Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 209 (1734) • Luni, 25 octombrie 2010 • 8 pagini

Milioane de euro investite ]n termoficare De\i fiecare comun[ are câte cel pu`in un medic de familie, mai sunt localit[`i rurale unde oamenii simt lipsa medicului la care s[ se prezinte ori de câte ori au o problem[ de s[n[tate. Ca s[ ajung[ la cel mai apropiat cabinet de medicin[ de familie, unii s[teni trebuie s[ str[bat[ \i 5-7 kilometri pe drumuri de `ar[, pe viscol sau ploaie. Pagina 3

C[t[lin Obuf Buh[ianu, deputat PDL:

Drumuri lungi pân[ la medicul de familie Pagina 2

„O comunicare mai eficient[ ar fi f[cut ca aceste m[suri de austeritate s[ fie privite cu al`i ochi de popula`ie”

INT

ERV

Pagina 6

IU


2

25 octombrie 2010

TOPNEWS Drumuri lungi pân[ la medicul de familie De\i fiecare comun[ are câte cel pu`in un medic de familie, mai sunt localit[`i rurale unde oamenii simt lipsa medicului la care s[ se prezinte ori de câte ori au o problem[ de s[n[tate. Ca s[ ajung[ la cel mai apropiat cabinet de medicin[ de familie, unii s[teni trebuie s[ str[bat[ \i 5-7 kilometri pe drumuri de `ar[, pe viscol sau ploaie. Unii medici de familie din jude` au pe liste un num[r dublu de pacien`i fa`[ de maximul prev[zut de lege. Sunt medici cu peste 3.500 de pacien`i, sau chiar cu peste 6.000 de asigura`i pe liste, ]n condi`iile ]n care fiecare medic ar trebui s[ se ]ngrijeasc[ de s[n[tatea a maxim 2.000 de asigura`i. Cu toate acestea, chiar \i acolo unde drumurile oamenilor pân[ la dispensarul medical num[r[ 5-6 kilometri iar cozile ]n sala de a\teptare par interminabile, autorit[`ile locale nu sunt ]ntotdeauna interesate s[ aduc[ un al doilea medic ]n comun[. De la Casa de Asigur[ri de S[n[tate \i Direc`ia de S[n[tate Public[ Boto\ani s-a dat und[ verde de ]nfiin`are a unor posturi de medici de familie ]n jude`. Comisia paritar[ ]ntrunit[ cu câteva luni ]n urm[, a aprobat ]nfiin`area a noi 11 posturi de medici de familie, ]ns[ ]n unele localit[`i doctorii nu se pot instala ]n dispensare, chiar dac[ exist[

spa`ii pentru cabinetele noi. Consilierii locali nu se ]n`eleg dac[ s[ accepte venirea unui medic nou sau nu.

Semn[turi strânse pentru medic Printre comunele unde s-a aprobat ]nc[ un post de medic de familie pe lâng[ cel existent deja este \i comuna Havârna. Aici medicul de familie Mariana Munteanu are pe list[ 3.607 asigura`i de s[n[tate, incluzând \i pacien`i din satele Neculce, Galben, T[t[r[\eni \i Balin`i. Unii dintre ace\tia au de str[b[tut câte \apte kilometri pân[ la dispensar, ]n condi`iile ]n care drumurile sunt aproape imposibil de parcurs atunci când plou[ \i noroiul pune st[pânire pe sate. „Este un medic care vrea s[ vin[ la noi dar nu se ]n`eleg ]ntre ei consilierii locali. Unii sunt pentru venirea medicului, al`ii ]mpotriv[. Spa`iu ar avea unde s[ lu-

creze. La T[t[r[\eni, ]n vechiul CAP s-a construit un sediu cu destina`ia asta. A venit \i unul dintre consilieri \i a luat semn[turi de la oameni c[ vor medic ]n comun[. Sigur c[ au semnat to`i pentru c[ fiecare vrea s[ aib[ medic mai aproape, nu s[ mearg[ pe orice vreme cu copilul sau cu un bolnav b[trân ]n c[ru`[ pân[ la dispensarul de la centru de comun[. Sper[m ca semn[turile strânse s[ ajute la ceva”, spune un localnic din T[t[r[\eni. Posturi noi de medici s-au aprobat ]n acest an atât pentru mediul rural, cât \i pentru urban. Pentru municipiul Boto\ani s-au aprobat dou[ posturi, pentru Dorohoi \i S[veni câte un post, Fl[mânzi - 2 posturi, iar pentru Ad[\eni, Dim[cheni, Havârna sat T[t[r[\eni, Ungureni - sat C[lug[reni, Vorniceni, Vl[sine\ti, Albe\ti - sat Tudor Vladimirescu, Manoleasa - sat \i Liveni, câte un post. (Aurora Dimitriu)

Publicitate

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari, s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate între ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!

5 milioane de euro pentru reabilitarea Teatrului „Mihai Eminescu” Boto\ani. Municipalitatea este pe cale s[ semneze un proiect european prin care s[ realizeze o serie de lucr[ri de investi`ii ]n unitatea de cultur[, atât lucr[ri de interior cât \i de exterior. Astfel cl[direa ar urma s[ fi consolidat[, iar la interior va fi reamenajat[ sala de spectacol precum \i dot[rile pentru scen[. Pe perioada derul[rii investi`ii Teatrul va fi ]nchis, actorii urmând s[-\i deruleze activitatea ]n alte unit[`i din municipiu, cum ar fi Casa de Cultur[ a Sindicatelor sau Casa Tineretului. (M.A.)

Ada Macovei pune cadrele didactice la treab[ Directorii unit[`ilor \colare boto\[nene au aflat la \edin`a pe care au avut-o cu \efii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) despre proiecte educa`ionale ce se vor desf[\ura ]n urm[torii trei ani. Din punctul de vedere al Adei Macovei, inspector \colar general I|J, directorii au primit dou[ ve\ti, una bun[ \i una mai pu`in bun[. Vestea bun[, exprimat[ de \efa educa`iei boto\[nene, pe care directorii au aflat-o este c[ toate proiecte depuse de I|J au fost câ\tigate. „Vestea mai pu`in bun[ este c[ asta ]nseamn[ mai mult[ munc[ de la inspectorul \colar general pân[ la cel debutant ]n educa`ie, pentru ca acestea s[ poat[ fi implementate. Vor fi foarte multe cadre didactice care vor fi implicate ]n proiecte \i vor câ\tiga bani din acestea”, a declarat Ada Macovei. De la ]nceputul acestui an \colar I|J implementeaz[ \ase proiecte educa`ionale, a c[ror durat[ este de trei ani. Inspectorul \colar general al I|J a atras aten`ia c[ primul an al acestor proiecte este cel mai greu, fiind anul ]n care cei care sunt cuprin\i ]n proiecte sunt la ]nceput. }n primul an se vor forma \i echipele de proiect. Din punctul de

vedere al \efei educa`iei boto\[nene acest prim an al proiectelor este un adev[rat hop, pentru c[ acestea se aseam[n[ ]ntr-o foarte mic[ m[sur[ cu proiectele pe ]nv[`[mânt rural. „Dac[ la proiecte la care am mai lucrat ]mpreun[ gestionam undeva ]n jur de 10.000 de dolari, acum sumele sunt greu de scris \i pe hârtie, proiecte de 217 miliarde de lei, sau 180 de miliarde de lei, sunt sume colosale pe care `i-e fric[ s[ le semnezi \i s[ gestionezi \i s[ le aprobi. Sper[m ca Dumnezeu va fi de partea noastr[, c[ ne va ajuta, \i ne va da putere de munc[ \i s[n[tate \i suficient[ inteligen`[ \i deschidere pentru a le pune ]n practic[”, a spus Ada Macovei. (Petronela Rotariu)

Poli`istul Lucian Leahu, eliberat de magistra`ii suceveni Agentul \ef principal Lucian Leahu a fost eliberat vineri sear[ de magistra`ii Cur`ii de Apel Suceava. Eliberarea sa are loc dup[ ce recursul procurorilor Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Crim[ Organizat[ \i Terorism, biroul teritorial Suceava a fost respins. Poli`istul boto\[nean, fost lupt[tor DPIR, este cercetat ]mpreun[ cu alte 11 persoane din jude`ele Boto\ani, Suceava \i Timi\ ]ntr-un dosar de trafic de persoane, care a f[cut peste 130 de victime. Re`eaua din care este acuzat c[ face parte Leahu a fost destructurat[ ]n urm[ cu dou[ s[pt[mâni, ]n urma unei ac`iuni uria\e organizate ]n mai multe jude`e ale `[rii. Majoritatea victimelor erau obligate s[ se prostitueze ]n România dar \i ]n Italia, Spania sau Olanda. Cercet[rile procurorilor continu[ fiind vorba de un dosar uria\, cercet[rile fiind ]ncepute ]nc[ din 2003. Printre cele \ase persoane re`inute ]n urm[ cu dou[ s[pt[mâni s-a aflat \i pilotul de curse boto\[nean Andy Drob, de asemenea eliberat dup[ câteva zile de magistra`ii Cur`ii de Apel Suceava. (D.R.)

Prim[riile nu mai au bani pentru plata asista`ilor sociali Semnalul a fost tras de primarul comunei Mihai Eminescu, Verginel Giread[, care se confrunt[ cu lipsa fondurilor pentru acoperirea acestui capitol ]nc[ de acum câteva luni. Potrivit acestuia, problema s-a accentuat ]n momentul ]n care, ]n urma rectific[rii negative cerute de Guvern, de la fiecare prim[rie ]n parte, s-au retras sume de ordinul sutelor de mii de lei. „}n momentul ]n care s-a f[cut rectificarea ]n minus, nu s-a `inut cont de faptul c[ prim[riile nu au acei bani pentru a asigura plata asista`ilor sociali. }n ultimul timp, din cauza crizei, ]ncas[rile sunt cu minus \i suntem ]n imposibilitate de plat[. |i nu mai punem la socoteal[ c[ 70% din

prim[rii nu au venituri proprii, deci tr[iesc din banii de la stat”, a declarat primarul de Mihai Eminescu. Acesta sus`ine, c[ cel pu`in ]n cazul primarilor PNL, situa`ia este general[. Din bugetul prim[riei Mihai Eminescu sa retras, ]n urma rectific[rii negative, o sum[ de 180.000 de lei, asta ]n condi`iile ]n care pentru plata asista`ilor sociali pân[ la finele anului este nevoie de o sum[ de 200.000 lei. „Chiar dac[ suntem o prim[rie mare, nu avem bani pentru a\a ceva. De vreo patru luni suntem descoperi`i. Din p[cate nu avem culoarea politic[ care trebuie \i nu ni s-au asigurat sumele”, acuz[ primarul liberal. (M.Aionesei)


3

25 octombrie 2010 |ef[ la dou[ proiecte. Dou[ dintre proiectele gestionate de Inspectoratul |colar Jude`ean au ca responsabil de proiect pe Ada Macovei. }n aceast[ situa`ie \efa educa`iei boto\[nene a atras aten`ia directorilor unit[`ilor \colare c[ indiferent de cât va dura mandatul s[u ]n fruntea I|J, ea va finaliza cele dou[ proiecte. Apelul f[cut de \efa I|J directorilor este cel de a respecta termenele de predare a datelor solicitate. Cele dou[ proiecte a c[ror responsabil este inspectorul \colar general sunt ]n valoare total[ de 10 milioane de euro. (Petronela Rotariu)

ESEN~IAL

Milioane de euro investite ]n termoficare Municipalitatea demareaz[ procedurile de licita`ie ]n cazul proiectului european prin care va fi reabilitat sistemul centralizat de termoficare, atât a centralei termice, cât \i a re`elelor de termoficare. Termenul de finalizare ar fi anul 2013. „Ni s-a recomandat de c[tre Ministerul Mediului, cel care implementeaz[ proiectul, s[ preg[tim documentele pentru licita`ie, urmând ca apoi s[ semn[m contractul. Pân[ la urm[ sunt 36 milioane de euro care vin ]n Boto-

\ani, de care pot beneficia cei 13.000 de abona`i care nu-\i permit s[ ]\i achizi`ioneze o central[ termic[”, a declarat primarul

municipiului C[t[lin Flutur. De cealalt[ parte, directorul societ[`ii de termoficare sus`ine c[ odat[ scos la licita`ie proiectul, multe

firme locale au \ansa de a se ]nscrie la licita`ie \i astfel banii s[ r[mân[ ]n jude`. „Vom discuta pân[ ]n 2013 de un sistem de termoficare integral modernizat, de o surs[ de producere energie electric[ \i termic[ total modernizat[, de finalizarea re`elelor de transport al agentului termic primar \i de reabilitarea re`elelor secundare \i a punctelor termice care au mai r[mas de modernizat. Pe scurt, un sistem de termoficare modern”, a declarat Ioan Diaconu, directorul Modern Calor. Municipiul Boto\ani se num[r[ printre cele opt municipii alese pentru a beneficia de aceste fonduri nerambursabile. (Monica Aionesei)

Cornel Enache: „Atmosfera de La Spitalul Jude`ean «r[zboiul» Epura\ - Temciuc continu[ gol[neal[ care a fost ]n acest de la Spitalul vin cu ele \i vor recunoa\te c[ au spital va fi greu de stârpit” Scandalul Jude`ean privind fost amenin`ate. Unele se tem s[ De\i circula zvonul c[ medicul Cornel Enache va candida pentru func`ia de director al Spitalului Jude`ean, acesta l-a infirmat, declarând c[ ambi`ia de a mai fi la conducerea celei mai mari unit[`i medicale din jude` este pentru el „un capitol ]nchis”. Concursul pentru func`ia de manager a spitalului va avea loc ]n perioada 3-5 noiembrie, ]nscrierile candida`ilor urmând s[ se ]ncheie pe 26 octombrie. Deocamdat[ medicul Ovidiu Mimor, care ocup[ \i ]n prezent postul de conducere, dar ca interimar, s-a ]nscris pentru a deveni manager cu acte ]n regul[ la Spitalul Jude`ean. Cornel Enache a declarat cu hot[râre c[ nu ]\i mai dore\te aceast[ func`ie, dup[ dezam[girea pe care spune c[ a tr[it-o la ultimul s[u mandat ca director al „Jude`eanului”. „Nu voi mai candida. Pentru mine capitolul este ]nchis. Eu am venit cu foarte mult suflet ca s[ redau spitalul [sta bolnavilor \i personalului. A fost o ambi`ie pe care nimeni nu a ]n`eles-o”, a declarat Cornel Enache. Acesta sus`ine c[ ]n ultimul mandat de manager al

spitalului nu s-a bucurat de sprijinul celor de la care se a\tepta s[-i fie al[turi. „Oameni pe care ]mi f[ceam iluzia c[ m[ pot baza \i cu care pot lucra se prostituaser[, se schimonosiser[ suflete\te. Banul \i atmosfera de gol[neal[ care a fost ]n acest spital va fi foarte greu de stârpit. Doctorul Mimor este neutru. El are o linie pe care \i-o respect[. |i asta e bine. |i sper s[ aib[ mult mai mult ajutor decât am avut eu \i sprijin politic”, a mai men`ionat fostul manager al Spitalului Jude`ean. Acesta nu ascunde c[ scandalul izbucnit ]n jurul asocierii spitalului cu firma Sanomed a fost una dintre dezam[girile perioadei ]n care a ocupat, ca interimar, scaunul de director al spitalului. Cât despre „duelul” s[u cu pre\edintele Consiliului Jude`ean, Mihai ~âbuleac, medicul Enache afirm[ c[ a fost „o chestiune de principiu”. „Eu ]l consider pe domnul ~âbuleac o victim[ a juri\tilor s[i, care sunt ni\te ambi`io\i \i care cred c[ asocierea spitalului cu laboratorul Sanomed este o mare afacere”, a mai declarat fostul manager al Spitalului Jude`ean. (Aurora Dimitriu)

nemul`umirea unor angaja`i legat[ de felul cum le sunt ap[rate drepturile de c[tre sindicat, este departe de a se stinge. Acuza`iile continu[ s[ curg[ la adresa liderului de sindicat Lia Temciuc. Mariana Epura\, asistent[ care pare s[ fie liderul grupului de angaja`i ai spitalului care nu o mai vor pe Lia Temciuc la conducerea organiza`iei sindicale, sus`ine c[ aceast[ din urm[ ar fi recurs la amenin`[ri ]mpotriva celor care o contest[. „Dac[ v[ retrage`i din sindicat, la prima restructurare v[ dau afar[. A\a le-a amenin`at pe asistente. Pe medical[ II, la doctori`a Trofin, le-a amenin`at pe unele fete. |i pe oncologie a fost. S-a uitat pe hol \i a v[zut cine era atunci ]mpotriv[ sa \i acum merge \i vorbe\te cu fiecare. Acuma a trecut \i la promisiuni. Le promite de toate, le spune c[ a f[cut \i aia \i aia. Dar ia bani pentru asta, a fost pl[tit[ din banii no\tri, din cotiza`iile noastre. Eu o s[ iau asistentele \i o s[

A plonjat cu limuzina ]n \an` Un tân[r ]n vârst[ de 18 ani din Boto\ani a fost autorul unei cascadorii f[r[ voia sa, duminic[ sear[, dup[ ce a plonjat cu ma\ina ]ntr-o râp[. Accidentul a avut loc chiar la intrarea ]n municipiul Boto\ani, dinspre Suceava, unde se termin[ \oseaua de centur[ veche. Alexandru M. conducea un Audi A6, ]n ma\in[ cu el mai aflându-se un prieten. Potrivit spuselor sale un

\ofer care conducea o ma\in[ cu num[r de Suceava i-a t[iat calea, ]n acel moment pierzând controlul volanului, ie\ind de pe partea carosabil[. A mers ]n jur de 15 metri pe o por`iune de iarb[, dup[ care a ajuns ]ntr-o râp[. Nici \oferul, nici pasagerul de pe locul din dreapta nu au p[`it nimic. Ma\ina a fost avariat[ u\or ]n partea frontal[. Poli`i\tii ajun\i la fa`a locului, l-au testat pe \ofer, rezultatul la etilotest fiind zero. (D[nu` Rotariu)

spun[. Eu am prins \i perioada comunist[, dar nu erau amenin`a`i oamenii de liderii de sindicat c[ vor fi da`i afar[. |i nici dup[ aceia, nimeni din conducere, c[ au fost mai mul`i directori la rând, nu au trecut la amenin`[ri din astea”, a declarat Mariana Epura\, asistent[ ]n cadrul Sec`iei de radiologie a Spitalului Jude`ean. Declara`iile Marianei Epura\ nu bat deloc cu cele ale Liei Temciuc. Cu câteva zile ]n urm[, lidera de sindicat Lia Temciuc declara c[ va merge pe sec`iile spitalului pentru a discuta cu oamenii, despre nemul`umirile pe care le au, pentru a vedea cum poate s[ ]i ajute ]n problemele pe care ace\tia le ridic[. „Eu \tiu c[ este o stare de nemul`umire mare. A\a este acum, tr[im momente grele, dar nu este vina sindicatului. Eu o s[ mai merg pe fiecare sec`ie s[ stau de vorb[ cu oamenii, pentru c[ vreau s[ \tiu ce pot face pentru fiecare ]n parte”, declara cu câteva zile ]n urm[ Lia Teciuc. (Aurora Dimitriu)

Parc nou ]n Boto\ani Parcul proasp[t reabilitat din spatele Bibliotecii Jude`ene „Mihai Eminescu” va purta denumirea de „General Avramescu”. Decizia va fi luat[ ]n cadrul \edin`ei de Consiliu Local din aceast[ s[pt[mân[. Totodat[ acolo a fost montat \i un bust al Generalului Avramescu, ocazie cu care manifest[rile de „Ziua Armatei” de pe 25 octombrie vor fi organizate ]n aceast[ nou[ loca`ie. „}n \edin`a de Consiliu Local vom avea o hot[râre privind atribuirea denumirii parcului pe care l-am reabilitat recent, «General Avramescu»”, a spus primarului municipiului C[t[lin Flutur. }n acela\i timp, circula`ie pe strada 1 decembrie din vecin[tatea parcului va fi reluat[ dup[ ce a fost ]nchis[ pe ]ntreg parcursul anului 2010. (M.Aionesei)

Directori de \coli sanc`iona`i Directorii unit[`ilor \colare care nu au participat la \edin`a convocat[ de conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) vor fi sanc`iona`i. La \edin`a care a avut loc joi ]n Aula Colegiului Na`ional „A.T. Laurian” o parte dintre directorii unit[`ilor \colare atât din municipiu, cât \i din jude` nu au fost prezen`i. Dup[ prezen`a efectuat[ de Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, i-a ie\it c[ o parte dintre directorii convoca`i la \edin`[ nu erau prezen`i ]n sal[. „Se va avea ]n vedere calificativul lor. Este \i acesta unul dintre criterii. A venit ]ntr-adev[r d-nul director adjunct de la Asachi \i a spus c[ nu a primit email-ul iar cel de la Vorona s-a scuzat, dar ]n rest sunt lua`i ]n eviden`[. Au fost \i directori care au fost prezen`i la ]nceputul \edin`ei, dar care nu au stat pân[ la sfâr\it”, a declarat Daniel Botezatu, inspector \colar general adjunct al I|J. (P.R.)

Bugetul municipiului va fi rectificat pozitiv Pe ordinea de zi a \edin`ei de Consiliu Local din aceast[ lun[, va fi inclus un proiect de hot[râre de CL prin care bugetul municipiului este suplimentat cu o sum[ de circa 8,5 milioane de lei. Fondurile provin din mai multe surse. Astfel, 2,1 milioane de lei vor intra ]n conturile municipalit[`ii ca urmare a cererii de rambursare depuse ]n cazul proiectului de modernizare a \oselei de centur[. „Ace\ti bani ]i putem folosi oriunde pentru nevoile locale”, a spus primarul C[t[lin Flutur. Totodat[, 4,9 milioane de lei reprezint[ suma necesar[ pentru patru obiective de investi`ii ]n termoficare care se desf[\oar[ ]n acest moment (proiectul de re`ea primar[ din zona Bucovina, iar al`i 1,5 milioane lei reprezint[ subven`ii pentru energia termic[. (M.Aionesei)


CMYK


CMYK


6

25 octombrie 2010

INTERVIU

„A fost o situa`ie nepl[cut[ creat[ ]n grupul parlamentar PDL, creat[ de faptul c[ liderul grupului, ]ntr-o stare de confuzie, a f[cut ca votul nostru s[ fie dat ]n sus`inerea acelei ini`iative legislative. Este o mare eroare ceea ce s-a votat, ne recunoa\tem gre\eala \i personal voi cere demisia liderului de grup pentru c[ era obliga`ia dumnealui s[ fie atent ]n abordarea fiec[rei ini`iative legislative pentru a da votul exact“, C[t[lin Obuf Buh[ianu, deputat PDL

C[t[lin Obuf Buh[ianu, deputat PDL:

„O comunicare mai eficient[ ar fi f[cut ca aceste m[suri de austeritate s[ fie privite cu al`i ochi de popula`ie” Alegerile ]n plin[ desf[\urare din PDL au dat tonul unor competi`ii interne. Deputatul C[t[lin Obuf Buh[ianu se gânde\te s[ candideze pentru o func`ie de conducere ]n PDL, cea de prim-vicepre\edinte sau secretar general. Pentru \efia partidului de guvern[mânt ]l sus`ine ]n continuare pe C[t[lin Flutur. Cum vede`i demersul f[cut de cele trei partide de opozi`ie, PSD, PNL \i PC, de a depune mo`iune de cenzur[ pentru demiterea Guvernului? Acest demers se ]ncadreaz[ ]n strategia partidelor de opozi`ie ]n ideea de a se ajunge la anticipate. Este clar c[ PNL \i PSD ]n acest moment nu vor s[ guverneze România, sau nu vor s[ guverneze dup[ actualul algoritm din Parlament \i asta m[ ]ndrept[`e\te s[ spun c[ ele nu urm[resc decât alegerile anticipate. Impactul alegerilor anticipate ]n România ]n acest moment nu ar crea decât \i mai mult haos, \i mai multe probleme sociale, cheltuieli inutile, deci cred c[ aceast[ mo`iune nu va trece \i personal cred c[ nu va fi votat[ de niciun parlamentar al guvern[rii. Totu\i mai au nevoie de câteva zeci de voturi... |i un vot este mult, eu cred c[ nu vor avea niciun vot, eventual una-dou[ dezert[ri care au avut loc la Senat pe fondul unor nemul`umiri locale sau unor ne]n`elegeri cu organiza`iile locale \i cred c[ aceia vor vota mo`iunea. }n rest nu cred. PNL-PSD-PC vorbeau de un Guvern de criz[. Crede`i c[ aceasta ar fi solu`ia pentru perioada actual[? Ei vor Guvern de criz[, cu alte cuvinte, vor s[ produc[ o criz[. O criz[ economic[ exist[, dar v[d c[ ei vor s[ creeze \i o criz[ politic[ \i acest lucru nu \tiu dac[ este benefic pentru România, destul de fragil[ din punct de vedere economic. Eu cred c[ România \i românii au alte priorit[`i decât crearea unei instabilit[`i politice. Sunte`i ]n totalitate de acord cu m[surile luate de Guvern? Nimeni nu este bucuros când se iau m[suri de austeritate, dar sunt absolut necesare pentru modernizarea statului român pe de o parte. Pe de alt[ parte, asumarea r[spunderii pe acest pachet legislativ care vizeaz[ reformarea statului era absolut normal[ \i cred c[ unitatea partidelor din actul puterii face ca acest lucru s[ se ]ntâmple, chiar dac[ opozi`ia reclam[ faptul c[ sunt probleme. Personal cred c[ o comunicare mai eficient[ ar fi f[cut ca aceste m[suri de austeritate s[ fie privite cu al`i ochi de popula`ie. Cum explica`i „gre\eala” parlamentarilor PDL de a vota reducerea TVA la alimentele de baz[? A fost o situa`ie nepl[cut[ creat[ ]n

Nu \tiu, cert e c[ m[ gândesc s[ candidez. }mi rezerv dreptul de a m[ pronun`a ]n momentul ]n care voi consulta \i organiza`ia pentru a vedea dac[ am sau nu sus`inere pentru a candida pentru o anumit[ func`ie. Dar o idee v-a`i f[cut... Da, oricum... eu deja sunt vicepre\edinte prin statut, pentru c[ sunt pre\edinte de Colegiu prin func`ia de deputat. Deci dac[ e vorba de func`ii, nu sunt ahtiat dup[ func`ii, dar cred c[ pot oferi \i altceva partidului \i a\ putea ajuta viitoarea echip[ de conducere \i de pe alt[ func`ie decât de vicepre\edinte. Cea de... Am dreptul s[ candidez \i la func`ia de pre\edinte la organiza`ia municipal[, \i la cea de secretar general, pot s[ m[ gândesc \i la cea de pre\edinte al partidului... dar m[ gândesc serios s[ iau ]n calcul o candidatur[.

grupul parlamentar PDL, creat[ de faptul c[ liderul grupului, ]ntr-o stare de confuzie, a f[cut ca votul nostru s[ fie dat ]n sus`inerea acelei ini`iative legislative. Este o mare eroare ceea ce s-a votat, ne recunoa\tem gre\eala \i personal voi cere demisia liderului de grup pentru c[ era obliga`ia dumnealui s[ fie atent ]n abordarea fiec[rei ini`iative legislative pentru a da votul exact.

O confruntare Flutur-~âbuleac ar crea tensiuni ]n partid? O confruntare la nivelul partidului ]ntre candida`i, indiferent de numele lor, este tot timpul benefic[ partidului deoarece competi`ia na\te performan`[ \i mergând pe acest principiu, cred c[ nu are ce s[ strice ]n cadrul partidului o competi`ie indiferent de numele competitorilor.

Este o gre\eal[ c[ a`i f[cut un lucru bun ]n favoarea oamenilor de rând? Dac[ e s[ fim corec`i, pe fond aceast[ ini`iativ[ este bun[. Dar România nu-\i poate permite ]n acest moment s[ sus`in[ efectele acestei ini`iative legislative, care se ridic[ undeva la un miliard de euro deficit. De aici plecând, cred c[ este inoportun[ men`inerea acesteia.

Dvs. personal pentru ce func`ie v[ gândi`i s[ candida`i?

Ce recomanda`i sindicali\tilor care au pichetat ]n dou[ rânduri sediul PDL? To`i trebuie s[ ]n`eleag[ c[ reforma administrativ[ trebuie s[ se produc[, c[ o accept[m, c[ nu o accept[m, c[ sunt sindicali\ti care se las[ manipula`i sau nu, este dreptul lor de a face grev[ \i de a picheta, a\a cum e op`iunea noastr[, a politicienilor, dac[ vot[m sau nu o mo`iune. Niciodat[ nu vom refuza dialogul atât timp cât el este unul civilizat. }n alt[ ordine de idei, preg[ti`i alegerile interne ]n partid. Dvs. personal pe sus`ine`i s[ preia conducerea PDL? A\tept s[ v[d ce candidaturi se vor depune. Fac parte dintr-un colegiu ]n care domnul C[t[lin Flutur m-a sus`inut foarte mult pentru candidatura la un mandat de parlamentar \i sub o form[ sau alta fac parte din echipa domniei sale. Deci voi fi al[turi de dumnealui ]n toate demersurile politice pe care le va avea ]n viitor.

Se apropie alegerile din 2012. Care sunt planurile dvs.: parlamentar, pre\edinte de Consiliu Jude`ean sau primar de municipiu? Cred c[ este foarte important ca fiecare parlamentar s[-\i poat[ conserva capitalul electoral, reconfirmând primarii câ\tiga`i ]n 2008 \i de ce nu, s[ putem cuceri \i alte redute care nu ne-au fost accesibile ]n 2008. Abia dup[ analiza rezultatelor alegerilor locale din 2012 ]mi voi stabili priorit[`ile pentru viitor \i a\a cum am intrat ]n politic[, a\a foarte bine pot \i ie\i. Deci din start a`i exclus func`ia de primar sau pre\edinte de Consiliu Jude`ean... Da, via`a plin[ de surprize \i neprev[zut, niciodat[ s[ nu spui niciodat[ \i tocmai de aceea v[ spun c[ acum nu m[

gândesc la o candidatur[ ]n 2012 pentru o func`ie, ci doar s[ reu\esc s[ ajung ca pân[ ]n 2012 s[ am, ca imagine, \i o pozi`ie ]n cadrul partidului \i ]n cadrul comunit[`ii, de a\a natur[ ]ncât numele C[t[lin Buh[ianu s[ reprezinte o solu`ie, indiferent de func`ia pe care partidul mio va propune sau o voi dori eu. Ce \anse da`i PDL, s[ ob`in[ rezultate la acela\i nivel ca cele din 2008? Jude`ul Boto\ani a fost de la Revolu`ie ]ncoace un jude` ro\u, un jude` de stânga. Am reu\it ]n 2008 o performan`[ istoric[ de a ]ntoarce mare parte din electorat. Eu zic c[ am avut un scor electoral foarte bun \i sper ca ]n 2012 la alegerile locale s[ ne men`inem num[rul de primari pe care ]l avem ]n acest moment, chiar dac[ pe alocuri vom pierde anumi`i primari, sper[m s[ câ\tig[m ]n alte comune \i ]n acest fel s[ putem aborda alegerile parlamentare de a\a natur[ ]ncât s[ r[mânem la guvernare pentru a continua reforma statului român pe care am ]nceput-o ]n 2008. Eu f[ceam referire ]n contextul actual... Situa`ia actual[ este una delicat[, dar nu f[r[ ie\ire. 2011 va fi un an cu cre\tere economic[, va ]nsemna accelerarea reformelor, accesarea de fonduri europene. Cât de des v[ gândi`i s[ schimba`i forma`iunea politic[ din care acum face`i parte? Nu m-am gândit nicio clip[ din momentul ]n care am intrat ]n PD ]n 2007 \i dup[ fuziunea cu PLD ]n 2008. Nu mi-am pus niciodat[ problema de a pleca. Am mai declarat c[ dac? voi pleca din politic[ voi pleca din aceast[ forma`iune politic[. (Interviu realizat de Monica Aionesei)

Publicitate

INVITA~IE DE PARTICIPARE Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Jude`ean[ Boto\ani Invit[ practicienii ]n insolven`[ ]nscri\i pe lista practicienilor ]n insolven`[ agrea`i de ANAF pentru zona V, s[ depun[ pân[ cel târziu ]n data de 27.10.2010, ora 13, la sediul DGFPJ Boto\ani din str. Pia`a Revolu`iei nr. 5, oferta ]n vederea desemn[rii unui practician ]n insolven`[ ]n fiecare din dosarele de insolven`[ privind pe debitorii: 1. 2. 3. 4.

SC SC SC SC

ANGELICA SRL BROSC{U~I; PRIMACONF SRL S[VENI SRL BOTO|ANI; PROMPT GUARD PS SRL BOTO|ANI; PROIECT CON INVESTMENT SRL FL{MÂNZI

]ntocmit[ conform prevederilor art. 14 din Ordinul pre\edintelui ANAF nr. 1009/2007, privind procedurile de selec`ie a practicienilor ]n insolven`[ agrea`i de ANAF. Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la sediul DGFPJ Boto\ani din str. Pia`a Revolu`iei nr. 5, et. II, cam. 207 sau la telefon 0231/607120, int. 213. (1)


7

25 octombrie 2010 Alinu`a \i mama ei Alinu`a o ]ntreb[ pe mama sa: - Mam[, mam[ de ce tata e a\a de chel? - Deoarece are mult[ minte. - Dar tu de ce ai a\a mult p[r pe cap? - Taci \i m[nânc[!

Luni, 25 octombrie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.00 Reporter Tele’M (r) 11.00 - 11.30 Interviul s[pt[m^nii (r) 11.30 - 12.30 Drept la `int[ (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani

16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Top Sport (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA PREST|RI SERVICII

PUBLICITATE mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272. (p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) * Vând garaj cu pod \i beci pe Calea Na`ional[ vizavi de stadion. Rela`ii la telefon: 0742.123.272. (3) * Vând ]n S[veni apartament 3 camere + o anez[, zona central[, et.1, complet mobilat. Pre` 78.000 lei negociabil. Telefon: 0748.604.381. (2006-6) * Vând ]n S[veni spa`iu comercial 42 mp, zona central[ cu vad bun. Pre` 55.000 lei negociabil. Telefon: 0748.604.381. (2007-6)

]nregistrare la Registrul Comer`ului. Data limit[ de depunere a ofertelor este 29.10.2010, ora 14.00, la sediul Centrului Regional Imobiliara Ia\i- Punct de lucru Bac[u, din strada M[r[\e\ti, nr.8 sau la num[r de fax 0234581317. Rela`ii suplimentare la telefon nr. 0234.581.610 - interior 220. (2009-1)

prest[ri servicii * Avoca`i, solu`ion[m dosare A.N.R.P. pe Legea 10/2001 \i 18//1991. Cump[r[m ac`iuni Fondul Proprietatea. 0723.500.027; www.rolegal.com. (4)

anun`uri de mediu * I.I. Dobrovolschi Liliana solicit[ autoriza`ie de mediu pentru obiectivul „Moar[ cu cioc[nele” situat ]n loc. Suli`a, jud. Boto\ani. Contesta`iile se pot depune la sediul APM Boto\ani din b-dul Mihai Eminescu nr. 44. (2008-1)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând apartament 2 camere, str. }mp[rat Traian nr.21, parter, complet renovat. Rela`ii la telefon: 0751.602.298; 0752.979.689. (2003-26)

]nchirieri * Primesc o fat[ ]n gazd[. Telefon: 0742.889.598. (2004-3) * Primesc ]n gazd[ elev (b[iat). Rela`ii la telefon 0744.952.992. * C.N. „Po\ta român[” S.A. - SUCURSALA IMOBILIAR{ - CENTRUL REGIONAL IMOBILIARA IA|I cu Punct de Lucru Bac[u, strada M[r[\e\ti, nr. 8 ]nchiriaz[ spa`ii ]n jude`ul Boto\ani, dup[ cum urmeaz[: - Comuna Albe\ti - suprafa`a 70,71 mp, pre` de pornire 2 euro/mp; - Comuna Copal[u - suprafa`a 34,67 mp, pre` de pornire 2 euro/mp. Persoanele juridice vor prezenta certificatul de

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Cotidian editat de

SC GECOR SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea articolelor din cotidianul Evenimentul de Boto\ani apar`ine exclusiv autorilor.

Persoane fizice Nume:............................................. Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:......................................... B.I./C.I.: seria......... nr.............. Textul anun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun` de maxim 20 de cuvinte, la o singur[ rubric[ pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE! Este obligatorie completarea datelor de identificare prev[zute ]n formular.


CMYK

8

25 octombrie 2010

MONDEN „Logodnica” lui Bote din Italia, sexy la 43 de ani La 43 de ani, Valeria Marini a pozat ]n ipostaze provocatoare pentru noul num[r al revistei CHI. De\i nu s-a dezbr[cat complet, a\a cum a f[cuto ]n trecut, italianca \i-a atins scopul, fiind l[udat[ de ziarele din Peninsul[ pentru forma ei fizic[ de invidiat. „Tr[iesc bine, nu am vicii \i nu fac din senzualitatea mea o obsesie”, explic[ Valeria Marini ]n interviul acordat publica`iei citate. Pictorialele nu sunt singurele ei realiz[ri. Pe 28 octombrie, vedeta va debuta ca produc[tor cinematografic, la Festivalul Filmului din Roma. „}i datorez totul fostului meu iubit, Vittorio Cecchi Gori, de la el am ]nv[`at multe. Doar a cucerit patru Oscaruri!”, a mai spus Valeria Marini.

Logodna cu Bote

Presupusa logodnic[ a lui C[t[lin Botezatu din Italia arat[ lumii ca o femeie sexy ]n adev[rul sens al cuvântului poate fi atr[g[toare indiferent de vârst[.

Specula`iile privind leg[tura sentimental[ dintre blonda de 43 de ani \i C[t[lin Botezatu au ]nceput la S[pt[mâna Modei din Milano, unde compatriotul nostru a prezentat colec`ia pret-a-porter prim[var[-var[ 2011 creat[ pentru Valeria Marini. Imediat dup[, românul \i italianca au plecat ]mpreun[ spre Roma, unde au luat parte la deschiderea restaurantului „Quattro Collone”, al unui prieten comun. Jurnali\tii prezen`i la eveniment au ]ntrebat-o pe Valeria Marini dac[ este logodit[ cu Botezatu, catalogând gestul t[ierii tortului ca un ritual specific nun`ilor. Surprinz[tor, blonda a r[spuns afirmativ, stârnind un imens interes ]n rândul tuturor. Ca s[ ]\i alimenteze afirma`ia, Marini l-a `inut de mân[ pe Bote \i la ie\irea din restaurant, ]mpingându-l ]n limuzina care o a\tepta la strad[.

R[pus[ de depresii, Monica Bârl[deanu revine ]n România Dup[ o apari`ie obscur[ ]n serialul „Lost” \i alte câteva roluri ]n filme de duzin[, iubita lui Bobby P[unescu se gânde\te serios s[ revin[ ]n `ar[. Monica Bârl[deanu locuie\te de 5 ani ]n SUA. Potrivit cotidianului Click, Monica s-a confesat recent unor prietene, plângându-se de via`a din Statele Unite \i m[rturisindu-le c[ vrea s[ se ]ntoarc[ ]n România. Cariera mai mult sau mai pu`in reu\it[ la Hollywood nu este singurul motiv pentru care fosta prezentatoare TV vrea s[ p[r[seasc[ „t[râmul f[g[duin`ei”. Potrivit amicilor actri`ei, Monica Bârl[deanu se gânde\te s[ revin[ pe plaiuri natale \i din cauza dorului - de `ar[ \i de familie - care nu ]i d[ pace. Totodat[, potrivit specula`iilor din ultimele zile, bruneta ar fi suferit anumite tulbur[ri maniaco-depresive, nemaiavând poft[ de mâncare \i refuzând s[ socializeze. Prietenii ar fi st[fuit-o s[ apeleze la ajutor specializat, iar actri`a din „Francesca” le-ar fi f[cut pe plac, frecventând un psiholog din Los Angeles. Din cate se pare, ]ns[, consulta`iile nu au dat roade, iar Monica se preg[te\te acum de ]ntoarcerea acas[. Vorba aia: Decât coda\ la ora\, mai bine-n satul t[u frunta\.

„Vreau s[ fac sex turbat cu Rosse-Marie”. Cel mai bine cotat make-up artist din România \ocheaz[ cu fiecare apari`ie ]n pres[. }n special prin cele care au legatura cu sexul. Pescariu \i Rosse-Marie au pozat topless pentru revista Mek. Pentru tân[rul Adrian Pescariu, sexul nu a fost niciodat[ un subiect tabu. |i astfel, f[r[ pic de sfial[, stilistul de 21 de ani recunoa\te c[ viseaz[ la o partida „turbat[” de amor ]n compania „iepura\ului” Rosse-Marie Florescu. Citi`i mai mult pe www.evbt.ro.

„Regina Sânilor” \i-a tras cârcium[ ]n cl[direa unde Alexandru Ioan Cuza a fost uns domnitor Fostul iepura\ Playboy, Oana Bercaru a g[sit solu`ia pentru a traversa perioada de criz[ care a lovit \i afacerile din showbizz. C u m prezent[rile de mod[ \i pictorialele nu mai sunt la fel de bine pl[tite ca pe vremuri, „Regina sânilor” a b[gat banii ]ntr-o crâ\m[ cu teras[ chiar ]n centrul vechi al Bucure\tilor, pe strada Smârdan. Pu`ini dintre cei care calc[ pragul terasei observ[ placa memorial[, fixat[ chiar la intrare, prin care li se aduce la cuno\tin`[ c[ ]n acel spa`iu, a func`ionat ]n

anul 1859 hotelul „Concordia”. Aici liderii „Partidei Na`ionale” de atunci au luat decizia istoric[ de a-l alege pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, domn al Moldovei \i al ~[rii Române\ti. Potrivit unor informa`ii neoficiale, câ\tigurile realizate de orice teras[ din aceast[ zon[ a Bucure\tilor, sar lejer de 20.000 de euro pe lun[. Cum investi`iile ]ntr-un astfel de stabiliment sunt relativ minime (50-60 de mii de euro, cu tot cu autoriza`iile de la Prim[ria Capitalei) este evident de ce Oana Bercaru a plasat banii câ\tiga`i din pictorialele sexy ]ntro cârcium[ „la \osea”.

Evenimente de Botosani nr.1734  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.1734  

Ziarul orasului tau!

Advertisement