Page 1

Pagina 2

CMYK

Disponibiliz[ri masive la Prefectur[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

Anul VI • nr. 171 (1696) • Miercuri, 1 septembrie 2010 • 8 pagini

Ploaie cu accidente \i r[ni`i Ploaia de ieri a dat mari b[t[i de cap \oferilor. Pe drumurile din jude` s-au produs mai multe evenimente rutiere grave. Cinci persoane au ajuns la spital dup[ ce autoturismele ]n care se aflau au fost implicate ]n accidente. Pagina 5

Pagina 3

Directori trimi\i din fotolii s[ ajute sinistra`ii

Inspectori \i directori de \coli ]n prag de schimbare Pagina 6


2

1 septembrie 2010

STARTNEWS Editorial

Bete\ugul politicianului de stânga Dup[ jum[tate de secol de stângism agresiv, a\a cum a fost comunismul la noi, o ideologie de stânga devine o infirmitate pentru un politician român. N-o spun cu nici un fel de r[utate, o ideologie de stânga presupune ]n primul rând o ]n`elegere profund[ a fenomenului social \i apoi o disciplinare a resurselor materiale spre o echilibrare a categoriilor de cet[`eni urm[rind diminuarea decalajelor dintre boga`i \i s[r[ci \i apoi are Lucian Alecsa ]n centrul preocup[rilor ap[rarea drepturilor omului simplu. Ei bine, acest lucru nu s-a ]ntâmplat la noi, dup[ '90 puterea a trecut pe mâna social democra`ilor, \i, paradoxal, pr[pastia dintre cei avu`i \i s[raci a luat propor`ii nea\teptate. Colac peste pup[z[, tocmai cei care ar fi trebuit s[ dea exemplu de modestie \i echilibru tocmai ei s-au ]mbuibat v[zând cu ochii. Dac[ Ion Iliescu, de altfel un om modest sub aspect material, ar fi fost ceva mai atent \i-ar fi folosit la timp bisturiul puterii exterminând tumora social[ provocat[ de abuzurile clasei conduc[toare, adic[ a comuni\tilor de profesie, atunci organismul social românesc s-ar fi revitalizat de la sine \i alta ar fi fost soarta noastr[ acum. Da, poporul ar fi fost mul`umit, iar f[r[delegile lui, comise ]n timpul loviturii de stat, ar fi fost date uit[rii. M[ ]ntreb cum un avut precum Adrian N[stase, a c[rui avere echivaleaz[ cu PIB-ul unui jude`, se poate considera un om cu gândire social democrat[. Nicidecum. Acela\i lucru putem spune \i despre Viorel Hrebenciuc, acesta nu numai c[ a adunat o avere imens[ prin tot felul de \antaje, dar mai are \i-un suflet hain, probabil c[ mintea-i este conexat[ doar la afaceri dubioase, sentimentele ]i sunt ]n paragin[, a\a c[ nu v[ a\tepta`i la acte de caritate din partea lui. Ca politician este un sforar \i-un caraghios, cine nu-\i aduce aminte de flac[ra violet, cu ajutorul c[reia l-a ars ]n alegeri pe Mircea Geoan[. Din aceea\i categorie face parte \i senatorul meleagurilor noastre, Gheorghe Marcu. Din '90 ]ncoace a tot umblat dup[ agoniseli necinstite. Ba devastând IAS-urile, ba lichidând ultimele f[bricu`e din jude`, ba transferându-\i p[mântul de la Avr[meni la Boto\ani (aten`ie, nu cu roaba!). A r[mas la... M48, care-i singura lui unitate de m[surare a social democra`iei boto\[nene. Ptiu, drace! Am mai v[zut \i oameni de afaceri, ce par serio\i la prima vedere, dar care ]ncearc[ s[ se aburce ]n politic[ folosindu-se de scara din stânga scenei. Feri`i-v[ de ei, sunt ni\te codo\i, sunt domina`i de ceva interese necurate!

Calendar cre\tin ortodox 1 M †) Sf.Cuvios Dionisie Exiguul; † Cuv.Simeon Stâlpnicul \i mama sa, Cuvioasa Marta; †) Începutul anului bisericesc 2 J Sf^ntul Sfin`it Mucenic Mamant; Sf. Ierarh Ioan Postitorul, Patriarh al Constantinopolului

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Anul trecut pe vremea asta sindicatele din educa`ie ]nc[ mai ]ncercau s[ amâne ]nceperea anului de ]nv[`[mânt. De\i structura noului an \colar era stabilit[, prima zi de cursuri fiind programat[ pe 14 septembrie, sindicatele ]ncercau s[ amâne cu 10 zile ]nceperea \colii. „Sindicatele din educa`ie sunt de p[rere c[ cele zece zile libere pe care cadrele didactice sunt obligate s[ le ia f[r[ plat[, ar trebui s[ fie stabilite la ]nceputul anului \colar. }n felul acesta se ]ncearc[ for`area mâinii guvernan`ilor de a renun`a la trimiterea ]n concediu f[r[ plat[ a angaja`ilor din ]nv[`[mânt”, scria Evenimentul de Boto\ani cu un an ]n urm[. Ministrul Educa`iei anun`ase ]ns[ c[ era categoric ]mpotriva unei astfel de decizii. „Nu este primul an când liderii sindicali din educa`ie ]ncearc[ s[ ob`in[ amânarea ]nceputului de an \colar, uneori 4,2597 lei

3,3582 lei

sub amenin`area grevelor, de fiecare dat[ nivelul sc[zut al salariului fiind motivul invocat de sindicali\ti”, mai scria Evenimentul de Boto\ani pe 1 septembrie 2009. La un an de la momentul ]n care se punea problema amân[rii ]nceputului de an \colar, sindicatele din Educa`ie nu exclud ac`iuni de protest ]n primele s[pt[mâni ale anului \colar 2010-2011. De aceast[ dat[ nu zilele de concediu f[r[ plat[ ]i sup[r[ pe oamenii de la catedr[, ci diminuarea salariilor cu 25%. Primele lefuri sc[zute nu au intrat ]nc[ ]n buzunarele cadrelor didactice, „\ocul” urmând s[ se produc[ ]n luna octombrie, când vor fi achitate primele retribu`ii dup[ concedii. Ziua: 190C

Noaptea: 90C

Sute de locuri de munc[ ]n str[in[tate. Un loc de munc[ ]n `[rile Uniunii Europene este man[ cereasc[ pentru unii boto\[neni. Cei care ]ndeplinesc anumite condi`ii pot ob`ine locuri de munc[ prin intermediul serviciului Eures din cadrul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM). }n ce meserii sunt posturi libere \i ]n ce `[ri afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

Disponibiliz[ri masive la Prefectur[ Oficiul Prefectural din Dorohoi a fost ]nchis \i mai mul`i angaja`i de la Boto\ani au fost pu\i pe lista disponibiliza`ilor. Acestea sunt m[surile de restructurare luate ]n urma unui ordin al ministrului Administra`iei \i Internelor. Oficiul Prefectural este desfiin`at chiar ]ncepând de ast[zi. Reprezentantul Guvernului ]n teritoriu sus`ine c[ audien`e la Dorohoi se vor face ]n continuare, m[car dou[ zile pe s[pt[mân[, astfel ]ncât s[ poat[ deservi cet[`enii celor 27 de localit[`i arondate municipiului. „Asta pentru a pune cât mai pu`in[ lume pe drumuri. Mari cheltuieli nu aveam. Acolo era un singur angajat, dl. Moga, iar func`ia lui se transform[ ]ntr-o func`ie de execu`ie \i va lucra ]n aparatul Institu`iei Prefectului”, a spus Cristian Roman.

Zece angaja`i trec ]n \omaj Disponibiliz[rile nu au ocolit Institu`ia Prefectului. Dup[ o perioad[ de a\tept[ri, Ministerul Administra`iei \i Internelor a decis \i num[rul persoanelor care vor trebui s[ p[r[seasc[

„}n cazul func`iilor care se desfiin`eaz[ ]ntr-un compartiment sau serviciu \i sunt func`ionari de aceea\i categorie, se va da examen. }n rest, am gândit aceast[ restructurare astfel ]ncât toate compartimentele s[ r[mân[ la o capacitate la care s[ fac[ fa`[ tuturor sarcinilor. Voi avea o \edin`[ cu to`i func`ionarii Prefecturii. A\a mi se pare corect, pentru c[ eu nu am pe nimeni de dat afar[, dar sunt m[suri de austeritate, de restructurare. Vreau s[ spun c[ inclusiv din Cancelaria prefectului va pleca o persoan[, pentru c[ a\a este corect. Din patru vor r[mâne trei”, Cristian Roman, prefect

Prefectura. Astfel, Institu`ia Prefectului are 61 de posturi, din care 54 sunt ocupate. Din aceste posturi ocupate, 13 au fost restructurate, r[mânând 42 posturi. Doi dintre angaja`i vor ie\i la pensie, un post de subprefect este desfiin`at, ]ns[ vor trebui sa plece ]n \omaj al`i zece angaja`i. M[surile de reducere a cheltuielilor din institu`ie nu se opresc aici. Toate cele trei posturi de directori din institu`ie au fost desfiin`ate, directorii fiind trecu`i pe func`ia de \ef serviciu. Prefectul Cristian Roman a declarat c[ urmeaz[ s[ se stabileasc[ care vor fi persoanele care vor pleca acas[. El a mai spus c[ ]n cursul zilei de ast[zi, urmeaz[ s[ aib[ o discu`ie pe aceast[ tem[ cu to`i angaja`ii din subordine, ]nainte de ]nmânarea preavizelor. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Posturi vacante ]n \colile boto\[nene

96

de posturi nu sunt ocupate ]n \coli, dar num[rul lor ar putea cre\te dup[ ce vor fi centralizate toate informa`iile din unit[`ile de ]nv[`[mânt din municipiu \i jude`.

Din datele prezentate de Daniel Cojocariu, inspector \colar de resurse umane din cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), la \edin`a public[ de luni au fost ocupate 20 de posturi de suplinitori necalifica`i. „Din cele 116 posturi r[mase neocupate \i scoase la \edin`a public[ de luni pentru suplinitori necalifica`i au fost ocupate 20. Posibil s[ mai fie organizate noi test[ri pentru ocuparea posturilor r[mase libere”, a declarat Daniel Cojocariu. O situa`ie exact[ a num[rului de posturi vacante va fi f[cut[ dup[ prezentarea de c[tre directorii unit[`ilor \colare a ]ncadr[rilor din \coli. Pe 6 septembrie sunt programa`i s[ prezinte situa`ia ]ncadr[rilor directorii de licee din municipiu, iar de pe 7 septembrie, directorii \colilor din jude`, repartiza`i pe zone. (Petronela Rotariu)


3

1 septembrie 2010 Planuri de m[rire a salariilor la Termica. Conducerea societ[`ii de termoficare sus`ine c[ pân[ la sfâr\itul acestei luni va ]ncasa o parte din subven`ia la combustibil pentru 2010, suma estimat[ fiind de 1 milion de lei. Asta le-ar putea aduce angaja`ilor societ[`ii o m[rire de salar. Care ar urma s[ fie procentul de majorare afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS Directori trimi\i din fotolii s[ ajute sinistra`ii

Verificare prefectural[ la „corn \i lapte”

Reprezentan`ii institu`iilor sunt pu\i s[ se implice ]n ac`iunile de ajutorare din localit[`ile afectate de inunda`ii. Ieri, ]n cadrul Colegiului Prefectural, s-au stabilit atribu`iile fiec[rui director de serviciu public deconcentrat pe linia reconstruc`iei sau repara`iei caselor distruse de inunda`ii.

Pu\i s[ fac[ voluntariat ]n zilele nelucr[toare Tuturor serviciilor publice deconcentrate le-au fost repartizate câte o localitate sau mai multe, dup[ caz. Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, Autorit[`ii Rutiere Român[, Agen`iei pentru Protec`ia Mediului, Direc`iei de S[n[tate Public[, Direc`iei de Tineret \i Serviciului de Metrologie Legal[ le-a fost

t[ri sau neconformit[`i \i s[ ]ntocmeasc[ rapoarte c[tre prefect ori de câte ori este cazul.

Cu salarii diminuate \i sarcini sporite

repartizat, de exemplu, municipiul Dorohoi, unde sunt de construit 314 case \i de reparat alte 314. Membrii Colegiului Prefectural, \efi ai institu`iilor deconcentrate, au de ]ndeplinit \i o serie de sarcini. Ei vor trebui s[ identifice sponsori \i voluntari pentru lucr[rile de refacere a locuin`elor, s[ efectueze ac`iuni de voluntariat cu angaja`ii din subordine ]n zilele nelucr[toare \i s[ urm[reasc[ modul ]n care

autorit[`ile locale \i factorii care ]i sprijin[ planific[, organizeaz[ \i desf[\oar[ lucr[rile de refacere. De asemenea, ace\tia trebuie s[ aib[ ]n vedere aplicarea unui tratament nediscriminatoriu sinistra`ilor ]n ce prive\te calitatea lucr[rilor efectuate, \i s[ elimine prompt ]ntârzierile nejustificate la construirea caselor. Directorii de deconcentrate vor trebui s[ informeze autorit[`ile publice atunci când fac anumite consta-

}n cazul ]n care autorit[`ile locale din zonele calamitate o solicit[, directorii de deconcentrate vor trebui s[ pun[ la dispozi`ie, temporar, ma\inile institu`iilor, echipamente IT \i altele, s[ acorde consiliere, prin juri\tii din institu`ie, ]n probleme juridice ce `in de refacerea caselor. Ei vor urm[ri \i modul de gestionare a materialelor de construc`ie, ]ns[, nu ]n ultimul rând, vor trebui s[ mearg[ ]n teren ]n zona de responsabilitate cel pu`in dou[ zile pe s[pt[mân[. Prefectul a transmis \i avertiz[ri directorilor care nu se vor `ine de treab[ \i nu vor ]ndeplini sarcinile trasate. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Directorii se simt sfida`i „Aceasta este o sarcin[ trasat[ de primul ministru \i de modul cum v[ achita`i de aceasta, cu prietenie v-o spun \i foarte relaxat, va atârna \i modul de evaluare a dvs. la ]nceputul anului viitor. Important este s[ d[m mân[ cu mân[ s[ ajut[m primarii”, Cristian Roman, prefect

Angaja`ii institu`iilor deconcentrate au aflat cu stupoare c[ vor trebui s[ fac[ munc[ voluntar[ ]n zilele nelucr[toare. Ei consider[ m[sura sfid[toare, din moment ce s-au ales \i cu salariile t[iate cu 25%. „Vreau s[ v[d \i eu dac[ ]mi va face ceva ]n cazul ]n care voi refuza s[ fac aceast[ munc[ voluntar[. Mi se pare sfid[tor, deja e prea mult ceea ce ni se cere”, a precizat un angajat al unei institu`ii deconcentrate.

Medic amendat pentru un concediu medical }nc[ un medic boto\[nean a c[zut ]n plasa corpului de control al Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. El a fost prins ]n neregul[ cu un certificat de concediu medical \i a fost amendat cu 5.000 lei. Doctorul a completat incorect certificatul de concediu medical. Num[rul medicilor sanc`iona`i de poli`ia concediilor medicale se ridic[

la peste zece. Patru dintre ace\tia au contestat ]n instan`[ decizia CJAS, procesele urmând s[ se deruleze ]n cel mai scurt timp. Num[rul de concedii medicale ]n prima lun[ de la intrarea ]n vigoare a legii concediilor medicale, respectiv iunie, a sc[zut la jum[tate fa`[ de aceea\i lun[ a anului trecut. Astfel, dac[ ]n iunie anul curent au fost eliberate 1.600 de certificate de concedii medicale, ]n luna iunie anul trecut au fost ]n jur de 3.700 certificate. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„}n primul rând, sanc`iunea a fost dat[ pentru c[ a completat incorect certificatul, iar ]n al doilea rând nici nu a avut declara`ie de la pacient. Conform noilor norme, pacientul este obligat s[ dea o declara`ie unde poate fi g[sit”, Rodica Hu`uleac, pre\edinte CJAS

Societ[`ile desemnate s[ distribuie ]n noul an \colar lapte \i corn elevilor sunt verificate printr-un ordin al prefectului Cristian Roman. El a dispus un control ]n acest sens, ]n comisie fiind desemna`i reprezentan`i ai Direc`iei Sanitar Veterinare, ai Protec`iei Consumatorului, ai Direc`iei de S[n[tate Public[, precum \i un angajat al Institu`iei Prefectului. „Am dat un ordin \i am ]nfiin`at o comisie mixt[ de control pentru verificarea ]ndeplinirii condi`iilor stabilite prin caietul de sarcini la ofertan`ii califica`i ]n licita`ia na`ional[ pentru câ\tigarea programului. Pre\edintele comisiei este un medic de la Direc`ia Sanitar Veterinar[. Este un lucru uzual, se face anual, dar este bine s[ verific[m aceste societ[`i ]n ceea ce prive\te condi`iile pe care trebuie s[ le ]ndeplineasc[, astfel ]ncât s[ nu avem surprize pe parcursul unui an \colar”, a spus Cristian Roman. |i anul trecut a fost efectuat un control similar, ]ns[ nu s-au constatat deficien`e. (L.L.)

Noi controale la \oferii cu handicap \i permis Ministerul Administra`ie \i Internelor \i Ministerul Muncii au ]ncheiat un protocol privind efectuarea unor controale permanente a \oferilor cu handicap ]n urma neregulilor constatate ]n `ar[, inclusiv la Boto\ani, ]n privin`a incompatibilit[`ii statutului de persoan[ cu handicap cu cea de conduc[tor auto. Prefectul afirm[ c[ pân[ la aceast[ dat[ nu a primit nominal persoanele depistate incompatibile, ]n urma verific[rilor f[cute la nivelul celor \ase comisii nominalizate de Direc`ia de S[n[tate Public[, ci a primit doar o ]n\iruire de cifre. „}n urma unui protocol semnat de cele dou[ ministere, se introduce periodicitatea verific[rii acestor certificate. }n fiecare lun[, direc`iile de specialitate din fiecare jude`, sunt obligate ]n prima decad[ s[ transmit[ Serviciului de }nmatriculare a Vehiculelor \i Permise Auto o list[ cu to`i cei care dobândesc ]n luna precedent[ certificate de handicap, urmând ca ace\tia s[ fie verifica`i \i din punctul de vedere al de`inerii a permiselor de conducere \i a conducerii autovehiculelor pe drumurile publice”, a spus Cristian Roman. (L.L.)

Dosar penal pentru contraband[ cu `ig[ri prin podul pedalier }nc[ o femeie din Republica Moldova se va alege cu dosar penal pentru contraband[ de `ig[ri, dup[ ce, poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au depistat-o conducând o ma\ina plin[ cu `ig[ri de contraband[. Femeia, cu cet[`enie româno-moldovean[, transporta peste 20.000 `ig[ri, timbrate ]n Republica Moldova. Luni, poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au oprit pentru control, la Stânca, un Fia, ]nmatriculat ]n Moldova, ]n care se afla Aliona B., de 37 de ani, domiciliat[ ]n Ia\i. La control poli`i\tii de frontier[ au constatat c[ exist[ spa`ii special amenajate, respectiv ]n pragurile \i ]n podul pedalier al autoturismului, ]n care sunt ascunse `ig[ri. Au fost g[site astfel 20.080 de `igarete, ]n valoare de 8.500 lei. Marfa a fost ridicat[ ]n vederea confisc[rii, iar autoturismul, ]n valoare de 16.800 lei, a fost indisponibilizat la sediul SPF Stânca. (D.R.)


CMYK

4

1 septembrie 2010

TOPNEWS Problema apei rezolvat[ cu promisiuni financiare Luni dup[-amiaz[, E.ON Moldova a reluat furnizarea energiei electrice c[tre sta`iile de tratare \i pompare a apei de la Bucecea, Leorda \i C[t[m[r[\ti. }n schimb, pân[ la sfâr\itul lunii septembrie ar urma s[ i se achite datoria de 1,8 milioane de lei, plus ultima factur[, ]n valoare de 270.000 de lei. Conducerea Apa Grup a g[sit solu`ii pentru achitarea restan`ei \i astfel furnizorul de electricitate a decis rebran\area. Vineri, reprezentan`ii E.ON vor veni la Boto\ani, unde se va ]ncheia un contract de cesiuni crean`e, urmând ca pân[ pe 30 septembrie s[ se achite atât restan`ele cât \i ultima factur[. }n total, Apa Grup va trebui s[ pl[teasc[ c[tre E.ON pân[ la sfâr\itul lunii septembrie, 2,07 milioane de lei. Pân[ acum, conducerea SC Apa Grup SA a primit confirmarea c[ ]\i va recupera o parte din datorii de la Termica, Prim[ria Dorohoi, de la spitalele din jude` \i de la câ`iva agen`i economici. „Le-am dat un bilet la ordin ]n valoare de 600.000

„Am fost pe la prim[rii, la agen`i economici care aveau restan`e \i, ]n propor`ie de 90-95%, am reu\it s[ asigur[m banii pe care trebuie s[-i achit[m la E.ON. Atât agen`ii economici cât \i prim[riile \i institu`iile publice au ]n`eles care este situa`ia \i cât de greu este s[ r[mâi f[r[ ap[ \i au f[cut eforturi pentru a-\i pl[ti restan`ele”, Maricel Georgescu, director general SC Apa Grup SA

Firmele de contabilitate iau pâinea contabililor „pe cont propriu”. Administratorii societ[`ilor comerciale din municipiul Boto\ani ]ncep s[ apeleze la firme specializate ]n contabilitate, astfel ]ncât s[ fie absolvi`i de r[spundere ]n cazul unor nereguli. }n plus, ace\tia spun c[ astfel fac \i o economie la bugetul societ[`ii comerciale. Am[nunte despre acest fenomen pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Amenzi \i avertismente pentru mizerie ]n \coli Felicia Beleca, directorul interimar al Direc`iei de S[n[tate Public[, a declarat c[ au fost efectuate ]n teritoriu 133 controale, la este procentul \colilor o parte din unit[`ile de ]nv[`[]n care s-au efectuat mânt fiind constatate \i defilucr[rile de igienizacien`e. Neamenajarea \i ne]ntrere ]n vederea ]nce`inerea corespunz[toare a grupuperii noului an rilor sanitare, lipsa grupurilor sani\colar. tare adaptate vârstei copiilor de gr[dini`e, neasigurarea unor puncte de sp[lare pe mâini dotate adec- torii sanitari au aplicat trei amenzi vat, neverificarea potabilit[`ii apei contraven`ionale ]n valoare de la unit[`ile cu surs[ de ap[ proprie, 1.000 lei \i nou[ aver-tismente. aprovizionarea cu intermiten`[ sau Potrivit unei situa`ii prezentate ]n cantit[`i insuficiente cu materiale de I|J, din cele 706 unit[`i de de dezinfec`ie \i cur[`enie, sunt ]nv[`[mânt existente, 377 au doar câteva din deficien`ele constaautoriza`ie sanitar[ de func`ionare, tate de inspectorii sanitari. Inspec100 sunt ]n curs de autorizare \i 229 nu sunt autorizate. |coala 9,

85

%

de lei, urmând ca la sfâr\itul acestei luni s[ aib[ banii. Mai mult de atât nu putem face”, sus`ine Ion Diaconu, directorul general al SC Termica SA. Maricel Georgescu, directorul general al SC Apa Grup \i viitor director al SC Nova Apaserv, spune c[ noua societate furnizoare de ap[ din jude` nu va mai face nici un fel de concesii, indiferent dac[ este vorba de agent economic sau institu`ie public[. (R[zvan Sauciuc)

„Toate \colile de`in spa`ii frigorifice pentru alimentele din cadrul Programului «lapte \i corn», ]ns[ nu tot personalul responsabil cu distribuirea acestora a efectuat cursuri de igien[. De asemenea, colectarea \i ]ndep[rtarea reziduurilor menajere se face corespunz[tor, ]ns[ exist[ deficien`e ]n amenajarea platformelor pentru depozitarea containerelor”, Felicia Beleca, director interimar DSP

gr[dini`ele16 \i 23, toate din Boto\ani, mai multe \coli din Dorohoi, \colile 2 \i 3 \i gr[dini`ele 2 \i 3 din Darabani, dar \i alte multe \coli \i gr[dini`e, mai ales din mediul rural, dar \i din ora\ele jude`ului, nu de`in autoriza`ii de func`ionare. (L[cr[mioara Lupa\cu)

}ntârzieri la aprovizionarea cu combustibil pentru iarn[ Reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean sus`in c[ majoritatea \colilor au asigurat necesarul de combustibil pentru \coli pe semestrul I, 52% dintre unit[`i având asigurat[ ]ntreaga cantitate de combustibil pentru sezonul rece. „Este foarte mic procentul. Anul trecut, la aceast[ dat[, aveam peste 70% din combustibil ]n unit[`ile de ]nv[`[mânt”, a spus Ada Macovei, inspectorul \colar general, la Colegiul Prefectural de ieri.


CMYK

5

1 septembrie 2010 Beat cu tractorul prin comun[. Un b[rbat se va alege cu dosar penal dup[ ce a ie\it la plimbare cu tractorul prin sat, de\i era beat cri`[. Luni sear[, a fost oprit ]n trafic la Or[\eni Deal un tractor condus de Romic[ V. Când \oferul de 44 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul a ar[tat o concentra`ie de 0,60 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. Ulterior, Romic[ V. a fost condus la Spitalul Jude`ean, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei.

ESEN~IAL

Ploaie cu accidente \i r[ni`i Ploaia de ieri a dat mari b[t[i de cap \oferilor. Pe drumurile din jude` s-au produs mai multe evenimente rutiere grave. A dep[\it pe interzis \i a izbit un Opel Primul \i cel mai grav accident s-a petrecut la amiaz[, ]n p[dure la Baisa. Ioan R., de 31 de ani, din jude`ul Vaslui, angajat al unei firme de curierat, circula dinspre Boto\ani spre Suceava la volanul unei autoutilitare. }ntr-o zon[ ]n care dep[\irea era interzis[, fiind marcaj cu linie continu[, s-a angajat ]n dep[\irea unui autoturism f[r[ s[ se asigure. }n acel moment i-a ap[rut ]n fa`[ un Opel condus regulamentar de Andy Drob, membru al Auto Green Club Boto\ani. }mpreun[ cu acesta, ]n ma\in[ se mai aflau doi b[rba`i. De\i pilotul profesionist a ]ncercat s[ evite impactul, nu a reu\it, automobilele ciocnindu-se frontal. }n urma impactului, toate cele patru persoane din cele dou[ autoturisme au fost r[nite, iar la fa`a locului s-au deplasat dou[ ambulan`e \i dou[ autospeciale ale pompierilor.

|oferul vinovat avea permisul suspendat

care au efectuat cercet[ri la fa`a locului au stabilit c[ vasluianul se face vinovat de Una dintre victime a ales s[ producerea accidentului. Mai mearg[ cu o ma\in[ particu- mult, cu ocazia verific[rilor lar[ la spital, iar celelalte trei poli`i\tii au descoperit c[ Ioan R. avea \i permisul suspendat, au fost preluate de medicii el neavând dreptul de a de pe ambulan`e \i circula pe drum pâtransporta`i la Spitan[ la jum[tatea lul Jude`ean. Dac[ lunii septembrie, Andy Drob s-a ]n urma abateales mai multe persoane au ajuns la rilor repetate. leziuni u\oare, spital dup[ ce Pentru c[ DE 58 cel[lalt \ofer a autoturismele ]n care este un tronson suferit un trause aflau au fost de drum intens matism cranian \i implicate ]n circulat, din cauunul de coloan[ accidente. za accidentului, cervical[. De asecoloana de ma\ini s-a menea, la spital, celor ]ntins pe ambele sensuri doi \oferi li s-au prelevat pe mai mul`i kilometri, trafiprobe biologice de sânge, pencul fiind oprit aproape o or[. tru a se stabili dac[ au consumat alcool sau nu. Poli`i\tii (D[nu` Rotariu)

5

„Ca urmare a unei dep[\iri neregulamentare f[cut[ de angajatul firmei de curierat, a intrat ]n coliziune frontal[ cu un autoturism care circula regulamentar. }n urma impactului, ambii \oferi au fost r[ni`i dar \i doi pasageri din Opel”, comisar \ef Dumitru Zm[u, \eful Poli`iei Rutiere Boto\ani.

Pasager ]ncarcerat \i ma\in[ distrus[ pe jum[tate La scurt timp dup[ producerea acestui accident, pe acela\i DE 58, un alt eveniment s-a ]ntâmplat pe fondul neaten`iei unui \ofer. Au fost avariate dou[ autoturisme, un BMW \i un Golf III. Din fericire, ]n acest accident nu a fost nimeni r[nit. Urm[torul accident a avut loc la Br[e\ti, \oferul unui Volkswagen fiind protagonistul unui accident care ar fi putut avea un deznod[mânt tragic. Cum ]n ma\in[ erau patru persoane, dac[ impactul ar fi fost lateral, situa`ia ar fi putut fi dezastruoas[. Ananie H., de 40 de ani, cu permis eliberat de autorit[`ile italiene, mergea dinspre Boto\ani spre Dorohoi. Pe fondul neadapt[rii vitezei la un carosabil umed, autoturismul a derapat, s-a ]nvârtit de mai multe ori pe \osea \i a ajuns ]ntr-un copac. }n urma impactului, autoturismul a fost distrus ]n propor`ie de 50%, Mircea I., ]n vârst[ de 68 de ani, aflat pe bancheta din spate, fiind ]ncarcerat. }n urma interven`iei pompierilor, b[trânul a fost scos din ma\in[ \i transportat de o ambulan`[ la Spitalul Ju-

de`ean, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranian, traumatism hemitorace drept, traumatism coloan[ vertebral[, fractur[ bimaleolar[ la piciorul drept. De\i ]n zon[ era limitare de vitez[ la 40 km/h, poli`i\tii au spus c[ \oferul autoturismului circula cu o vitez[ mult mai mare.

„Pe fondul unui carosabil umed \i a neadapt[rii vitezei, \oferul a pierdut controlul autoturismului, a acro\at un copac pe partea dreapt[, dup[ care ma\ina a ie\it ]n decor. |oferul a fost testat cu etilotestul, rezultatul a fost negativ”, agent Ion Marius, Postul de Poli`ie Br[e\ti


6

1 septembrie 2010

TOPNEWS

Alfa a rupt peste 100 de oameni de la Impact. Pân[ la data de 31 august 105 angaja`i ai Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului au trecut de la Sindicatul Impact la nou ]nfiin`atul Alfa. Cei care s-au al[turat organiza`iei recent constituite vor fi reprezenta`i ]n instan`[ de c[tre noua grupare ]n procesele care sunt deja pe rolul instan`ei de judecat[.

Inspectori \i directori de \coli ]n prag de schimbare Bate vântul schimb[rii ]n educa`ia boto\[nean[. De azi, conducerea educa`iei boto\[nene, inspectorii \colari \i peste jum[tate dintre directorii de \coli au r[mas f[r[ delega`ie. Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, \i Horia Negrescu, inspector \colar general adjunct, nu mai au delega`ie ]n func`iile pe care le ocup[. Acestea au fost valabile pân[ la 31 august. „A\tept[m noile numiri ale ministerului. A\a se ]ntâmpl[ ]n fiecare an, iar noile numiri vin ]n maxim dou[ s[pt[mâni”, a declarat Ada Macovei. }n aceea\i situa`ie se afl[ to`i inspectorii \colari, indiferent dac[ au fost cu concurs sau cu delega`ie. La aceast[ dat[, conform organigramei de anul trecut, la nivelul I|J sunt 24 de inspectori \colari. Este a\teptat[ ]ns[ noua organigram[, care trebuie aprobat[ de Ministerul Educa`iei.

Incertitudine \i la conducerile multor \coli |i pentru mai bine de jum[tate dintre directorii unit[`ilor \colare \i unit[`ilor conexe situa`ia este aceea\i. Din cei 150 de directori, 85 au fost numi`i cu delega`ie, aceasta expirând tot pe 31 august. 79 sunt directori de \coli, iar ceilal`i sunt \efi ai palatelor \i cluburilor copiilor, Casei Corpului Didactic. „Sunt schimb[ri multe, dar nu pot s[ v[ spun care sunt acestea pân[ nu se aprob[ noua organigram[. Când se aprob[ v[ spun oficial care sunt schimb[rile”, a men`ionat \efa educa`iei boto\[nene. |i inspectorul \colar general adjunct sus`ine c[ nu este cunoscut[ noua formul[ a echipei inspectorilor \colari \i c[ aceasta va fi fixat[ de la nivelul Ministerului Educa`iei. „Organigrama este aprobat[ de minister, nu de Consiliul de Administra`ie al I|J. Nici nu este plecat[ ]nc[, se face o propunere pe baza unui calcul stabilit de minister, propunerea f[cut[ se analizeaz[ la minister \i de acolo se aprob[ sau se aprob[ par`ial \i trebuie f[cute modific[ri”, a spus Horia Negrescu. Reamintim c[ anul trecut, cu pu`in timp ]naintea ]nceperii anului \colar, au fost schimba`i 22 de directori de unit[`i \colare. (Petronela Rotariu)

„}n ceea ce prive\te inspectorii \colari, vor pleca unii, vor veni al`ii. Schimb[ri vor fi \i la directorii de \coli. Vom schimba pân[ când cei numi`i ]\i vor face treaba, indiferent dac[ sunt numi`i de mine sau de al`ii”, Ada Macovei, inspector \colar general


7

1 septembrie 2010 La Guvernul Rom^niei La Palatul Victoria se opre\te badea Gheorghe cu bicicleta \i o reazem[ de gard \i ]ncepe s[ ca\te ochii ]n jur. Gardianul: - Bade, ia bicicleta de-aici c[ vin mini\trii, primul-ministru... - No, c[ nu-i bai! I-am pus lac[t!

Fabula crizei financiare... Morala o trage`i singuri A fost odat[ ca niciodat[ un biet lustragiu care ]\i câ\tiga existen`a, da, a`i ghicit, lustruind pantofii domnilor care intrau \i ie\eau dintr-o cl[dire impozant[ din centru. Niciodat[ nu \tiuse exact ce cl[dire este aceea ]n fa`a c[reia lucra de ani de zile, poate era o banc[, poate era o burs[, poate vreun minister important, ]ns[ domnii bine ]mbr[ca`i care intrau acolo opreau adeseori la el pentru a-\i lustrui pantofii. Lustragiul nostru era priceput ]n ceea ce f[cea, folosea numai crem[ de pantofi de cea mai bun[ calitate \i era vesel \i optimist. }ntr-un cuvânt era mul`umit cu munca lui iar clien`ii lui la fel, a\teptându-\i r[bd[tori rândul la lustruit. }ntr-o zi ]ns[ s-a oprit la el un client nou, mai deosebit de ceilal`i care l-a ]ntrebat prietenos: „Ce faci aici? Ce-i cu tine a\a de vesel? Nu `i-a spus nimeni de criza financiar[?“. Ce-i drept nu-i spusese nimeni, niciunul dintre domnii aceia bine ]mbr[ca`i care intrau ]n banc[ sau ce-o fi fost acolo, probabil to`i erau la curent cu criza. „Poate nu le pas[ de tine sau poate n-au avut suflet s[ ]`i spun[, ]ns[ criza financiar[ e pe drum \i ne va afecta abso-

CALEIDOSCOP

lut pe to`i, nu va sc[pa nimeni, nici m[car tu, un biet lustragiu. A\a c[, dac[ ai un dram de minte ]`i iei m[suri din timp, ca s[ nu fii luat pe nepreg[tite. Aceasta e meseria mea, sunt expert, \tiu ce vorbesc“. Dup[ plecarea domnului binevoitor, lustragiul nostru r[mase pe gânduri. Poate c[ ]ntr-adev[r, niciunul dintre clien`ii lui nu ]l considerase demn s[ ]l pun[ la curent cu criza financiar[. Noroc cu domnul cel prietenos care ]i voia binele. A\a c[ lustragiul a ]nceput s[ ia m[suri ]ncât s[ nu fie luat pe nepreg[tite de criza financiar[. Pentru ]nceput folosea mai pu`in[ crem[ de pantofi \i mai de proast[ calitate. Apoi a ]nceput s[ aloce mai pu`in timp fiec[rui client, dup[ cum se spune: „time is money“. A ]nceput s[ socializeze mai pu`in cu ace\tia, criza e criz[, nu mai e timp de smalltalk. Preocupat de criza financiar[, devenise ]ngândurat, t[cut \i ]\i f[cea treaba de mântuial[. A\a c[ ]ncetul cu ]ncetul clien`ii fideli c[rora le pl[cea veselia \i calitatea muncii lustragiului au ]nceput s[ se r[reasc[. Iar lustragiul nostru cu fiecare client pierdut era mul`umit ]ntr-un fel ciudat c[ domnul cel binevoitor a avut dreptate. „Ce m-a\ fi f[cut dac[ expertul nu m-ar fi prevenit la timp? Acum a\ fi fost probabil luat pe nepreg[tite de criza financiar[!“.

AGENDA COMERCIANTULUI

AGENDA PREST|RI SERVICII

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[.

* Vând cas[ nou[ cu 1.250 mp teren, central[ pe gaz în C[t[m[r[\ti Deal, pre` negociabil. Telefon: 0742.688.520. (1940-1)

0231/585622. Terenul este cu expunere la soare \i este ferit de pericolul inunda`iilor sau alunec[rilor de teren. (1958-2)

* Vând cas[ (trei camere, 2 holuri, buc[t[rie) \i teren aferent 0,43 ha ]n comuna Leorda la \oseaua principal[. Rela`ii la telefon: 0743185178;

* }nchiriez apartament Ia\i, T[t[ra\i-Pia`a Chiril, et.7/10, 2 camere, SD, complet utilat \i mobilat, 0745.776.459. (1962-5)

Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de tel. 0755.018.010. (1852-2) * Angajam NECALIFICA~I pentru fabric[ produc`ie pavaj din Bucure\ti.Oferim CAZARE. Sal. 1.300-1.700 lei. Tel.021.35.10.057. (1)

]nchirieri

Miercuri, 1 septembrie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 11.30 - 12.30 Agenda economic[ (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

AGENDA TRANSPORTATORILOR

17.10 - 18.00 Lege \i ordine/Martor incomod (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272.(p) * Vând apartament 3 camere, SD, Aleea Parcului, cu fa`a spre p[rcule`ul de joac[, central[ termic[, P+T+G+F, 53 de mp. Pre` 33.000 euro, u\or negociabil. Rela`ii la tel. 0746.889.444. (1) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Telefon: 0744.373.409. (1901-16)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

1 septembrie 2010

ULTIMA OR{ Apa Grup \i autorit[`ile vinovate de criza apei

31%, respectiv 29% dintre cititorii edi`iei online cred c[ vina pentru problemele ap[rute ]n furnizarea apei apar`ine conducerii SC Apa Grup SA \i autorit[`ilor. }n schimb, doar câte 19% cred c[ r[spunderea o poart[ E.ON Moldova \i SC Termica SA.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Trebuiau trimi\i directorii s[ ajute sinistra`ii?

Vorb[-n v^nt

Aceasta este o sarcin[ trasat[ de primul ministru \i de modul cum v[ achita`i de aceasta , cu prietenie v-o spun \i foarte relaxat, va atârna \i modul de evaluare a dvs. la ]nceputul anului viitor. Important este s[ d[m mân[ cu mân[ s[ ajut[m primarii

~ân`arii uciga\i pun ]n alert[ autorit[`ile Direc`ia Sanitar Veterinar[ pen}nc[ un virus care a tru a stabili un sistem de ajuns \i pe teritoriul colaborare ]n vederea schimb[rii României pune pe jar de informa`ii ]n cazul apari`iei autorit[`ile. Acestea au unor astfel de infec`ii \i la nivelul intrat ]n alert[ \i au jude`ului. Cristian Roman a recomandat primarilor dispus m[suri s[ ia bani de la alt ca]n spitale \i pitol bugetar pe ca]n unit[`ile re s[ ]i direc`ioneadministraze c[tre activit[`i cazuri de persoane intiv-teritode dezinsec`ie ]n fectate cu virusul West riale, ]n velocalit[`i. De aseNile au fost confirmate menea, \i Direc]n România, dou[ derea pre`ia de S[n[tate Pudintre acestea solvenirii unor blic[ a trimis, la dându-se cu ]mboln[viri rândul s[u, adrese deces. de meningit[ prin spitale \i medicilor West Nile. de familie, prin care ]i in-

7

Prefectul a dat ordin c[tre Direc`ia de S[n[tate Public[ \i

formeaz[ despre m[surile pe care trebuie s[ le ia ]n cazul apari`iei unor astfel de infec`ii.

„Am dat ni\te ordine, am dispus Direc`iei de S[n[tate Public[ \i Inspectoratului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[ \i colegilor din Prefectur[ ]ntocmirea \i transmiterea unei circulare c[tre unit[`ile administrativ teritoriale ale jude`ului nostru, pentru c[ primele interven`ii ei le fac, cu atât mai mult cu cât noi suntem al doilea jude` din România cu luciu de ap[ \i `ân`arii se dezvolt[ ]n special ]n zonele cu b[l`i \i lacuri”, Cristian Roman, prefect

Potrivit Ministerului S[n[t[`ii, virusul West Nile a fost contactat ]n România de persoane de peste 30 de ani. 85% dintre infec`ii sunt asimptomatice sau oligosimptomatice iar din celelalte 15 procente doar ]n jum[tate din-

tre cazuri se ajunge la meningoencefalite. Meningita West Nile este o boal[ infec`ioas[ care se transmite la om prin intermediul `ân`arilor, dar care nu se transmite direct de la om la om. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Tricolorii mici se antreneaz[ la Mecanex Na`ionala de tineret a României, preg[tit[ de Emil S[ndoi, urma s[ soseasc[ ieri sear[ la Boto\ani. Ast[zi dup[-amiaz[ are programat un prim antrenament pe terenul de la Mecanex. Dup[ aproape un an, tricolorii mici au revenit la Boto\ani. Dac[ ]n 2009 au avut o misiune u\oar[, ]ntâlnind Insulele Feroe, de aceast[ dat[ vor juca contra Rusiei, un adversar mult mai puternic. Emil S[ndoi, selec`ionerul na`ionalei de tineret, a programat ast[zi de la 17:00 un prim antrenament, care va avea

Cristian Roman, prefect Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0753/31.90.07 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

25 de miliarde de lei vechi pe urma inunda`iilor. Jude`ul Boto\ani a primit bani de la Guvern pentru refacerea infrastructurii afectate de inunda`ii. Potrivit prefectului Cristian Roman, s-au direc`ionat c[tre Boto\ani 2,5 milioane de lei pentru ]nl[turarea efectelor calamit[`ilor naturale. Pentru ce vor fi utiliza`i banii citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Paul Papp revine la Boto\ani Printre componen`ii echipei na`ionale de tineret a României se num[r[ \i fostul funda\ al FC Boto\ani, Paul Papp, cel care ]n prezent evolueaz[ la Vaslui. Cel mai probabil, el se va reg[si ]n primul 11, urmând s[ fac[ pereche ]n centrul ap[r[rii cu funda\ul Universit[`ii Craiova, Valeric[ G[man. „Ne bucur[m cu to`ii pentru Paul Papp. Trebuie s[-l ]ncuraj[m. Papp a f[cut pasul spre fotbalul mai mare la Boto\ani. Chiar dac[ a stat un timp scurt la Boto\ani, de aici a plecat. \i pentru el este un eveniment deosebit”, a spus Cornel |fai`er.

loc pe terenul de la Mecanex, dup[ care, mâine, va fi o nou[ \edin`[ de preg[tire pe Stadionul Municipal. Cornel |fai`er, pre\edintele clubului FC Boto\ani \i totodat[ cel care se ocup[ direct de organizarea acestui meci, se a\teapt[ ca cele 6.000 de bilete puse ]n vânzare s[ se epuizeze chiar dac[ pân[ acum s-au vândut decât jum[tate. De\i au mai r[mas dou[ zile \i ]nc[ se lucreaz[ pentru reamenajarea stadionului Municipal \i pentru refacerea fa`adei din apropierea acestuia, organizatorii dau asigur[ri c[ vineri diminea`[ totul va fi pus la punct \i nu vor exista nici un fel de probleme. (R[zvan Sauciuc)

„Eu consider c[ e cel mai important eveniment sportiv al anului. Este un meci decisiv pentru calificare. Echipa na`ional[ a României are nevoie de cele trei puncte. Fac un apel s[ epuiz[m toate biletele. Eu promit c[ voi mai aduce echipa na`ional[ de tineret la Boto\ani \i cu alte ocazii, ]n condi`iile ]n care vom da dovad[ de fairplay \i vom fi al 12-lea juc[tor. E un eveniment deosebit \i dac[ nici acum nu vom umple tribunele, nu \tiu când alt[ dat[ vom reu\i”, Cornel |fai`er, organizator

Evenimentul de Botosani nr.1696  

Ziarul orasului tau!