Jaarverslag 2012 - Edwin van der Sar Foundation

Page 1

Jaarverslag 2012


.*+/ %300. Tijdens mijn revalidatie heb ik gemerkt dat de wereld voor iemand met een hersenbeschadiging er totaal anders uit ziet. Ineens kun je de gewoonste handelingen niet meer automatisch doen. Ik moest van alles opnieuw leren. Lopen, iets pakken, zorgen voor je gezin, functioneren in een drukke omgeving, keuzes maken in winkels, zomaar een paar voorbeelden waar je dan tegen aan loopt. Dankzij de revalidatie is mij dat gelukt. Ik besef dat voor veel patiënten dat soort dingen niet of moeilijk haalbaar zijn. Maar er is altijd iets wat je kunt bereiken. Hoe moeilijk ook, never ever give up. Dat motto wil ik aande Edwin van der Sar Foundation meegeven. Op basis van dat motto willen we een bindende factor zijn tussen alle partijen. Patiënten, medici, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verzekeraars... Er gebeuren heel veel goede dingen in Nederland. Maar dat is niet altijd voor iedereen even duidelijk. Ik hoop dat wij daarin van betekenis kunnen zijn. Dat is mijn droom.

Annemarie van der Sar, voorzitter Edwin van der Sar Foundation Noordwijk, 29 mei 2012 EDWIN VAN DER SAR FOUNDATION 1045#64 r "# /003%8*+, THE NETHERLANDS

SAR007 dank.indd 1

TEL +31 (0)71 76 000 76 WWW.EDWINVANDERSARFOUNDATION.ORG INFO@EDWINVANDERSARFOUNDATION.ORG

RABO: 13 99 30 965 IBAN: NL07RABO0139930965 BIC/SWIFT: RABONL2U KvK: 53380258

23-05-12 11:32


3

Voorwoord Door een hersenbeschadiging kan het leven van de

bereiken we een grote groep patiënten die we gezamen-

Via onze website en facebookpagina, houden wij u

ene op de andere dag ingrijpend veranderen.

lijk helpen bij hun revalidatieproces. De eerste beweeg-

graag op de hoogte van onze actuele projecten, acties

projecten zijn inmiddels gerealiseerd en we zien de

en initiatieven.

Ook de naaste omgeving, zoals familie, vrienden en

ontwikkeling met veel plezier tegemoet. Er is nog

collega’s worden dan geraakt. Het kan iedereen

veel werk te doen omwille van de mensen met een

overkomen.

hersenbeschadiging. En we staan hierin niet alleen!

“Wij willen mensen met een

hersenbeschadiging helpen hun leven weer op te pakken”

De Foundation richt zich op mensen die leven met de

We zijn trots op al onze partners,

gevolgen van een hersenbeschadiging, door bijvoor-

friends, donateurs en anderen

beeld een hersenbloeding, herseninfarct, ongeluk of

die hun ondersteuning

operatie. Naast de revalidatie gaat onze aandacht

hebben aangeboden.

vooral uit naar de moeilijke periode na de medische behandeling. Daar waar men probeert het leven weer op

duidelijk beeld van het werk van de

juiste kwaliteit van zorg en een laagdrempelige toegang tot de meest geschikte behandeling en begeleiding. Door onze samenwerkingen met landelijke partners

Foundation.

Annemarie en Edwin van der Sar


Algemeen Onder het motto ‘never ever give up’ zet de Edwin van der Sar Foundation zich in voor mensen met een hersenbeschadiging. De Foundation stimuleert deze doelgroep om in beweging te komen en te blijven, tijdens de revalidatie en daarna!

Bewegen is noodzakelijk voor het herstel van de hersenfuncties en het voorkomt een mogelijke terugval. Bovendien is een actieve dagbesteding goed voor het zelfvertrouwen en het sociaal contact.

Statutaire naam Stichting Edwin van der Sar Foundation

Postbus 59

Vestigingsplaats Noordwijk

2200 AB Noordwijk

Rechtsvorm Stichting Bestuur Annemarie van der Sar – Van Kesteren (voorzitter) Esther Goergen (secretaris) Lex Geerdes (penningmeester) Directie Maurice Brederode (algemeen manager)

Tel: 071 - 760 00 76 info@edwinvandersarfoundation.org KVK 53380258


Statutaire doelstelling

Historie

ANBI status

-

De Edwin van der Sar Foundation is in 2011 opgericht

Stichting Edwin van der Sar Foundation wordt door de

lingen of -organisaties die actief zijn op het gebied van

door Edwin en Annemarie van der Sar. Zij hebben zelf

Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut

onderzoek naar en/of het bieden van steun aan mensen

ervaren hoe belangrijk zorg en begeleiding is bij een

Beogende Instelling (ANBI).

die te maken hebben met hersenletsel, alsmede het

hersenbeschadiging. In 2012 startte de Edwin van der

De beschikking hiervoor is op 29 juli 2011 afgegeven

steunen van voornoemde instellingen met activiteiten

Sar Foundation met de eerste projecten gericht op hulp

door de Belastingdienst. De aanmerking geldt voor

op het gebied van sport en bewegen.

aan mensen met een hersenbeschadiging.

onbepaalde tijd.

logogebruik ANBI

Pantone blauw 280 geel 102

CMYK blauw: 100 |72 | 0 | 18 geel: 0 | 1 | 100 | 0 RGB blauw: 0 | 73 |144 geel: 255 | 238 | 0 WEB blauw: 00 | 49 | 90 geel: FF | EE | 00

Alternatief


Highlights 2012


7


Projecten De Edwin van der Sar Foundation is een bindende factor tussen diverse instellingen en stichtingen die actief zijn op het gebied van hersen-

Sport- en spelmaterialen voor ziekenhuizen en revalidatiecentra

NAH-Zwemmen Op meerdere locaties in Nederland realiseren we

medici, ziekenhuizen, revalidatiecentra en het bedrijfsleven. We werken graag samen met kundige

Ieder jaar ontvangen minimaal 25 (zorg)instellingen een

zwemuren voor mensen met een hersenbeschadiging.

gratis sportpakket. Dit pakket is speciaal samengesteld

Daarbij maken we gebruik van de faciliteiten van de

met het oog op revalidatie bij hersenletsel.

revalidatiecentra. Ook is deskundige begeleiding hierbij

Zorginstellingen kunnen zo’n pakket aanvragen via

gegarandeerd. Deze zwemuren zijn met name bedoeld

verbeteren. Onze betrokkenheid bij

e-mail. Jaarlijks maken duizenden sporters gebruik van

voor mensen die na hun medische behandeling weer

onze materialen op weg naar een zo goed als mogelijk

thuis zitten (1e lijn). Het zwemmen is ideaal voor herstel

deze samenwerkingen is zowel

herstel.

van motoriek en evenwicht, maar bovendien ook een

Partner: Revalidatie Nederland

gezellige groepsactiviteit! Partner: Revalidatie Nederland

met een hersenbeschadiging te


Hoogwaardige en transparante fysio-zorg

Belangrijk is om te kiezen voor een fysiotherapeut met

Meet me @ the Gym

veel kennis en ervaring inzake de behandeling van hersenletsel-patiënten. Samen met onze partners

Sporten in de reguliere sportschool is vaak niet mogelijk

In een tijd waarin zorg kostbaar is en niet alles vergoed

maken wij ons hard voor NAH/CVA-gespecialiseerde

voor mensen met hersenletsel. Het is er druk en er zijn

wordt door de verzekering, maakt de patiënt zelf de

fysiotherapie. We ontwerpen daarvoor o.a. een (online)

te veel ‘prikkels’ als harde muziek en TV monitoren.

keuze v.w.b. voortzetting van fysiotherapie.

platform zodat, voor patiënten en doorverwijzers,

Deskundige begeleiding en rustige ruimten zijn nood-

Deze beslissing wordt logischerwijs beïnvloed door het

duidelijk te zien is welke praktijk te kiezen bij hersen-

zakelijke ingrediënten voor deze sporters!

resultaat dat men boekt bij de eerste behandelsessies.

letsel. Tevens stimuleren we de fysiotherapeuten voor

De Edwin van der Sar Foundation maakt sporten met

In de praktijk blijkt dat veel hersenletselpatiënten hun

het volgen van kwalitatief hoogwaardige opleidingen

hersenletsel mogelijk bij de erkende sportscholen.

training vroegtijdig staken. Hetgeen leidt tot onbegrip

en de actuele behandelrichtlijnen.

Partners: Hersenstichting en FitVak!

bij zowel de patiënt als de fysiotherapeut.

Partners: o.a. Hersenstichting, Hartstichting, Hart- en Vaat Groep, KNGF


Stimuleringsfonds Het Stimuleringsfonds van de Edwin

ondersteuning aan projecten en initiatieven van derden. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient het project aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo is een belangrijke voorwaarde dat het altijd meerdere

De afdeling Neurologie van het LUMC ontvangt

Stichting Je Maintiendrai, een zorgboerderij

een donatie voor de realisatie van een ontvangst- en

met dagbesteding voor NAH-patiënten, ontvangt een

oefenruimte waar patiënten en familie elkaar kunnen

donatie voor het verbeteren van de buitenplaats.

ontmoeten.

Daardoor worden meer activiteiten op- en rondom de boerderij mogelijk. Het activeren, het zorgen voor een

aanvraag gericht is op directe hulp aan

Is er ruime aandacht voor activiteit, sport en bewegen binnen het project?

Het Rijnlands Revalidatiecentrum ontvangt een

‘werkritme’ en het opdoen van sociale contacten is het

Dan kan een aanvraag worden

donatie van de Edwin van der Sar Foundation voor het

doel van de dagbesteding die hier geboden wordt.

ingediend! In 2012 mochten deze

project Move 2 Live. Move 2 Live is bestemd voor patiënten die graag gezamenlijk willen sporten en voor wie

projecten rekenen op een bijdrage van

een gewone sportvereniging nét even een te grote stap

de Edwin van der Sar Foundation.

leven met de gevolgen van hersenbeschadiging.


11

Neuropraktijk Boot en Broersen ontvangt een

Woon- en zorglocatie Ravenswaerde te

Grenzen verleggen, afzien en de voldoening van vooruit-

donatie voor de aanschaf van bijzondere trainings-

Rotterdam is voor jongeren met niet-aangeboren her-

gang voelen. Hardlopen is soms net als revalideren.

senletsel. Zij kunnen in Ravenswaerde beschermd

Edwin, Annemarie & friends trainden voor de New York

alles-onder-1-dak situatie gecreĂŤerd door de multi-

wonen, dankzij individueel afgestemde zorg, begelei-

City Marathon. Met hun deelname aan deze beruchte

discipliniare samenwerking en unieke patiĂŤnt

ding en ondersteuning. Wekelijkse hoogtepunten zijn de

marathon vragen zij aandacht voor mensen met een

benadering.

diners waarvoor gasten, vrienden en familie worden

hersenbeschadiging en de Edwin van der Sar Founda-

uitgenodigd. Daarvoor koken de bewoners samen, als

tion. Een fundraising actie zorgde daarnaast voor een

Het UMCU ontvangt een donatie .voor het ontwikkelen

actieve dagbesteding. De keuken is aan vernieuwing toe

van een Oefen App voor tablet en smartphone.

-

Deze App is bedoeld voor mensen die een beroerte

heden van de bewoners. De Edwin van der Sar Founda-

hebben gehad en wil de intensiteit van oefenen op een

tion zegt een donatie toe voor de nieuwe keuken, zodat

doelmatige en innovatieve manier verhogen. De App is de

men actief en sociaal betrokken kan blijven.

digitale vertaling van de veel-geprezen CVA-oefengids. een afwisselende volgorde aangeboden.

fans zijn uiteindelijk gedoneerd aan onze Engelse partner, Headway, the brain injury association.


Fondsenwerving We zijn dankbaar en trots op de bijdrage van onze Partners, Friends en Donateurs. Het bedrijfsleven en particulieren steunen

Om de ambities van de Foundation te realiseren is deze support essentieel!

Partners:

Friends

AON

Een professionele organisatie wordt gedragen door

Sport-Promotion

professionele leveranciers. Voor een aantal vaste

Nijha sport- en spelmaterialen

diensten mogen we rekenen op de vakkundige en

Adidas Benelux

enthousiaste ondersteuning van onze Friends .

Van Duyn en Van der Geer

Deze organisaties leveren allen een bijdrage ‘in natura’

Drukkerij Bax

aan de projecten van de Edwin van der Sar Foundation.

Zoetemelk Media Services

Tevens dragen de Friends bij aan het vergroten van onze

Kop en Schouders

naamsbekendheid en verspreiding van het gedachtegoed.

MK2 audiovisueel


Creatie van unieke schilderijen i.s.m. kunstenaar Pim Smit

Ludieke ‘Santa run’ op het strand met 300 deelnemers

Soccer Golf Masters: golfdag met (ex)profvoetballers

Partners

Donateurs

Acties

Een partnership betekent een structurele, maatschap-

We krijgen veel aanmoedigingen en steunbetuigingen

Er worden diverse acties en evenementen georgani-

pelijke betrokkenheid. We versterken elkaar in missie en

vanuit het gehele land. Daarnaast hebben we ook

seerd door derden en door de Foundation zelf.

naamsbekendheid. De samenwerking vertaalt zich in

Daarmee vragen wij aandacht voor de dagelijkse

een meerjarige overeenkomst. We danken de Vrienden-

bijdragen, van groot tot klein, zorgen voor extra

uitdagingen van onze doelgroep. Een ieder die zich wil

loterij, Telesport en Vegro voor hun support. Dankzij

mogelijkheden en projecten. Donateurs krijgen een

inzetten voor de Foundation kan op onze support

deze partners kan de Edwin van der Sar Foundation

ontvangstbevestiging en in veel gevallen ook een

rekenen, teneinde het beste resultaat te realiseren.

haar projecten realiseren.

(sportief) welkomstcadeau.

Om u een beeld te geven van de acties ziet u hier enkele voorbeelden.


HIER KUNNEN WE EEN ADV. ZETTEN


15

Communicatie De Edwin van der Sar Foundation kent een groot bereik. Via de media vragen wij aandacht voor onze projecten en de positie van mensen met een hersen-

www.facebook.com/edwinvandersarfoundation

beschadiging. Onze eigen communicatiemiddelen, zoals de internetsite, Facebookpagina en Twitterberichten, zorgen voor een actueel overzicht van onze inzet.

@vdsar1970


Bestuursverslag 2012 In het eerste kwartaal van het jaar 2012 is zorgvuldig aandacht besteed aan de opzet van de stichting en het schrijven van een meerjarenplan met bijbehorende begroting. Bovendien is in deze periode een stevig fundament gecreëerd door de samenwerking met onze partners van het eerste uur: de VriendenLoterij, Telesport en de Hersenstichting. Dankzij de structurele bijdrage van Foundation de komende jaren in staat haar doelen te bereiken en haar ambities te realiseren. Familie, vrienden, de partners en de landelijke media waren op 29 mei 2012, in Huis ter Duin Noordwijk, getuige van de succesvolle lancering van de stichting. Daarmee kwam een einde aan de intensieve voorbereidingswerkzaamheden achter de schermen. Nederland maakte via de schrijvende pers, radio en televisie kennis met de Edwin van der Sar Foundation. Direct na deze lancering is een Algemeen Manager aangesteld en geïnstalleerd. Deze manager is samen met het bestuur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Foundation. De intenties worden omgezet in concrete sport- en beweegprojecten of donaties vanuit het Stimuleringsfonds.

en beweegprojecten. Daarvoor hebben we aansluiting gevonden bij gerenommeerde zorgorganisaties als Revalidatie Nederland, Hersenstichting, Hartstichting en de Hart- en Vaat groep. De Foundation maakt dankbaar gebruik van hun kennis en omvangrijke netwerk. Alle inzet zal leiden tot een structurele verbetering t.b.v. mensen met hersenletsel. Deze projecten zijn gestart in 2012 en hebben een meerjarig, open karakter.

het tekort aan goede (zorg)faciliteiten bij hersenletsel en de noodzaak voor support. Maar tegelijk melden zich ook nieuwe donateurs, friends en potentiele partners!

Beleid met betrekking tot de omvang en functie van het vrij besteedbaar vermogen

Stimuleringsfonds

Het stichtingsvermogen bedraagt eind 2012 ongeveer € 473.000. Het vermogen zal worden ingezet voor de realisatie van de projecten en voor het stimuleren van beweging via het Stimuleringsfonds. Tevens is een deel van het

Initiatieven voor stimulering van sport en bewegen of actieve dagbesteding bij Hersenletsel dienen een aanvraag

eigen organisatie te kunnen waarborgen.

Ontwikkelingen en begroting 2013 materialen of de verbouwing van ontspanningsruimten. van de diverse initiatieven die door het bestuur zijn gehonoreerd in 2012.

Activiteiten in het verslagjaar

Sinds het najaar van 2012 initieert de Foundation diverse, originele acties en evenementen. Daarmee vergroten we de naamsbekendheid van Foundation en zorgen we voor aandacht en bewustzijn voor onze doelgroep. Met grote regelmaat vragen Edwin en Annemarie namens de Foundation, via interviews in dagbladen en toonaangevende magazines, radio- en TV, aandacht voor onze doelgroep en activiteiten.

In 2012 is in totaal € 58.787,00 besteed aan de eigen projecten en donaties via het Stimuleringsfonds.

En ook onze fundraising-events, zoals de Soccer Golf

We kijken met veel plezier terug op de succesvolle start van de Edwin van der Sar Foundation. Het bestuur komt nog maandelijks bijeen voor strategisch overleg, alle besluithet Stimuleringsfonds. Samen met een loyale achterban maakt de Foundation anno 2012 al veel mogelijk voor mensen met hersenletsel. Het jaar is in december formeel afgesloten met een bestuursvergadering. Daarbij zijn de voornemens en de bijbehorende begroting van 2013 vastgesteld. Als stichtingbestuur zien wij de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

Noordwijk, 5 juni 2013

Projecten De Edwin van der Sar Foundation werkt samen met de gehele zorgketen, van ziekenhuis tot thuissituatie. Door goed te kijken en luisteren naar de signalen van patiënten en zorgverleners geven wij vorm aan 4 sport-

York Marathon, het schilderen met kunstenaar Pim Smit en de Santa Run, mochten rekenen op veel enthousiasme. Deze inzet resulteert in een toename van het aantal aanvragen voor ondersteuning. Daaruit blijkt steeds weer

Het bestuur A.P.M. van der Sar – van Kesteren, voorzitter A.A. Geerdes, penningmeester E.P. Goergen, secretaris


17 Balans per 31 december 2012

toelichting op de balans

ACTIVA

Vlottende activa

Vlottende activa

1. Liquide middelen Totaal

513.177

Rabobank, bedrijfsspaarrekening

513.177

Rabobank, rekening-courant

499.007 14.170 513.177

PASSIVA

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting

Vrij besteedbaar vermogen (2) 473.786

2. Vrij besteedbaar vermogen Algemene reserve

Kortlopende schulden (3) 2.051

Vermogen per 1 januari 2012

251.284

Toevoeging saldo baten en lasten

222.502 Vermogen per 31 december 2012

37.340

473.786

39.391 Totaal

513.177

4. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Staat van baten en lasten over 2012 Inkomsten (6)

3. Kortlopende schulden

2.051 403.301

5. Overige schulden en overlopende passiva

58.787 344.514 41.550

Toezeggingen projecten en stimuleringsfonds Reservering accountants- en administratiekosten Reservering vakantiegeld

17.434

33.000 2.420 1.920 37.340

62.832 Som van de bedrijfskosten

121.816

Bedrijfsresultaat

222.698 -196

Financieel resultaat

-196 Resultaat

222.502

alle bedragen zijn in euro (â‚Ź)


Toelichting op de staat van baten en lasten 6. Inkomsten

Overige kosten

Testimonial, restant opbrengsten afscheidswedstrijd

251.761

9. Kosten fondswerving en events

Donatie Vriendenloterij

100.000

Kosten eigen events

12.234

Representatiekosten

2.592

Relatiegeschenken

2.217

Ontvangsten Fundraising Events Ontvangen donaties, overigen

43.287 8.253 403.301

7. Besteed aan de doelstelling Donatie sportpakketten, totaal voor 25 revalidatiecentra

17.037

Donatie LUMC, verbouwing ontspanningsruimte

10.000

Donatie Headway UK, hersenletsel projecten Engeland

10.000

Donatie Neuropraktijk Lisse, aanschaf oefenmateriaal

5.250

Donatie Universitair Medisch Centrum Utrecht, realisatie CVA oefen

5.000

Donatie Je Maintiendrai, aanpassing zorgboerderij

4.000

Donatie Laurens locatie Ravenswaerde, aanpassing keuken

4.000

Donatie BIO Kinderfonds, manege voor hersenletsel

2.500

Donatie Rijnlands Revalidatie Centrum, move 2live

1.000 58.787

Reclame/sponsoring

17.434

10. Beheer en administratie Advieskosten opzet en beleid Stichting

Sociale lasten Overige personeelskosten

Accountants- en salarisadministratiekosten

Vakantiegeld Bijdrage Zorgverzekeringswet

756

Telefoonkosten

652

Porti

141

Contributies en abonnementen Overige kantoorkosten

2.390 11.536

11. Rentelasten en soortgelijke kosten Bankrente en kosten

24.000 1.920 1.704

2.390

Overige personeelskosten Ziekengeldverzekering

179

Financieel resultaat

41.550

Sociale lasten

Inhuur freelancer

24

27.624

27.624 Sociale lasten

2.658

Drukwerk

62.832

Lonen en salarissen Lonen en salarissen

37.188 21.234

8. Personeelskosten Lonen en salarissen

391

11.016 520 11.536

196


Dankzij u...

...in 2012 â‚Ź 150.010,- naar Edwin van der Sar Foundation.

â‚Ź 150.010,-

Foto boven: Roy Beusker

Cheque Bij de VriendenLoterij gaat 50% van elk verkocht lot naar goede doelen, clubs en verenigingen die zich inzetten voor gezondheid en welzijn in Nederland. Ook Edwin van der Sar Foundation ontvangt jaarlijks een bijdrage van de VriendenLoterij waarmee zij het verschil kunnen maken.

Voor meer informatie kijk op www.vriendenloterij.nl


Edwin van der Sar Foundation 2012 Postbus 59 2200 AB Noordwijk Tel: 071 - 760 00 76 info@edwinvandersarfoundation.org

www.edwinvandersarfoundation.org www.facebook.com/edwinvandersarfoundation