Page 1

CMYK

Indemniza`ia pentru cre\terea copilului se suplimenteaz[ cu 600 de lei ]n cazul sarcinilor multiple

Pagina 5

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

Anul VI • nr. 243 (1768) • Vineri, 10 decembrie 2010 • 8 pagini

Disponibiliz[ri ]n «S[n[tate»

Aproape c[ a stabilit lista disponibiliza`ilor. Cert este ]ns[ c[ noua conducere a Spitalului de Psihiatrie va trimite ]n \omaj o parte dintre angaja`i, ]n scurt timp. Pagina 3

Pagina 4

Directorul Maria Olaru: «Nu voi accepta gr[birea na\terilor»

Pagina 4


2

10 decembrie 2010 Angajatori «lovi`i la buzunar» de inspectorii de munc[. Amenzi de peste 52.000 de lei aplicate ]n luna noiembrie de inspectorii boto\[neni din cadrul serviciului de S[n[tate \i Securitate ]n Munc[ (SSM) al Inspectoratului Teritorial de Munc[ (ITM). Au fost efectuate pe linie de SSM controale preventive la 117 agen`i economici, fiind dispuse 231 de m[suri. 180 de unit[`i au fost sanc`ionate, din care 11 cu amenzi contraven`ionale de 52.500 de lei. Cele mai des ]ntâlnite deficien`e ]n cadrul ac`iunilor de control de inspectorii SSM au fost lipsa evalu[rii riscurilor de accidentare \i ]mboln[vire profesional[, neinstruirea lucr[torilor la angajare dar \i neasigurarea efectu[rii examenului medical la angajarea lucr[torilor \i a examenului medical periodic \i neanun`area de c[tre angajator a evenimentelor ]n care au fost implica`i lucr[torii. (P.R.)

TOPNEWS

Planuri de reorganizare a spitalelor Conducerea Consiliului Jude`ean Boto\ani ia ]n calcul o reorganizare a unit[`ilor spitalice\ti pe care le administreaz[ ]ncepând cu luna iulie a acestui an. O prim[ pist[ o reprezint[ transformarea Sanatoriului de la Guranda ]n sec`ie, ]ns[, pân[ la ora actual[, totul este la stadiul de discu`ie. Situa`ia Sanatoriului de la Guranda a intrat ]n aten`ia Executivului CJ dup[ ce un control desf[\urat acolo a scos la iveal[ faptul c[ bolnavii ce figurau ca interna`i ]n unitate beneficiaser[ ]n aceea\i perioad[ de consulta`ii la medicul de familie sau la medicul din ambulatoriu, ori ]\i efectuaser[ analize ]n afara spitalului. „Anali-

z[m o reorganizare, luând ]n considerare chiar \i aceast[ variant[ (n.r. transformarea ]n sec`ie), nu am decis ]nc[ cu privire la varianta optim[. Cert este c[ trebuie s[ intervenim cumva ]n a g[si o alt[ formul[ de desf[\urare a activit[`i acolo pentru c[ un control desf[\urat de curând a scos la iveal[ faptul c[ nu e ]n regul[. Am ajuns la concluzia c[ trebuie s[ facem ceva ca activitatea s[ se ]mbun[t[`easc[ \i s[ nu ne mai confrunt[m cu deficien`e de genul celor constate de curând de c[tre inspectorii CAS”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ Boto\ani. La nivel de jude` trebuie c[utate solu`ii de optimizare a activit[`ii spitalelor \i dac[ acest lucru implic[ o reorganizare, atunci se va proceda la o analiz[ ]n acest sens. (M. Aionesei)

Bani europeni pentru reabilitarea Centrului Prietenia

Concurs amânat la Camera Jude`ean[ Agricol[ Conducerea Consiliului Jude`ean Boto\ani a luat decizia de a amâna concursul ce urma a se desf[\ura pe 14, respectiv 16 decembrie, pentru func`ia de director al Camerei Agricole.

}n aceste zile, Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) a semnat contractul de finan`are cu Agen`ia Regional[ de Dezvoltare Nord-Est privind reabilitarea Centrului Prietenia din municipiu, care g[zduie\te câteva zeci de copii abandona`i de p[rin`i. Valoarea proiectului este de 2,9 milioane de lei \i vizeaz[ „]mbun[t[`irea calit[`ii serviciilor sociale \i alinierea la standardele europene”. „Din acest moment, DGASPC are obliga`ia s[ declan\eze procedura de atribuire a licita`iei. R[-

mâne de v[zut cum se vor organiza. Din discu`iile preliminare purtate cu directorul DGASPC, s-a concluzionat c[ mai bine ar fi ca lucr[rile s[ se execute pe nivele, modular, ]n a\a fel ]ncât s[ se desf[\oare \i activitatea centrului \i lucr[rile”, a spus Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ. Contribu`ia jude`ului va fi de 2%, adic[ 102.000 lei din valoarea total[ a proiectului. }n aceast[ toamn[, Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului a ob`inut finan`are european[ \i pentru Centrul de la Ad[\eni. (M. Aionesei)

Hot[rârea este motivat[ de faptul c[ legea Camerelor Agricole se afl[ la Camera Deputa`ilor, iar pân[ la finele anului ar putea trece de toate etapele pentru a putea fi pus[ ]n aplicare. }n aceste condi`ii, când prevederile proiectului de lege indic[ faptul c[ nu se va mai organiza concurs, ci alegeri interne, s-a decis amânarea concursului. „Am procedat la aceast[ amânare motivat de faptul c[ este iminent[ apari`ia legii Camerelor Agricole, care va schimba fundamental modul de desemnare a conducerii”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Chiar \i a\a,

Gheorghe D[nil[, actualul director interimar al CAJ, ar putea s[-\i piard[ func`ia pân[ la intrarea ]n vigoare a legii, deoarece, conform juri\tilor Prefecturii, st[ ilegal pe func`ie. Hot[rârea de CJ prin care a fost numit pe func`ie nu a primit viza de legalitate a Institu`iei Prefectului. „Dat fiind faptul c[ hot[rârea de CJ privind numirea lui Gheorghe D[nil[ s-a ]ntors la noi, suntem obliga`i s[ introducem pe ordinea de zi a \edin`ei de CJ viitoare o alt[ hot[râre, prin care s[ o revoc[m”, a spus ~âbuleac. Astfel c[, ]n locul lui D[nil[, pentru ca institu`ia s[ poat[ fi condus[, ar putea fi numit Petru Miri`[, cel pentru care \eful CJ solicitase aviz de la Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici. R[mâne ca \i consilierii jude`eni s[ fie de acord \i s[ voteze ]n acest fel. La concursul ce urma a fi desf[\urat la mijlocul acestei luni, erau depuse \i dosare pentru participare, ]ns[ deocamdat[ totul a r[mas suspendat. (M. Aionesei)

Prima declara`ie unic[ va fi depus[ pân[ pe 25 februarie 2011 Guvernan`ii au aprobat modificarea Codului Fiscal, instituind declara`ia unic[ cu privire la obliga`iile de plat[ a contribu`iilor sociale \i eviden`a nominal[ a persoanelor asigurate. Reprezentan`ii Administra`iei Fiscale precizeaz[ astfel c[, din 2011, contribuabilul nu va mai completa cinci declara`ii, din care dou[ pentru a le depune la ANAF, una la Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate \i câte una la Casa de Pensii \i Agen`ia de

|omaj. „Se va institui o declara`ie unic[ pentru contribu`ii sociale \i impozit pe venit, care va fi depus[ la ANAF, urmând ca Administra`ia Fiscal[ s[ transmit[ datele necesare celorlalte institu`ii, respectiv eviden`a nominal[ a asigura`ilor. M[sura a fost luat[ pentru simplificarea procedurilor administrative, pentru debirocratizare”, declar[ un angajat al Administra`iei Fiscale. Va fi posibil \i ca aceste declara`ii s[ fie depuse de acas[, ]n format

electronic. Vor sc[pa contribuabilii de multe cozi, de nervi \i de timp pierdut ]n fa`a ghi\eelor unor institu`ii, ]ns[ unii contribuabili se tem c[ demararea acestei noi proceduri nu va fi lipsit[ de eventuale probleme, de ]ncurc[turi. A fost adoptat[ \i forma declara`iei unice, pentru a se preg[ti cadrul tehnic de implementare, ]n ideea ca pân[ pe 25 februarie s[ poat[ fi pl[tite contribu`iile aferente lunii ianuarie. (Aurora Dimitriu)

F[r[ loc de munc[ la final de an Atât pentru luna decembrie, cât \i pentru prima lun[ a anului viitor, \ase agen`i economici boto\[neni au informat Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) disponibiliz[ri de personal. Cel mai afectat sector este cel al construc`iilor, unde ]n cele dou[ luni vor r[mâne f[r[ o slujb[ 200 de persoane. ]n luna decembrie au notificat Agen`ia de disponibiliz[ri SC Condacia, unde din 36 de salaria`i vor pleca 33, SC Dioconstruct unde din cei 73 de salaria`i vor pleca 27 \i General Topcom unde din 22 de salaria`i la ora actual[ vor r[mâne 15. |i luna ianuarie vine cu disponibiliz[ri ]n rândul salaria`ilor boto\[neni. Pentru prima lun[ a anului viitor au anun`at AJOFM disponibiliz[ri dou[ societ[`i, respectiv SC Conrec unde 140 din cei 228 de salaria`i la ora actual[ vor r[mâne f[r[ un loc de munc[ \i SC Insta Con unde din cei 55 de salaria`i vor pleca 16. Reprezentan`ii Agen`iei vor lua m[suri pentru acordarea de servicii de preconcediere c[tre angaja`i dar \i includerea acestora ]n cadrul unor m[suri active pentru a-\i g[si un alt loc de munc[. (Petronela Rotariu)

Bugetul jude`ului pe 2011, la nivelul celui din 2010 Potrivit proiectului legii bugetului de stat, care la ora actual[ este depus ]n Parlament \i urmeaz[ a fi supus dezbaterii \i aprob[rii, cel pu`in pentru Boto\ani, sumele ce ]i vor fi repartizate vor fi la nivelul celor din 2010. Mai mult de atât, din cifrele vizionate ]n proiectul na`ional de buget, ar rezulta c[ sunt ni\te cre\teri ]n dreptul sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. „Din cifrele extrase, rezult[ c[ 2011 ]n continuare este un an cu buget de austeritate, dar acest buget nu este mai sc[zut decât ceea ce a fost ]n semestrul doi al anului 2010. }n rest, dac[ `inem cont de faptul c[ ]n semestrul doi 2010 s-au operat m[suri cum ar fi reducerea ]ncepând cu iulie cu 25% a salariilor, reducerea ]ncepând cu trimestrul trei \i patru cu 20% ]n cazul bunurilor \i serviciilor, atunci putem trage concluzia c[ ]n 2011, f[r[ s[ mai fie nevoie de o nou[ reducere ]n cazul bunurilor \i serviciilor, situa`ia nu este mai grav[”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ Boto\ani. Legea bugetului de stat ar urma s[ se aprobe pân[ la finele anului, urmând ca ]n 2011, s[ fie aprobate \i bugetele unit[`ilor administrativ-teritoriale. (Monica Aionesei)


3

10 decembrie 2010 Dosar penal dup[ o b[taie cu furca. Un b[trân din Tudora a fost trimis ]n judecat[ de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunii de tentativ[ de omor, dup[ ce a b[tut cu furca un cons[tean pân[ era s[ ]l ucid[. Dumitru Penciuc, ]n vârst[ de 68 de ani, ]n ciuda vârstei ]naintate s-a dovedit a fi deosebit de aprig la mânie. Procurorii au stabilit c[ ]n data de 22 noiembrie 2009 i-a aplicat o lovitur[ cu o furc[ lui Dumitru |erpe, din localitate, victima având nevoie de 38-40 de zile de ]ngrijiri medicale. Pentru a putea fi salvat Dumitru |erpe a fost transferat chiar la Spitalul Clinic de Urgen`[ Prof. dr. Nicolae Oblu din Ia\i. Pentru fapta sa Dumitru Penciuc risc[ s[ stea ]n spatele gratiilor pân[ la 12 ani. (D.R.)

ESEN~IAL

Disponibiliz[ri ]n «S[n[tate» Copii op[ri`i din neaten`ia p[rin`ilor

Aproape c[ a stabilit lista disponibiliza`ilor. Cert este ]ns[ c[ noua conducere a Spitalului de Psihiatrie va trimite ]n \omaj o parte dintre angaja`i, ]n scurt timp. Deocamdat[ nu este vorba de cadre medicale, ci numai de angaja`i din sectorul administrativ. Reprezentan`ii angaja`ilor sus`in c[ ar fi vorba de zeci de persoane amenin`ate cui pierderea locului de munc[. Evaluarea personalului urma s[ se finalizeze ieri dup[ amiaz[. O comisie de evaluare a fost constituit[ la nivelul spitalului pentru a analiza atât fi\ele de autoevaluare pe care \i le-au completat angaja`ii, cât \i fi\ele de evaluare ]ntocmite de \efii lor. Pe moment, conducerea unit[`ii nu \i-a f[cut cunoscute concluziile pe marginea evalu[rii personalului medical. „}nc[ mai discut[m pe marginea acestei evalu[ri. Vor fi disponibiliz[ri dar nu \tiu exact num[rul celor ce vor trebui s[ ]\i caute alte locuri de munc[”, a declarat, ieri dup[ amiaz[, medicul Gabriel Opri\anu, directorul Spitalului de Psihiatrie. Ieri dup[ amiaz[ urma s[ se stabileasc[ \i „planul de b[taie” pentru reducerea cheltuielilor salariale, astfel ]ncât spitalul s[ nu mai acumuleze lun[ de lun[ da-

torii. Cu o zi ]n urm[, managerul unit[`ii declara c[ de\i spitalul este ]n pragul falimentului, cu datorii de 13 miliarde de lei vechi, ]nc[ mai sunt solu`ii pentru a-l aduce „pe linia de plutire”. „Eu spun c[ problema are rezolvare. Nu este u\or, dar de asta are spitalul o

conducere, s[ g[seasc[ solu`iile pentru ca unitatea s[ func`ioneze ]n condi`ii de normalitate”, declara directorul spitalului. Printre variantele luate ]n calcul ]n vederea reducerilor cheltuielilor cu salariile pân[ la cel mult 70% din bugetul primit de la CAS, no-

ua conducere nu exclude s[ se umble la sporuri, s[ se diminueze salariile asisten`ilor medicali cu studii superioare, dac[ ace\tia nu au responsabilit[`i \i sarcini ]n plus fa`[ de colegii lor doar cu liceu sau \coli postliceale. (Aurora Dimitriu)

Accidente provocate de neaten`ie Joi, dou[ accidente rutiere s-au petrecut ]n municipiul Boto\ani, aproape simultan, amândou[ având aceea\i cauz[, neaten`ia. Primul eveniment rutier a avut loc ]n sensul giratoriu de la intersec`ia str[zilor Pacea cu Sucevei. Radu G., ]n vârst[ de 29 de ani din localitatea Durne\ti aflat la volanul unui BMW nu acord[ prioritate unui Volkswagen Passat care circula regulamentar

condus de c[tre Vasile V., ]n vârst[ de 36 de ani din B[lu\eni. }n urma impactului Volkswagenul este aruncat pe un scuar din intersec`ie, ambele autoturisme fiind avariate. Din fericire ]n urma impactului nici unul dintre ocupan`ii ma\inilor nu au fost r[ni`i. Nici unul dintre cei doi \oferi nu se aflau sub influen`a b[uturilor alcoolice. Radu G. s-a ales cu permisul suspendat pentru 60 de zile \i cu amend[ contraven`ional[. Al doilea accident s-a petrecut la scurt timp dup[ primul, pe strada Petru Rare\. Dan P., ]n vârst[ de

35 de ani din Boto\ani, conducea un Ford dinspre Bulevard spre Calea Na`ional[ iar la un moment dat intr[ pe contrasens, intrând ]n coliziune cu un Volkswagen Passat condus de Doru V., ]n vârst[ de 29 de ani, din Boto\ani. }n urma impactului ambele autoturisme au fost puternic avariate, ambii \oferi fiind transporta`i la Spitalul Jude`ean de Urgen`e, fiind r[ni`i u\or. Nici unul dintre cei doi nu se aflau sub influen`a alcoolului, Dan P. fiind cercetat de poli`i\ti pentru v[t[mare corporal[ din culp[. (D[nu` Rotariu)

}n Sec`ia de Chirurgie a Spitalului de Pediatrie continu[ s[ ajung[ copii cu grele suferin`e din cauza neaten`iei p[rin`ilor. „Chiar ieri a ajuns ]n sec`ie cu copila\ de vreo doi ani \i jum[tate, cu arsur[ de gradul II cam pe 16% din suprafa`a corpului. Nu este un caz foarte grav, s-a intervenit \i acum evolu`ia sa este bun[”, declar[ un medic chirurg din cadrul Spitalului de Pediatrie Boto\ani. Cadrele medicale spun c[ micul pacient a fost adus de familie la internare, ]ns[ nu ar fi elucidate condi`iile ]n care copilul a ajuns s[ se opreasc[ la cap, spate, mâini. Varianta ]n care acesta ar fi r[sturnat un vas cu ap[ fierbinte l[sat pe plit[, este pu`in probabil[, dup[ felul cum sunt localizate leziunile. „Prezenta arsur[ prin lichid fierbinte la extremitatea cefalic[, la spate, pe mâini. Nu este un caz care s[ ne pun[ ]ns[ mari probleme. Dar acum este sezonul cazurilor de acest gen. Nu este singurul copil ]n sec`ie cu arsur[ provocat[ de lichid fierbinte. Neaten`ia p[rin`ilor, uneori a bunicilor le provoac[ suferin`e de acest gen celor mici”, mai spune medicul. (Aurora Dimitriu)

Fost angajat al IPJ Boto\ani, spânzurat ]n locuin`[ Un fost ofi`er de poli`ie din ora\ul Gura Humorului, ie\it la pensie de câ`iva ani, a fost g[sit spânzurat, mar`i dup[-amiaz[, ]n propria locuin`[. Potrivit poli`i\tilor suceveni, Gheorghe ~., ]n vârst[ de 50 de ani, s-a spânzurat de pat, cu cureaua de la pantaloni. B[rbatul a lucrat, ini`ial, la Inspectoratul de Poli`ie Jude`ean Boto\ani, la Ordine Public[, dup[ care s-a transferat la Gura Humorului, unde a fost mai ]ntâi la structura de judiciar, iar apoi la serviciul de investigare a fraudelor. }n urma datelor oferite de anchetatori, s-a putut stabili c[ Gheorghe ~. a ie\it la pensie ]n urm[ cu cinci ani, ]n func`ia de subcomisar. Sinuciderea acestuia r[mâne deocamdat[ un semn de ]ntrebare, mai ales c[ fostul ofi`er nu a l[sat nici un bilet de adio pentru a motiva de ce a ales s[ recurg[ la acest gest extrem. Poli`i\tii suceveni continu[ ancheta pentru a se stabili cauzele care l-au determinat pe fostul poli`ist s[-\i ia zilele. (D.R.)


CMYK

4

10 decembrie 2010

TOPNEWS }nc[ un an f[r[ premii pe lâng[ Diploma Gheorghe Laz[r Cadrele didactice, am[gite din nou de Ministerul Educa`iei. Contravaloarea Diplomei Gheorghe Laz[r nu va ajunge nici ]n acest an ]n buzunarele dasc[lilor boto\[nenei. }n sistemul de ]nv[`[mânt se acord[, conform legii, Diploma Gheorghe Laz[r, clasele I, a II-a \i a III-a, cu un premiu de 20%, 15%, respectiv 10% din suma salariilor de baz[ primite ]n ultimele 12 luni. Diploma se acord[ personalului didactic din ]nv[`[mântul preuniversitar. Distinc`iile \i premiile prev[zute se acord[ ]n baza unui regulament aprobat de ministrul ]nv[`[mântului. Anul trecut, conducerea actual[ critica fosta conducere c[ nu a semnat actele la timp. ]ns[ anul acesta, ]n 14iunie, ministrul Daniel Funeriu a semnat un ordin prin care se angaja c[ pân[ ]n 30 octombrie va semna aceste distinc`ii. La nivel central, Federa`ia Sindicatelor Libere din }nv[`[mânt (FSLI) a solicitat Ministerului Educa`iei explica`ii legate de ]ntârzierea emiterii ordinului privind acordarea distinc`iei „Gheorghe Laz[r”. Reprezentan`ii Ministerului au declarat c[ premiile ]n bani, care ]nso`esc aceast[ distinc`ie, nu pot

Directorul Maria Olaru: «Nu voi accepta gr[birea na\terilor» Modificarea legisla`iei privind concediul pentru cre\terea \i ]ngrijirea copilului pune ]n gard[ conducerea Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie.

fi acordate ]n acest an, din cauza restric`iilor impuse de legisla`ia ]n vigoare potrivit c[reia, ]n anul 2010 nu se acord[ premii b[ne\ti. „}n cadrul Comisie de Dialog Social, reprezentan`ii FSLI au solicitat Ministerului Educa`iei explica`ii legate de ]ntârzierea emiterii ordinului privind acordarea distinc`iei „Gheorghe Laz[r”. Reprezentan`ii Ministerului au declarat c[ premiile ]n bani, care ]nso`esc aceast[ distinc`ie, nu pot fi acordate ]n acest an, din cauza restric`iilor impuse de legisla`ia ]n vigoare potrivit c[reia, ]n anul 2010 nu se acord[ premii b[ne\ti. Federa`ia a mai solicitat Minis-

O parte din cabinetele Policlinicii «Jude`eanului» nu-\i justific[ activitatea Pân[ la sfâr\itul acestei luni, conducerea Spitalului Jude`ean „Mavromati” va definitiva lista cu cabinetele din Policlinica unit[`ii care nu ]\i vor mai continua activitatea ]n anul urm[tor sau care vor trece la un program de activitate redus. Planul privind eficientizarea activit[`ii Ambulatorului Spitalului Jude`ean va cuprinde, cu siguran`[, diminu[ri de activitate pentru unele cabinete, spune medicul Ovidiu Mimor, directorul Spitalului Jude`ean. „Propunerile privind reducerile de activitate sau chiar de ]nchidere a unor cabinete le a\tept[m de la \eful de sec`ie, argumentat, pentru c[ pân[ la urm[, fiecare cabinet trebuie s[ ]\i dovedeasc[ eficien`a. Nu are pacien`i, nu se justific[ cheltuielile pentru func`ionarea sa. Nu mai putem

Agitat pe str[zi, ]n miez de noapte, dup[ «cheful» cu etnobotanice. Tân[r depistat de poli`i\tii comunitari sub influen`a etnobotanicilor. Poli`i\tii comunitari au avut surpriza s[ observe ]n diminea`a zilei de joi, ]n jurul orelor 4.00, un tân[r ]n vârst[ de 24 de ani, ce prezenta o stare cel pu`in euforic[. Dup[ cum a sus`inut, acesta se ]ndrepta c[tre serviciu, poli`i\tii comunitari observându-l dezorientat ]n zona magazinului Boto\ani. Tân[rul a fost condus la sediul Poli`iei Comunitare, recunoscând c[ a consumat produse etnobotanice. Mai mult decât atât, acesta avea asupra sa câteva plicuri cu astfel de ierburi. Pentru c[ a ]nceput s[ se simt[ r[u, Valentin-Ciprian A. a fost transportat de c[tre un echipaj al Ambulan`ei la Unitatea de Primire a Urgen`elor. La ora actual[, starea sa este stabil[. Cazul tân[rului va fi direc`ionat \i c[tre organele de poli`ie. (M.A.)

amâna eficientizarea ambulatorului, trebuie s[ finaliz[m ce am ]nceput”, declar[ medicul Ovidiu Mimor. Potrivit managerului Spitalului Jude`ean, se dore\te gr[birea eficientiz[rii policlinicii, pentru ca ]n 2011s[ nu mai fie niciun cabinet care s[ „lucreze ]n pierdere”, care s[ aib[ mai pu`in de num[rul de consulta`ii pe zi pe care Casa de Asigur[ri le poate deconta. „Ce s-a f[cut pân[ acum a mai redus pierderile. Cheltuielile s-au diminuat cu aproximativ 25%, dar se impune o nou[ analiz[ a eficien`ei fiec[rui cabinet”, mai spune managerul celui mai mare spital boto\[nean. Analiza ]n am[nunt va fi f[cut[ ]n vederea ]ncheierii contractului cu Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate pe anul 2011. (Aurora Dimitriu)

terului s[ convoace, de urgen`[, o comisie tehnic[ pentru elaborarea formei finale a Regulamentului cadru, ]n baza c[ruia vor fi acordate sporurile pentru condi`iile grele de munc[, precum \i pentru condi`ii periculoase sau v[t[m[toare”, a declarat Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt Boto\ani. Anul trecut au fost ]nregistrate 113 dosare \i validate 103 dosare, ]n timp ce ]n acest an \colar sunt ]nregistrate opt dosare pentru distinc`ia Gheorghe Laz[r \i un singur dosar pentru Diploma de Excelen`[. (Petronela Rotariu)

Medicii Maternit[`ii nu exclud s[ se confrunte cu solicit[ri din partea unor viitoare m[mici de a li se efectua mai devreme de termen opera`iile de cezarian[, astfel ]ncât na\terea s[ fie ]nregistrat[ anul acesta. Se discut[ ]n ultimele zile tot mai mult pe faptul c[ unele gravide ar ]ncerca s[ caute metode de gr[bire a na\terii copiilor pentru a se ]ncadra la actuala legisla`ie ce reglementeaz[ acordarea concediului de doi ani. „Eu sunt con\tient[ c[ exist[ \i riscul acesta, ca unele viitoare mame s[ ]ncerce gr[birea na\terii micu`ilor, dar nu voi accepta acest lucru. Sunt cu ochii pe situa`ie, pe planificarea cezarienelor, pentru c[ o for`are a lucrurilor ]n acest sens ar putea s[ afecteze s[n[tatea nou n[scutului. Un copil prematur poate avea probleme cu pl[mânii, care nu sunt maturiza`i, \i asta ]nseamn[ \i cheltuieli mari pentru spital, pentru ]ngrijirea acelor nou-n[scu`i”, declar[ medicul Maria Olaru, directorul Maternit[`i Boto\ani. Aceasta men`ioneaz[ ]ns[ c[ deocamdat[ nu a auzit de la colegii din Maternitate s[ fi avut solicit[ri de acest gen de la mame.

Zodia copilului, o grij[ ]n plus pentru mame Pe de alt[ parte, ]n ultime vreme medicii Maternit[`ii boto\[nene au constatat c[ mamele sunt foarte atente cu zodiile copiilor, iar multe dintre ele nici nu vor s[ conceap[ s[ afecteze ]n vreun fel venirea copilului pe lume, prin modificarea voit[ a cursului natural al evenimentelor. „M[micile sunt foarte atente acum cu zodiile copiilor lor. Nu vor s[ intervin[ ]n cursul firesc al lucrurilor \i vor copilul s[ vin[ pe lume cu zodia lui. De asta cred c[ \i pe acest motiv unele mame nu vor interveni la medici s[ programeze ]naintea termenului cezarienele”, a mai men`ionat directorul Maternit[`ii Boto\ani. (Aurora Dimitriu)

Pensii executate silit Datoriile acumulate de boto\[neni la achitarea ratelor se reg[sesc \i ]n pensii. Una dintre solu`iile de recuperare a sumelor de bani la care apeleaz[ institu`iile bancare, \i nu numai, este poprirea pe pensii. Din datele prezentate de C[t[lin Dupir, put[tor de cuvânt al Casei Jude`ene de Pensii (CJP) se constat[ o cre\tere a num[rului de pensionari ce au poprire pe drepturile financiare lunare. La aceast[ dat[, 1.323 de pensionari primesc lunar pensia diminuat[ ]n urma popririlor. Printre cauzele care au dus la aceste opriri de bani din pensii se num[r[ ]mprumuturile neachitate la termen, amenzi, cheltuieli judiciare dar \i neplata impozitului pe cl[diri, terenuri. „Pensionarii care nu ]\i pl[tesc ratele la b[nci sau ]mprumuturile f[cute la Casele de Ajutor Reciproc ]ntr-o lun[ de la ultima soma`ie trimis[ la domiciliul acestora de c[tre reprezentan`ii institu`iilor bancare nu-\i mai pot primi pensia integral. |i asta pentru c[, potrivit legii, odat[ ]n\tiin`ate, Casele de Pensii sunt obligate s[ le re`in[ r[u platnicilor o treime din valoarea pensiei pân[ la achitarea integral a datoriei. Dac[ exist[ mai multe popriri pe o singur[

pensie, aceasta se poate face pân[ la jum[tate din pensie”, a declarat C[t[lin Dupir. Per total, 90 de unit[`i au solicitat CJP popriri pe pensii, valoarea sumei fiind de 91.500 de lei. Cea mai ridicat[ sum[ de recuperat de la un pensionar boto\[nean, prin poprire, se ridic[ la 24.300 de lei. Cea mai mare sum[ re`inut[ lunar unui pensionar este de 516 lei. Poprirea pe pensie se instituie ]n baza titlurilor executorii emise de c[tre executorii judec[tore\ti \i avizate de c[tre compartimentul juridic al institu`iei. Suma re`inut[ nu poate fi mai mare de o treime din cuantumul pensiei, ]n situa`ia ]n care exist[ o singur[ re`inere, ]ns[ pensiile fiind \i a\a mici, popririle sunt resim`ite din plin de vârstnici. (Petronela Rotariu)


CMYK

5

10 decembrie 2010 R[m[\i`ele Ceau\e\tilor, ]ngropate. R[m[\i`ele fostului dictator Nicolae Ceau\escu \i ale so`iei sale, Elena, au fost ]ngropate, ]ntr-o discre`ie absolut[, la Cimitirul Ghencea din Capital[. Membrii familiei au ales un alt loc de veci, osemintele celor doi fiind depuse ]mpreun[. }mbr[cat ]n granit, noul mormânt a fost p[zit de ochii presei de o firm[ de paz[ angajat[ special pentru acest lucru, potrivit Libertatea.

TOPNEWS

Indemniza`ia pentru cre\terea copilului se suplimenteaz[ cu 600 de lei ]n cazul sarcinilor multiple Cuantumul indemniza`iei pentru cre\terea copilului se suplimenteaz[ cu 600 de lei ]ncepând cu cel de-al doilea copil, ]n cazul sarcinilor multiple, dar \i al na\terilor survenite ]n interiorul perioadei de acordare a indemniza`iei pentru cre\terea copilului. Ordonan`a de urgen`[ care reglementeaz[ noul mod de acordare a concediului \i a indemniza`iei pentru cre\terea copilului ]ncepând cu data de 1 ianuarie 2011 con`ine \i unele m[suri suplimentare aplicabile oric[rei situa`ii, care se refer[ \i la posibilitatea supliment[rii cuantumului indemniza`iei, se arat[ ]ntr-un comunicat de joi al Ministerului Muncii. Astfel, aceasta poate fi suplimentat[ cu 600 de lei atât pentru na\terile survenite ]n interiorul perioadei de acordare a indemniza`iei pentru cre\terea copilului, cât \i ]ncepând cu cel de-al doilea copil pentru sarcinile multiple. Mamele vor avea posibilitatea s[ opteze \i pentru un concediu de doi ani pentru cre\terea copilului, dar cu o indemniza`ie maxim[ plafona-

t[ la 1.200 lei, a decis Guvernul. Premierul Emil Boc a anun`at, la finalul \edin`ei de miercuri a Guvernului, c[ mamele vor putea opta pentru un concediu de cre\tere a copilului pentru o perioad[ de doi ani, dar cu o indemniza`ie cuprins[ ]ntre minimum 600 lei \i maximum 1.200 lei. Pentru un concediu de un an, indemniza`ia maxim[ va fi de 3.400 lei. Dac[ se ]ntorc la munc[ ]nainte de sfâr\itul perioadei de un an de concediu, mamele vor beneficia de o prim[ lunar[ de 500 lei pentru ]ntregul interval de pân[ la 24 luni. Dac[ se ]ntorc ]ns[ la munc[ dup[ primul an de concediu pentru cre\terea copilului, mamele nu vor mai beneficia de acest stimulent. Stimulente nu vor fi acordate nici mamelor care opteaz[ pentru concediu de doi ani cu indemniza`ie maxim[ de 1.200 lei. „Subliniez faptul c[ s-a avut ]n vedere 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele \ase luni, ]n oricare dintre variante, inclusiv la cei care se afl[ ]n momentul de fa`[ ]n plat[, iar de la 1 ianuarie, vor avea 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni”, a spus Emil Boc. Mamele aflate deja ]n concediu de cre\tere a copilului nu vor fi afectate de aceste modific[ri.

„Subliniez faptul c[ s-a avut ]n vedere 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele \ase luni, ]n oricare dintre variante, inclusiv la cei care se afl[ ]n momentul de fa`[ ]n plat[, iar de la 1 ianuarie, vor avea 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni”, Emil Boc, premierul României

}ntrebat ce se ]ntâmpl[ cu mamele care intr[ ]n concediu post-natal \i, dup[ perioada de concediu medical de 126 zile, intr[ ]n concediu de maternitate la sfâr\itul lunii decembrie, ministrul Muncii, Ioan Boti\, prezent la conferin`a de pres[ sus`inut[ de premierul Emil Boc, a r[spuns c[ va conta doar data de na\tere a copilului. El a precizat c[ din totalul celor 198.600 indemniza`ii aflate ]n plat[, 87.473 sunt la nivelul minim de 600 lei, iar 3.438 urc[ la plafonul maxim de 3.400. Intermediar, 44.958 indemniza`ii sunt cuprinse ]ntre 600 \i 1.200 lei, iar 17.543 indemniza`ii se afl[ ]n intervalul 1.200-2.000 lei.

Angaja`ii nu vor putea fi concedia`i ]n primele 6 luni dup[ concediul de cre\tere a copilului Ordonan`a de Urgen`[ privind modul de acordare a concediului \i a indemniza`iei pentru cre\terea copilului interzice angajatorului s[ dispun[ ]ncetarea raporturilor de munc[ sau de serviciu inclusiv timp de \ase luni dup[ revenirea definitiv[ a salariatului aflat ]n concediul de cre\terea copilului. Ministerul Muncii, Familiei \i Protec`iei Sociale (MMFPS) precizeaz[, joi, c[ Ordonan`a de urgen`[ privind noul mod de acordare a concediului \i a indemniza`iei pentru cre\terea copilului introduce o nou[ dispozi`ie, care interzice angajatorului s[ dispun[ ]ncetarea raporturilor de munc[ sau de serviciu inclusiv timp de \ase luni dup[ revenirea definitiv[ ]n unitate atât ]n cazul salariatei sau salariatului care se afl[ ]n concediu pentru cre\terea copilului, cât \i ]n cazul celor

care se afl[ ]n plata stimulentului de inser`ie. Documentul mai stabile\te c[ ]n toat[ perioada de concediu pentru cre\terea copilului se face plata contribu`iei de asigur[ri sociale de s[n[tate. Totodat[, perioadele de concediu se constituie ca \i perioade asimilat ]n sistemul asigur[rilor de s[n[tate, al asigur[rilor sociale \i al asigur[rilor pentru \omaj. „Perioadele men`ionate anterior constituie vechime ]n munc[ \i ]n serviciu”, mai precizeaz[ MMFPS. Ordonan`a de urgen`[ mai prevede \i prelungirea concediului f[r[ plat[ acordat dup[ primele trei na\teri, respectiv dup[ primii trei copii, de la trei la patru luni, pentru a transpune astfel prevederile Directivei Consiliului 2010/18/UE din 8 martie 2010.

Time \i The Economist, despre «rom» versus «`igan» Ini`iativa deputatului Silviu Prigoan[ privind schimbarea denumirii oficiale a persoanelor de etnie rom[ din „rom” ]n „`igan” ar fi neconform[ cu obliga`iile interna`ionale ale României, comenteaz[ presa interna`ional[. „Propunerea este un subiect de ]ngrijorare \i ar consolida vechi stereotipuri \i prejudec[`i”, afirm[ Andrzej Mirga, reprezentantul Organiza`iei pentru Securitate \i Cooperare ]n Europa (OSCE) pe problema romilor, citat de revista Time, ]n edi`ia electronic[. „Ar fi, de asemenea, neconform[ cu obliga`iile interna`ionale ale României. Preferin`ele romilor din România privind felul ]n care vor s[ fie numi`i ar trebui

respectate. De altfel, (folosirea termenului rom) a fost o decizie politic[ con\tient[, tocmai pentru a l[sa ]n urm[ stereotipurile care puneau semnul egal ]ntre `igan \i criminalitate (\i) s[r[cie”, adaug[ el. 24 de organiza`ii de romi au trimis o scrisoare de protest la summitul recent al OSCE din Kazahstan, ]n care afirmau c[ termenul `igan „este asociat ]n memoria colectiv[ a romilor cu sclavia care a existat ]n România ]ntre 1385 \i 1856, precum \i cu deport[rile for`ate din cel de-al Doilea R[zboi Mondial”, precizeaz[ revista american[, amintind c[ OSCE a mai criticat România, ]n urm[ cu 15 ani, pentru c[ a ]ncercat s[ clasifice minoritatea rom[ ca `igani. Având ]n vedere c[ Parlamentul nu va lua probabil o decizie pe aceast[ tem[ pân[ ]n 2011, mi\carea de protest fa`[ de aceast[ ini`iativ[ se consolideaz[. Grupurile romilor continu[ s[ fa-

c[ lobby la Bucure\ti, ]n timp ce activi\ti din Canada au ini`iat o peti`ie mondial[ pe care ar urma s[ o trimit[ Guvernului român. Subiectul este tratat \i de blogul publica`iei britanice The Economist, care men`ioneaz[ c[ proiectul legislativ a fost depus de „un parlamentar controversat numit Silviu Prigoan[, care uneori este denumit «Regele Gunoaielor» din Bucure\ti, din cauza unei firme de salubrizare pe care o de`ine”. Prigoan[, care face parte din Partidul Democrat Liberal aflat la putere, sus`ine c[ a ini`iat proiectul la insisten`a unor grupuri (anonime) de romi din Transilvania. }ns[ organiza`iile de romi suspecteaz[ c[ este un proiect al pre\edintelui Traian B[sescu, care a apreciat ]n septembrie c[ folosirea termenului rom este o „gre\eal[”, precizeaz[ The Economist.


6

10 decembrie 2010

TOPNEWS Zborurile low-cost vor fi mutate pe Otopeni Ministerul Transporturilor vrea s[ transforme Aeroportul Aurel Vlaicu (B[neasa), pân[ ]n 2012-2013, ]ntr-unul rezervat zborurilor business \i VIP, urmând ca traficul low-cost s[ fie mutat pe Aeroportul Otopeni, iar operatorii acestor curse vor avea costuri mai mari \i vor majora pre`ul biletelor. „}ntr-un stat \i o capital[ european[, cu o evolu`ie normal[, transformarea aeroportului B[neasa este absolut necesar[. Este un pas foarte important \i un mesaj foarte bun pe care ]l d[ statul român \i un mesaj foarte bun pentru bucure\teni, care se pot mândri c[ au un aeroport VIP, ca ]n alte `[ri”, a declarat ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, ]ntr-o conferin`[ de pres[. Astfel, ]n vara anului viitor va fi finalizat[ reorganizarea interioar[ a aeroportului, valoarea investi`iei fiind de un milion de euro, majoritatea curselor vor fi cu aeronave de capacitate redus[, respectiv opt-zece locuri, \i minim 80% din num[rul pasagerilor sunt business. De asemenea, vor exista terminale dedicate pentru avia`ie general[ \i VIP. Pentru transformarea aeroportului B[neasa va fi necesar[ dezvoltarea infrastructurii aeroportuare (terminal, heliport, platfor-

Vlad Costel, cunscut \i ca Na\ul (el Padrino), un proxenet român din Spania, a fost condamnat de c[tre Tribunalul din Alicante la 58 de ani de ]nchisoare. Vlad este c[utat \i ]n România pentru omucidere, scrie lasprovincias.es. Proxenetul era capul unei re`ele care

UE negociaz[ cu SUA anularea vizelor pentru România, Polonia, Bulgaria \i Cipru Anularea vizelor de c[l[torie ]n Statele Unite pentru cet[`enii din România, Polonia, Bulgaria \i Cipru se afl[ pe agenda ]ntâlnirii bianuale UESUA ]n domeniul Justi`iei \i Afacerilor Interne, care se desf[\oar[ la Washington, se arat[ ]ntr-un comunicat al Comisiei Europene (CE).

me), dezvoltarea infrastructurii adiacente (turn de control, hangare, zon[ de ]ntre`inere \i alimentare) \i dezvoltarea infrastructurii de acces (sta`ie subteran[ de metrou \i parc[ri). Boagiu a spus c[ pre`ul unui bilet low-cost nu ar trebui s[ fie majorat cu mai mult de 4,5 euro

58 de ani de ]nchisoare pentru un proxenet român din Spania Proxenetul era capul unei re`ele care folosea femeile, inclusiv minore, drept sclave sexuale. Acestea erau amenin`ate, b[tute \i for`ate s[ ]ntre`in[ raporturi sexuale, uneori „la norm[”. 41 de persoane au fost cercetate ]n acest dosar, printre care \i doi patroni ai unor cluburi din Alicante \i mai multe femei care supravegheau prostituatele.

S-a dat singur ]n judecat[. Primarul comunei Lechin`a, Romeo Florian (PSD), s-a dat singur ]n judecat[, nemul`umit de diminuarea salariului cu 25%. Acesta a spus c[ nu are nicio posibilitate legal[, ]n calitate de ordonator de credite, s[ decid[ asupra retribu`iei sale lunare. Edilul a declarat c[ este nemul`umit ca orice bugetar de faptul c[ i-a fost diminuat salariul \i nu are nicio alt[ pârghie legal[ s[ conteste m[sura, potrivit Mediafax.

folosea femeile, inclusiv minore, drept sclave sexuale. Acestea erau amenin`ate, b[tute \i for`ate s[ ]ntre`in[ raporturi sexuale, uneori „la norm[”. 41 de persoane au fost cercetate ]n acest dosar, printre care \i doi patroni ai unor cluburi din Alicante \i mai multe femei care supravegheau prostituatele. Locotenentul lui Vlad, Constantin Aurelian Tudor, zis \i Tarzan avea sarcina de a aduce femeile ]n Spania. Unele dintre ele \tiau c[ se vor prostitua, ]ns[ cea mai mare parte credeau c[ vor lucra ca menajere sau ]n hoteluri. Unele dintre ele primeau chiar \i un contract de munc[ fals, pentru o perioad[ de trei luni. }n cazul minorelor, proxene`ii fabricau pa\apoarte false pentru a le putea scoate din `ar[. Cei doi patroni ai cluburilor spaniole, care \tiau c[ este vorba despre minore, risc[ cinci ani de ]nchisoare.

]n urma mut[rii curselor pe aeroportul Otopeni. Inten`ia elimin[rii zborurilor comerciale pe B[neasa \i transformarea aeroportului ]ntr-o unitate dedicat[ curselor business \i VIP a fost anun`at[ de autorit[`i ]nc[ de acum câ`iva ani, dar pân[ ]n prezent nu a fost pus[ ]n aplicare.

}n timp ce americanii se bucur[ de c[l[torii f[r[ viz[, de pân[ la 90 de zile, pe teritoriul Uniunii Europene (UE), cet[`enii români, polonezi, ciprio`i \i bulgari care doresc s[ c[l[toreasc[ ]n Statele Unite sunt obliga`i s[ ob`in[ viz[. Autorit[`ile de la Washington consider[ c[ aceste patru state, care sunt membre ale Uniunii, nu ]ndeplinesc, ]nc[, anumite criterii pentru scutirea de la regimul vizelor obligatorii. }ntre acestea, comunicatul citeaz[ faptul c[ ele nu elibereaz[ pa\apoarte biometrice sau nu ]ndeplinesc pragul de refuz al vizelor. „Comisia va continua negocierile cu Statele Unite pentru a ob`ine reciprocitate deplin[ ]n privin`a regimului vizelor, cât mai rapid posibil”, subliniaz[ comunicatul, prezentând pozi`ia CE ]n cadrul acestei reuniuni la nivel de mini\tri. }ntâlnirea reprezint[ „]nc[ o oca-

zie pentru ridicarea (acestei) probleme \i realizarea unor progrese c[tre un dialog asupra viziunii pe termen lung despre modul cum va fi consolidat[ mobilitatea transatlantic[ \i interna`ional[ ]ntr-un mediu sigur”, mai apreciaz[ Comisia. Executivul european este reprezentat de comisarul pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmstrom, iar din delega`ie fac parte atât reprezentan`i ai pre\edin`iei belgiene a Uniunii (mini\trii de Interne, Justi`ie \i un secretar de stat pentru Migrare \i Azil), cât \i ai viitoarei pre\edin`ii ungare (un vicepremier \i ministrul de Interne). Statele Unite sunt reprezentate de procurorul general Eric Holder \i secretarul pentru Securitate Intern[, Janet napolitano. Pe agenda ]ntâlnirii, ]n afar[ de problema elimin[rii vizelor, se mai afl[ discu`ii cu privire la criminalitatea informatic[, un acord ]ntre Bruxelles \i Washington privind ]nregistrarea numelor pasagerilor (PNR) \i Declara`ia de la Toledo, semnat[ de Napolitano \i omologii ei europeni, care se refer[ la m[suri specifice ]n patru domenii (securitatea avia`iei, schimbul de informa`ii, cercetare \i activit[`i interna`ionale). Oficialii vor discuta \i despre securitatea transporturilor aeriene de m[rfuri, ]n urma unor incidente recente.

Scriitori români distin\i cu Ordinul Meritul Cultural Ministrul Culturii \i Patrimoniului Na`ional, Hunor Kelemen, a ]nmânat, joi, la sediul ministerului, ordine \i medalii culturale unor scriitori care s-au remarcat printr-o activitate literar[ \i cultural[ deosebit[ ]n ultimii ani. Printr-un decret semnat pe 8 octombrie 2010, de pre\edintele Traian B[sescu, 20 de scriitori au fost r[spl[ti`i pentru activitatea lor cu Ordinul Meritul Cultural. Ministrul Culturii, Hunor Kelemen, \i consilierul de stat ]n administra`ia preziden`ial[ Gheorghe Angelescu au ]nmânat ordinele \i medaliile pentru

nou[ dintre cei 20 de scriitori decora`i. Astfel, la sediul MCPN au primit Ordinul Meritul Cultural ]n grad de Comandor, categoria A „Literatur[”, scriitoarea Adriana Bittel, scriitorul Gabriel Chifu \i scriitorul Cassian Maria Spiridon. Ordinul Meritul Cultural ]n grad de Ofi`er, Categoria A „Literatur[” a fost ]nmânat scriitorilor Adrian Alui Gheorghe, Dumitru Chioaru, HoriaR[zvan Gârbea, Nicolae Oprea, George Vulturescu, iar cu Ordinul Meritul Cultural ]n grad de Cavaler, Categoria A „Literatur[” a fost distins scriitorul Mircea Opri`[. Ceilal`i 11 scriitori - scriitoarea Doina Cetea \i criticul literar Ionel Mircea Vartic, care au fost distin\i cu Ordinul Meritul Cultural ]n grad de Comandor, categoria A „Literatur[”, scriitoarea

Irina Petras, scriitorii Adrian PopescuRoman \i Alexandru Vlad, distin\i cu Ordinul Meritul Cultural ]n grad de Ofi`er, Categoria A „Literatur[”, scriitorii Leo Butnaru, Vasile Dan, Alexandru Dobrescu \i Ion Bogdan Lefter, distin\i cu Ordinul Meritul Cultural ]n grad de Cavaler, Categoria A „Literatur[” - urmeaz[ s[-\i primeasc[ distinc`iile, ei nefiind prezen`i joi la sediul ministerului. De asemenea, scriitorul Horia Roman Patapievici a fost distins cu Ordinului Na`ional Serviciul Credincios ]n grad de Cavaler. Ministrul Hunor Kelemen a spus, la finalul premierii, c[ „]ntr-o perioad[ de criz[, ]ntr-o perioad[ când lumea vorbe\te doar de bani \i mai pu`in de valorile spirituale, valorile literare, o astfel de recunoa\tere a scriitorilor este binevenit[, este necesar[ din partea statului”.


7

10 decembrie 2010 Diferen`a ]ntre România \i Somalia

PUBLICITATE

- |ti`i care e diferen`a ]ntre România \i Somalia? - }n Somalia nu se moare \i de frig.

AGENDA PREST|RI SERVICII

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272. (p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) * Vând apartament 2 camere, Prim[verii cap[t 1, SD, 43,38 mp, la soare, et.2, izolat termic interior+ exterior, P+G+F, zon[ lini\tit[, rog seriozitate. Telefon: 0743.770.911. (G-2)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

]nchirieri

anun`uri * ULTIMA |ANS{; UNIVERSIT{~I }N UK! Informa`ii CENTRUL CAMBRIDGE www.cambridgecentre.ro e-mail: consultantcambridge@yahoo.com telefon: 0758.818.888.

decese

! Cu adânc[ durere ]n suflet, anun`[m trecerea ]n nefiin`[ a celei care a fost PAPADOPOL MARIETA. }nmormântarea va avea loc vineri, 10 decembrie 2010, la cimitirul Eternitatea, la ora 12. Nu te vom uita niciodat[! Dumnezeu s[ o odihneasc[ ]n pace! Alexandru, Daniela \i |tefan Vasincu. (2038-1)

* }nchiriez garsonier[ mobilat[ la camer[ c[min zona stadionului. Rela`ii la telefon: 0740.430.999. (G-5)

v^nz[ri diverse AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând gulere \i c[ciuli de nutrie b[rb[te\ti cu bordur[ 55 lei bucata, m[rimea 56-58. Telefon: 0231.582.024; 0728.032.612. (G-4)

matrimoniale * Domn serios, 1,80, 70 kg doresc s[ cunosc o doamn[ de vârst[ apropiat[ 38 ani, poate avea \i un copil, rog seriozitate. Telefon: 0753.985.659. (2034-2)

auto * Vând DACIA 1987, ITP pân[ ]n 2012, pre` 600 RON. Telefon: 0749.563.120. (2033-1)

angaj[ri * SC angajeaz[ persoan[ serioas[ pentru secretariat (prelu[ri comenzi telefonice \i rela`ii cu clien`ii). Se ofer[ salariu motivant. A\tept[m CV la urm[toarea adres[: botosani@depozitxl.ro. (5)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Cotidian editat de

SC GECOR SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea articolelor din cotidianul Evenimentul de Boto\ani apar`ine exclusiv autorilor.

Persoane fizice Nume:............................................. Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:......................................... B.I./C.I.: seria......... nr.............. Textul anun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun` de maxim 20 de cuvinte, la o singur[ rubric[ pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE! Este obligatorie completarea datelor de identificare prev[zute ]n formular.


CMYK

8

10 decembrie 2010

MONDEN

Ilinca Vandici a r[mas f[r[ ma\in[. Vedeta TV Ilinca Vandici a r[mas f[r[ ma\in[ dup[ ce a parcat neregulamentar, scrie Cancan. Reprezentan`ii firmei care ridic[ autoturismele din Sectorul 1 al Capitalei au remarcat c[ BMW-ul ro\u al blondei este parcat neregulamentar pe Bulevardul Ion Mihalache 250. Lucr[torii au ancorat ma\ina \i au urcat-o pe ramp[, ducând-o direct la garajul firmei.

Cabral, grav bolnav Adelina Pestri`u

Mereu bine dispus pe micul ecran \i cu zâmbetul pe buze, Cabral Ibacka ascunde o suferin`[ cumplit[. Surse medicale sus`in c[ starul postului de televiziune Acas[ TV este grav bolnav, având mari probleme cu colesterolul.

„Cabral se trateaz[ la noi de o jum[tate de an. El are o foarte mare problem[ cu colesterolul, iar dup[ ultimele analize a ie\it iar peste 840 de unit[`i. Ca s[ ]n`elege`i, cel mai bine este s[ aib[ sub 200. Cert e c[, ]n acest moment, pericolul principal e ca pancreasul s[ intre ]n autodigestie. Dac[ se ajunge aici, el poate s[ moar[ ]n trei zile”, a declarat un cadru medical, sub protec`ia anonimatului. Prezentatorul TV ]\i face analizele ]n fiecare s[pt[mân[ ]ns[, din p[cate, ve\tile primite sunt din ce ]n ce mai rele. |i, ]ntr-adev[r, valorile mari ale colesterolului pot fi fatale, lucru confirmat de Irinel Popescu, \eful Clinicii de Transplant Hepatic de la Fundeni, care spune c[ un transplant la ficat i-ar putea salva via`a starului Acas[ TV. „Colesterolul m[rit e un important factor de risc ]n evolu`ia scleroz[rii vaselor sanguine \i o cauz[ principal[ a deceselor provocate de bolile cardiovasculare, hipertensiune arterial[, ateroscleroz[, accidente cerebrale. Totodat[, pacientul cu un colesterol m[rit poate ajunge la pancreatit[, care reprezint[, de fapt, inflamarea pancreasului. Exista dou[ solu`ii: transplantul de ficat sau dializele prin care s[ se scoat[ colesterolul din sânge. Din p[cate, a doua variant[ nu se face ]n România”, a declarat, ]ngrijorat, medicul Irinel Popescu. Contactat de reporterii cotidianului Click, prezentatorul TV a confirmat gravele probleme de s[n[tate, ]ns[ nu a dorit s[ intre ]n detalii. Chiar \i a\a, vedeta face haz de necaz, dezv[luind pe blog „chinurile” la care este supus din cauza colesterolului de iubita lui, Andreea P[tra\cu. „Bestia cu chip angelic \i trup de div[ m-a pus la cur[ de sl[bire! Eu, acest individ puternic \i independent, acest munte de om... am fost transformat ]ntr-un mânc[tor de iaurt! Ajutor!”, a scris Cabral pe blog.

Bianca Dr[gu\anu se opereaz[ ]n SUA Accidentat[ ]n urm[ cu dou[ luni, când s-a lovit de un fier ]n parcare \i a fost luat[ cu salvarea, frumoasa Bianca Dr[gu\anu are ]n continuare mari probleme la piciorul drept. Asistenta lui Dan Capatos simte dureri insuportabile când calc[. Alarmat[, s-a internat la un spital din Viena, unde a aflat c[ au ap[rut complica`ii la piciorul fracturat. „Dup[ ce am avut piciorul ]n ghips, am sim`it ni\te dureri. M-am dus la to`i medicii din România, dar f[r[ rezultat. Motiv pentru care am hot[rât s[ plec ]n Austria, acolo unde auzisem c[ sunt doctori speciali\ti foarte buni. Dup[ un set de analize efectuat la Viena, medicii de acolo mi-au spus c[ am un hematom format peste altul la picior”, poveste\te Bianca ]n revista Star. Situa`ia este ]ns[ \i mai grav[ de atât. Aceia\i doctori i-au spus frumoasei asistente TV c[ Austria nu dispune de aparatura necesar[ unei asemenea interven`ii chirurgicale. Imediat, vedeta Playboy s-a interesat \i a decis s[ ]\i rezolve problema ]n Statele Unite. Nu ]ns[ acum, ci ]n vara anului viitor. „Mi-au recomandat s[ m[ operez la cea mai bun[ clinic[ de ortopedie din SUA. Eu sper s[ prind curaj, s[ m[ duc cât mai repede posibil acolo, pentru c[ mi se umfl[ din ce ]n ce mai des piciorul, mai ales când port tocuri. Nu cred c[ voi pleca ]n aceast[ vacan`[ ]ns[, pentru c[ ]nc[ nu sunt preg[tit[ suflete\te, dar la var[ sigur am s[ m[ operez”, a mai spus Bianca Dr[gu\anu.

s[rutat[ de |erban Huidu

S[rutat[ cu „japca” de |erban Huidu la Gala Premiilor TV Mania, frumoasa Adelina Pestri`u se declar[ \ocat[ de gestul „cârcota\ului”. Noua vedet[ Kanal D nu este prea ]ncântat[ de s[rutul „pasional” cu starul postului Prima TV. Dimpotriv[, spune c[ surpriza e mai degrab[ una nepl[cut[.

„La Huidu nu \tii la ce s[ te a\tep`i, e un tip haios, care asear[ m-a surprins \i pe mine sau mai bine spus m-a \ocat, nu m[ a\teptam”, a declarat Adelina pentru ziarul Na`ional. Totodat[, vedeta Playboy ]l anun`[ pe starul „Cronicii Cârcota\ilor” c[ s[rutul nu se va repeta vreodat[. Motivul? Buzele ei apar`in altcuiva. „Iubitul meu \tie c[ doar el este singurul posesor al s[rutului meu. |tie c[ am ochi doar pentru el”, a mai spus Adelina Pestri`u.

Evenimente de Botosani nr.1768  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you