Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 207 (1732) • Joi, 21 octombrie 2010 • 8 pagini

Evaziune fiscal[ de 2,7 milioane de lei descoperit[ de poli`i\ti Potrivit unui raport ]ntocmit de reprezentan`ii Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani num[rul infrac`iunilor economico-financiare este ]n cre\tere ]n jude`. Numai ]n primele nou[ luni ale anului au fost constatate 1.131 infrac`iuni de acest gen. Pagina 3

Zona Bucovina, ]nchis[ pentru circula`ie Pagina 2

Ion Diaconu, directorul SC Modern Calor SA

„Trebui s[ ]ncheiem anul cu un mic profit, dorim profit un leu, dar s[ nu func`ion[m cu pierderi”

INT

ERV

Pagina 6

IU


2

21 octombrie 2010

TOPNEWS

Toamna se num[r[... \omerii. Num[rul acestora este ]n cre\tere la nivelul jude`ului Boto\ani, sezonul rece ]nsemnând pentru unii boto\[neni \i ]nceperea perioadei de \omaj. Activit[`ile sezoniere, ]n special construc`iile \i agricultura, sunt cele care din luna noiembrie duc cre\terea num[rului de persoane ce r[mân f[r[ un loc de munc[. Care este num[rul \omerilor pute`i citi pe www.evbt.ro.

Rodica Hu`uleac vrea dovezi c[ nu-s condi`ii bune ]n spitale Ca s[ afle dac[ ]ntr-adev[r asigura`ii de s[n[tate boto\[neni sunt nemul`umi`i de condi`iile din spitale, medicul Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, va trimite echipe din institu`ie s[ chestioneze pacien`ii.

f[cut fel de fel de controale pe la furnizorii de asigur[ri \i s-a v[zut c[ acolo unde au fost deficien`e furnizorii au pl[tit”, a mai spus medicul Rodica Hu`uleac.

„Vor folosi la ceva chestionarele astea?”

„Chestionare din astea, ]n care ]i vom ]ntreba pe asigura`i ce ]i nemul`ume\te ]n sistemul de s[n[tate, vor fi distribuite ]n scurt timp. Pân[ la sfâr\itul anului vom \ti care le sunt nemul`umirile”, spune \efa CAS Boto\ani. Aceasta sus`ine c[ a mai luat ]n acest fel „pulsul” sistemului sanitar boto\[nean \i ]n anii trecu`i. „Anul acesta nu am mai dat chestionare din acestea, c[ am avut alte probleme. A fost un an plin, mult[ munc[ pentru angaja`ii casei. S-au

De partea cealalt[, boto\[nenilor nu le vine s[ cread[ c[ \efa institu`iei boto\[nene nu \tie ce ]nseamn[ s[ ajungi ]n aceste zile ]n spitalele din jude`, mai ales ]n cele mari, \i ce lipsuri sunt ]n aceste unit[`i. „|tie orice om din Boto\ani ce condi`ii sunt acum ]n spitale, c[ lipsesc medicamente, c[ lipsesc materiale sanitare, c[ mâncarea e sub orice critic[. Eu nu cred c[ nu au ajuns toate acestea la urechile \efilor care conduc sistemul de s[n[tate boto\[nean. Dar dac[ va trebui s[ scriem asta \i ]n chestionare, o vom face. Vor folosi ]ns[ la ceva chestionarele astea?”, spune Viorel Panait, unul dintre asigura`ii de s[n[tate boto\[neni.

Chestionarea a trecut, problemele au r[mas Reprezentan`ii Casei de Asigur[ri de S[n[tate sus`in c[ nu pot decât s[ aduc[ la cuno\tin`a managerilor de spitale care sunt problemele de care se plâng pacien`ii, s[ trimit[ controale acolo unde sunt semnalate diverse deficien`e \i chiar s[ dea sanc`iuni furnizorilor de servicii care ]ncalc[ legisla`ia. Pe de alt[ parte, \efa CAS a mai dat \i ]n anii trecu`i „chestionare de satisfac`ie” ]n spitale, prin s[lile de a\teptare ale policlinicilor \i ale cabinetelor medicilor de familie \i nu s-au v[zut schimb[ri ]n bine de atunci. }n chestionarele distribuite ]n anii trecu`i oamenii se plângeau de mâncarea din spitale, de comportamentul unor infirmiere, de cur[`enia din unele spitale, de faptul c[ trebuie s[ vin[ de acas[ cu medicamente \i materiale sanitare, de lipsa de la ca-

Zona Bucovina, ]nchis[ pentru circula`ie Constructorii care reabiliteaz[ punctele termice din zona Bucovina au restric`ionat ]nc[ de miercuri diminea`[ circula`ia, f[r[ ]ns[ a fi informat[ ]n prealabil popula`ia. Asta a f[cut ca nervii conduc[torilor auto s[ fie ]ntin\i la maximum, rutele ocolitoare fiind utilizate abia dup[ ce au constatat c[ pe strada Bucovina, ]ncepând de la intersec`ia cu strada Octav Onicescu, circula`ia este ]nchis[. Zona nu va putea fi tranzitat[ pân[ joi la orele 16.00, ora pân[ la care constructorii au aviz pentru ]ntreruperea circula`iei. Potrivit reprezentan`ilor societ[`ii de termoficare, Modern Calor, ]n zon[ se

execut[ lucr[ri de modernizare a re`elei primare. }n aceste condi`ii, punctele termice Victoria 1, Victoria 2 \i Victoria 3, la care sunt arondate \ase asocia`ii de proprietari nu beneficiaz[ de ap[ cald[ \i ]nc[lzire pân[ pe 25 octombrie. Lucrarea este executat[ de Elsaco, Aquaterm, Conterm \i Simcos. Reprezentan`ii Prim[riei sus`in c[ era de datoria constructorilor s[ informeze din timp cu privire la oprirea circula`iei ]n zon[. „Constructorul trebuia s[ informeze. Cert e c[ trebuie s[ fac[ cumva ca s[ realizeze lucr[rile ]n cel mai scurt timp, pentru c[ nici prin gropi nu po`i s[ circuli”, a spus viceprimarul C[t[lin Alexa. (Monica Aionesei)

Publicitate

INVITA~IE DE PARTICIPARE Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Jude`ean[ Boto\ani Invit[ practicienii ]n insolven`[ ]nscri\i pe lista practicienilor ]n insolven`[ agrea`i de ANAF pentru zona V, s[ depun[ pân[ cel târziu ]n data de 27.10.2010, ora 13, la sediul DGFPJ Boto\ani din str. Pia`a Revolu`iei nr. 5, oferta ]n vederea desemn[rii unui practician ]n insolven`[ ]n fiecare din dosarele de insolven`[ privind pe debitorii: 1. 2. 3. 4.

SC SC SC SC

ANGELICA SRL BROSC{U~I; PRIMACONF SRL S[VENI SRL BOTO|ANI; PROMPT GUARD PS SRL BOTO|ANI; PROIECT CON INVESTMENT SRL FL{MÂNZI

]ntocmit[ conform prevederilor art. 14 din Ordinul pre\edintelui ANAF nr. 1009/2007, privind procedurile de selec`ie a practicienilor ]n insolven`[ agrea`i de ANAF. Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la sediul DGFPJ Boto\ani din str. Pia`a Revolu`iei nr. 5, et. II, cam. 207 sau la telefon 0231/607120, int. 213. (3)

binet, ]n timpul programului, a unor medici de familie sau medici speciali\ti din ambulatoriile spitalelor. }ntre timp, toate aceste nemul`umiri nu au disp[rut, ba

au devenit \i mai pronun`ate. Multe dintre ele `in \i de subfinan`area din spitale, a\a c[ nu sau estompat, ci s-au accentuat. (Aurora Dimitriu)

T[cere ]n jurul unui bir ]n plus Faptul c[ vor fi pu\i la ]nc[ o plat[ atunci când vor avea nevoie de un serviciu medical ]i ]nsp[imânt[ pe mul`i boto\[neni. Când veniturile le-au sc[zut celor mai mul`i români, un bir ]n plus, chiar \i atunci când suma nu este una mare, cânt[re\te destul de greu ]n bugetul fiec[rei familii. Coplata ]n sistemul sanitar ar urma s[ intre ]n vigoare la 1 ianuarie 2011. Asta a anun`at Ministerul S[n[t[`ii. De la acea dat[ asigura`ii de s[n[tate ar trebui s[ pl[teasc[ orice vizit[ la medicul de familie, la cabinetul medical de specialitate, \i chiar \i atunci când le vine ambulan`a acas[, solicitat[ de ace\tia. Rând pe rând, sumele cu care ar urma s[ fie taxa`i bolnavii s-au modificat, astfel ]ncât acum nici \efii sistemului sanitar boto\[nean nu \tiu prea multe despre acestea. „S-a anun`at c[ va intra ]n vigoare, este adev[rat, dar de atunci eu nu mai \tiu nimic. Chiar nu se \tie nimic acum despre aceast[ coplat[”, spune Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. Nici medicii de familie nu \tiu prea multe. Ei spun c[ s-ar putea s[ fie anun`at[ o nou[ amânare a intr[rii ]n vigoare a acestei taxe ]n plus pe consulta`ie. Pe pacien`i ]i sperie ]ns[ gândul c[ orice pas ]n cabinetul

medical ]i va costa. „Mie medicul de familie mi-a spus c[ nu va fi mult de pl[tit. Cinci lei pe consulta`ie. Dar dac[ dai cinci lei la medicul de familie, vreo zece la specialist \i vreo 10 lei la ambulan`[ când o chemi acas[, unde ajungi? Eu banii [\tia mi-i programez s[ am cu ce tr[i câteva zile”, spune Maricica Pietraru, pensionar[.

„Medicul nu urc[ ]n ambulan`[ cu chitan`ierul ]n mân[” Noul director al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ spune, de asemenea, c[ nu li s-a mai anun`at nimic despre acest sistem de coplat[ care ar trebui s[ intre ]n vigoare, de\i Ministerul a dat ca termen ultim prima zi a anului viitor. Despre anun`ata plat[ pentru chemarea ambulan`ei, Cristian Ungureanu, directorul SJA Boto\ani, spune c[ nu este convins c[ va fi aplicat[. „Eu unul nu cred c[ va fi pus la plat[ omul care cheam[ ambulan`a. Medicul de pe ambulan`[ se prezint[ la orice chemare ca la o urgen`[. Apelul vine prin 112, indiferent de caz, \i medicul nu se urc[ ]n ma\in[ cu chitan`ierul ]n mân[. Ar fi un lucru de ne]n`eles s[ se procedeze astfel”, a declarat Cristian Ungureanu. O astfel de plat[, spune \eful SJA Boto\ani, ar pune ]n pericol via`a unor bolnavi, care, atunci când nu au bani, ar putea s[ renun`e la apelul c[tre unitatea de urgen`[, \tiind c[ nu au ce pl[ti. (Aurora Dimitriu)


3

21 octombrie 2010 Alegeri contramandate la organiza`ia UNPR Boto\ani. Alegerile interne de la nivelul organiza`iei jude`ene UNPR Boto\ani au fost amânate pentru o dat[ ulterioar[. De\i conferin`a jude`ean[ pentru alegerea pre\edintelui \i a structurii de conducere era programat[ pentru data de 23 octombrie, s-a luat decizia amân[rii acestora. Motivul este acela c[ au fost solicit[ri din partea mai multor organiza`ii jude`ene ca alegerile s[ aib[ loc pe 23 octombrie, iar liderii centrali ai UNPR ]\i doresc s[ fie prezen`i la cât mai multe conferin`e jude`ene. (Monica Aionesei)

ESEN~IAL

Evaziune fiscal[ de 2,7 milioane de lei descoperit[ de poli`i\ti Potrivit unui raport ]ntocmit de reprezentan`ii Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani num[rul infrac`iunilor economico-financiare este ]n cre\tere ]n jude`. Numai ]n primele nou[ luni ale anului au fost constatate 1.131 infrac`iuni de acest gen. Cifra reprezint[ o cre\tere cu 7,6% fa`[ de aceea\i perioad[ a anului trecut. }n raport se mai precizeaz[ c[ ]n urma analizei situa`iei la nivel na`ional ]n acest domeniu, criminalitatea economico-financiar[ se men`ine la un nivel ridicat, fiind ]n cre\tere num[rul infrac`iunilor ce se comit ]n sfera fraudelor \i evaziunii fiscale. Astfel, ]n perioada analizat[ a fost cauzat, prin infrac`iunile

de acest gen, un prejudiciu care dep[\e\te 2,7 milioane lei, din care a fost recuperat ]n

cursul cercet[rilor ]n jur de 600.000 lei \i dispuse m[suri asiguratorii ]n valoare de

Un nou termen ]n cazul de corup`ie al primarului de Co\ula Miercuri, la Judec[toria Boto\ani a fost un nou termen ]n procesul primarului din Co\ula, Mircea Acatrinei judecat pentru infrac`iuni de corup`ie. Dac[ la termenele anterioare nu s-au prezentat pentru a fi audia`i reprezentan`ii mân[stirii din localitate, ieri s-a dat un nou termen pentru ca magistra`ii s[ studieze pe ]ndelete dosarul. V[ reamintim c[ Mircea Acatrinei a fost trimis ]n judecat[ de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru abuz ]n serviciu, potrivit legii privind faptele de corup`ie, fals intelectual \i uz de fals. Pe lâng[ primar a mai fost trimis[ ]n judecat[ si Mihaela Elena Borfotin[, secretara Prim[riei Co\ula. }n plus, Borfotin[ este acuzat[ \i de fals ]n ]nscrisuri sub semn[tur[ privat[. Cei doi sunt acuza`i c[ au atribuit o

bucat[ de teren de lâng[ M[n[stirea Co\ula socrului secretarei, de\i existau cereri de retrocedare \i din partea l[ca\ului de cult. Primarul s-a declarat tot timpul nevinovat. „Am muncit atât de mult s[ ]nfiin`ez aceast[ comun[, iar a-

cum, din cauza preotului de la m[n[stire mi se terfele\te numele pentru o bucat[ de teren \i pentru faptul c[ am `inut tot timpul partea bisericii”, declara primarul din Co\ula ]n luna septembrie a anului 2009. (D[nu` Rotariu)

267.000 lei. „}n primele nou[ luni ale anului ]n curs infrac`iunile de evaziune fiscal[ constatate au ]nregistrat un trend ascendent, de la 94, ]n 9 luni din 2009, la 138 ]n 9 luni din 2010, (numai cele cu ]nceperea urm[ririi penale), iar din punct de vedere al finalit[`ii judiciare, num[rul dosarelor solu`ionate cu propuneri de sesizare a instan`ei de judecat[ au crescut de la 9 la 68”, se precizeaz[ ]n bilan`ul IPJ Boto\ani. O cre\tere semnificativ[ a fost ]nregistrat[ \i ]n ceea ce prive\te num[rul persoanelor cercetate pentru infrac`iuni economice, care a crescut de la 80 ]n 2009, la 124 ]n 2010. De asemenea, pe linie de contraband[, ]n primele nou[ luni ale acestui an au fost constatate 34 infrac`iuni de contraband[ \i au fost aplicate 2.790 sanc`iuni contraven`ionale, ]n valoare de peste 900.000 lei, fiind confiscate 3,4 milioane `ig[ri care erau comercializate pe raza jude`ului ]n mod ilegal. (D[nu` Rotariu)

Pe Ada Macovei o prinde miezul nop`ii ]n Inspectorat Activitate ]nc[rcat[ pe agenda \efei educa`iei boto\[nene. Pentru c[ termenele date de Ministerul Educa`iei sunt fixe \i volumul de munc[ este unul mare, Ada Macovei, inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), nu pred[ la catedr[ ]n acest an de ]nv[`[mânt. De\i este inspector \colar, conform normelor metodologice, aceasta ar trebui s[ predea câte dou[ ore pe s[pt[mân[ la catedr[. Cu toate acestea, programul inspectorului \colar general este unul ]nc[rcat \i niciodat[ nu este de opt ore pe zi. „Eu nu mi-am luat ore nici ]n acest an \colar, pentru c[ nu a\ avea timp s[ m[ duc s[ predau. Programul la Inspectorat este unul ]nc[rcat \i nu ]mi permit s[ plec \i s[-mi las colegii s[ munceasc[ singuri. Inspectoratul se ]nchide \i la 22.00 \i la 2.00 noaptea, nu am program de opt ore. Lucrurile sunt grele pentru to`i, trebuie s[ dep[\im cu calm situa`ia actual[”, a declarat Ada Macovei. (Petronela Rotariu)

General Topcom are datorii de 11 milioane de lei Una din cele mai cunoscute societ[`i boto\[nene, General Topcom SRL a cerut ]n instan`[ reorganizarea, cu aceast[ ocazie fiind aflate \i crean`ele acumulate de-a lungul vremii. }n total, tabelul creditorilor firmei lui Costel |optic[, afi\at la Tribunalul Boto\ani num[r[ 33 de firme \i institu`ii care au de recuperat 11,05 milioane lei, o sum[ uria\[ pentru mediul de afaceri boto\[nean. De\i aceast[ sum[ ar putea provoca oricui insomnii, Costel |optic[ sus`ine c[ singur a cerut reorganizarea firmei ]n instan`[ \i c[ nu se pune problema intr[rii ]n incapacitate de plat[. „Firma nu este ]n faliment, este ]n reorganizare. Noi am cerut ]n in-

stan`[ reorganizarea, \i urmeaz[ s[ vedem ce se va hot[r]. Nu se pune problema c[ nu pot fi achitate datoriile, pentru c[ sunt cl[diri, totul este acoperit. Noi am vrut o reorganizare, \i vom vedea ce va fi”, a spus |optic[. Cea mai mare sum[ de pe tabelul creditorilor este BCR cu 7,84 milioane lei, dup[ care este Fiscul cu o crean`[ de 1,4 milioane lei. SC Motoractive Bucure\ti are de luat 153.000 lei, MBB Construc`ii 218.000 lei \i Banca Româneasc[ are de recuperat 251.000 lei. De asemenea Credit Europe Bank este ]nscris[ cu 107.000 lei, printre al`i creditori fiind \i Prim[ria municipiului Boto\ani, cu 25.000 lei de recuperat. (D[nu` Rotariu)


CMYK


CMYK


6

21 octombrie 2010

INTERVIU

„Sunt zeci de familii care au cerut rebran\area. Este cazul unor apartamente pentru care s-a cerut debran\area la un moment dat, dar care nu \i-au mai montat central[ de apartament“, Ion Diaconu, director la SC Modern Calor SA

Ion Diaconu, directorul SC Modern Calor SA

„Trebui s[ ]ncheiem anul cu un mic profit, dorim profit un leu, dar s[ nu func`ion[m cu pierderi” Ioan Diaconu este directorul nou-]nfiin`atei societ[`i de termoficare Modern Calor. De\i ani la rând furnizorul de agent termic a mers doar pe pierdere, Diaconu sper[ s[ ]ncheie anul 2010 pe profit. Ce a stat la baza ]nfiin`[rii noului operator de termoficare? }n prim[vara acestui an a avut loc divizarea societ[`ii Termica, iar Modern Calor a preluat activitatea de transport, distribu`ie, facturare \i ]ncasare a energiei termice. Ulterior Prim[ria a scos la licita`ie serviciul de producere transport distribu`ie a energiei termice. Fosta societate Termica nu ]ntrunea condi`iile de eligibilitate pentru a participa la licita`ie \i ]n aceste condi`ii, noul operator Modern Calor a fost dat drept câ\tig[tor. Pe 12 iulie am semnat contractul de delegare a serviciului, dup[ care am f[cut demersuri pentru ob`inerea licen`elor de func`ionare, acord de mediu, contract cu Transelectrica \i cu principalii furnizori de materii prime. Când a`i preluat conducerea Modern Calor, a`i declarat c[ eforturile dvs. se vor concentra ]nspre partea de ]ncasare direct[. Se simte o cre\tere a ]ncas[rilor? Am transformat ]n realitate spusele de la acea dat[, ]ncât pân[ acum avem preluate contract[ri individuale de la dou[ treimi din asocia`iile de proprietari din Boto\ani, unde ]ncas[rile au crescut cu 40% fa`[ de perioadele similare din anul precedent. Deci este un demers care \ia atins scopul. O dat[ cu ]nfiin`area noului operator, au ap[rut \i primele piedici ]n rela`ia cu beneficiarii. Vorbim de o opozi`ie a proprietarilor ]n ce prive\te refuzul semn[rii contractelor individuale sau mai degrab[ a pre\edin`ilor asocia`iilor de proprietari? Am avut o opozi`ie din partea unor din cei care conduc asocia`iile, fie pre\edin`i, fie administratori. La aceast[ dat[ discut[m de mai pu`in de 10 asocia`ii care nu au ]ncheiate contracte individuale cu noul operator. La ]nceputul s[pt[mânii, am avut o ]ntâlnire mediat[ de Prim[rie cu toate aceste asocia`ii \i s-a stabilit ca ]n câteva zile s[ primim contractele semnate de asocia`ii, cu obiec`iuni, care vor fi ne-

boto\[neni s[ revin[ la sistemul centralizat? Pentru c[ de la an la an num[rul lor scade... Toate studiile f[cute de ter`e firme arat[ c[ varianta optim[ pentru ]nc[lzirea unui municipiu este cea centralizat[. Nu v[d niciun impediment ca, ]n timp, \i datorit[ pre`ului la gaz metan \i a duratei acestei rezerve care nu se ]ntinde pe o perioad[ mai mare de zece ani, boto\[nenii s[ revin[ la sistemul centralizat. Anul acesta s-au f[cut rebran\[ri? Sunt zeci de familii care au cerut rebran\area. Este cazul unor apartamente pentru care s-a cerut debran\area la un moment dat, dar care nu \i-au mai montat central[ de apartament.

gociate ulterior. Dac[ vor fi \i elemente ce nu pot fi negociate, vom solicita din nou o mediere la Prim[rie.

da subven`ii de la bugetul de stat, noi am luat decizia s[ diminu[m fondul de salariu ]ncât popula`ia s[ nu pl[teasc[ mai mult.

Dar la acele asocia`ii unde nu sau semnat contractele, \tiu c[ nu furniza`i c[ldur[. A`i avut reclama`ii? De s[pt[mâna trecut[, de joi am luat decizia s[ furniz[m \i acolo c[ldur[. Ne-am dorit ca din cauza acestui nou conflict ap[rut ]ntre societate \i asocia`ii s[ nu aib[ de suferit locatarii \i mi se pare o decizie corect luat[. La aceast[ dat[, furniz[m ]nc[lzire ]n toate zonele municipiului, excep`ie fac cele trei puncte termice Victoria 1, 2 \i 3, unde se desf[\oar[ lucr[ri de investi`ie pe re`eaua de agent termic primar. }ncerc[m s[ furniz[m o cantitate de energie termic[ care s[ poat[ fi pl[tit[ de c[tre locatari, `inând cont c[ ]n luna octombrie ace\tia nu beneficiaz[ de ajutoare pentru ]nc[lzire.

De câteva s[pt[mâni a`i ]nceput emiterea unor facturi pentru spa`iile comune, au ajuns facturi la boto\[nenii care au centrale de apartament. Care este explica`ia? Aceste facturi pentru p[r`ile comune se distribuie ]n municipiu ]nc[ din 2006, de când a ap[rut Legea 325. Din aceast[ var[ exist[ un Ordin 343 care stipuleaz[ clar cum se face repartizarea dup[ p[r`ile comune la sc[rile de bloc care au montate repartitoare de cost. La celelalte sc[ri se face dup[ Ordinul 483/2008. Oricum, facturile dup[ p[r`ile comune au fost ]ntre 5 lei \i 15 lei, deci ni\te valori, spun eu, rezonabile.

|i atunci nu v[ e fric[ c[ v[ ve`i trezi cu facturi pe care nu o s[ aib[ cine s[ le achite? Eu sper ca toate asocia`iile s[ ]n`eleag[ c[ este obligatoriu s[ avem un contract ]ncheiat ]ntre p[r`i \i nu cred c[ vom avea refuzuri.

|i au fost boto\[neni care au achitat aceste facturi? Sigur c[ da, marea majoritate, fie c[ s-a primit facturi de la operator, fie prin acea repartizare pe listele de cheltuieli de la asocia`ie. Sunt boto\[neni care nu le-au achitat, ne\tiind motivul emiterii acelor facturi, ]ntre timp mul`i s-au l[murit c[ este o obliga`ie legal[ \i nu o impunere a operatorului sau autorit[`ilor locale.

Vor fi diferen`e ]n ce prive\te facturile de anul trecut \i cele de anul acesta? Nu, pre`ul pe care ]l pl[te\te popula`ia a r[mas nemodificat ]n compara`ie cu anul trecut. De fapt, acesta este nemodificat ]nc[ din 2007 când s-a trecut de la pre`ul na`ional de referin`[ la pre`ul local. De altfel, imediat dup[ ce au ap[rut acele discu`ii c[ nu se vor mai acor-

}n alt[ ordine de idei, ]n ce const[ acel proiect european pe care l-a`i câ\tigat? }nc[ de acum doi ani de zile am ]nceput demersurile pentru a beneficia de fonduri europene pentru modernizarea sistemului de termoficare. Proiectul nostru a fost declarat eligibil, urmând ca ]n luna noiembrie s[ semn[m acest contract. Prim[ria deja se preg[te\te s[ de-

mareze procedurile de licita`ie. Pân[ ]n 2013 vom beneficia de un sistem de termoficare integral modernizat, de o surs[ de producere energie electric[ \i termic[ total modernizat[, de finalizarea re`elelor de transport al agentului termic primar \i de reabilitarea re`elelor secundare \i a punctelor termice care au mai r[mas de modernizat. Contribu`ia local[ este una modic[, de 5% din valoarea total[ de 44 milioane euro. Considera`i c[ aceste investi`ii ]n termoficare ]i vor determina pe

}n ultimii ani s-a mers pe pierdere. De câ`i ani mai are nevoie societatea pentru a merge pe profit? Conform proiectului de buget pe care l-am aprobat, ar trebui s[ ]ncheiem anul cu un mic profit, dorim profit un leu, dar s[ nu func`ion[m cu pierderi. Deci noul operator ]\i propune s[ func`ioneze cu un minimum de profit. }\i propune... Noi facem tot ce ne st[ ]n putin`[ ]ncât lucrul acesta s[ se \i ]ntâmple. (Interviu realizat de Monica Aionesei) Publicitate

DIREC~IA JUDE~EAN{ PENTRU SPORT |I TINERET BOTO|ANI anun`[ concurs de solu`ii pentru co-finan`area proiectelor ]n cadrul Programului de sprijinire a activit[`ii sportive din jude`ul Boto\ani, pe anul 2010. Se acord[ finan`area nerambursabil[ pentru activit[`i care corespund scopului programelor sportive de utilitate public[: „Promovarea sportului de performan`[” \i „Sportul pentru to`i” Suma aprobat[ pe anul 2009: Programul „Promovarea sportului de performan`[”: 16.000 RON; Programul „Sportul pentru to`i”: 11.000 RON. Data limit[ pentru depunerea propunerilor de proiecte: 09.11.2010 Data concursului: 12.11.2010. Informa`ii suplimentare la sediul unit[`ii, Calea Na`ional[ 44, \i pe site-ul dsj.botosani.ro. Persoana de contact: Coordonator Compartiment Sport Prof. Dorel Bud[i-Ungureanu, 0231.511.092; 0755.090.325.


7

21 octombrie 2010 Adrian Copilu Minune 2 - Ce e mic \i negru \i sare prin camer[? - Adrian Copilu Minune ]ncercând s[ aprind[ lumina.

Joi, 21 octombrie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Martor incomod (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

17.10 - 18.00 La poarta Europei (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA PREST|RI SERVICII

PUBLICITATE mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272. (p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BTSV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

decese

! Suntem al[turi de familia ]ndoliat[ \i le ]mp[rt[\im durerea nem[rginit[ pricinuit[ de dispari`ia fulger[toare a celui ce a fost Ioan ATOMULESEI. Sincere condolean`e! Cumetrii Tatiana \i Costel R[ileanu, ]mpreun[ cu familia. Dumnezeu s[-i a\eze sufletul ]n loc luminat \i lini\tit!

* Primesc ]n gazd[ elev (b[iat). Rela`ii la telefon 0744.952.992. * Vând garaj cu pod \i beci pe Calea Na`ional[ vizavi de stadion. Rela`ii la telefon: 0742.123.272. (4) * Vând apartament 2 camere, str. }mp[rat Traian nr.21, parter, complet renovat. Rela`ii la telefon: 0751.602.298; 0752.979.689. (2003-26)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

]nchirieri * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere, situat ]n zona Pia`a Mare (str. Armean[), mobilat, gresie+faian`[, apometre \i repartitoare de costuri. Rela`ii la telefon: 0745.858.395. (2000-1) * Primesc o fat[ ]n gazd[. Telefon: 0742.889.598. (2004-3)

angaj[ri * SC APETRANS SRL Boto\ani angajeaz[: - Conduc[tor auto cat. C, D, E. Cerin`e: experien`[ \i abilit[`i de comunicare. Rela`ii la: 0231.517.509 sau 0745.841.595. (1)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Cotidian editat de

SC GECOR SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea articolelor din cotidianul Evenimentul de Boto\ani apar`ine exclusiv autorilor.

Persoane fizice Nume:............................................. Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:......................................... B.I./C.I.: seria......... nr.............. Textul anun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun` de maxim 20 de cuvinte, la o singur[ rubric[ pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE! Este obligatorie completarea datelor de identificare prev[zute ]n formular.


CMYK

8

21 octombrie 2010

MONDEN Dana S[vuic[, „iepura\” pentru a doua oar[

La mai bine de un deceniu de la prima ei apari`ie nud, frumoasa Dana S[vuic[ preg[te\te un nou pictorial Playboy. Vedeta a f[cut anun`ul la emisiunea „Drept la `int[” de la Kanal D. }ntrebat[ dac[ ar avea curajul s[ repete isprava din urm[ cu 11 ani, Dana nu a

Un cimpanzeu a fugit de la Zoo \i s-a „]nscris” la facultate Animalul evadase dintr-o gr[din[ zoologic[ \i a fost descoperit pe b[ncile Universit[`ii din Al Qods. Cimpanzeul a fost g[sit de o student[ care a dat nas ]n nas cu el, ]n timp ce intra ]ntr-o sal[ de clas[ a facult[`ii respective. „Am fost surprins ]n aceast[ diminea`[ s[ v[d un cimpanzeu care a fugit din gr[dina zoologic[ din apropierea universit[`ii \i ie\ind dintr-una din s[lile de curs, provocând stupoare \i totodat[ surprindere printre studen`i”, poveste\te un angajat al Universit[`ii din Al Qods. Cimpanzeul a fost ]n cele din urm[ scos din incinta facult[`ii \i readus ]n cu\ca lui de la Zoo.

stat mult pe gânduri \i a dat un r[spuns cât se poate de surprinz[tor. „}n decembrie v[ a\teapt[ o mare surpriz[!”, a spus Dana S[vuic[, primul iepura\ al patriei noastre. R[mâne ]ns[ de v[zut cât de mare va fi sacul Mo\ului. Nu de alta, dar multe s-au ]ntâmplat ]n ultimul deceniu \i, de\i r[mâne una dintre cele mai frumoase vedete autohtone, Dana nu se mai afl[ chiar la prima tinere`e.

B[uturile carbogazoase distrug oasele. Calciul nu este singurul element care men`ine oasele s[n[toase. Conteaz[ \i fosforul din alimenta`ie sau vitamina K. Speciali\tii americani sus`in c[ \i b[uturile carbogazoase sl[besc rezisten`a osoas[. Ace\tia afirm[ c[ este de preferat aportul de calciu din lactate celui sintetic. Tot din lactate se ob`ine \i vitamina D, de asemenea „prietenoas[” cu oasele. Femeile, mai ales cele vegetariene, care au trecut de vârsta de 60 de ani sau urmeaz[ cure drastice de sl[bire trebuie s[ ia \i fosfor.

Ion Dol[nescu a avut dou[ so`ii ]n acela\i timp

Ion Dol[nescu s-a ]nsurat cu Maria Ciobanu când ]nc[ era c[s[torit cu Iustina B[luteanu. Ion Dol[nescu a avut trei mari iubiri la via`a lui: Iustina B[luteanu, Maria Ciobanu \i Margerita Valenciano. Cu primele dou[, interpretul de muzic[ popular[ a fost ]nsurat ]n acela\i timp, dup[ cum reiese din cartea „Ion Dol[nescu, o via`[ cu cântec”.

„M-am ]nsurat cu Iustina B[luteanu prin 1966 \i am stat pân[ aproape de anii ‘70, când am f[cut nunta aia de pomin[ cu Maria Ciobanu, dar f[r[ divor`, nici eu, nici ea. Eu ]nsurat, ea m[ritat[. A\a a fost s[ fie, a\a a fost soarta... }n 1971 am f[cut o nunt[ cu Maria ca-n povesti \i am g[sit un preot care s[ ne binecuvânteze, de\i starea civil[ nu era ]n ordine. Nunta a fost ca-n pove\ti, unicat ]n `ar[”, se arat[ ]ntr-un pasaj din cartea biografic[ a lui Ion Dol[nescu.

Evenimente de Botosani nr.1732  

Ziarul orasului tau!