Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.258(1783)•Mar`i,4ianuarie2011•8pagini

Z[pad[ de miliarde de lei Decembrie2010afostlun[ plin[pentrudrumari,asta deoarece]nc[dinprimazia luniiaufostnevoi`is[scoat[ utilajeledinbaze]nvederea cur[`[riidrumurilordin municipiu,drumurilor jude`ene\ina`ionale. Pagina 3

Coad[laTaxe \iImpozite Pagina 2

Scuti`iovreme Pagina 6 denoulbiralS[n[t[`ii


2

4ianuarie2011

TOPNEWS

Premier[laSpitalulJude`ean.LaSpitalulJude`eanse]nregistreaz[laacest]nceputdeanositua`ienemai]ntâlnit[ deanibuni.Unitateamedical[ceamaimaredinjude`atrecutpragulanilorf[r[datorii.Celpu`inastadeclar[\efii acestuispital.„Am]nceputanulf[r[datorii.Noidecândamsc[patdedatoriilevechi,]nvar[,cândapl[titMinisterulS[n[t[`iitotcesecheltuise]npluspân[la1iulie,amtrecutlaeconomieriguroas[\iamreu\its[numair[mânemdatorilafurnizori”,adeclaratOvidiuMimor,directorulSpitaluluiJude`ean„Mavromati”.Managerulunit[`ii medicalespunec[economiilenus-auf[cut]ns[perisculbolnavului,c[delamedicamentenus-at[iatmainimic,ba maimult,aucrescutaloc[riledefondurilaacestcapitol.S-aredus]ns[risipa,sus`ineOvidiuMimor.(A.D.)

Locuri de munc[ «afar[», râvnite de sute de boto\[neni Aproximativ300deboto\[neniau]ncercats[ob`in[unlocdemunc[]n str[in[tateprinserviciul Eures.Departamentul func`ioneaz[]ncadrul Agen`ieiJude`enepentru OcupareaFor`eideMunc[(AJOFM)\ipunela dispozi`iacelorinteresa`i locuridemunc[vacante ]nspa`iuleuropean. Ob`inereaunuilocdemunc[]n condi`ii sigure, fiind ]nlesnit[ ]ntâlnireadintrepersoaneleaflate]n c[utareaunuilocdemunc[\iangajatorirecomanda`ideEuresdar \iserviciigratuitedemediereprivind]ncadrarea]nmunc[]nstr[in[tate,suntfacilit[`idecarebeneficiaz[ cei care apeleaz[ la acest serviciu.Dintotalulcelor298de solicitan`idinacestan,doar24au anun`atserviciuEuresc[auocupatunlocdemunc[.„Dinactivitateadesf[\urat[arezultatc[prin-

cipalulobstacol]ncaleamobilit[`ii lucr[torilorromâni]nspa`iuleuropean este necunoa\terea limbii str[inedecircula`ieeuropean[solicitat[deangajator.}nacestsens, AJOFMvine]n]ntâmpinareapersoanelor ]n c[utarea unui loc de munc[cuunprogramdeini`iere ]nlimbaenglez[”,adeclaratGabrielaVranciuc,referentAJOFM. DindatelecentralizaredeconsilierulEuresdincadrulAJOFM,cele mai multe solicit[ri au fost ]nregistrate]nprimele\aseluni,respectiv164.„Unnum[rmaimare depersoaneausolicitatunlocde munc[]n`[rileUE]nprimultrimestrualanului2010comparativ cu al doilea trimestru al anului 2010,iaracestlucrusedatoreaz[ faptuluic[]nprimulsemestruau fost oferte colective, adic[ oferte cu un num[r mare de locuri de munc[\icuselec`ieorganizat[]n diferiteloca`ii,selec`iafiindf[cut[ de c[tre angajatori Spania -agricultur[, Danemarca - agricultur[ \iItalia-turism,\ideaici\inum[rulmaimaredepersoaneanga-

jate comparativ cu semestrul al doilea,cândoferteleaufostcuun num[rmicdeposturi”,aspusGabriela Drobot[, consilier Eures. Aceastaamen`ionatc[persoanele consiliate\i]ndrumates[aplicepe locurile de munc[ disponibile ]n re`eauaEuresnuauobligativitatea s[anun`e]ncadrarea,motivpentru carefeed-back-ulnupoatefimonitorizatdinacestpunctdevedere. Comparativ cu celelalte jude`e, Boto\aniinuocup[unlocfrunta\ ]nceeaceprive\teangaj[rileprin

intermediulEures.ExcluzândCapitala,jude`ele„frunta\e”laexportuldefor`[demunc[]nstr[in[tate suntConstan`a,Prahova,Timi\\i Bra\ov. Alte jude`e cu un num[r crescutdecereripentruemigrare ]nc[utareaunuilocdemunc[sunt Gala`i, Ia\i, Mure\, Cluj, Hunedoara,Sibiu,Br[ila.Jude`eledin Româniacucelemairidicaterate ale\omajuluiVaslui,Mehedin`i\i Teleormannufigureaz[printrecelemaiinteresatedejoburile]nstr[in[tate.(PetronelaRotariu)

Coad[ la Taxe \i Impozite Sponsoriza`ideTranselectrica Patruprimaridinjude`au semnatlunidiminea`[contractedesponsorizarecu Transelectrica.}nc[dinvar[auexistatpromisiunic[ aceast[societatevasprijini maimultecomunedinjude`ulBoto\anicareaufost afectatedecalamit[`i,]ns[ lucrurileabiaacums-au concretizat.

}natreiazidinan,prima ]ncares-alucratcupublicul,angaja`iiDirec`ieide taxe\iImpozites-auconfruntatcuoavalan\[deboto\[nenicares-au]nghesuit s[]\iachited[rilec[trestat. Ceimaimul`is-aua\ezat]nfa`au\ii de acces ]n cl[dire ]nc[ de la orele 7.00, de\i programul de lucru ]ncepeadela8.30,pentruafisiguric[nu vorpierdepreamulttimplaghi\ee. Din aceast[ cauz[, reprezentan`ii Direc`ieideTaxe\iImpoziteLocale aufostnevoi`is[deschid[mairepedecujum[tatedeor[pentruaevita eventuale conflicte. Astfel, pân[ la oreleamiezii,numaipu`inde500de boto\[nenii au reu\it s[ ]\i achite o partedintaxele\iimpozitelelocale, cele mai c[utate fiind taxa pentru

rezervarealoculuideparcare,impozitulpecl[diri\itaxadesalubritate. „Noitrebuias[]ncepemactivitatea laora8.30,daram]nceputla8.00, pentru c[ au fost persoane care au venit]nc[delaora7.00.Laora8.00 am t[iat prima chitan`[ c[tre o persoan[ care a pl[tit impozitul pe cl[dire\itaxadesalubritate”,aspus Dumitru Neam`u, directorul adjunct al Direc`iei de Taxe \i Impozite Locale. }nghesuiala,celpu`in]ncazulpl[`ii taxei pentru rezervarea locului de parcare,sepoateexplicaprinfaptul c[ cet[`enii au termen doar pân[ pe 20ianuaries[oachite,ulterioracesteidateseaplic[penalit[`ide2% pe lun[.Taxapentrurezervarealocului deparcareasc[zut]n2011pân[la 146delei,dup[ce]n2010afostde 175 de lei. }n cazul impozitului pe cl[diri, cuantumul a r[mas acela\i. (MonicaAionesei)

Astfel, la Institu`ia Prefectului, ]n prezen`aprefectuluiCristianRoman, primarii comunelor Hili\eu-Horia, |endriceni,V[cule\ti\iVârfuCâmpuluiausemnatcontracteledesponsorizare,]nurm[c[roravorprimisume de bani pentru refacerea caselor afectatedecalamit[`i.Sumeleaufost repartizate]nfunc`iedegravitateasitua`iilor.Deexemplu,comuneiHili\eu-Horia i-a fost atribuit[ cea mai marevaloare,peste1,5milioanede lei,deoareceaicinumaipu`inde66 decasenecesit[afifinalizate,casece au fost ridicate din temelii. Al`i 479.200 lei au fost repartiza`i c[tre comuna|endriceni,acolounde21de casetrebuiefinalizate,celpu`inpân[ laro\u.Osum[de91.520leiaajuns ]n comuna Vârfu Câmpului, unde vorbimdecincicasecetrebuieterminate,iarosum[de47.000leiafost repartizat[comuneiV[cule\ti,pentru finalizareaadou[case. „Vrem s[ mul`umim celor de la Transelectrica pentru sprijinul acordatjude`uluiBoto\ani.Sper[mca]n curânddomniiprimaris[poat[intra

]n posesia banilor. Banii, ]n jur de 500.000 euro, vor fi utiliza`i pentru refacereacaselordistrusedeintemperii.Amavutemo`ii\iamf[cutnu\tiu câtedrumurilaBucure\ti,]nfinalam reu\its[izb[vim\is[intr[m]nposesia acestor documente. Domnii primaris[aib[grij[lamodulcumvor cheltui ace\ti bani \i s[ nu uit[m c[ scopulestedea-iaducepesinistra`icât mairepede]ncaselelor”,adeclarat prefectuluijude`ului,CristianRoman. Dintrecelepatrucomuneundezeci decaseaufostdistrusedecalamit[`i, doar ]n comuna V[cule\ti, alt fenomendecâtinunda`iileaproduspagube de acest gen. Este vorba despre comunaV[cule\ti,undedou[caseau fost ]nghi`ite de alunec[rile de teren provocatedeprecipita`iileabundente. Deasemenea,pelâng[sprijinulacordatini`ialdeGuvern\iapoidinsponsoriz[ri,|endricenivabeneficia\ide sprijinul celor \ase parohii din comun[pentrufinalizareacaselorde a\a natur[ ]ncât s[ poate fi locuite. „Sunt mul`umit c[ toate cele 21 de familiiauundes[steaiarnaaceasta. Sumapecareamprimit-osper[ms[ neajutes[termin[mlucr[rilepân[]n prim[var[.Amdiscutat\icupreo`ii celor\aseparohiidincomun[\ineaupromisc[atuncicândajungcaselelaro\u,vordacâte8.000leipentru fiecare cas[”, a declarat Petric[ Nistor,primarulcomunei|endriceni. La final, nu au fost uitate nici mul`umirileadresatereprezentan`ilor Institu`ieiPrefectuluiBoto\anipentru implicarea]naducereacâtmaimultor fonduri ]n sprijinul sinistra`ilor. (MonicaAionesei)

|coli la standarde europene, ]nchise de I|J |colidezecidemiidelei,]nchiseca urmareanum[ruluimicdeelevi\iacheltuielilormaripecarelenecesit[utilit[`ile lunare.De\icondi`iiledederulareaprocesuluieduca`ionaldinacesteunit[`i\colareeraulastandardeeuropene,reprezentan`iiInspectoratului|colarJude`ean(I|J) auluatdeciziasuspend[riiactivit[`iipentrureducereacheltuielilor.Pentruaceast[ situa`ie,\efiieduca`ieiboto\[nenedauvinapevaluldelucr[ri\ibaniceauvenit „f[r[cap”laBoto\ani,]ninvesti`iicenu ]\iaveaurostul.}nultimiianiaufostreabilitate67deunit[`i\colaredinmediulruraliaralte89deunit[`i\colarenoiauluat loculcelordinchirpicicubaniveni`idela BancaMondial[.„S-auf[cut\colimoderneprinBancaMondial[,de\iaveaunumai maximzecesau12copii.Pentruoastfel deunitatenumaiofactur[laenergiaelectric[ ajunge la 30 de milioane de lei. Aceste]nchiderinuaufostf[cutehaotic, facemceeacetrebuies[facem,astfel]ncâteleviis[]nve`ecarte.Acoloundenum[ruldecopiiafostfoartemic\icheltuielilefoartemari,activitateaafostsuspendat[”,adeclaratAdaMacovei,inspector \colargeneralalI|J.Printreunit[`ile\colare de acest gen se num[r[ cele de la Ba\eu-Hude\ti,undecostulinvesti`ieia fostde190.298lei,sauDurne\ti-Santa Mare,undeaufostaloca`i114.041delei iarnum[rulelevilornueramaimarede 15. La nivel na`ional, având ]n vedere investi`iileceauavutloc]njude`\isumeledebanialocatepentruacestea,jude`ul Boto\anis-asituatpeloculaldoileadup[ jude`ulVaslui.(PetronelaRotariu)

Angajatori amenin`a`i cu amenzi pentru dosirea locurilor de munc[ Reprezentan`iiAgen`ieiJude`enepentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) aducaminteagen`iloreconomiciboto\[nenis[aib[]nvedererespectareaprevederilorlegalecuprivireladeclararealocurilordemuncavacante. }ncazulnecomunic[rii acestora, amenda este cuprins[ ]ntre3.000\i5.000delei.PotrivitprevederilorLegii76/2002,angajatoriiauobliga`ias[comuniceAgen`iilor]nac[rorraz[]\iausediul,toatelocuriledemunc[ vacante,]ntermendecincizilelucr[toare delavacantareaacestora.Prinlocuride munc[ vacante, se ]n`elege locurile de munc[ devenite disponibile ca urmare a ]ncet[riiraporturilordemunc[saudeserviciu,precum\ilocuriledemunc[noucreate.„Comunicareadec[treangajatori alocurilordemunc[poatefif[cut[prin fax la nr.0231.536.793, e-mail: bt_lmv@ajofm.anofm.ro sau la sediul AJOFMBoto\anidar\ilaagen`ialocal[ dinDorohoi\ilasediulpunctuluidelucru S[veni. Potrivit legii, necomunicarea locurilor de munc[ vacante se sanc`ioneaz[cuamend[dela3.000leila5.000 lei”,adeclaratGabrielaVranciuc,referent AJOFM. Aceasta a men`ionat c[ Agen`iaasigur[serviciigratuitedemediereamunciirespectivpunerea]nleg[tura aangajatorilorcupersoanele]nc[utarea unui loc de munc[, ]n vederea stabilirii unui raport de munc[ sau de serviciu. (PetronelaRotariu)


3

4ianuarie2011 Moartesuspect[laPr[jeni.Macabradescoperireafostf[cut[lunidiminea`[deni\tepersoane caretreceauprinzon[,]napropieredeostân[aflat[perazalocalit[`iiPr[jeni.Poli`i\tiideplasa`ila fa`aloculuil-aug[sitpeMihaiI.,]nvârst[de42deani,cudomiciliul]nFrumu\ica,]nghe`at bocn[,dezbr[catdelabrâu]nsus.B[rbatuleraangajatcaciobanlaostân[dinapropiereiar]n momentul]ncareafostg[sit,]nzonafe`eiprezentaurmealeunormu\c[turidecâini.Dinprimele cercet[rialepoli`i\tilorf[cutelafa`alocului,s-astabilitc[b[rbatulpoatefivictimaunuiomor,la fa`aloculuifiindchemat\iunprocuroralParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\ani.(D.R.)

ESEN~IAL

Z[pad[ de miliarde de lei Decembrie2010afost lun[plin[pentrudrumari,astadeoarece]nc[ dinprimazialuniiau fostnevoi`is[scoat[utilajeledinbaze]nvedereacur[`[riidrumurilor dinmunicipiu,drumurilorjude`ene\ina`ionale. Potrivit reprezentan`ilor Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri (DJDP), pân[ pe data de 20 decembrie, facturile decontate c[tre firma care se ocup[ de desz[pezirea drumurilor jude`ene au fost ]n cuantum de circa 500.000lei.RomeoCaciuc,directorulexecutivalDJDP,aprecizat c[pentruultimele10ziledinluna decembrie,având]nvederec[s-a ac`ionatpentrufluidizareatraficu-

lui, cel mai probabil vor mai deconta]njurde100.000lei. }nceeaceprive\tecantit[`ilede sare \i nisip care au fost ]mpr[\tiatepedrumurilejude`ene, peste5.000tonedematerialantiderapantaufostutilizate.„Pentru perioada20-31decembrie,probabil c[ se vor mai cheltui cam 100.000lei,darace\tibani]ivom decontapebugetuldin2011.Pân[ acum am dep[\it 5.000 tone de material antiderapant, iar ]n stoc mai avem ]n jur de 3.000 tone, repartizatepecelepatrubaze”,a declaratCaciuc. Pere`eauadedrumuridinmunicipiu Boto\ani doar 650 tone de sare\inisips-au]mpr[\tiat]nluna decembrie,]nvaloarede144.000 lei, iar reprezentan`ii Urban Serv urmeaz[s[fac[noiaprovizion[ri la]nceputdean. De asemenea, valoarea facturilor emise pân[ pe 25 decembrie

indicau o valoare a activit[`ii rezultate pe urma desz[pezirii de circa380.000lei,f[r[TVA. Conducerea Urban Serv s-a declaratmul`umit[demodulcum s-aac`ionatpeartereledinmunicipiu. Ceea ce ]ns[ nu vor face ]n acestaneste]nc[rcareaz[peziide pemargineastr[zilor\itransportul acesteia la rampa de gunoi. „Activitatea de desz[pezire este buni\oar[... Nu facem nimic cu z[pada, a\tept[m s[ se topeasc[. Anultrecutamc[rat,\ianulacestaamc[ratdepeUnirii,datorit[ târguluiorganizatacolo,daratât, \ioducemlarampadegunoi.}n rest,doarlacomand[maiputem interveni”, a spus Gheorghe Pricopi. }n mod normal, ]ntre`inerea de iarn[iasfâr\itpe15martie,]ns[]n cazul prelungirii sezonului rece, utilajeler[mânpepozi`ii.(Monica Aionesei)

Revelioncufl[c[ri,artificii\igaf[depropor`ii }nciudagerului,peste2.000de boto\[neniaufostprezen`i]n strad[,]nPia`aRevolu`iei,la spectacolulorganizatdePrim[ria Boto\anilacump[nadintreani. }nafar[deunincidentnepl[cutcuunmembru al forma`iei HI-Q, spectacolul a fost un succes.Cutoatec[pescen[nuauurcatarti\tii anun`a`i]nurm[cudou[luni,boto\[neniicare au`inuts[-\ipetreac[Revelionul]nstrad[au fostmul`umi`idespectacolulorganizat. Show-ulafostdeschisdetrupelocale,arti\ti demuzic[popular[\iunansamblucareaprezentatdatini\iobiceiurideiarn[delaVorona. Urm[toriicareauurcatpescen[aufostmembrii forma`iei Hara, care i-au distrat pe boto\[nenimaimultdecâteraprogramat,]ntrucât membriiforma`ieiHI-Qau]ntârziat15minute. Alt[parteaspectacoluluiapreciat[depublic afostshow-ulpirotehnicpuslacaledemem-

Unb[rbat]nvârst[de28deani, dinVorona,afostarestatpreventiv]ndatade1ianuariedup[ce, ]nsearadeRevelion,a]ncercats[ violezeofeti`[de11ani.

briiforma`ieisibieneCrispus,boto\[neniiprimind cu entuziasm spectacolul de fl[c[ri. |i spectacoluldefocurideartificiiafostunulpe

m[sura a\tept[rilor, pre` de un sfert de or[ cerul municipiului fiind luminat de mii de explozii.

A]ncurcatmunicipiile

Maipu`ingunoidup[petrec[re`iidelaRevelion Angaja`ii Urban Serv au avut mai pu`in de lucru la trecereadintreani,dup[ce sutele de boto\[neni care s-auadunat]nPia`aRevolu`ieipentruaasistalaspectacoluldeRevelionaul[sat ]n urma lor mai pu`ine de\eurica]naniianteriori. Estim[rile reprezentan`ilor societ[`ii Urban Serv aufostc[celpu`in10tone degunoaievorstrângenumai]nzonadedesf[\urare a spectacolului de Revelion,]ns[lafinal,tr[gând linie, s-a constatat colectareaa7,4tonedegunoaie. Pentru acestea au fost

A ]ncercat s[ violeze un copil ]n seara Revelionului

mobilizate 40 de persoane care au ]nceput chiar imediatdup[ora1.30,cândsa finalizat spectacolul de Revelion,s[colectezeresturile l[sate ]n urm[ de petrec[re`i.Fa`[deal`iani, nicinum[rulsticlelorsparte nu a fost atât de ridicat, drept care ]ntreaga ac`iune s-a finalizat pân[ la orele 6.00,angaja`iiUrbanServ avândtimps[colectezegunoaieledepetoatestr[zile dinmunicipiu,acolounde boto\[nenii \i-au uitat maniereleacas[.„Laora1.30 s-a terminat spectacolul, cânda]nceput\idemonta-

reascenei.|inou[ne-afost mai u\or, am ]nceput mai repede,amstrânsmaipu`in gunoi, ]n jur de 7 tone, \i amterminatmairepede,la ora6.30-7.00eraterminat[ cur[`enia]nzonadeorganizareaspectacolului. Anul acesta am avut pu`inesticlesparte]nzona depetrecereaRevelionului ]naerliber.Amfolosit40 deoameni,nuafostnevoie deto`i80pentruafacecur[`eniadedup[Revelion”, a declarat Gheorghe Pricopi, directorul societ[`ii UrbanServ.(MonicaAionesei)

Ultimaparteaspectacoluluiafostasigurat[ deforma`iaHI-Q,recitalulfiindumbritdeun incident nepl[cut. Un membru al forma`iei dance,MihaiSturzu,aconfundatora\ele,strigândlamicrofonc[este]nSuceava,ulterior cerându-\iscuzepentrugafaf[cut[.Acestaa motivatc[]nainteacântat]njude`ulvecin\ic[ aajunsfoarterepedelaBoto\ani,fiindderutat. De\i spectacolul a ]nceput ]n jurul orei 20.30, boto\[nenii au stat pân[ la ]ncheierea acestuia, mult dup[ miezul nop`ii. „Este un cadru superb, \i aste e tot ce conteaz[. Noi organiz[mpentruboto\[neni\iastasevede, oamenii nu ]\i permit s[ plece ]n concediul scurtdeRevelion,a\ac[prefer[s[fiecunoi ]n strad[. ~inem s[ le mul`umim ]n mod deosebitc[auvenital[turidenoi\ileur[mca 2011s[fieunanplinderealiz[ri”,adeclarat viceprimarulFlorinGhiorghi`[. Potrivitoficialit[`ilor,dup[spectacol,angaja`iiUrbanServauadunatdinPia`aRevolu`iei peste\aptetonedegunoi,]nspecialsticlede \ampanie,ambalaje\ihârtii.(D[nu`Rotariu)

PetruChiperi,aflat]nstareavansat[deebrietate,dup[ceaconsumatalcoollafestivaluldedatini \iobiceiurideiarn[dinlocalitate,fiindmembrul unei forma`ii, mergând spre cas[, ]n jurul orei 21.30,aacostatofeti`[aflat[las[niu\cumaimul`i copii.H.R.I.,]nvârst[de11ani,afostluat[de agresorcutotcusanie\idus[laogr[din[dinapropiere.Chiperiadezbr[cat-o\ia]ncercats[ovioleze, strig[tele feti`ei alertându-i pe ceilal`i copii afla`i la s[niu\, care s-au dus dup[ p[rin`ii fetei. Agresorul nu a reu\it s[ ]\i duc[ planul la bun sfâr\it,fugind]naintes[obatjocoreasc[pefeti`[. }nbazasemnalmentelorcopiilor,PetruChiperia fost identificat \i re`inut de poli`i\tii din Vorona, cazul fiind ulterior preluat de un procuror al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. }n urmaexamin[riifeteidec[treunmedic,s-astabilit c[ este ]nc[ virgin[, ]ns[ traumele psihice au r[mas, ]ntâmplarea marcând-o puternic. Familia copileilocuie\te]nSpaniadecincianiiarp[rin`ii auadus-olabunici]nvacan`[pentruaaveaparte dez[pad[deS[rb[tori.Nuaveaucums[\tieprin ceaveas[treac[feti`a. Potrivitanchetatorilor,vaaveanevoiedeconsilierepentruatrecepeste]ntâmplare.Agresorula fostprezentatinstan`ei,careaconsideratc[esteun pericolsocial.„B[rbatulafostre`inutdinnoaptea de31decembrie-1ianuarie,iar]ndatade1ianuarieafostprezentatinstan`eicupropuneredearestare preventiv[. Instan`a a admis cererea, Petru Chiperifiindarestatpentru29dezile”,adeclarat procurorul Aurel Simion, purt[torul de cuvânt al Parchetuluidepelâng[TribunalulBoto\ani. Pentrufaptasa,PetruChiperirisc[s[stea]nspatelegratiilor12ani.(D[nu`Rotariu)


CMYK


CMYK


6

4ianuarie2011

TOPNEWS F[r[ presiuni pe medici pentru gr[birea na\terilor Pe31decembrie2010 aufostmaipu`inena\teridecâtpe1ianuarie. Mamelenuauavut niciuninteress[gr[beasc[venireapelume abebelu\ilor. Cincicopila\iauv[zutlumina zilei la Maternitatea Boto\ani ]n primele 24 de ore ale anului 2011.„Treib[ie`ei\idou[feti`e suntprimiin[scu`idinacestan]n Maternitatea noastr[. Primul copils-an[scut]njurulorei4.00. Esteofeti`[.Suntto`is[n[to\i”, aprecizatMariaOlaru,directoareaMaternit[`iiboto\[nene.Cadrelemedicalespunc[exist[supersti`iac[atuncicândanul]ncepe cu mai mul`i nou n[scu`i de sexmasculin,esemnc[vafiun anbunpentrucomunitate.

Mediacezarienelora r[masnemodificat[ }n schimb, mamele nu s-au gr[bits[-\iaduc[pelumecopiii maidevremecucâtevazilepentruabeneficiadevechealegisla`ieprivindacordareaconcediului de]ngrijireacopilului.„Pe31 decembrie 2010 am avut chiar mai pu`ine na\teri decât pe 1 ianuarie.Decisepoatespunecu certitudine c[ nu a existat nicio

presiune din partea mamelor s[ gr[beasc[venireapelumeabebelu\ilor.S-amen`inut]nultimele zile ale anului trecut aceea\i medie a cezarienelor ca \i pân[ atunci”, a mai men`ionat directoareaSpitaluluideObstetric[\i GinecologieBoto\ani. Potrivit cadrelor medicale, ]n jude`ulBoto\aniseparec[sunt destuldepu`inesitua`iile]ncare mamele vor sim`i modific[rile aduse legisla`iei privind concediuldecre\tereacopilului.|ias-

tapentruc[,]ngeneral,boto\[nenceleauveniturisalarialedestul de mici, iar indemniza`ia de cre\tereacopiluluifiindplafonat[deGuvernla1.200delei]nal doilea an de concediu, nu va afectaveniturilepentrucelemai multe m[mici care vor dori s[ stea doi ani acas[, cu cei mici. Statisticile arat[ c[ peste 80% dintre boto\[nencele care devin m[mici]ncaseaz[indemniza`iide cre\tereacopiluluisub1.200lei. (AuroraDimitriu)

Bolnavi]ngriji`i]nspitale«calacarte» Asisten`iimedicali]\ivor ]ngrijipacien`ii„calacarte”. Dinacestan,asisten`ii\i moa\elevorlucradup[proceduridepractic[standardizate. Deocamdat[estevorbadeunproiect,supusdezbateriipublice,elaborat deOrdinulAsisten`ilorMedicaliGenerali\ti,Moa\elor\iAsisten`ilorMedicali. A\a cum medicii de diferite specialit[`i lucreaz[ dup[ ghiduri de practic[medical[,tota\a\iasisten`ii voraveaprocedurilestandardpecare trebuies[leaplice]nspecialit[`ile]n carelucreaz[,]ndiversesitua`ii]ncare sunt pu\i. „Procedurile medicale standardizatesuntelaboratecuscopul deaorientaasisten`iimedicali\imoa\ele]ngestionareacazurilormedicale \i]nluareadeciziilorrapide\icorecte pentru]ngrijireapacien`ilor”,transmiteMinisterulS[n[t[`ii.

}nspitale,cadrele medicalevorprimi bro\uricuprocedurile standardizate Proiectuldeactnormativcuprinde zececapitolecaredescriu]nam[nunt

procedurilemedicalepecareasisten`ii medicali\imoa\eleauindica`ies[le urmeze]ncontrolulinfec`iilor,preg[tireapacientuluipentrurecoltareaprobelordelaborator,administrareamedicamentelor,terapiivasculare,]ngrijirearespiratorie-monitorizare,]ngrijireacardiovascular[,]ngrijireapediatric[,ceageriatric[etc.}nmomentul ]ncareactulnormativvafiaprobat, asisten`iidinspitalevorprimibro\uri pecares[lestudiezepentruasepune lapunctcunoileprevederi.„Esteun lucrubunc[,dince]midaueuseama, procedurileasteasuntcaofi\[apostului,stabilescexactcetrebuies[faci, cas[numaifiediscu`iic[unpacient nuabeneficiatdenu\tiuceservicii, de]ngrijiri”,spuneunasistentmedicaldelaSpitalulJude`ean. }ns[, de\i procedurile reprezint[ o fundamentareabuneipracticibazate pecelemairecentedovezidisponibile, „nu se inten`ioneaz[ ]nlocuirea ra`ionamentuluimedicalalpracticianului adaptat contextului clinic al pacientului pe care ]l ]ngrije\te, ]n func`ie de particularit[`ile acestuia, op`iunilediagnostice\icurativedisponibile”,maianun`[MinisterulS[n[t[`ii.(AuroraDimitriu)

MinisterulAgriculturiiangajeaz[l[utari.Guvernulcaut[l[utari.}n20dezile, MinisterulAgriculturiitrebuies[g[seasc[unansamblufolcloric,]ns[nuunul oarecare,ciunulcares[fiedeacords[primeasc[onorariuldup[serviciileprestate,nu]nainte.Problemaaap[rutdup[cetaraful„L[utariidinTeleorman”,cu caresenegociasedeprincipiu,arefuzatcontractulpropus,pemotivc[doreau plata]nainte. Am[nuntedespreaceast[ini`iativ[citi`ipewww.evbt.ro.

Scuti`iovremede noulbiralS[n[t[`ii De\imul`idintre pacien`iicareauajuns ierilacabinetelemedicilordefamilie\ila celedinpoliclinicierau preg[ti`is[achitecoplatapentruserviciile medicale,auconstatat c[ausc[patdeoplat[ ]nplus. „Amvenitcubanilamine,s[pl[tesclacabinet,c[a\a\tiam,c[sepl[te\te de la 1 ianuarie orice vizit[ la medic.Evidentc[m-ambucuratcând am v[zut c[ nu trebuie s[ pl[tesc. Orice ban ne prinde bine acum”, a declarat Maria Helciuc, pensionar[. Coplata ar urma s[ intre ]n vigoare abiadela1aprilie2011,de\iini`ial Ministerul S[n[t[`ii a dat ca sigur[ aceast[ plat[ ]n plus de la ]nceputul anului2011. Mediciispunc[lucreaz[pevechiul contractcadru\ic[acestanuspecific[nimiclegatdecoplat[.„Actualul contract ]\i prelunge\te valabilitatea pân[pe31martie.Actuladi`ionalla acestcontractartrebuis[aduc[preciz[rilegatedeintroducereacopl[`ii, darcumacestlucrunus-af[cut,probabilabiadepe1apriliesevapercepecoplata.Cas[seperceap[maidevremede1aprilie,artrebuicaMinisterul S[n[t[`ii s[ vin[ cu un alt act normativ,demodificareaactuluiadi`ional la contractul cadru. P[rerea meapersonal[estec[amânareaintroduceriicopl[`ii]nsistemulsanitareste binevenit[.Nueramomentulacum pentru coplat[, când se vine \i cu reforma de reducere a paturilor ]n spitale”, men`ioneaz[ medicul Doru Culiceanu.

De\icoplata]ntârzie, va„ploua”cum[suri nepopulare]nS[n[tate Mediciispunc[dac[s-arintroduce coplata]nacestmoments-armanifesta,cusiguran`[,nemul`umiridinparteacelorcarepl[tesclasistemulasigur[rilordes[n[tate,pefondulsc[deriiaccesibilit[`iilaserviciilemedicale. Reformaspitalelorprindiminuarea num[rului de paturi \i reducerea cu 10% aintern[rilor]nspitaleestedeja om[sur[nepopular[careaatrascritici serioase guvernan`ilor. }n plus, esteposibilcaunelespitaledinjude` s[r[mân[„pedinafar[”,]nsensulc[ institu`ia de asigur[ri de s[n[tate nu vamai]ncheiacontractecuacestea, \i,f[r[finan`are,s[]\i]nchid[por`ile dac[ autorit[`ile locale nu se orienteaz[rapidpentrualedaoalt[destina`ie.Estedea\teptatcatoateaceste m[suris[aduc[unvaldenemul`umire din partea popula`iei, \i atunci medicii cred c[ m[sura introducerii copl[`iivafi„uitat[”,celpu`inpentru câteva luni de zile. (Aurora Dimitriu) Publicitate


4ianuarie2011 Noapteanun`ii - Cum a fost b[i ]n noaptea nun`ii? -Catastrofal -Aiavutcevaprobleme? -Dimpotriv[.Afostformidabil

7 Doarc[diminea`a,dinobi\nuin`[, i-aml[sat50deeuropeperna. -Aoleu,desigurc[s-a]nfuriat. - Nu-i vorba de asta. }nchipuie\te-`i c[ de\i era pe jum[tate adormit[,mi-adat20rest.

AGENDA PREST|RI SERVICII

PUBLICITATE mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4camere,str.Calea Na`ional[nr.65,vizavidestadion,ultramodern,completmobilat,cugaraj.Rela`iila telefon:742.123.272.(p) *Vândapartament3camere,b-dul~u`oranr. 2,lâng[sensulgiratoriudinPodulRo\,et.¾, completmobilat\iutilat.Pre`60.000Euronegociabilsauschimbcuapartament]nBoto\ani. Rela`iilatelefon:0745.150.765.(p)

o re`et[ pe zi Pizzadecas[cublatfraged

*Vândapartament2camere,Prim[verii,izolat termic,P+G+F,cufa`alasoare.Telefon: 0743.770.911.(G-5)

v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100mp,deschiderelaBT-SV 47m,\i7.200mpdeschiderelaBT-SV180m, ambele]nzonaHudum,0746.261.466.(1495-p)

auto *VWJETTA,iunie2008,rulat[doar1an, 1,6lbenzin[,35.500km(serviceefectuatla 30.000km,ITPvalabil2ani)-fullelectric, senzoriploaie,pachetcea`[,pachetlumini+ oglinzi,albastrumetalizat,11.000Enegociabil. Telefon:0745.834.803.(2046-1)

angaj[ri *SCGECORSRLBoto\ani,angajeaz[pentru supermarketVictoria,lucr[toricomerciali\i casieri.CV-urilesedepunlasediuldinstr. PietonalulTransilvaniei,bl.A5,parter,pân[ vineri,07.01.2011,ora10.00(redac`ia EvenimentedeBoto\ani).Persoaneleselectate vorficontactatetelefonicpentruinterviu.(3)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Ingrediente: Pentrublat: -250gf[in[ -unvârfdecu`itdezah[r\i unuldesare -ojum[tatedecubdrojdie -125mllapte - 2,5 linguri de ulei de m[sline; Pentrucompozi`ie: -25gsosdero\ii(sauro\iipasate) -sare -piper -condimentepentrupizza -dou[linguri`euleidem[sline -ojum[tatedelinguri`[dezah[r -salam -mu\chideporc -cabanos -dou[ro\iit[iaterondele -fâ\iideardeigras -m[slinef[r[sâmburi -ciuperci -telemeasauca\cavalrase.

Moddepreparare: Sepunef[in[]ntr-uncastron\i seadaug[pesteeasarea,zah[rul, laptelec[ldu`]ncares-adizolvat drojdia \i uleiul de m[sline. Se amestec[toateingredientele,apoi sefr[mânt[pu`in.Aluatulob`inut se]ntindecusucitorulcâtsuprafa`a t[vii mari de la aragaz. Se a\az[hârtiedecopt]ntav[,apoi se pune aluatul. Peste coc[ se ]ntindecuolingur[sosuldero\ii, apoi se pun salamul, mu\chiul, cabanosul,ro\iilefeliate\iardeii, ciupercile\im[slinelef[r[sâmburi. Pe deasupra se presar[ ca\cavalulsautelemeauadatepe r[z[toare. Pentru ca marginile aluatuluis[fiecrocante,setaie batona\e de mozzarella sau ca\caval,se]n\ir[pemargine\i seruleaz[pu`in.Tavaseintroduce]ncuptorul]nc[lzit\iselas[la focmediu15-20deminute.Dup[ ce se scoate, se asezoneaz[ cu oregano.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

4ianuarie2011

MONDEN

Coco,ceamaipenibil[vedet[. Detaliiledespreimplanturiledesilicon]nfund \ifaptulc[\i-apostatpozecuposteriorulpesite-uldesocializareTwitteri-au adusluiCoco,so`iarapperuluiIce-T,titluldeceamaipenibil[vedet[aanuluice tocmais-a]ncheiat.„Nusepoates[-`ilauzisingur[fundul,bas[-lmai\iar[`i lumii]nfiecarezipesite-uriledesocializare”,aumotivatalegereajurnali\tii americani.Intr[pewww.evbt.ro \ivezifotografiilepostatedeCoco.

OanaZ[voranu,despreaccidentul suferitde|erbanHuidu:

Blondele au salarii mai mari «Schiulesteunsport decât brunetele carenupoatefif[cutde \i ro\catele oriceprostsaudobitoc» OanaZ[voranuestedene]nduplecat ]nrela`iacu|erbanHuidu. Z[vonupoateuitac[prezentatorul„Croniciicârcota\ilor”ataxat-opeparcursulfiec[reiedi`iiaemisiunii delaPrimaTV\i]\ip[streaz[atitudinear[zboinic[fa`[ deacesta,chiardac[realizatorultvseafl[pepatulde spital,dup[ceasuferitunaccidentgrav]ntimpceschia peopârtiedinsta`iuneaaustriac[Innsbruck. „Sportul[sta(schiul-n.r)nupoatefif[cutdeorice prost. Are \i el mândria lui \i nu poate orice dobitoc, oricecretins[-lfac[”,adeclaratOanaZ[voranu,conformEvenimentuluiZilei. Continuând]naceea\imanier[,Oanaesteneiert[toare \i invoc[ justi`ia divin[ care s-a f[cut sim`it[ chiar ]n perioadaS[rb[torilor. „Dumnezeuned[tuturordup[sufletulnostru,dup[ faptelenoastre.Acuma,ces[spun,„faptelevorbe\te“, ca s[ zic a\a, pentru fiecare. Te ]ntrebi de ce unii de Cr[ciun,dePa\te,cândtoat[lumeaesteacas[,stauprin spitalesau]ncom[„,aad[ugataceasta.

PamelaAnderson, «PersonalitateaAnului2010» PamelaAndersonafost desemnat[„Personalitatea Anului2010”dec[tre PETA,asocia`ieamerican[ deap[rareadrepturilor animalelor. Iepura\ulPlayboy,]nvârst[de43 de ani, \i-a dedicat o mare parte a anului 2010 sus`inerii PETA. Prin intermediul unor campanii \oc, PamelaAndersonacontribuitdinplin lacunoa\tereadec[trepublicaactivit[`iiorganiza`iei. „De mul`i ani, Pamela Anderson ajut[PETAscriindscrisorideprotest saupozândpentrudiversecampanii, pentruaalertaopiniapublic[asupra cruzimiifa`[deanimale\iademonstracâtestedeu\ors[nucontribuila suferin`a animalelor”, a declarat un purt[tordecuvântalasocia`iei]ntr-un comunicat de pres[, conform Agerpres. Anultrecut,Pamelaaparticipatla campaniipentruadoptareaanimalelor de companie, ]mpotriva folosirii de pieleanimal[]nIndia\iaavutointerven`ie ]n fa`a studen`ilor de la Universitatea din Oxford (Anglia), pentrua-isensibiliza]nprivin`aprotej[riianimalelor.

Sespunec[blondele suntmaiatr[g[toare, maiinteresante\i maisexydecâtbrunetelesauro\catele. Acums-aconcluzionatc[acesteacâ\tig[ \imaimul`ibani.

}nurmaunuistudiurealizatde site-ul britanic superdrug.com, s-a concluzionat c[ blondele câ\tig[ cu pân[ la 1,5% mai multdecâtcolegelelorbrunete \icu2% maimultdecâtro\catele,darnicia\anusuntmul`umite. Chiar dac[ la final de lun[aumaimul`ibani]ncont, acestefemeiseplângdefaptul c[ nu sunt apreciate \i c[ nu suntluate]nserios,uneoricolegii f[când glume pe seama lor\iconsiderându-leprostu`e.

Pe de alt[ parte, brunetele sunt considerate a fi profesioniste\icon\tiincioase,iarro\catele merg cu cel mai mare draglamunc[.

Evenimente de Botosani nr.1783  

Ziarul orasului tau!