Page 1

CMYK

Cauciucurile de iarn[ nu sunt obligatorii ]n acest sezon

Pagina 5

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

Anul VI • nr. 223 (1748) • Vineri, 12 noiembrie 2010 • 8 pagini

Fost[ angajat[ a BRD, la judecat[ pentru delapidare Mariana Dulgheriu, fost angajat al BRD, sucursala Boto\ani, a fost trimis[ ]n judecat[ de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de delapidare ]n form[ continuat[ \i fals sub semn[tur[ privat[. Pagina 3

Leo Kohu`, inspector \ef adjunct Inspectoratul Teritorial de Munc[ Boto\ani:

Pagina 4

«Combaterea muncii f[r[ forme legale constituie o prioritate»

INT

ERV

Pagina 6

IU


2

12 noiembrie 2010

TOPNEWS

Gabriel Opri\anu, director al Spitalului de Psihiatrie, cu acordul pre\edintelui Consiliului Jude`ean. De\i a promovat concursul pentru ocuparea acestei func`ii, medicul Gabriel Opri\anu are nevoie \i de semn[tura \efului Consiliului Jude`ean, deoarece, de la 1 iulie 2010, \ase unit[`i spitalice\ti, printre care \i Spitalul de Psihiatrie, au trecut ]n administrarea autorit[`ii jude`ene. Pe lâng[ contractul de management pe care ]l va semna pe o perioad[ de trei ani de zile, noul director al Spitalului de Psihiatrie are de ]ndeplinit \i o serie de indicatori de performan`[. (M.A.)

Raluca T[nas[: «Calendarul, practic este o poveste» Boto\[neanca Raluca T[nas[, care urmeaz[ s[ fie protagonista unui calendar erotic scos pe pia`[ la ]nceputul lunii decembrie, a dezv[luit, ]n premier[, câteva detalii ]n privin`a modului cum au fost realizate fotografiile. Fost gardian public, proasp[ta fotomodel[ a declarat c[ sper[ ca oamenii s[ vad[ ]n acest calendar o femeie ]n ipostaze erotice, \i atât. „Toate \edin`ele foto se desf[\oar[ ]n diferite loca`ii. }ntr-o cafenea, ]ntr-un studio, ]ntr-o camer[ de hotel... Calendarul, practic, este o poveste. O poveste structurat[ pe 12 luni, cu 12 fotografii. }n fiecare fotografie sunt a\a cum m[ reg[sesc. Cuprinde totodat[ momente dintr-o zi obi\nuit[ de-a mea. Va ap[rea \i o figur[ masculin[, un b[rbat deosebit, nu o s[-i dau numele pentru c[ nu pot. B[nuiesc c[ o s[ fie descoperit ]n calendar”, a declarat Raluca T[nas[. Aceasta a mai spus c[

foarte mul`i, printre care \i fostul s[u \ef, au felicitat-o pentru idee. „Dup[ mediatizarea ideii, am fost sunat[ de mai multe persoane, m-au felicitat ]n mod special \i chiar m-am bucurat. Sunt foarte fericit[ c[ ]nc[ mai `inem leg[tura \i ne ]n`elegem destul de bine. |i mama mea a aflat tot din pres[, i-am spus c[ o s[ fie o surpriz[ pentru ea. Reac`ia ei a fost cea care m-a determinat s[ pun \i mai mult suflet ]n toat[ povestea. M[ sus`ine ]n mod necondi`ionat. M-a rugat s[-i promit ca primul calendar s[ fie al ei. |i vreau s[ m[ `in de cuvânt”, a mai spus Raluca T[nas[. }n ceea ce prive\te viitoarele proiecte, boto\[neanca a l[sat o doz[ de mister. „Sincer, nu \tiu ce urmeaz[ dup[ acest proiect. Dup[ cum bine am spus nu sunt la vârsta la care s[ am preten`ii de model, s[mi treac[ m[car prin minte s[mi fac o carier[ din asta. Cine \tie... Important e c[ ]mi voi realiza visul”, a completat Raluca. Calendarul, tip[rit ]n 1.000 de buc[`i, va fi lansat oficial cu sprijinul Board Media ]n data de 3 decembrie, la Tex Cafe, situtat pe bulevardul Mihai Eminescu. Ulterior, va putea fi comercializat de la toate chio\curile de difuzare a presei. Pre`ul unui calendar va fi de 9,99 lei. (D[nu` Rotariu)

ANUN~ LICITA~IE Prim[ria comunei R[chi`i, cu sediul ]n R[chi`i, comuna R[chi`i, jude`ul Boto\ani organizeaz[ licita`ie deschis[ cu strigare privind vânzarea cantit[`ii de 1590 m.l. de `eav[ din o`el degradat[, Ø = 90. Bunurile pot fi v[zute, ]n prezen`a unui angajat al prim[riei, la depozitul gospod[riei comunale R[chi`i. Licita`ia se va desf[\ura ]n data de 29 noiembrie 2010, ora 1100 ]n sala de \edin`e a Consiliului Local R[chi`i, comuna R[chi`i, jude`ul Boto\ani. }n caz de neadjudecare urm[toarele licita`ii se vor `ine ]n 06.12.2010, ora 1100 \i apoi ]n 13.12.2010, ora 1100. Data pân[ la care pot fi transmise adresele institu`iilor publice ]n vederea transmiterii f[r[ plat[, ]n condi`iile prev[zute de anexa 1 la H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere f[r[ plat[ \i de valorificare a bunurilor apar`inând institu`iilor publice este 24.11.2010. Num[rul de telefon unde se pot ob`ine informa`ii suplimentare despre bunurile ce fac obiectul vânz[rii: 0231.544.210. Instruc`iunile privind desf[\urarea licita`iei, pot fi ob`inute de la Biroul Achizi`ii Publice din cadrul Prim[riei comunei R[chi`i, prin depunerea cererii de participare. Condi`iile pe care trebuie s[ le ]ndeplineasc[ poten`ialii achizitori spre a fi admi\i la licita`ie: copie de pe certificatul de ]nmatriculare la Registrul Comer`ului \i codul fiscal pentru persoane juridice sau copie de pe actul de identitate pentru persoane fizice, chitan`a de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licita`ie eliberat[ de casieria Prim[riei R[chi`i, ]n cuantum de 5 lei. Documentele de participare la licita`ia de vânzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile ]naintea datei stabilite pentru `inerea licita`iei de vânzare a bunurilor, respectiv ]ncepând cu data de 24.11.2010. Pre`ul de la care porne\te licita`ia este de 5,37 lei/m.l. f[r[ T.V.A. Salturile de supralicitare: au fost stabilite - procentual ]n cuantum de 5% din valoarea ini`ial[.

Tot mai mul`i tineri accept[ job departe de cas[ Peste 100.000 de lei au fost pl[ti`i de Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) de la ]nceputul acestui an pentru stimularea mobilit[`ii geografice. Prin aceast[ m[sur[ persoanele care \i-au schimbat domiciliul sau fac naveta pe o distan`[ mai mare de 50 de kilometri pentru un loc de munc[ primesc prime de la stat. Conform datelor prezentate de Sorin |ologon, directorul executiv al AJOFM, prin aceast[ m[sur[ au fost ]ncadrate ]n acest an 55 de persoane. Astfel 29 de boto\[neni s-au ]ncadrat ]ntr-o localitate la o distan`[ mai mare de 50 de kilometri de domiciliul stabil. Acestea au primit fiecare o prim[ de ]ncadrare de 850 de lei. }n acela\i timp, de la ]nceputul acestui an, au fost ]ncadrate ]n alt[ localitate \i \i-au schimbat definitiv domiciliu 26 de persoane. Prima de instalare ]n aceste cazuri este de 2.975 de lei de persoan[. „Din punct de vedere al vârstei, m[sura a avut un efect mai mare asupra categoriei de vârst[ ]ntre 25-35 ani, 34 din cele 55 de persoane angajate fiind din aceast[ categorie”, a declarat Sorin |ologon. Au beneficiat de aceste prime persoanele indemnizate care s-au ]ncadrat pe o perioad[ de cel pu`in 12 luni iar drepturile au putut fi solicitate ]n termen de maxim 12 luni de la data ]ncadr[rii ]n munc[. (Petronela Rotariu)

Gheorghe D[nil[, r[mâne ]n interimat la Camera Agricol[ Consiliul Jude`ean Boto\ani a reluat procedurile pentru organizarea unui nou concurs pentru postul de director al Camerei Jude`ene Agricole. Asta dup[ ce examenul din luna octombrie a fost un e\ec total, cei trei candida`i ]nscri\i au luat note mai mici de 3, insuficient pentru a accede pe func`ia director al unit[`ii. Pân[ atunci, consilierii jude`eni au decis ca ]n continuare, cu titlu interimar, Gheorghe D[nil[ s[ ocupe func`ia de director al Camerei Jude`ene Agricole. Asta ]n ciuda faptului c[, D[nil[, ]n calitate de participant la concursul organizat ]n octombrie, nu a reu\it s[ ia nici nota 3. Din acest motiv, secretarul jude`ului a refuzat s[-\i pun[ viza de

legalitate pe hot[rârea de Consiliu Jude`ean adoptat[ la finele lunii octombrie. „Hot[rârea nu a primit viza de legalitate a secretarului jude`ului. Aceasta a fost transmis[ cu acela\i scop \i Institu`iei Prefectului, ]ns[ nu s-a primit niciun r[spuns. Ceea ce ]nseamn[ c[ hot[rârea ]\i produce efectele”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. }n prealabil s-a f[cut notificare la Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici pentru organizarea unui nou concurs. Acesta se va desf[\ura cel mai probabil la mijlocul lunii decembrie. „Sper[m ca de data aceasta ac`iunea s[ se finalizeze cu succes”, a conchis \eful jude`ului. (Monica Aionesei)


3

12 noiembrie 2010 Femeie ]necat[ ]ntr-un pârâu la Corl[`eni. O femeie ]n vârst[ de 69 de ani, din satul Vl[deni, comuna Corl[`eni, a fost g[sit[ decedat[ joi diminea`[, fiind ]necat[ ]ntr-un pârâu. La fa`a locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Deta\amentului de Pompieri Dorohoi. La sosirea echipei de interven`ie, corpul ne]nsufle`it al Stratic[i E. plutea la suprafa`a apei, la o distan`[ de circa un metru de mal. Trupul ne]nsufle`it a fost adus la mal cu ajutorul unei c[ngi. Poli`i\tii deplasa`i la fa`a locului au stabilit, la verificarea sumar[ a cadavrului, c[ nu prezenta semne de violen`[, ]ns[ a fost cerut[ efectuarea necropsiei pentru a se stabili cauzele decesului. (D.R.)

ESEN~IAL

Fost[ angajat[ a BRD, la judecat[ pentru delapidare Mariana Dulgheriu, fost angajat al BRD, sucursala Boto\ani, a fost trimis[ ]n judecat[ de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de delapidare ]n form[ continuat[ \i fals sub semn[tur[ privat[. }n acela\i dosar a mai fost trimis ]n judecat[ \i omul de afaceri Robert Simion Borda\, pentru infrac`iunile de delapidare \i falsuri sub semn[tur[ privat[. Potrivit rechizitoriului ]ntocmit de procurori s-a stabilit c[ ]n perioada ianuarie - decembrie 2007, prin falsificare de documente bancare, Dulgheru a executat opera`iuni neautorizate ]n conturile a zece clien`i, efectuând opera`iuni de ridicare \i retragere \i transferuri bancare f[r[ acordul titularilor contului, cu un prejudiciu total de 418.320 lei \i 27.119 euro.

So`ia lui Borda\, cercetat[ pentru instigare la delapidare

Joi diminea`[, dou[ echipaje ale Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani au intervenit pentru stingerea unui incendiu petrecut la subsolul unui imobil din centrul municipiului. Focul a fost pornit de persoane f[r[ ad[post care ]\i f[ceau veacul ]n fostul sediu al societ[`ii Vinalcool. Interven`ia nu a durat mai mult de 20 de minute, fl[c[rile fiind stinse cu u\urin`[ de pompieri. Din câte se pare s-a ]ncercat topirea izola`iei mai multor cabluri electrice ]n vederea furtului acestora. „Eu am sistem de supraveghere instalat. }ns[ nu \i l-a subsol, pentru c[ sunt numai pere`ii. Voi instala de acum sistemul \i la subsol. Au ]ncercat s[ fure cuprul din cabluri. Nu au f[cut pagube. Este o cl[dire monument istoric \i se afla ]n conservare” a declarat proprietarul cl[dirii Paul Colescu. (D[nu` Rotariu)

De asemenea, anchetatorii au mai stabilit c[ ]n perioada martie 2006 - august 2007 Dulgheru i-a ]nlesnit accesul lui Robert Simion Borda\, ]n baza unor documenta`ii false, la mai multe credite, cauzându-se un prejudiciu de 175.107 lei. De asemenea, Borda\ a fost \i cel care a determinato pe Dulgheru s[ ia din banii clien`ilor, beneficiind de peste 341.000 lei. }n acela\i dosar este cercetat[ \i so`ia lui Borda\, Maria Borda\. Cercet[rile sunt continuate de poli`i\tii de la Serviciul de investigare a Fraudelor fa`[ de aceasta, sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de instigare la delapidare. Cazul a fost unul de lovitur[ de imagine pentru sistemul bancar din Boto\ani, ar[tându-i hibele, dup[ ce \i ]ntr-un caz asem[n[tor, la BCR Boto\ani, s-a produs un prejudiciu de 300.000 lei. (D[nu` Rotariu)

Al doilea supravie`uitor al accidentului din Ucraina, adus acas[

Petri\or Tincu, al doilea supravie`uitor al teribilului accident din Ucraina, ]n care doi boto\[neni au murit, a fost adus ]n `ar[ ]n noaptea de miercuri spre joi, fiind transferat cu o ambulan`[ la Boto\ani. Ulterior a fost trimis la o clinic[ de specialitate din Ia\i.

}n urm[ cu o zi, cel[lalt r[nit, Bogdan Ciobanu, fotbalistul de la AS Roma, a fost adus ]n România, fiind transferat de asemenea la Ia\i pentru a fi ]n grija medicilor români. }n schimb, ]n urma insisten`elor angaja`ilor Consulatului României la Cern[u`i, s-a reu\it ob`inerea tuturor actelor de c[tre familiile celor dou[ persoane decedate, astfel c[, ]n cursul zilei de joi, rudele au putut s[ ]i ia acas[. „}n permanen`[ familiile au fost consiliate de c[tre un angajat al Consulatului, astfel c[ au fost ob`inute toate actele necesare pentru ca cele dou[ trupuri s[ poat[ fi luate acas[. Probabil ]n jurul orei 16.00 se vor porni pentru a duce cele dou[ sicrie metalice sigilate ]napoi ]n `ar[”, a men`ionat consulul Dorin Popescu. Accidentul a avut loc mar`i diminea`[, pe raza localit[`ii Hliboca, ]n Ucraina. Ma\ina ]n care se aflau cei patru boto\[neni a fost izbit[ ]n plin de un autoturism condus de un ucrainean care nu s-a asigurat la efectuarea unei dep[\iri. }ntr-o Dacie Papuc, se aflau Ovidiu Rusu Loredan, ]n vârst[ de 30 de ani, \oferul, iar pe locul din dreapta era o prieten[ de familie, Vasilica Ionela Cebelea, ]n vârst[ de 22 de ani, iar Bogdan Ciobanu \i Petri\or Tincu se aflau pe bancheta din spate. }n apropiere de localitatea Hliboca, Anatoli Munteanu, ]n vârst[ de 20 de ani, la volanul unui Volkswagen Passat, nu s-a asigurat la efectuarea unei dep[\iri \i a intrat ]n plin ]n Dacie. }n urma impactului Ovidiu Rusu \i Ionela Cebelea au murit pe loc. (D[nu` Rotariu)

Fostul sediu al societ[`ii Vinalcool, incendiat de boschetari

Ampl[ ac`iune a poli`i\tilor de la Rutier[

La DSP „cad” telefoanele de serviciu Angaja`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ vor da telefoane ]n interes de serviciu pe cheltuial[ proprie. Este una dintre m[surile de economie pe care noul director al institu`iei, medicul Silvana Tudorache, inten`ioneaz[ s[ le impun[ subordona`ilor, ]n condi`iile ]n care bugetul DSP este aproape pe terminate. „Ne vom descurca cu economia, nu e nicio problem[. Economia la convorbiri telefonice se poate face apelând la telefonul personal. Eu m[ bazez pe puterea exemplului meu. Nu am telefon de serviciu \i ]l voi folosi doar pe cel personal. Dac[ vor vedea c[ eu procedez astfel, \i ceilal`i angaja`i vor face la fel”, spune directorul Silvana Tudorache. Noul director este convins c[ \i ]n situa`ia ]n care lefurile bugetarilor au fost diminuate substan`ial de criz[, salaria`ii DSP vor g[si solu`ii \i nu vor avea motive s[ se plâng[. „Acum sunt atâtea op`iuni, atâtea posibilit[`i de a vorbi f[r[ s[ pl[te\ti prea mult pe mobilul propriu. O cheltuial[ mic[ pentru fiecare ]n parte poate aduce ]n final o economie deloc de neglijat la nivelul unei institu`ii”, mai spune \efa DSP. (Aurora Dimitriu)

Joi, municipiul Boto\ani a fost ]mpânzit de poli`i\ti de la Rutier[, prezen`a lor ]n trafic fiind u\or de observat de c[tre \oferi \i pietoni. }n realitate, a fost vorba de o razie la care au participat to`i poli`i\tii de la toate subunit[`ile rutiere din jude`, la o aplica`ie practic[. La orele dimine`ii, to`i au fost convoca`i la un curs de preg[tire de specialitate, iar dup[ amiaz[ au fost sco\i ]n teren. Astfel, ]n municipiu, dar \i la ie\irile din localitate, au fost ]n teren peste 60 de poli`i\ti. „Cet[`eanul ar trebui s[ se simt[ ]n siguran`[. Au fost to`i poli`i\tii de la rutier[ din jude`, care dup[ curs au ie\it ]n aplica`ie pentru descoperirea \i sanc`ionarea contravenien`ilor”, a declarat comisarul Dumitru Zm[u, \eful Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


CMYK

4

12 noiembrie 2010

TOPNEWS

Crin Antonescu vine azi la Boto\ani. Pre\edintele na`ional al PNL vine azi la Boto\ani, al[turi de al`i câ`iva membri din Biroul Permanent Na`ional, din structura de conducere central[ a partidului. Ace\tia vor participa la o ]ntâlnire a liderilor liberali din regiunea Moldova, dup[ care vor sus`ine o conferin`[ de pres[ de la orele 15.30. O alt[ vizit[ a lui Crin Antonescu fusese anun`at[ de PNL Boto\ani la ]nceputul lunii octombrie, când acesta trebuia s[ fie prezent la târgul agro-zoo organizat de liderii locali liberali, ]ns[ nu i-a mai onorat cu prezen`a. (M.A.)

Justi`ia \i Curtea de Conturi se contrazic pe sporurile de la Protec`ia Copilului Situa`ie cel pu`in ciudat[ la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani, unitate ]n subordinea Consiliului Jude`ean. }n numai câteva zile, dou[ organisme ale statului au dat decizii total contradictorii ]n ceea ce prive\te nivelul de salarizare a angaja`ilor din sistemul social. }n acest fel, ordonatorul de credite, care este Consiliul Jude`ean, se afl[ „]ntre ciocan \i nicoval[”. La ]nceputul s[pt[mânii, Curtea de Apel Suceava a dat hot[râre definitiv[ \i irevocabil[ ]n favoarea unui salariat al DGASPC, prin care institu`ia este obligat[ s[ ]i achite pe parcursul anului 2010 venitul salarial lunar la nivelul celui avut ]n decembrie 2009. Venitul salarial din decembrie 2009 cuprindea \i acele sporuri negociate ]n fostul contract colectiv de munc[, sporuri pe care Direc`ia nu le-a mai acordat ]ncepând cu 1 ianuarie 2010, când

s-a pus ]n aplicare Legea unitar[ a salariz[rii. Angajata DGASPC \i-a câ\tigat dreptul de a primi \i acele sporuri \i ]n anul 2010, lucru cu care ]ns[ Curtea de Conturi pare s[ nu fie de acord.

Curtea de Conturi ]i pune pe angaja`i s[ restituie sporurile }n urma unui control de circa dou[ luni de zile, desf[\urat la Consiliul Jude`ean \i la unit[`ile subordonate, Curtea de Conturi a concluzionat c[ inclusiv ]n 2009 acordarea acelor sporuri prinse ]n contractul colectiv de munc[ s-a f[cut f[r[ temei legal, drept care sumele respective trebuie retrase retroactiv de la angaja`i. „Sunt ]n situa`ia ]n care este foarte dificil s[ aleg calea. Curtea de Conturi a zis c[ trebuie t[iat tot ce sa acordat prin contractul colectiv de munc[ ]n 2009 f[r[ s[ aib[ ]n spate o lege special[, iar justi`ia spune acum c[ ]n 2010 trebuie pl[tit la nivelul lunii decembrie 2009. Nu pot s[ spun cine are dreptate, pot doar s[ spun c[ legea m[ oblig[, ca \i ordonator de credite, s[ respect \i ceea ce spune Curtea de Conturi \i ceea ce spune justi`ia”, a declarat

Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Situa`ia este cu atât mai dificil[ pentru Consiliul Jude`ean, cu cât pe rolul instan`ei de judecat[ se afl[ alte circa 1.000 de dosare ale salaria`ilor DGASPC care sper[ s[-\i recâ\tige nivelul salarial din decembrie 2009, din venitul salarial actual lipsindu-le exact acele sporuri ce au fost negociate prin fostul contract colectiv de munc[. Mihai ~âbuleac sus`ine c[ deocamdat[ nu va lua nicio decizie, ci va a\tepta hot[rârile instan`ei \i ]n cazul celorlal`i angaja`i. „A\tept un deznod[mânt ]n leg[tur[ cu aceast[ problem[. Deocamdat[, atât timp cât acest fenomen nu este definitiv, nu putem discuta despre sume. M[ aflu ]n acest moment ]ntr-o mare contradic`ie. Legea ]n vigoare la acest moment spune c[ ]n institu`iile bugetare drepturile salariale sunt cele prev[zute de lege \i nu se negociaz[”, a mai spus ~âbuleac. Reprezentan`ii CJ se afl[ ]n acest caz ]n dificultate, cu atât mai mult cu cât trebuie construit proiectul de buget pe anul 2011, iar ]n lipsa unor previziuni privind fondul de salariu, nu se \tie care va fi solu`ia adoptat[. (Monica Aionesei)

Institu`iile pot ob`ine finan`are Legea Educa`iei aduce prin Programul „Casa Verde” goana dup[ medita`ii Se lanseaz[ Programul „Casa Verde” \i pentru persoanele juridice. Unit[`ile administrativ-teritoriale, institu`iile publice \i de cult pot solicita fonduri pentru finan`area instal[rii sistemelor de ]nc[lzire care utilizeaz[ energie regenerabil[. Reprezentan`ii Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani anun`[ c[ ]n aceast[ s[pt[mân[ a fost aprobat, prin Ordinul nr. 1741 din 20 octombrie 2010, „Ghidul de finan`are a Programului privind instalarea sistemelor

de ]nc[lzire care utilizeaz[ energie regenerabil[, inclusiv ]nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de ]nc[lzire - beneficiari unit[`i administrativ-teritoriale, institu`ii publice \i unit[`i de cult”. Acest program finan`eaz[ instalarea de sisteme de ]nc[lzire care utilizeaz[ energie regenerabil[: energie solar[, energie eolian[, energie geotermal[, energie hidro, biomas[, inclusiv ]nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de ]nc[lzire. „Scopul acestui program ]l reprezint[ ]mbun[t[`irea calit[`ii aerului, apei \i solului prin reducerea gradului de poluare cauzat[ de arderea lemnului \i a combustibililor fosili utiliza`i pentru producerea energiei termice folosite pentru ]nc[lzire \i ob`inerea de ap[ cald[ menajer[, precum \i stimularea utiliz[rii sistemelor care folosesc ]n acest sens sursele de energie regenerabil[, nepoluante”, precizeaz[ Sorin Grindei, directorul APM Boto\ani.

Finan`area nerambursabil[ - pân[ la 90% din cheltuieli Prin acest program pot depune proiecte de finan`are unit[`ile administrativ-teritoriale, institu`iile publice sau institu`iile de cult pentru imobilele aflate ]n proprietatea ori ]n administrarea lor. Pot solicita finan`are pentru mai multe loca`ii ]n cadrul aceleia\i cereri de finan`are. Finan`area se acord[ prin modalitate nerambursabil[, ]n procent de pân[ la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Cuantumul finan`[rii nu poate dep[\i urm[toarele valori: 2.000.000 lei pentru institu`iile publice; 500.000 lei pentru unit[`ile de cult; ]ntre 500.000 lei \i 4.000.000 lei pentru unit[`ile administrativ-teritoriale, ]n func`ie de num[rul de locuitori. (Aurora Dimitriu)

Din examen ]n examen \i medita`ii cât mai multe. Asta-i a\teapt[ pe copii dac[ proiectul Legii Educa`iei va intra ]n vigoare. Cam din doi ]n doi ani, elevii vor fi testa`i, ]ncepând de la terminarea gr[dini`ei \i pân[ la liceu. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), sus`ine c[ suficient[ ar fi evaluarea la sfâr\it de ciclu de ]nv[`[mânt. }n acela\i timp, mai corect[ ar fi introducerea examenelor de admitere ]n liceu \i facultate, spune liderul LSI. „}n partea de ]nv[`[mânt preuniversitar, evaluarea din doi ]n doi ani ar conduce de fapt la o mai mare solicitare a elevilor decât pân[ acum. Au fost plângeri pân[ acum care priveau admiterea \i evaluarea prin testele na`ionale, pe motiv c[ acestea i-ar suprasolicita pe elevi. V[ da`i seama, c[ acum,

evaluarea aceasta la doi ani, dup[ p[rerea mea, va duce la o cre\tere a pie`ei medita`iilor. Noi ne plângem c[ exist[ aceast[ pro-blem[ a medita`iilor ]n ]nv[`[mânt, ]ns[ evaluarea la doi ani va duce la cre\terea num[rului de medita`ii, f[r[ doar \i poate. S-a vrut s[ se fac[ ceva \i s-a ajuns la altceva”, a declarat Liviu Axinte. Prima evaluare se face la \ase ani. La sfâr\itul clasei preg[titoare, ]nv[`[toarea verific[ dac[ elevul st[ bine cu emo`iile \i gândirea, dar \i dac[ are aptitudini pentru ]nv[`are. La finalul clasei a doua vine a doua testare: el trebuie s[ demonstreze c[ \tie s[ scrie, s[ citeasc[ \i s[ socoteasc[. Profesorii spun c[ e cam mult pentru un copil de opt ani. Ultima evaluare de la gimnaziu se face ]n clasa a noua. O testare de tip interna`ional. La ultima evaluare de acest gen, 60% dintre elevii români au demonstrat c[ nu \tiu s[ citeasc[ un text la prima vedere. Rezultatele acestor evalu[ri se trec ]n portofoliul educa`ional al elevului \i vor conta la admiterea ]n liceu, ]n propor`ie de 70%. (Petronela Rotariu)


CMYK

5

12 noiembrie 2010 Un senator a murit ]n timpul discursului. Caz incredibil ]n Parlamentul columbian. Senatorul Fernando Castro a murit, dup[ ce supravie`uise la dou[ atacuri de cord. Politicianul columbian a decedat tocmai când avea un discurs de la pupitru Senatului, care era difuzat ]n direct. Opera`iunea de salvare a fost ]ntârziat[ de faptul c[ liftul Parlamentului din Columbia nu mergea, iar la spital nu era oxigen. Filmul cu acest eveniment nefericit ]l pute`i urm[ri pe www.evbt.ro.

TOPNEWS

Cauciucurile de iarn[ nu sunt obligatorii ]n acest sezon Posesorii de autovehicule nu vor fi obliga`i s[ echipeze ma\inile cu anvelope de iarn[ ]n acest sezon, m[sura urmând s[ intre ]n vigoare la 1 noiembrie 2011, ]ns[ vor pl[ti amenzi dac[ vor provoca pagube din cauza nedot[rii corespunz[toare a vehiculului. „|oferii nu sunt obliga`i s[ aibe anvelope de iarn[, dar dac[ vor provoca un accident, vor derapa sau vor bloca drumul vor pl[ti amenzi, precum \i cheltuielile de degajare a drumului. Amenzile sunt ]ntre 4 milioane \i 20 de milioane de lei vechi. Totodat[, ]n ca-

Manageri sf[tui`i s[ taie „f[r[ mil[” din paturile unor sec`ii de spital Reprezentan`ii institu`iei boto\[nene de asigur[ri de s[n[tate consider[ c[ atunci când bolnavii stau câte doi ]n pat nu se poate vorbi de act medical de calitate. Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, afirm[ c[ ]nc[ sunt situa`ii de acest gen ]n spitalele boto\[nene, \i asta ]n condi`iile ]n care unele sec`ii din acelea\i unit[`i medicale stau cu saloane aproape goale. „Conducerile spitalelor ar mai putea umbla la reorganizarea sec`iilor, la redistribuirea paturilor ]ntre sec`ii. Nu este normal ca ]ntr-o sec`ie s[ stea mai mult de jum[tate dintre paturi goale, iar ]n saloanele altor sec`ii s[ se ]ngr[m[deasc[ bolnavii câte doi ]n pat. Dar asta `ine tot de priceperea \i voin`a managerial[”, spune directorul CJAS Boto\ani. O reorganizare a sec`iilor de spital s-a f[cut \i spre sfâr\itul anului trecut, nu ar fi o noutate pentru spitale, mai ales pentru cea mai mare unitate medical[ cu paturi din jude`. }ns[ reprezentan`ii CAS spun c[ de la unele sec`ii s-a t[iat cu mil[, chiar dac[ adresabilitatea pacien`ilor este mic[. „Conducerea spitalului \tie cel mai de unde s-ar putea t[ia, unde ar mai fi nevoie de paturi. Reorganizarea aceasta trebuie f[cut[ analizând cu aten`ie adresabilitatea fa`[ de fiecare sec`ie. Pe noi ne intereseaz[ s[ fie f[cute intern[rile ]n normalitate, s[ se asigure condi`iile pentru un act medical de calitate”, a mai spus \efa CJAS Boto\ani. (Aurora Dimitriu)

zul deterior[rii ma\inii ]ntr-un accident, proprietarii nu vor mai fi desp[gubi`i de companiile de asigurare dac[ nu au ma\inile echipate corespunz[tor”, a declarat joi ministrul transporturilor, Anca Boagiu. Boagiu s-a ]ntâlnit joi cu reprezentan`ii patronatelor \i sindicatelor din transporturi, ]n urma discu`iilor convenindu-se ca proiectul privind echiparea ma\inilor cu anvelope de iarn[ s[ fie modificat. O nou[ ]ntâlnire va avea loc peste o s[pt[mân[. Ministrul Transporturilor a precizat c[ anvelopele de iarn[ vor fi obligatorii pentru circula`ia pe drumurile din afara ora\elor. Boagiu a mai spus c[ va fi ]nfiin`at un corp unic de control ]n trafic, care va reuni inspectori din ARR, registrului Auto Român \i CNADNR. Ministerul Transporturilor a pre-

zentat recent un proiect de OUG care prevedea c[ \oferii de autoturisme \i camioane vor fi obliga`i s[ utilizeze anvelopele de iarn[ ]n perioada 1 noiembrie-31 martie, ]n

caz contrar urmând s[ pl[teasc[ amenzi cuprinse ]ntre 2.500 lei \i 4.000 de lei, \i s[ achite daunele aduse elementelor care compun drumul dac[ nu au asigurare.

Directorul Tudorache, sus`in[tor al sistemului de supraveghere video ]n spitale Montarea camerelor de supraveghere video ]n spitale, ]n camerele de gard[ sau ]n sec`ii, nu este deloc o idee rea, este de p[rere noul director al Direc`iei de S[n[tate Public[, medicul Silvana Tudorache. Directorul DSP sus`ine c[, ]n situa`ia ]n care spitalele \i-ar permite efortul financiar de a monta astfel de camere de supraveghere video, ar sus`ine f[r[ rezerve aceast[ ini`iativ[.

plica`iile de rigoare: erau atât pentru personal, cât \i pentru pacien`i \i apar`in[tori. Sunt bune. Nu ai nimic de ascuns, dai dovad[ de transparen`[, este totul la vedere. Dac[ financiar s-ar putea, a\ ]ncuraja montarea acestora”, declar[ directorul DSP.

De\i recunoa\te c[ montarea ]n spitale a camerelor de supraveghere video, ]n sec`ii, pe holuri, ]n camerele de gard[, este o idee extrem de controversat[, directorul Silvana Tudorache are convingerea c[ acest sistem de supraveghere nu ar aduce niciun deserviciu personalului medical \i nici pacien`ilor. Ideea, care a fost lansat[ cu câ`iva ani ]n urm[, ]n Boto\ani, de c[tre un fost director de DSP, medicul Gabriel Opri\anu, este v[zut[ acum de Silvana Tudorache ca o „dovad[ de transparen`[”. }n opinia sa, singurul obstacol care apare ]n montarea acestor sisteme de supraveghere video este cel de natur[ financiar[, pentru c[ altfel autorit[`ile care au preluat spitalele nu ar avea de ce s[ nu aprobe implementarea sistemului. „Eu cred c[ ini`ial s-a ]n`eles gre\it. Camerele de supraveghere video nu sunt neap[rat pentru urm[rirea personalului. Categoric, \i pentru personal, dar \i pentru pacien`i \i apar`in[tori. Pentru c[ sunt situa`ii ]n care personalul are un comportament normal, decent, dar este agresat verbal de pacien`i sau apar`in[torii acestora. Prima dat[ când am auzit eu de aceste camere ]n România a fost când acestea s-a montat, cu mai mul`i ani ]n urm[, la SMURD. Domnul doctor Raed Arafat d[dea \i ex-

De partea cealalt[, a celor care g[sesc c[ ideea lansat[ cu ani ]n urm[ nu a fost deloc inspirat[, se afl[ mul`i dintre asisten`ii medicali \i medicii boto\[neni. Pre\edintele Colegiului Medicilor Boto\ani este unul dintre ace\tia. „Eu cred c[ a fost cea mai proast[ ini`iativ[ posibil[. Ce se urm[rea, s[ se vad[ dac[ medicii iau \pag[ de la pacien`i? Asta era marea problem[ a sistemului? A fost o prostie \i de asta nici nu a fost \i nici nu va fi pus[ ]n practic[. Nici la pu\c[rie nu urm[re\ti fiecare mi\care a omului, dar mai ales la locul de munc[, s[ ]i mai adaugi un stres la cel cotidian. Nu c[ ar avea cineva de ascuns ceva, dar nu este normal s[ tratezi un om care munce\te ]n acest fel, cu suspiciune”, este p[rerea medicului Teodor T[nase, pre\edintele Colegiului medicilor Boto\ani. De\i adun[ p[reri pro \i contra, aceast[ ini`iativ[ adus[ ]n aten`ie cu câ`iva ani ]n urm[ nu are \anse s[ fie implementat[ ]n spitale din cauza lipsei banilor. Când din unit[`ile medicale lipsesc medicamentele, materialele sanitare, nu sunt bani pentru plata la timp a unor drepturi ale angaja`ilor, este greu de crezut c[ se vor g[si fonduri pentru a ]mpânzi holurile, saloanele, cabinetele \i buc[t[riile spitalelor cu camere de supraveghere video. (Aurora Dimitriu)

„Eu cred c[ a fost cea mai proast[ ini`iativ[”

Curg demisiile din Consiliul de Administra`ie de la „Nova Apaserv” O a treia demisie a fost ]nregistrat[ printre membrii Consiliului de Administra`ie al SC Nova Apaserv SA. Deciziile ]n cadrul acestui organism stau acum ]ntr-un singur om, deoarece, dac[ se mai ]nregistreaz[ o singur[ demisie, atunci Consiliul de Administra`ie nu mai are suport legal pentru a se ]ntruni \i a hot[r] ]n numele societ[`ii de ap[. Cel care a demisionat de curând este inginerul \ef al Serviciului de Gospod[rire a Apelor Boto\ani, Nistor Trofinov, renun`area sa având la baz[ regulamentul intern al institu`iei care nu-i permite s[ fac[ parte dintr-un astfel de organism de conducere. „Dumnealui a invocat faptul c[ regulamentul intern nu-i permite s[ fac[ parte dintr-un astfel de organism. Nimeni nu poate fi `inut cu for`a, a\a c[ nu ne r[mâne decât s[ complet[m acest organ de conducere”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean, institu`ie care este \i ac`ionarul majoritar al societ[`ii de ap[ (51%). Celelalte dou[ demisii s-au ]nregistrat ]n luna octombrie, chiar imediat dup[ desemnarea tuturor celor \apte membri din Consiliul de Administra`ie al SC Nova Apaserv. Acestea au apar`inut Amaliei Marian \i lui Ciprian Buzatu, ambii func`ionari publici ]n cadrul aparatului propriu al CJ, deci incompatibili cu statutul de membru ]n vreun Consiliu de Administra`ie. }n \edin`a Adun[rii Generale a Ac`ionarilor se va ]nscrie pe ordinea de zi adoptarea unei hot[râri pentru completarea acestui Consiliu de Administra`ie, \edin`[ ce va avea loc spre sfâr\itul lunii noiembrie. Un membru din Consiliul de Administra`ie este remunerat cu 1% din valoarea salariului directorului societ[`ii. Salariul directorului a fost stabilit la nivelul salariului unui vicepre\edinte de Consiliu Jude`ean, adic[ 4.400 lei brut, respectiv 3.800 lei net. Ceea ce ]nseamn[ c[ pentru o \edin`[ de CA, care ]n mod normal se `ine o dat[ pe lun[, un membru al acestui organism ]ncaseaz[ 38 lei net. (Monica Aionesei)

Educatoare criticate de inspectorii care le-au verificat activitatea Activitatea desf[\urat[ ]n unit[`ile pre\colare boto\[nene ]n anul \colar trecut a fost monitorizat[ de reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) ]n peste 130 de inspec`ii. Conform raportului publicat pe site-ul I|J, ]n anul \colar trecut au fost verificate 301 de cadre didactice ce predau ]n gr[dini`ele boto\[nene, ]n cele 157 de inspec`ii \colare realizate ]n 130 de unit[`i. Pe lâng[ aspectele pozitive eviden`iate ]n raport sunt prezentate \i problemele identificate pe linia proiect[rii didactice \i a calit[`ii actului didactic. }n unele situa`ii, planific[rile sunt elaborate f[r[ a se `ine cont de finalit[`i

\i obiective. „Prin proiectarea didactic[ nu se `ine cont de corelarea activit[`ilor comune cu activit[`ile alese, atât pe vertical[ cât \i pe orizontal[; practic, inventarul activit[`ilor pentru tematica stabilit[ nu r[spunde acesteia. Evaluarea copiilor pe baza c[reia se face planificarea nu are o viziune clar[, o fundamentare psihopedagogic[ real[, corect[, cu privire la particularit[`ile de vârst[ ale copiilor, a nivelului lor de dezvoltare individual[”, se arat[ ]n raportul publicat de I|J. }n ceea ce prive\te calitatea actului didactic, ]n unele grupe ale unit[`ilor pre\colare nu sunt amenajate centre tematice

]n acord cu tema parcurs[ de copii. „Prin ]ntreb[rile adresate copiilor, multe cadre didactice nu urm[resc extinderea ]nv[`[rii sau acumularea de noi informa`ii ci, doar reproducerea informa`iilor cunoscute. Oferta educa`ional[ este foarte slab[, este reprezentat[ de etichete, s[rac[, predomin[ activit[`ile frontale, abstracte, f[r[ materiale didactice distributive sau demonstrative. }n loc s[-\i construiasc[ o strategie didactic[ modern[, ]nc[ multe educatoare prefer[ metode clasice, uzate, neatractive”, sunt câteva dintre punctele slabe eviden`iate ]n acela\i raport. (Petronela Rotariu)


6

12 noiembrie 2010

INTERVIU

„Cele mai frecvente ]nc[lc[ri sunt neplata drepturilor salariale la termenele stabilite ]n contractele individuale de munc[, netransmiterea ]n termenul legal a modific[rilor la registrul general de eviden`[ a salaria`ilor ]n format electronic, neacordare repaus s[pt[mânal, iar pe perioada activit[`ilor cu caracter sezonier (]n special ]n domeniul construc`iilor) primirea la munc[ f[r[ forme legale de angajare“, Leo Kohu`, inspector \ef adjunct Inspectoratul Teritorial de Munc[ Boto\ani

Leo Kohu`, inspector \ef adjunct Inspectoratul Teritorial de Munc[ Boto\ani:

«Combaterea muncii f[r[ forme legale constituie o prioritate» Leo Kohut, inspectorul \ef adjunct, Rela`ii de Munc[, din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc[ (ITM), sus`ine c[ ]n func`ia pe care o de`ine are un atuu important, acela c[ provine din sistem. De\i sus`ine c[ este mul`umit de rezultatele activit[`ii depuse pân[ acum ca adjunct ]n ITM, Leo Kohut este de p[rere c[ este loc de mai bine. Care este principala problem[ pe care a`i identificat-o la investirea ]n func`ia de inspector adjunct al ITM? A\ ]ncepe prin a preciza c[ provin din sistem, fiind inspector de munc[ ]n cadrul ITM Boto\ani din anul 2000 \i, de atunci \i pân[ ]n prezent, am lucrat atât ]n compartimentul Eviden`a Muncii \i }ndrumare angajatori \i angaja`i, cât \i la Corpul de Control. Prin urmare, cunoscând toate problemele am ac`ionat ]n sensul rezolv[rii lor. Consider c[ am reu\it s[ formez o echip[ ]n jurul meu \i ]mpreun[ ne str[duim s[ ne facem treaba cât mai bine. Poate din exterior pare o activitate simpl[, ]ns[ v[ asigur c[ este un domeniu complex, activitatea de control nefiind lipsit[ de riscuri. Care este valoarea maxim[ a unei amenzi pe care o pot aplica inspectorii ITM \i care sunt cele mai frecvente nereguli depistate? Amenda maxim[ este de 10.000 lei pentru refuzul angajatorilor de a duce la ]ndeplinire m[surile dispuse de inspectorii de munc[ ]n procesele verbale, iar pentru primirea la munc[ a lucr[torilor f[r[ a avea ]ncheiate contracte individuale de munc[ angajatorii sunt pasibili de amend[ ]ntre 3.000 lei - 4.000 lei pentru fiecare persoan[ identificat[, f[r[ a se dep[\i valoarea de un miliard lei vechi. Care sunt cele mai frecvente ]nc[lc[ri a normelor ]n vigoare? Cele mai frecvente ]nc[lc[ri sunt neplata drepturilor salariale la termenele stabilite ]n contractele individuale de munc[, netransmiterea ]n termenul legal a modific[rilor la registrul general de eviden`[ a salaria`ilor ]n format electronic, neacordare repaus s[pt[mânal, iar pe perioada activit[`ilor cu caracter se-

zonier (]n special ]n domeniul construc`iilor) primirea la munc[ f[r[ forme legale de angajare. Cât prive\te situa`ia de pe pia`a muncii, munca f[r[ forme legale reprezint[ una dintre cele mai mari probleme. Care ar fi m[surile ce trebuie luate astfel ]ncât fenomenul s[ scad[? }ntr-adev[r, la nivel na`ional combaterea muncii f[r[ forme legale constituie o prioritate, desf[\urânduse ]n acest sens campanii permanente de identificare a angajatorilor care folosesc for`[ de munc[ f[r[ respectarea prevederilor legale. }n jude`ul Boto\ani, pân[ la finele lunii octombrie 2010 au fost depistate 148 de persoane lucrând f[r[ forme legale de angajare, la 111 angajatori, valoarea amenzilor fiind de 402.000 lei din total valoare amenzi aplicate de inspectorii de munc[ de 565.800 lei. Ca m[suri, cred c[ se impune organizarea unor campanii de con\tientizare a lucr[torilor ]n ceea ce

prive\te lipsa unei protec`ii sociale, a unor asigur[ri la fondul de pensii \i \omaj ]n cazul prest[rii muncii f[r[ forme legale, pentru a-i determina s[ nu accepte acest lucru \i, de asemenea, intensificarea controalelor \i efectuarea controalelor ]ncruci\ate cu alte institu`ii. Un num[r ridicat de boto\[neni sunt ]n \omaj tehnic. Au fost descoperite nereguli ]n timpul monitoriz[rilor unit[`ilor unde salaria`ii sunt ]n \omaj tehnic? De la ]nceputul anului \i p]n[ ]n prezent un num[r de 23 de unit[`i au notificat inspectoratul cu privire la \omajul tehnic, fiind afecta`i 474 salaria`i. Nu au fost descoperite nereguli la aceste unit[`i, poate \i pentru faptul c[ au fost monitorizate ]ndeaproape de inspectorii de munc[ ]n ceea ce prive\te respectarea prevederilor Ordonan`ei de Urgen`[ nr.4/2010 privind reglementarea unor m[suri de protec`ie social[ pentru anul 2010.

}n ceea ce prive\te sesiz[rile pe care le primi`i, cele mai multe se dovedesc a fi fondate sau nu? Care sunt domeniile de unde provin acestea \i care sunt neregulile semnalate? Pân[ ]n prezent au fost ]nregistrate 115 sesiz[ri, cele mai multe dovedindu-se a fi fondate. Principalele aspecte sesizate au fost cele referitoare la neplata drepturilor salariale, formulate de salaria`i din domeniile de activitate: comer`, construc`ii, servicii, produc`ie. Disponibiliz[rile ce au avut loc ]n cadrul ITM au afectat buna desf[\urare a activit[`ii ]n cadrul institu`iei? Ne str[duim ca activitatea institu`iei s[ func`ioneze la standarde cât mai bune, astfel ]ncât cet[`enii s[ nu aib[ de suferit. Colegii au un volum suplimentar de munc[, urmare a disponibiliz[rilor efectuate, mai ales ]n cadrul compartimentului Eviden`a Muncii, ]ns[ ]ncerc[m s[ solu`ion[m

cererile de eliberare a carnetelor de munc[, ale adeverin`elor de vechime, etc., ]ntr-un timp cât mai scurt. Sunte`i mul`umit de rezultatele ob`inute pân[ acum? }n general da, ]ns[ tot timpul e loc \i de mai bine \i, crede`i-m[, am acea energie \i voin`[ ]n a ob`ine rezultate cât mai bune. Ce planuri de viitor ave`i ]n calitate de inspector adjunct al ITM? Mi-a\ dori s[ organizez mai multe ]ntâlniri cu ]ntreprinz[torii din mediul privat, cu salaria`ii, cu reprezentan`ii salaria`ilor, ]n vederea inform[rii asupra prevederilor legale ]n domeniul rela`iilor de munc[ ce trebuie respectate. De asemenea, doresc ca prin efortul depus de ]ntreaga echip[ a inspectoratului, s[ ]ntreprindem ac`iuni prin care fenomenul muncii f[r[ forme legale s[ fie diminuat. (Interviu realizat de Petronela Rotariu)


12 noiembrie 2010 Lec`ia de sex - Tati, tati, cum apar copiii? |i tat[l ]ncepe s[ povesteasc[: - }ntr-o zi, a sosit o pas[re cu o s[mân`[ \i a plantat-o ]n

7 gr[din[. Dup[ nou[ luni, mama a cules-o \i a\a ai ap[rut tu. Dup[-amiaz[, feti`a scrie ]n jurnalul s[u: „Azi am vorbit despre sex cu tata. E praf!”.

Vineri, 12 noiembrie

PUBLICITATE mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente

10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 La poarta Europei (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 17.30 Interviul s[pt[-

m^nii (d) 17.30 - 18.00 Reporter Tele’M (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Drept la `int[! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA PREST|RI SERVICII

* Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272. (p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BTSV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

]nchirierea unui spa`iu cu destina`ia farmaciei ]n satul B[lu\eni; garan`ia de participare 200 lei; data limit[ ]nscriere: 3 dec. 2010, ora 9.00; informa`ii suplimentare tel.: 0231/515.849. (2019-1)

decese

! Familia Cornelia \i Ioan Rotundu este al[turi de Geta \i Maricel Ani`ulesei la decesul tat[lui, IOAN ANI~ULESEI din Dersca \i le transmite sincere condolean`e. Dumnezeu s[-l pomeneasc[ ]n }mp[r[`ia sa!

* Vând apartament 2 camere, str. }mp[rat Traian nr.21, parter, complet renovat. Rela`ii la telefon: 0751.602.298; 0752.979.689. (2003-12)

v^nz[ri diverse

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând calorifer font[ 13 elemen`i, \ifonier nuc, mas[ TV pe rotile, oglind[ cu vitrin[, m[su`[ sticl[. Telefon: 0231/582.024; 0728.032.612. (G-2)

licita`ii * Prim[ria comuna B[lu\eni organizeaz[ licita`ie public[ pentru concesionarea a 5.000 mp teren extravilan sat Buzeni; deschiderea ofertelor: 2 dec. 2010, ora 10.00 la sediul prim[riei; data limit[ depunere oferte: 2 dec. 2010, ora 9.00; documenta`ia de atribuire se ob`ine de la sediul prim[riei, tel. 0231/515.849. (2018-1) * Prim[ria comuna B[lu\eni organizeaz[ licita`ie public[ cu strigare pe 3 dec. 2010, ora 10.00 la sediul prim[riei pentru

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Cotidian editat de

SC GECOR SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea articolelor din cotidianul Evenimentul de Boto\ani apar`ine exclusiv autorilor.

Persoane fizice Nume:............................................. Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:......................................... B.I./C.I.: seria......... nr.............. Textul anun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun` de maxim 20 de cuvinte, la o singur[ rubric[ pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE! Este obligatorie completarea datelor de identificare prev[zute ]n formular.


CMYK

8

12 noiembrie 2010

MONDEN Mihaela Borcea: «Am pierdut o sarcin[ ]n \ase luni»

Invitat[ ]n platoul „Happy Hour” pentru a vorbi despre c[snicia ei cu \eful lui Dinamo \i despre eventuala amant[ Daniela Crudu, Mihaela Borcea a l[sat de ]n`eles c[ specula`iile presei nu o deranjeaz[ câtu\i de pu`in.

Mihaela Borcea spune c[ nu ar divor`a de Cristi dac[ lar prinde cu o amant[. „Astfel de subiecte apar deoarece fetele sunt dornice de publicitate. So`ul meu este tân[r, rafinat, elegant. Este vânat de fete. Este un b[rbat cuceritor, care este problema?!”, a spus Mihaela Borcea ]n emisiunea lui M[ru`[. Mai mult, so`ia \efului de la Dinamo a m[rturisit c[ ]i d[ voie so`ului ei s[ o ]n\ele, anun`ând c[ nu ar divor`a ]n cazul ]n care \i-ar prinde partenerul de via`[ cu o amant[ - aviz amatoarelor! „Cristi este un b[rbat cuceritor, se \tie, asta e. }n niciun caz nu a\ divor`a de el dac[ a\ afla c[ m-a ]n\elat. Este cea mai mare prostie! Sunt o femeie echilibrat[, sunt tot felul de tenta`ii. Pentru mine, familia este foarte important[. Doi oameni care gândesc realist nu pot divor`a pentru c[ a f[cut unul o prostie. Sunt geloas[, totu\i, e normal”, a mai `inut s[ precizeze so`ia lui Cristi Borcea. Totodat[, partenera de via`[ a boss-ului din |tefan cel Mare, cu care milionarul este ]nsurat de 22 de ani \i are trei copii, a mai f[cut o m[rturisire dureroas[, spunând c[ a pierdut o sarcin[, ]n urm[ cu mai mult[ vreme. „Când am v[zut accidentul de la Maternitatea Giule\ti, am sim`it un mare gol ]n stomac, pentru c[ am pierdut \i eu cu mult timp ]n urm[ o sarcin[. |tiu ce ]nseamn[, ca mam[, s[ pierzi un copil. Se ]ntâmpla ]nainte cu 5 ani de a-i na\te pe ultimii. Am fost mereu o femeie agitat[ \i nu am ascultat sfatul medicilor. Am lucrat \i am pierdut sarcina pe la \ase luni \i jum[tate \i era s[ ]mi pierd \i viata”, a mai spus Mihaela Borcea.

Vedet[ TV din România, sex cu Berlusconi Revista italian[ OGGI speculeaz[ ]n ultimul s[u num[r pe seama faptului c[ o vedet[ TV din România ar fi f[cut sex cu Silvio Bersluconi. Oggi, una dintre cele mai bine vândute reviste din Italia, a publicat chiar o ]nregistrare video ]n care renumitul specialist ]n impresariat artistic Lele Mora conduce dou[ tinere, o cubanez[ \i o vedet[ de televiziune din România la casa premierului italian din apropierea ora\ului Milano. Filmule`ul, realizat ]n luna iulie a acestui an, ]l ]nf[`i\eaz[ pe Mora ]n timp ce le conduce pe cele dou[ tinere la o ma\in[ cu geamuri fumurii la biroul s[u din Milano, dup[ care se ]ndreapt[ c[tre casa lui Berlusconi, f[r[ s[ opreasc[ la un punct de control al poli`iei. Controversatul impresar italian nu este la prima astfel de aventur[, fiind deja anchetat ]ntr-un dosar de favorizare a prostitu`iei. Iar politicienii din opozi`ie au argumentat c[ Silvio Berlusconi se transform[ el ]nsu\i ]ntr-o persoan[ \antajabil[. „Exista o oarecare u\urin`[ cu care femeile sus`in c[ sunt implicate ]n cazuri de prostitu`ie ob`in acces la re\edin`a premierului”, a declarat Luigi de Magistris, membru al partidului Italia Valorilor. Pe www.evbt.ro pute`i urm[ri dou[ filmule`e ]n care apar cele dou[ fete care sunt conduse la re\edin`a premierului italian Silvio Berlusconi.

A ap[rut lenjeria intim[ cu magne`i. Veste bun[ pentru b[rba`i, ]n special pentru cei gr[bi`i sau ne]ndemânatici. Un brand fran`uzesc a lansat o linie de lenjerie intim[ care se ]nchide cu magne`i, mai u\or de utilizat \i mai pu`in vizibil[ pe sub haine. Colec`ia se nume\te „Lingerie Dement” \i atât sutienul, cât \i slipul se ]nchid cu magne`i. Modelele „Volant” sunt create pentru m[rimi mici \i subliniaz[ linia coapselor, iar cele „Charmant” avantajeaz[ formele mai mari, având avantajul de a nu fi vizibile sub haine.

Anca Pandrea, internat[ la Urgen`e

Zilele trecute România era s[ piard[ una dintre cele mai talentate actri`e sau una dintre viitoarele staruri ale industriei XXX, depinde cum privim lucrurile. }n timp ce se ocup[ cu treburile gospod[re\ti, ]n curtea casei sale, artist[ s-a trezit plin[ de sânge, ]n zon[ na\ului \i a gurii. Dus[ de urgen`[ la Spi-

talul Floreasca din Bucure\ti, so`iei lui Iurie Darie i s-au administrat imediat perfuzii. Din fericire, Anca Pandrea \i-a revenit \i se afl[ acum ]n afar[ oric[rui pericol, medicii recomandându-i odihn[ pentru urm[toarele zile. „Mi s-a recomandat repaus câteva zile, când m[ duc iar la control. Aveam \i tensiunea m[rit[ dup[ ce am c[rat butoaie grele cu vin, la cram[”, a declarat Anca Pandrea pentru Libertatea.

Evenimente de Botosani nr.1748  
Evenimente de Botosani nr.1748  

Ziarul orasului tau!

Advertisement