Page 1

TORRE D’EN GALMÉS SITUACIÓ FÍSICA I CRONOLÒGICA La Torre d’en Galmés és un gran poblat talaiòtic situat a la zona sud de Menorca. És el jaciment arqueològic més gran de les Balears. La Torre d’en Galmés està situat sobre un petit turò, des del qual es domina bona part de la zona sud de l’illa i, els dies clars, es poden veure les muntanyes de Mallorca. Des d’allà també eren visibles, en època prehistòrica, un bon nombre de poblats talaiòtics. La seva màxima activitat la podem situar entre l’any 1400 aC i el canvi d’era.

DESCRIPCIÓ DEL POBLAT Es tracta d’un gran nucli de població que es va estendre cap al sud en diferents moments històrics. En alguns dels seus límits està protegit per restes de murada i en altres són les parets de les mateixes cases les que feien de murada. Es compon de tres talaiots, que eren torres de vigilància i control de territori, i la taula, que era un edifici amb finalitat religiosa. La resta són edificacions domèstiques.


ELS TALAIOTS És la construcció més característica de la cultura prehistòrica de Menorca i Mallorca. Són construccions de pedra de planta circular en forma de torre. Els talaiots de la Torre d’en Galmés són tres i, entre el central i el de l’oest hi ha un espai obert que sembla conformar una plaça. Ocupen la part amb més visibilitat del poblat, cosa que confirma la seva utilitat com a torre de vigilància i control del territori.


LA TAULA El que actualment anomenam taula és un recinte amb forma de ferradura. Dins, en una posició més o manco central, hi ha una gran pilastra construïda amb una pedra vertical i una altra d’horitzontal com si fos una taula. Aquest tipus de monument només el trobam a Menorca. La taula de la Torre d’en Galmés té el seu capitell caigut entre la porta d’entrada i al recinte i la pilastra, però conserva molt bé el recinte


LES CASES Les cases d’època talaiòtica són una construcció circular de doble mur. L’exterior està fet de pedres més grosses, i amb parets radials, que conformen diverses habitacions i donen a un pati central, a cel obert, on es feia foc i on, també, hi havia un dipòsit d’aigua excavat al subsòl. A Torre d’en Galmés podem visitar cases adossades una l’altra. També hi trobem una casa, construïda aprofitant una cova i un desnivell rocós, que conserva una bona alçada de les parets. Al sud del poblat hi ha una edificació adossada a les cases circulars que rep el nom de sala hipòstila, que significa “sala amb columnes”. Sembla que era una habitació que podria haver servit de magatzem.


APROFITAMENT D’AIGUA Al sud del poblat es pot observar el sistema de recollida de l’aigua de pluja a costa de canalitzacions que duen l’aigua fins a grans dipòsits excavats al subsòl. Una cova que havia servit d’enterrament en el període pretalaiòtic serveix també de dipòsit d’aigua. Com que l’aigua que es recollia és la que baixava pel turó, van construir, entre les canalitzacions i els dipòsits, concavitats que, amb pedres en el seu interior, servien de filtratge.


SA COVA DE S'OLI

Torre d'en Galmés  

Visita a un poblat prehistòric

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you