Page 1

België – Belgique P.B. 2300 Turnhout 8/5607 P708475

SPT-Tijdingen

Postkantoor van afgifte 2300 Turnhout 1 NIEUWSBRIEF VAN HET SINT-PIETERSINSTITUUT TRIMESTERIEEL

TIJDSCHRIFT,

EENENDERTIGSTE

JAARGANG SEPTEMBER

2012

Woordje van de directie

Belangrijke data

Goesting

12 OKTOBER: RAPPORT 2DE, 3DE EN 5DE JAAR

Beste ouders en leerlingen, beste collega’s en oud-collega’s Tijdens de personeelsvergadering bij de start van het schooljaar wenste ik alle personeelsleden veel ‘goesting’. In de loop van de vakantie hoorde ik toevallig een interview met Louis Tobback op de radio. Louis Tobback is romanist van opleiding en heeft ook twaalf jaar lesgegeven. In het mijmerend interview ging het ook over onderwijs. Ik ben erover blijven door mijmeren. Zijn eerste punt was dat het onmogelijk is om onze leerlingen alles te leren en dat ook niet moeten betrachten. Tijdens een schooljaar, zelfs in zes schooljaren, kunnen we ze onmogelijk alle wiskunde, alle biologie of een taal volledig aanleren. Veel belangrijker is het dat we, uiteraard aan de hand van concrete leerstof en vaardigheden, onze leerlingen goesting doen krijgen om ons vak verder te leren, ze goesting doen krijgen om meer over de verschillende vakken te weten, goesting doen krijgen om een vak beter te beheersen, ze goesting doen krijgen om bij te leren, ze goesting doen krijgen om naar school te gaan, om wijzer, handiger, bekwamer te worden. Maar met jongeren werken, onderwijzen, opvoeden is niet eenvoudig. Ze echt bereiken lukt maar als je zelf je werk met goesting kan doen. Dat lukt maar als je gedreven, met enthousiasme naar school kan komen. Omwille van de carrièremogelijkheden of een grote bedrijfswagen moet je niet in het onderwijs stappen. Men kijkt vaak jaloers naar het onderwijs omwille van de vele vakanties. Maar in de klas, op de speelplaats of in de refter moet je er wel staan en dat hou je maar vol als je dat met plezier, met bezieling, met overgave, met echte goesting kan doen. Dus ook de personeelsleden moeten er goesting in hebben. Tenslotte moet je om er goesting in te blijven vinden en om bij leerlingen motivatie en interesse op te wekken, ook een beetje je eigen goesting kunnen doen. Je moet je eigenheid in je lessen, in je omgaan met de leerlingen kunnen leggen. Het is heel belangrijk dat we op school afspraken maken, dat de leerplannen gevolgd worden. Maar leerkrachten moeten/mogen geen robots worden die de hand- en bordboeken slaafs volgen. Hetzelfde geldt voor onze leerlingen: als we ze niet uitdagen om creatief te zijn, ze geen ruimte geven om een eigen inbreng te leveren … is het moeilijk om hen te blijven motiveren. Daarom beste ouders, leerlingen en personeelsleden, we hopen dat jullie ook dit schooljaar die goesting voelen en we wensen jullie veel ‘goesting’ om er op alle vlakken een mooi jaar van te maken. Jan Roels namens het directieteam Verantw. uitgever: Jan Roels, Jubileumlaan 1 - 2300 Turnhout tel. 014 63 99 11 - fax 014 63 99 12 www.sint-pietersinstituut.be - info@sint-pietersinstituut.be

1

19 OKTOBER: RAPPORT 1STE, 4DE EN 6DE JAAR 25 OKTOBER: OUDERCONTACT 23 NOVEMBER: RAPPORT 2DE, 3DE EN 5DE JAAR 30 NOVEMBER: RAPPORT 1STE, 4DE EN 6DE JAAR 21 DECEMBER: KERSTRAPPORT

In dit nummer: WOORDJE VAN DE

1

DIRECTIE

WEGWIJZER

2

IN DE KIJKER

4

SCHOOLWERKPLAN

6

LEERLINGENRAAD

8

NIEUWE SCHOOL

8

PERSONEELSNIEUWS

10

EEN WARM AFSCHEID

12

OUD-LEERLINGEN

14

QUIZ OUDERRAAD

16


Wegwijzer Activiteitenkalender eerste trimester schooljaar 2012 - 2013 Datum

Klassen

Activiteit

Maandag 17 september

4WEb, c

Een dagje ‘Liereman’

Vrijdag 21 september

3de graad

Vergadering ‘Dag van de Jeugdbeweging’

3HUa, b

Excursie Stadsgezichten Turnhout

Maandag 24 september

1LAa, c, MOa, c, d

Excursie Kempen

Dinsdag 25 september

1LAb, MOb, e, f

Excursie Kempen

4WEa, d

Een dagje ‘Liereman’

2de & 3de graad

Startvergadering leerlingenraad

Woensdag 26 september

1LAa, MOc, d

Een dagje ‘Liereman’

Donderdag 27 september

Alle jaren

Sportdag

Woensdag 3 oktober

1LAb, MOe, f

Een dagje ‘Liereman’

6de jaar

Project gemeenteraadsverkiezingen

Maandag 8 oktober

6de jaar

Project gemeenteraadsverkiezingen (vm)

Dinsdag 9 oktober

6de jaar

Project gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 10 oktober

1LAc, MOa, b

Een dagje ‘Liereman’

Woensdag 17 oktober

2de jaar

Vriendschapsdag

Vrijdag 19 oktober

Alle jaren

Dag van de jeugdbeweging

Alle jaren

Amnesty International: Schrijf-ze-VRIJdag

Dinsdag 23 oktober

2de en 3de graad

Algemene vergadering leerlingenraad

Vrijdag 26 oktober

Alle jaren

Sing for the climate

Alle jaren

Wereldwinkelverkoop

Dinsdag 6 november

6WEWIb, c

Excursie ‘Fysische Landschappen in België’

Donderdag 8 november

6GRLA, LAMT, ECMT, MTWE

Excursie ‘ Fysische Landschappen in België’

Maandag 12 november

6WEWIa, HUb

Excursie ‘Fysische Landschappen in België’

Dinsdag 13 november

2de & 3de graad

Leerlingenraad

6LAWIa, b, HUa

Excursie ‘Fysische Landschappen in België’

Donderdag 15 november

1ste jaar

Excursie ‘Zoo Antwerpen’

Dinsdag 20 november

4HU

Bezoek WEB (3de en 4de uur)

Vrijdag 21 december

Alle jaren

Kerstbezinning

2


Wegwijzer Proefwerken, rapporten, oudercontacten en informatieavonden Datum

Klassen

Activiteit

Dinsdag 2 oktober (19.30 u. en 20.00 u.)

1ste jaar

Info-avond ‘leren leren’

Vrijdag 12 oktober

2de, 3de en 5de jaar

Rapport

Vrijdag 19 oktober

1ste, 4de en 6de jaar

Rapport

Donderdag 25 oktober

Alle jaren

Oudercontact

Vrijdag 23 november

2de, 3de en 5de jaar

Rapport

Vrijdag 30 november

1ste, 4de en 6de jaar

Rapport

Donderdag 6 december

2de en 3de graad

Begin proefwerken

Maandag 10 december

2GL

Proefwerk Grieks

Dinsdag 11 december

1ste graad

Begin proefwerken

Woensdag 19 december

Alle jaren

Einde proefwerkenreeks

Vrijdag 21 december

Alle jaren

Kerstbezinning en rapport

Vrije dagen Datum Vrijdag 28 september

Vrijaf

Maandag 29 oktober t.e.m. Vrijdag 2 november

Herfstvakantie

Maandag 24 december t.e.m. Vrijdag 4 januari

Kerstvakantie

3


In de kijker Voor een aantal ouders is dit de eerste editie van SPT-Tijdingen die ze in de brievenbus krijgen. Even voorstellen dus. Met dit tijdschrift, dat vier maal per jaar verschijnt, willen we in de eerste plaats de ouders informeren over het reilen en zeilen in onze school. Naast een inleidend woordje van de directie en een wegwijzer waarin u alle belangrijke data vindt, informeert de rubriek ‘in de kijker’ u over allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden over de school en haar mensen. Verder bevat een editie van SPT-Tijdingen ook een iets langer artikel waarin we een actueel thema wat uitgebreider behandelen. Daarnaast laten we ook de leerlingen zelf aan het woord. In de eerste editie van het schooljaar is deze rubriek iets minder uitgebreid dan in volgende edities. Logisch, omdat het schooljaar maar net begonnen is bij het verschijnen van de SPT-Tijdingen en er dan ook minder tijd is om aan een artikel te werken. Tenslotte zijn we als school ook erg geïnteresseerd in onze oud-leerlingen. Welke stappen zetten ze in het leven na hun SPT-carrière? Mocht u nieuws hebben, mag u het altijd melden. U kan meer info vinden in het kader ‘omdat oudleerlingen belangrijk zijn’. We wensen u veel leesplezier, te beginnen met onderstaande rubriek ‘in de kijker’!

Schooltoelagen Schoolkosten kunnen soms hoog oplopen en een hap uit het gezinsbudget nemen. Onze school probeert deze kosten daarom zo laag mogelijk te houden. Toch is er ook een oplossing van de overheid, namelijk de schooltoelage. Sinds september 2008 zijn er schooltoelagen vanaf het kleuteronderwijs! Er zijn meer mensen die daar recht op hebben dan je zou denken! Misschien ook jij! Hiernaast vind je een tabel met de inkomensgrenzen voor het schooljaar 2012-2013. Een inkomensgrens wordt vastgelegd naargelang het aantal punten (P) in het gezin. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens. Om het aantal punten te bepalen, wordt gekeken naar de situatie op 31 december 2012. Elke persoon die fiscaal ten laste is in het gezin, telt voor één punt. Voor de leerling waarvoor je een aanvraag doet, wordt een extra punt geteld. Personen met een handicap tellen dubbel en studenten in het hoger onderwijs ook (behalve de eerste student). Je inkomen van 2010 (aanslagjaar 2011) mag niet hoger zijn dan het maximuminkomen om in aanmerking te komen voor een schooltoelage. Mocht dit inkomen intussen gedaald zijn, wordt hier natuurlijk ook rekening mee gehouden. In het kadertje hiernaast kan je de maximum-inkomensgrens vinden, afhankelijk van het aantal personen ten laste (PTL). De echtgeno(o)t/te wordt hier ook gezien als een persoon ten laste. Het maximuminkomen wordt voornamelijk berekend aan de hand van het gezamenlijk belastbare inkomen en de kadastrale inkomsten. De toelage varieert van €122,36 tot €1.080,25 Wie denkt in aanmerking te komen voor een studietoelage kan op het leerlingensecretariaat van de school een aanvraagformulier en uitgebreidere informatie bekomen. Of neem een kijkje op http://www.studietoelagen.be.

4

PTL

Secundair onderwijs €

0

16.118,07

1

23.804,71

2

29.822,44

3

34.626,61

4

39.835,31

5

46.257,66

6

50.606,65

7

52.932,90

8

55.259,11

9

57.635,85

10

60.164,35


In de kijker Leerlingenaantal Onze school start dit schooljaar met een totaal van 1033 leerlingen! Dit is evenveel als in 2012-2013 en we kunnen dus spreken van een status-quo. De totalen per jaar kan u hiernaast vinden.

Jaar

Meisjes

Jongens Totaal

1

106

71

177

2

94

94

188

3

114

82

196

4

91

71

162

5

71

71

142

6

84

84

168

A.A.P. werkt aan een Actief Afval Plan In een vorige editie van de SPT-Tijdingen kon u al kennismaken met de werkgroep AAP, een bont allegaartje van geëngageerde leerkrachten die -nog een beetje groen achter de oren- zich met hart en ziel wil inzetten voor een afvalarme school. We willen leerlingen en leerkrachten bewuster met afval leren omgaan en duidelijk maken dat onze wegwerpmaatschappij geen vanzelfsprekendheid hoeft te zijn. Het voorbije schooljaar hebben we dankzij de medewerking van heel wat collega’s en nog meer leerlingen een aantal concrete acties georganiseerd, die ècht een verschil hebben gemaakt. Met onze actie ‘De groene trakteur’ nodigden we de leerlingen van de eerste graad uit om bij hun verjaardag te kiezen voor een afvalloze verjaardagslekkernij in plaats van voorverpakte snacks. Als waardering voor hun inspanning kregen alle groene trakteurs op het einde van de maand ook een huisbereide en afvalvrije verrassing van AAP. Door maar liefst 138 groene trakteurs werd er naar hartenlust gegeten, geknabbeld, gelikt en gelepeld van verse wafels, kaastaart en chocomousse, van croque monsieur en dame blanche, fruit en brownies, tiramisu en cakes in alle vormen, kleuren en smaken. In de AAP-kraam demonstreerden we o.a. een PET-pers, werd de Ladder van Lansink toegelicht, konden brooddozen worden gepimpt, werden verpakkingsalternatieven getoond en werden de leerlingen op seizoensvruchten getrakteerd. Bordjes tussen de plantsoenen en stempels op de speelplaats herinneren de leerlingen eraan dat afval niet op de grond thuishoort, maar in de juiste vuilnisbak. Ludiek bedoelde slogans als “U gooit uw afval weg, want er kwam geen vuilnisbak naar u toe?” of “U gooit uw afval weg, want dat past wel bij uw imago?” laten de leerlingen nadenken over hun wegwerpgedrag. Ook het optreden van de refterpolitie bleef niet onopgemerkt: wie zijn boterhammen strak in aluminiumfolie had verpakt, werd met een strenge blik door de zonnebril aangemaand om een blitse brooddoos aan te schaffen. Omdat boterhammen zich daarin gewoon prettiger voelen én omdat aluminiumfolie een lastig afvalproduct is. AAP introduceerde nagelnieuwe GFT-containers met een heuse ‘Waar-is-Wally’-containerspeurtocht en met een beukende GFT-beat die ervoor zorgde dat appels en bananen spontaan uit hun schil sprongen. Tot slot heeft AAP de ouderraad, de leerlingenraad en de pedagogische raad bevraagd over hun visie rond drankverpakkingen. Omdat blik en brik instant-wegwerpproducten zijn (je moet het in één keer leegdrinken en wegwerpen), stelden we voor om enkel nog herbruikbare drankverpakkingen toe te laten. Het gebruik van de oerdegelijke drinkbussen juichen we toe en het hervullen van PET-flesjes raden we om gezondheidsredenen af, maar verbieden we niet. In overleg met de drie inspraakorganen werd het schoolreglement aangepast en we hopen dat deze maatregel op ieders steun kan rekenen. AAP kickt op succes -uiteraard!- en herhaalt daarom een aantal van de genoemde initiatieven, maar tegelijk bruist er alweer veel nieuwe energie. Daarom plannen we ook dit jaar weer een aantal nieuwe wegwerpzaamheden die het thema afval dichter bij de leerlingen moet brengen. Wie een leuk idee heeft, mag dit altijd via de schooldirectie aan AAP laten weten. 5


Het schoolwerkplan in een notendop Ons pedagogisch project, dat je vooraan in het schoolreglement vindt, is de grote leidraad voor hoe we in het SintPietersinstituut aan de opvoeding en het onderwijs aan jongeren willen werken. Daarnaast stellen we elk jaar een schoolwerkplan op. Op die manier proberen we gestructureerd bepaalde werkpunten op te nemen. Dat kunnen verplichtingen van de overheid zijn waar we moeten aan werken, maar ook onderwerpen die vanuit de verschillende overlegorganen zoals leerlingenraden, ouderraad, vakgroepen… aangebracht worden. In deze bijdrage overlopen we in een notendop de belangrijkste punten uit het schoolwerkplan van 2012-2013.

Doorlichting en kwaliteitsbewaking Vanuit de vernieuwde visie op de schooldoorlichtingen willen we de volgende jaren blijven inzetten op kwaliteitszorg waarbij we op verschillende niveaus (individueel, vak- en werkgroepen, teams, algemeen beleid …) bewust en gepland streven naar het bewaren, bewaken en verhogen van de kwaliteit. In de loop van dit schooljaar zal het Sint-Pietersinstituut doorgelicht worden. We hopen dat de onderwijsinspectie ons een goede spiegel voorhoudt. Uiteraard zullen we rekening houden met de aanbevelingen die ze ons geven.

noteren in hun schoolagenda en om bij grotere opdrachten zo vaak mogelijk een richttijd mee te geven. Leerlingen waren vragende partij opdat leerkrachten zich consequenter aan de afspraken zouden houden die ze met leerlingen maken en die ook bij alle leerlingen meer zouden afdwingen. Daarom wordt de schoolagenda ook dit jaar aangevuld met een apart blad voor de opvolging van afspraken. Hierop kan genoteerd worden wanneer de betrokken leerling niet in orde is met taken, materiaal of afspraken. Na drie nota’s wordt een avondstudie opgelegd.

Taal- en zorgbeleid

We hopen dat ze ons ook extra informatie zal geven over de resultaten van onze oud-leerlingen in het vervolgonderwijs t.o.v. andere scholen. Op dit moment kunnen we onze resultaten enkel vergelijken met gemiddelde resultaten.

De voorbije jaren zetten we enkele stappen in het kader van de uitbouw van ons taalbeleid. Zo voerden we in de eerste graad een begrippenkaart in. We ontwierpen een emailwijzer voor alle leerlingen en organiseerden nascholingen voor de taalleerkrachten i.v.m. het Europees referentiekaTijdens het schooljaar 2011-2012 verzamelden we zelf ook der. De niet-taalleerkrachten kregen nascholing aangeboden gegevens over de resultaten van de leerlingen die tussentijds i.v.m. het aandacht hebben voor taal in alle lessen. Dit jaar uitstromen. We zullen dat ook dit jaar doen en onze deliberawillen we hier op verder bouwen. tiecriteria hieraan toetsen. Hoewel we op basis van de leerlingenkenmerken momenteel Naar aanleiding van de aanbevelingen van de GOKgeen GOK-uren genereren, blijven we ons opgebouwd zorgdoorlichting van mei 2011 probeerden we de werking van de beleid verder zetten en nemen we de adviezen van de GOKklassenraden en het gebruik van het leerlingvolgsysteem te doorlichting mee in ons beleid. Onze leerlingen met functiebeverbeteren. We streven naar concretere afspraken en een perkingen krijgen na overleg met al de betrokken partijen betere opvolging van die afspraken in het kader van de beeen begeleidingsplan. Leerkrachten wisselen hun ervaringen geleiding van en de zorg voor leerlingen. Dit vraagt dit uit met elkaar en met de GON-begeleiding. (GON staat voor schooljaar nog verdere opvolging. ‘geïntegreerd onderwijs’, die leerlingen krijgen voor hun funcDe actualisering en uitstraling van onze schoolwebsite, school- tiebeperking extra begeleiding vanuit het bijzonder onderfolders en schoolaffiches kwamen als werkpunt naar voor uit wijs). een zelfevaluatie van het beleid. In de loop van dit schooljaar De studiebegeleiding bieden we niet meer ’s avonds in groep nemen we dit op. De kleuren en het logo behouden we. aan, maar meer op maat tijdens korte contactmomenten tijWe richten een werkgroep op om de formule van de Lentefeesten te evalueren en actualiseren.

dens de middagpauzes en na overleg met de klastitularis en de vakleerkrachten.

Verantwoordelijkheidszin

Gezondheid, milieu, afvalbeperking …

De schoolagenda is voor onze leerlingen een belangrijk plan- Het voorbije schooljaar bespraken we in de verschillende overlegorganen de ningsinstrument. We doen een oproep aan alle leerkrachten mogelijkheid om de hoeveelheid drankom erop toe te zien dat alle leerlingen hun taken ook echt verpakkingen in de afvalberg te ver-

6


Het schoolwerkplan in een notendop We vragen ook dat de leerlingen en hun ouders hun verantwoordelijkheid opnemen om het aantal verloren voorwerpen te beperken: turnkledij (ook de schoenen) en jassen moeten voorzien zijn van een naam, waardevolle voorwerpen, bij voorkeur ook genaamtekend, worden zoveel mogelijk thuisgelaten en zeker niet in de klassen of gangen achtergelaten. Samen willen we ook werken aan minder afval op school: brooddoos, traktaties die niet individueel verpakt zijn, herbruikbare drankverpakkingen … We rekenen hiervoor op ieders medewerking.

minderen. Samen beslisten we om een oproep te doen om herbruikbare drankverpakkingen te gebruiken en brik- en blikverpakkingen te verbieden. De milieuwerkgroep AAP (afvalactieplan) blijft leerlingen en personeelsleden via verschillende acties sensibiliseren om het afval te beperken en goed te sorteren. Meer over deze werkgroep vind je eerder in deze Tijdingen.

Allerlei

theoretisch rijexamen op school aan te bieden voor de leerlingen van het zesde jaar. De lessen zullen tijdens een week in januari na schooltijd plaatsvinden. In de loop van september krijgen zij een brief om in te schrijven. We pikken ook dit schooljaar in op het aanbod van de KWB om toelichting te geven bij de vrije rijopleiding. Verder organiseren we opnieuw enkele uitwisselingsprojecten voor de leerlingen van het vierde jaar. Zo plannen we een uitwisseling met een school uit Letland en een school uit Italië.

We vragen de vakgroepen het opgestarte werk i.v.m. leerplannen en evaluatie verder te zetten en concrete voorstellen te doen om buitenklasactiviteiten beter te koppelen aan de lessen in het kader van de vakoverschrijdende eindtermen. We bekijken of het zinvol is om de lessentabellen van de derDe voorbije jaren namen we al enkele initiatieven om het de graad aan te passen. aantal ‘verloren voorwerpen’ terug te dringen. Toch blijft er Twee jaar geleden plaatsten we in elke klas een beamer en op het einde van het schooljaar nog steeds een te grote berg brooddozen, sportschoenen, jassen … achter. Het lijkt ons dus kochten we een tiental laptops. Sinds 1 september 2012 is elke klas ook uitgerust met een vaste computer. In een aantal goed en noodzakelijk om de gelokalen vernieuwden we de computers en we voorzagen een nomen acties verder te zetten. We vragen met aandrang dat extra klas van 10 computers. de leerlingen en hun ouders ook We zullen dit schooljaar een werkgroep oprichten die nazelf hun verantwoordelijkheid denkt en zich informeert over een verdere implementatie en opnemen om het aantal verloren de didactische mogelijkheden van ICT in de klas: laptops, voorwerpen te beperken: turnkletablets, elektronische borden … dij (ook de schoenen) en jassen moeten genaamtekend zijn. Onze ouderraad wil dit schooljaar Waardevolle voorwerpen worsamen met de leerlingenraden aan den best zoveel mogelijk thuisgelaten en zeker niet in de klasverkeersveiligheid werken. Daarbij sen of gangen achtergelaten. Moeten ze noodgedwongen wordt gedacht aan zichtbaarheid, veilige schoolomgeving, sensibiliseren toch mee naar school gebracht worden, zijn die uiteraard ook best genaamtekend. van autobestuurders i.v.m. correct parkeren … Het peter- en meterproject, waarbij Jan Roels leerlingen van het vijfde jaar activiteiten voor de leerlingen van het eer- algemeen directeur ste jaar uitwerken, zetten we verder. We gaan ook dit schooljaar in op het aanbod van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde om theoretische rijlessen en het

7


Leerlingenraad 2de en 3de graad Wil jij meewerken aan meer sfeer op school? Kom dan dinsdag 25 september naar de startvergadering in D102 of meld je op het leerlingensecretariaat bij mevr. Tritsmans

Leerlingenraad is … evenementen organiseren, spreken voor een groep, samenwerken, ideeën realiseren, fun op school, regels bespreken, participatie, meldingen opvangen, maar vooral ontzettend veel fijne dingen doen! Dit jaar pakken we het nog anders aan! Leerlingen kunnen zich engageren in verschillende teams op school. Zo hebben we MOS, SIGG, en KOEL in de 2de en 3de graad. Vier keer per jaar komt de leerlingenraad nog samen om algemene zaken, meldingen te bespreken. De werkgroepen functioneren zelfstandig en organiseren minstens één activiteit per trimester. De begeleidende leerkrachten zien toe op de werking. De organisatie en leiding van de teams en de leerlingenraad is volledig in handen van de leerlingen.

MOS

SIGG

KOEL

milieu op school

sociaal is geniaal goed

Cultuur en evenementen

ZET JE TANDEN IN HET MOS

SOCIAAL IS GENIAAL GOED

KULTUREEL VERANTWOORDE ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN DOOR LEERLINGEN

Een duurzame manier van leven! Geen brikjes meer, wel petflessen, geen aluminiumfolie, wel brood/koek/fruit/… dozen, geen onnodige kopies, wel een USB-stick, geen aparte traktaties, wel een groene trakteur! Klimaatsverandering Sing for the climate

Geeft een goed doel jou een fijn gevoel? Oxfam, Amnesty International, 11-11-11, … zijn de goede doelen waar we dit jaar voor willen gaan! Voel jij je verantwoordelijk om mee te steunen? DOE MEE!

Festiviteiten Galabal Dag van de jeugdbeweging Dassen en Pruiken Ga voor toneel, film, boeken… op school! Denk je aan interessante kortfilms tijdens de middagpauze in de wintermaanden?

Een nieuwe school, een nieuwe klas, een nieuwe start De eerste twee weken van de middelbare school voelde ik me niet véél anders dan op de lagere school, alleen de vakken zijn anders. Ik vind het ook wel leuk om elke dag met mijn vrienden naar school te fietsen (behalve als de ketting van mijn fiets is). Ik moest de eerste 4 dagen wel wennen aan de nieuwe school. En ik vind het raar dat we ineens met zoveel kinderen op school zitten. Pim Veraa

Ik was in het begin benieuwd omdat ik niet wist wat er allemaal ging gebeuren, maar een paar dagen later voelde ik me ontspannen omdat ik met mijn vrienden was en ik was al gewend aan de school. Sebastien

De dag van Malle was ik nerveus omdat ik in een nieuwe klas zat met veel nieuwe kinderen. Ik vond de Malle-dag leuk omdat we nog niet echt met de les begonnen en alleen maar leuke dingen deden. De kinderen van de klas vond ik aan het einde van de dag al veel leuker en ik leerde ze al beter kennen. De eerste echte schooldag vond ik het wel een beetje eng omdat dan de lessen echt begonnen. Het was wel een grote aanpassing, naar het secundair gaan. Maar het is wel leuk. Nu er al twee weken voorbij zijn ken ik de leerkrachten en de leerlingen al heel goed. En ben ik al heel goed gewoon aan het secundair. Het valt dus heel goed mee! Emma Fortuijn 8


Een nieuwe school, een nieuwe klas, een nieuwe start De bomen raceten voorbij. Een plotse stop deed me opschrikken. We waren er! De buitenlucht was vochtig en de wind sneed in mijn gezicht. Ik kreeg er kippenvel van maar ook omdat ik zenuwachtig was. Op de speelplaats stonden er veel ouders bij de refterramen. Naast hen stonden hun kinderen even gespannen als ik. We moesten naar ons lokaal. De klastitularis stelde zich voor als Evelien Melis. Ze gaf Nederlands en godsdienst. Viel dat even mee. Nu naar de refter voor de toespraak. Ik was wat minder onzeker dan eerst. De toespraak duurde minder lang dan verwacht. Mama en ik gingen naar de tafels met boeken (het was drammen voor een plaatsje). De boeken wogen erg veel, gelukkig kregen we er een tas bij met het logo van SPT. Wat een opluchting. Maar in bed was ik nog steeds een beetje bang… Snel wassen, aankleden en een boterham in je mond proppen. In de bus was het gelukkig wat warmer. Ik leerde een meisje, Sien, kennen, maar zij deed Latijn. In het vormingscentrum van Malle kon ik iedereen goed zien die in mijn klas zat. We moesten onze namen zeggen en buiten deden we socialevaardigheids-spelletjes. Tjonge, wat heb ik een leuke klas. Thuis voelde ik me opgelucht en blij. Het wordt steeds beter! Loes Beyens Op 30 augustus was ik een beetje verlegen. Toen we mijn boeken gingen halen, was ik onder de indruk hoeveel dat mijn boeken wogen. De laatste dag van de vakantie was ik een beetje zenuwachtig voor wat me allemaal te wachten stond. De eerste schooldag in Malle vond ik heel leuk. Zo heb ik iedereen wat beter leren kennen. De eerste echte schooldag vond ik leuk. We hebben ook wat kennisgemaakt met de leerkrachten; die dag hadden we nog niet zo veel les gekregen. Ik vond de voorbije weken reuzeleuk. Nu kennen we de meesten al wat beter en hebben we ook al wat nieuwe vriendinnen/ vrienden. Dat is het leuke aan naar het middelbaar gaan: nieuwe mensen leren kennen! Kyara Bartels

Donderdagavond kwam ik hier aan en ik voelde me heel onzeker. Bij wie zou ik in de klas zitten? Zouden mijn nieuwe klasgenootjes leuk zijn? Dat wist ik toen nog niet, maar op de ontmoetingsdag in Malle heb ik al heel veel nieuwe vrienden gemaakt. In het begin vond ik het heel erg spannend, maar na de middag vond ik het er erg leuk. De eerste echte lesdag vond ik ook heel leuk, want we hadden nog niet echt veel les gehad. Het minder leuke aan de eerste week vond ik dat je jezelf zo vaak moest voorstellen. Sommige lessen waren een beetje saai en andere dan weer niet. Ik vind het hier op deze nieuwe school heel erg leuk.

Donderdag toen ik de boeken zag dacht ik ‘Wow, zoveel!’ Maar nu valt het goed mee. In Malle vond ik de bus op de terugrit het leukste, want doordat ik niet naast Puck kon zitten, zat ik naast Aisha. Vera en Emma zaten voor ons. Emma kende ik, Vera niet. Nu zijn zij, samen met Marsha die jammer genoeg in 1MOa zit, mijn beste vriendinnen. Ik ga veel plezier hebben op het Sint-Pietersinstituut. Anke Vandeweyer

Ik vond de dag in Malle heel leuk met de kennismakingsspelletjes. Ik zit nu ook in een hele fijne klas en heb een hele goede klastitularis. Bij de les van Frans is het soms wel moeilijker, want Mevr. Cools spreekt Frans als ze les geeft. Ben Coolen

De laatste dagen van de vakantie was ik zenuwachtig en onzeker, want ik was bang dat ik niet op tijd uit mijn bed ging zijn waardoor ik te laat op school kwam. Maar de eerste dag in Malle was het superleuk, we hebben wat aan ‘leren leren’ gedaan en wat spelletjes gedaan. We hadden al goed kennis gemaakt! Ik vond het ook een hele leuke klas. De tweede dag was ik ook wel een beetje zenuwachtig want dat was de eerste echte dag op school. Maar die verliep goed en ik was erg blij. De hele week verliep goed en ik was er blij met mijn leerkrachten en ook vooral met Mevr. Melis! De tweede week begon het ook al wel wat meer leren, want de eerste week was vooral uitleg. Tot nu toe ben ik erg tevreden. Maar we hebben wel veel en dikke boeken. We hebben al veel werk en dat wordt nog meer! Het wordt wel wennen, maar het gaat lukken! Eva Van Oekelen 9


Personeelsnieuws Dit schooljaar zijn er weer een aantal wijzigingen bij het personeel op onze school. Zowel het ondersteunend personeel als het leerkrachtenteam wordt versterkt met een aantal nieuwkomers. Al deze nieuwe gezichten stellen zichzelf aan u voor in deze rubriek.

Jens Cuypers

Carine Coeckelbergs

10

Hallo allemaal Ik ben Jens Cuypers, 22 jaar jong/oud en woonachtig te Dessel. Dit jaar zal ik op deze school instaan voor enkele lessen informatica in het derde jaar en volledig voor het vierde jaar. Daarnaast sta ik ook in voor ICT-coördinatie binnen de school. Zelf ben ik nog maar pas afgestudeerd aan de Katholieke Hogeschool Kempen, campus Vorselaar. Hier heb ik een opleiding gevolgd om de vakken informatica en techniek te mogen geven. Dit was voor mij een logische keuze, omdat informatica en techniek toch veel gelijkenissen hebben. Naast deze informaticatoestanden, ben ik ook veel bezig met voetbal. Zelf speel ik in een amateurclub, genaamd FCW Spin. Daarvoor heb ik wat meegelopen bij KFC Dessel Sport en bij KFC Witgoor Sport. Ik ben van plan in de toekomst nog een cursus te gaan volgen om voetbaltrainer te mogen worden alsook een cursus om talentscouting te mogen doen. Wie weet zie ik enkelen van jullie dan wel eens terug tijdens een voetbalwedstrijd. Laat ons hopen dat het een fijn jaar wordt en weet goed: voor computerproblemen groot en klein, moet je bij meneer Cuypers zijn  ..

Chemie in ons lichaam, chemie in huis, chemie op straat, chemie is overal. Deze wetenschap heeft mij altijd sterk geboeid. Om me erin te verdiepen heb ik gestudeerd voor laboratoriumtechnoloog aan het HIK te Geel. Na deze studieperiode heb ik een tijd gewerkt in de privésector. Mijn kennis werd op deze manier uitgebreid met een pakket ervaring. Gaandeweg begon het te kriebelen om opleiding te geven aan andere geïnteresseerden, eerst binnen het bedrijfsleven, daarna in het secundair onderwijs. Na twee jaren avondles kon ik daar meteen aan de slag. Dankzij deze nieuwe uitdaging ontdekte ik al snel dat lesgeven een boeiend, dankbaar en leerrijk beroep is. Als leerkracht voel ik mij in mijn habitat. Naast chemie behelsde mijn opleiding ook biologie en fysica, vakken die dit schooljaar ook bij mijn lessenpakket horen. Echt nieuw ben ik niet op SPT. Een lange interim van 9 maanden was mijn vuurdoop. En die smaakte naar meer. Ik ben heel blij met mijn terugkeer! Ook op het thuisfront zit het mee: ik kan er op mijn drie kinderen rekenen die me wat graag op de hoogte houden van wat er zoal reilt en zeilt in het jonge leven van alledag: nieuwe taalvondsten en hippe hypes gaan aan mij amper of niet voorbij. Dat ik in mijn vrije uurtjes al eens achter mijn fornuis postvat om er een lekker menu samen te stellen, is nog zoiets waarin ik mijn passie kwijt kan (chemie in de keuken, ook daar!), al steek ik niet onder stoelen of banken dat ik net zo graag een keertje op restaurant ga. Enthousiasme alom, reken maar!


Personeelsnieuws Hey allemaal

Charlotte Wouters

Eva Tritsmans

Mijn naam is Charlotte Wouters, maar een helemaal nieuw gezicht ben ik niet op het SPT. Toch stel ik mij nog graag even aan jullie voor. Vorig schooljaar kwam ik op het SPT terecht omdat ik een interim mocht doen van mijn collega Mevr. Van Steenbergen. Dit jaar geef ik godsdienst in het 2de, 3de en 4de jaar. In 2008 ben ik afgestudeerd als leerkracht lichamelijke opvoeding en godsdienst. Misschien een vreemde combinatie, maar toch heb ik hier nog geen seconde spijt van gehad. Ondertussen begin ik mijn 5de schooljaar in het onderwijs. De eerste 3 jaar heb ik gewerkt op het Sint-Claracollege in Arendonk, waar ik zelf ook mijn middelbare carrière heb doorgebracht. Ik ben een bezige bij en kan soms erg moeilijk rust vinden en stil zitten. Op vrije momenten ben ik dan ook vaak druk bezig met het geven van zwem- of tennislessen. Wanneer ik dan toch wat rust zoek of de batterijen weer wil opladen, neem ik graag een leuk boek vast of ga ik eens op zon- of skivakantie om er daarna weer volop tegenaan te gaan. Zo, nu weten jullie al wat meer van mij. Tot slot wens ik jullie een heel fijn schooljaar, waarin ik er zelf ook met veel enthousiasme tegenaan wil gaan! Dag allemaal Mijn naam is Eva Tritsmans. Je kan me alle dagen vinden op het leerlingensecretariaat. Vorig schooljaar mocht ik het laatste semester hier een interim doen en met het nodige geluk ben ik mogen blijven. De ervaring van vorig schooljaar kwam goed van pas om de start van het nieuwe schooljaar zo vlot mogelijk te kunnen laten verlopen op het leerlingensecretariaat. Mijn secundaire schoolcarrière heb ik doorlopen aan het Maris Stella Instituut in Oostmalle. Daar wist ik vanaf dag 1 dat ik voor ‘humane wetenschappen’ zou kiezen in het derde jaar. Dit heb ik dan ook met veel plezier gevolgd. Ook mijn verdere studiekeuze lag in diezelfde lijn. Ik koos voor de richting ‘toegepaste psychologie’ aan de Lessius Hogeschool Antwerpen en ik ben afgestudeerd als ‘school- en pedagogische psychologe’. De laatste maanden ben ik voornamelijk erg druk bezig geweest met verhuizen naar Wechelderzande, om er een gezellig eigen stekje te creëren. Voor de rest vul ik mijn vrije tijd graag in met vrienden en ben ik graag bezig met muziek. Zo ben ik backing vocal in een covergroep en heb ik mezelf wat gitaar leren spelen. Ik wens jullie allemaal een enorm fijn schooljaar toe en ik hoop dat iedereen er zoveel zin in heeft zoals ik!

Ik ben Laura Leyten, één van de nieuwe leerkrachten op SPT. Ik ben ongeveer 6 jaar geleden afgestudeerd als leerkracht wiskunde, economie en geschiedenis. Natuurlijk heb ik de voorbije zes jaar ook al gewerkt. Ik heb ondertussen 6 jaar op andere scholen les gegeven, waaronder vier jaar op het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs in Hoogstraten. Ik vind het heel leuk om nu dichter bij huis te werken, zo kan ik nu elke dag met de fiets vanuit Arendonk naar school komen. Dit is in ieder geval toch mijn goede voornemen voor dit schooljaar. Ook in mijn vrije tijd ben ik vooral op sportief vlak bezig. Zo speel ik zelf al meer dan 20 jaar basket bij basketbalclub Okido Arendonk. Verder ben ik daar ook de trainer/coach van een eigen ploegje. Op de momenten dat ik me gewoon rustig even wil ontspannen, kan ik echt genieten van een goed boek of een leuke film. Ik hoop dat jullie zo genoeg weten over mij. Wil je toch nog iets extra weten, dan kan je dit natuurlijk gewoon vragen.

Laura Leyten

11


Een warm afscheid Zoals elk jaar nemen we op het einde van een schooljaar niet alleen afscheid van een grote groep leerlingen maar ook van enkele collega’s. Zo zetten vorig schooljaar Tinne Deboel, onderhoudspersoneel, Nico Engels, leerkracht LO en Herman Vanwesemael, leerkracht Frans, een punt achter een lange carrière in het onderwijs. We wuifden deze collega’s officieel uit op de laatste schooldag. De dichte collega’s zorgden daarbij voor een diapresentatie, een spel of een lied en Jan Roels sprak een woord van dank namens de school.

Nico - Herman - Tinne

Tinne “Jij bent net voor de kerstvakantie een beetje hals over kop vertrokken. Vorig jaar had je door de blessure aan je voet de voordelen kunnen ervaren van samen met Leo thuis te zijn. Hierdoor begon je aan je pensioen te denken. De hervormingen aan de pensioenstelsels versnelden dit proces en ik ben heel blij dat ik je niet heb kunnen overtuigen om nog even door te gaan. De regelgeving had het misschien niet meer mogelijk gemaakt om vervroegd uit te stappen. Wat niet wil zeggen dat we je niet missen. Jij hebt je werk steeds met zeer veel verantwoordelijkheid opgenomen. Je keek verder dan je opdracht en dacht mee na over hoe de keuken en je werk beter georganiseerd konden worden. Samen met Myriam vormde je een goede tandem in de B-refter. Een beetje vroeger komen of beetje langer blijven was voor jou bijna nooit een probleem. Je klaagde bijna nooit, het werk moest gedaan zijn. Je wilde fier kunnen zijn op je werk, en zo kon je je terecht ergeren aan leerlingen en personeelsleden die de klassen of gangen als een stal achterlieten, je vond het belangrijk dat we hen op hun verantwoordelijkheid wezen. Waarschijnlijk hebben we in de voorbije jaren onvoldoende dank je wel gezegd en sommige zaken als vanzelfsprekend beschouwd. Daarom, Tinne, oprecht dank je wel. Geniet samen met Leo van de vrije tijd. Het ga jullie goed.”

12


Een warm afscheid Herman “Bij het doorbladen van je dossier botste ik nog op enkele verrassende stukken: in 1976 ben je je loopbaan in het Sint-Gummaruscollege te Lier begonnen, en vanaf 1 september 1977 na je legerdienst sta je op het Sint-Pietersinstituut te Turnhout. In de beginjaren heb je Frans, Engels en geschiedenis gegeven. Je eerste dienststaat vermeldt dat je een diploma voor Frans en geschiedenis hebt, op de dienststaat van 1978 blijk je ineens een diploma voor Frans, Engels en geschiedenis te hebben, en tenslotte vermeldt een document van 1981 dat je een diploma GLSO Frans, geschiedenis, Engels en K. Godsdienst hebt. Je diploma zelf vind ik niet in je dossier. Men zegt me dat je ooit vervangen bent geweest door Margriet Hermans, maar ook dat vind ik niet terug in je dossier. Over wie de meeste muzikale kwaliteiten beschikt, valt niet te twijfelen. In het consortium onder leiding van Bart Dresselaers zong je regelmatig een solo. Reeds snel ben je alleen Frans beginnen geven. Dat deed je vol overgave en heel gestructureerd, de leerlingen wisten wat en hoe ze moesten studeren en als ze dat deden, had je er veel voor over. Je wist veel uit je leerlingen te halen en hen te motiveren om echte inspanningen voor je vak te leveren. Je gaf gepassioneerd en boeiend les en zorgde voor een goede sfeer met je klas, jaren ben je met de derdejaars op klasdagen geweest. Harde werkers wilde je graag belonen, maar voor leerlingen die zelf geen of weinig moeite deden, had je minder begrip. Dan zag je meer heil in de figuurlijke harde hand. Met de vernieuwingen in het talenonderwijs had je het moeilijk. Je bleef geloven in je goede ervaringen met je methode. Je schreef zelfs een brief naar de minister van onderwijs om hem tot betere inzichten te brengen. Sinds enkele jaren werk je deeltijds en was je betrokkenheid met de school al wat kleiner. Je woonde ook wat verder. Zo bereidde je je al wat voor op deze dag. Herman, we wensen je het allerbeste. Geniet samen met Irma van je verdiend pensioen. Ik ben ervan overtuigd dat je nog meer dan genoeg passies hebt om je op te gooien.”

Nico “Jij bent in 1972 in het onderwijs begonnen, eerst in Heist-op-den-Berg, vervolgens een aantal interims in basisscholen te Oud-Turnhout, Merksplas en Dessel. In 1975 ben je in Arendonk begonnen en sinds 1977 combineerde je Arendonk gedurende vele jaren met het Sint-Pietersinstituut. Vanaf 1 september 1990 werk je voltijds op SPT. Alhoewel: af en toe nam je wat verlof om een stuk van de wereld te zien of een grote volleybalploeg te trainen of te coachen op een tornooi. Zo was je o.a. trainer van de nationale damesploeg en de nationale juniorenploeg. Vele jaren heb je je werk op SPT trouwens gecombineerd met volleybal. En zoals je volleybalspelers kon motiveren, zo kon je ook leerlingen motiveren in je lessen. Je had begrip voor ieders mogelijkheden en daagde ze op hun niveau uit om net iets meer te doen. Je deed ook actief mee tijdens de lessen met enkele arbeidsongevallen tot gevolg. Ik ga ervan uit dat het echte ongevallen waren en geen aanvallen want ik lees in je dossier: ‘tijdens de les LO trapte een leerling op de linkerenkel van Nico Engels’. Je kon je ook vol overgave op projecten werpen of je engageren voor activiteiten, niet om te vergaderen, niet te veel woorden maar daden. Je zorgde dat wat je beloofde in orde was. We denken aan de sportdagen, sponsorlopen, de 21 km-loop … Met heel veel goede herinneringen denk ik terug aan de woensdagse ‘turnlessen’. De schooltijd stopte toen ’s woensdag niet om 12 uur want jij gaf nog een uur extra LO aan de geïnteresseerde personeelsleden, zomaar! En ook toen wist je ieder van ons op de gepaste manier uit te dagen en hield je veel rekening met de grote verschillen in onze conditie. Heel veel spieren werden aangesproken, dat merkten we meestal donderdag … We lieten ons gaan onder jouw deskundige begeleiding. Je zorgde voor een goede sfeer. Dat deed en doe je trouwens heel vaak op school. Ook voor een grapje stond je altijd klaar. Beste Nico, geniet samen met Gudrun en je kinderen en kleinkinderen van je pensioen. Er zijn nog veel plaatsen waar je naartoe kan trekken, nog veel zaken die je kan uitproberen en als je hier nog eens een grapje wil komen uithalen, graag!”

13


Omdat oud-leerlingen belangrijk zijn… … willen wij in de SPT-Tijdingen nieuws brengen over oud-leerlingen die boeiende dingen doen op gelijk welk vlak: in de wereld van de media, cultuur, wetenschappen, het bedrijfsleven, vrije tijd, gastronomie, sport … De lezers van de SPT-Tijdingen en de oud-leerlingen zelf kunnen ons daarbij helpen. Hebt u nieuws over oud-leerlingen van Sint-Pieter? Wij zijn zeer geïnteresseerd in wat onze oudleerlingen bezighoudt. Laat het ons weten: info@sint-pietersinstituut.be

Spot on … Hans Van Alphen de tienkamper

Hans Van Alphen, geboren te Turnhout op 12 januari 1982, is een Belgische atleet. Hij is gespecialiseerd in de meerkamp, en bracht onder meer op de Olympische Spelen in Londen 2012 het Belgisch record tot 8519 punten en behaalde daarmee de vierde plaats. Op het Belgisch kampioenschap in 2005 eigende hij zich de eerste plaats toe. Hans Van Alphen begon zijn carrière toen hij 8 jaar was. Hij deed dit op aanraden van een buurvrouw, die zag dat hij tweemaal de scholencross gewonnen had. Zij moedigde hem aan om atletiek te gaan doen. Toen hij naar de secundaire school Sint-Pieterinstituut te Turnhout ging was Van Alphen vooral geïnteresseerd in het langeafstandslopen. Zijn toenmalige club had een Belgisch kampioen tienkamp, Serge Desmedt. Nu

14

had Van Alphen niet alleen idolen die hij op tv kon zien, maar ook een idool dat hij wekelijks op de training kon zien. Toen hij 15 jaar werd, mocht Van Alphen bij de trainingsgroep van Serge Desmedt komen. Die groep bestond vooral uit meerkampen beoefenaars. Zo is hij nogal gauw in de meerkampen gerold. Hans Van Alphen studeerde in 2000 af in de richting moderne talen - wetenschappen. Hierna ging hij kinesitherapie studeren aan de KU Leuven. Zijn ouders vonden het belangrijk een diploma te behalen, dus kwam sporten voor hem letterlijk op de tweede plaats. Sporten was tijdens zijn studies een leuke afwisseling tussen het studeren en genieten van het studentenleven. Na zijn 5-jarige studies te hebben afgemaakt in 2005 leek zijn topsportcarrière plotseling erg ver. Hoewel hij na zijn studies de sportmicrobe weer te pakken had gekregen, begon Hans Van Alphen slechts één week na het afstuderen een eigen praktijk.


van te maken. Van Alphen begon opnieuw te trainen en voelde al na een jaar duidelijk progressie. Hij had een patiënt verteld over de vorderingen die hij maakte. Die patiënt was toevallig een bedrijfsleider die het wel zag zitten om hem financieel te steunen. Twee jaar na zijn studies kon hij zijn uren in zijn praktijk verminderen en kon hij meer tijd in het sporten steken. Dit wierp al gauw zijn vruchten af. In 2007 won hij de Europabeker First League en verbeterde hij z’n record met 500 punten! Op de Universiade in Bangkok werd hij 2de en behaalde hij meer dan 8000 punten. Hij was de allereerste Belg die de grens van de 8000 punten verpulverde. Van Alphen mocht naar het WK in Osaka, twee weken later. Hier behaalde hij meer dan 8000 punten wat hem de 11de plaats opleverde én een kwalificatie voor de Olympische Spelen in Bejing in 2008. Hij kreeg een topsportcontract van BLOSO en hij ontving de Gouden Spike. Deze prijs bekroont de meest verdienstelijke sporter. Achteraf gezien was 2008 een bijzonder moeilijk jaar voor Hans Van Alphen. De overschakeling van amateur naar profsporter is zowel fysiek als mentaal absoluut niet te onderschatten. De prestaties bleven dat seizoen nog wat achter maar hij besloot er toch het beste

15

Eind september 2009 behaalde Van Alphen 8070 punten, een nieuw persoonlijk record! Dankzij die prestatie was zijn deelname aan het EK in Barcelona 2010 verzekerd. Op basis van zijn prestaties ontving Hans Van Alphen de Bronzen Spike. Het seizoen 2009-2010 was het eerste seizoen dat hij echt als topsporter kon afwerken. Hij had geen last van blessures doorheen het seizoen en maakte bovendien een grote vooruitgang op technisch vlak. Momenteel staat Hans Van Alphen op de tweede plaats op de Europese ranglijst en derde op de wereldranglijst. Van Alphen is dus absoluut een persoon die we in het oog moeten houden, een talent dat het ver kan schoppen. 'Ik zal niet zeggen dat je moet houden van pijn, want zover gaat het bij mij zeker niet, maar je moet wel de mentale weerstand bezitten om er niet onder te kraken. Een tienkamp is afzien, op een schaal waarvan veel mensen niet eens weten dat ze bestaat.’ - Hans Van Alphen Maarten Tritsmans


De ouderraad van het Sint-Pietersinstituut organiseert de elfde Sint-Pieters ……

Quiz Op vrijdag 16 november 2012 om 20.00 u. in de grote hal van de school.

Iedereen die betrokken is bij de school kan deelnemen: ouders, leerkrachten, oud-leerkrachten, oud-leerlingen, leerlingen, sympathisanten … De deelname is gratis en er wordt gespeeld voor de wisselbeker ‘Louis Hermans’ in ploegen van minimum drie tot maximum zes deelnemers (maximum 24 ploegen). Elke ploeg zoekt een originele naam. U kan tot 9 november inschrijven via onderstaande strook (afgeven op het onthaal van de school), via fax (014 63 99 12) of email: info@sint-pietersinstituut.be

Naam ploeg: Naam ploegverantwoordelijke: Adres: Tel.: e-mail:

16

SPT Tijdingen Sept '12  

SPT Tijdingen Sept '12