Page 1

$FOÓL$;

7JOZM UFQMFKÝÓBUJÝÝÓKBLMBNJOÈU $&/¶,

5ÓNUPDFOÓLFNQP[CâWBKÓWÝFDIOBEīÓWďKÝÓWZEÈOÓQMBUOPTUJ0NZM DFOBBUFDIOJDLÏ[NďOZWZISB[FOZ 7ÝFDIOZEPEÈWLZTF[BLMÈEBKÓOBQSPEFKOÓDIBEPEBDÓDIQPENÓOLÈDIQSPEFKDF


;«3 6,"

7Å)0%:7*/:-6

-&5

#ZUPWÏQ

SPTUPSZ

;«3 6,"

-&5

,PNFSč O

ÓQSPTUPSZ

*%&«-/¶OÈISBEBMBNJOÈUPWâDIQPEMBI1PDJěUFOSP[EÓM 4OÈEIFSOďUFQMPV7JOZMPWPVQPEMBIPVPEMPCPnPPSTÝFUSOPVLFLMPVCĜNTFLBäEâEFOQSPäJKFEPCīF 6WPMOJUTF VäÓWBUTJ DÓUJUTFEPCīFoBUPWFWMBTUOÓDIčUZīFDITUďOÈDI 7PMUFNF[JUFQMâNJEīFWďOâNJUØOZBNPEFSOÓNW[IMFEFNLBNFOF -PCPnPPST7JOZMPWÏQPEMBIZKTPVPC[WMÈÝěTOBEOÏOBÞESäCVBFOPSNOďPEPMOÏ 1īFTOď[UďDIUPEĜWPEĜKTPVQPVäJUFMOÏQSBLUJDLZWÝVEFoBěVäWTPVLSPNÏOFCPQSBDPWOÓTGÏīF

1ħJSP[FOPTUOPWčJOUFSQSFUPWBOÈoMPCPnPPSTWJOZM USWBOMJWâPEPMOâSPCVTUOÓ WIPEOâQSPLPMFčLPWÏ äJEMFoUZQLPMFčFL. NďLLÈLPMFčLB 

WFMNJPEPMOâQSPUJQPÝLSÈCÈOÓ

WFMNJPEPMOâQSPUJWUJTLV

PEPMOâQSPUJDJHBSFUPWÏNVäÈSV EMFOPSNZ

PEPMOâQSPUJDIFNJLÈMJÓN

PCUÓäOďW[OÓUJUFMOâ

$nT

QīÓKFNOâFMBTUJDLâLPNGPSUOÓ UFQMâOBOPIZ UFQFMOďJ[PMBčOÓ

UJDIâ QSPTUPSPWâ BLSPčFKPWâÞUMVNE#

ÝFUSOâLFLMPVCĜN

WIPEOâQSPQPEMBIPWÏ WZUÈQďOÓ N,8

BOUJCBLUFSJÈMOÓ WIPEOâQSPBMFSHJLZ

BOUJTUBUJDLâ OFWPEJWâ

TOBEOâOBÞESäCV IZHJFOJDLâ

QSPUJTLMV[Oâ

[ESBWâ

0CMBTUJQPVäJUÓ ;ÈUďäPWÈ UīÓEB 

6äJUOÈWSTUWB NN %PQPSVčFOPQSPPCZUOÏQSPTUPSZ TJOUFO[JWOÓNWZVäJUÓNKBLP OBQīLVDIZOď PCâWQPLPKF DIPECZ KÓEFMOZ QSBDPWOZ

;ÈUďäPWÈ UīÓEB

;ÈUďäPWÈ UīÓEB 6äJUOÈWSTUWB NN %PQPSVčFOPQSPLPNFSčOÓ QSPTUPSZTWZTPLâNWZVäJUÓN OBQīIPUFMPWÏQPLPKF LPOGFSFOčOÓ NÓTUOPTUJ NFOÝÓLBODFMÈīF

6äJUOÈWSTUWB NN %PQPSVčFOPQSPLPNFSčOÓQSPTUPSZ TWZTPLâNWZVäJUÓN;ÈUďäPWÈ UīÓEB 

6äJUOÈWSTUWB NN %PQPSVčFOPQSPMFILâQSĜNZTM 0CMBTUJTOPSNÈMOÓNWZVäJUÓN


+&%*/ê,OBOFLOORS NÈõ&À&/¶ ‡

4,1-0#0

130 Q4DIPEPWÏISBOZ Q*EFOUJDLÏTPLMPWÏMJÝUZBVMPäFOÓLBCFMĜ QÁESäCV7JOZMPWâDIQPEMBI

4DIPEPWÏISBOZ &YLMV[JWOďKFEJOďVMPCPnPPSTTDIPEPWÏISBOZWJEFOUJDLÏNEFLPSV T7BÝÓQPEMBIPV5ÓNWZUWPīÓUFQMZOVMâQīFDIPENF[JQPEMBIPV BTDIPEFNB[ÓTLÈUFDFMLPWâFTUFUJDLâEPKFNWNÓTUOPTUJ

4,1-0#0

4,1-0#0

4,1-0#0

*EFOUJDLÏTPLMPWÏMJÝUZ %ÓLZOPWÏ JOPWPWBOÏUFDIOJDFEJHJUÈMOÓIPUJTLV[ÓTLÈUFPE-PCP nPPSTTPLMPWPVMJÝUVT$MJQFN LUFSÈKFTUFKOÈTLBäEâNWJOZMPWâN EFLPSFN .POUÈäTFQSPWÈEÓQPNPDÓDMJQV$MJQTUBS UFDIOJDLZKFEJOFčOÏIP OFWJEJUFMOÏIPVQFWĖPWBDÓIPTZTUÏNV%PLBCFMPWÏIPLBOÈMVM[F QPLMÈEBULBCFMZBäEPQSĜNďSVNN1BUFOUPWBOâÞčJOOâTZTUÏN v1VTI1SFTTiVNPäĖVKFNPOUÈäJVOFQSBWJEFMOÏIP[EJWBBWSF LPOTUSVPWBOâDIQSPTUPSFDI

ÁESäCBWJOZMPWâDIQPEMBI

5 * 1 / "Á % 3 7JOZM$MF

6MPäFOÓLBCFMV

Ç#6

BOFS

1ÏčFKF PQUJNÈ MOÓ PDISBOB QSP7BÝJ WJOZMPWP VQPEMB IV %ÓLZOď NV[ĜTU ÈWÈ QPEMBI BQPN OPIP MFUQďLO È7âÝLB

NN

ÀÓīLB

NN


VINYL Click lamela vinylová lamela tloušťky 5 mm s vlastním click spojem

CL

vinyl click lamela

z podélné a čelní strany s vlastním Click-spojem

CL

podélná i čelní hrana s fází

vhodný do vlhkých místností

podélná i čelní hrana uzavřená

vinyl s UV matnou povrchovou úpravou

Přehled home edice

business edice 935 x 150 x 5 mm

Rozměry

935 x 150 x 5 mm

Užitná vrstva

0,3 mm

0,55 mm

Hrana

uzavřená

s fází

Zátěžová třída

23/31

23/33/42

VINYL lepená lamela LL

vinyl lepená lamela

lamela určená k celoplošnému lepení

musí být celoplošně lepeno na připravený podklad

podélná i čelní hrana s fází

vhodný do vlhkých místností

podélná i čelní hrana uzavřená

UV-

matt-finis

vinyl s UV matnou povrchovou úpravou

Přehled natural edice

pro edice

Rozměry

1219,2 x 228,6 x 2,0 mm

1219,2 x 228,6 x 2,5 mm

Užitná vrstva

0,3 mm

0,55 mm

Hrana

uzavřená

s fází

Zátěžová třída

23/31

23/33/42

-4-


VINYL 3-vrstvá konstrukce

3-vrstvá kontrukce VINYL-HDF-KOREK

3VK

ZÁR UKA

3-vrstvá konstrukce

UV-

matt-finis

15 LET

Bytové p

rostory

vinyl s UV matnou povrchovou úpravou

ZÁR UKA

5 LET

Komerč n

í prostory

podélná i čelní hrana s fází nebo s uzavřenou hranou

3VK

z podélné a čelní strany se zámkovým spojem

HDF

Přehled

dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost

natural edice

pro edice

synchron edice

stone edice 595 x 285 x 10 mm

Rozměry

1205 x 185 x 9,8 mm

1205 x 210 x 10 mm

900 x 210 x 10 mm

Užitná vrstva

0,3 mm

0,55 mm

0,55 mm

0,55 mm

Hrana

uzavřená

s fází

s fází

s fází

Zátěžová třída

23/31

23/33/42

23/33/42

23/33/42

VINYL v AKCI

3VK

3-vrstvá kontrukce VINYL-HDF-KOREK

povrch Vinyl 1,8 mm s 0,3 mm vinyl-overley Se strukturou-kartáčované póry s uzavřenou hranou

vhodné pro kolečkové židle – typ poleček M (měkká kolečka)

z podélné a čelní strany se zámkovým spojem

tichý, prostorový a kročejový útlum 16 dB

Zátěžová třída 23 Formát dílce: 1205 x 210 x 9,8 mm

23

Užitná vrstva 0,3 mm Doporučeno pro obytné prostory s intenzivním využitím jako např. kuchyně, obýv. pokoje, chodby, jídelny, pracovny Zátěžová třída 31

vhodné pro podlahové vytápění 0,09 m2K/W

snadný na údržbu, hygienický

31

Užitná vrstva 0,3 mm Doporučeno pro komerční prostory se středním využitím jako např. hotelové pokoje, konferenční místnosti, menší kanceláře

AKČNÍ CENA – VINYL: 699 Kč/m2 bez DPH AKČNÍ CENA – LIŠTA: 79 Kč/bm bez DPH

Dub cult VLXT 0021 ## EICCUL

Dub nox VLXT 0021 ## EICNOX

AK

Č 699 NÍ VIN Kč YL

1205 x 210 x 9,8 mm (6 ks/1 bal. =1,518 m2; 56 bal./Pal = 85,025 m2

Javor style VLXT 0021 ## AHOSTY -5-

2400 x 15 x 60 mm; 10 ks/bal = 24 bm

Ořech style VLXT 0021 ## NUSSTY

60

s korkem = přírodní kročejový útlum 16 dB


 VRSTVº_KONTRUKCE 6).9, ($& +/2%+

OBUVSBMFEJDF 7,

 NN

WSTUWÈLPOTUSVLDF T NNVäJUOPVWSTUWPV

 ;ÈUďäPWÈ UīÓEB 

TQPEÏMOPVJčFMOÓ V[BWīFOPVISBOPV NPOUÈäOÓWâÝLB NN

[QPEÏMOÏBčFMOÓTUSBOZ TF[ÈNLPWâNTQPKFN

%PQPSVčFOPQSPPCZUOÏQSPTUPSZ TJOUFO[JWOÓNWZVäJUÓNKBLPOBQī LVDIZOď PCâWQPLPKF DIPECZ KÓEFMOZ QSBDPWOZ

QMPWPVDÓQPLMÈELB CF[MFQJEMB

%īFWďOÏEFLPSZTFTUSVLUVSPWBOâNJ LBSUÈčPWBOâNJQØSZ

GLUE

;ÈUďäPWÈ UīÓEB 

WIPEOâQSPQPEMBIPWÏ WZUÈQďOÓ N,8

%PQPSVčFOPQSPLPNFSčOÓQSPTUPSZ TFTUīFEOÓNWZVäJUÓNKBLPOBQī IPUFMPWÏQPLPKF LPOGFSFOčOÓ NÓTUOPTUJ NFOÝÓLBODFMÈīF

%¶-&$ YY NN

$FOB[BNCF[%1)W,č

%ÏMLB

NN

6äJUOÈWSTUWB

 NN

ÀÓħLB

NN

LTCBM

 N LH

5MPVÝėLBEÓMDF

 NN

CBMQBM

 NLH

5MPVÝėLBWJOZMV

 NN

%VCBSLUJT

/07ê

%VCNPVOUBJO5īFÝFĖBNFSJDBOB

7-95&*$"3,

7-95,3)".&

TV[BWīFOPVISBOPV

TV[BWīFOPVISBOPV

TFTUSVLUVSPVEīFWB

TFTUSVLUVSPVEīFWB%VCIJHIMBOEFS

/07ê

7-95&*$.06

,BÝUBOCBMUJD

#BMTBCFBDI

0īFDIXFTUFSO 7-95&*$)*(

TV[BWīFOPVISBOPV

TV[BWīFOPVISBOPV

TFTUSVLUVSPVEīFWB

TFTUSVLUVSPVEīFWB%VCWVMDBOP7-95,"4#"-

7-95&*$76-

TV[BWīFOPVISBOPV

TV[BWīFOPVISBOPV

TFTUSVLUVSPVEīFWB

TFTUSVLUVSPVEīFWB%VCTUPOFXBTIFE7-95#"-#&"

7-95&*$458

TV[BWīFOPVISBOPV

TV[BWīFOPVISBOPV

TFTUSVLUVSPVEīFWB

TFTUSVLUVSPVEīFWB

 7-95/648&4 TV[BWīFOPVISBOPV

TFTUSVLUVSPVEīFWB 


 VRSTVº_KONTRUKCE 6).9, ($& +/2%+

QSPFEJDF 7,

 NN

WSTUWÈLPOTUSVLDFT NN VäJUOPVWSTUWPV

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó NPOUÈäOÓWâÝLBNN

[QPEÏMOÏBčFMOÓTUSBOZ TF[ÈNLPWâNTQPKFN

;ÈUďäPWÈ UīÓEB 

%PQPSVčFOPQSPPCZUOÏQSPTUPSZ TJOUFO[JWOÓNWZVäJUÓNKBLP OBQīLVDIZOď PCâWQPLPKF DIPECZ KÓEFMOZ QSBDPWOZ ;ÈUďäPWÈ UīÓEB 

QMPWPVDÓQPLMÈELB CF[MFQJEMB

%īFWďOÏEFLPSZTFTUSVLUVSPWBOâNJ LBSUÈčPWBOâNJQØSZBPC[WMÈÝě PEPMOPV TJMOPVVäJUOPVWSTUWPV

%PQPSVčFOPQSPLPNFSčOÓQSPTUPSZ TWZTPLâNWZVäJUÓN

GLUE

;ÈUďäPWÈ UīÓEB

WIPEOâQSPQPEMBIPWÏ WZUÈQďOÓ N,8 

%¶-&$

%PQPSVčFOPQSPMFILâQSĜNZTM 0CMBTUJTOPSNÈMOÓNWZVäJUÓN

YYNN

$FOB[BNCF[%1)W,č

%ÏMLB

NN

6äJUOÈWSTUWB

 NN

ÀÓħLB

NN

LTCBM

 N LH

5MPVÝėLBEÓMDF

NN

CBMQBM

 NLH

5MPVÝėLBWJOZMV

 NN

4NSLGSPTU

/07ê

%VCDSJTUBMMP

7(95'*$'30

7(95&*$$3*

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

ÝLSÈCBOâFGFLU

TFTUSVLUVSPVEīFWB

%VCOPVHBU

/07ê

/07ê

%VCBMQT/07ê7(95&*$/06

7(95&*$"-1

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

TFTUSVLUVSPVEīFWB

TFTUSVLUVSPVEīFWB
 VRSTVº_KONTRUKCE 6).9, ($& +/2%+

TZODISPOFEJDF 7,

 NN

WSTUWÈLPOTUSVLDFT NN VäJUOPVWSTUWPV

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó NPOUÈäOÓWâÝLBNN

[QPEÏMOÏBčFMOÓTUSBOZ TF[ÈNLPWâNTQPKFN

;ÈUďäPWÈ UīÓEB 

%PQPSVčFOPQSPPCZUOÏQSPTUPSZ TJOUFO[JWOÓNWZVäJUÓNKBLP OBQīLVDIZOď PCâWQPLPKF DIPECZ KÓEFMOZ QSBDPWOZ

;ÈUďäPWÈ UīÓEB

%īFWďOÏEFLPSZTFTZODISPOOÓ TUSVLUVSPVQØSĜ%ÓLZOPWÏNVQPTUVQV LUFSâ[EÈOMJWďWZUWÈīÓQSBWPVTUSVLUVSV EīFWBKBLPOBQīQMBTUJDLÏLPQÓSPWÈOÓ TVLĜBUFYUĜSZEīFWB

QMPWPVDÓQPLMÈELB CF[MFQJEMB%PQPSVčFOPQSPLPNFSčOÓQSPTUPSZ TWZTPLâNWZVäJUÓN

GLUE

;ÈUďäPWÈ UīÓEB

WIPEOâQSPQPEMBIPWÏ WZUÈQďOÓ N,8 

%¶-&$

%PQPSVčFOPQSPMFILâQSĜNZTM 0CMBTUJTOPSNÈMOÓNWZVäJUÓN

YYNN

$FOB[BNCF[%1)W,č

%ÏMLB

NN

6äJUOÈWSTUWB

 NN

ÀÓħLB

NN

LTCBM

 N LH

5MPVÝėLBEÓMDF

NN

CBMQBM

 NLH

5MPVÝėLBWJOZMV

 NN

.POUCMBOD

#SFUBHOF

7(95.0#

7(95#3&

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

TFTZODISPOOÓ TUSVLUVSPVEīFWB

TFTZODISPOOÓ TUSVLUVSPVEīFWB

$PHOBD

PMETUZMF

7(95$0(

7(950-%

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

TFTZODISPOOÓ TUSVLUVSPVEīFWB

TFTZODISPOOÓ TUSVLUVSPVEīFWB
 VRSTVº_KONTRUKCE 6).9, ($& +/2%+

TUPOFFEJDF 7,

 NN

WSTUWÈLPOTUSVLDFT NN VäJUOPVWSTUWPV

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó NPOUÈäOÓWâÝLBNN

[QPEÏMOÏBčFMOÓTUSBOZ TF[ÈNLPWâNTQPKFN

;ÈUďäPWÈ UīÓEB 

%PQPSVčFOPQSPPCZUOÏQSPTUPSZ TJOUFO[JWOÓNWZVäJUÓNKBLP OBQīLVDIZOď PCâWQPLPKF DIPECZ KÓEFMOZ QSBDPWOZ

;ÈUďäPWÈ UīÓEB

,BNFOOÏEFLPSZTWMOJUPVTUSVLUVSPV oKBLPVOFSPWOPNďSOďCSPVÝFOÏIP LBNFOF TUSVLUVSBEMBäCZ

QMPWPVDÓQPLMÈELB CF[MFQJEMB%PQPSVčFOPQSPLPNFSčOÓQSPTUPSZ TWZTPLâNWZVäJUÓN

GLUE

;ÈUďäPWÈ UīÓEB

WIPEOâQSPQPEMBIPWÏ WZUÈQďOÓ N,8 

%¶-&$

%PQPSVčFOPQSPMFILâQSĜNZTM 0CMBTUJTOPSNÈMOÓNWZVäJUÓN

YYNN

$FOB[BNCF[%1)W,č

%ÏMLB

NN

6äJUOÈWSTUWB

 NN

ÀÓħLB

NN

LTCBM

 N LH

5MPVÝėLBEÓMDF

NN

CBMQBM

 NLH

5MPVÝėLBWJOZMV

 NN

.SBNPSEMBäCB

"UBDBNBEMBäCB/07ê7(95."38"7

7(95"5"8"7

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

FGFLUEMBäCZ

FGFLUEMBäCZ

#īJEMJDFEMBäCB

.BDBSFOBEMBäCB/07ê7(954$)8"7

7(95."$8"7

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

FGFLUEMBäCZ

FGFLUEMBäCZ
VINYL_LEPENº_LAMELA

VINYL_LEPENº_LAMELA

OBUVSBMFEJDF

QSPFEJDF NNVäJUOÈWSTUWB

--

 NNVäJUOÈWSTUWB

--

 NN

 NN

TV[BWīFOPVISBOPV NPOUÈäOÓWâÝLB NN MBNFMBVSčFOÈ LDFMPQMPÝOÏNV MFQFOÓ

MBNFMBVSčFOÈ LDFMPQMPÝOÏNV MFQFOÓ

 NN

 NN

NVTÓCâUDFMPQMPÝOď MFQFOPOBQīJQSBWFOâ QPELMBE

QPEÏMOÈJčFMOÓ ISBOBTGÈ[Ó NPOUÈäOÓWâÝLB NN

NVTÓCâUDFMPQMPÝOď MFQFOPOBQīJQSBWFOâ QPELMBE

-".&-"

-".&-" WIPEOâEPWMILâDI NÓTUOPTUÓ

 Y Y NN

WIPEOâEPWMILâDI NÓTUOPTUÓ

 Y Y 

WIPEOâQSPQPEMBIPWÏ WZUÈQďOÓ N,8

WIPEOâQSPQPEMBIPWÏ WZUÈQďOÓ N,8 

/07ê/07ê 

$FOB[BNCF[%1)W,č

$FOB[BNCF[%1)W,č

%ÏMLB

 NN

%ÏMLB

 NN

ÀÓħLB

 NN

ÀÓħLB

 NN

5MPVÝėLBMBNFMZ

NN

5MPVÝėLBMBNFMZ

 NN

6äJUOÈWSTUWB

 NN

6äJUOÈWSTUWB

 NN

LTCBM

 N LH

CBMQBM

 NLH

LTCBM CBMQBM

#BMTBCFBDI

,BÝUBOCBMUJD

0īFDIXFTUFSO

%VCTUPOFXBTIFE LH

 N

 NLH

4NSLGSPTU

7-,49#"-#&"

7-,49'*$'30

TV[BWīFOPVISBOPV

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

TFTUSVLUVSPVEīFWB

ÝLSÈCBOâFGFLU

%VCOPVHBU

7-,49,"4#"-

7-,49&*$/06

TV[BWīFOPVISBOPV

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

TFTUSVLUVSPVEīFWB

TFTUSVLUVSPVEīFWB

%VCDSJTUBMMP

7-,49/648&4

7-,49&*$$3*

TV[BWīFOPVISBOPV

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

TFTUSVLUVSPVEīFWB

TFTUSVLUVSPVEīFWB

%VCBMQT

7-,49&*$458

7-,49&*$"-1

TV[BWīFOPVISBOPV

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

TFTUSVLUVSPVEīFWB

TFTUSVLUVSPVEīFWB
VINYL_CLICK_LAMELA

VINYL_CLICK_LAMELA

IPNFFEJDF

CVTJOFTTFEJDF NNVäJUOÈWSTUWB

$-

 NNVäJUOÈWSTUWB

$ NN

 NN

NN

[QPEÏMOÏBčFMOÓTUSBOZ TWMBTUOÓN$MJDLTQPKFN

TQPEÏMOPVJčFMOÓ V[BWīFOPVISBOPV NPOUÈäOÓWâÝLBNN

NN

[QPEÏMOÏBčFMOÓTUSBOZ TWMBTUOÓN$MJDLTQPKFN

WIPEOâEPWMILâDI NÓTUOPTUÓ

WIPEOâEPWMILâDI NÓTUOPTUÓ

$-*$,-".&-"

$-*$,-".&-" QMPWPVDÓQPLMÈELB CF[MFQJEMB

YYNN

QMPWPVDÓQPLMÈELB CF[MFQJEMB

YYNN GLUE

GLUE

WIPEOâQSPQPEMBIPWÏ WZUÈQďOÓ N,8

WIPEOâQSPQPEMBIPWÏ WZUÈQďOÓ N,8 QPEÏMOÈJčFMOÓ ISBOBTGÈ[Ó NPOUÈäOÓWâÝLB NN/07ê/07ê 

$FOB[BNCF[%1)W,č

$FOB[BNCF[%1)W,č

%ÏMLB

NN

%ÏMLB

NN

ÀÓħLB

NN

ÀÓħLB

NN

5MPVÝėLBDMJDLMBNFMZ

NN

5MPVÝėLBDMJDLMBNFMZ

NN

6äJUOÈWSTUWB

 NN

6äJUOÈWSTUWB

 NN

LTCBM

 N LH

CBMQBM

 NLHLTCBM

 N

CBMQBM

 NLH

%VCDSJTUBMMP$-

%VCOPVHBU$-

,BÝUBOCBMUJD$-

 LH

%VCTUPOFXBTIFE$-

7-$4&*$$3*'

7-$4&*$458'

TV[BWīFOPVISBOPV

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

TFTUSVLUVSPVEīFWB

TFTUSVLUVSPVEīFWB

%VCBMQT$-

7-$4&*$/06'

7-$4&*$"-1'

TV[BWīFOPVISBOPV

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

TFTUSVLUVSPVEīFWB

TFTUSVLUVSPVEīFWB

%VCPMETUZMF$-

7-$4,"4#"-'

7-$4&*$0-%'

TV[BWīFOPVISBOPV

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó

TFTUSVLUVSPVEīFWB

ÝLSÈCBOâFGFLU

#īJEMJDFEMBäCB$-

 7-$44$)8"7' 

QPEÏMOÈJčFMOÓISBOBTGÈ[Ó FGFLUEMBäCZ
7JOZMoTDIPEPWÏISBOZ 4,1-0#0

4,1-0#0

+&%*/ê NÈõ&À&/¶ $FOB[BLTCF[%1)W,č

OBUVSBMFEJDF %ÏMLBNN

/07ê /07ê %VCBSLUJT%VCNPVOU BJO 5īFÝFĖBNFSJDBOB #BMTBCFBDI ,BÝUBOCBMUJD 0īFDIXFTUFSO %VCTUPOFXBTIFE %VCIJHIMBOEFS%VCWVMDBOP 

$FOB[BLVT

QSPFEJDF %ÏMLBNN

/07ê /07ê /07ê 4NSLGSPTU%VCOPVHBU%VCDSJT  UBMMP%VCBMQT 

$FOB[BLVT

/07ê

TZODISPOFEJDF %ÏMLBNN

.POUCMBOD $PHOBD #SFUBHOF 0METUZMF $FOB[BLVT

TUPOFFEJDF %ÏMLBNN

/07ê .SBNPSEMBäCB #īJEMJDFEMBäCB "UBLBNBEMBäCB.BDBS FOBEMBäCB

$FOB[BLVT

/07ê

",è/¶FEJDF %ÏMLBNN

/07ê %VCDVMU %VCOPY +BWPSTUZMF0ī FDITUZMF

$FOB[BLVT

/07ê
*EFOUJDLÏ$MJQTPLMPWÏMJÝUZ %ÏMLB

ÀÓħLB

7âÝLB

#BMFOÓ

NN

NN

NN

LTCBMCNCBMCNQBM

OBUVSBMFEJDF

$FOB[BCNCF[%1)W,ċ &"/LØE

-4-$&*$"3,%VCNPVOUBJO

-4-$&*$.065īFÝFĖBNFSJDBOB

-4-$,3)".&#BMTBCFBDI

-4-$#"-#&",BÝUBOCBMUJD

-4-$,"4#"-0īFDIXFTUFSO

-4-$/648&4/07ê

%VCTUPOFXBTIFE %VCIJHIMBOEFS

/07ê

%VCWVMDBOP

-4-$&*$458-4-$&*$)*(-4-$&*$76-0CKFEOBDÓLØE

%VCBSLUJTQSPFEJDF

$FOB[BCNCF[%1)W,ċ /07ê

-4-$'*$'30/07ê

-4-$&*$/06%VCDSJTUBMMP

/07ê

-4-$&*$$3*%VCBMQT

/07ê

-4-$&*$"-14NSLGSPTU %VCOPVHBUTZODISPOFEJDF

$FOB[BCNCF[%1)W,ċ

.POUCMBOD

-4-$.0#

$PHOBD

-4-$$0(#SFUBHOF

-4-$#3&0METUZMF

-4-$0-% TUPOFFEJDF

$FOB[BCNCF[%1)W,ċ

.SBNPSEMBäCB

-4-$."38"7

#īJEMJDFEMBäCB

-4-$4$)8"7

/07ê

-4-$"5"8"7.BDBSFOBEMBäCB

/07ê

-4-$."$8"7"UBDBNBEMBäCB,VTPWâPECďSMJÝUQīÓQMBUFL,čoPECBMÓLĜQBMFUPWâSPCBU

.POUÈäOÓDMJQ$MJQTUBS $MJQTUBS

$FOB[BCBMFOÓ

0CKFEOBDÓLØE

&"/LØE

NOPäTUWÓCBMFOÓ

71&

.$$-*145"3LT

CBMQBMWčFUOďÝSPVCĜINPäEJOFL LTWZTUBčÓQSPDBCN 0ECďSNPäOâQPCBMÓDÓDI PECBMQBMFUPWâSBCBU 

ÁESäCBWJOZMPWâDIQPEMBI 7JOZM$MFBOFS 1ÏčF

$FOB[BCBMFOÓ

0CKFEOBDÓLØE

&"/LØE

0CTBICBMFOÓ

71&

-0#0$-&"/&3MJUS

LBOJTUSĜCBMFOÓQSPQSBWJEFMOÏčJÝUďOÓ

-FQJEMPQSP7JOZMMFQFOPVMBNFMV-- 1,- 8#

$FOB[BLH #BMFOÓLH

4QPUīFCBHN#BMFOÓLH

4QPUīFCBHN

1PEMPäLBQSP7JOZM$MJDLMBNFMV$-

$FOBN

1SPEVLU

0CKFEOBDÓLØE

&"/LØE

#BMFOÓ

7JOZM$-"LVTUJD

-0#07$4"$06 N3PMF

7ZWJOVUâ[WMÈÝUďQSP7JOZM$MJDLMBNFMV USWBMFFMBTUJDLâLSPčFKPWâÞUMVN[NJOFSÈMOÓDIQMOJWB16 YNUMPVÝěLB NN INPUOPTU LHNWIPEOÏQSPQPEMBIPWÏWZUÈQďOÓ


1BSUOFS

UJMPTSP FSWFOÕ,ÐÅxV+JIMBWZÀ 5FM qPCDIPEOÅPEEÄMFOÅ 'BY qPCDIPEOÅPEEÄMFOÅ .PC qWFEFOÅTQPMFÀOPTUJ .PC qUFDIOJL .PC qPCKFEO¹WLZ FNBJMPGċDF!UJMPD[

XXXUJMPD[

Vinylove podlahy LOBO  

Katalog vinylovych podlah LOBO pro rok 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you