Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

Anul VI • nr. 250 (1775) • Mar`i, 21 decembrie 2010 • 8 pagini

Boto\[neanc[ omorât[ ]n Portugalia

O boto\[neanc[ ]n vârst[ de 21 de ani a fost ucis[ cu bestialitate, s[pt[mâna trecut[, ]n apropiere de ora\ul portughez Porto. Tân[ra este din satul Liveni, comuna Manoleasa. Tragedia este cu atât mai mare pentru familia fetei pentru c[ ]n apropierea s[rb[torilor de iarn[ au aflat de moartea copilului lor \i nici nu dispun de banii necesari pentru a o aduce acas[. Pagina 3

Pagina 2

Danezii ofer[ locuri de munc[ la ferme, cu 1.260 euro pe lun[

Pagina 6


2

21 decembrie 2010

TOPNEWS

Ofert[ de munc[ «]nghe`at[». Final de an s[rac ]n oferte de angajare prin intermediul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[. Persoanele care caut[ s[ se angajeze nu au foarte multe op`iuni ]n cursul aceste s[pt[mâni. Pentru aceast[ perioad[ sunt vacante 62 de locuri de munc[ la nivelul jude`ului. Dintre acestea, 40 sunt la nivelul municipiului Boto\ani. Pentru cei cu studii superioare sunt vacante dou[ locuri de munc[, respectiv un post de consilier vânz[ri asigur[ri, actor mânuitor de p[pu\i. Cele mai multe oferte vin din partea angajatorilor din confec`ii, unde sunt vacante 15 locuri de munc[. La nivelul agen`iei locale din Tru\e\ti sunt oferite \ase locuri de munc[, Fl[mânzi opt, S[veni patru \i Dorohoi patru. (P.R.)

Program de Revelion, mai special Municipalitatea s-a decis ]n sfâr\it asupra momentelor artistice prezentate boto\[nenilor ]n Ajunul Anului Nou. Ca ]n fie care an, ]n Pia`a Revolu`iei are loc spectacolul de Revelion organizat de Prim[rie, la care vor fi prezen`i atât trupe \i arti\ti locali, cât \i de r[sunet na`ional. Ca \i inova`ie, pe scen[ va urca un grup din Sibiu, Cryspus, care va aduce ]n fa`a boto\[nenilor un spectacol pirotehnic \i, de asemenea, pentru a nu uita de obiceiurile de iarn[, boto\[neni din Vorona vor aduce ]n fa`a celor prezen`i vechi datini \i tradi`ii. }n schimb, s-a renun`at la a fi a-

dus[ a treia trup[ sau artist de rang na`ional, oscilându-se atunci ]ntre De La Vegas \i Celia. „Nu am mai avut unde s[ ]i ]ncadrez. |i pân[ la urm[ am vrut s[ aducem ceva cu care s[ surprindem, pentru c[ se tot face modelul standard de spectacol ]n noaptea de Revelion, chiar nu mai are efect. De aceea am vrut s[ aducem acel joc pirotehnic, cu fachiri, dar \i momentul cu datini \i obiceiuri pentru c[ asta ne reprezint[ pân[ la urm[. Vreo 35 de persoane de la Vorona vor face o ur[tur[ frumoas[, chiar va fi ceva special”, a spus viceprimarul Florin Ghiorghi`[. (Monica Aionesei)

Un miliard pentru paza câinilor poli`i\ti \i a Poli`iei Rutiere Inspectoratul de Poli`ie Jude`ean Boto\ani a scos la licita`ie prin Sistemul electronic de achizi`ii publice asigurarea pazei pentru dou[ din cl[dirile sale, licita`ia urmând s[ se ]ncheie ]n data de cinci ianuarie. Potrivit conducerii institu`iei mai sus amintite, asigurarea pazei obiectivelor prin firme specializate de protec`ie \i paz[ aduce o reducere substan`ial[ a cheltuielilor, poli`i\tii fiind degreva`i de aceast[ sarcin[, putându-se axa numai pe munca lor. Primul pas a fost f[cut prin asigurarea pazei sediului poli`iei rutiere de c[tre o firm[ specializat[. Acum a mai fost inclus un obiectiv, unitatea de pe strada Bucovinei. Numele licita`iei este „Servicii paz[ \i protec`ie sedii IPJ Boto\ani” data public[rii fiind de 20.12.2010, data limit[ de depunere a ofertelor fiind 05.01.2011 ora 10:00. Valoarea estimat[ a contractului este de 100.800 RON. „Am demarat licita`ia electronic[ pentru paza sediului poli`iei rutiere de la fostul sediu Alcor \i de la punctul de pe strada Bucovinei, unde avem parc auto \i ad[postul pentru câini. Am organizat licita`ia pentru c[ am cerut ceva schimb[ri, adic[ paza pentru schimbul doi \i trei, pentru c[ ]n primul schimb paza va fi asigurat[ de angaja`ii no\tri”, a declarat comisarul \ef Viorel |erb[noiu, inspectorul \ef al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Iat[ programul de Revelion 20.30-21.30 - trupe locale 21.30-22.00 - Cristiana Gheorghiu (interpret[ de muzic[ popular[) 22.00- 22.40 - Datini, obiceiuri \i tradi`ii de la Vorona 22.40-23.00 - Brându\a Covalciuc 23.00-23.40 - Hara 23.40-00.00 - Crispus - spectacol pirotehnic 00.00-00.10 - artificii 00.10- 1.15 - Hi-Q

Banii promi\i pentru Ada Macovei ]\i contabilizeaz[ realiz[rile de bilan` la final de an pentru cel mai frumos spa`iu Moment conducerea Inspectoratului |colar Jude(I|J). Ada Macovei, inspector verde au luat alt[ cale `ean \colar general al I|J, ]\i prezint[ realiPremiul pentru „cel mai frumos spa`iu verde” pe care a anun`at c[ ]l va acorda viceprimarul Florin Ghiorghi`[, nu va mai deveni realitate ]n acest an, a\a cum a promis reprezentantul Prim[riei. |i asta pentru c[ cei 5.000 de lei \i-au g[sit o utilitate umanitar[, ]n sensul c[ au fost acorda`i unor tineri cu probleme medicale ce necesit[ opera`ii chirurgicale de urgen`[, dar care nu au posibilit[`i financiare. Viceprimarul a acceptat s[ direc`ioneze aceast[ sum[ c[tre cei doi tineri de 22, respectiv 20 de ani, tineri care veniser[ ]n audien`[ pentru a cere ajutorul, \i pentru c[ nu a identificat niciun spa`iu verde amenajat \i ]ngrijit ]n adev[ratul sens al cuvântului printre cei care s-au ]nscris ]n competi`ie. „I-am trimis la Târgu Mure\ la un doctor de acolo pentru analize \i computer tomograf. Ambii necesit[ o opera`ie de urgen`[, suma se ridic[ undeva la nivelul premiului respectiv, iar opera`iile vor fi undeva ]ntre 5 \i 10 ianuarie. Am hot[rât s[ le dau lor premiile, cred c[ e nevoie mai mare pentru ei decât pentru unii care, din punctul meu de vedere, nici nu au f[cut treaba a\a cum trebuie. Eu nu am v[zut un spa`iu verde amenajat cum mi-ar fi pl[cut s[ fie”, a declarat Ghiorghi`[. Singurele spa`ii verzi frumos amenajate identificate de viceprimar sunt cele de la Seminarul Teologic, dar \i |coala nr. 10.

z[rile dar \i o parte din e\ecurile acestui an, din punct de vedere educa`ional.

Ada Macovei a concurat cu un spa`iu verde „foarte dr[gu`”

„Au ie\it la lumin[ imperfec`iunile sistemului”

De asemenea, ]n competi`ie se ]nscrisese \i Ada Macovei, inspectorul general \colar, ]ns[, spune viceprimarul, nu ]i poate acorda acest premiu deoarece „s-ar interpreta”. Cel mai probabil, concursul va avea totu\i finalitate ]n prim[var[, când va fi din nou pus[ la b[taie suma de 5.000 lei. „Mai era ]nscris[ o persoan[ fizic[, este vorba de Ada Macovei care poate ar fi meritat premiul, dar nu am vrut sub nicio form[ s[ ]l dau c[ s-ar fi interpretat. La bloc \i-a ]mprejmuit spa`iul verde \i l-a f[cut foarte dr[gu`”, a spus Ghiorghi`[. (Monica Aionesei)

„Anul acesta a scos la lumin[ imperfec`iunile sistemului, multe erori materiale \i umane care puteau fi evitate \i care au fost rezolvate datorit[ sesiz[rilor, curajului de a spune lucrurilor pe nume, dorin`ei de a contribui la ]mbun[t[`irea calit[`ii educa`iei, la rea\ezarea \i recl[direa statului nostru, la crearea brand-ului de profesor. Modernizarea sistemului nu era doar necesar[, dar \i foarte urgent[. Se va investi ]n educa`ie, iar educa`ia va redeveni pilonul de baz[ al societ[`ii. Programele vor fi corelate cu nevoile de formare ale tinerilor \i cu cerin`ele pie`ei muncii, cadrele didactice vor

Nu lipse\te nici prezentarea planurilor de viitor. Astfel, \efa I|J consider[ c[ anul care se ]ncheie a fost zbuciumat, dar au existat incontestabile realiz[ri, au existat cadrul \i condi`iile pentru performan`[ \i rezultate deosebite. }n acest an au fost premia`i peste 600 de olimpici, au fost eliberate mii de diplome pentru profesori \i elevi de excep`ie implica`i ]n activit[`i cu impact jude`ean, regional \i na`ional, au fost eviden`iate sute de cadre didactice cu rezultate excep`ionale, au fost realizate investi`ii ]n infrastructur[. }n anul 2010 a fost organizat[ prima edi`ie a „Zilelor ]nv[`[mântului boto\[nean” \i a „Galei excelen`ei ]n educa`ie”, pentru prima dat[ s-a reu\it constituirea Consiliului Reprezentativ al P[rin`ilor la nivel jude`ean, au fost organizate alegeri pentru Consiliul Jude`ean al Elevilor, s-a constituit Corpul profesorilor de elit[, ]n premier[ na`ional[. 2010 a fost totodat[ \i anul ]n care cei vinova`i au fost tra\i la r[spundere, examenele au redevenit corecte ]n majoritatea \colilor, colectivul de profesori a ]nceput s[ se implice activ, ]n mod direct \i f[r[ echivoc, ]n solu`ionarea problemelor.

fi formate \i perfec`ionate prin programe a c[ror derulare se va efectua pe baza fondurilor guvernamentale \i europene, finan`[ri de milioane de euro, ]n cadrul proiectelor accesate de Inspectoratul |colar Jude`ean Boto\ani \i de alte institu`ii, ]n raport cu principiile ]nv[`[rii pe tot parcursul vie`ii. Trebuie s[ manifest[m ]ncredere, s[ fim con\tien`i de puterea noastr[ de a ne schimba \i de a schimba ]n bine accep`iunea despre sistem”, este mesajul Adei Macovei. }n acela\i timp, \efa educa`iei boto\[nene asigur[ de toat[ deschiderea pentru comunicare \i colaborare eficient[ ]n interesul ]nv[`[mântului boto\[nean, de respectul profund pe care ]l poart[ pentru ceea ce s-a realizat pân[ acum. Pentru noul an, inspectorul \colar general al I|J solicit[ ca cei din sistem s[ porneasc[ ]ncrez[tori, ]mpreun[, pe drumul deschis de noua lege a educa`iei, pentru un ]nceput care va determina stabilitate \i coeren`[, pentru continuarea tuturor demersurilor pozitive \i diminuarea celor negative. „V[ doresc din tot sufletul s[ ave`i parte de s[n[tate, putere de munc[, r[bdare, ]n`elepciune, cump[tare, precum \i de respect, satisfac`ii profesionale \i recunoa\terea meritelor! S[ v[ dea Dumnezeu r[splat[ ]nmiit[ pentru fiecare zâmbet de copil, pentru fiecare not[ bun[ acordat[, pentru fiecare absolvent integrat socio-profesional, pentru fiecare sacrificiu pe altarul \tiin`ei \i educa`iei! S[rb[tori fericite \i «La mul`i ani!»”, este urarea Adei Macovei. (Petronela Rotariu)

HSR nu mai plimb[ ma\inile, le blocheaz[ ro`ile De luni, HSR nu mai ridic[ ma\inile parcate neregulamentar. |i asta deoarece municipalitatea a ajuns la un consens cu reprezentan`ii firmei pentru a suspenda, ]ncepând de luni, 20 decembrie, activitatea de ridicare a autoturismelor. }n schimb, r[mâne valabil[ activitatea privind blocarea ro`ilor \i administrarea parc[rilor din municipiu. Potrivit viceprimarului Florin Ghiorghi`[, suspendarea ridic[rii ma\inilor r[mâne ]n vigoare pe perioad[ nedeterminat[, asta ]nsemnând c[ se a\teapt[ propuneri de perfec`ionare a clauzelor contractuale dar \i a regulamentului aprobat prin hot[râre de Consiliu Local. Practic, ]n aceast[ perioad[ se a\teapt[ din partea consilierilor municipali propuneri de ]ntocmire a unui nou regulament sau modific[ri la actualul regulament sau contract. „Am avut o ]ntâlnire ast[zi (ieri - n.r.) cu reprezentan`ii firmei \i am discutat termenii suspend[rii \i va mai fi o propunere pe care o ve`i auzi zilele viitoare. E foarte bine c[ am suspendat activitatea de ridicare, acum s[ sper[m c[ o s[ fie bine ]n ora\ ca \i circula`ie, având ]n vedere c[ vin s[rb[torile. A\tept[m propunerile de modific[ri ]n form[ scris[, nu ca interpel[ri. Pot veni (n.r. - consilierii locali) cu modific[ri la contract, la regulament, numai c[ nu pot interveni cu modific[ri semnificative”, a declarat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. }n aceste condi`ii, obiectivul de activitate al HSR r[mâne doar administrarea locurilor de parcare \i bloc[rile ]n locurile de parcare, iar ma\inile r[mân blocate pân[ la sosirea proprietarului. Contractul cu HSR fusese ]ncheiat pe cinci ani de zile, cu posibilitate de prelungire ]nc[ patru ani. De la ]nceputul anului 2009, HSR se ocup[ de ridicarea, blocarea ma\inilor \i administrarea parc[rilor din municipiu. (Monica Aionesei)


3

21 decembrie 2010 Accidentat mortal ]n localitatea Frasin. Un b[rbat din localitatea R[d[u`i Prut, ]n vârst[ de 46 de ani, a fost omorât ]ntr-un accident rutier petrecut la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, ]n jude`ul Suceava. Tragedia a avut loc vineri sear[, ]n jurul orei 18.00, pe DN 17, ]n apropiere de ora\ul Frasin. |oferul, Vasile M., ]n vârst[ de 61 de ani, din municipiul Suceava, posesor de permis de conducere din 1977, l-a lovit pe Mihai N., ]n vârst[ de 46 de ani, din comuna R[d[u`i Prut, jude`ul Boto\ani, care se deplasa pe carosabil din sens opus. Poli`i\tii au precizat c[ pietonul se deplasa neregulamentar pe carosabil, nu purta elemente reflectorizante \i nu avea asupra sa nici o alt[ surs[ de lumin[. Vasile M. a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. (D.R.)

ESEN~IAL

Boto\[neanc[ omorât[ ]n Portugalia O boto\[neanc[ ]n vârst[ de 21 de ani a fost ucis[ cu bestialitate, s[pt[mâna trecut[, ]n apropiere de ora\ul portughez Porto. Tân[ra este din satul Liveni, comuna Manoleasa. Tragedia este cu atât mai mare pentru familia fetei pentru c[ ]n apropierea s[rb[torilor de iarn[ au aflat de moartea copilului lor \i nici nu dispun de banii necesari pentru a o aduce acas[. Alice Cire\ a plecat la munc[ ]n Portugalia de trei ani. Aceasta locuia ]n gazd[ ]n ora\ul Porto, tot la un român. Din câte se pare, criminalul fetei ar fi prietenul s[u, un portughez. P[rin`ii s[i au aflat de tragedie chiar de la persoana unde st[tea ]n gazd[, plecând cu un autoturism ]n Portugalia ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[. Firul evenimentelor a fost aflat de c[tre primarul localit[`ii Manoleasa, Mircea Mihai, care a vorbit la telefon cu gazda unde a stat Alice Cire\. „Eu am vorbit cu gazda unde a stat fata. Ea a fost ucis[ de un prieten de-al s[u, de na`ionalitate

portughez. }n data de 12 decembrie a fost luat[ cu ma\ina de prietenul s[u, ]ns[ fata, Alice Cire\, a l[sat un mesaj unei prietene dar \i vorb[ gazdei. V[zând c[ fata nu sa mai ]ntors, s-a mers la poli`ie, ]ns[ s-a spus c[ trebuie s[ treac[ 24 de ore. Au trecut cele 24 de ore iar poli`i\tii au ]nceput ancheta, acas[ la el, la autor, fiind g[si`i ]ntr-un buzunar cerceii fetei. Cu un câine s-a mers pe o distan`[ de 20 de kilometri \i, ]ntr-o p[dure, a

fost g[sit[ \trangulat[. Urmeaz[ s[ i se fac[ autopsia. Autorul a fost arestat”, a povestit Mircea Mihai.

Nu au bani s[-\i aduc[ acas[ copilul ucis De parc[ aceast[ nenorocire nu ar fi fost destul pentru p[rin`ii fetei ucise, acum dificult[`ile financiare fac ca repatrierea trupului fetei lor s[ fie aproape imposibil[. „Este ]ngrozitor ceea ce s-a ]ntâmplat cu

aceast[ familie, pentru c[ ]n preajma s[rb[torilor au aflat de moartea copilului lor. Am vorbit \i la Ministerul de externe, \i la ambasad[, peste tot mi s-a promis c[ vor fi ajuta`i la ]ntocmirea documentelor, ]ns[ financiar nimeni nu ]i poate ajuta. Eu le-am dat zece milioane, mai mult nu am avut, \i un om de afaceri din localitate tot zece milioane. Dac[ cineva poate s[ ]i ajute, o sut[, dou[ sute de lei le-ar prinde foarte bine, pentru c[ sunt nec[ji`i \i nu au bani. Dup[ ce c[ le-a murit copilul, acum m[car s[ poat[ s[-l aduc[ acas[. Am mai vorbit cu autorit[`ile \i cu deputa`i, poate vom aduna banii. Vom deschide un cont, sau la prim[rie s[ trimit[, to`i b[nu`ii trimi\i vor fi strân\i pentru ajutarea acestei familii”, a ad[ugat primarul Mircea Mihai. Costul estimat al transportului trupului ne]nsufle`it al boto\[nencei din Portugalia pân[ ]n România este de 6.000 euro. Oricine dore\te s[ ajute familia Cire\ pentru a-\i aduce fiica acas[ o poate face prin primarul din Manoleasa, Mircea Mihai, care poate fi contactat la num[rul de telefon 0745.759.377 sau la telefonul fix al prim[riei, 0231.560.101. (D[nu` Rotariu)

Infec`ii din spital S-au internat ]n spital cu o boal[ \i s-au pomenit c[ au fost lovi`i \i de microbii din unitatea medical[. Cu o infec`ie ]n plus s-au ales ]n spitalele jude`ului peste 100 de persoane, numai ]n primele nou[ luni ale anului ]n curs. Microbii din spitale le-au prelungit internarea multor persoane. Potrivit statisticilor Direc`iei de S[n[tate Public[ (DSP) Boto\ani, pacien`ii ghinioni\ti care au fost afecta`i de infec`iile intraspitalice\ti au trebuit s[ r[mân[ interna`i zile sau chiar s[pt[mâni ]n plus decât ar fi fost necesar pentru tratarea afec`iunilor ini`iale, pentru care s-au adresat spitalelor.

„Spitalele ]ngrijesc bolnavi din ce ]n ce mai fragili” Medicii sus`in c[ infec`iile intraspitalice\ti sunt cauzate de o multitudine de factori, c[ sunt ]ntr-o evolu`ie continu[. „La ora actual[, spitalele ]ngrijesc bolnavi din ce ]n ce mai fragili. S[ punem la socoteal[ \i actele chirurgicale care sunt tot mai complexe \i invazive, care sunt de fapt ni\te por`i de intrare ]n organism a infec`iilor”, spune unul dintre medicii Spitalului Jude`ean. De\i cele mai multe

infec`ii nozocomiale raportate sunt cele respiratorii, nu au lipsit nici infec`iile digestive, precum \i cele cutanate. O mare parte dintre infec`iile intraspitalice\ti raportate de unit[`ile medicale cu paturi din jude` sunt cele dezvoltate pe pl[gi. Vârstnicii, copiii, persoanele cu imunitate sc[zut[, care au fost supuse unor opera`ii clasice, cu pl[gi t[iate, sunt cele pe care microbii din spitale reu\esc s[ le infecteze cu u\urin`[. Cele mai multe infec`ii intraspitalice\ti raporteaz[, ]n continuare, Spitalul Jude`ean, Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie, dar \i Spitalul de Pediatrie. „Este imposibil s[ scapi ]n totalitate ]n spital de ace\ti microbi rezisten`i care se dezvolt[ ]ntr-o unitate medical[ cu paturi. Este o problem[ pe care nu am rezolvat-o noi, dar nu au rezolvat-o nici marile spitale ale lumii. Peste tot ]n lume exist[ amenin`area microbilor de spital. Ar fi suspect[ lipsa infec`iilor raportate, pentru c[ noi \tim c[ aceste infec`ii exist[”, sus`ine un reprezentant al Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani. Primul semn al acestor infec`ii este febra. Când au de a face cu un astfel de caz, medicii \tiu c[ au motive s[ ]\i fac[ griji, deoarece viru\ii care se dezvolt[ ]n spital sunt, de multe ori, de temut. Uneori pacientul este externat \i abia apoi apar semnele infec`iei nosocomiale. „Pericolul ]l reprezint[ acele tulpini rezistente care g[sesc mediul propice ]n spital. Se fac efor-

turi deosebite pentru `inerea sub control a infec`iilor intraspitalice\ti, se cump[r[ substan`e dezinfectante de cea mai bun[ calitate, dar cu toate astea nu po`i steriliza totul perfect. Când este vorba de infec`ii intraspitalice\ti, acestea reprezint[ un stres pentru toate conducerile spitalelor, pentru to`i \efii de sec`ii. Nu te po`i gândi s[ faci economie la substan`e dezinfectante, pentru c[ ]`i asumi

ni\te riscuri foarte mari. Lupta cu microbii din spitale este grea”, spune Mihaela Miler, directorul medical al Spitalului Jude`ean. Potrivit reprezentan`ilor Direc`iei de S[n[tate Public[, num[rul infec`iilor intraspitalice\ti raportate ]n jude` se ]ncadreaz[ ]n limitele normalit[`ii, nu plaseaz[ jude`ul pe un loc frunta\ ]n `ar[ din acest punct de vedere. (Aurora Dimitriu)

Adolescen`i judeca`i pentru profanare de morminte Trei adolescen`i din municipiul Boto\ani au fost trimi\i ]n judecat[ de procurorii Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunii de profanare de morminte, dup[ ce au fost prin\i ]n luna aprilie a acestui an devastând mai multe morminte ]n Cimitirul „Pacea”. Cei trei, F.P., I.A.M. \i A.A., cu vârste cuprinse ]ntre 14 \i 16 ani, au fost identifica`i de o patrul[ de poli`ie care trecea prin zon[. Au vrut s[ fug[, ]ns[ au fost imobiliza`i de poli`i\ti. Ulterior, s-a v[zut ce au f[cut cei trei tineri, ]n toiul nop`ii. Au smuls o cruce din lemn de la un mormânt, pe care apoi au abandonat-o ]ntr-un tomberon din curtea cimitirului, au incendiat o coroan[ iar unul dintre ei a urcat pe biseric[ \i a pus o lumânare aprins[. }n data de 8 decembrie, cei trei au fost trimi\i ]n judecat[ pentru profanare de morminte. Fiind minori, vor putea primi o pedeaps[ ]njum[t[`it[ pentru aceast[ fapt[, astfel c[ risc[ ]ntre o lun[ \i jum[tate \i un an \i jum[tate de ]nchisoare. (D[nu` Rotariu)

Tâlhari opri`i din drum Doi dorohoieni au fost prin\i de poli`i\ti, ]n trafic, ]n localitatea Dumbr[veni, jude`ul Suceava, la scurt timp dup[ ce furaser[ banii unui b[trân. Dumitru R., ]n vârst[ de 70 de ani, din comuna Fântânele, i-a anun`at pe poli`i\tii din sat c[ ]n timp ce se deplasa pe drumul comunal din localitate, un b[rbat necunoscut, care a venit din spate, i-a sustras din buzunar suma de 720 de lei, dup[ care s-a urcat ]ntr-o ma\in[ care a demarat ]n tromb[, spre Vere\ti. Din fericire, victima re`inuse marca ma\inii \i faptul c[ aceasta era ]nmatriculat[ ]n str[in[tate, astfel c[ filtrele mobilizate imediat au reu\it s[ dea de suspec`i. Ma\ina c[utat[ a fost depistat[ pe DJ 208B, ]ntre comunele Vere\ti \i Dumbr[veni, cei care au tras-o pe dreapta fiind agen`ii de la Postul de Poli`ie Dumbr[veni. }n ma\in[ se aflau Eduard Ciubotaru \i Mihai Baltag, ambii din municipiul Dorohoi. Asupra primului, dup[ controlul corporal, a fost g[sit[ suma de 720 de lei, bani pe care acesta ]i sustr[sese cu câteva minute ]nainte de la b[trânul de 70 de ani. Prejudiciul a fost recuperat \i restituit p[r`ii v[t[mare, cei doi recunoscându-\i fapta. Poli`i\tii au emis imediat pe numele lui Eduard Ciubotaru ordonan`[ de re`inere pentru 24 de ore. A doua zi, acesta a fost prezentat Judec[toriei Suceava cu propunere de arestare preventiv[, ]ns[ magistra`ii au stabilit c[ b[rbatul poate fi cercetat ]n stare de libertate. (D.R.)


CMYK


CMYK


6

21 decembrie 2010

TOPNEWS

Mo\ Cr[ciun vine la patinoar. Pe 24 decembrie, municipalitatea ]l va aduce pe Mo\ Cr[ciun, cel mai probabil, la patinoar, pentru a ]mp[r`i cadouri cu dulciuri copiilor. Loca`ia va fi stabilit[ ]n aceste zile de c[tre reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani, ]ns[ cea aleas[ an de an a fost patinoarul, astfel c[ este posibil ca nici acest an s[ nu fac[ excep`ie. }n afar[ de darurile ]mp[r`ite la patinoar, Mo\ Cr[ciun se va mai afla ]n Parcul Mihai Eminescu, ]n tramvaie \i chiar pe str[zile din municipiu. Municipalitatea a preg[tit 1.500 de pachete cu dulciuri, din care circa 700-800 vor fi ]mp[r`ite pe 24 decembrie, iar diferen`a deja a ]nceput a fi distribuit[ c[tre colind[torii care au trecut pragul sediului Prim[riei, dar \i c[tre copiii din centrele de plasament. (M.A.)

Danezii ofer[ locuri de munc[ la ferme, cu 1.260 euro pe lun[ Ofert[ de locuri de munc[ ]n Danemarca pentru boto\[nenii interesa`i s[ lucreze ]n str[in[tate. Prin intermediul serviciului Eures din cadrul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[, danezii doresc angajarea a 50 stagiarilucr[tori ]n diverse ferme de cultivare a legumelor \i a fructelor de p[dure, ]n pepiniere, ]n ferme de cre\tere a porcilor \i vacilor. Durata contractului este ]ntre 6 \i 18 luni, iar aplican`ii trebuie s[ fie flexibili cu privire la data de ]ncepere a activit[`ii (]n unele cazuri, timpul de a\teptare pân[ la plasarea efectiv[ poate ajunge pân[ la patru luni). Programul de lucru este de 37 ore pe s[pt[mân[. Conform legisla`iei daneze aplicabil[ stagiarilor, salariul porne\te de la 1.260Euro/lun[, brut. Se aplic[ o prevedere legal[ special[ referitoare la impozitarea veniturilor realizate de stagiarii din România, ceea ce ]nseamn[ c[ stagiarii vor pl[ti doar 5-10% impozit \i 8% contri-

bu`ia pe pia`a muncii. Candida`ii trebuie s[ aib[ vârsta ]ntre 18-30 ani \i trebuie s[ fi absolvit liceul agricol sau facultatea de profil agricol, ]n urm[ cu maximum 2 ani. Cuno\tin`ele bune de limba englez[, carnetul de conducere \i experien`a ]n condusul tractorului constituie un

avantaj. Unii dintre angajatori pot oferi cazare, contracost, al`ii v[ pot ajuta s[ g[si`i cazare ]n apropierea fermei. Chiria lunar[ medie pe o persoan[ este ]ntre 200-300 Euro/lun[. Cei interesa`i, care corespund cerin`elor, vor trimite pe adresa de email kah@workindenmark.dk

(dna. Katarzuyna Hansen) CV-ul model EUROPASS, ]n limba englez[, cu poz[ inclus[ ]n CV; diploma de bacalaureat \i foaia matricol[ (]n cazul absolven`ilor de liceu); diploma licen`[ facultate (sau adeverin`a de la facultate, pentru cei care au terminat studiile ]n 2010) precum \i foaia matricol[ (]n cazul absolven`ilor de facultate). Diplomele \i foile matricole trebuie traduse autorizat ]n limba englez[ \i vor fi trimise scanate pe adresa de email de mai sus. Candida`ii selecta`i de consilierii danezi vor fi invita`i, prin email \i telefonic de c[tre consilierul EURES român, Gabriela Nedelcu, la interviul ce va avea loc cu consilierii EURES danezi, ]n limba englez[, la finele lunii ianuarie, la Bucure\ti. Termenul limit[ pentru trimiterea documentelor men`ionate este 20 ianuarie 2011. Modelul de CV se poate desc[rca de pe adresa www.evbt.ro. (P.Rotariu)

Rodica Hu`uleac: «Este o prostie s[ reduci programul ]n policlinic[» Conducerea institu`iei jude`ene de asigur[ri de s[n[tate critic[ m[sura luat[ la Spitalul Jude`ean, prin care s-a redus programul de lucru al unor cabinete medicale din Policlinic[.

INVITA~IE DE PARTICIPARE Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Jude`ean[ Boto\ani Invit[ practicienii ]n insolven`[ ]nscri\i pe lista practicienilor ]n insolven`[ agrea`i de ANAF pentru zona V, s[ depun[ pân[ cel târziu ]n data de 24.12.2010, ora 12.00, la sediul DGFPJ Boto\ani din str. Pia`a Revolu`iei nr. 5, oferta ]n vederea desemn[rii unui practician ]n insolven`[ ]n fiecare din dosarele de insolven`[ privind pe debitorii: 1. 2. 3. 4. 5.

SC SC SC SC SC

REP SRL BOTO|ANI AGOFAV SRL BOTO|ANI INCOM GROUP-AG SRL BOTO|ANI MN 29 SRL BOTO|ANI MARIANNI SRL BR{IE|TI

}ntocmit[ conform prevederilor art. 14 din Ordinul pre\edintelui ANAF nr. 1009/2007, privind procedurile de selec`ie a practicienilor ]n insolven`[ agrea`i de ANAF. Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la sediul DGFPJ Boto\ani din str. Pia`a Revolu`iei nr. 5, et. II, cam. 207 sau la telefon: 0231.607.120 int. 213. (3)

De\i directorul Ovidiu Mimor sus`ine c[ aceast[ m[sur[ a deschis calea eficientiz[rii ambulatorului de specialitate, \efa Casei de Asigur[ri de S[n[tate critic[ decizia \i sus`ine c[ dac[ s-ar lucra ]n ambulator \i diminea`[ \i dup[ amiaz[, nu ar mai fi a\a o aglomera`ie la Unitatea de Primire a Urgen`elor. „Este \i normal ca pacientul s[ se duc[ la UPU (Unitatea de Primire a Urgen`elor) dac[ g[se\te u\a ]nchis[ la cabinetul din ambulator. Mai ales la un spital atât de mare, ambulatorul ar trebui s[ asigure toat[ ziua program la cabinete. Omul dac[ vine cu trimitere la ambulator \i nu g[se\te medicul, bag[ trimiterea ]n buzunar \i se duce la Urgen`e. Sunt foarte multe cazuri care ajung la Urgen`e \i de fapt nu au ce c[uta acolo”, spune medicul Rodica Hu`u-

leac, directorul CAS Boto\ani. De partea cealalt[, conducerea Spitalului Jude`ean consider[ ]n continuare c[ m[surile luate ]n reorganizarea ambulatorului de specialitate au fost benefice pentru unitate. „Ce s-a f[cut pân[ acum a mai redus pierderile. Cheltuielile s-au diminuat cu aproximativ 25%”, spune directorul Ovidiu Mimor. Acesta sus`ine c[ va continua pe linia pe care s-a pornit pentru eficientizarea policlinicii. Planul privind eficientizarea activit[`ii Ambulatorului Spitalului Jude`ean va cuprinde, cu siguran`[, diminu[ri de activitate pentru unele cabinete, spune managerul Ovidiu Mimor. Propunerile privind reducerile de activitate sau chiar de ]nchidere a unor cabinete sunt ]ns[ a\teptate de la \eful ambulatorului. (Aurora Dimitriu)

Medicii ]\i pot scuti pacien`ii de drumuri \i timp pierdut la ghi\ee Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) i-a adunat la Casa de Asigur[ri de S[n[tate Boto\ani pe to`i furnizorii de servicii medicale afla`i ]n contract cu aceast[ institu`ie. Conducerea CAS i-a instruit ]n privin`a modului cum vor lucra cu acest sistem informatic. Medicii de familie vor putea intra din anul viitor ]n sistemul SIUI \i s[ verifice dac[ pacien`ii lor sunt asigura`i de s[n[tate sau nu. To`i furnizorii de servicii medicale, medici, spitale, trebuie s[-\i procure ]ns[ semn[tur[ electronic[ pentru a-i scuti pe pacien`ii lor de drumuri \i timp pierdut la ghi\eele Casei de Asigur[ri de S[n[tate. Procurarea semn[turii electronice pentru operarea ]n sistemul SIUI se va putea face pân[ ]n martie-aprilie. Pân[ atunci, nu este obligatorie aceast[ semn[tur[, dar cei care nu o au nu pot intra ]n sistemul electronic. „Oricum, alternativ[ nu au. Acesta este drumul, ]n cel mai scurt timp vor raporta casei doar ]n sistem electronic. Noi i-am sf[tuit pe medici \i pe ceilal`i furnizori de servicii medicale s[ ]\i procure de pe acum semn[tura electronic[, astfel ]ncât pacien`ii lor s[ nu mai trebuiasc[ s[ stea la rând pentru adeverin`a de asigurat. Dar de aici ]ncolo, nu mai depinde de noi”, spune directorul Casei de Asigur[ri de S[n[tate Rodica Hu`uleac. Pân[ ]n martie se vor face test[ri la sistem. „}ntr-un sistem informatic atât de mare nu po`i intra dintr-o dat[, cu bocancii. Trebuie mai ]ntâi s[-i faci o testare. dar furnizorii vor putea din ianuarie s[ intre ]n sistem dac[ ]\i procur[ parola”, a mai men`ionat Pre\edinta CAS Boto\ani. (Aurora Dimitriu)

De S[rb[tori, mâncare mai bun[ ]n spitale }n buc[t[riile spitalelor se va preg[ti, cel pu`in pentru câteva zile, mâncare mai bun[, mai consistent[. Managerii spun c[ vor fi meniuri de s[rb[toare. La Spitalul Jude`ean „Mavromati”, pacien`ilor care vor fi nevoi`i s[ ]\i petreac[ ]n spital s[rb[torile li se vor preg[ti feluri de mâncare din care nu va lipsi, de aceast[ dat[, carnea. „Va fi un meniu festiv, spunem noi, pentru c[ a\a este normal. Chiar dac[ omul este internat ]n spital, are nenorocul s[ fie bolnav, trebuie s[ simt[ cât de cât c[ este s[rb[toare. Avem fel de fel de preparate pentru zilele de Cr[ciun, cred c[ va fi \i cozonac sau ni\te pr[jiturele \i fructe. Atât putem din banii pe care ]i avem”, spune medicul Ovidiu Mimor, directorul Spitalului Jude`ean. Acesta mai sus`ine \i c[ ]n anul viitor pacien`ii nu vor avea motive s[ se plâng[ de mâncarea din spital. La aloca`ia de hran[ a bolnavilor nu se va umbla, promite managerul unit[`ii, mai ales c[ vor r[mâne bani mai mul`i din bugetul spitalului, dup[ ce cheltuielile salariale vor fi plafonate la 70% din acest buget. }n anul care se va ]ncheie ]n scurt timp, pacien`ii spitalului s-au plâns nu o dat[ de mâncarea din spital. Mul`i dintre ei consum[ doar mâncarea adus[ de acas[ de rude. Reprezentan`ii spitalului spun ]ns[ c[ pacien`ii nu ar avea motive s[ se plâng[, c[ ]n ultima vreme, dup[ ce s-au pl[tit datoriile spitalului s-a cunoscut acest lucru ]n farfuriile bolnavilor, care au avut parte \i de carne, de ou[ sau lactate. (Aurora Dimitriu)


7

21 decembrie 2010 Un tip cu amant[ Un tip cu amant[ ]n pat... la un moment dat sun[ cineva la u\[. Amanta calm[ ]i spune s[ fie lini\tit c[ e so`ul ei, dar rezolv[ ea! Se duce la u\[ deschide \i spune: «Aaa iubi, ce bine c[ ai venit! Du \i tu gunoiul!», \i ]i pune g[leata

de gunoi ]n mân[. So`ul pleac[ cu gunoiul. Amantul se ]mbrac[, pleac[ lini\tit \i când coboar[ se gânde\te «|i frumoas[ \i de\teapt[». Ajungând acas[, sun[ la u\[, deschide so`ia \i ]i spune: «Aaa iubi, ce bine c[ ai venit! Du \i tu gunoiul asta!». Ia g[leata, coboar[ sc[rile \i ]n sinea lui zice: «|i urât[ \i cu tupeu!».

AGENDA PREST|RI SERVICII

PUBLICITATE mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272. (p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BTSV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând cas[ (parter+etaj) cu utilit[`i - ap[ \i curent, 35.000 Euro u\or negociabil, zona Ci\mea. Telefon: 0746.191.364. (2039-3)

]nchirieri

de sarcini) de la sediul Prim[riei Br[ie\ti, compartimentul financiar contabil contra sumei de 40 lei. Actele doveditoare privind calit[`ile \i capacit[`ile cerute ofertan`ilor, vor fi nominalizate ]n caietul de sarcini. Data limit[ pentru solicitarea clarific[rilor este 10 ianuarie 2011. Data limit[ pentru depunerea ofertelor este 20 ianuarie 2011, ora 9,00. Ofertele se vor depune ]n dou[ exemplare, ]n plicuri ]nchise, la sediul Prim[riei Br[ie\ti, jude`ul Boto\ani. Deschiderea ofertelor va avea loc, la data de 20 ianuarie 2011, ora 11.00, la sediul Prim[riei Br[ie\ti. Eventualele litigii ap[rute se vor solu`iona de instan`a competent[. Prezentul anun` a fost trimis spre publicare ast[zi 16.12.2010. Plata acestor servicii se va asigura din contul Prim[riei Br[ie\ti RO59TREZ 11724510220XXXXX. (2043-2)

* }nchiriez garsonier[ mobilat[ la camer[ c[min zona stadionului. Rela`ii la telefon: 0740.430.999. (G-1)

v^nz[ri diverse

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând: colivie cu 2 peru\i; televizor color; instala`ie alarm[ auto; instala`ie GPL auto; portbagaj Dacia \i jant[ Cielo. Telefon: 0744.590.497. (G-1)

licita`ii * Comuna Br[ie\ti, jude`ul Boto\ani, având cod fiscal nr. 3503694, cu sediul ]n comuna Br[ie\ti, jude`ul Boto\ani, telefon/fax: 0231.620.023; 0231.620.023, adresa de email: consiliul_braiesti@yahoo.com, scoate la licita`ie public[ pentru vânzare urm[toarele suprafe`e de teren: - Iaz nr. cadastral 426 - suprafa`a de 2731 mp; - P[\une nr. cadastral 425 - suprafa`a de 2870 mp; - Neproductiv nr. cadastral 427 - suprafa`a de 522 mp; Suprafa`a total[ - 6123 mp. Persoanele interesate pot intra ]n posesia unui exemplar al documenta`iei de atribuire (caiet Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Cotidian editat de

SC GECOR SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea articolelor din cotidianul Evenimentul de Boto\ani apar`ine exclusiv autorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoane fizice Nume:............................................. Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:......................................... B.I./C.I.: seria......... nr.............. Textul anun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun` de maxim 20 de cuvinte, la o singur[ rubric[ pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE! Este obligatorie completarea datelor de identificare prev[zute ]n formular.


CMYK

8

21 decembrie 2010

MONDEN

Trupul pre\edintelui polonez Lech Kaczynski ar putea fi exhumat. Jaroslaw Kaczynski, fratele lui Lech Kaczynski ar dori ca trupul pre\edintelui polonez mort ]ntr-un accident aviatic la Smolensk, ]n aprilie, s[ fie exhumat. „Imediat dup[ tragedie, la aeroport, am recunoscut cadavrul fratelui meu”, a declarat Jaroslaw, dar ulterior, la ]nmormântare, acesta a avut impresia c[ este vorba despre altcineva, deoarece nu mai sem[na deloc cu pre\edintele.

Viorel Lis, acuzat de fosta Daniela Crudu, so`ie de violen`[ domestic[ amenin`at[ cu violul Tudora Gheorghe, cea de-a doua so`ie a fostului primar al Capitalei, Viorel Lis, a sus`inut, ]ntr-un interviu acordat emisiunii „Acces Direct” de la Antena 1, c[ a fost b[tut[ de fostul edil \i a insinuat c[ acesta ar fi putut sta chiar la originea unui tentative de omor pl[nuite ]mpotriva sa. Fosta doamn[ Lis spune c[ a r[mas lâng[ so`ul s[u, pe perioada a trei aventuri extraconjugale pe care fostul primar le-a avut. „Prima dat[ am avut probleme ]n 1990, imediat dup[ Revolu`ie. Se ]ncurcase cu o coleg[ de serviciu, n-a durat mult povestea, dar au fost repercusiuni. Eu am plecat de-acas[ cu fiica noastr[, Alina, \i a durat vreo dou[ s[pt[mâni pân[ ne-am ]mp[cat. Am trecut peste asta. Mai târziu, dup[ ce a devenit viceprimar, au re]nceput problemele. Am aflat din cauza telefoanelor pe care le d[dea tot timpul la noi acas[ o domni\oar[ Cristina, chelneri`[ la o discotec[ din Her[str[u. Avea vreo 20 de ani. Mi-am dat seama \i din cauza lipsurilor lui repetate deacas[ dar \i din cauza unor binevoitori care ]mi spuneau ve\tile. A durat un an \i ceva cu Cristina, dac[ nu mai mult. Pe urm[ a sc[zut \tacheta la 18 ani, atât avea Oana când s-au cunoscut. }ntr-o sear[, fiul lui din prima c[s[torie a avut o problem[ cu so`ia lui \i nu-l g[sea pe Viorel. Am mers la Prim[rie \i acolo l-am g[sit cu Oana. Erau foarte tandri. Pe Oana o cunoscuse la PN~-CD, sectorul 2, era nepoata unui membru de-acolo. Dup[ aceea am divor`at, el a depus cererea. Episodul de la Prim[rie s-a ]ntâmplat ]n prim[var[, iar ]n toamn[ a depus divor` \i ]n februarie s-a pronun`at”, a povestit Tudora Gheorghe (foto). Episoadele cele mai dureroase pentru fosta so`ie a lui Viorel Lis s-au petrecut ]nainte divor`ului, conform m[rturiei acesteia. Tudora Gheorghe a declarat c[ a fost b[tut[ de mai multe ori de fostul edil, suficient de grav ]n una din d[`i ]ncât s[-\i scoat[ un certificat medico-legal. Mai mult, femeia a fost la un pas de moarte dup[ ce a luat pastile despre care credea c[ sunt un fel de Distonocalm \i acuz[ c[ cineva i-ar fi schimbat aceste medicamente, nominalizându-l printre cei care ar fi putut s[ fac[ asta pe Viorel Lis. „A ]nceput s[ fie violent, ]n ultima perioad[ a c[s[toriei, ]naintea divor`ului. Probabil nu g[sea motiv s[ bage divor`. Au fost câteva b[t[i. Era tot timpul stresat, obosit,

De când s-a desp[r`it de Mucifer, focoasa Daniela Crudu nu duce lips[ de admiratori, ba chiar mul`i dintre fotbali\tii din Liga 1 ]ncearc[ s[-i devin[ iubi`i. Din p[cate, ]ns[, nu toate lucrurile din acest capitol stau atât de bine, ]ntrucât vedeta Antenei 1 a fost amenin`at[ cu violul.

nervos, nu-i convenea nimic. To`i b[rba`ii fac a\a când vor s[ g[seasc[ un motiv de ceart[. Dup[ prima b[taie am mai stat pentru c[ aveam doi copii de crescut. Dup[ o anumit[ vârst[, nu mai gânde\ti ca la 20-30 de ani. S-a ]ntâmplat s[ m[ bat[ \i de fa`[ cu copiii, \i atunci am scos un certificat medico-legal. A fost o b[taie destul de serioas[, [la a fost cel mai violent moment. Tot ]n perioada aceea, cineva mi-a schimbat medicamentele din po\et[. Nu prea puteam s[ dorm, luam un fel de Distonocalm. }ntr-o zi am fost la o recep`ie, am b[ut ceva acolo \i am luat o pastil[ s[ pot s[ adorm. Mi s-a f[cut r[u, s-a chemat Salvarea, m-a dus o prieten[ la spital. Ea mi-a luat \i po\eta, \i hainele, \i când a umblat ]n geant[ s-a uitat la pastile \i a observat c[ sunt schimbate. Ea mi-a atras aten`ia, luasem altceva, deaia mi s-a f[cut r[u. S-a pus problema atunci s[ m[ duc[ la un sanatoriu de psihiatrie. Am refuzat categoric \i m-am ]ntors acas[, la copiii mei. Nu \tiu cine mi-a schimbat medicamentele, copiii erau prea mici s[ fac[ a\a ceva. Viorel putea s[ umble, cine putea s[ vin[ la noi ]n cas[? Le am \i acum acas[, nu am reu\it s[ aflu ce sunt”, a povestit Tudora Gheorghe la „Acces Direct”.

Bianca Dr[gu\anu: «Am fost corigent[ la fizic[, dar a devenit materia mea preferat[» Este cunoscut deja faptul c[ Bianca Dr[gu\anu n-a fost tocmai un elev-model ]n timpul liceului. O spune chiar ea, ori de câte ori are ocazia s[ vorbeasc[ despre adolescen`a sa. Cu toate acestea, Bianca a avut o materie preferat[: fizica.

„N-am fost un elev-model, am fost o zv[p[iat[ tot timpul. Am avut \i profesori cu care m-am ]n`eles bine, ]ns[ \i cu care nu m-am ]n`eles deloc. Am avut \i corigen`e, am luat \i note de 3 \i 4, am fost un copil rebel. }mi asum aceste lucruri, ]ns[ ]mi lipsesc acei ani, au fost frumo\i. Cred c[ fizica era materia mea preferat[. R[m[sesem la un moment dat corigent[ iar profesoara nu voia s[ m[ treac[. A trebuit s[ m[ pun cu burta pe carte \i dup[ aceea \tiam tot, toate formulele, absolut tot. Acum nu ]mi mai aduc nimic aminte”, a explicat Bianca, pentru emisiunea „Acces Direct” de la Antena 1, ad[ugând faptul c[ „Balul Bobocilor” este cea mai frumoas[ amintire din perioada liceului.

Un b[rbat ]nchis pentru viol ]ntr-un penitenciar din apropierea Bucure\tiului sus`ine c[ a fost coleg de \coal[ general[ cu bruneta \i ]nc[ de pe atunci ar fi vrut s[ fac[ sex cu ea, scrie site-ul emulte.ro, citând stl.ro. „Sunt ]ndr[gostit de Daniela. Când eram mai mic am fost ]n clas[ cu ea \i de pe atunci am vrut s-o violez. Era foarte dr[gu`[, dar nu a\a sexoas[ ca acum. Acum am intrat ]n ]nchisoare pentru un accident pe care l-am f[cut f[r[ voia mea, dar a\a s-a ]ntâmplat, am violat o femeie”, ar fi spus Marcel. Mai mult, infractorul a afirmat c[ atunci când va ie\i din

]nchisoare o va a\tepta pe Daniela Crudu la sediul Antenei 1, iar dac[ va fi refuzat „o va urm[ri \i o va viola”, iar la cât de dotat spune c[ este, Danielei „s-ar putea s[-i plac[”.

Evenimente de Botosani nr.1775  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you