Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

Anul VI • nr. 251 (1776) • Miercuri, 22 decembrie 2010 • 8 pagini

Liber la etnobotanice de s[rb[tori De\i pe ordinea de zi a \edin`ei de mar`i a Consiliului Local urma s[ se afle un proiect de hot[râre prin care comercian`ii de plante etnobotanice sunt tra\i pe dreapta, acest lucru nu s-a ]ntâmplat.

Pagina 3

Pagina 3

Rodica Hu`uleac: «Nu ]n`eleg de ce pleac[ boto\[nenii s[ se trateze ]n alte jude`e»

Pagina 2


2

22 decembrie 2010

TOPNEWS

Microbuzele \colare ]ntârzie. De\i ultimele trei microbuze ce au fost repartizate jude`ului trebuiau s[ ajung[ luni la Boto\ani, acest lucru va fi posibil ]ntre Cr[ciun \i Anul Nou. Microbuzele vor ajunge la Clubul Sportiv |colar, St[uceni \i Mih[ileni. Conform ultimelor centraliz[ri de la nivelul Inspectoratului, ]n jude`ul Boto\ani ar mai trebui ]nc[ 30 de microbuze \colare. Microbuzele se afl[ ]n administrarea prim[riilor din localit[`ile ]n care se folosesc \i transport[ zilnic elevi la \coal[ \i de la \coal[, ]n mai multe schimburi. La nivelul jude`ului sunt ]n prezent 55 de microbuze \colare, din care 45 la comune, iar 10 apar`inând inspectoratului, prim[riilor de ora\e, cluburilor \i palatelor din subordinea I|J Boto\ani. (P.R.)

Rodica Hu`uleac: «Nu ]n`eleg de ce pleac[ boto\[nenii s[ se trateze ]n alte jude`e» |i ]n 2010, mul`i dintre boto\[neni au apelat la spitalele din alte jude`ene pentru a-\i trata diferite afec`iuni. „Atunci când au speciali\ti \i aparatur[ ]n jude`, dac[ pleac[, o fac din snobism”, consider[ unul dintre medicii boto\[neni. Unul din drepturile asiguratului de s[n[tate fiind acela de a-\i putea alege spitalul ]n care s[ se trateze, au fost sute de boto\[neni care s-au ]ndreptat, \i ]n 2010, spre spitale din centrele universitare, chiar \i atunci când ]n jude` ar fi avut posibilitatea s[ efectueze investiga`iile necesare \i s[ se trateze f[r[ probleme de afec`iunilor de care sufer[. „Este vorba de mentalitatea unora dintre noi. Se duc s[ se trateze ]n alte jude`e pentru c[ au prejudec[`i. Nu vorbesc de situa`ii când se impun investiga`ii care nu se pot realiza ]n spitalele din jude`ul nostru. Dar acum dotarea la noi este destul de bun[. Avem \i speciali\ti foarte buni. Iar condi`iile de spitalizare sunt uneori mai bune la noi. Alte jude`e stau mult mai r[u din punct de vedere al finan`[rii spitalelor. A\a c[ nu

]n`eleg de ce pleac[ boto\[nenii s[ se trateze ]n alte jude`e”, declar[ medicul Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate.

Doi fo\ti magistra`i \i un actual magistrat au fost admi\i ]n Baroul Boto\ani f[r[ examen, la aceea\i sesiune restul concuren`ilor, juri\ti, fiind respin\i. Pe site-ul Baroului Boto\ani a fost publicat[ lista candida`ilor care au depus cereri de primire ]n profesia de avocat cu scutire de examen, ]n urma sus`inerii testului ce a avut loc la data de 9 decembrie. Potrivit acestei liste au fost declara`i admi\i Valentin Cojocariu, Silvia Corjau`anu (fo\ti magistra`i) \i Ioana Petrovici (actual magistrat, judec[tor la Tribunalul Boto\ani). Adrian Osolinschi a fost absent iar consilierii juridici care au vrut s[ intre ]n rândul avoca`ilor, Mihaela Gontiniac, Violeta Mihai, Liviu Gabriel Podoreanu \i |tefania Simanschi, au fost declara`i respin\i. Magistratul Ioana Petrovici, potrivit legii, are dou[ luni la dispozi`ie pentru a alege ]ntre avocatur[ sau munca de judec[tor. (D.R.)

„Erori se pot produce ]n orice spital” Pe de alt[ parte, autorit[`ile din s[n[tate recunosc c[ \i unele experien`e nepl[cute ale pacien`ilor, legate de spitalele din jude`, ]i determin[ s[ fa`[ drumuri lungi pân[ ]n clinici universitare sau particulare din alte jude`e. Este \tiut c[ sunt din ce ]n ce mai multe boto\[nence care prefer[ s[ nasc[ ]n clinici private din jude`ele ]nvecinate, a\a cum mul`i p[rin`i ]\i duc copiii ]n spitale din alte jude`e. „Cum spuneam, este mentalitatea. Dac[ au ceva mai mul`i bani prefer[ s[ mearg[ ]n spitalele universitare, ]n clinici private, pentru c[ asta le d[ o oarecare siguran`[. Dar erori se pot produce ]n orice spital, chiar \i ]n cele universitare. Cazuri de malpraxis au avut \i marile spitale”, mai spune \efa CAS Boto\ani. Medicii boto\[neni cred ]ns[ c[ ]n ultima vreme colegii ie\eni \i cei din alte centre universitare le „fur[” mai pu`ini pacien`i. „Sunt

mai pu`ini care pleac[ ]n spitalele din afar[. Atunci când au speciali\ti \i aparatur[ medical[ ]n jude`, dac[ pleac[, o fac din snobism. Este o mod[ printre cei cu bani. Acum \i moda asta p[le\te, pentru c[ vine alta: s[ se trateze ]n spitalele din afara `[rii. Dac[ nu ajung ]n Austria, s[ zicem, m[car se duc

]n Ungaria. Dar sunt pu`ini cu posibilit[`i financiare pentru astfel de preten`ii. Noi tot avem spitalul plin \i nu ne plângem c[ scade adresabilitatea. Poate suntem prea pu`ini pentru câte cazuri avem”, afirm[ un medic din cadrul Spitalului Jude`ean. (Aurora Dimitriu)

Prefectura \i Consiliul Evenimente nefericite Jude`ean, la ceas festiv din 2010, ]n bilan` |edin`e festive `inute mar`i, atât la Institu`ia Prefectului, cât \i la Consiliul Local, cu ocazia apropierii S[rb[torilor de iarn[. La Institu`ia Prefectului, dup[ finalizarea punctelor de pe ordinea de zi a \edin`ei de Colegiu Prefectural, \efii jude`ului au `inut s[ fac[ un scurt istoric al celor petrecute peste an, ace\tia fiind \i r[spl[ti`i cu diplome de excelen`[ pentru ajutorul acordat unit[`ilor administrativ-teritoriale care s-au aflat sub ape ]n aceast[ var[. Gestul a venit din partea primarului municipiului Dorohoi, Dorin Alexandrescu, care a acordat astfel de distinc`ii prefectului Cristian Roman, pre\edintelui Consiliului Jude`ean Mihai ~âbuleac sau \efului Inspectoratului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[, colonelul Radu Anton. }n finalul \edin`ei, prefectul jude`ului a `inut s[ le aduc[ ]n actualitate \efilor de deconcentrate obiceiurile, tradi`iile, datinile cu ocazia S[rb[torilor de iarn[, acestea fiind prezentate de un grup din comuna Vorona. Nici consilierii locali nu au r[mas necolinda`i. Un grup de elevi de la Liceul de Arte au sus`inut, ]n debutul \edin`ei, un recital de colinde, fiind aplauda`i din plin de auditori. Cu aceast[ ocazie, conducerea Prim[riei nu a uitat s[ aduc[ laude celor doi cei mai buni sportivi din jude`ul Boto\ani.

la Prefectur[ |edin`[ de Colegiu Prefectural, cu bilan` al calamit[`ilor care au zguduit ]n acest an jude`ul Boto\ani.

Este vorba despre Andreea Aanei \i Alin Alexuc, care au primit diplome de excelen`[ precum \i un plic cu bani din partea municipalit[`ii. De asemenea, Executivul Prim[riei municipiului Boto\ani \i componen`a Consiliului Local au primit diplome de excelen`[ din partea primarului de Dorohoi, Dorin Alexandrescu, pentru sprijinul acordat, dup[ ce Dorohoiul a fost crunt lovit de ape ]n vara acestui an. Atât \edin`a de Colegiu Prefectural, cât \i cea de Consiliu Local au fost ultimele din acest an. (Monica Aionesei)

Fo\ti \i actual magistra`i, admi\i ]n Barou f[r[ examen

}n prezen`a tuturor directorilor de institu`ii deconcentrate, \eful Inspectoratului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[, colonelul Radu Anton, a prezentat raportul de activitate al Comitetului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[, un raport stufos, cel pu`in din punctul de vedere al evenimentelor nefericite de peste an petrecute ]n jude`ul Boto\ani. Operativitatea autorit[`ilor locale a f[cut s[ limiteze efectele calamit[`ilor, indiferent dac[ este vorba de un incendiu sau de inunda`ii, ]ns[ unele misiuni s-au finalizat tragic, ]nregistrându-se pierderi omene\ti atât din rândul salvatorilor \i cât al victimelor. „2010 a fost un an deosebit de ]nc[rcat, cu multe probleme, cu o gestionare, apreciez eu, corect[, onest[ \i eficient[. Cred eu c[ posibilit[`ile \i resursele avute la dispozi`ie au fost folosite din plin”, a spus colonel Radu Anton, inspector \ef al

Inspectoratului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[. Statisticile arat[ c[ jude`ul Boto\ani se situeaz[ permanent pe primele locuri (10-15) ]n `ar[ ca num[r de interven`ii la incendii, ac`iuni de protec`ie civil[ \i SIAMUD. De departe, situa`ia inunda`iilor din var[ a reprezentat cel mai important \i nefericit eveniment al anului, atunci când sute de case au fost distruse total sau avariate, de asemenea, infrastructura având de suferit. Prefectul Cristian Roman a cerut celor prezen`i la \edin`[, ]n finalul prezent[rii raportului CJSU, s[ `in[ un moment de reculegere pentru cei care au trecut ]n nefiin`[ f[cându-\i datoria. „Anul acesta am avut dou[ pierderi. Doi dintre colegii no\tri au c[zut la datorie. E vorba de plutonierul Marius Loghin \i e vorba de primarul comunei Corni, Dumitru Mi`osu. }n memoria acestora, v[ rog s[ `inem un moment de reculegere”, s-a adresat prefectul \efilor de institu`ii deconcentrate. Urm[toarea \edin`[ de Colegiu Prefectural va avea loc ]n luna ianuarie 2011. (Monica Aionesei)

Pre`urile de consum au crescut ]n ultimul an cu aproape 8% Raport[rile statisticienilor boto\[neni arat[ c[ pre`urile de consum au crescut cu 7,88% fa`[ de cele din urm[ cu un an. Ultimele situa`ii finalizate de reprezentan`ii Direc`iei Jude`ene de Statistic[ fac referire la situa`ia pre`urilor de consum ]n luna octombrie 2010, comparativ cu sfâr\itul anului trecut. „Pre`urile de consum au crescut cu 0,55% ]n luna octombrie 2010 fa`[ de luna septembrie 2010, cu 6,83% fa`[ de decembrie 2009 \i cu 7,88% fa`[ de octombrie 2009”, precizeaz[ Ovidiu Mihalache, \ef serviciu ]n cadrul Direc`iei Jude`ene de Statistic[ Boto\ani. Pe grupe de m[rfuri, evolu`ia pus[ ]n eviden`[ de statisticieni arat[ c[ la produsele nealimentare s-a ]nregistrat cea mai mare cre\tere de pre`, dar \i la diverse categorii de servicii. (Aurora Dimitriu)

Au r[sunat colindele la I|J Inspectorii \colari, gazde pentru elevii \i cadrele didactice venite s[ aduc[ un crâmpei din tradi`iile S[rb[torilor de Iarn[. A devenit o tradi`ie ca, ]n fiecare an, conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) Boto\ani s[ primeasc[ colind[tori \i ur[tori atât din unit[`ile de ]nv[`[mânt din municipiu, cât \i din jude`. ]ncepând de vineri, sediul institu`iei s-a transformat ]ntr-o mic[ scen[ pentru elevii deveni`i soli ai s[rb[torilor. Ieri au venit la I|J elevii de la |coala din Dobârceni \i cei de la Liceul de Industrie U\oar[ din municipiu. „Copiilor le dorim \i noi la mul`i ani, mult[ s[n[tate, \i s[ fie mereu veseli ca azi. Salut[ri \i p[rin`ilor \i un an 2011 mult mai bun fa`[ de acesta pe care, cu chiu cu vai, ]l dep[\im. Situa`ia de la Dobârceni este acum cu mult mai diferit[ fa`[ de când am fost eu prima dat[ ]n inspec`ie acolo. Era un alt director cu care noi nu am putut colabora”, a spus Daniel Botezatu, inspector \colar general adjunct al I|J. La final, elevii au fost r[spl[ti`i cu colaci, dulciuri \i c[r`i. (Petronela Rotariu)


3

22 decembrie 2010 Firma Alldo Nick, ]n faliment. O societate relativ necunoscut[ a acumulat o datorie impresionant[ fa`[ de bugetul de stat, ]n dosarul de faliment ]nregistrat la Tribunalul Boto\ani fiind men`ionat[ o datorie de peste un milion de lei. Societatea Alldo Nick SRL, din Boto\ani, cu sediul ]n Manole\ti Deal, ]nfiin`at[ ]n anul 2005, se afl[ ]n insolven`[, cea mai mare datorie acumulat[ fiind cea c[tre Direc`ia de Finan`e Boto\ani, ]n valoare de 1.237.855 lei. Alt[ sum[ datorat[ de societatea men`ionat[ mai sus este de 13.467 lei, c[tre BRD. }n contrast cu uria\a sum[ datorat[ Direc`iei de Finan`e, fa`[ de ITM Boto\ani Alldo Nick Boto\ani are o datorie de... 49 lei. (D.R.)

ESEN~IAL

Liber la etnobotanice de s[rb[tori De\i pe ordinea de zi a \edin`ei de mar`i a Consiliului Local urma s[ se afle un proiect de hot[râre prin care comercian`ii de plante etnobotanice sunt tra\i pe dreapta, acest lucru nu s-a ]ntâmplat. Motiva`ia a venit de la viceprimarul Florin Ghiorghi`[, ini`iatorul acestui proiect, care a solicitat consilierilor locali s[ vin[ cu ]mbun[t[`iri la documentul propus de el, ]n a\a fel ]ncât comercian`ii de plante etnobotanice s[ nu mai g[seasc[ nicio sc[pare legislativ[ pentru a-\i continua activitatea. „V-a\ ruga ca pân[ la urm[toarea \edin`[ de Consiliu Local s[ veni`i cu eventuale ]mbun[t[`iri sau orice

fel de propuneri pentru ca ]n \edin`a din luna ianuarie s[ putem aproba acest proiect, s[ nu mai avem aceast[ problem[ cu plantele etnobotanice ]n municipiul Boto\ani”, s-a adresat viceprimarul Florin Ghiorghi`[ consilierilor locali. Prin actualul proiect de hot[râre „se interzice comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribu`ia, de`inerea, oferirea, transmiterea, achizi`ionarea, producerea, intermedierea \i utilizarea plantelor, substan`elor \i preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice \i psihotrope, de orice fel \i indiferent de regimul juridic reglementat de legisla`ia ]n vigoare”. Cei care vor fi prin\i efectuând astfel de tranzac`ii, vor fi sanc`iona`i cu amend[ contraven`ional[ cuprins[ ]ntre 2.000 \i 2.500 lei \i, de asemenea, vor fi confiscate produsele ce fac obiectul contraven`iei. (M. Aionesei)

Pedofili da`i pe mâna judec[torilor

„V-a\ ruga ca pân[ la urm[toarea \edin`[ de Consiliu Local s[ veni`i cu eventuale ]mbun[t[`iri sau orice fel de propuneri pentru ca ]n \edin`a din luna ianuarie s[ putem aproba acest proiect, s[ nu mai avem aceast[ problem[ cu plantele etnobotanice ]n municipiul Boto\ani”, Florin Ghiorghi`[, viceprimar

Leaf[ de 3.000 lei pentru administratorul special al SC Termica SA Consilierii locali au aprobat ca Florin Sandu, cel desemnat ca \i administrator special, s[ ]ncaseze, pe perioada cât Termica se afl[ ]n procesul de insolven`[, un salariu de nu mai pu`in de 3.000 lei pe lun[. Suma nu a p[rut s[-i deranjeze pe consilierii locali, care au aprobat la unison proiectul de hot[râre prin care cei 3.000 lei sunt pl[ti`i administratorului special din bugetul local. „Are foarte mult[ treab[. Acela este sala-

Conterm ]n faliment Societatea Conterm, desprins[ din Termica (societate care, la rândul s[u, se afl[ ]n procedur[ de insolven`[), a fost b[gat[ ]n faliment. Adunarea General[ a Ac`ionarilor a SC Conterm SA a aprobat intrarea ]n insolven`[, \i asta dup[ numeroase eforturi de a o aduce pe linia de plutire sau chiar de a o privatiza. Societatea a fost ]nfiin`at[ ]n anul 2009 \i avea ca obiect principal de activitatea execu`ia de lucr[ri ]n domeniul termofic[rii. Atunci s-a avut ]n vedere faptul c[ societatea de termoficare urmeaz[ s[ acceseze un program european de milioane de euro, iar Conterm ar fi putut ]n aceste condi`ii s[ execute lucr[ri pentru a putea supravie`ui. Lucrurile fiind ]ntârziate, Conterm a ajuns ]n situa`ia de a acumula \i datorii la bugetul de

stat \i de a nu mai putea pl[ti salariile angaja`ilor la timp. }n aceste condi`ii, s-a dispus deschiderea procedurii de faliment. „Nu mai avea nicio \ans[ datorit[ faptului c[ Finan`ele deja au executat o parte din bunurile pe care le de`inea. }ncercarea de privatizare a societ[`ii s-a dovedit un insucces, nimeni nu a fost interesat \i atunci era ultima solu`ie. Puteam s[ mai amân[m pân[ cereau Finan`ele insolven`a... n-avea niciun sens s[ lungim”, a declarat viceprimarul C[t[lin Alexa. }n acest moment, societatea nu a achitat salariile angaja`ilor, suma ridicându-se la 209.003 lei. De asemenea, ]nregistreaz[ datorii la furnizori ]n cuantum de 15.426 lei, iar datorii c[tre bugetul de stat ]n cuantum de 795.761 lei. Societatea Conterm num[r[ 10 salaria`i care, cel mai sigur, vor fi trimi\i ]n \omaj. (M. Aionesei)

riul brut \i ]n clipa ]n care iei toate taxele c[tre stat...”, a declarat consilierul local Gheorghe Vâzdoag[. Aceea\i pozi`ie a avut-o \i viceprimarul C[t[lin Alexa, care a precizat c[ multitudinea sarcinilor pe care le are de ]ndeplinit, motiveaz[ acest venit salarial lunar. „3.000 lei este un salariu brut, de acolo se scad toate taxele la stat, cred c[ r[mâne mai pu`in de 2.000 lei. Pân[ la urm[ \i administratorul special are de f[cut o treab[ acolo, nu face nimeni munc[ degeaba”, a spus Alexa. Astfel, administratorul special trebuie, printre altele, s[ propun[ un plan de reorganizare, s[ exprime inten`ia debitorului de a propune un plan de restructurare a activit[`ii sau prin lichidare, ]n vederea stingerii datoriilor sale, s[ participe, ]n calitate de reprezentant al debitorului la judecarea ac`iunilor prev[zute, s[ formuleze contesta`ii ]n cadrul procedurii de insolven`[, s[ administreze activitatea debitorului, dup[ intrarea ]n faliment, particip[ la inventar, semnând actul, prime\te raportul final \i bilan`ul de ]nchidere \i particip[ la \edin`a convocat[ pentru solu`ionarea obiec`iunilor \i aprobarea raportului, iar ]n final prime\te notificarea ]nchiderii procedurii. Contractul administratorului special se ]ncheie la finalizarea procedurii de insolven`[. (Monica Aionesei)

Doi pedofili, dintre care unul minor, au fost trimi\i ]n judecat[ de c[tre procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, faptele lor fiind de-a dreptul revolt[toare. Minorul se afl[ ]n plasament familial \i a batjocorit alt copil, aflat tot ]n plasament, iar cel[lalt un b[rbat, ]n vârst[ de 37 de ani, va fi judecat pentru corup`ie sexual[. Primul caz este al unui adolescent ]n vârst[ de 16 ani, Petru H., aflat ]n plasament familial ]n localitatea Vorona. Anchetatorii au stabilit c[ ]n perioada mai-iunie 2010, la locuin`a asistentului maternal, profitând c[ ceilal`i membri ai familiei nu sunt acas[, a ]ntre`inut rela`ii sexuale orale cu cel[lalt copil aflat ]n plasament la acela\i asistent maternal, un b[ie`el ]n vârst[ de \apte ani. Faptele au fost sesizate c[tre DGASPC de c[tre fostul asistent maternal al victimei, institu`ia sesizând la rândul lor procurorii, o sesizare ]n acela\i sens fiind depus[ \i la Poli`ia municipiului Boto\ani de c[tre bunica pe linie matern[ a victimei. }n urma cercet[rilor, Petru H. a fost trimis ]n judecat[ pentru viol, urmând s[ r[spund[ penal pentru fapta sa, având ]mplini`i 16 ani. Cel[lalt caz este al lui Dumitru Ghidersa, ]n vârst[ de 37 de ani, domiciliat ]n satul Deleni, jude`ul Ia\i. Procurorii au stabilit c[ ]n perioada anilor 2008-2009, ]nvinuitul a ]ncercat s[ ]ntre`in[ rela`ii sexuale cu doi b[ie`ei, unul de nou[ ani \i cel[lalt de 11 ani, ademenindu-i ]n locuri izolate prin oferirea unor sume de bani cuprinse ]ntre cinci \i 10 lei. Acesta i-a dezbr[cat pe copii, i-a atins ]n zona organelor genitale, a imitat un act sexual, ]ns[ nu a ]nceput un astfel de act. }n urma declara`iilor copiilor \i a anchetei desf[\urate, procurorii au luat decizia trimiterii ]n judecat[ a lui Dumitru Ghidersa sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de corup`ie sexual[, pentru aceast[ fapt[ riscând o pedeaps[ cu ]nchisoarea cuprins[ ]ntre \ase luni \i cinci ani. (D.R.)

Tcaciuc aduce o ploaie de acuza`ii ]mpotriva Penitenciarul Boto\ani }ntr-un memoriu trimis Administra`iei Na`ionale a Penitenciarelor, Ministerului Justi`iei, Consiliului Superior al Magistraturii, \i care urmeaz[ s[ ajung[ \i la CEDO, Severin Tcaciuc declar[ c[ st[ ilegal ]n deten`ie. Suceveanul acuz[ Penitenciarul Boto\ani ca ]l `ine ]n deten`ie ]n mod ilegal, ]nc[lcându-se mai multe prevederi ale Codului penal \i chiar Constitu`ia României. }n respectivul document se arat[ c[ la Judec[toria Boto\ani s-a ]nregistrat un dosar cu num[rul 10321/193/2010 vizând contesta`ia la executare formulat[ ]mpotriva mandatului 1469 din 23.06.2010, emis de aceea\i instan`[. }n urma contopirii mai multor mandate de executare a pedepsei ]nchisorii. Judec[toria Boto\ani a admis contesta`ia prin sentin`a 2502/22.10.2010, a anulat mandatul de executare amintit, de 3 ani \i \ase luni, \i a repus ]n vigoare mandatele de executare cu numerele 1618/2004 a Judec[toriei Suceava \i 658/2004 a Judec[toriei Bistri`a. S-a dispus atunci contopirea pedepselor \i s-a stabilit ca Severin Tcaciuc s[ execute pedeapsa cea mai grea, de doi ani \i \ase luni de ]nchisoare. Instan`a nu a emis ]ns[ un mandat nou, de\i, apreciaz[ ap[r[torii lui Severin Tcaciuc, c[ era o condi`ie esen`ial[, ]ntrucât a avut loc o contopire a doua mandate de executare. }n aceste condi`ii, ]ncepând cu data de 22.10 2010, data pronun`[rii hot[rârii definitive, Tcaciuc sus`ine c[ este de`inut ]n mod ilegal, mandatul anulat de Judec[torie fiind pus ]n aplicare ]n continuare. Severin Tcaciuc este programat s[ apar[ ]n fa`a comisiei de eliber[ri condi`ionate de la Penitenciarul Boto\ani ]n data de 29 decembrie. (D.R.)


CMYK


CMYK


6

22 decembrie 2010

TOPNEWS

I|J \i-a angajat jurist. Jurist nou la Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J). }n urma concursului organizat de institu`ie, luni, postul a fost ob`inut de Carmen Stoian. Din cele declarate de inspectorul \colar Daniel Buc[taru, purt[tor de cuvânt al I|J, la concurs s-au ]nscris doi candida`i, respectiv Carmen Stoian \i Rodica Cociorv[. Candidatele au sus`inut ambele probele concursului, proba scris[ \i interviul, ]n aceea\i zi. Rodica Cociorv[ a mai participat, cu ceva timp ]n urm[, \i la concursul organizat pentru \efia Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate Boto\ani, ]ns[ a fost \i acolo declarat[ respins[. Reamintim c[ postul de consilier juridic a fost scos la concurs dup[ ce juristul Inspectoratului, |tefania Simanschi, a solicitat concediu f[r[ plat[ pentru o perioad[ de un an de zile. (P.R.)

Primele posturi care Medici de familie nemul`umi`i dispar din de ce ]i a\teapt[ ]n 2011 „Este firesc s[ fie pl[ti`i organigrama mai mult pe servicii, nu pe num[r de pacien`i” Spitalului de Psihiatrie Proiectul de Contract cadru pentru anul viitor ]i nemul`ume\te pe mul`i medici de familie. Pe lâng[ faptul c[ institu`ia na`ional[ de asigur[ri de s[n[tate inten`ioneaz[ s[ introduc[ o sum[ orientativ[ ]n limita c[reia medicii de familie s[ prescrie medicamente pe re`ete compensate, se inten`ioneaz[ \i modificarea procentului per capita/per serviciu.

}n timp ce la alte spitale se ]ncearc[ angajarea de asisten`i sociali, la Spitalul de Psihiatrie posturile acestora se desfiin`eaz[. Dou[ posturi de acest fel nu se mai reg[sesc ]n organigram[. |i un post de psiholog a fost sacrificat. Conducerea spitalului men`ioneaz[ c[ situa`ia financiar[ grea ]n care se afl[ unitatea medical[ impune m[suri mai dure decât ]n alte unit[`i medicale cu paturi. Dac[ despre aceste trei posturi se \tie cu certitudine c[ nu ]\i mai au locul ]n organigram[, alte aproximativ 25 de posturi urmeaz[ s[ fie desfiin`ate ]n urm[toarele zile. Potrivit directorului Gabriel Opri\anu, cel mai probabil, cei care intr[ ]n reducere de personal vor afla ]n zilele dintre Cr[ciun \i Anul Nou c[ trebuie s[ ]\i caute de lucru ]n alt[ parte. Disponibiliz[rile nu vor fi ]ns[ ]n rândul personalului medical. }ns[,

chiar \i cu aceste reduceri de personal nu se va rezolva ]n totalitate problema intr[rii ]n legalitate ]n ce prive\te plafonarea cheltuielilor de personal la 70% din bugetul spitalului. Cu alte cuvinte, va mai fi nevoie \i de alte m[suri. „Probabil c[ va fi nevoie s[ se umble \i la sporuri. Pân[ acum sau acordat la nivel maxim, din anul viitor este posibil s[ se reduc[ nivelul lor, pentru c[ legea permite acest lucru. Nu este ceva ce ne dorim. Se caut[ m[surile cu cele mai pu`in nepl[cute urm[ri pentru angaja`i, dar care s[ salveze spitalul”, a men`ionat directorul Gabriel Opri\anu. Actuala conducere a unit[`ii medicale consider[ c[ datoriile spitalului \i angaj[rile f[r[ limit[ care s-au f[cut ]n ultimii ani au f[cut ca acum s[rb[torile unora din salaria`ii spitalului s[ fie umbrite de trecerea ]n \omaj. (A,Dimitriu))

INVITA~IE DE PARTICIPARE Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Jude`ean[ Boto\ani Invit[ practicienii ]n insolven`[ ]nscri\i pe lista practicienilor ]n insolven`[ agrea`i de ANAF pentru zona V, s[ depun[ pân[ cel târziu ]n data de 24.12.2010, ora 12.00, la sediul DGFPJ Boto\ani din str. Pia`a Revolu`iei nr. 5, oferta ]n vederea desemn[rii unui practician ]n insolven`[ ]n fiecare din dosarele de insolven`[ privind pe debitorii: 1. 2. 3. 4. 5.

SC SC SC SC SC

REP SRL BOTO|ANI AGOFAV SRL BOTO|ANI INCOM GROUP-AG SRL BOTO|ANI MN 29 SRL BOTO|ANI MARIANNI SRL BR{IE|TI

}ntocmit[ conform prevederilor art. 14 din Ordinul pre\edintelui ANAF nr. 1009/2007, privind procedurile de selec`ie a practicienilor ]n insolven`[ agrea`i de ANAF. Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la sediul DGFPJ Boto\ani din str. Pia`a Revolu`iei nr. 5, et. II, cam. 207 sau la telefon: 0231.607.120 int. 213. (2)

Astfel, procentul per capita, care se refer[ la plata pentru num[rul de asigura`i pe care ]i are fiecare medic pe list[, va fi diminuat la 60%, ]n timp ce 40% din bugetul alocat prin Casa de Asigur[ri de S[n[tate va fi plata pentru serviciile medicale acordate de medic pacien`ilor s[i. ]n prezent, valoarea punctului pentru persoanele ]nscrise pe list[, indiferent dac[ acestea vin sau nu la consulta`ie la cabinetul medicului de familie, este de 70%, iar valoarea serviciului, respectiv a consulta`iei, este 30%.

}n timp ce medicii consider[ c[ aceast[ modificare nu ]\i are sensul, din moment ce costurile sunt acelea\i ca \i anul trecut, reprezentan`ii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate spun c[ este firesc ca medicii de familie s[ fie pl[ti`i pentru consulta`iile \i serviciile medicale pe care le acord[ pacien`ilor, \i nu dup[ num[rul asigura`ilor pe care ]i au pe list[. Reprezentan`ii medicilor de familie afirm[ c[ de la minister \i CNAS li s-a spus c[ s-a procedat la aceste modific[ri pentru c[ a\a ar fi dispus cei de la FMI. „Eu nu cred c[ propunerea a venit de la reprezentan`ii FMI. Este aberant s[ credem acest lucru. Eu o privesc ca pe o r[utate a deciden`ilor”, declara, cu câteva zile ]n urm[, medicul Doina Mih[il[, pre\edinta FNPMFR. „Dar este firesc s[ fie pl[ti`i mai mult pe servicii, nu pe num[rul de pacien`i. Nu vorbesc de to`i medicii, c[ sunt cei mai mul`i care muncesc, ]\i v[d de treab[, care stau la serviciu \i care chiar au grij[ de pacien`i, dar sunt \i

din al`ii. Cum a fost cel cu care am reziliat contractul anul [sta, care nu mai d[dea pe la cabinet. |i atunci pentru ce s[ fie pl[tit acel medic per capita? Da, dac[ stai mai mult la cabinet, munce\ti mai mult, ai servicii, iei bani mai mul`i. Mie mi se pare normal s[ se ]ntâmple asta”, a men`ionat pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, medicul Rodica Hu`uleac. Nemul`umirea medicilor de familie vine \i din faptul c[ ]n 2011 medicina de familie ar putea s[ primeasc[ mai pu`ini bani. La aceast[ dat[ se discut[ c[ suma alocat[ ]n 2011 va fi cu 3,4% mai mic[ decât cea din anul 2010. (Aurora Dimitriu)

ANUN~ DE ANGAJARE - CONSILIER JURIDIC Denumirea angajatorului: CONFEDERA~IA NA~IONAL{ SINDICAL{ „CARTEL ALFA“ Informa`ii despre angajator: organiza`ie sindical[ reprezentativ[ la nivel na`ional, afiliat[ la ITUC-CSI \i ETUC-CES, care consacr[ ac`iunea sa studiului, promov[rii, reprezent[rii \i ap[r[rii intereselor materiale, morale \i spirituale ale lucr[torilor. Denumirea postului: CONSILIER JURIDIC Data limit[ pentru depunerea documentelor de ]nscriere la concurs: 09.01.2011 Modalitatea de depunere a documentelor de ]nscriere la concurs: prin e-mail, la fiecare din adresele valentina.contescu@cartel-alfa.ro, juridic1@cartel-alfa.ro \i filialabt@cartel-alfa.ro. Condi`ii de participare pentru candida`i: - s[ fie licen`iat al unei facult[`i de drept - s[ fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic - s[ nu se afle ]n vreunul din cazurile de nedemnitate prev[zute de Legea nr. 514/2003 privind organizarea \i exercitarea profesiei de consilier juridic - s[ de`in[ cuno\tin`e aprofundate de dreptul muncii, drept civil \i procesual civil, dreptul func`iei publice \i contencios administrativ - s[ manifeste disponibilitate pentru desf[\urarea activit[`ii ]n program „full time“ Documente necesare pentru ]nscrierea la concursul de angajare: - cerere de ]nscriere la concurs - copia actului de identitate - copia actului de c[s[torie, ]n cazul ]n care numele de pe diploma de licen`[ este diferit de cel de pe actul de identitate - copia diplomei de licen`[ - curriculum vitae (cu indicarea datelor de contact - adres[, telefon, e-mail etc.) - declara`ie pe propria r[spundere c[ nu se afl[ ]n vreunul din cazurile de nedemnitate prev[zute de Legea 514/2003 privind organizarea \i exercitarea profesiei de consilier juridic Probele de examinare: - selec`ia dosarelor - prob[ eliminatorie - proba scris[ de verificare a cuno\tin`elor teoretice - se va sus`ine de candida`ii ale c[ror dosare au fost admise, la sediul Cartel ALFA filiala Boto\ani din str. Marchian nr. 5 (Casa de Cultur[ a Sindicatelor), et. 2, cam. 13, la data de 24.01.2011, ora 11.00) - proba de interviu - se va sus`ine de candida`ii care au ob`inut la proba scris[ cel pu`in nota 6, la sediul CNS „Cartel ALFA“ din Bucure\ti, Splaiul Independen`ei nr. 202A, et. 2, sector 6, la o dat[ care se va stabili \i comunica ulterior Responsabilit[`ile postului: reprezentare ]n instan`[, consultan`[ juridic[, asisten`[ la negocierea contractelor colective de munc[, ]ntocmirea de ]nscrisuri cu caracter juridic (cereri de chemare ]n judecat[, ]ntâmpin[ri, concluzii scrise etc.), gestionarea dosarelor, redactare rapoartelor lunare de activitate etc. Beneficiile postului: pachet salarial motivant, re`ea de juri\ti extins[ la nivelul ]ntregii `[ri, posibilitatea particip[rii la seminarii etc. Alte informa`ii: tematica, bibliografia, precum \i celelalte informa`ii relative la desf[\urarea concursului se vor pune la dispozi`ia celor selecta`i pe baza documentelor transmise. Informa`ii suplimentare sau clarific[ri pot fi ob`inute de la dl. Marius Leonardo Oro\anu - Pre\edintele Cartel ALFA filiala Boto\ani, mobil 0745.96.76.46, e-mail filialabt@cartel-alfa.ro.


7

22 decembrie 2010 Discu`ie ]ntre doi surzi Gheorghe ]\i mâna vitele prin fa`a por`ii lui Marin. Marin ]l vede \i ]l ]ntreab[:

- Te duci cu vitele la islaz? - Nu, r[spunde Gheorghe, m[ duc cu vitele la islaz. Marin nedumerit ]i zice: - Eu credeam c[ te duci cu vitele la islaz!

AGENDA PREST|RI SERVICII

PUBLICITATE mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272. (p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BTSV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând cas[ (parter+etaj) cu utilit[`i - ap[ \i curent, 35.000 Euro u\or negociabil, zona Ci\mea. Telefon: 0746.191.364. (2039-3)

]nchirieri

de sarcini) de la sediul Prim[riei Br[ie\ti, compartimentul financiar contabil contra sumei de 40 lei. Actele doveditoare privind calit[`ile \i capacit[`ile cerute ofertan`ilor, vor fi nominalizate ]n caietul de sarcini. Data limit[ pentru solicitarea clarific[rilor este 10 ianuarie 2011. Data limit[ pentru depunerea ofertelor este 20 ianuarie 2011, ora 9,00. Ofertele se vor depune ]n dou[ exemplare, ]n plicuri ]nchise, la sediul Prim[riei Br[ie\ti, jude`ul Boto\ani. Deschiderea ofertelor va avea loc, la data de 20 ianuarie 2011, ora 11.00, la sediul Prim[riei Br[ie\ti. Eventualele litigii ap[rute se vor solu`iona de instan`a competent[. Prezentul anun` a fost trimis spre publicare ast[zi 16.12.2010. Plata acestor servicii se va asigura din contul Prim[riei Br[ie\ti RO59TREZ 11724510220XXXXX. (2043-1)

* }nchiriez garsonier[ mobilat[ la camer[ c[min zona stadionului. Rela`ii la telefon: 0740.430.999. (G-1)

v^nz[ri diverse

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând: colivie cu 2 peru\i; televizor color; instala`ie alarm[ auto; instala`ie GPL auto; portbagaj Dacia \i jant[ Cielo. Telefon: 0744.590.497. (G-1)

licita`ii * Comuna Br[ie\ti, jude`ul Boto\ani, având cod fiscal nr. 3503694, cu sediul ]n comuna Br[ie\ti, jude`ul Boto\ani, telefon/fax: 0231.620.023; 0231.620.023, adresa de email: consiliul_braiesti@yahoo.com, scoate la licita`ie public[ pentru vânzare urm[toarele suprafe`e de teren: - Iaz nr. cadastral 426 - suprafa`a de 2731 mp; - P[\une nr. cadastral 425 - suprafa`a de 2870 mp; - Neproductiv nr. cadastral 427 - suprafa`a de 522 mp; Suprafa`a total[ - 6123 mp. Persoanele interesate pot intra ]n posesia unui exemplar al documenta`iei de atribuire (caiet Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Cotidian editat de

SC GECOR SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea articolelor din cotidianul Evenimentul de Boto\ani apar`ine exclusiv autorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoane fizice Nume:............................................. Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:......................................... B.I./C.I.: seria......... nr.............. Textul anun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun` de maxim 20 de cuvinte, la o singur[ rubric[ pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE! Este obligatorie completarea datelor de identificare prev[zute ]n formular.


CMYK

8

22 decembrie 2010

MONDEN

Simona Sensual ]\i dore\te un b[rbat cuminte. Dup[ 11 ani de rela`ie tumultoas[ cu Maharu, vedeta ]\i dore\te ca anul viitor s[ aib[ parte de mult[ lini\te \i de un b[rbat opus fostului iubit. Blonda m[rturise\te c[ ]nceputul anului 2011 nu o va prinde pe plaiurile mioritice, deoarece vrea s[ plece ]n multe c[l[torii cât mai exotice.

Jojo a fost premiat[ de P[cal[ Mihaela R[dulescu: «}n 2011, nu a\tept s[ mi se ]ntâmple minuni»

Mo\ Cr[ciun a venit mai devreme pentru Jojo, actri`a care poate fi urm[rit[ la Pro TV, ]n emisiunea „Serviciul Român de Comedie”.

Vedeta a primit, recent, ]n cadrul Premiilor P[cal[ organizate de Societatea Umoristic[ P[cal[, „Premiul Vasilica Tastaman pentru harul comic dovedit ]n nenum[rate emisiuni de gen televizive, dar mai ales ]n filmul «Poker» semnat de Sergiu Nicolaescu”. Distinc`ia i-a fost acordat[ la Casa Universitarilor din Bucure\ti, printre premia`i num[rându-se personalit[`i precum Florin Zamfirescu, Oana Pellea, Medeea Marinescu, Marin Moraru si mul`i al`i umori\ti, regizori \i scriitori. „Este prima distinc`ie pe care o primesc pentru munca mea de actor. Am fost teribil de impresionat[ c[ oameni atât de valoro\i s-au gândit s[mi recunoasc[ meritele, atât pentru activitatea mea ]n cadrul emisiunii «Serviciul Român de Comedie» de la Pro Tv, cât \i pentru primul meu rol pentru marele ecran. Felicit[rile sublimei Oana Pellea mi-au umplut ochii de lacrimi. Ace\ti oameni constituie o permanent[ surs[ de

Mihaela R[dulescu s-a ]ntors ]n `ar[ cu ceva surprize la Antena 1. Diva preg[te\te o edi`ie special[ dubl[ de Cr[ciun \i sper[ ca telespectatorii s[ fie al[turi de ea a\a cum o fac de fiecare dat[.

inspira`ie pentru mine. A fi ]ncurajat[ cu atâta drag de talente unice ale filmului românesc ]nseamn[ pentru

mine enorm. Am primit cel mai frumos cadou de s[rb[tori”, a spus Jojo.

Monica Columbeanu vine din SUA s[ fie cu socrul, de ziua lui

Monica Columbeanu revine azi din Statele Unite, dar nu pentru c[ ar vrea neap[rat s[ fie de S[rb[tori cu so`ul ei, Irinel. Moni i\i dore\te s[-l serbeze a\a cum trebuie pe socrul ei, Ion, care de Cr[ciun face 85 de ani. Monica Columbeanu se ]ntoarce ast[zi ]n `ar[, dar nu singur[, ci ]nso`it[ de mama \i de feti`a sa, precum \i de sora ei, Ramona Gabor. Unul dintre motivele vizitei ]l constituie ziua socrului s[u, n[scut chiar de Cr[ciun, pe 25 decembrie. „Socrul meu este n[scut chiar de Cr[ciun. Probabil de aceea este o persoan[ a\a special[”, a spus so`ia lui Irinel Columbeanu. Moni nu a ascuns nici faptul c[ Irina ]\i dore\te s[ fie \i cu tat[l ei, ]n ciuda faptului c[ rela`ia dintre ea \i Irinel e una mai degrab[ rece. Irinel nu \i-a mai v[zut feti`a de mai bine de \ase luni, de când so`ia sa a plecat ]n America. De altfel, Moni ]\i va petrece Revelionul, se pare, la New York, unde va merge pentru a negocia un contract, urmând ca Irina s[ r[mân[ la Izvorani, cu Irinel.

Chiar dac[ a revenit ]n România pentru câteva zile, vedeta m[rturise\te c[ nu simte dorul plaiurilor mioritice, deoarece via`a pe care o duce la Monaco este mult mai lini\tit[ \i mai frumoas[. „Scriu, zilnic, de câte ori nu fac lec`ii cu Ayan sau mâncare sau ne juc[m sau citim ]mpreun[ sau vizit[m câte ceva. Mi-e dor doar de câ`iva oameni care-mi sunt parte din suflet, de nimic altceva, deocamdat[”, a spus Mihaela pentru revista Pro TV

Magazin, precizând c[-\i dore\te ca anul 2011 „aceea\i lini\te ]n care tr[im acum, eu \i fiul meu, \i tot ce ]nseamn[ bine pentru familia noastr[ - sigur, formularea asta general[ are repere pe care mi le \tiu bine \i pe care le urm[resc ]ndeaproape, nu a\tept s[ mi se ]ntâmple minuni, ci le provoc, le invoc, le muncesc pân[ se ]ntâmpl[”.

Evenimente de Botosani nr.1776  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you