Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

Anul VI • nr. 235 (1760) • Mar`i, 30 noiembrie 2010 • 8 pagini

Anchetat pentru uciderea so`iei Un b[rbat ]n vârst[ de 64 de ani, din Cucor[ni, este anchetat de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunii de omor calificat, dup[ ce au ap[rut suspiciuni ]n privin`a mor`ii so`iei acestuia. La autopsie sa constatat c[ femeia prezenta urme de violen`[, ca \i cum ar fi fost strâns[ de gât. Pagina 3

Pagina 2

A preferat s[ se interneze la «Mavromati» \i nu ]n Germania

Pagina 6


2

30 noiembrie 2010

TOPNEWS

Prim[ria ]i cheam[ pe boto\[neni la fasole cu cârna`i \i vin fiert. Pe 1 decembrie, de Ziua Na`ional[ a României, boto\[nenii sunt a\tepta`i s[ deguste fasole cu cârna`i de la municipalitate. Marcarea acestei zile se va face \i prin deschiderea oficial[ a patinoarului amplasat pe esplanada S[lii Polivalente. Astfel, de la orele 10.00, ]n vecin[tatea patinoarului, pe scena amplasat[ acolo, vor urca, pre` de câteva ore bune, arti\ti \i trupe locale, urmând ca de la orele 12.00 s[ se ]nceap[ ]mp[r`irea celor 1.000 de por`ii de fasole cu cârna`i. Municipalitatea promite \i vin fiert pentru boto\[nenii prezen`i la manifest[ri. (M.A.)

Schimbare «cu cântec» la CJ Consilierii jude`eni PSD s-au retras de la lucr[rile \edin`ei ordinare de Consiliu Jude`ean, din cauz[ c[ pe ordinea de zi se afl[ proiectul de hot[râre semnat atât de cei de la PNL cât \i de cei de la PD-L privind schimbarea vicepre\edintelui CJ, social-democratul Constantin Manolache. Chiar \i ]n aceste condi`ii, \edin`a a putut continua, cvorumul fiind ]ndeplinit. }nainte de a se retrage, unii consilieri jude`eni PSD au `inut s[ ia cuvântul. „Am considerat c[ aceast[ stabilitate ]n CJ este corect[, c[ ingerin`a politicului trebuie l[sat[ pentru alte timpuri. Aceast[ nou[ alian`[ PNL-PDL vom vedea dac[ va merge, din punctul meu de vedere este o gre\eal[”, a spus Constantin Manolache. Social-democratul Mihai Darie a ar[tat c[ „domnul Manolache \i-a f[cut foarte bine treaba, dar ]n`eleg c[ tr[im ]n zodia oilor, c[ e vremea ciobanilor \i atunci când ciobanii nu au cap, e vai de oi sau vai de noi”. }n acela\i spirit \i-a ]nceput interven`ia \i consilierul jude`ean PRM, Dumitru Codreanu, cu adresare direct[ c[tre pre\edintele CJ. „Domnule pre\edinte, noi ]n Consiliu Jude`ean alt[ treab[ nu avem? Câ`i vicepre\edin`i mai schimb[m? Ar fi cazul, dvs., noua alian`[, s[ v[ lua`i lumin[ de la Bucure\ti, de unde soarele r[sare. Nu e normal s[ scuip[m pe cineva \i apoi s[-l aducem ]napoi”, a declarat Codreanu,

Constructori amenda`i de inspectorii de munc[

f[când referire ]n ultima fraz[ la democrat-liberalul Cristian Achi`ei, care a mai ocupat postul de vicepre\edinte ]n acest mandat.

Cristian Achi`ei, din nou vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean Democrat-liberalul Cristian Achi`ei este noul vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean. Acesta a fost ales, prin vot secret de c[tre 21 de consilieri jude`eni, din cei 23 care \i-au exprimat dreptul de vot. Di-

Un campus \colar nou, pe lâng[ altele, „]nghe`ate” de criz[ Criz[ \i lucr[ri ]nghe`ate la campusurile \colare din jude`. Cele cinci campusuri de la nivelul jude`ului sunt ]ncepute din 2008, când la conducerea institu`iei era o alt[ echip[ managerial[. La nivelul jude`ului sunt ]ncepute campusuri \colare la Co`u\ca, Bucecea, Suli`a, Vorona \i la Grupul |colar Industrial „Elie Radu” din municipiu. Mai nou, acestora li se va mai adaug[ un campus \colar la Tru\e\ti, cu banii ob`inu`i ]n urma unui proiect. La finalul s[pt[mânii trecute, primarul localit[`ii a fost la instruire la Piatra Neam`, proiectul aducând banii necesari pentru un campus \colar. Proiectul a fost depus la Agen`ia de Dezvoltare Regional[ Nord-Est Piatra Neam`, la Program Opera`ional Regional Axa 3, de c[tre Prim[ria Tru\e\ti. „Licita`ia pentru lucrarea la campus va fi organizat[ undeva ]n luna ianuarie, valoarea proiectului pentru noul campus din localitate fiind de 380 de miliarde de lei vechi. Deocamdat[ nu v[ pot spune mai mult”, a declarat Petrea Chiribu`[, viceprimarul din Tru\e\ti. Valoarea proiectului pentru campusul din Bucecea este de 178 de miliarde de lei. La Grupul |colar „Elie Radu”, s-a primit pentru investi`ii suma de 10,7 miliarde de lei vechi \i la Grupul |colar din comuna Suli`a 16,4 miliarde de lei vechi, iar la Grupul |colar „|tefan cel Mare \i Sfânt” din Vorona, 15,9 miliarde de lei. Noile unit[`i de ]nv[`[mânt se vor realiza prin reabilitarea cl[dirilor existente, construirea sau modernizarea c[minelor de elevi \i cantinelor, iar proiectele prev[d, de asemenea, \i construc`ia de s[li de sport \i terenuri de sport noi. (Petronela Rotariu)

feren`a de dou[ voturi s-au dus c[tre contracandidatul s[u, peremistul Dumitru Codreanu. }n aceste condi`ii, cu votul majorit[`ii, Cristian Achi`ei ocup[ de azi din nou postul de vicepre\edinte, ]n locul social-democratului Constantin Manolache. „}n conformitate cu rezultatul votului, noul vicepre-\edinte al Consiliului Jude`ean este domnul Cristian Achi`ei. }l felicit[m \i ]i dorim succes”, a spus Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ, la finalul votului. Noul vicepre\edinte a declarat c[ nu se vor mai produce schimb[ri ]n Executivul

CJ \i c[ mandatul s[u va fi „pân[ ]n iunie 2012. Din discu`iile cu membrii PNL, pare a fi o decizie extrem de ferm[ ca PSD s[ treac[ ]n opozi`ie clar[”. Reamintim c[ consilierii jude`eni PSD au decis s[ se retrag[ de la lucr[rile \edin`ei, ]n semn de protest fa`[ de noua alian`[ creat[ ]n CJ, PNL \i PD-L, \i fa`[ de instabilitatea de la nivelul Executivului CJ. Democrat-liberalul Cristian Achi`ei a mai fost vicepre\edinte ]n acest mandat, pre` de aproape un an de zile. (Monica Aionesei)

Ceart[ politic[ de la târgul tradi`ional de iarn[ Alian`a PNL-PDL format[ de curând la nivelul Consiliului Jude`ean deja scâr`âie. Nici bine nu au votat la unison proiectul de hot[râre privind schimbarea vicepre\edintelui CJ, social-democratul Constantin Manolache, c[ un altul a creat divergen`e, motiv pentru care cei de la PNL nu l-au votat, acesta fiind respins. Este vorba despre proiectul de asociere ]ntre Consiliul Jude`ean \i Prim[ria Municipiului Boto\ani pentru organizarea unui târg de iarn[, unde produc[torii autohtoni s[ ]\i poat[ desface produsele tradi`ionale. Liberalii nu au fost de acord cu faptul c[ se vrea alocarea unei sumei de 15.000 lei din bugetul CJ, \i asta cu atât mai mult cu cât ei inten`ionau s[ organizeze un astfel de eveniment, ]ns[ pe bani proprii, nu publici. „Sunt convins[ c[ putem fi parteneri ]n acest proiect, ne putem asuma ac`iunile culturale, dar nu \i cheltuielile. Noi nu vom vota atribuirea banilor, având ]n vedere c[ sunt prim[rii ]n jude` care au iluminatul public ]nchis”, a spus

liberala C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edintele CJ. De\i pre\edintele Mihai ~âbuleac a ]ncercat s[ ]i determine pe consilierii jude`eni PNL s[ propun[ un amendament prin care s[ diminueze suma prins[ ini`ial, pân[ la urm[ proiectul nu a fost adoptat, fiind doar 11 voturi pentru, 8 ]mpotriv[ \i 2 ab`ineri. |i asta ]n condi`iile ]n care la \edin`[ nu au participat \i consilierii jude`eni PSD. De cealalt[ parte, reprezentan`ii municipalit[`ii au precizat c[ organizarea târgului merge mai departe, cu sau f[r[ aportul Consiliului Jude`ean. „Târgul nu este ]n pericol. Cu siguran`[ o colaborare ]ntre CJ \i Prim[rie va exista. Oamenii din CJ ne vor pune la dispozi`ie date cu privire la me\te\ugari \i vânz[torii de produse tradi`ionale din jude`. Acolo era pus[ o sum[ simbolic[, punea fi \i un leu, dar nu cred c[ acesta a fost motivul pentru care cei de la PNL nu au votat proiectul”, a spus viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Târgul de iarn[ ar urma s[ se desf[\oare ]n perioada 17-20 decembrie, iar pe lâng[ oferta de produse tradi`ionale pus[ la dispozi`ie de produc[torii autohtoni, boto\[nenii sunt invita`i la tot felul de ac`iuni culturale. (Monica Aionesei)

Societate de construc`ii amendat[ de inspectorii de munc[ pe linia securit[`ii \i s[n[t[`ii ]n munc[. }n zilele de 18 \i19 noiembrie s-a desf[\urat campania na`ional[ privind promovarea \i controlul m[surilor de ]mbun[t[`ire a mediului de munc[ ]n domeniul construc`iilor. Din datele prezentate de Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc[ (ITM), la nivelul jude`ului au fost verifica`i 14 angajatori, cu 608 salaria`i. „Au fost constatate 35 deficiente \i dispuse 35 de m[suri. Au fost sanc`iona`i 13 angajatori, cu un num[r de 22 sanc`iuni, din care 21 avertismente \i o amend[ ]n valoare de 3.500 lei, fiind dispus[ \i oprirea din func`iune a echipamentului de munc[”, a declarat Roxana Gavril. Printre deficien`ele constatate se num[r[ lipsa evalu[rii riscurilor pentru securitate \i s[n[tate ]n munc[, instruirea necorespunz[toare a lucr[torilor ]n acela\i domeniu, desf[\urarea lucrului la ]n[l`ime cu echipamente necorespunz[toare dar \i lipsa verific[rii periodice a schelelor de c[tre persoane competente \i neasigurarea controlului medical periodic al lucr[torilor. (P.Rotariu)

Perfec`ionare pentru profesorii de chimie Profesorii de chimie boto\[neni se pot perfec`iona ]n cadrul unui proiect ce are loc la nivel na`ional. „Privim c[tre viitor - Formarea profesional[ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne ]n predarea eficient[ a chimiei” este un proiect care se adreseaz[ nevoii de cre\tere a calit[`ii ]n ]nv[`[mântul gimnazial \i liceal prin intermediul unui program inovativ, centrat pe formarea competen`elor profesionale adecvate unei societ[`i dinamice \i deschise. Proiectul este sus`inut prin Programul Opera`ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Grupul `int[ este format din 2.250 profesori chimie din ]nv[`[mântul preuniversitar. Proiectul se deruleaz[ ]n perioada septembrie 2010august 2012. Obiectivul general al proiectului ]l reprezint[ formarea \i dezvoltarea competen`elor personalului didactic de chimie din ]nv[`[mântul gimnazial \i liceal, ]n vederea ]mbun[t[`irii capacit[`ii acestuia de a utiliza metode interactive pentru transferul de cuno\tin`e. „Noi nu avem destui chimi\ti, pentru c[ elevilor, ]n general, li se pare o materie prea dificil[. Am convingerea, ]mpreun[ cu echipa de proiect, c[ ]i vom ajuta pe profesorii din ciclul preuniversitar s[ le arate cât de frumoas[ este aceast[ materie \i câte satisfac`ii ]`i poate da exercitarea unei profesii ]n acest domeniu”, a men`ionat Ana Maria Jo\ceanu, managerul de proiect. Profesorii vor avea posibilitatea s[ se ]nscrie pe site-ul e-chimie.upb.ro, unde pot opta pentru perioada preferat[ \i pentru ora\ul cel mai apropiat. Cursurile vor debuta efectiv ]n iunie 2011. Fiecare cursant va parcurge dou[ module de curs pentru ini`iere \i pentru perfec`ionare, 40 de ore, \i pentru formare profesional[ specific[, 96 de ore. (Petronela Rotariu)


3

30 noiembrie 2010 B[taie ]ntre de`inu`i. Un de`inut ]n vârst[ de 29 de ani a ajuns luni la spital dup[ ce a fost b[tut de un coleg de celul[. Acesta a avut nevoie de consultul unor medici fiind diagnosticat cu mai multe leziuni minore \i contuzii la nivelul fe`ei \i al capului. De`inutul, ]ncarcerat la Penitenciarul Boto\ani pentru tâlh[rie a intrat ]ntr-un conflict cu un coleg de celul[, ]ntre cei doi având loc o alterca`ie. Reprezentan`ii unit[`ii de deten`ie au declarat c[ a fost deschis[ o anchet[ ]n acest caz, agresorul urmând s[ fie trimis ]n fa`a comisiei de disciplin[ a Penitenciarului. }nc[ nu se cunosc motivele pentru care cei doi de`inu`i s-au agresat. (D.R.)

ESEN~IAL

Anchetat pentru uciderea so`iei Un b[rbat ]n vârst[ de 64 de ani, din Cucor[ni, este anchetat de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunii de omor calificat, dup[ ce au ap[rut suspiciuni ]n privin`a mor`ii so`iei acestuia. La autopsie s-a constatat c[ femeia prezenta urme de violen`[, ca \i cum ar fi fost strâns[ de gât. B[rbatul sus`ine c[ \i-a g[sit so`ia, de 54 de ani, decedat[ ]n locuin`a lor. S-a ]ntâmplat sâmb[t[ sear[, so`ul femeii sunând la 112. Potrivit anchetatorilor, cazul nu este deloc u\or, fiind mai mul`i factori care trebuie lua`i ]n seam[. Vasile Adochi`ei \i so`ia acestuia, Silvia Adochi`ei, sunt cunoscu`i ca fiind consumatori de alcool, ]ntre ei scandalurile fiind frecvente. Sâmb[t[ sear[, aceasta a fost g[sit[ f[r[ suflare. Dat[ fiind situa`ia, dup[ moartea femeii, poli`i\tii au deschis o anchet[ ]n acest caz, coordona`i de un procuror.

Sporuri de la Protec`ia Copilului care ajung la desz[pezire

Probe la autopsie: urme pe gâtul femeii Cu toate c[ trupul femeii nu prezenta urme vizibile de violen`[, la autopsie s-a stabilit c[ aceasta a suferit mai multe leziuni la nivelul gâtului, care ar fi putut fi produse prin violen`[. Mai exact, femeia a fost strâns[ de gât. Principalul suspect este chiar so`ul s[u, procurorii cercetându-l pentru s[vâr\irea

Liceeni abona`i la prezervative gratuite Liceenii sunt printre clien`i principali ai cabinetelor de planning familial, prin care se distribuie prezervativele gratuite. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani sus`in c[ elevii ob`in prezervativele gratuite pe baza carnetului de elev sau a buletinului de identitate. „Au dreptul la prezervative gratuite, sunt printre categoriile de beneficiari pentru c[ nu au venituri s[ le cumpere. Nu pot spune cu exactitate num[rul liceenilor care se adreseaz[ acestor cabinete, dar \tiu c[ vin totu\i mul`i”, spune Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt al Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani. Adresabilitatea este mai mare ]n cabinetele din mediul urban, la medicii de familie din mediul rural adresându-se foarte pu`ini elevi pentru a primi prezervative gratuite. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani consider[ c[ atât timp cât tinerii se adreseaz[ pentru materiale de contracep`ie \i de protec`ie este o garan`ie s[ num[rul sarcinilor nedorite se reduce, dar mai ales se previne r[spândirea bolilor cu transmitere sexual[. „Putem spune cu certitudine c[ s-a redus mult inciden`a bolilor cu transmitere sexual[, ]n ]n-

treaga popula`ie a jude`ului, deci \i ]n rândul tinerilor, al adolescen`ilor” mai spune purt[torul de cuvânt al DSP. Medicii Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie consider[ ]ns[, ]n ciuda num[rului mare de prezervative gratuite care ajung la tinerii afla`i ]nc[ pe b[ncile \colilor, c[ adolescen`ii sunt adeseori „repeten`i” la educa`ie sexual[. „Sunt foarte multe mame minore, mai ales din mediul rural. De sarcini nedorite ale adolescentelor nu este s[pt[mân[ s[ nu afl[m. Unele ajung ]n spital s[ nasc[, f[r[ s[ fi auzit de metodele de contracep`ie”, spune medicul Maria Olaru, directorul Maternit[`ii Boto\ani. (Aurora Dimitriu)

infrac`iunii de omor calificat. Luni, ]n urma unor expertize medicale suplimentare, procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani au decis ]nceperea urm[ririi penale fa`[ de Vasile Adochi`ei. Potrivit anchetatorilor, ]n urma expertizei medico-legale s-a stabilit c[ leziunile suferite de femeie la nivelul gâtului au avut leg[tur[ cu decesul acesteia. „A fost ]nceput[ urm[rirea penal[ fa`[ de acesta

pentru omor calificat. A fost internat la Spitalul de Psihiatrie. Mai urmeaz[ s[ facem câteva expertize medico-legale pentru a ne l[muri, urmând ca \i el s[ fie expertizat la sfâr\itul s[pt[mânii pentru a se vedea dac[ are discern[mânt sau nu. }n func`ie de aceste rezultate, vom da o solu`ie procedural[”, a declarat procurorul Vasile |elaru, din cadrul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. (D.R.)

Gabriel Opri\anu: «A lipsit un control riguros la spitale \i de asta sunt deficien`e» Dup[ ce liberalii avertizau cu câteva zile ]n urm[ c[ ]n spitale ar trebui f[cute controale serioase la achizi`iile din ultima perioad[, directorii de spitale au anun`at c[ abia a\teapt[ aceste controale, c[ nu au nimic de ascuns, \i c[, de fapt, astfel de verific[ri din partea reprezentan`ilor Consiliului Jude`ean sunt nu doar necesare, ci \i obligatorii. Ministerul S[n[t[`ii \i Direc`ia de S[n[tate Public[ Boto\ani au cam sc[pat din vedere spitalele jude`ului. „Din nefericire, ce s-a ]ntâmplat pân[ acum ]n sistemul sanitar nu a fost benefic pentru acest sistem. A lipsit un control riguros din partea DSP \i de asta ne confruntam acum cu deficien`e, Spitalul de Psihiatrie fiind

]ntr-o astfel de situa`ie”, spune directorul Gabriel Opri\anu. }n acest context, managerul Opri\anu consider[ nu doar binevenite ac`iunile de control din partea Consiliului Jude`ean la toate spitalele preluate dup[ descentralizare, dar \i obligatorii. Noul manager al Spitalului de Psihiatrie consider[ ]nsa c[ aceast[ situa`ie nu ar trebui speculat[ politic de unele partide. „}n ceea ce m[ prive\te, toate achizi`iile care se vor realiza la Spitalul de Psihiatrie cât voi fi director vor respecta strict cadrul legal, vor fi pe baz[ de licita`ie cum prevede legisla`ia”, mai spune managerul Spitalului de Psihiatrie. La rândul s[u, \i directorul Spitalului Jude`ean, medicul Ovidiu Mimor, consider[ absolut necesare \i normale controalele din partea Consiliului Jude`ean. „Nu are nimeni de ascuns nimic. S[ vin[ controalele pentru c[ a\a este normal”, spune \i managerul Spitalului Jude`ean „Mavromati”. (Aurora Dimitriu)

Bani de la institu`ionaliza`i pentru desz[pezirea drumurilor jude`ene. O sum[ de 846.000 lei, identificat[ ]n bugetul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC), a fost direc`ionat[ ]n conturile Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri (DJDP). Transferul a fost aprobat ]n \edin`a de Consiliu Jude`ean de luni, prin votul celor de la PNL, PD-L \i PRM. DJDP are nevoie de fonduri pentru a-\i suplimenta necesarul de material antiderapant pentru activitatea de ]ntre`inere a drumurilor jude`ene pe timp de iarn[, pentru achizi`ionarea de combustibil, dar \i pentru finalizarea unor lucr[ri de plombare pe drumul jude`ean Jolde\ti-Tudora-limit[ jude`. „Sa f[cut o analiz[ \i s-a identificat suma ca fiind disponibil[ ]n bugetul DGASPC. Deci putem face aceste vir[ri astfel ]ncât s[ fim preg[ti`i pentru activitatea de iarn[, dar \i pentru acea lucrare de ]ntre`inere”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ. Cei 846.000 lei provin din sume bugetate ca \i sporuri cuprinse ]n contractul colectiv de munc[ \i care nu s-au mai acordat, dar \i din sume bugetate pentru cinci proiecte depuse ]n anul 2009 la Agen`ia de Dezvoltare Regional[ Nord-Est, proiecte pentru care nu s-a semnat pân[ acum decât un contract de finan`are. „Sumele alocate ne vor ajunge \i ]n ianuarie. Banii sunt destina`i pentru achizi`ionarea de combustibil \i sare. Noi avem ]n stoc acum 2400 de tone de material antiderapant (n.r. amestec nisip \i sare) \i combustibil mai avem vreo patru tone. Cu banii primi`i urmeaz[ s[ achizi`ion[m \i restul de materiale necesare”, a declarat Romeo Caciuc, directorul executiv al DJDP. Contractul de plombare a drumului jude`ean a fost ]ncheiat cu firma Tehnic Asist \i are o valoare de 460.000 lei, cu tot cu TVA. (Monica Aionesei)


CMYK


CMYK


6

30 noiembrie 2010

TOPNEWS

Copii intoxica`i cu monoxid de carbon. Doi copii, frate \i sor[, au ajuns luni diminea`[ la spital dup[ ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o sob[ din locuin`[. Ionu` P., de 15 ani, \i sora sa, Georgiana P., de nou[ ani, din localitatea Vorona Mare, au acuzat stare de r[u de la orele dimine`ii, având simptomele unei intoxica`ii cu monoxid de carbon. Speria`i, p[rin`ii acestora au sunat la 112, la fa`a locului deplasându-se un echipaj al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[. Copiii au fost transporta`i de urgen`[ la Spitalul de Pediatrie. Prelua`i de medici, ace\tia \i-au dat seama c[ cei doi copii sunt ]n afara oric[rui pericol, fiind vorba de o intoxica`ie u\oar[. Dup[ ce au fost consulta`i de medicii spitalului, s-a stabilit c[ nu era nevoie de internarea lor, copiii fiind ulterior trimi\i acas[. (D.R.)

Prostitu`ia stârne\te anchet[ la „Prietenia” Prostituarea unor minore de la centrul „Prietenia”, din subordinea Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani, a determinat conducerea institu`iei s[ cear[ o anchet[ intern[. „Eu de anul trecut am spus: astfel de fenomene s-au ]ntâmplat ]n sistem”, declar[ directorul Liviu R[d[\anu. Liviu R[d[\anu, directorul institu`iei, a declarat c[ faptele deosebit de grave, nu pot s[ r[mân[ nepedepsite. „Pe partea de interven`ie asupra copilului, vom interveni prin consiliere, eventual printr-un control medico-legal s[ vedem dac[ nu a interve-

nit deja Poli`ia. Legat de posibila existen`[ a acestui fenomen ]n centrul Prietenia, eu de anul trecut am spus: astfel de fenomene s-au ]ntâmplat ]n sistem. Am fost hulit la acel moment, dar iat[ c[ ]ncep s[ apar[ \i probele. Dac[ va fi cazul, o eventual[ m[sur[ suplimentar[ de protec`ie

asupra copilului sau un alt mod de abordare, asta vor face speciali\tii din mers”, a men`ionat directorul DGASPC.

„Pân[ la urm[ r[spund de faptele proprii” Pe de alt[ parte, acesta a ad[ugat

c[ faptele minorilor sunt greu de prevenit, ]n condi`iile ]n care ei pot p[r[si centrul. „Din primele verific[ri, copiii nu practic[ astfel de obiceiuri necre\tine\ti ]n centru, ei ]\i iau ]nvoire, e dreptul lor legal prin legea 272, unde se duc, pân[ la urm[ r[spund de faptele proprii. Noi r[spundem de ei atât timp cât sunt ]n centru, s[ nu se ]ntâmple a\a ceva ]n centru \i s[ pre]ntâmpin[m ceea ce se ]ntâmpl[ ]n afara centrului”, a precizat R[d[\anu. Scandalul ]n privin`a faptelor petrecute la centrul mai sus amintit s-a iscat dup[ ce, s[pt[mâna trecut[, o femeie a fost arestat[ preventiv pentru proxenetism. }n urma anchetei s-a stabilit c[ s-a folosit de o minor[ de la acest centru, care era trimis[ s[ se prostitueze. (D[nu` Rotariu)

Cabinete din Policlinica A preferat s[ se interneze la vizate de restructurare «Mavromati» \i nu ]n Germania „Jude`eanului” Mic\orarea num[rului de cabinete medicale ]n vreau s[ spun acum la ce cabinete este adresabi-

Cadrele medicale ale Spitalului Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati” s-au confruntat luni diminea`[ cu o situa`ie cel pu`in inedit[. Un boto\[nean care a suferit un accident de munc[ ]n Germania dorind s[ fie transferat la noi ]n jude`. B[rbatul nu a vrut s[ fie tratat ]ntr-un spital din Germania. ]ns[ ce este curios este faptul c[ nu a vrut s[ mearg[ la Bucure\ti, Ia\i sau Cluj, unde sunt clinici universitare, ci la Spitalul Jude`ean „Mavromati”. Potrivit cadrelor medicale b[rbatul, ]n vârst[ de 52 de ani a fost r[nit grav ]ntr-un accident de munc[. A suferit mai multe leziuni la cap, ]ns[ ]n mod uimitor a refuzat s[ stea internat ]ntr-un spital din Germania cerând s[ vin[ ]n România. Astfel, luni diminea`[ boto\[neanul a ajuns la Mavromati adus cu o ambulan`[ din Germania. Situa`ia s-a dovedit a fi complicat[ \i din alt punct de vedere pentru medicii boto\[neni, pentru c[ pacientul era ]nso`it de o fi\[ medical[ redactat[ ]n limba german[. Au fost nevoi`i s[ apeleze la un traduc[tor pentru a afla diagnosticul b[rbatului. Dup[ ce a fost supus unui set complet de analize, boto\[neanul a fost internat ]n cadrul sec`iei de neurologie al Spitalului Jude`ean, fiind diagnosticat cu o hemiparez[. Costul transportului cu ambulan`a din Germania a fost suportat de statul neam`, pentru c[ boto\[neanul este asigurat \i cet[`ean al UE, \i a avut posibilitatea legal[ de a alege ]n ce stat al uniunii poate fi tratat. (D[nu` Rotariu)

Policlinica Spitalului Jude`ean nu ar trebui s[ ]i surprind[ pe boto\[neni, sus`ine managerul celui mai mare spital boto\[nean. Num[rul mic de pacien`i care trec pragul unor cabinete din Policlinic[ poate duce chiar la ]nchiderea acestora sau la diminuarea programului de activitate, pentru a eficientiza ambulatoriul. Managerul Spitalului Jude`ean anun`[ o nou[ ac`iune de eficientizare a Policlinicii unit[`ii pe care o conduce. Cabinetele din Ambulatoriul Spitalului Jude`ean care duc lipsa de pacien`i sunt din nou ]n vizorul conducerii unit[`ii medicale. Ovidiu Mimor, directorul celei mai mari unit[`i medicale din jude`, afirm[ c[ reducerea activit[`ii la unele dintre cabinetele Policlinicii, operat[ cu câteva luni ]n urm[, \i-a ar[tat primele efecte, dar mai este loc de diminuare a activit[`ii. O analiz[ ]n am[nunt va fi f[cut[ ]n vederea ]ncheierii contractului cu Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate pe anul 2011. „Cu m[surile luate pân[ acum am redus cheltuielile cu aproximativ 25%. Dar mai este loc. Nu

ANUN~ LICITA~IE S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 16.12.2010, ora 0900 - organizeaz[ licita`ie public[ pentru ocuparea locurilor disponibile ]n pia`[, dup[ cum urmeaz[: • ]nchiriere spa`ii ]n: - hala de carne pentru comercializare carne proasp[t[, - hala de lactate pentru comercializare produse lactate, - hala de preparate pentru comercializare preparate din carne; • utilizare platou pentru activit[`i autorizate. Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 13.12.2010 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i, consultarea documenta`iei \i achitarea taxei de participare se face la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 15.12.2010, ora 14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

litate sc[zut[. La momentul potrivit, probabil la ]nceputul anului viitor, vom anun`a ce cabinete au probleme cu adresabilitatea pacien`ilor \i vor intra ]n reducere de activitate”, declar[ managerul Spitalului Jude`ean.

„Pe baza raportului \efului de sec`ie se va decide soarta fiec[rui cabinet” Managerul Ovidiu Mimor sus`ine c[ ]n 2010 a preluat un contract deja ]ncheiat cu institu`ia de asigur[ri de s[n[tate, dar c[ pentru anul viitor cuvântul de ordine va fi „eficien`a” atunci când se va stabili noul contract de servicii medicale. „Nu ne permitem s[ mai lucr[m ]n pierdere. Dar s[ fie clar, nu eu voi decide ce cabinete intr[ ]n reducere de activitate. Analiza eficien`ei activit[`ii fiec[rui cabinet o va face \eful de sec`ie. Pe baza raportului lui se va decide soarta fiec[rui cabinet”, mai men`ioneaz[ managerul Spitalului Jude`ean. (A.D.)

Medicii nu vor s[ aleag[ ]ntre spitalul de stat \i cabinetul privat Sindicatul Medicilor Speciali\ti (SMS) din Boto\ani a sesizat Ministerul S[n[t[`ii s[ nu pun[ ]n aplicare propunerea legislativ[ care le interzice doctorilor s[ desf[\oare activitate \i ]n spital \i ]n cabinetele particulare. „Va fi un dezastru dac[ se va ajunge pân[ acolo ]ncât medicul s[ fie somat s[ aleag[”, consider[ reprezentan`ii sindicatului amintit. Din punctul de vedere al conducerii acestui sindicat nu este o competi`ie ]ntre spital \i cabinetul particular. Spitalul poate supraveghea medicii s[ vad[ dac[ ]\i fac datoria la locul de munc[, dar medicul este liber s[ fac[ ]n afara programului din unitatea de stat ce vrea, consider[ chirurgul Yassin Jaber, pre\edintele SMS Boto\ani. „|i la nivelul spitalului pacientul ]\i alege medicul. }l alege ]n cadrul spitalului sau ]n afara spitalului. La cabinetul s[u particular, medicul nu ]i impune pacientului s[ vin[ la el”, afirm[ Yassin Jaber. Pe de alt[ parte, reprezentantul Sindicatului Medicilor Speciali\ti recunoa\te c[ sunt anumite specialit[`i unde se preteaz[ s[ fii medic doar la privat, nu \i ]n spital. }n plus, medicul Yassin Jaber aduse ]n discu`ie faptul c[ sunt specializ[ri unde cabinetele particulare sunt pl[tite cu prioritate. (Aurora Dimitriu)

F[r[ carnete de munc[ Renun`area la carnetele de munc[ de la ]nceputul anului viitor \i ]nlocuirea cu o eviden`[ computerizat[ trebuie luat[ ]n calcul, ]n special, de boto\[nenei ce nu au ]nregistrate pân[ acum actuale carnete de munc[. Reprezentan`ii Inspectoratului Teritorial de Munc[ (ITM) reamintesc ]ncepând cu data de 1 ianuarie, carnetele de munc[ nu vor mai fi utilizate, locul lor urmând a fi luat de o eviden`[ computerizat[ a angaja`ilor. „Persoanele care din diverse motive nu au prezentat carnetele de munca la ITM ]n momentul ]nregistr[rii contractelor de munc[, sunt rugate s[ le prezinte ]n cel mai scurt timp la sediul institu`iei din municipiu, ]n vederea complet[rii. Din informa`iile pe care le de`inem, pân[ la sfâr\itul anului 2011 se va perfec`iona aplica`ia privind Registrul general de eviden`[ a salaria`ilor ]n format electronic, acesta ]nlocuind practic carnetele de munca existente la ora actual[”, a declarat Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media din cadrul ITM. Potrivit articolului 296 din Codul Muncii, vechimea ]n munc[ se probeaz[ cu carnetul de munc[ pân[ la data de 31 decembrie 2010, urmând ca Legea 130/1999 - privind unele m[suri de protec`ie a persoanelor ]ncadrate ]n munc[ \i Decretul Lege 92/76 - privind carnetul de munc[ s[ fie abrogate. }n vederea aplic[rii acestor prevederi la nivel na`ional a fost stabilit un plan de m[suri. Pân[ la sfâr\itul anului se vor inventaria toate carnetele de munca, urmând ca pân[ ]n data de 30 martie 2011 s[ se actualizeze toate informa`iile din aceste documente. Pân[ la data de 30 iunie 2011, inspectoratele de munca vor preda toate carnetele de munc[ angajatorilor pentru a fi ]nmânate titularilor pe baz[ de proces verbal. (Petronela Rotariu)


7

30 noiembrie 2010 Bruce Willis

PUBLICITATE

- De ce nu a jucat Bruce Willis ]n Titanic? - Pentru c[ i-ar fi salvat pe to`i de la moarte...

Mar`i, 30 noiembrie

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate decese

v^nz[ri apartamente 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Top Sport (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Lec`ia de s[-

n[tate (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Agenda economic[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA PREST|RI SERVICII

* Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272. (p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p)

Familiei Balan, sprijin \i profunde regrete la pierderea fiului. Fam. Graur. (2031-1)

comemor[ri

!

* Vând garsonier[ confort I, Prim[verii, 32 mp, et.4/10, G, F. Telefon: 0757.044.899. (2029-1) * Vând apartament 2 camere, str. }mp[rat Traian nr.21, parter, complet renovat. Rela`ii la telefon: 0751.602.298; 0752.979.689. (2003-1) * Vând apartament 2 camere, Prim[verii - cap[t 1, SD, 43,38 mp, la soare, et.2, izolat termic interior+ exterior, P+G+F, zon[ lini\tit[, rog seriozitate. Telefon: 0743.770.911. (G-9)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând teren extravilan 0,9 ha la \oseaua Boto\ani-St[uceni, la 700 m sud de cabana Rediu. Telefon: 0742.148.238. (G-2)

]nchirieri AGENDA TRANSPORTATORILOR

!

* }nchiriez garsonier[ confort I, G, F, stare foarte bun[, Prim[verii. Telefon: 0757.044.899. (2030-2) * }nchiriez garsonier[ (camer[ c[min), mobilat[, avans 2-3 luni, lâng[ stadion. Telefon: 0740.430.999. (G-4)

v^nz[ri diverse

28 noiembrie 1 an. De\i timpul trece, ochii ne sunt plini de lacrimi, triste`e, durere adânc[ \i priviri care te caut[ mereu de când ai plecat dintre noi, scumpa noastr[ mami \i so`ie |TEFAN LILIANA DOINA. Dumnezeu s[ te odihneasc[ ]n pace! Copiii Codru`, David \i so`ul Corneliu |tefan.

! Cu profund[ durere \i regret ]n suflet, amintim c[ pe 28 noiembrie se ]mpline\te un an de la dispari`ia celei ce a fost draga noastr[ nor[ \i cumnat[ |TEFAN LILIANA DOINA (LILI|OR). Nu te vom uita niciodat[! Dumnezeu s-o odihneasc[ ]n pace! Fam. |tefan Carol \i Elena Antonina.

* Vând 2 paturi de o persoan[, h[inu`e nou n[scut 0-9 luni \i 1-1,5 ani, dulap de buc[t[rie. Telefon: 0743.770.911. (G-4)

auto * Vând VOLKSWAGEN GOLF 1998, motor 1390, tax[ 210 euro, programat RAR. Pre` : 1.750 Euro. Telefon: 0733.692.334. (2032-3)

cump[r[ri * Cump[r laptop second hand, ofer 400 lei. Telefon: 0723.420.148; 0756.570.981; 0767.431.130. (G-4)

Cotidian editat de

SC GECOR SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Cu adânc[ triste`e ]n suflet, regret[m decesul celei ce a fost |TEFAN LILIANA DOINA, o blânde`e de femeie deosebit[ pe care nu o vom uita niciodat[. Dumnezeu s-o odihneasc[ ]n pace! Fam. Laz[r Gheorghe \i Laz[r Anica (mamaia).

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

!

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea articolelor din cotidianul Evenimentul de Boto\ani apar`ine exclusiv autorilor.

Persoane fizice Nume:............................................. Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:......................................... B.I./C.I.: seria......... nr.............. Textul anun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun` de maxim 20 de cuvinte, la o singur[ rubric[ pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE! Este obligatorie completarea datelor de identificare prev[zute ]n formular.


CMYK

8

30 noiembrie 2010

MONDEN

Roxana Ionescu, pl[tit[ cu 1.000 de euro \i o saco\[ cu prezervative. Roxana Ionescu s-a ocupat, sâmb[t[ sear[, de promovarea unei game de stimulente sexuale la o petrecere desf[\urat[ ]n Sibiu, dar a \i prezentat o colec`ie de lenjerie intim[. Plata a fost pe m[sur[: 1.000 de euro \i o saco\[ cu prezervative. So`ul vedetei a fost \i el recompensat de organizatori, primind mai multe cutii cu pastile pentru poten`[. Show-ul a fost prezentat de Dan Fin`escu \i Olix care, al[turi de Roxana, au sus`inut sexul protejat: „Iubi`i-v[ mult \i sigur!”, a fost mesajul lor.

Dana S[vuic[: Bianca Dr[gu\anu «Voi ar[ta \i fotografiile a pozat iar goal[ pentru Playboy neprelucrate» Bianca Dr[gu\anu a pozat din nou goal[ pentru revista Playboy, superba asistent[ a lui capatos fiind protagonista unui pictorial de senza`ie pentru luna decembrie. „Am vrut s[ poz[m cu o panter[, ]ns[ ]n ziua shooting-ului pantera era cam nervoas[ \i la sfatul dresorului a trebuit s[ renun`[m la idee”, spune C[t[lin Mih[il[, redactorul sef PLAY-

Invitat[ la emisiunea Acces Direct, Dana S[vuic[, a povestit despre pictorialul pe care l-a f[cut pentru revista FHM. Pentru c[ a fost criticat[ c[ a folosit programul Photoshop, Dana a spus: „Voi scoate la iveal[ \i câteva fotografii neprelucrate”. Dana S[vuic[ a fost prima invitat[ a Simonei Gherghe. „|edin`a foto a fost f[cut[ ]n Sicilia. A plouat foarte mult

\i am avut probleme cu vremea. Am ales Italia pentru c[ a\a a hot[rât echipa redac`ional[”, a declarat Dana. Frumoasa blond[ ]n vârst[ de 41 de ani a ad[ugat: „Au existat destule voci care au spus c[ fotografiile sunt foarte modificate. Au fost modific[ri mai mult la luminozitate, dar pentru a demonstra c[ a\a ar[t eu, peste câteva zile voi ar[ta \i pozele neprelucrate”. La final, Dana S[vuic[ i-a spus Simonei Gherghe: „Redactorul \ef de la FHM te vrea \i pe tine ]n publica`ia lui. Ar trebui s[ te gânde\ti”.

Deputatul Monica Iacob Ridzi sufer[ de o infec`ie la m[duva osoas[ Deputatul Monica Iacob Ridzi, fost ministru al Tineretului \i Sportului, este internat[ la Spitalul Universitar de Urgen`[ Bucure\ti, cu o infec`ie legat[ de m[duva osoas[, a declarat Bogdan Popescu, purt[tor de cuvânt al unit[`ii sanitare. Bogdan Popescu a precizat, pentru Mediafax, c[ Monica Iacob Ridzi este

internat[ de vineri, la sec`ia Hematologie a Spitalului Universitar de Urgen`[ Bucure\ti. Deputatul are o suferin`[ la m[duva osoas[, acutizat[ din cauza unei infec`ii, potrivit medicului. Acesta nu a f[cut alte preciz[ri privind starea fostului ministru al Tineretului \i Sportului.

BOY România, care ne asigur[ c[ pictorialul este unul incendiar. }ntrebat[ de PLAYBOY de ce a ales s[ pozeze goal[, Bianca r[spunde: „Nu m-a\ fi dus eu niciodat[ s[ cer s[ pozez f[r[ haine, dar când am primit oferta am acceptat pentru c[ sunt mandr[ de cum ar[t. }n fond, din asta tr[iesc: din vânzare de imagine, nu am idei preconcepute \i nu mi-e jen[ s[ o fac. E un drum ales de mine, nu e impus de cineva, a\adar toate deciziile pe care le iau ]mi apar`in 100%”.

Evenimente de Botosani nr.1760  

Ziarul orasului tau!