Page 1

CMYK

Spirite ]ncinse de mutarea la Boto\ani a sec`iei de «cronici» de la Vf. Câmpului

Pagina 5

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 249 (1774) • Luni, 20 decembrie 2010 • 8 pagini

A rupt copacul cu ma\ina Incon\tienta unor \oferi, la care se adaug[ \i z[pada de pe drumuri, duce uneori la drame. Dureros este c[ sunt \i cazuri când victime cad persoane a c[ror singur[ vin[ este aceea c[ au fost la locul nepotrivit, ]n momentul nepotrivit. B[utura \i viteza la volan au devenit ceva normal pentru mul`i dintre \oferi, iar respectarea legii a ajuns s[ fie op`ional[. }n doar trei zile au avut loc trei accidente din cauza vitezei pe drumuri cu z[pad[ \i doi \oferi au fost prin\i b[u`i ]n timp ce conduceau pe \oselele jude`ului. Pagina 3

Pagina 4

Directori de \coli care se cred «zei»

Pagina 4


2

20 decembrie 2010

TOPNEWS

România a câ\tigat bronzul la CE de handbal. România a ]nvins Danemarca ]n finala mic[, scor 15-16, câ\tigând astfel medalia de bronz la Campionatul European de handbal. Fetele lui Radu Voina \i-au revenit dup[ ]nfrângerea dramatic[ de sâmb[t[ ]n fa`a Suediei. Aceasta este cea mai mare performan`[ a româncelor, care ]n 2000 terminaser[ pe locul 4 la Europeanul din Rusia. }n urma acestui rezultat, România a ob`inut calificarea la Campionatul Mondial din 2011 din Brazilia.

Domonco, ales pre\edinte al UNPR Boto\ani Ioan Domonco a fost ales pre\edinte al organiza`iei jude`ene a Uniunii Na`ionale pentru Progresul României (UNPR) Boto\ani ]n prezen`a ministrului Gabriel Oprea. Conferin`a jude`ean[ de alegeri a adunat, pe lâng[ circa 250 de delega`i-membri de partid, \i nume din conducerea central[ a UNPR, ]n frunte cu pre\edintele na`ional Gabriel Oprea. Dintre liderii centrali, au mai fost prezen`i la lucr[rile conferin`ei \i Cristian Diaconescu, Marian Sârbu \i Gheorghe Emacu. La \edin`[ au fost invita`i s[ participe lideri ai PD-L, partidul cu care UNPR se afl[ la guvernare. Este vorba despre vicepre\edintele na`ional al PD-L, suceveanul Gheorghe Flutur \i senatorul Dan Humelnicu. }n acela\i timp, nume sonore din jude`ul Boto\ani s-au al[turat echipei UNPR de la Boto\ani, Constantin Con`ac \i Manuela Zarug, ambii fo\ti pesedi\ti. Constantin Con`ac a ales s[ sus`in[ UNPR Boto\ani f[r[ a avea carnet de partid, ]n schimb, Manuela Za-

rug face parte, de sâmb[t[, din structura de conducere a partidului, fiind vicepre\edinte ]n Biroul Politic Jude`ean. Ioan Domonco a fost desemnat pre\edinte al organiza`iei jude`ene UNPR Boto\ani, primind ]ncrederea a 241 de delega`i din cei 247 prezen`i. „V[ mul`umesc pentru ]ncrederea acordat[, sunt omul faptelor, nu a vorbelor. Deviza mea este «la munc[». Am avut ]ntâlniri cu \efi de organiza`ii locale \i am v[zut ]ntr-adev[r doresc s[ fac ceva pentru acest jude`”, a declarat Ioan Domonco. Ministrul Gabriel Oprea, pre\edinte na`ional al UNPR, a `inut s[ precizeze c[ se bazeaz[ pe organiza`ia de la Boto\ani c[ va cre\te ]n sondaje \i c[ la alegerile locale din 2012 va aduce ]n prim plan candida`i cu expertiz[ profesional[. „Avem mare ]ncredere ]n echipa de ast[zi, a domnului Domonco \i suntem convin\i c[ va face treab[ bun[ aici. Le-am recomandat colegilor, ca la alegerile locale, s[ aduc[ oameni serio\i, cu expertiz[ profesional[. Dac[ vom avea candida`i serio\i ca domnul Con`ac, vom candida, dac[ nu, vom intra ]n alian`e sau nu vom candida, din

Pensionarii vor la Revelion

respect pentru aleg[tori. }n func`ie de modul cum vom sta ]n sondaje, vom ataca cele mai importante func`ii ]n alegerile locale”, a spus Oprea. Cel pu`in la ora actual[, Constantin Con`ac, cel care a ]ndrumat filiala dup[ plecarea senatorului boto\[nean Liviu Câmpanu, nu dore\te s[ se ]nscrie ]n partid, ci s[ ]l coordoneze, al[turi de noua echipa, din postura de sus`in[tor al UNPR. „Pe mine nu m[ interesea-

z[ func`iile, ci munca, pentru c[ munca ]`i aduce satisfac`ii. M-am implicat ]n acest proiect deoarece cred c[ e ceva s[n[tos \i noi avem nevoie de s[n[tate la ora actual[. Nu am depus adeziune, dar dac[ am declarat c[ sus`in partidul nu neap[rat trebuie s[ st[m ]ntr-o hârtie, totul e s[ faci ceva. M-au sunat mul`i, dar unii sunt sub alte sigle, care vor s[ vin[ ]n partid”, a declarat Con`ac. (Monica Aionesei)

Silvana Tudorache, instalat[ subprefect Silvana Tudorache a fost ]nvestit[ sâmb[t[ diminea`[ ]n func`ia de subprefect al jude`ului Boto\ani de un secretar de stat din MAI. Evenimentul a fost prezidat de secretarul de stat ]n Ministerul Ad-

ministra`iei \i Internelor, UNPRistul Gheorghe Emacu. }n fa`a unei s[li pline cu directori de deconcentrate, reprezentan`i ai structurilor din MAI, dar \i autorit[`i locale, prefectul Cristian Roman, deputatul C[t[lin Buh[ianu sau vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Mihai ~âbuleac, Silvana Tudorache a fost instalat[ pe func`ie, nu ]nainte de a

Publicitate

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari, s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate între ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!

depune jur[mântul de credin`[. Astfel, aceasta a luat locul lui Daniel Moruzi care a demisionat din func`ia de subprefect. „A\ vrea s[ mul`umesc persoanelor care m-au recomandat, care m-au apreciat \i au fost de acord ca eu s[ ocup aceast[ func`ie. Aceast[ numire reprezint[ o provocare, un nou ]nceput \i o mare responsabilitate”, a spus Tudorache, dup[ instalarea sa pe func`ie. O dat[ cu noua func`ie, Tudorache las[ liber postul de director al Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani pe care l-a ob`inut prin concurs ]n urm[ cu mai bine de o lun[ de zile. Prefectul Cristian Roman a `inut s[ destind[ atmosfera, f[când un scurt istoric al schimb[rilor intervenite ]n administra`ie pe parcursul celor dou[ mandate pe care le-a avut ]n fruntea Institu`iei Prefectului, al doilea ]nc[ ]n curs de exercitare. „Din 2005, pe parcursul celor dou[ mandate, din cei opt subprefec`i cu care am lucrat, \ase au depus jur[mântul \i au fost instala`i de mine. Chiar riscam s[ m[ transform ]ntr-un instalator de subprefect. De aceea m[ bucur de prezen`a dvs. aici (n.r. - a secretarului de stat Gheorghe Emacu). Sper ca aceasta s[ fie ultima modificare ]n administra`ie pentru c[ administra`ia are nevoie de stabilitate, siguran`[ \i continuitate”, a declarat prefectului jude`ului. Una din atribu`iile pe care noul subprefect le va avea este coordonarea serviciilor publice deconcentrate \i ]n special urm[rirea descentraliz[rii ]n domeniul sanitar. (Monica Aionesei)

Solicit[ri nea\teptat de multe pentru participarea la Revelion Pensionarilor, o petrecere organizat[ gratuit de c[tre municipalitate pentru boto\[nenii de vârsta a treia. Acum o s[pt[mân[ s-a dat drumul ]nscrierilor \i aproape 400 de b[trâni sau adresat Prim[riei ]n vederea ob`inerii unui loc la „Revelionul Pensionarilor”. |i asta ]n condi`iile ]n care primarul C[t[lin Flutur a anun`at c[ vor fi puse la dispozi`ie 250 de locuri pentru persoanele vârstnice pentru a se distra la petrecerea organizat[ la restaurantul unui hotel din zona Prim[riei. Valul de cerin`e a determinat reprezentan`ii municipalit[`ii s[ ridice num[rul de locuri la 300, ]ns[ având ]n vedere nivelul actual al ]nscrierilor, cel mai probabil va fi acceptat[ prezen`a a 350 de pensionari, dup[ regula „primul ]nscris, primul servit”. „A fost o avalan\[ de ]nscrieri \i este clar c[ nu ]i vom putea mul`umi pe to`i. Solicit[rile sunt foarte multe, dar celor care vor r[mâne, vom ]ncerca s[ le oferim ni\te surprize”, a declarat primarul C[t[lin Flutur. „Revelionul Pensionarilor” va fi organizat pe 27 decembrie, adic[ a treia zi de Cr[ciun, iar costurile vor fi suportate de c[tre municipalitate, cu sprijinul unor sponsori. (M.Aionesei)

Suntem buni pl[titori de taxe Sume importante au fost atrase la bugetul local, ]n urma pl[`ii de c[tre contribuabilii boto\[neni a taxelor \i impozitelor. Chiar dac[ anul 2010 a fost unul mai greu din punct de vedere financiar decât 2009, con\tiinciozitatea boto\[nenilor se reflect[ ]n sumele colectate la bugetul local pân[ la aceast[ dat[, luând ]n considerare \i faptul c[ anul nu s-a ]ncheiat. Procentual, la ora actual[ la bugetul local, din taxe \i impozite s-au adunat venituri cu peste 4% fa`[ de aceea\i perioad[ a anului trecut, iar reprezentan`ii municipalit[`ii se a\teapt[ s[ dep[\easc[ cu 10% ceea ce \i-au propus s[ ]ncaseze. „Avem o bun[ ]ncasare a taxelor \i impozitelor. Vom dep[\i ceea ce ne-am propus pân[ la finele anului. Dac[ anul trecut am ]ncasat 27 milioane de lei, acum avem ]ncasate 28,5 milioane de lei \i pân[ la finele anului sper[m c[ vom trece de 29 de milioane de lei”, a declarat primarul C[t[lin Flutur. C[ boto\[nenii au devenit mai con\tiincio\i \i ]\i pl[tesc, chiar \i ]n vremuri de criz[, d[rile c[tre stat, este pus \i pe seama nivelului mic la care se situeaz[ taxele \i impozitele ]n municipiul Boto\ani, majoritatea la pragul minim impus de lege \i f[r[ a se aplica \i procentul stabilit de Consiliul Local, a\a cum legea permite. „E vorba despre politica noastr[, am ]nceput s[ ]ncas[m de la agen`ii economici care au l[sat pentru finele anului plata unor taxe. O pun \i pe seama faptului c[ sunt sc[zute taxele \i impozitele”, a mai spus primarul. (Monica Aionesei)


3

20 decembrie 2010 Adolescent trimis ]n judecat[ pentru omor. Un adolescent din Boto\ani ]n vârst[ de 16 ani care l-a ucis cu un foarfece pe prietenul surorii sale, ]n luna iulie a acestui an, a fost trimis ]n judecat[ pentru omor de c[tre procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. Mobilul omorului a fost r[zbunarea, sora autorului fiind agresat[ de c[tre victim[. Groz[via a avut loc ]ntr-un apartament din municipiul Boto\ani de pe strada Prieteniei. Sora lui Andrei M., ]n vârst[ de 15 ani, se afla ]n apartament ]mpreun[ cu prietenul s[u, Romel Cojocariu, de 19 ani \i cu un prieten de-al acestuia. Fiind minor, procurorii au decis ca s[ fie cercetat ]n libertate, nefiind arestat preventiv. De asemenea, pentru c[ nu are 18 ani ]mplini`i va beneficia de ]njum[t[`irea pedepsei pentru omor, astfel c[ dac[ va fi g[sit vinovat va primi maxim zece ani de ]nchisoare. (D.R.)

ESEN~IAL

A rupt copacul cu ma\ina Incon\tienta unor \oferi, la care se adaug[ \i z[pada de pe drumuri, duce uneori la drame. Dureros este c[ sunt \i cazuri când victime cad persoane a c[ror singur[ vin[ este aceea c[ au fost la locul nepotrivit, ]n momentul nepotrivit. B[utura \i viteza la volan au devenit ceva normal pentru mul`i dintre \oferi, iar respectarea legii a ajuns s[ fie op`ional[. }n doar trei zile au avut loc trei accidente din cauza vitezei pe drumuri cu z[pad[ \i doi \oferi au fost prin\i b[u`i ]n timp ce conduceau pe \oselele jude`ului. Un b[rbat ]n vârst[ de 30 de ani a fost transportat duminic[ la Ia\i, ]n stare grav[, dup[ ce a provocat un accident rutier la intrarea ]n localitatea Cucor[ni. El a rupt cu ma\ina un copac de pe marginea drumului. Accidentul a avut loc ]n jurul orei 10.20. Constantin A., la

volanul unui Volkswagen Golf III, circula dinspre satul Cucor[ni spre DN 29B. Din motive pe care poli`i\tii urmeaz[ s[ le stabileasc[, \oferul a pierdut controlul volanului, de\i era pe o por`iune de drum ]n linie dreapt[, ]ns[ carosabilul era alunecos din cauza z[pezii. A derapat \i a intrat lateral ]ntr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic, ]ncât copacul a fost rupt ]n dou[, autoturismul fiind puternic avariat. Accidentul s-a petrecut sub ochii unui \ofer care circula prin zon[ ]n acel moment. „Mergea la vale \i sa ]ntors. Eu eram mai la vale, \i când am v[zut, am sunat la salvare. Nu avea ma\in[ nici ]n fa`[, nici ]n spate. Am sunat la salvare \i i-am spus s[ stea drept. El tot ]ncerca s[ se ridice”, a declarat Ioan Gavrila\. La fa`a locului au mers atât o ambulan`[, cât \i un echipaj al descarcer[rii, ]ns[ nu a fost nevoie de interven`ia pompierilor, \oferul fiind scos pe portiera din partea stâng[. A fost transportat la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”, unde a fost diagnosticat cu politraumatism, traumatism toracic \i traumatism cranio-cerebral acut ]nchis, fiind ulterior transferat la Ia\i. (D.R.)

|oferi be`i Condusul ma\inii sub influen`a b[uturilor alcoolice a devenit «sport na`ional». Mai ales ]n weekend. Astfel, vineri dup[-amiaz[, pe la orele 17.15, poli`i\tii s-au sesizat din oficiu fa`[ de A. |tefan de 36 ani din comuna P[ltini\, jud. Boto\ani, care conducea un autoturism marca Seat pe D.N. 29A. Astfel a fost descoperit c[ se afla sub influen`a b[uturilor alcoolice. Testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost o concentra`ie de 0,95 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. Duminic[ diminea`[, ]n jurul orelor 03.15, poli`i\tii l-au depistat ]n trafic, pe strada Prim[verii, pe B. Iulian de 28 ani din municipiul Boto\ani, ]n timp ce conducea un autoturism marca Ford fiind sub influen`a b[uturilor alcoolice. Testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost o concentra`ie de 0,64 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. }n ambele cazuri, \oferii sun cerceta`i pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de c[tre o persoan[ având o ]mbiba`ie alcoolic[ peste limita legal[.

Vitezomani pe drumuri ]nz[pezite E clar c[ iarna este un anotimp care nu e pe placul vitezomanilor. De aceea, ei continu[ s[ circule cu vitez[ \i atunci când drumurile sunt ]nz[pezite. Iar urm[rile sunt uneori chiar dureroase. Vineri sear[, pe la orele 21.28, R. ClaudiuAdrian de 32 ani din comuna Vorniceni, ]n timp ce conducea un autoturismul Renault ]nmatriculat ]n Italia pe DJ 296 ]n localitatea Nic\eni, jude`ul Boto\ani, din direc`ia localit[`ii Roma spre localitatea Vorniceni, pe fondul vitezei neadaptate la condi`iile unui carosabil acoperit cu z[pad[, la Km.16+80 m, ]ntr-o curb[ deosebit de periculoas[ semnalizat[ ca atare, pierde controlul autoturismului. Acesta p[r[se\te partea carosabil[ \i se r[stoarn[ pe partea dreapt[ a sensului s[u de deplasare. }n urma accidentului, C. Ionu` de 25 ani din localitatea Vorniceni, pasager pe locul din dreapta fa`[ al autoturismului, a fost r[nit destul de grav. El a fost internat la Spitalul Jude`ean Boto\ani pentru ]ngrijiri medicale. R. Claudiu Adrian a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00mg/l alcool pur in aerul expirat.

Buz[u: Petarde confiscate de la un boto\[nean Un boto\[nean s-a ales cu dosar penal pentru nerespectarea regimului materiilor explozive dup[ ce a fost prins transportând 150.000 de petarde, 26 de baterii de artificii din clasa a II-a \i 60 de artificii din clasa I de c[tre poli`i\tii din jude`ul Buz[u. Descoperirea a fost f[cut[ dup[ ce un echipaj de la rutier[ care ac`iona vineri pe DN2 E85, a oprit un autoturism ce fusese ]nregistrat de radar cu 82 km/h, ]n localitatea Po\ta Câln[u. La volan a fost identificat un tân[r ]n vârst[ de 21 de ani, din jude`ul Boto\ani, ]mpotriva c[ruia a fost luat[ m[sura sanc`ion[rii contraven`ionale cu 6 puncte amend[ \i 4 puncte de penalizare. De asemenea, ]n urma controlului efectuat, poli`i\tii rutieri au g[sit pe bancheta din spate \i ]n portbagaj 26 de baterii de artificii din clasa a II-a, 149.000 de petarde ambalate ]n baxuri \i 60 de artificii din clasa I. Pentru c[ boto\[neanul nu avea acte de provenien`[ a petardelor pe numele acestuia a fost ]ntocmit dosar penal, cercet[rile fiind continuate de poli`i\tii Biroului Arme, Explozivi \i Substan`e Periculoase al IPJ Buz[u. }ntreaga cantita-

Sâmb[t[ la amiaz[, pe la orele 11.42, D. Daniel de 31 ani din comuna Todireni, ]n timp ce conducea un autoturism Opel Astra pe DE 58, Suceava-Boto\ani, la km 31 +500 m, ]n localitatea Baisa, nu a adaptat viteza de deplasare ]ntr-o curb[ deosebit de periculoas[ la stânga, cu carosabil umed, ]mprejurare ]n care autoturismul a derapat, intrând ]n coliziune cu un cap[t de pod. }n urma producerii accidentului, D. Gheorghe, tat[l conduc[torului auto, de 68 ani din comuna Todireni, care se afla ]n dreapta \oferului, a fost r[nit u\or. Victima a fost internat? la Spitalul de urgente Boto\ani pentru ]ngrijiri medicale.

te de material pirotehnic a fost ridicat[ ]n vederea confisc[rii. (D[nu` Rotariu)

Juc[rii periculoase Juc[rii periculoase, f[r[ avertismente \i f[r[ pre` afi\at. Sunt doar câteva dintre neregulile constatate de c[tre comisarii de la Protec`ia Consumatorului. Verific[rile s-au f[cut ]n cadrul unui control tematic dispus de Autoritatea Na`ional[ pentru Protec`ia Consumatorului pentru a se vedea modul de asigurare a securit[`ii juc[riilor, ]n contextul ]n care decembrie este o lun[ ]n care se cump[r[ mai mult ca ]n restul anului astfel de produse. Potrivit lui Alexandru Zarug, comisar \ef al CJPC au fost controla`i ,15 operatori dintre care ]n 11 au fost g[site abateri majore. Principala neregul[ constatat[ ]n cele 11 magazine

a fost c[ juc[riile nu aveau avertismentele \i indica`iile de utilizare traduse ]n limba român[. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 1.500 de lei. „Noi sf[tuim p[rin`ii s[ cumpere juc[rii din magazinele specializate, pentru c[ la magazine se respect[ cât de cât spiritul legii, au toate traducerile ]n limba român[, dac[ este nociv pentru un micu`, dac[ este f[cut dintr-un material care s[ d[uneze unui copil de pân[ ]n trei ani. Juc[riile trebuie s[ fie cu instruc`iunile de folosire, cu avertismentele pentru p[rin`i respectiv dac[ sunt sau nu toxice pentru copiii, dac[ nu pun ]n pericol via`a celor mici”, a declarat Alexandru Zarug. (Petronela Rotariu)


CMYK

4

20 decembrie 2010

TOPNEWS 2011 vine cu amenin`area disponibiliz[rilor ]n Finan`e

Pacien`i obliga`i la purtarea centurii de siguran`[ ]n ambulan`[. |oferii de ambulan`[ nu vor mai avea voie s[ porneasc[ ma\inile pân[ nu se vor asigura c[ to`i pasagerii poart[ centura de siguran`[. Au fost avertiza`i de acest lucru de la nivelul Ministerului S[n[t[`ii. Raed Arafat, secretar de stat ]n Ministerul S[n[t[`ii, a transmis ]n teritoriu avertizarea aceasta, anun`ând c[ \i pacien`ii vor trebui obliga`i s[ poarte centura de siguran`[, c[ nu exist[ niciun motiv, nicio scuz[ pentru a nu accepta centura de siguran`[. Avertiz[rile secretarului de stat din Ministerul S[n[t[`ii vin dup[ un accident grav produs ]n zilele trecute, când, ]n `ar[, patru pacien`i dintr-o ambulan`[ \i-au pierdut via`a ]n urma unui accident de circula`ie. (A.D.)

Directori de \coli care se cred «zei» Salariile m[rite \i deciziile de ]ncadrare modificate pentru salaria`ii din sistemul educa`ional sunt motive de nemul`umire \i discu`ii ]n rândul dasc[lilor boto\[neni.

Tensiune ]n rândul finan`i\tilor, care au primit vestea c[ vor fi lovi`i, ]n urm[toarele luni, de disponibiliz[ri masive. „Mare lucru nu \tim, toat[ lumea a\teapt[ s[ vad[ ce o s[ fie dup[ declara`iile acestea din ultima vreme, ale oficialilor. Vom decide reac`ia dup[ ce vom afla ce ne rezerv[, concret, conducerea ministerului”, declara, ]n urm[ cu câteva zile, Andrei Paramanov, liderul sindicatului func`ionarilor publici Sed Lex, Boto\ani. Recent, acesta afirma ]ns[ c[ nu este ]mpotriva unor eventuale m[suri de disponibilizare, dar cu condi`ia ca acestea s[ se fac[ ]n condi`iile legalit[`ii, selec`ia angaja`ilor s[ se fac[ pe criteriul competen`ei. Pe de alt[ parte, de la nivel central, Vasile Marica, liderul Alian`ei Na`ionale a Sindicatelor Bugetarilor Sed Lex, anun`a c[ nu exclude o ac`iune ]n instan`[ ]mpotriva Guvernului dac[ acesta nu va chema la negocieri sindicatele. Finan`i\tii

au primit vestea c[, la nivel na`ional, 2.000 dintre ei vor trebui s[ p[r[seasc[ sistemul. Cei din Boto\ani \tiu doar c[ pe 7% dintre ei ]i a\teapt[ \omajul ]n 2011. Temere este mai ales ]n cadrul Trezoreriei, unde, de anul viitor se introduce sistemul electronic de ]ncas[ri \i de pl[`i. Prin introducerea declara`iei unice care poate fi depus[ electronic, Trezoreria a intrat deja ]ntr-un proces de reducere a birocra`iei, dup[ cum anun`au recent oficialii din sistem. Primul termen pentru depunerea acestor declara`ii este 25 februarie 2011. „Nu trebuie s[ mai ajungem s[ facem pl[`i la ghi\eu pentru c[ suntem o `ar[ a Uniunii Europene”, spunea cu câteva zile ]n urm[ ministrul Ialomi`eanu. O motivare a m[surilor de reducere de personal, care le-a fost pus[ pe tapet finan`i\tilor, este \i aceea c[ se urm[re\te „o eficientizare a structurilor de control”. (Aurora Dimitriu)

De\i sindicatele au ac`ionat ]n instan`[ angajatorii ]ntârzierea deciziilor finale ale instan`ei duce la conflicte ]n rândul cadrelor didactice. Pentru c[ ac`iunea ]n instan`[ nu a fost deschis[ la aceea\i dat[, unele procese sunt finalizate iar altele ]n curs de finalizare. Acolo unde procesele nu au fost finalizate liderii Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP) au apelat la certificate constatatoare, astfel ]ncât aceste modific[ri s[ aib[ loc. Angajatorii, respectiv directorii unit[`ilor de ]nv[`[mânt, erau obliga`i s[ modifice deciziile de re]ncadrare al personalului didactic \i didactic auxiliar de la 1 ianuarie 2010. De la aceea\i dat[ acestea trebuiau s[ aib[ salariile m[rite cu 33%. Sindicatele din educa`ia boto\[nean[ au deschis proces pe Legea 221/2008, care a dus la câ\tigarea acestui procentaj. Din cele declarate ]ns[ de Maria ~iprigan, liderul SIP, sunt \i la aceast[ dat[ trei directori care nu au efectuat aceste pl[`i \i nici

«Jude`eanul» nu se mai a\az[ la masa tratativelor cu Sanomed Spitalul Jude`ean nu va mai adresa o nou[ invita`ie firmei Sanomed pentru conciliere. Dup[ ce, s[pt[mâna trecut[, conducerea spitalului a a\teptat ]n zadar la discu`ii firma cu care a ]ncheiat contractul de asociere pe activitatea laboratorului, directorul Ovidiu Mimor a declarat c[ nu se va mai a\eza la masa tratativelor cu cei de la Sanomed. Cel pu`in, tratative ]ntre cele dou[ p[r`i nu vor mai fi la ini`iativa reprezentan`ilor spitalului. „Nu au venit, din partea noastr[ nu va mai fi nicio ini`iere de tratative. Nu am stabilit ]nc[ ]n ce fel vom continua demersurile, dar este posibil s[ ]ncepem ac`iunea ]n instan`[ ]mpotriva firmei. Ei au motivat ]n felul lor absen`a, noi vom r[spunde ]n felul nostru”, a declarat medicul Ovidiu Mmor, directorul Spitalului Jude`ean „Mavromati”. De altfel, conducerea Spitalului Jude`ean a invitat la o \edin`[ de conciliere reprezentan`ii firmei, pentru c[ aceast[ \edin`[ era un pas normal ]n procedurile premerg[toare introducerii ac`iunii ]n instan`[. ]n plus, reprezentan`ii Spitalului Jude`ean ar fi vrut s[ l[mureasc[ la aceast[ ]ntâlnire situa`ia datoriilor pe care cele dou[ p[r`i le au una la cealalt[. Dac[ spitalul nu a pl[tit ]nc[ analizele efectuate pentru bolnavi, nici firma nu a pl[tit salariile angaja`ilor de la laborator. }n plus, conducerea unit[`ii medicale este nemul`umit[ de modificarea, f[r[ justificare, dup[ cum spune directorul Mimor, a tarifelor pentru analizele efectuate la laboratorul

„Jude`eanului”. Pân[ la sfâr\itul anului, conducerea spitalului va decide dac[ va deschide o nou[ ac`iune ]n instan`[ ]mpotriva Sanomed. (Aurora Dimitriu)

nu au modificat nici deciziile de ]ncadrare din c[r`ile de munc[. Cei trei directori de unit[`i \colare sunt din Vf. Câmpului, Ripiceni \i Todireni. „Sunt trei directori la nivelul jude`ului care se ]nc[p[`âneaz[ s[ nu efectueze aceste pl[`i pân[ ]n momentul ]n care nu au hot[rârile definitive. Unii se cred mai catolici decât

Papa. Mul`umesc \colilor care au ]n`eles mesajul \i s-au str[duit s[ calculeze aceste diferen`e salariale. Era necesar[ aceast[ efectuare a modific[rilor pentru ca atunci, ]n ianuarie 2011, cu noua lege a salariz[rii s[-i prind[ pe oameni cu salariul m[rit cu 33%”, a declarat liderul SIP. (Petronela Rotariu)

Alarm[ la |coala nr.7 Stare de alarm[ la |coala General[ Nr. 7 din municipiu de la mijlocul s[pt[mânii trecute. Conducerea \colii a instituit starea de alarm[ ca urmare a zvonului c[ „Vine Cr[ciunul!”. Dup[ un sunet prelung al soneriei \colii elevii au ie\it cu câte un ornament \i au ]mpodobit br[du`ii din \coal[. „Fiecare \i-a adus contribu`ia cu câte ceva frumos, ]n func`ie de ceea ce a sim`it”, a precizat Doina Fostea, directorul \colii. Spiritul Cr[ciunului \i alarma dat[ de cei din conducerea unit[`ii \colare \i-a g[sit ecou ]n rândul elevilor. „Ideea a fost s[ aducem spiritul s[rb[torilor ]ntr-un mod cât mai original. Nu am dorit s[ ob`inem o oper[ de art[, ci sa cooper[m, s[ fie acel «altceva al nostru, al elevilor»”, a spus Ilinca Prisacariu, una dintre elevele care au ini`iat ac`iunea. Luna decembrie a debutat cu o se-

rie de ac`iuni realizate de c[tre elevi pentru elevi. Este vorba despre construirea unui blog al elevilor \colii, un blog care s[ le ofere acestora posibilitatea de a comunica deschis despre diferite aspecte care ]i preocup[, apoi aceast[ „stare de alert[” provocat[ de venirea s[rb[torilor \i o serie de trei activit[`i „de dirigen`ie f[r[ profesor” care se vor desf[\ura luni \i mar`i sub genericul „De Cr[ciun sim`im cu mintea \i gândim cu sufletul”. „Cei peste 160 de elevi care vor participa la aceste ore de dirigen`ie f[r[ profesor vor lucra ]n echipe, vor ]ncerca s[ arate ce ]nsemn[ s[ fii mai bun, mai tolerant. Activit[`ile vor fi de tipul «peer education», ]n sensul c[ vor fi dirijate de patru eleve, Ilinca Prisacariu VIII A, Hurmuz Miruna VIII A, D[nil[ Ilinca VI D, |ologon Giulia VIII C, sub ]ndrumarea psihologului \colar, Panainte Irina Mihaela. Elevii vor fi antrena`i ]ntr-o diversitate de jocuri ale min`ii \i ale sufletului”, a declarat directorul adjunct Butnaru Elena. (Petronela Rotariu)


CMYK

5

20 decembrie 2010 Eclips[ total[ de lun[, luni noapte. Pentru câteva ore luni noapte, aten`ia a zeci de milioane de oameni va fi ]ndreptat[ spre cer, acolo unde se va produce o eclips[ total[ de lun[, relateaz[ site-ul space.com. Eclipsa nu va fi vizibil[ ]n România. Faza total[ a eclipsei va fi vizibil[ ]n America de Nord \i America de Sud, ]n nordul \i vestul Europei, dar \i ]ntr-o mic[ parte a nord-estului Asiei, inclusiv ]n Coreea \i o mare parte din Japonia, ]n Noua Zeeland[ \i Hawaii. }n total circa 1,5 miliarde de oameni ar putea fi martori la fenomen. Este prima eclips[ de lun[ ce are loc dup[ 34 de luni. NASA va transmite video pe site-ul s[u eclipsa ]ncepând de pe 20 decembrie, cu o camer[ montat[ la centru spa`ial din Huntsville.

TOPNEWS

Spirite ]ncinse de mutarea la Boto\ani a sec`iei de «cronici» de la Vf. Câmpului Sfâr\itul de an abund[ ]n nemul`umiri ]n sistemul sanitar. O parte dintre angaja`i se v[d ]n situa`ia de a ajunge \omeri chiar ]n preajma s[rb[torilor. De asta se tem o parte dintre angaja`ii de la Sec`ia de bolnavi cronici de la Vârfu Câmpului. Peste doar câteva zile, pe 22 decembrie, ]n Consiliul Jude`ean urmeaz[ s[ se pun[ ]n discu`ie posibilitatea de a acorda Spitalului de Psihiatrie Boto\ani spa`iul ]n care a func`ionat o vreme Sec`ia de Distrofici a Spitalului de Pediatrie. }n spa`iul respectiv urmeaz[ s[ fie muta`i bolnavii cronici de la Vf. Câmpului, unde cl[direa se elibereaz[, fiind retrocedat[. ]n aceste condi`ii, cei mai mul`i dintre angaja`ii de la Vf. Câmpului vor r[mâne f[r[ locuri de munc[ pentru c[ nu mai pot face naveta la Boto\ani. „Noi nu d[m afar[ pe nimeni. Angaja`ii pot s[ vin[ la Boto\ani, pentru c[ oricum, cei mai mul`i erau naveti\ti, veneau \i pân[ acum la locul de munc[ de la Dorohoi sau din alte localit[`i din zon[. Ar putea foarte bine s[ fac[ naveta la Boto\ani”, spune Gabriel Opri\anu, directorul Spitalului de Psihiatrie, de care apar`ine sec`ia

de la Vf. Câmpului. Angaja`ii spun ]ns[ c[ le este imposibil s[ fac[ naveta. Ar pierde mult timp pe drum \i \i-ar risipi pe mijloacele de transport pu`inii bani pe care ]i iau la leaf[.

„Spitalul nu este unitate social[ pentru angaja`i” De altfel, salaria`ii de la Vf. Câmpului ]l acuz[ pe noul manager c[ ar fi ]n spatele acestei mut[ri, c[ de fapt ar fi vorba de o afacere, de interesele

unor oameni de afaceri boto\[neni care au „planuri mari” cu cl[direa ]n care a func`ionat pân[ acum sec`ia cu bolnavi psihici cronici. „Aici sunt afaceri mari. Am mai aflat \i noi câte ceva, c[ aici, ]n spa`iul care a fost al spitalului se va face echita`ie”,

spune unul dintre angaja`i. Managerul unit[`ii sus`ine ]ns[ c[ nu ]l intereseaz[ ce se vorbe\te, ]n condi`iile ]n care spa`iul respectiv, de la Vf Câmpului, oricum nu era al spitalului. „Cl[direa ]n care func`ioneaz[ Sec`ia de la Vf. Câmpului nu este a Consiliului Jude`ean. Nu sunt proprietar pe aceast[ cl[dire. Este o cl[dire retrocedat[ \i trebuia c[utat un alt spa`iu pentru bolnavi. S[ nu sc[p[m din vedere un lucru esen`ial: spitalul este unitate medical[ pentru bolnavi, nu unitate social[ pentru angaja`i. Am ]n`eles c[ sunt nemul`umiri vizavi de mutarea sec`iei la Boto\ani. Dar acolo nu era nici m[car un medic. Mergea un medic de la Boto\ani. Va fi mai u\or când sec`ia va fi la Boto\ani, vom avea medic pe sec`ie. Este spital, deci prima dat[ trebuie s[ ne gândim la interesul bolnavilor interna`i acolo”, a explicat directorul Spitalului de Psihiatrie. }n condi`iile ]n care, pe 22 decembrie se va decide ]n Consiliul Jude`ean acordarea cl[dirii fostei sec`ii de distrofici Spitalului de Psihiatrie, mutarea se va face ]n circa o lun[. Conducerea spitalului nu ]\i face probleme c[ nu va avea angaja`i pentru sec`ie. Dac[ vor renun`a cei de la Vf. Câmpului s[ vin[ la noul loc de munc[, ar putea fi adu\i angaja`i de la spitalul din Boto\ani, unde \i a\a se vorbe\te de posibilitatea de a se trece la disponibiliz[ri de personal. (Aurora Dimitriu)

Guvernul Boc arunca ]n aer facturile de curent O hot[râre de guvern luat[ pe 2 decembrie de cabinetul Boc \i `inut[ aproape deplin sub t[cere va avea un impact devastator, curând, asupra buzunarelor românilor, sub forma unei cre\teri importante a facturii de curent, ]n plin[ iarn[. La ]nceputul acestei luni, guvernul Boc a decis, printr-o HG, majorarea cu 400%, pân[ la 1,1 lei/1000 mc, a redeven`ei pl[tite pentru a\a-numitele ape uzinate (precum cele care pun hidrocentralele ]n func`iune) administra`iei na`ionale Apele Române de c[tre marii produc[tori din domeniul energetic, ]n frunte cu Hidrolectrica. Hot[rârea a fost publicat[ ]n Monitorul Oficial pe 10 decembrie \i anun`at[ public de conducerea Hidrolectrica dup[ câteva zile. Astfel, costul de produc`ie al Hidroelectrica se va scumpi cu aproximativ 9%, influen`[ pe care compania va solicita s[-i fie recunoscut[ ]n tarifele aprobate de ANRE pentru 2011. O cre\tere foarte important[, care se

va reg[si, deci, ]ntr-o form[ sau alta, ]n facturile de curent achitate de consumatorii români, de la 1 ianuarie. \i mai grav este c[ guvernul Boc nu a f[cut deloc valuri pe aceast[ tem[, aplicând, mai degrab[, o strategie guvernamental[ veche, potrivit c[reia perioada s[rb[torilor de iarn[ e optim[ pentru luat decizii cu cântec, dat fiind c[ aten`ia românilor e ]ndreptat[, ]n general, spre alte subiecte.

De departe cel mai grav lucru, ]ns[, e faptul c[ de pe HG lipse\te exact semn[tura Ministerului Economiei, autoritatea cea mai important[ ]n domeniul energetic. De fapt, povestea pare a fi o afacere udemerist[ 100%, dac[ ne gândim c[ atât administra`ia Apele Române, cât \i ministerul Mediului, care o p[store\te, sunt ]n parohia UDMR. Deputatul PSD Iulian Iancu, fost

secretar de stat la ministerul Economiei, avertizeaz[, ]ntr-o declara`ie dat[ inpolitics.ro, c[ asist[m la o decizie f[r[ precedent, al c[rei impact e greu de cuantificat: "E vorba de o majorare de taxe aplicat[, de fapt, fiec[rui cet[`ean, la un nivel de 400% \i asta ]ntr-un moment de apogeu al crizei \i ]n miez de iarn[. Peste toate, e vorba de o decizie trecut[ prin u\a din dos, dac[ m[ pot exprima astfel, pentru c[, de\i m[sura vizeaz[ mari operatori ]n energie precum Hidrolectrica, Nuclearelectrica, produc[torii de energie cu gaze, produc[torii de gaze naturale \.a.m.d., tocmai ministerul Economiei nu a fost consultat ]n privin`a acestei hot[râri. Ministerul nu este co-semnatar al HG, nu a existat un studiu de impact asupra eficien`ei ]n produc`ie \.a.m.d. Este o afacere strict ]ntre ministerul Mediului \i cel al Finan`elor, o nou[ modalitate de a se mai scoate ni\te bani din buzunarul popula`iei, \i a\a adus[ la limita s[r[ciei". Deputatul mai spune c[ aceast[ decizie abuziv[ va avea efecte severe pe termen mediu \i lung \i demonstreaz[ lipsa responsabilit[`ii din partea actualilor guvernan`i.

Dou[ microbuze române\ti au fost implicate ]ntr-un accident ]n Ungaria Dou[ microbuze pline cu cet[`eni români au fost implicate duminic[ ]ntr-o coliziune pe o autostrad[ din Ungaria. ]n urma impactului, doi români au fost r[ni`i u\or. Potrivit poli`iei maghiare, \oferul unuia dintre microbuze a vrut s[ dep[\easc[ un autoturism, ]ns[ a pierdut controlul volanului din cauza carosabilului alunecos. Ma\ina a derapat, sa oprit pe margine, iar din spate a fost lovit de un alt microbuz românesc. Poli`ia din Ungaria a ]nceput o anchet[ pentru a stabili cine se face vinovat de producerea acestui incident.


6

20 decembrie 2010

TOPNEWS

Ioana B[sescu \i-a deschis birou notarial ]ntr-o cas[ boiereasc[ din Bucure\ti. Ioana B[sescu a fost vizitat[ zilele trecute, la locul de munc[, de cuplul Andreea B[nic[-Lucian Mitrea, so`ul acesteia, care este \i cel mai bun prieten al iubitului ei, Giovani Francesco, informeaz[ Cancan, citând revista Ciao. Casa boiereasc[ ]n care ]\i are sediul firmei de notariat fiica pre\edintelui se afl[ pe \oseaua Bucure\ti-Ploie\ti.

Interlopul ]mpu\cat Ialomi`ianu: Bugetul pe 2011 asigur[ plata pensiilor \i premisele la Constan`a este ]n stare grav[ acord[rii celor 15% din salarii Starea b[rbatului ]mpu\cat la Constan`a este grav[, ]ntrucât cele dou[ gloan`e sunt pozi`ionate lâng[ organe vitale, unul fiind ]n zona toracic[, spun medicii de la Spitalul „Floreasca” din Capital[, unde a fost adus r[nitul.

Ministrul de Finan`e a declarat, duminic[, dup[ avizarea proiectelor bugetelor de stat \i asigur[rilor sociale de stat, c[ exist[ fondurile necesare pentru plata la timp a pensiilor ]n cuantumul actual \i c[ exist[ premisele pentru ca bugetarii s[-\i recapete, ]n 2011, cele 15 procente din salarii. „Vreau s[-i asigur pe to`i pensionarii c[ vor primi pensiile nemodificate. Nu e vorba de o reducere, noi avem banii asigura`i s[ pl[tim pensiile la timp \i ]n cuantumul stabilit ]n momentul actual. Nu e vorba de nicio reducerea a pensiilor. La bugetari sunt premise s[ putem da cei 15% pentru 2011, e un lucru bun, bugetul asigur[ aceste sume”, a spus ministrul Gheorghe Ialomi`ianu. Ministrul de Finan`e a mul`umit parlamentarilor din comisiile de buget-finan`e pentru faptul c[ au respectat programul stabilit de c[tre Birourile Permanente \i au avizat ]n timp util proiectele de lege privind bugetul de stat \i bugetul asigur[rilor sociale de stat pe 2011.

„Au dat un raport favorabil \i asta ]nseamn[ c[ suntem pe drumul cel bun \i sunt convins c[ \i ]n plen vom avea un vot favorabil, iar România va avea buget, a\teptat atât de autorit[`ile centrale cât \i locale - sunt foarte multe prim[rii care doresc s[-\i elaboreze bugetele ]n timp util - sunt \i primari de la PSD, PNL care doresc acest lucru. Bugetul pe 2011 are o construc`ie solid[, se bazeaz[ pe cre\tere economic[, e orientat pe investi`ii \i reducerea cheltuielilor curente”, a spus Ialomi`ianu. Comisiile de buget-finan`e din Senat \i Camera Deputa`ilor au

Ploi \i vreme mai cald[ de luni La ]nceput de s[pt[mân[ vremea se ]nc[lze\te ]n zonele de deal \i de munte, dar r[mâne ]nc[ rece ]n zonele joase. Precipita`iile slabe, ploi sau burni`e, favorizeaz[ formarea poleiului, local ]n sudul \i ]n nord-vestul `[rii \i izolat ]n celelalte regiuni. Cea`a este prezent[ ]n zonele joase, cel pu`in ]n prima parte a zilei. Vântul prinde putere ]n Banat, ]n Cri\ana \i ]n Dobrogea, iar pe crestele montane va sufla destul de tare. Maximele pornesc de la minus 4 \i ajung la 6 grade, cu valori u\or mai mici ]n estul Transilvaniei dar \i o idee mai mari pe litoral. Mar`i ]nc[lzirea vremii se va sim`i \i la valorile matinale, dar \i la maxime. Zero grade vor fi ]n zonele joase cu cea`[ persistent[ din est \i sud, dar ]n estul Transilvaniei se fac

8, 9 grade la amiaz[. Vântul sufl[ mai tare doar ]n zona montan[ ]nalt[. Cerul e temporar noros mar`i ]n Bucure\ti. }n prima parte a zilei va fi \i cea`[, foarte probabil asociat[ cu burni`[. La amiaz[ termometrele vor arata ]n jur de zero grade.

adoptat, duminic[, cu 25 voturi „pentru” \i 21 voturi „]mpotriv[”, raportul la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011, admi`ând unele amendamente. De asemenea, membrii comisiilor au aprobat, cu 25 voturi „pentru”, 21 voturi „]mpotriv[”, \i raportul la proiectul Legii asigur[rilor sociale de stat pe anul 2011, men`inând forma ini`iatorului. Rapoartele ]ntocmite de comisii la cele dou[ proiecte de lege urmeaz[ s[ intre ]n dezbaterea plenului Parlamentului luni, ]n conformitate cu decizia Birourilor Permanente.

B[rbatul se afl[ ]n sala de opera`ie, pentru extragerea celor dou[ gloan`e cu care a fost ]mpu\cat. Acestea sunt pozi`ionate lâng[ organe vitale, unul ]n zona toracic[, ceea ce face ca interven`ia s[ fie dificil[, existând \i pericolul unei sânger[ri abundente. Giolacai Arsen, cunoscut ca membru al lumii interlope din Constan`a, a fost transportat, la solicitarea familiei, de la Spitalul Jude`ean Constan`a la Spitalul de Urgen`[ Floreasca. Surse din rândul anchetatorilor spun c[ incidentul s-a petrecut ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[, dup[ miezul nop`ii, atunci când b[rbatul, ]n vârst[ de 31 de ani, sa urcat ]n ma\ina sa, ]n zona Trocadero. O persoan[ r[mas[ neidentificat[ s-a apropiat \i a tras dou[ gloan`e ]n Giolacai Arsen, dup[ care agresorul a fugit. Giolacai Arsen a reu\it s[ coboare din autoturismul s[u, iar o persoan[ care trecea prin zon[ l-a transportat cu o ma\in[ la Spitalul Clinic Jude`ean de Urgen`[ Constan`a.

Primele cercet[ri arat[ c[ cel care ar fi tras ar fi o persoan[ din anturajul victimei. De asemenea, la fa`a locului au fost g[site dou[ tuburi identice calibrul 9 mm, anchetatorii precizând c[ s-ar fi tras cu un pistol calibrul 9 mm. Zeci de persoane vor fi audiate de poli`i\tii \i procurorii const[n`eni pentru a stabili identitatea persoanei care l-a ]mpu\cat pe Giolacai Arsen. Purt[torul de cuvânt al Spitalului Clinic Jude`ean de Urgen`[ Constan`a, Florian Stoian, afirmase c[ ]n corpul b[rbatul ar fi fost g[site dou[ gloan`e de calibru diferit, dar anchetatorii exclud aceast[ ipotez[. Analiza balistic[ urmeaz[ s[ stabileasc[ cu exactitate arma folosit[ ]n cazul ]mpu\c[rii lui Giolacai Arsen.

Iliescu: Experimentul B[sescu va duce la alegerea pre\edintelui de c[tre Parlament Fostul pre\edinte Ion Iliescu a declarat, la emisiunea „Dup[ 20 de ani”, difuzat[ duminic[ de ProTV, c[ „experimentul” Traian B[sescu va duce la modificarea Constitu`iei ]n sensul alegerii pre\edintelui de c[tre Parlament. Iliescu a afirmat la ProTV c[ declara`ia f[cut[ de Traian B[sescu potrivit c[reia prima Constitu`ie dup[ 1990 a fost „dup[ chipul \i asem[narea” liderului PSD a constituit „o apreciere f[cut[ cu u\urin`[”. „A\ putea s[-i replic ]n acela\i fel. Ce ar fi dac[ ar fi dup[ chipul lui B[sescu aceast[ Constitu`ie? }n orice caz, experimentul lui B[sescu cred c[ va duce probabil la o modificare pe care o sus`ineau cândva liberalii, anume ca pre\edintele s[ fie ales de Parlament”, a spus fostul pre\edinte. Iliescu a apreciat c[ climatul politic s-a deteriorat ]n ultimii ani, ]n lipsa dialogului politic \i l-a identificat pe

Traian B[sescu drept „principalul vinovat”. Fostul pre\edinte a spus despre actualul \ef al statului c[ „nu a asimilat” principala atribu`ie conferit[ de Constitu`ie, aceea de a fi factor de echilibru ]ntre partide, puterile statului \i societate. }ntrebat de ce, ]n aceste condi`ii, Traian B[sescu a primit din partea aleg[torilor dou[ mandate de pre-

\edinte, Iliescu a r[spuns: „Asta este marea enigm[ \i marea sl[biciune a societ[`ii române\ti. Arat[ nivelul de educare civic[ \i la nevoie omul se las[ ademenit, cump[rat. Am ajuns la expresii primitive de cump[rare de voturi. Degeaba dup[ aia omul constat[ ce prostie a f[cut, dar atunci la vot i se ofer[ o sum[ de bani, o pung[ de alimente \i merge \i voteaz[ ce i se cere”.


7

20 decembrie 2010 Anul na\terii Un nebun ]n cabinetul medical: - Data na\terii, te rog! - 20 septembrie... - }n ce an? - }n fiecare an, domnule doctor!

AGENDA PREST|RI SERVICII

PUBLICITATE mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272. (p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BTSV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând cas[ (parter+etaj) cu utilit[`i - ap[ \i curent, 35.000 Euro u\or negociabil, zona Ci\mea. Telefon: 0746.191.364. (2039-3)

]nchirieri

Persoanele interesate pot intra ]n posesia unui exemplar al documenta`iei de atribuire (caiet de sarcini) de la sediul Prim[riei Br[e\ti, compartimentul financiar contabil contra sumei de 40 lei. Actele doveditoare privind calit[`ile \i capacit[`ile cerute ofertan`ilor, vor fi nominalizate ]n caietul de sarcini. Data limit[ pentru solicitarea clarific[rilor este 10 ianuarie 2011. Data limit[ pentru depunerea ofertelor este 20 ianuarie 2011, ora 9,00. Ofertele se vor depune ]n dou[ exemplare, ]n plicuri ]nchise, la sediul Prim[riei Br[e\ti, jude`ul Boto\ani. Deschiderea ofertelor va avea loc, la data de 20 ianuarie 2011, ora 11.00, la sediul Prim[riei Br[e\ti. Eventualele litigii ap[rute se vor solu`iona de instan`a competent[. Prezentul anun` a fost trimis spre publicare ast[zi 16.12.2010. Plata acestor servicii se va asigura din contul Prim[riei Br[e\ti RO59TREZ 11724510220XXXXX. (2043-3)

* }nchiriez garsonier[ mobilat[ la camer[ c[min zona stadionului. Rela`ii la telefon: 0740.430.999. (G-1)

v^nz[ri diverse AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând: colivie cu 2 peru\i; televizor color; instala`ie alarm[ auto; instala`ie GPL auto; portbagaj Dacia \i jant[ Cielo. Telefon: 0744.590.497. (G-1)

licita`ii * Comuna Br[e\ti, jude`ul Boto\ani, având cod fiscal nr. 3503694, cu sediul ]n comuna Br[e\ti, jude`ul Boto\ani, telefon/fax: 0231.620.023; 0231.620.023, adresa de email: consiliul_braesti@yahoo.com, scoate la licita`ie public[ pentru vânzare urm[toarele suprafe`e de teren: - Iaz: nr. cadastral 426 - suprafa`a de 2.731 mp; - P[\une: nr. cadastral 425 - suprafa`a de 2.870 mp; - Neproductiv: nr. cadastral 427 - suprafa`a de 522 mp. Suprafa`a total[ - 6.123 mp. Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Cotidian editat de

SC GECOR SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea articolelor din cotidianul Evenimentul de Boto\ani apar`ine exclusiv autorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoane fizice Nume:............................................. Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:......................................... B.I./C.I.: seria......... nr.............. Textul anun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun` de maxim 20 de cuvinte, la o singur[ rubric[ pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE! Este obligatorie completarea datelor de identificare prev[zute ]n formular.


CMYK

8

20 decembrie 2010

MONDEN

De Cr[ciun, Andreea Esca se ]mbrac[ ]n auriu \i ro\u. Fiecare vedet[ are stilul ei de ]nfrumuse`are pe care-l valorific[ la maximum ]n perioada S[rb[torilor, crede Andreea Esca. Prezentatoarea \tirilor de la Pro TV a declarat ]n emisiunea „Ce se ]ntâmpl[ doctore?” c[ \i-a ales cu mare aten`ie `inuta pe care o va purta de Cr[ciun \i va s[rb[tori Na\terea Lui Iisus ]n haine cu ro\u \i auriu. Dac[ pentru Cr[ciun a avut timp s[-\i preg[teasc[ `inuta, Andreea spune c[ acest lucru nu se ]ntâmpl[ ]ntotdeauna \i recunoa\te c[ atunci când se ive\te la orizont vreo „]ncurc[tur[” vestimentar[ apeleaz[ cu ]ncredere la rochiile negre.

Andreea Marin B[nic[:

Liviu Vârciu «Este mai important ce reune\te trupa L.A

ai ]n cap decât hainele pe care le por`i»

Andreea Marin B[nic[ a lansat s[pt[mâna trecut[ ultima colec`ie pentru copii din cadrul brandului Violet. Cu toate acestea, designerul Andreea Marin consider[ atunci când vorbe\te despre oamenii maturi, c[ „este mai important ce au ]n cap decât hainele pe care le poart[”. „Pentru mine imaginea conteaz[ prea pu`in, ca sa fiu sincer[... Dovada este faptul c[ au existat destui oameni care orice a\ fi f[cut m-au criticat cu ]nver\unare. Consider c[ este mai important ce ai ]n cap \i mai pu`in important dac[ bluza arat[ a\a sau altfel. Valoarea este ]n tine, iar acest lucru nu poate fi schimbat lesne”, a declarat Andreea Marin B[nic[ pentru „D-Paparazzi”. Despre colec`ia recent lansat[, vedeta a ad[ugat: „Cred c[ putem s[ vorbim despre mod[ \i ]n cazul piticilor, ]ns[ ei au nevoie de ceva simplu, comod, cu elegan`a necesar[ vârstei lor \i f[r[ exager[ri ]n acest sens”.

Andreea Mantea: «B[rba`ii din via`a mea au plecat, chiar dac[ le g[team» Andreea Mantea nu mai crede ]n mitul femeii care ]\i cucere\te b[rbatul fiind o gospodin[ perfect[, pentru c[, spune ea, le-a g[tit tuturor partenerilor s[i ]ns[ to`i au plecat la un moment dat. „M[ pricep \i la mâncare româneasc[, \i la mâncare italieneasc[, leam tot g[tit b[rba`ilor din via`a mea, ]ns[ ei tot au plecat”, a declarat Andreea Mantea, ]n emisiunea D-

Paparazzi, de la Kanal D. |armanta brunet[ a povestit, ]n aceea\i emisiune, \i un episod amuzant legat de mâncarea pe care a preg[tit-o anul trecut, de s[rb[tori. „Am avut, anul trecut, o experien`[ nepl[cut[ cu sarmalele, care mi s-au ars \i m-am apucat repede s[ fac altele. La ora dou[ diminea`a, eu f[ceam sarmale \i dup[ ce au fost gata, am vrut s[ le r[cesc pentru a le putea b[ga ]n frigider, \i le-am scos pe geam. Dar, din p[cate, mai târziu a ]nceput s[ plou[ \i s-au dus \i sarmalele f[cute a doua oar[”, \i-a amintit Andreea, la Kanal D.

De Revelion, Liviu Vârciu reune\te trupa L.A \i va cânta al[turi de fo\tii lui colegi manele de succes, printre care \i hitul anului 2000, „Ochii t[i”. Vârciu va putea fi v[zut cântând manele, din nou, de Revelion, la Pro TV, conform site-ului agentiadepresamondena.ro.

Postul de televiziune preg[te\te pentru noaptea dintre ani un show care va aduce ]n scen[ forma`ii care au avut succes \i s-au destr[mat, iar programul va fi prezentat de Liviu Vârciu \i Pavel Barto\. Ce doi vor prezenta show-ul de Revelion transmis de Pro TV care va avea o misiune dificil[: aducerea pe scen[ a trupelor române\ti care au avut succes ]n ultimii 10-15 ani, dar care s-au destr[mat, printre a-cestea aflându-se A.S.I.A \i L.A.

Evenimente de Botosani nr.1774  
Evenimente de Botosani nr.1774  

Ziarul orasului tau!