Page 1

Pagina 2

CMYK

„B[taie” pe posturile de suplinitori ]n ]nv[`[mânt EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Anul VI • nr. 166 (1691) • Miercuri, 25 august 2010 • 8 pagini

Poli`i\ti b[tu`i la serviciu 15 cazuri de ultraj au fost ]nregistrate la Parchetul de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani ]n prima jum[tate a acestui an. De curând un poli`ist a ajuns ]n spital dup[ ce a fost agresat ]n misiune. Pagina 5

Boto\[nenii pleac[ la mare cu „litoralul pentru to`i” Pagina 4

Firmele de leasing ]\i trateaz[ clien`ii cu toleran`[ Pagina 3


2

25 august 2010

STARTNEWS Editorial

Românul de criz[ }n cei dou[zeci de ani de democra`ie ne-am tot metamorfozat, am fost pe rând: românul revolu`ionar, românul de tranzi`ie, românul european, dar iaca, a ap[rut \i momentul s[ fim \i românul de criz[. Ce-i drept, s[r[cia creioneaz[ tot mai accentuat realitatea româneasc[, dar asta nu ]nsemn[ c[ trebuie s[ pic[m ]n extrema pesimismului maladiv. Atins de criz[ pân[-n viscere, omul mioritic pare tot mai tentat s[ nege tot ce Lucian Alecsa mi\c[ ]n jurul lui. Albul devine brusc negru, eviden`ele intr[ de ]ndat[ ]n cea`[, astfel c[ dispare cât ai zice pe\te conturul concretului, iar toate relele p[mântului ]ncep s[-l bântuie. Nimic nu-i mai convine, prietenul ]i devine du\man, capra vecinului ia ]nf[`i\area unei diavoli`e \i-i provoac[ tot felul de insomnii, politicianul c[ruia i-a dat votul devine junghi na`ional, iar politica se transform[ ]ntr-o tuse f[r[ leac. Cam a\a arat[ românul de criz[, negativist pân[-n m[duva fiin`ei, permanent pus pe har`[ \i tare resping[tor de `[ri\oar[ oropsit[, \i uite a\a ]ncepe s[ capete damf pân[ \i propria-i con\tiin`[. Peste noapte, nihilismul a devenit cel mai la mod[ concept filozofic, luând propor`iile unei adev[rate epidemii na`ionale, \i când te gânde\ti c[ foarte pu`ini sunt cei care l-au citit pe Emil Cioran, \i totu\i, din p[cate, fiecare româna\ se manifest[ cioranian. Sic! Ciudat e \i un alt aspect, pân[ când \i politicienii au ]nceput s[ tremure, numai c[-n cazul lor situa`ia e pu`in nuan`at[, tremurul r[mâne doar la suprafa`[, adic[ la nivelul epidermei, având pielea groas[ frisoanele nu ating viscerele. Vin c-un exemplu, ]ntr-un interviu dat unui ziarist local deputatul Florin ~urcanu a recunoscut c[ simte criza, ce-i drept, nu pân[-n pr[sele, declar[ c[-i afecteaz[ via`a de zi cu zi, mai pu`in cea intim[, \i c[ este dispus s[ doarm[ ]ntr-o rulot[ ]n fa`a Parlamentului numai pentru a face mici economii bugetului acestei `[ri\oare. Cum se \tie, minciuna are picioare fragile \i scurte, domnul deputat continu[ s[ cheltuiasc[ lunar peste 200 de milioane de lei vechi din buzunarele noastre. Acela\i fenomen se ]ntâmpl[ cu to`i parlamentarii. Stând cu mâinile ]n sân \i lamentându-ne nu facem decât s[-i sporim agresivitatea, poate c[ e timpul s[ lu[m criza de coarne \i s[ d[m cu ea de p[mânt, s[ ne schimb[m atitudinea fa`[ de lume. Nu e momentul s[ clac[m, românul, de-a lungul istoriei, a fost lovit de nenum[rate ori, cu toate astea a avut for`a necesar[ s[ se ridice \i s[ mearg[ mai departe.

Calendar cre\tin ortodox 25 M † Aducerea moa\telor Sf. Apostol Bartolomeu; Sf. Apostol Tit 26 J Sf. Mc. Adrian \i so`ia sa Natalia; Sf. Mc. Atic

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Într-un articol intitulat „Poli`i\tii, fenta`i de vitezomani”, anul trecut pe vremea asta se ar[ta c[ ]n ciuda monitoriz[rii, „zonelor fierbin`i”, tinerii vitezomani ac`ionau dup[ l[sarea ]ntunericului f[r[ nicio team[ de oamenii legii, exasperând astfel popula`ia. Articolul publicat ]n Evenimentul de Boto\ani scotea ]n eviden`[ starea de nemul`umire a popula`iei din mai multe zone ale municipiului, unde, sear[ de sear[, ]\i d[deau ]ntâlnire vitezomanii. De partea cealalt[, autorit[`ile p[reau s[ nu ]n`eleag[ aceast[ nemul`umire. „Este adev[rat c[ sunt zone din ora\ preferate de tinerii teribili\ti care dep[\esc limita de vitez[ impus[ de lege, dar aceste zone sunt bine monitorizate de c[tre noi”, declara, cu un an ]n urm[, purt[torul de cuvânt al Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani. Cu toate acestea, reclama`iile „curgeau” la autorit[`i. „Pe lâng[ sensul giratoriu din fa`a Casei Sindicatelor, vitezomanii mai prefer[ \i alte intersec`ii sau str[zi unde ]\i tureaz[ motoarele sau ]ncalc[ limita de vitez[. Str[zile unde noaptea se circul[ 4,2396 lei

3,3584 lei

cu vitez[ periculos de mare sunt Marchian, pân[ la intersec`ia cu Bulevardul Mihai Eminescu, pe Calea Na`ional[, de la gar[ pân[ ]n zona stadionului, pe Bulevard, de la intersec`ia cu strada Petru Rare\ pân[ la ie\irea din ora\, pe strada Grivi`a, pân[ ]n zona Parcului Tineretului, sau pe strada Tudor Vladimirescu. Poli`i\tii sus`in c[ monitorizeaz[ a\a numitele „puncte fierbin`i”, din traficul nop`ii. Dar, atunci când poli`i\tii stau la pând[ ]n anumite zone, inexplicabil, vitezomanii ]\i fac de cap ]n alte puncte ale municipiului”, scria Evenimentul de Boto\ani cu un an ]n urm[. La un an de la publicarea articolului, situa`ia nu pare s[ se fi schimbat prea mult. Zonele ]n care „teribili\tii” prefer[ s[-\i tureze motoarele sunt cam acelea\i, locatarii sim`indu-le prezen`a adeseori ]n miez de noapte. Ziua: 300C

Noaptea: 160C

Alegeri incerte la PDL. Biroul Permanent Na`ional al PDL a hot[rât luni reluarea alegerilor interne. Acestea au fost sistate ]n prim[var[ \i conform deciziei adoptate se vor relua, pe baza unui calendar, de la 1 septembrie. Liderii jude`eni ai PDL nu au primit deocamdat[ vreun document oficial de la centru privind reluarea scrutinelor interne. „Nu \tiu nimic. Probabil c[ acum ]n septembrie se va lua o decizie \i privitoare la Boto\ani, m[car s[ numeasc[ un interimar”, a spus Cristian Achi`ei.

Directorii de \coli ]n focul evalu[rilor Urmeaz[ o perioad[ fierbinte pentru directorii unit[`ilor de ]nv[`[mânt boto\[nene, ]n special pentru cei care sunt numi`i cu deta\are. }n prima jum[tate a lunii septembrie le vor fi acordate calificativele anuale pentru activitatea depus[ atât ]n timpul anului \colar trecut, cât \i pentru cea din perioada vacan`ei de var[. Asigurarea condi`iilor pentru ]nceperea noului an \colar, raportul dintre sumele avute pentru cur[`enia \colilor \i sumele cheltuite, sunt criterii pe care conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) le va lua ]n calcul la evaluarea anual[ a directorilor unit[`ilor \colare. „Am rugat inspectorii \colari s[ fac[ o evaluare corect[, dup[ gril[, la ac, astfel ]ncât s[ nu mai avem situa`ii de directori care sunt foarte buni la sfâr\itul anului \colar, iar la ]nceput au probleme deosebite ]n \coli”, a spus Ada Macovei, inspector \colar general. Din punctul de vedere al acesteia, un director trebuie s[ aib[ calificativul de „foarte bine”, dar din nefericire consider[ c[ sunt situa`ii ]n care

se r[mâne ]n func`ie \i cu calificativul „satisf[c[tor” sau „bine”. Pentru cei care sunt numi`i cu delega`ie, ]n interesul ]nv[`[mântului, inspectorul \colar general sus`ine c[ este normal ca s[ r[mân[ cei cu calificativ de „foarte bine”. Pân[ pe 8 septembrie se va avea o eviden`[ clar[ a realit[`ii din \colile boto\[nene, inclusiv o ideea cu privi-

re la calit[`ile manageriale ale directorilor unit[`ilor de ]nv[`[mânt. Reamintim c[ la ]nceputul anului precedent de ]nv[`[mânt, ]n urma evalu[rii activit[`ii manageriale, au fost schimba`i 22 de directori de unit[`i \colare, lucru care a generat un imens scandal atât ]n educa`ie, cât \i ]n coali`ia de guvern[mânt de la acea dat[. (Petronela Rotariu)

„Conducerea executiv[ a I|J a decis ca s[ r[mân[ cei care sunt ]ntr-adev[r foarte buni pentru c[ dac[ sunt buni poate g[sim al`ii foarte buni”, Ada Macovei, inspector \colar general

„B[taie” de posturile de suplinitori ]n ]nv[`[mânt Sute de cadre didactice aspirante la locuri de suplinitori califica`i ]n sistemul educa`ional boto\[nean au participat la \edin`a public[ de ocupare a posturilor. Aceasta a avut loc ieri la Casa de Cultur[ a Sindicatelor din municipiu. La \edin`[ au fost scoase numai posturile ]ntregi, respectiv catedrele cu 18 ore. }n aceast[ situa`ie, num[rul posturilor libere a fost cu mult mai redus comparativ cu num[rul celor prezen`i ]n sal[. Din cele prezentate de Daniel Cojocariu, inspector \colar de resurse umane, la \edin`a public[ de ieri au fost vacante aproximativ 270 de posturi. La \edin`e au participat ca observatori \i reprezentan`i ai ambelor sindicate din educa`ie. Orele ce nu constituie catedre ]ntregi \i cele neocupate ieri

vor putea fi scoase ]n \edin`a public[ de pe 30 august, la care sunt a\tepta`i suplinitorii f[r[ studii corespunz[toare. Conform metodologiei pri-

vind mi\carea personalului didactic, pe 31 august are loc emiterea \i comunicarea deciziilor de repartizate pe post/catedr[. (Petronela Rotariu)

„Totul a decurs f[r[ probleme, fiecare dintre cei care doresc un post a\teapt[ pân[ se ajunge la disciplina pe care doresc s[ o ocupe. Sunt vacante pentru suplinitori califica`i 268 de posturi”, Daniel Cojocariu, inspector \colar resurse umane


3

25 august 2010 Cur[`enie la Apa Grup. Furnizorul jude`ean de ap[ scoate la casare mai multe bunuri pe care le are ]n administrare. SC Apa Grup SA a transmis Consiliului Jude`ean o list[ cu imobile care apar`in domeniului public \i la care vrea s[ renun`e deoarece au fost ]nlocuite prin implementarea programului ISPA. Printre altele, este vorba de o sta`ie de pompare n[mol, o sta`ie de filtrare, o microhidrocentral[, o sta`ie pompare de la Agafton \i o instala`ie hidraulic[.

TOPNEWS

Firmele de leasing ]\i trateaz[ clien`ii cu toleran`[ Dac[ anul trecut un client care avea dou[ rate nepl[tite la firma de leasing pentru autoturismul achizi`ionat risca imediat s[ r[mân[ f[r[ acesta, indiferent de suma pe care o pl[tise o pân[ atunci, ]ntre timp patronii acestor societ[`i au devenit mai ]ng[duitori. „Depinde foarte mult \i de client. Dac[ pân[ acum nu a mai avut restan`e \i dac[ avem certitudinea c[ va pl[ti, nu recurgem la reperarea autoturismului chiar dac[ are trei-patru rate restante. Oricum, suntem mai ]ng[duitori \i ]ncerc[m s[ g[sim solu`ii astfel ]ncât clien`ii s[-\i poat[ pl[ti ]n continuare ratele \i s[ beneficieze de autoturismul achizi`ionat. De altfel, ]n Boto\ani nu am mai avut foarte multe situa`ii ]n care s[ fim nevoi`i s[ recuper[m ma\inile. Mai multe au fost prin Suceava, Ia\i sau chiar Neam`”, Mugurel Acasandrei, director firm[ de leasing auto

Firmele de leasing evit[ s[ recurg[ la recuperarea autoturismelor vândute, chiar dac[ clientul are dou[-trei rate neachitate. Reprezentan`ii acestora spun c[ \i ei au fost nevoi`i s[-\i schimbe po-

litica deoarece recuperarea autoturismelor de la clien`i nu ]nseamn[ totodat[ \i ]ncasarea banilor. }n parcurile auto ale acestor firme sunt ma\ini recuperate ]n urm[ cu mai multe luni de la clien`ii care nu \i-

Autoturisme recuperate de la firmele de taxi }n prezent, angaja`ii firmelor de leasing au de recuperat autoturisme vândute firmelor de taxi din mai multe jude`e ale Moldovei. Este vorba de autoturisme care au valorat peste 10.000 de euro, dar al c[ror pre` a

au achitat ratele \i care nici pân[ acum nu au fost vândute. }n general, sunt automobile care au costat destul de mult \i care acum \i-au mai pierdut din valoare, cost[ mai pu`in. (R[zvan Sauciuc)

sc[zut considerabil mai ales c[ au fost folosite la taxi. „Avem câteva autoturisme achizi`ionate ]n leasing de c[tre firme de taxi \i care nu \i-au mai pl[tit ratele de patru-cinci luni. Sunt autoturisme gen Peugeot sau Audi achizi`ionate pentru taxi. Urmeaz[ s[ le recuper[m \i s[ le punem ]n vânzare”, a precizat Mugurel Acasandrei, directorul unei firme de leasing.

Ambulan`a salveaz[ cu autorizarea ministerului Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ a primit autoriza`ie de func`ionare ]n urma controlului dispus de Ministerul S[n[t[`ii. }n schimb, unitatea va trebuie s[ remedieze opt deficien`e constatate pe parcursul verific[rii ]ncepute ]n iulie.

„Deficien`ele g[site la Sta`ia Jude`ean[ de Ambulan`[ sunt cele g[site la un control f[cut \i anul trecut. Asta ne pune pe gânduri \i ]nseamn[ c[ managementul SJA a urmat o linie dreapt[ la nivel zero. Nu au f[cut absolut nimic din momentul ]n care au fost controla`i pân[ când au fost evalua`i. Sunt vreo opt elemente negative depistate. Noi le-am dat o autorizare pe trei ani, iar DSP va putea oricând s[ ]i controleze”, Gheorghe Apetroaie, coordonatorul ac`iunii de control

Medicul Gheorghe Apetroaie, fostul director al Direc`iei de S[n[tate Public[, cel care a coordonat ac`iunea, sus`ine c[ reprezentan`ii SJA au câteva elemente de respectat, pe care comisia na`ional[ delegat[ le-a g[sit, \i c[ pe parcursul celor trei ani, cât are valabilitate autoriza`ia, se vor face mai multe controale ]n unitate. Lipsa cadrelor medicale de specialitate, respectiv num[rul redus de medici, preg[tirea profesional[ deficitar[ a personalului, sunt doar câteva din problemele constatate ]n urma controlului la SJA Boto\ani.

Prea pu`ine consulta`ii pe fiecare medic Potrivit medicului Apetroaie, conducerea SJA va trebui s[ ia m[suri obligatorii \i de necesitate de a angaja medici pe perioad[ determinat[, pân[ la deblocarea posturilor, ca s[ ]\i asigure a doua linie de gard[. Comisia na`ional[ de control a mai constatat c[ la nivelul SJA exist[ doar 1,5 consulta`ii de medic pe o tur[, când ]n alte jude`e sunt 5-6 sau 3-4 consulta`ii de medic pe tur[. „Asta ]nseamn[ c[ exist[ deficien`e ]n modul ]n care se repartizeaz[ plec[rile medicilor la consulta`ii \i singura variant[ pozitiv[ ]n r[spunsul la 1,5 consulta`ii pe tur[ a fost acela c[ sunt multe solicit[ri la Ia\i”, afirm[ Gheorghe Apetroaie. Acesta spune c[ ]n situa`ia ]n care unitatea nu intr[ ]n normalitate, autoriza`ia poate fi suspendat[ oricând. (L.Lupa\cu)

Se sfin`e\te Prim[ria veche Sediul vechi al Prim[riei Boto\ani va fi sfin`it joi. Viceprimarul C[t[lin Alexa a declarat c[ practic joi are loc inaugurarea oficial[ a cl[dirii tradi`ionale a Prim[riei Boto\ani, aflat[ ]n reabilitarea timp de patru ani. Tot joi are loc \i \edin`a de Consiliu Local, prima care se va desf[\ura ]n sala modernizat[ de \edin`e a Prim[riei. Consilierii locali vor avea posibilitatea s[ ]\i exprime votul electronic. „Joi va fi sfin`irea sediului cu un preot \i atunci vom ciocni \ampanie. Când a fost ministrul Elena Udrea a trebuit s[ semn[m contractul de finan`are ]ntr-un cadru mai special, care este sala de \edin`e \i care consider c[ este o mândrie pentru ora\. Chiar este frumoas[”, a spus viceprimarul C[t[lin Alexa. }n sediul renovat al Prim[riei nu sunt ]nc[ func`ionale telefoanele, iar o parte din angaja`ii ]nc[ ]\i mut[ lucrurile dintr-o parte ]n alta. Investi`ia ]n modernizarea sediului Prim[riei a ajuns la 2 milioane de lei. (L.L.)

Cinematograful Unirea nu mai ruleaz[ la municipiu Filarmonica de Stat Boto\ani va mai sta o bucat[ de vreme ]n chirie. |i asta deoarece cl[direa care urma s[ fie dat[ acestei institu`ii de cultur[, respectiv Cinema „Unirea”, se pare c[ nu va mai trece la Prim[ria Boto\ani. Mai mult, fondurile care au fost prinse ]n bugetul pe acest an pentru reabilitarea cl[dirii, ]n jur de 20.000 de lei, vor fi direc`ionate c[tre alte obiective importante pentru municipalitate. „Am ]n`eles c[ vor s[ modifice ordonan`a cu predarea cinematografelor la autorit[`ile locale \i s[ p[streze ei un cinema. Cel pu`in un cinema, un ora\. A venit cineva cu o idee pentru actul de cultur[. |i probabil c[ vor p[stra cinema Unirea”, a spus viceprimarul C[t[lin Alexa. Cinematograful Unirea trebuia s[ fie preluat de municipalitate ]n urm[ cu aproape doi ani. Conducerea Prim[riei Boto\ani inten`iona ca o parte din cl[dire s[ fie folosit[ ca sediu al Filarmonicii de Stat din Boto\ani, pentru a mai reduce din cheltuielile acestei institu`ii. (L.L.)

Vicepre\edintele Manolache, aproape de revenirea la CJ Vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, care a suferit un atac cerebral ]n prim[var[ este decis s[ se re]ntoarc[ la serviciu pe 1 septembrie. „Cred c[ da, voi reveni, sub control medical. Dup[ o lun[ de zile am s[ merg la control la Ia\i \i dac[ va fi bine voi veni ]n continuare, dac[ nu, am s[ mai stau”, a declarat Constantin. Acesta a avut probleme din cauza unui cheag de sânge \i ]nc[ mai ia medicamente. A r[mas \i cu ceva sechele, ]n sensul c[ ]nghite cu dificultate, iar sensibilitatea bra`ului drept i-a fost afectat[. El ]\i dore\te ]ns[ s[ redevin[ activ. „}n principiu e bine, eu sunt \i un tip nervos, nu pot s[ stau ]ntr-un loc, trebuie s[ m[ mi\c”, ne-a mai spus vicepre\edintele CJ, care a ad[ugat c[ ]n ziua ]n care a suferit atacul nu a avut vreo disput[ cu cineva, nu s-a certat cu nimeni \i nici nu era nervos, surescitat. (S.B.)


CMYK

4

25 august 2010 Bac f[r[ probleme. A doua sesiune a examenului de bacalaureat decurge f[r[ probleme la Boto\ani. Ieri s-a desf[\urat proba de evaluarea competen`elor lingvistice ]ntr-o limb[ modern[. Conform datelor prezentate de Horia Negrescu, inspector \colar general adjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), la proba oral[ de limbi moderne sunt ]nscri\i 50 de candida`i. Detalii despre modul de desf[\urare a examenului citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS Trafic de `ig[ri cu faetonul la Mitoc Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au depistat, luni diminea`[, doi b[rba`i care transportau cu un atelaj hipo peste 2.000 de pachete de `ig[ri, provenite din activit[`i de contraband[. }ntreaga cantitate de `ig[ri, ]n valoare de aproximativ 4.500 lei, a fost re`inut[ ]n vederea confisc[rii, iar persoanele implicate vor fi cercetate pentru s[vâr\irea infrac`iunii de contraband[ \i evaziune fiscal[.

Boto\[nenii pleac[ la mare cu „litoralul pentru to`i” Criza ]i determin[ pe mul`i boto\[neni s[ aleag[ vacan`ele la mare ]n luna septembrie, când pre`urile sunt cu 50-60% mai mici decât ]n vârful de sezon. Practic, ]n primele dou[ s[pt[mâni din septembrie cei care vor s[ mearg[ pe litoral pl[tesc ]ntre 180 \i 220 de lei de persoan[ pentru \ase nop`i de cazare la un hotel de dou[ stele, ]n timp ce la un hotel de patru stele se ajunge la maxim 400 de lei, aici fiind inclus \i micul dejun. Reprezentan`ii agen`iilor de turism spun c[ programul „Litoralul pentru to`i” ]ncepe s[ prind[ din ce ]n ce mai mult, ]n primul rând datorit[ pre`urilor foarte accesi-

„Anul acesta am ]nregistrat o sc[dere atât pentru str[in[tate cât \i pentru litoralul românesc. }n sta`iunile de pe litoralul românesc, pre`urile la cazare au fost mai mici decât ]n 2009, dar chiar \i ]n aceste condi`ii cererea a fost mai mic[”, Gheorghe Ciritel, reprezentantul agen`iei de turism din Boto\ani }n jurul orelor 10.30, ]n satul Horea din comuna Mitoc, un echipaj format din poli`i\ti de frontier[ a oprit un faeton ]n care se aflau doi b[rba`i, C.N., ]n vârst[ de 30 de ani, \i I.N., de 41 de ani, ambii din Mitoc. }n atelaj au fost descoperite ascunse dou[ colete, ambalate ]n saci de plastic, pline cu `ig[ri. }n urma inventarierii s-a constatat c[ cele dou[ colete con`ineau ]n total 42.700 `igarete marca Plugaru, de provenien`[ Republica Moldova. }ntreaga cantitate de `ig[ri a fost ridicat[ ]n vederea confisc[rii. Cei doi sunt cerceta`i acum pentru contraband[ cu produse care trebuie plasate sub regim vamal \i complicitate la contraband[, dosarul fiind ]naintat Parchetului de pe lâng[ judec[toria S[veni. (D.R.)

40

%

este cre\terea de bilete pentru un concediu pe litoralul românesc ]n perioada 1-15 septembrie fa`[ de 1-15 iunie.

bile. „Cererea este foarte mare pentru perioada 1-15 septembrie. Comparativ cu perioada 1-15 iunie când s-a desf[\urat prima etap[ din acest an a pro-

gramului Litoralul pentru to`i, acum cererea este cu 40% mai mare. Programul Litoralul pentru to`i este benefic persoanelor care vor s[ mearg[ ]n concediu

Vacan`ele exotice sunt ]n sc[dere Vara aceasta, cea mai considerabil[ sc[dere s-a ]nregistrat la ofertele pentru destina`iile exotice \i chiar pentru Turcia sau Bulgaria,

la mare \i prea pu`in agen`iilor de turism”, a spus Gheorghe Ciritel, reprezentantul unei agen`ii de turism din Boto\ani. (R[zvan Sauciuc)

acolo unde ]n anii trecu`i erau foarte multe solicit[ri. Potrivit reprezentan`ilor agen`iilor de turism, o parte din cei care ]n 2008 \i 2009 preferau s[ mearg[ ]n concediu ]n str[in[tate s-au orientat c[tre litoralul românesc. Chiar \i a\a, cererea a fost mai sc[zut[ pentru sta`iunile de la malul M[rii Negre.


CMYK

5

25 august 2010 |ase copii r[ni`i ]n accidente rutiere ]ntr-o singur[ lun[. De la ]nceputul acestei luni, \ase copii din jude`ul Boto\ani, cu vârstele cuprinse ]ntre 3 \i 15 ani, au c[zut victime ale accidentelor rutiere, unul dintre ace\tia pierzându-\i chiar via`a. Ce recomand[ poli`i\tii afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

Poli`i\ti b[tu`i la serviciu Director economic nou la DSP

Patru agresori trimi\i ]n judecat[ Potrivit procurorilor, pân[ acum s-au ]ntocmit dou[ rechizitorii, patru inculpa`i fiind deja trimi\i ]n judecat[. }n trei cazuri s-a dispus scoaterea de sub urm[rire penal[, iar ]n alte patru cazuri, procurorii au decis ne]nceperea urm[ririi penale. }n primele \ase luni din 2009 au fost 13 cauze de ultraj de solu`ionat din care patru solu`ionate, dou[ rechizitorii ]ntocmite \i dou[ persoane trimise ]n judecat[, una cu propunere de arestare preventiv[. }n afara celor 15 cazuri de ultraj ]nregistrate ]n acest an pân[ la data de 30 iunie, ]ntre timp au mai ap[rut \i alte fapte de acest gen. }n ultimele dou[ s[pt[mâni doi poli`i\ti au fost agresa`i ]n timpul misiunilor pe care le executau, unul dintre ei fiind chiar internat ]n spital ca urmare a loviturilor primite.

Direc`ia de S[n[tate Public[ are de ieri \i director economic. Acesta se nume\te Constantin Humelnicu \i a ]nlocuit-o pe Lila Lungulescu, cea care a fost eliberat[ de pe acest post de conducere, s[pt[mâna trecut[, prin ordin al ministrului S[n[t[`ii. Constantin Humelnicu este economist de profesie \i lucra la compartimentul audit din cadrul DSP. }n cursul acestei s[pt[mâni, se a\teapt[ \i o decizie din partea Ministerului S[n[t[`ii pentru directorul adjunct de s[n[tate public[ al DSP. Potrivit unor surse neoficiale, pentru acest post a fost propus[ medicul Ecaterina Chihaia, epidemiolog \ef ]n cadrul DSP. „Dl. Constantin Humelnicu a fost numit director economic prin ordin al ministrului S[n[t[`ii, acesta ajungând la DSP ]n cursul zilei de ast[zi (miercuri – n.r.). D-na Lungulescu ocup[ un post de execu`ie ]n cadrul compartimentului financiar din institu`ie. A\tept[m decizia ministrului cu numirea \i a unui director adjunct de s[n[tate public[”, a spus medicul Felicia Beleca, directorul interimar al DSP. (L.L.)

Piramid[ nazal[ fracturat[ la Vorniceni

Biciclist r[nit ]ntr-un accident rutier

Pe 11 august poli`i\tii boto\[neni au fost solicita`i s[ intervin[ pentru a aplana un conflict izbucnit ]n zona Pie`ei Centrale, ]ntre doi b[rba`i. }n timp ce un echipaj de poli`ie a intervenit pentru lini\tirea spiritelor fiul unuia dintre protagoni\tii scandamare a loviturilor ]ncasate lului l-a lovit cu de la un b[rbat de 33 inten`ie pe unul de ani. Poli`istul a dintre polifost solicitat s[ `i\tii. Cel de intervin[ deal doilea oarece un b[rbat cazuri de ultraj au fost caz de uldin localitate \i]nregistrate la Parchetul traj s-a ]na b[tut concude pe lâng[ Tribunalul registrat o bina \i amenin`a Boto\ani ]n prima zi mai târc[ ]\i omoar[ jum[tate a acestui an, cu ziu, când acopilul de numai dou[ mai multe fa`[ de gentul postutrei luni. }n timpul perioada similar[ lui de Poli`ie interven`iei, poli`isdin 2009. Vorniceni a atul a fost lovit cu pumjuns la spital ca urnul \i apoi cu capul ]n

15

„Au fost cazuri ]n care s-a f[cut uz de arm[” Cât prive\te uzul de arm[, Viorel |erb[noiu, \eful Inspectoratului Jude`ean de Poli`ie ne-a spus c[ nu neap[rat exist[ o re`inere a poli`i\tilor ci sunt situa`ii ]n care este imposibil de folosit pistolul din dotare. „Au fost cazuri ]n care s-a f[cut uz de arm[ \i ]n jude`ul Boto\ani. Poate ]nc[ mai exist[ o re`inere din partea unor poli`i\ti, dar dac[ respect[ to`i pa\ii procedurali nu este absolut nicio problem[. Se fac anumite verific[ri a\a cum este \i normal, dar nu mai este la fel ca ]n urm[ cu câ`iva ani. Cât prive\te ultimele dou[ cazuri, nu \tiu dac[ se impunea s[ se fac uz de arm[. La incidentul din Pia`a Central[ nu era cazul, iar la cel de la Vorniceni, agresorul era cu copilul ]n bra`e \i era riscant s[ se fac[ uz de arm[”, a spus Viorel |erb[noiu, inspector \ef IPJ Boto\ani.

zona fe`ei, acesta ajungând ulterior la Spitalul Jude`ean unde a fost internat pe sec`ia de

ORL, diagnosticul fiind fractur[ de piramid[ nazal[. (R[zvan Sauciuc)

„Ar trebui s[ dea dovad[ de mai mult[ fermitate” Procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani care ancheteaz[ astfel de cazuri spun c[ poli`i\tii ar trebui s[ fie mult mai fermi \i chiar s[ foloseasc[ armamentul din dotare atunci când este cazul pentru a nu ajunge ]n situa`ia de a fi agresa`i de c[tre infractori. „}n raza jude`ului Boto\ani, ]n ultimul an am ]nregistrat o recrudescen`[ a ac`iunilor de ultraj, ]n special ultraj ]mpotriva func`ionarilor publici \i a func`ionarilor publici cu statut special \i aici m[ refer strict la poli`i\ti. Din punctul meu de vedere, cel pu`in ]n cazul acestei categorii profesionale cred c[ ar trebui s[ dea dovad[ de mai mult[ fermitate

Un tân[r de 26 de ani, din Boto\ani, a fost r[nit mar`i diminea`[ ]ntr-un accident rutier petrecut la R[chi`i. El se deplasa pe o biciclet[ \i a fost lovit ]n plin de o ma\in[ a c[rui \ofer nu s-a asigurat ]n momentul unei manevre. Daniel H., ]n vârst[ de 31 de ani, din Boto\ani, aflat la volanul unei Dacii 1310, circula dinspre Boto\ani spre S[veni. }n localitatea R[chi`i, ]ntr-o curb[ la stânga, la efectuarea unei dep[\iri, la reintrarea pe band[ nu se asigur[, lovindu-l pe Alexandru B. }n urma accidentului biciclistul a fost transportat de o ambulan`[ la Spitalul Jude`ean, unde a fost internat pentru investiga`ii suplimentare. Poli`i\tii au stabilit c[ nici \oferul, nici biciclistul nu se aflau sub influen`a b[uturilor alcoolice. Daniel H. este cercetat de poli`i\ti sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de v[t[mare corporal[ din culp[. (D.R.)

Pompierii au ]nceput controalele ]n spitale

]n reac`iile ]mpotriva celor care ]\i permit s[ loveasc[ sau s[ ultragieze poli`i\tii. Inclusiv dac[ este nevoie, ]n situa`iile limit[ poli`i\tii ar trebui s[ fac[ uz de arm[ cu respectarea dispozi`iilor legale ]n vigoare. Regulamentele interne \i legea ]i protejeaz[ de o eventual[ r[spundere penal[ ]n m[sura ]n care uzeaz[ de arm[”, a spus Cristian Popovici, prim procuror al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani.

Ieri, Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ ]n colaborare cu Direc`ia de S[n[tate Public[ a ]nceput efectuarea controalelor de prevenire \i stingere a incendiilor ]n unit[`ile sanitare publice cu paturi. Ac`iunea se desf[\oar[ ]n baza ordinului comun al ministrului S[n[t[`ii \i ministrului Administra`iei \i Internelor, precum \i a unui ordin al prefectului. Scopul controlului este de pre]ntâmpinare, reducere sau eliminare a riscurilor de producere a situa`iilor de urgen`[ generate de incendii \i a consecin`elor acestora, ]n unit[`ile spitalice\ti. Un accent deosebit se va pune pe verificarea c[ilor de acces/evacuare ]n/din unit[`i, limitarea propag[rii incendiilor, exploatarea instala`iilor utilitare ale construc`iilor \i asigurarea mijloacelor tehnice, sistemelor \i instala`iilor de detec`ie, semnalizare \i stingere a incendiilor ]n unit[`ile sanitare publice. (D.R.)


6

25 august 2010

TOPNEWS

Gunoi de jum[tate de miliard de la Prigoan[. Rosal, firma de salubrizare a cunoscutului om de afaceri Silviu Prigoan[, are de achitat societ[`ii Urban Serv pentru jum[tatea lunii iulie o factur[ de aproximativ 45.000 de lei. Asta, ]n urma depozit[rii la rampa de gunoi de la Boto\ani a de\eurilor rezultate din municipiul Suceava.

CJ discut[ iar vânzarea spa`iilor medicale Vânzarea spa`iilor ]n care ]\i desf[\oar[ activitatea cabinetele medicale, din nou pe ordinea de zi a \edin`ei de Consiliu Jude`ean care va avea loc pe 30 august. Potrivit proiectului de hot[râre, spa`iile medicale vor fi vândute prin licita`ie public[ cu strigare, cu plata ]n rate, pe o perioad[ de 15 ani, f[r[ perioad[ de gra`ie.

Se va pl[ti un avans de 15% din pre`ul de vânzare, asta ]n cazul ]n care nu se formuleaz[ oferte de cump[rare cu plata integral[ a pre`ului minim de pornire. }n cazul cump[r[rii ]n rate a spa`iului \i, dup[ caz, a terenului aferent, se va percepe o dobând[ anual[, calculat[ la sold, egal[ cu rata de referin`[ stabilit[ periodic de Comisia European[ pentru România. Tot ]n \edin`a de pe 30 august se va pune ]n discu`ie un proiect de aderare

a unor comune din jude` la Adi Aqua, mai exist[ un punct ce vizeaz[ actualizarea proiec-

tului privind reabilitarea Spitalului Jude`ean \i a Hot[rârii Consiliului Jude`ean privind

bugetul, având ]n vedere noua cot[ TVA de 24%. (L.Lupa\cu)

„Proiectele de pe ordinea de zi a \edin`ei de CJ am spune c[ sunt proiecte fire\ti. La hot[rârea privind proiectul de reabilitare a Spitalului Jude`ean intervine partea afectat[ TVA, având ]n vedere c[ s-a majorat. Un alt proiect vizeaz[ achizi`ionarea de echipamente specifice pentru ]mbun[t[`irea capacit[`ii \i calit[`ii sistemului de interven`ii ]n situa`ii de urgen`[. Este vorba de alocarea unei sume de bani care s[ acopere diferen`a de TVA, având ]n vedere c[ cele dou[ proiecte au avut prev[zut TVA de 19%”, C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edinte CJ

ANUN~ }n conformitate cu prevederile art. 23 alin. 2 din Hot[rârea Guvernului 731/2007, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonan`ei Guvernului nr. 14/2007, Direc`ia General[ a Finan`elor Publice a jude`ului Boto\ani organizeaz[ ]n ziua de 01.09.2010 ora 10 licita`ie public[ pentru valorificarea urm[toarelor bunuri: - autotractor marca MAN tipul TGA18.430 4x2 H06 anul fabrica`ie 2004, grad de uzur[ 40%, pre`ul de pornire a licita`iei este de 83 000 lei; - autoturism marca Fiat, tipul Fiorino, anul fabrica`iei 1988, gradul de uzur[ 75%, pre`ul de pornire a licita`iei este de 700 lei; - autoutilitara tipul Mercedes Benz Furgon, tipul Sprinter 208 D 355, anul de fabrica`ie 1996, gradul de uzur[ 40%, pre`ul de pornire a licita`iei 10 500 lei. Licita`ia are loc la sediul Direc`iei Generale a Finan`elor Publice a jude`ului Boto\ani etaj 3 camera 311, pasul licita`iei este de 5% din valoarea de pornire a licita`iei, pre`urile sunt cu T.V.A. Cei interesa`i la cump[rarea bunurilor sunt invita`i s[ prezinte pân[ ]n ziua precedent[ termenului de vânzare dup[ caz urm[toarele: - cerere de ]nscriere; - dovada pl[`ii taxei de participare, reprezentând 10% din valoarea bunului; - ]mputernicirea persoanei care ]l reprezint[ pe ofertant; - pentru persoanele juridice române copie de pe certificatul unic de ]nregistrare; - pentru persoane juridice str[ine, actul de ]nmatriculare tradus ]n limba român[ \i legalizat; - pentru persoane fizice române, copie dup[ actul de identitate; - pentru persoane fizice str[ine, copie dup[ pa\aportul sau carte de identitate, dup[ caz; - dovad[ emisa de creditorii fiscali c[ nu au obliga`ii fiscale restante. Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la sediul Direc`iei Generale a Finan`elor Publice a jude`ului Boto\ani, camera 311. (2)

Centrul Regional Imobiliara Ia\i cu sediul de lucru ]n Bac[u, str. M[r[\e\ti, nr. 8, ]nchiriaz[ spa`iu pentru desf[\urarea activit[`ii po\tale ]n localitatea Hude\ti, jud. Boto\ani, ]n suprafa`[ de 70 mp, ]n urm[toarele condi`ii: zon[ central[, racordat la utilit[`i \i intrare separat[. Ofertele se depun la sediul OJRP Boto\ani, din strada Po\tei nr. 4. Data limit[ de depunere a ofertelor 25.08.2010, ora 9.00. Rela`ii suplimentare la telefon 0231.514.411 sau 0756.124.785.

Centrul Regional Imobiliara Ia\i cu sediul de lucru ]n Bac[u, str. M[r[\e\ti, nr. 8, ]nchiriaz[ spa`iu pentru desf[\urarea activit[`ii po\tale ]n localitatea Boto\ani, ]n suprafa`[ de 80 mp, ]n urm[toarele condi`ii: zon[ central[, racordat la utilit[`i \i intrare separat[. Ofertele se depun la sediul OJRP Boto\ani, din strada Po\tei nr. 4. Data limit[ de depunere a ofertelor 25.08.2010, ora 9.00. Rela`ii suplimentare la telefon 0231.514.411 sau 0756.124.785.


7

25 august 2010 La bar Intr[ un tip ]ntr-un bar, se pune la mas[ \i comand[ o bere \i un whisky. }i d[ barmanul, se uita omul ]n buzunarul c[m[\ii apoi le d[ pe gât una dup[ alta. Mai comand[ o tur[,

apoi ]nc[ una... La un moment dat ]l ]ntreab[ un tip de ce se uit[ de fiecare dat[ ]nainte de a bea, ]n buzunarul c[m[\ii. - P[i, ]n buzunarul c[m[\ii am poza nevestei \i când o s[ v[d c[ arat[ bine, m[ duc acas[.

Culmea... Culmea be`iei - s[ treci pe lâng[ cârcium[ \i s[-`i lase gura... ap[. Culmea oftalmologiei - s[ vezi dublu cu un singur ochi. Culmea exager[rii - o furnic[ s[ pretind[ c[ i-a intrat praf ]n ochi. Culmea cutremurului - s[ urci cu liftul \i s[ cobori cu apartamentul. Culmea confortului - la o ]nmormântare, to`i

CALEIDOSCOP

s[ stea ]n picioare, numai tu s[ stai ]ntins. Culmea urâ`eniei - s[ nu se ]ntoarc[ la tine nici bumerangul. Culmea interfonului - s[ suni \i s[ prime\ti ton de fax. Culmea lenei - s[-`i cumperi ment[ gata frecat[. Culmea auzului - s[ auzi cum se crap[ de ziu[. Culmea turismului - s[ te plimbi cu avionul prin World Trade Center.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de tel. 0755.018.010. (1852-7)

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 3 camere, SD, Aleea Parcului, cu fa`a spre p[rcule`ul de joac[, central[ termic[, P+T+G+F, 53 de mp. Pre` 33.000 euro, u\or negociabil. Rela`ii la tel. 0746.889.444. (6)

AGENDA COMERCIANTULUI

AGENDA PREST|RI SERVICII

decese

fon: 0744.373.409. (1901-19) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n Stânce\ti cu teren 2.400 mp. Rela`ii la telefon: 0742.154.495. (1905-5) * Vând cas[ nou[ cu 1.250 mp teren, central[ pe gaz în C[t[m[r[\ti Deal, pre` negociabil. Telefon: 0742.688.520. (1940-6)

]nchirieri * Primesc 2 fete ]n gazd[ (eleve). Rela`ii la telefon: 0749.591.368. (1957-1)

! Sincere condolean`e familiei Sebi \i Cristina Mihalache la pierderea fiicei Alexia. Dumnezeu s-o ierte \i s-o odihneasc[ ]n pace! Familia Mihai Vieriu. (1)

Miercuri, 25 august 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Agenda economic[ (r) 11.30 - 12.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

AGENDA TRANSPORTATORILOR

17.10 - 18.00 Lege \i ordine/Martor incomod (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

* Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) * Vând apartament 2 camere, decomandat, et. 1, zona Grivi`a, multiple ]mbun[t[`iri. Telefon: 0747.837.078. (1950-4) * Vând/schimb camer[ Bra\ov cu Boto\ani. Telefon: 0749.932.215. (1955-1)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Tele-

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

ULTIMA OR{ Bani doar pentru r[ni`i

Mai mult de jum[tate dintre cei peste 100 de boto\[neni care au luat parte la sondajul din edi`ia electronic[ de mar`i cred c[ statul român ar trebui s[ acorde indemniza`ii doar r[ni`ilor ]n revolu`ie \i numai 3% sunt de p[rere c[ ar fi nimerit s[ se dea \i celor care au certificat de revolu`ionar, dar nu au fost mutila`i.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Ar trebui s[ utilizeze mai des poli`i\tii armele din dotare?

Vorb[-n v^nt

Am ]n`eles c[ vor s[ modifice ordonan`a cu predarea cinematografelor la autorit[`ile locale \i s[ p[streze ei un cinema. Cel pu`in un cinema, un ora\. A venit cineva cu o idee pentru actul de cultur[. \i probabil c[ vor p[stra cinema Unirea

Doi tineri au injectat un b[rbat cu diluant Un b[rbat din Dorohoi a tr[it clipe de groaz[ dup[ ce, pe nea\teptate, a fost atacat de doi indivizi chiar ]n scara blocului ]n care locuia. Atacatorii i-au injectat ]n mân[ diluant. }n vârst[ de 52 de ani, Dumitru L. a ie\it duminic[ s[ se plimbe ]n fa`a blocului, când sa trezit acostat de dou[ persoane necunoscute. Prin folosirea violen`ei, acestea i-au injectat diluant ]n bra`. Potrivit acestuia, unul din tineri i-a acoperit fa`a cu palma, ]n timp ce cel[lalt l-a ]n`epat la bra`. Dup[ câteva ore, b[rbatul a constatat c[ bra`ul i se umfl[ \i a mers la Spitalul din Dorohoi. Aici a petrecut

doar o noapte, pentru investiga`ii medicale, ]ns[ când au constatat c[ se agraveaz[ cazul, medicii l-au trimis la Spitalul Jude`ean cu mâna stâng[ aproape cangrenat[. Imediat ce a ajuns la Unitatea de Primire Urgen`e, medicii au decis s[ fie supus unei interven`ii chirurgicale, altfel risca s[ ]\i piard[ bra`ul. Cadrele medicale au sesizat \i Poli`ia ]n acest caz, care a deschis o anchet[. Dup[ ce \ia revenit, b[rbatul a declarat cadrelor medicale c[ atacatorii nu i-au luat niciun ban \i nu \tie motivul pentru care a fost atacat \i c[ nici nu-i cunoa\te. Medicii de la UPU ]i acuz[ pe medicii din Dorohoi c[ acest caz a fost `inut \i temporizat nejustificat, b[rbatul fiind la un pas de a-\i pierde mâna când a ajuns la Spitalul Jude`ean. (L.Lupa\cu)

„B[rbatul a fost trimis de la Spitalul din Dorohoi, luni dup[ amiaz[, la Spitalul Jude`ean. Curios este c[ nu mai apare internat la Dorohoi. A fost prins ]n scara blocului de doi indivizi, unul l-a imobilizat \i cel[lalt i-a injectat ]n membrul superior stâng un diluant. }n câteva ore s-a necrozat mâna. Medicii l-au incizat de sus pân[ jos, ]ns[ acum b[rbatul se afl[ ]n afara oric[rui pericol”, Gheorghe Apetroaie, medic UPU Spitalul Jude`ean

Luceaf[r f[r[ vedete De\i au fost purtat discu`ii pentru ]nregimentarea fo\ (poz[ tricou galben-negru), pân[ la urm[ niciunul din cei trei nu va ajunge la forma`ia preg[tit[ de C[t[lin Chiril[.

C[t[lin Alexa, viceprimar Boto\ani Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0753/31.90.07 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

Luceaf[rul Mihai Eminescu va juca acas[ sâmb[ta. Conducerea clubului Luceaf[rul Mihai Eminescu a ob`inut acceptul Federa`iei Române de Fotbal de a disputa meciurile de pe teren propriu sâmb[ta dup[ amiaz[ \i nu vinerea, a\a cum este programat[ etapa la Liga a III-a. Motivele modific[rii zilei obi\nuite de disputare a partidelor la afla`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

„Nu avem juc[tori cu experien`[ decât cei care au mai jucat acum doi ani ]n turul de campionat, când am evoluat ]n divizia C, plus Ghiviziu, Letos, care a fost junior la FC Boto\ani \i Or[\anu. Poate fi un handicap la ]nceputul campionatului pentru c[ pe parcurs ei trebuie s[ se adapteze \i s[ fac[ fa`[ la cerin`ele care sunt. Le-am spus \i juc[torilor c[ trebuie s[ compens[m lipsa de experien`[ cu munc[, d[ruire \i disciplin[. Dac[ nu vom reu\i s[ realiz[m aceste lucruri, nu avem nicio \ans[. Trebuie s[ fim reali\ti”, C[t[lin Chiril[, antrenor Luceaf[rul Mihai Eminescu

Tehnicianul echipei Luceaf[rul Mihai Eminescu a discutat atât cu atacantul Mihai Andrie\, cât \i cu mijloca\ul Augustin Iva\c[, de care ar fi avut mare nevoie pentru a-\i ]nt[ri compartimentul ofensiv, dar niciunul dintre ei nu va fi legitimat. De\i preten`iile lor nu au fost deloc exagerate, cerând doar un contract de câteva sute de lei lunar \i o prim[ pentru rezultate, conducerea forma`iei boto\[nene nu a reu\it s[ g[seasc[ banii necesari. „Ei nu au cerut prea mul`i bani. Ei au cerut ni\te condi`ii minime. Neavând posibilitatea de a le oferi un contract, am sistat discu`iile. Eu personal am discutat cu Iva\c[ \i Andrie\, care m-au sunat \i m-au ]ntrebat dac[ nu am nevoie

de serviciile lor. Le-am explicat condi`iile care sunt la noi \i le-am spus c[ momentan aceste condi`ii nu putem s[ le oferim. Pe parcurs, dac[ reu\im s[ atragem \i al`i sponsori, putem discuta”, a spus C[t[lin Chiril[.

Baza-i ]n juc[tori de jude` }n ceea ce ]l prive\te pe Vespazian Colban, tehnicianul forma`iei Luceaf[rul Mihai Eminescu a precizat c[ nu a mai fost interesat de serviciile acestui juc[tor deoarece ]n iarn[ nu a acceptat oferta f[cut[ de aceast[ echip[. }n aceste condi`ii, Luceaf[rul Mihai Eminescu va porni la drum ]n noul sezon ]n mare parte cu juc[tori neexperimenta`i, care au evoluat doar ]n Liga a IV-a. C[t[lin Chiril[, antrenorul acestei echipe, spune c[ lipsa de experien`[ reprezint[ un handicap, dar sper[ c[ va reu\i printr-o organizare bun[ a jocului s[ ob`in[ rezultate. (R[zvan Sauciuc)

Evenimentul de Botosani nr.1691  
Evenimentul de Botosani nr.1691  

Ziarul orasului tau!

Advertisement