeidefotbalSteauaBucure\ti,avândutlasfâr\itulanuluitrecutunterende circa20.000demetrip[tra`idinPiperacompanieidedezvoltareimobiliar[PortlandTrust,fondat[ debritaniculRobertNeale,unuldintreceimaiimportan`idezvoltatoridebirouridinBucure\ti,informeaz[zf.ro.„Valoareatranzac`ieiestedecirca500-600deeuro/metrulp[trat”,audeclaratpentru ZFsursedinpia`aimobiliar[,astfelc[suma]ncasat[deBecaliarputeadep[\i10milioanedeeuro.

STS va face re`eaua care va Tradi`iideBoboteaz[ urm[ri \oferii pe strad[ Boboteaza]nseamn[pentruromânirespectarea unorvechiobiceiuri.O tradi`iedinb[trânispune c[,]nnoapteadeBoboteaz[,fetelecaredoresc s[sem[ritetrebuies[-\i legepedegetulinelarun firro\udelân[orim[tasedecares[]nnoadeo r[muric[debusuiocluat[delapreot\is[pun[ apoicrengu`asubpern[, pentrua-\ivisaursitul.

ServiciuldeTelecomunica`iiSpeciale(STS) sevaimplica]ndezvoltareainfrastructurii necesarepentrurovinietaelectronic[. STS se va ocupa mai ales de realizarea re`elei de comunica`ii necesareemiteriirovinieteielectronice\i,ulterior,acontrolului utiliz[rii ei, ]n colaborare cu CompaniadeAutostr[zi\iDrumuri,potrivitunuiproiectdeact normativ. „}nvedereasus`ineriiunuisistem informatic implementat la nivelulCompanieiNa`ionalede Autostr[zi\iDrumuriNa`ionale dinRomâniaS.A.pentruemiterea de roviniete, este necesar[ realizareauneire`eledecomunica`iidedatedearieextins[care s[conectezecentreledeemitere derovinietelabazadedatecentral[aCentruluideStudiiTehnice Rutiere \i Informatic[ (CESTRIN),inclusivsediulcentralal Companiei Na`ionale de Autostr[zi \i Drumuri Na`ionale din România S.A., DRDP 1-7, SDN/ACI\icares[r[spund[cerin`elor tehnice ale  Companiei Na`ionale de Autostr[zi \i Drumuri Na`ionale din România S.A”,searat[]nnotadefundamentareaactuluinormativ\ipreluatdemoney.ro. „}n acest sens, este necesar[ colaborarea cu un partener care s[ poat[ ]ndeplini rolul de inte-

gratoralre`elei,respectivunpartener flexibil, care s[ de`in[ infrastructura aferent[ ]ndeplinirii acestuirol,a\acumesteServiciul de Telecomunica`ii Speciale (STS).(...)Având]nvederecele demaisus,sepreconizeaz[realizarea re`elei de comunica`ii a Companiei Na`ionale de Autostr[zi \i Drumuri Na`ionale din România S.A. destinat[ emiterii deroviniete,dec[treMinisterul Transporturilor\iInfrastructurii, prinCompaniaNa`ional[deAutostr[zi\iDrumuriNa`ionaledin RomâniaS.A.,]ncolaborarecu Serviciul de Telecomunica`ii Speciale(STS),careesteorganul centraldespecialitateceorganizeaz[ \i coordoneaz[ activit[`ile ]n domeniul telecomunica`iilor specialepentruautorit[`ilepublicedinRomânia\ial`iutilizatori prev[zu`idelege”. Dintoamnatrecut[,]nRomânias-aintrodussistemulrovinie-

teielectronice,]nloculfamiliarului autocolant de hârtie care se lipeapeparbriz. Platarovinieteieste]nregistrat[ automat]nbazadedatecentral[ CESTRIN (Centrul de Studii Tehnice, Rutiere \i Informatic[) \iestep[strat[petoat[perioada devalabilitatepentrucareafost achitattarifuldeutilizare. Controlulrovinieteisefacefie automat,prinintermediulpunctelorfixe,undesuntinstalatesistemedecamerevideo,fie]ntrafic, dec[treechipedecontrolori. Camerele video ]nregistreaz[ num[rulde]nmatricularealvehiculelor,careapoisuntverificate ]nbazaCESTRIN,iar]ncazul]n care num[rul nu este g[sit, se interogheaz[ baza de date a Direc`ieiRegimPermisedeConducere\i]nmatriculareaVehiculelorpentruidentificareacontravenientului.Toateopera`iunileau loconline.

}nsearadinajun,fetelecaredoresc s[sem[ritetrebuies[fac[oturt[de f[in[,foartes[rat[,s[nubeaap[,ci doarunstropdeagheasm[,apois[ m[nânceturta\is[mearg[laculcare.Noaptea,tinerele]\ivorvisaursitul.Maimult,sespunec[fetelecare cadpeghea`[]nziuadeBoboteaz[ potfisigurec[sevorm[rita]nacel an. O alt[ tradi`ie de Boboteaz[, la româniidinUngaria,defaptopractic[ magic[ de proorocire a anului, este aflarea rodului, informeaz[ Agerpres.}nnoapteadeBoboteaz[, se taie crengu`e din diferi`i pomi fructiferi,sepun]ntr-ooal[cuap[la temperaturacamereilocuite\i,dup[ modul cum ]nfrunzesc \i ]nfloresc r[murelele,seapreciaz[dac[anulva fibogatsaus[rac]nfructe. Ziua de Boboteaz[, 6 ianuarie, marcheaz[ sfâr\itul ciclului de s[rb[toridedicateCr[ciunului\iAnului Nou, fiind ]nchinat[ purific[rii mediului]nconjur[tor,]nspecialapelor, de for`e malefice, ]n aceast[ zi to`iromâniimergândlabiseric[pentrualuaap[sfin`it[,atâtdenecesar[ pentrut[m[duire\ipurificare. DeBoboteaz[secolind[,sesoroce\tevremea\ibel\ugulholdelor]n

urm[torul an, se deschide cerul \i vorbesc animalele. }n ajunul Bobotezii,preotulsfin`e\tecaselecu apa care a fost sfin`it[ ]n diminea`a aceea, dup[ liturghie. }n ziua de Boboteaz[,dup[liturghie,preotul\i enoria\iifacoprocesiunepeunlac, râu sau izvor pentru slujba Sfin`irii Apelor, iar când ]ncepe slujba, vân[torii \i p[durarii ]mpu\c[ peste ape ca s[ alunge duhurile necurate. Dac[estedestuldefrig,sepreg[te\te o cruce de ghea`[ pentru a marca locul slujbei iar la sfâr\it preotul arunc[]nap[ocrucedelemnpecare fecioriisatuluiserepeds[oscoat[, chiardac[estegerdecrap[pietrele. Se spune c[ ]n ziua aceasta, toate apelep[mântuluisuntsfin`ite,motiv pentru care femeile nu spal[ rufe timp de opt zile, pân[ la sfâr\itul praznicului. De Boboteaz[, preo`ii boteaz[ nu numaiapele,ci\ioamenii,locuin`ele \i]ntreaganatur[.Aceast[s[rb[toare este asociat[ din vechime cu gerul, ]ns[datinastr[vechenu`inecontde num[rulgradelor.|idac[pu`inimai respect[aceast[datin[,eanuafost cutotuluitat[.}nunelesate,oamenii preg[tesc s[rb[toarea de Boboteaz[ prin manifest[ri specifice, izvorâte dintradi`iilepopulare:secolind[,se fac\iseprindfarmece\idescântece, se afl[ ursitul, se fac proorociri ale timpului\ibel\ugului]nnoulan.Se spune c[ apa sfin`it[ din ziua de Boboteaz[ are puteri miraculoase, astfelc[nusestric[niciodat[\ic[ apele r[mân sfin`ite timp de dou[ pân[la\ases[pt[mâni,timp]ncare gospodinele nu spal[ rufe ]n ap[ curg[toare. Cu apa sfin`it[ se stropescvitele\inutre`ullor,apoifiecaregospodarbeacâtepu`inpenemâncatepentrua-\icur[`a\isfin`isufletul. Ca alimente rituale, de Boboteaz[suntspecificepiftia\igrâul fiert.

CorneliuVadimTudor Andrei Marga: «B[sescu \i-a f[cut vafiurm[ritpenal odrasla agramat[ reprezentanta la EuroparlamentarulCorneliuVadimTudorvafi urm[ritpenal,dup[incidentuldeieri,cânds-a opusevacu[riidinsediul PRMdinstradaEmile Zola\ia]njuratexecutoruljudec[toresc,anun`[ procurorulgeneralalRomâniei,LauraCodru`a Kovesi. „}nurmastudieriirapoartelor,neam sesizat din oficiu pentru infrac`iuneadenerespectareahot[râriijudec[tore\ti\iultraj”,aspusprocurorulgeneral,Codru`aKovesi.Potrivit unuicomunicatalParchetuluidepe lâng[}naltaCurtedeCasa`ie\iJusti`ie(PICCJ),poli`i\tiiprezen`ilaevacuareasediuluiauscris,]ncele14rapoarte ]ntocmite, c[ „numitul CorneliuVadimTudor”aamenin`at„]n moddirect”executoruljudec[toresc, precum\ipeuniidintrepoli`i\ti.

UE \i vorbe\te de nepotism»

Maimult,potrivitPICCJ,CorneliuVadimTudor„aexercitatasupra acestoraactedeviolen`[,a]ntrebuin- `at]nmodnemijlocitcuvinteinsult[- toarelaadresapersoanelorsus-men`ionate, ]mpotrivindu-se ]n acest fel la executarea unei hot[râri judec[tore\ti”.

RectorulUniversit[`iiBabe\-BolyaidinCluj-Napoca,AndreiMarga,i-ar[spuns]ntermeniduripre\edinteluiTraianB[sescu, ]nurmaafirma`iilorf[cute deacesta,mar`i,dup[cea promulgatLegeaeduca`iei na`ionale.Acestaa`inut s[-itransmit[\efuluistatuluis[numaiacuze„nepotismul”atâttimpcât chiarel„\i-af[cutodrasla reprezentatalaUE”. „El(TraianB[sescu-n.r.)seteme s[nupiard[alegerile\ivreaprintr-o lege s[ aib[ agen`i electorali. }n al doilearând,sistemulde]nv[`[mânta foststricatmaialessubmandatullui B[sescu.(...)ReformaMargaadus

la]nchidereaprimuluicapitoldenegocierecuUE.Totceeacedomnul B[sescu evoc[ toate sunt reforma Marga. E un plagiat dup[ m[surile ministeruluipecareamavutonoarea s[-lconduc.Nuenimicnou.Vreau s[-i spun cu mândrie, cu mine la Babe\-Bolyai,salariileoamenilorau crescut.Eltrebuies[consultelucr[rilecelordinComisiaPreziden`ial[\i s[-iscoat[din]nv[`[mântpeoparte dinceideacolocareauplagiat.Cee nepotismmaimarees[-`ifaciodrasla agramat[ reprezentant al Româ niei]nUniuneaEuropean[”,adeclarat Marga, ]n emisiunea „Ora de foc”delaRealitateaTV. Pre\edintele Traian B[sescu a sus`inutmar`i,]ncadruluneideclara`iidepres[,c[]nultimiizeceani]n ]nv[`[mântul universitar „s-au format adev[ra`i baroni ai educa`iei”, iarmultedinuniversit[`iledestats-

arfitransformat„]nfabricidediplome”. De asemenea, \eful statului a sus`inutc[vehemen`aacestora]mpotrivanoiiLegiaeduca`iei„pleac[din teama c[ ]\i vor pierde privilegiile nemeritatepecarele-audobânditca urmare a Legii Marga”, potrivit Agerpres.


6ianuarie2011 }npr[v[lii Avemciorapidefemeilungi. Lenjeria de corp nu se schimb[ Confec`ion[m costume de dam[laprobaadoua.

7 Croimrochiipentrudamede lux Confec`ion[mpo\ete\igen`i \idinpieleaclientului. Nu trimite`i copii la umplut cusifoane.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4camere,str.CaleaNa`ional[nr.65,vizavide stadion,ultramodern, completmobilat,cugaraj.Rela`iilatelefon: 742.123.272.(p) *Vândapartament3 camere,b-dul~u`oranr.2, lâng[sensulgiratoriudin

PodulRo\,et.¾,complet mobilat\iutilat.Pre` 60.000Euronegociabilsau schimbcuapartament]n Boto\ani.Rela`iilatelefon: 0745.150.765.(p) *Vândapartament2 camere,Prim[verii,izolat termic,P+G+F,cufa`ala soare.Telefon: 0743.770.911.(G-5)

AGENDA PREST|RI SERVICII

v^nz[ricase/teren

angaj[ri

*V^ndteren14.100mp, deschiderelaBT-SV47m, \i7.200mpdeschiderela BT-SV180m,ambele]n zonaHudum, 0746.261.466.(1495-p)

*SCGECORSRLBoto\ani,angajeaz[pentrusupermarketVictoria,lucr[toricomerciali\icasieri. CV-urilesedepunlasediul dinstr.PietonalulTransilvaniei,bl.A5,parter,pân[ vineri,07.01.2011,ora 10.00(redac`iaEvenimente deBoto\ani).Persoanele selectatevorficontactate telefonicpentruinterviu. (2)

auto *VWJETTA,iunie2008, rulat[doar1an,1,6l benzin[,35.500km (serviceefectuatla30.000 km,ITPvalabil2ani)fullelectric,senzoriploaie, pachetcea`[,pachetlumini +oglinzi,albastru metalizat,11.000E negociabil.Telefon: 0745.834.803.(2046-1)

anun`uri *S.C.S.A.P.I.S.S.A., convoac[Adunarea General[aAc`ionarilor, ordinar[\iextraordinar[]n

datade10.02.2011,orele 10.00,lasediuls[udin Boto\ani,AleeaEliber[rii, nr.6,jud.Boto\ani,cu urm[toareaordinedezi: 1.Aprobareabilan`ului contabil,acontuluideprofit\ipierdere,raportului degestiune,raportuluicenzorilorpentruactivitatea dinanul2010. 2.Aprobareadiviz[rii\ia proiectuluidedivizare. 3.Diverse. }ncazdene]ndeplinirea cvorumului\edin`avaavea loc]nacelea\icondi`ii]n datade15.02.2011. (2047-1)

o re`et[ pe zi Sup[depuicuorez

Ingrediente: 1pieptdepui 5linguriorez delikat 1morcov 1ardei 1ceap[mare\iunamic[ p[trunjel Moddepreparare: Pieptuldepuisetaiebuc[`i\i se fierbe ]n 2 l ap[ cu delicat,

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

luândspumacareseformeaz[. Morcovul se cur[`[ \i se taie dup[ preferin`[. Ardeiul se toac[ cubule`e. Ceapa mare se toac[ m[runt iar cea mic[ se las[ ]ntreag[. Când pieptul de puiafiertpu`inseadaug[legumele \i se las[ la fiert. }nainte cu 10-15 minute de a stinge focul se adaug[ orezul. Se potrive\te de sare \i se adaug[ p[trunjelultocat.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

6ianuarie2011

MONDEN

PamelaAnderson,sexy]nPlayboy2011. Celde-al13-leapictorialnudrealizat decelebraPamelaAndersonfacedejafuroripeinternet,undeauap[rutcâteva cadrefoartesexycuvedeta.Cuaceast[ultim[apari`ie]nPlayboy,Pamela Andersonastabilitunrecord]nistoriade57deanidelaapari`iaprimuluinum[r. BlondadinBaywatchaap[rutpentruprimadat[pecopertacelebreirevistei]nluna octombrieaanului1989,iarcelmairecentpictorialnudafostrealizat]n2007.

Biancapoates[fac[ Nicoleta Luciu: infarct]noricemoment Revelion la minus 20 de grade NicoletaLuciu,interpretaexoticeiSoraya dintelenovela„Iubire \ionoare”,\i-apetrecutvacan`adeiarn[ la„PolulFrigului”al României]mpreun[ cuiubitulei,Zsolt Csergo,micu`ulZsolt, rude\iprietenidragi.

Chiardac[parec[are lumealapicioare,Bianca Dr[gu\anuseconfrunt[ cugraveproblemede s[n[tate.Asistentalui Capatosafost]n\tiin`at[ dec[tremedicic[din cauzaunuihematomla picior,risc[s[fac[ infarct]noriceclip[. Totula]nceput]nurm[cu\aseani când]nurmaunuiaccident,Biancas-

alovitlapicioare,suferindfracturi\i rupturideligamentelaambelemembre. Tân[ra a fost transportat[ la Sibiuundedoctoriii-auspusc[trebuie s[-\i amputeze piciorul drept. „Aufostclipedegroaz[princaream trecut.Cândmi-auadusdeclara`iape care urma s[ o semnez, c[ sunt de acords[misetaiepiciorul,amsim`it c[]nnebunesc.Am]nceputs[plâng \i urlam c[ vreau s[ mor ]ntreag[. Mamam[imploras[acceptaceasta solu`ie, dar eu nu am vrut s[ aud. Amamenin`atc[m[aruncdelaetaj dac[ ]mi taie piciorul. Cred c[ am

fostsuficientdeconving[toare,pentru c[ au renun`at la idee imediat”, rememoreaz[ fotomodelul pentru revistaStar. De\iblonda\i-ap[stratpiciorul,incidentuldintoamn[când\il-afracturat,i-aadusdinnoucomplica`ii.}n urma unui control medicii au descoperitunhematomlapicioruldrept, situa`iafiindcâtsepoatedeserioas[. Biancaafostaten`ionat[dedoctoric[ poateriscaoricânduninfarct,atâtdin cauzahematomului,cât\iadiabetuluicucaretân[raafostdiagnosticat[ ]nprim[varaanuluitrecut.

LiviuVârciuaremari problemedes[n[tate LiviuVarciu,de\iprofesionalsedescurc[foarte bine,aretotu\imariproblemedeordinpersonal. Dedataaceasta]ns[ cauzanuoreprezint[o femeie,cis[n[tatea,el petrecându-\iprimazi dinanlaspital. Dup[un]nceputdeanpromi`[tor peplanprofesional,emisiunea]nregistrat[pentruPROTVdeRevelion, pecareaprezentat-oal[turidePavel Barto\, fiind pe primul loc ]n audien`e,LiviuVârciunuoducea\a de bine \i ]n ceea ce prive\te s[n[tatea.Maiexact,actorulrisc[s[ sufere o interven`ie chirurgical[, ca urmareaunorproblemepecarele are, cu spatele, de mai mult timp. Dinacestmotiv,]ngrijoratdedurerilecumpliteresim`itechiar]nprima ziaanului,]ntimpceseaflalafiica sa,laArad,Vârciuafostnevoits[se opreasc[, ]nainte de a ajunge ]n Bucure\ti,launspitaldinSibiu,pentruuncontrol,undeis-arecomandat untratamenttocmailaOcnaSibiului. „Am]ncercats[]miridicfiica(pe Carmina,de9ani-n.r.)]nbra`e\i amr[mas]n`epenit.Voiurmauntratament de 14 zile la Ocna Sibiului, undevoifacemasaje,infiltra`ii,electrostimulare \i b[i. Momentan, nu

\tiucareediagnosticulexact.Os[-l aflu dup[ un RMN, pe care- l voi facezileleacestea.Sperc[nuvatrebuis[m[operez”,adeclaratVârciu, pentruLibertatea. Problemele lui Liviu sunt \i de ordin financiar. El vrea s[-\i refinan`eze creditul prin care \i-a cump[rat apartamentul din zona Dristor, din Bucure\ti, \i sper[ c[ banca ]i va aproba o substan`ial[ reducerearatei,caredela1.200de euros[ajung[ladoar700deeuro lunar.

„DeRevelionamfostlaHarghitaB[i]mpreun[cufamilia\i foarte mul`i prieteni, ]n total vreo40depersoane.Noaptea de Revelion am petrecut-o la restaurantul hotelului unde am fostcaza`i.Amdansat,amcântat,ne-amdistrat\iammâncat f[r[restric`ii\itotu\icump[tat. Foculdeartificiiafostimpresionant, deoarece am fost ]n vârfdemunte\iampututs[vedem \i artificiile de la localit[`iledinvale.Copiiiauavut \ieipetrecerealor]ntimpulc[reias-aujucat\is-auuitatladeseneanimate,darcarea]nceput mai devreme \i s-a terminat ]nainte de miezul nop`ii”, a

spusNicoletaLuciu.|ivremea afostdepartealorpentruc[, ]nainte s[ plece ]n vacan`[, la Miercurea Ciuc a nins ca ]n pove\ti. „Amavutpartedepriveli\ti frumoasepentruc[aninsfoartemult.DeCr[ciunamfostla Miercurea Ciuc \i am vizitat rudeledela`ar[.I-amar[tatlui Zsoltjr.animaleledomestice\i afost]ncântats[deademâncarelaiepura\i.(...)Afostovacan`[foartereu\it[,afostprimul Revelion petrecut al[turi defamilie\iprieteni]ncadrul uneipetrecerifoartefrumoase. M-amre]ntorsacas[cubateriile]nc[rcate\icuenergiepentru ]ncepereafilm[rilorlatelenovela «Iubire \i onoare»”, a spus vedeta.

Evenimente de Botosani nr.1785  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you