Page 1

¹ 9 (133) Âåðåñåíü 2011 ð³ê

×ÈÒÀÉÒÅ Ó ÍÎÌÅв

ÑËÎÂÎ ªÏÈÑÊÎÏÀ

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÍß ÕÐÈÑÒÀ ÏÎÅÒÈ×ÍÈÌ ÐßÄÊÎÌ Ñòîð. 2

²Ä²ÄÈÍÈ ÏÎËÒÀÂÙÈÍÈ Ñòîð. 3 – 4

²ÑÒ² Ç ÍÎÐÂÅò¯ Ñòîð. 4

24 àâãóñòà íà Âëàäèìèðñêîé ãîðêå ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ñ ëèäåðàìè ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé ïðîâåëè ìîëèòâó è âîçëîæèëè öâåòû ê ïàìÿòíèêó Âëàäèìèðà Âåëèêîãî, – ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêèé Ìåãàïîðòàë invictory.org cî ññûëêîé íà ïðåññ-ñëóæáó ÂÑÖ ÅÕÁ.

Ìàðê. 9, 1—18

Êîæíîãî ðàçó, êîëè ÿ ÷èòàþ ïðî ïðåîáðàæåííÿ Õðèñòà, ìåí³ õî÷åòüñÿ ï³äíÿòèñÿ íà ãîðó, íà ÿê³é â³äáóëîñÿ ïðåîáðàæåííÿ; ï³äíÿòèñÿ, ÿê ï³äíÿâñÿ íà íå¿ Õðèñòîñ ç³ Ñâî¿ìè àïîñòîëàìè – Ïåòðîì, ßêîâîì òà ²âàíîì. Á³áë³ÿ ðîçïîâ³äຠïðî áàãàòî ïîä³é, ÿê³ çâåðøóâàëèñÿ íà âåðøèíàõ ã³ð. Íàì â³äîìà ãîðà Àðàðàò. Òóò çóïèíèâñÿ êîâ÷åã Íîÿ ï³ñëÿ âñåñâ³òíüîãî ïîòîïó ³ òóò ïî÷àëîñÿ æèòòÿ íîâî¿ ëþäèíè. Íåìàëîçíàíà ³ ãîðà Ìîðèâ. Òóò ìè ïîáà÷èëè äèâîâèæíèé ïîñëóõ Àâðààìà Áîãó ³ îäèí ³ç êðàùèõ ïðîîáðàç³â Ãîëãîôè. Íà ãîð³ Ñèíàé áóëè äàí³ ÷åðåç Ìîéñåÿ çàïîâ³ä³ Áîæ³ îá³òîâàíîìó íàðîäó. Íà ãîð³ Íåâî ñïî÷èâ âåëèêèé ìóæ Áîæèé Ìîéñåé, çäàëåêó ïîãëÿíóâøè íà ïðåêðàñíèé Õàíààí. Íà ãîðàõ Ãåâàë ³ Ãàðèçèì ñòàðîçàâ³òíîìó íàðîäó áóëè îá’ÿâëåí³ áëàãîñëîâåííÿ ³ ïðîêëÿòòÿ çàêîíó. Íà ãîð³ Êàðì³ë çâåðøèëîñü íàâåð-

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ÃËÀÂÀÌÈ ÖÅÐÊÂÅÉ Â ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

íåííÿ äî Áîãà â³äñòóïèâøîãî âèáðàíîãî íàðîäó. Äàë³ ïåðåä íàøèì âíóòð³øí³ì âçîðîì â³äêðèâàºòüñÿ ãîðà ѳîí, íà ÿê³é ñòîÿâ äèâîâèæíî¿ êðàñè ªðóñàëèìñüêèé õðàì. Ìè çíàºìî òàêîæ ãîðó â Ãàëèëå¿, íà ÿê³é Õðèñòîñ âèãîëîñèâ Ñâîþ áëàãîñëîâåííó Íàãîðíó ïðîïîâ³äü. Çàê³í÷åííÿ íà ñòîð.2.

Íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè âñå ïðåäñòàâèòåëè Âñåóêðàèíñêîãî Ñîâåòà öåðêâåé è ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé (ÂÑÖèÐÎ). Ïðåçèäåíò ïðîøåë âäîëü æèâîé ñòåíû èç ëþäåé ñ ôëàãàìè è ïîçäîðîâàëñÿ ñ åïèñêîïàìè. Îí ïðåäëîæèë èì ïðîéòè çà íèì ê ïàìÿòíèêó Âëàäèìèðà. Ïðîãðàììà âñòðå÷è ó ñêóëüïòóðû Êíÿçÿ áûëà êîðîòêîé - 10-15 ìèíóò. Âíà÷àëå õîð èñïîëíèë ñîâìåñòíî ñ ïðèñóòñòâóþùèìè "Áîæå Âåëèêèé åäèíûé, íàì Óêðàèíó õðàíè". Çàòåì Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîçäðàâèë ïðèñóòñòâóþùèõ è óêðàèíöåâ ñ Äíåì Íåçàâèñèìîñòè è îòìåòèë, ÷òî îí ìîëèòñÿ Áîãó è ïðîñèò çà Óêðàèíó.

ÏÐÎÙÀËÜÍÀ ÇÓÑÒÐ²× ÕÒÎ Ó²ÐÓª É ÎÕÐÈÑÒÈÒÜÑß, ÁÓÄÅ ÑÏÀÑÅÍÈÉ! Ñòîð. 5

Äóæå ÷àñòî â íàøîìó æèòò³ â³äáóâàþòüñÿ ðå÷³ ïðî ÿê³ ìè íå çíàºìî ùî é äóìàòè. ²íøèìè ñëîâàìè ÷îìóñü ñòàºòüñÿ òàê ÿê ñòàºòüñÿ, à íå òàê ÿê ìè õî÷åìî. Ïîâåðòàþ÷èñü ç â³äðÿäæåííÿ äî Óêðà¿íè ç Íîðâå㳿, ºïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé òà ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³ Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ Çàáºë³í òðîõè çàòðèìàëèñÿ â ì³æíàðîäíîìó àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü», òîìó ùî â öåé äåíü â³äïðàâëÿâñÿ íà ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ äî Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè íàø áðàò, â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð ãàçåòè «ªâàíãåëüñüêà íèâà», äèÿêîí öåðêâè «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì. Ðóæèí, ìîëîä³æíèé ïàñòîð ïî Æèòîìèðùèí³ Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷ Áîðîä³í.

²ÑÒ² Ç ªÂÀÍÃÅËÜÑÜÊÈÕ ÏÎ˲ Ñòîð. 6

²ÑÒÎÐ²ß ÏÐÎ ÄÈÂÎ ÌÎËÈÒÂÈ Ó ÆÈÒÒ² ÄÂί ÑÈÐ²Ò Ó íàñòóïíîìó íîìåð³

Òðîõè ïðîâåäåíî ÷àñó ðàçîì, êîðîòêà ìîëèòâà ³ âàæê³ õâèëèíè ïðîùàííÿ. Õî÷à âñ³ ðîçó쳺ìî ùî öå ëèøå íà ÿêèéñü ÷àñ â³í ¿äå, â³ðèìî ùî áóäå ïðè¿çäèòè â ãîñò³, àëå âàæêî â³äïóñêàòè òèõ, õòî ïîñâÿòèëè ñâî¿ íàéêðàù³ ðîêè, ñâîþ ìîëîä³ñòü äëÿ

Ãîñïîäà. Øêîäà ùî òàê³ ïðàö³âíèêè çàëèøàþòü íàñ, àëå âñ³ ìè ðîçó쳺ìî ùî äëÿ êîæíîãî ñâ³é ÷àñ ³ ñâ³é øëÿõ. Òîæ ìîëèìî Áîãà ùîá áëàãîñëîâèâ íàøîãî áðàòà Àíäð³ÿ òàì äå â³í áóäå ³ äîïîì³ã éîìó çàëèøàòèñÿ â³ðíèì Ñïàñèòåëþ.

Çàêîí÷èâ âûñòóïëåíèå, ïðåçèäåíò ïåðâûì ïîëîæèë öâåòû ê ïàìÿòíèêó, çà íèì ñïèêåð ïàðëàìåíòà Âëàäèìèð Ëèòâèí, äåïóòàòû, äâà ýêñ-ïðåçèäåíòà ñòðàíû Ëåîíèä Êðàâ÷óê è Ëåîíèä Êó÷ìà, à òàêæå åïèñêîïû. Ïîñëå âîçëîæåíèÿ öâåòîâ Ïðåçèäåíò ïðîøåë ÷åðåç ïàðê ê ìàøèíå, à çà íèì ëèäåðû öåðêâåé è ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé, ãäå âñå ïîïðîùàëèñü è ðàçîøëèñü. Ñðåäè ïðèñóòñòâóþùèõ áûëè íîâûé ãëàâà ÓÃÊÖ Ñâÿòîñëàâ Øåâ÷óê, ïðåäñòîÿòåëü Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Êèåâñêîãî ïàòðèàðõàòà, ïàòðèàðõ Êèåâñêèé è âñåé Ðóñè-Óêðàèíû Ôèëàðåò, íîâûé ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ÂÑÖèÐÎ äîêòîð Ãðèãîðèé Êîìåíäàíò, à òàêæå îñòàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè ÂÐÖèÐÎ – êàòîëèêè, ïðîòåñòàíòû, ìóñóëüìàíå, èóäåè. Èñòî÷íèê: invictory.org

Ó÷åíèå Èèñóñà Õðèñòà – ýòî ëåñòíèöà ê íåáó, ïî êîòîðîé èìååò ïðàâî ïîäíèìàòüñÿ êàæäûé.


2

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

ªÏÈÑÊÎÏ ÒÀ ÑËÓÆÈÒÅ˲ ²ÒÀÞÒÜ Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß: 1 âåðåñíÿ – Íàä³þ Ïåòð³âíó ÄÇÈÃÀËÅÍÊÎ, äðóæèíó äèÿêîíà, ì. ²ëë³íö³;

5 âåðåñíÿ – Îëåêñàíäðà Ëåîí³äîâè÷à ×ÅÒÂÅÐÒÍÈÕ, ïàñòîðà, ì. Êîðîñòèø³â;

5 âåðåñíÿ – Ìèêîëó Ìèõàéëîâè÷à ÇÀ˲ÇÍÎÃÎ, äèÿêîíà, ñ. Îáóõ³âêà;

20 âåðåñíÿ – Âàëåíòèíó Ïàâë³âíó ÏËÈÑ, äðóæèíó äèÿêîíà, ì. Ïîëòàâà. ÁÀÆÀªÌÎ ÙÀÑÒß, ÇÄÎÐÎ’ß, ÓÑϲղ ÒÀ ÁÎÆÎÃÎ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß!

Õàé ñåðöå Âàøå ìóäð³ñòü â³ä÷óâàº, Äóøà çàïàë þíà÷èé íå âòðà÷àº, Äîñòàòêó ïîâíà ÷àøà íå çàâàäèòü, Çäîðîâ’ÿ íå ï³äâîäèòü ³ íå çðàäèòü.

Ïðîëåòàëè ìåñÿöû, íåäåëè, Äíè, ÷àñû, ìèíóòû – ãîä ïðîøåë. ×òî óñïåë õîðîøåãî òû ñäåëàòü? Ïîäñ÷èòàé è ïîäâåäè èòîã. Ñêîëüêî ðàç ìîëèëñÿ òû çà áðàòà? Èëü â ñîáðàíèè âñåãäà ìîë÷àë? Âñïîìíèëîñü òåáå êàê ñàì êîãäà-òî  ýòîì ìèðå ãðåøíîì ïðîïàäàë? Íàó÷èë ëè òû êîãî â ìîëèòâå Îáðàùàòüñÿ ê Ãîñïîäó ïðîñÿ Ìèëîñòè Åãî òàêîé âåëèêîé, ×òî ãðåõè ïðîùàåò íàâñåãäà? Óäåëÿë âíèìàíüå íîâûì ëèöàì, Ïåðâûé ðàç ïðèøåäøèì â Áîæèé äîì? À ïðîñèë î íèõ â ñâîèõ ìîëèòâàõ, ×òîá îíè îñòàëèñü ñî Õðèñòîì? Åæåëè ñóìååøü áåç ñîìíåíüÿ Ïîëîæèòåëüíî îòâåòèòü òû Îá óøåäøåì ãîäå íå æàëåÿ Ìîæåøü â íîâûé ðàäîñòíî èäòè. Äóøó ìíå òåðçàþò ñîæàëåíüÿ î ïðîøåäøåì âðåìåíè òàê çðÿ. Ãîñïîäà ÿ î ïðîùåíüå, Âàñ ïðîøó ìîëèòñÿ çà ìåíÿ.

Ñåñòðà ÇÈÍÀ, ã. Ñëàâóòà.

¹ 9 (133) Âåðåñåíü 2011 ð³ê

ÑËÎÂÎ ªÏÈÑÊÎÏÀ

ÏÎIJ¯ Ó Ñ²Ҳ

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÍß ÕÐÈÑÒÀ

Ìàðê. 9, 1—18

Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà ñòîð.1.

Îñü ïåðåä íàìè ãîðà ªëåîí. Òóò, â Ãåòñèìàíñüêîìó ñàäó, Õðèñòîñ ìîëèâñÿ äî êðèâàâîãî ïîòó. À íà ãîð³ Ãîëãîô³ Õðèñòîñ â³ääàâ Ñâîº æèòòÿ ³ çâåðøèâ íàøå âèêóïëåííÿ. Ç âåðøèíè ãîðè ªëåîíñüêî¿ Õðèñòîñ âîçí³ññÿ, ùîá çàéíÿòè Ñâ³é ïðåñòîë ñëàâè. À â äåíü ñâÿòà Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíüîãî ìè ï³äí³ìàºìîñÿ íà ãîðó Ôàâîð. Òóò Ñèí Ëþäñüêèé – Õðèñòîñ ÿâèâñÿ â Ñâî¿é íåáåñí³é ñëàâ³. Ãîðà Ôàâîð – ñàìà âèñîêà ãîðà â Ïàëåñòèí³, ³ íà í³é Õðèñòîñ ÿâèâ Ñâîþ âåëè÷íó ñëàâó. ͳêîëè àïîñòîëè íå áà÷èëè Õðèñòà â òàê³é ñëàâ³, ÿê òóò. ² â³äáóëàñÿ öÿ ïîä³ÿ ïåðåä âåëèêèì çíåâàæåííÿì Õðèñòà íà Ãîëãîô³. ϳñëÿ âåëèêî¿ ñëàâè – âåëèêå çíåâàæåííÿ. Ãîðà Ïðåîáðàæåííÿ ðîçä³ëÿº

æèòòÿ Õðèñòà ÿêáè íà äâà ïåð³îäè: íà æèòòÿ âåëèêèõ ñë³â ³ ñïðàâ ³ æèòòÿ Àãíöÿ Áîæîãî, ÿêîãî âåäóòü íà çàêëàííÿ. Äóæå êîðèñíî ñï³âñòàâëÿòè ãîðó Ïðåîáðàæåííÿ ³ ãîðó Ãîëãîôó. ßêùî Õðèñòîñ – «Ñîíöå ïðàâäè», òî íà ãîð³ Ïðåîáðàæåííÿ öå Ñîíöå çàñÿÿëî ñàìèì ñèëüíèì ñâ³òëîì, à íà ãîð³ Ãîëãîô³ âîíî ÿêáè çãàñëî. Çðîçóì³ëî ò³ëüêè çîâí³. Íà ãîð³ Ïðåîáðàæåííÿ ëèöå Õðèñòà çàñÿÿëî, ÿê ñîíöå, â òîé ÷àñ ÿê íà ãîð³ Ãîëãîô³ Õðèñòîñ áóâ îáïëüîâàíèé, íàäðóãàíèé, ðîç³ï’ÿòèé ñåðåä äâîõ ðîçá³éíèê³â. ³í, áåçïîðàäíèé, íå ì³ã íàâ³òü âãàìóâàòè Ñâîþ ñïðàãó… ³, íà ê³íåöü, ³í ïîìåð. Áåç ãîðè Ïðåîáðàæåííÿ ãîðà Ãîëãîôà ìîãëà á âèêëèêàòè ñóìí³â â áîæåñòâåííîñò³ Õðèñòà. àëå ñëàâà ïðåîáðàæåííîãî Õðèñòà ïðîäîâæóº ñÿÿòè â çíåâàæåíí³ Õðèñòà íà Ãîëãîô³.

ßÊ ÆŠ²ÄÁÓËÎÑß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÍß ÕÐÈÑÒÀ?  Ëóêè 9:28-36 ìè ÷èòàºìî ïðî öþ ïîä³þ íàñòóïíå: « ï³ñëÿ îöèõ ñë³â äí³â çà â³ñ³ì, óçÿâ ³í Ïåòðà, ³ ²âàíà, ³ ßêîâà, òà é ï³øîâ ïîìîëèòèñü íà ãîðó.» (Ëóê.9:28). «Ï³ñëÿ îöèõ ñë³â…» ϳñëÿ ÿêèõ öå ñë³â? ϳñëÿ ñë³â Õðèñòà, òàêèõ íåçðîçóì³ëèõ äëÿ áàãàòüîõ: «Ïðàâäèâî æ êàæó âàì, ùî äåÿê³ ç òóò-î ïðèÿâíèõ íå ñêóøòóþòü ñìåðòè, àæ ïîêè íå ïîáà÷àòü Öàðñòâà Áîæîãî.» (Ëóê.9:27). Áàãàòî õòî çàïèòóþòü: ÿê çðîçóì³òè ö³ ñëîâà? Õòî ö³, äåÿê³, ÿê³ íå ñêóøòóþòü ñìåðòè, ïîáà÷èëè Öàðñòâî Áîæå? Äî íèõ íàëåæàëè òðè àïîñòîëè: Ïåòðî, ßê³â ³ ²âàí, ùî áà÷èëè Õðèñòà ÿê Öàðÿ ñëàâè íà ãîð³ Ïðåîáðàæåííÿ. ¯ì ïîòð³áíî áóëî áà÷èòè ïðîñëàâëåíîãî, ñÿþ÷îãî Õðèñòà, òîìó ùî âîíè ñêîðî ïîáà÷àòü Éîãî, ïîêðèòîãî êðîâàâèì ïîòîì â Ãåôñèìàí³¿; âîíè ñêîðî ïîáà÷àòü ñâîãî Ó÷èòåëÿ çâ’ÿçàíèì ³ ïîâåäåíèì ìîâ â³âöÿ íà çàêëàííÿ.  ¿õ äóøàõ ìîãëî ç’ÿâèòèñÿ â³ä÷óòòÿ ðîç÷àðóâàííÿ â Ó÷èòåëþ, ßêèé, ÿê í³áè, íå âèïðàâäàâ ¿õ çåìíèõ, ëþäñüêèõ íàä³é. Ö³ ïî÷óòòÿ ðîçïà÷ó äîáðå âèðàæåí³ â ñëîâàõ äâîõ ó÷í³â Õðèñòà, ÿê³ éøëè â ñåëî Åìàóñ â äåíü âîñêðåñ³ííÿ ñâîãî Ó÷èòåëÿ, à ñàìå: «À ìè ñïîä³âàëèñü áóëè, ùî Öå Òîé, ùî ìຠ²çðà¿ëÿ âèçâîëèòè. ² äî òîãî, îöå òðåò³é äåíü âæå ñüîãîäí³, ÿê óñå îòå ñòàëîñÿ...» (Ëóê.24:21). Òàê àïîñòîëàì ïîòð³áíî áóëî áà÷èòè Õðèñòà â Éîãî ñëàâ³, òîìó ùî ³ âîíè ç ãîðè Ïðåîáðàæåííÿ âñòóïëÿòü â ñâî¿ Ãåôñèìàí³¿. Óÿâèìî ñîá³ ÷îòèðüîõ ìàíäð³âíèê³â, ÿê³ ï³ä³éìàþòüñÿ íà ãîðó Ïðåîáðàæåííÿ. Îñü âîíè âæå âèñîêî… Ï³ä íèìè ïðîñòÿãëàñÿ Ïàëåñòèíà – êðà¿íà, â ÿê³é Áîã çâåðøèâ ñò³ëüêè Ñâî¿õ ñëàâíèõ ñïðàâ. Íàðåøò³ âîíè íà âåðøèí³ ãîðè. Õðèñòîñ ñêëîíèâñÿ íà êîë³íà ³ ïî÷àâ ìîëèòèñÿ, à ó÷í³ òèì ÷àñîì çàñíóëè. « ² êîëè ³í ìîëèâñÿ, òî âèãëÿä ëèöÿ Éîãî ïåðåîáðàçèâñÿ, à îäåæà Éîãî ñòàëà á³ëà é áëèñêó÷à.» (Ëóê.9:29). ×àñè ìîëèòâè Õðèñòà çàâæäè áóëè ÷àñàìè ñëàâíèõ ïîä³é â Éîãî æèòò³.  Ëóê. 3:21-22 ìè ÷èòàºìî: «² ñòàëîñÿ, ÿê õðèñòèëèñü óñ³ ëþäè, ³ ÿê ²ñóñ,

îõðèñòèâøèñü, ìîëèâñÿ, ðîçêðèëîñÿ íåáî, ³ Äóõ Ñâÿòèé çëèíóâ íà Íüîãî â ò³ëåñíîìó âèãëÿä³, ÿê ãîëóá, ³ ãîëîñ ³ç íåáà ïî÷óâñÿ, ùî ìîâèâ: Òè Ñèí ̳é Óëþáëåíèé, ùî ß âïîäîáàâ Òåáå!» (Ëóê.3:21-23). Öÿ ñëàâíà ïîä³ÿ â³äáóëàñÿ, êîëè ²ñóñ ìîëèâñÿ! Òàê ³ íà ãîð³ Ïðåîáðàæåííÿ, êîëè ²ñóñ Õðèñòîñ ìîëèâñÿ, âèãëÿä ëèöÿ Éîãî çì³íèâñÿ, à îäåæà Éîãî ñòàëà á³ëà é áëèñêó÷à! À ÿêùî ìè ï³äåìî â Ãåòñèìàíñüêèé ñàä, òî ³ òàì ïîáà÷èìî, ùî Õðèñòîñ «âïàâ íà ëèöå Ñâ ìîëèâñÿ! ² Éîãî ñìåðòåëüíà ïå÷àëü çì³íèëàñÿ áàäüîð³ñòþ äóõà! Ðåçóëüòàòè íàøèõ ìîëèòîâ òàêîæ çàâæäè áëàãîñëîâåíí³. Äóõ Ñâÿòèé ñõîäèòü íà íàñ ³ âèïîâíþº Ñâîºþ ñèëîþ. Âèãëÿä ëèöÿ íàøîãî òàêîæ ïåðåì³íþºòüñÿ, òîáòî ìè ñòàºìî â ò³é ÷è ³íø³é ñòåïåí³ ñõîæ³ ç Õðèñòîì. Òàê, ìîëèòâà ðîáèòü öå â íàøîìó æèòò³. Ìîëèòâà çàì³íþº íåáåñíîþ ðàä³ñòþ íàø³ ñìåðòåëüí³ ïå÷àë³. Òàêà ñèëà ìîëèòâè. ßê øêîäà ùî âñ³ ìè ìàëî ìîëèìîñÿ ³ òîìó òàê ìàëî çíàéîì³ ç öèìè áëàãîñëîâåííèìè ä³ÿìè ìîëèòâè. « ² îñü äâà ìóæ³ ç Íèì ðîçìîâëÿëè, áóëè òî Ìîéñåé òà ²ëëÿ,» (Ëóê.9:30). Îáèäâà ö³ ìóæ³ áóëè íàéâèäàòí³øèìè ïðåäñòàâíèêàìè Ñòàðîãî Çàïîâ³òó. Îáèäâà äàâíî çàëèøèëè çåìëþ, àëå âîíè æèâ³ ³ ¿õ ö³êàâèòü ñàìå âàæëèâå ïèòàííÿ òåîëî㳿 – ïèòàííÿ âèêóïëåííÿ ëþäñòâà ÷åðåç æåðòâó Õðèñòà íà Ãîëãîô³. Öåíòðàëüíîþ òåìîþ ¿õíüî¿ áåñ³äè ç Õðèñòîì íà ãîð³ Ïðåîáðàæåííÿ áóëà Ãîëãîôà, ñìåðòü Õðèñòà íà Ãîëãîô³ çà ãð³õè ñâ³òó. Ãîëãîôñüêèé õðåñò áóâ, º ³ áóäå îñåðåääÿì íåáà ³ çåìë³. Îäèí ³ç öèõ íåáîæèòåë³â, Ìîéñåé, ï³øîâ íà íåáî ÷åðåç ñìåðòü; äðóãèé, ²ëëÿ ïðîðîê, áóâ ï³äíÿòèé íà íåáî, íå ïîáà÷èâøè ñìåðò³. ² ìè ñï³âàºìî: «Î, ðàäîñòü òóäà ïåðåéòè áåç ñòðàäàíèé, áåç áîëè íåäóãà, áåç ìóê óìèðàíüÿ; áûòü ñ Ãîñïîäîì â ñëàâó Åãî âîñõèùåííûì, êóäà Îí âîçüìåò Ñâîèõ». ªïèñêîï

Ï.Ì.Çàë³çíèé.

×ëåí Áåðëèíñêîãî ïàðëàìåíòà èçáèò çà ïîïûòêó ñúåñòü ñâèíóþ ñîñèñêó â Ðàìàäàí ×ëåí Áåðëèíñêîãî ïàðëàìåíòà òóðåöêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ Îðèÿì Ìóòëóèí áûë èçáèò â ðåñòîðàíå Áåðëèíà çà òî, ÷òî çàêàçàë ñâèíóþ ñîñèñêó, äà åùå è â Ðàìàäàí. Ïî èíôîðìàöèè òóðåöêîãî èñòî÷íèêà Radikal, èíöèäåíò ïðîèçîøåë â ðåñòîðàíå íà îäíîé èç ñàìûõ èçâåñòíûõ óëèö Áåðëèíà, âëàäåëüöåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ äðóãîé òóðîê. Äåïóòàò ïðèø¸ë ðåñòîðàí è çàêàçàë ñâèíóþ ñîñèñêó. Îäíàêî êòî-òî èç ïåðñîíàëà çàìåòèë, ÷òî ìóñóëüìàíèíó÷ëåíó ïàðëàìåíòó íå ñëåäóåò åñòü ñâèíóþ ñîñèñêó â Ðàìàäàí. Ïîñëå íåäîëãîé ïåðåïàëêè, ñîòðóäíèêè ðåñòîðàíà èçáèëè Îðèÿìà Ìóòëóèíà, ñîîáùàåò Ñåäìèöà.ru ñî ññûëêîé íà News.am.

Ðîññèéñêèå ïðîòåñòàíòû îáðàòèëèñü ê ïðåçèäåíòó Ðîññèè ñ ïðîñüáîé «îñòàíîâèòü âîéíó ïðîòèâ íèõ» Õðèñòèàíå âåðû åâàíãåëüñêîé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è Àìóðñêîé îáëàñòè îáðàòèëèñü ê Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó ñ ïðîñüáîé çàùèòèòü èõ êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà è îñòàíîâèòü «âîéíó ñ òàê íàçûâàåìûìè «ñåêòàìè», â êîòîðûå çàïèñàëè âñå íåïðàâîñëàâíûå ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè, âêëþ÷àÿ ðîññèéñêèõ ïðîòåñòàíòîâ». Îá ýòîì ñîîáùàåò ÈÀÖ «ÑÎÂÀ» 1 èþëÿ. Àâòîðû îáðàùåíèÿ íàïîìíèëè ïðåçèäåíòó ÐÔ î ëèêâèäàöèè è çàïðåòå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ öåðêâè «Áëàãîäàòü», à òàêæå î ïðåñëåäîâàíèÿõ ïðîòåñòàíòîâ â Áëàãîâåùåíñêå, â ÷àñòíîñòè î ðåøåíèè Áëàãîâåùåíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà, ïðèçíàâøåãî íåçàêîííûì èñïîëüçîâàíèå Öåðêîâüþ õðèñòèàí âåðû åâàíãåëüñêîé «Íîâîå ïîêîëåíèå» «ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé, âêëþ÷àþùèõ òåõíèêó ïñèõîëîãè÷åñêîãî è ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïñèõèêó ÷åëîâåêà». Àâòîðû îáðàùåíèÿ ñ÷èòàþò ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè öåðêâè â Õàáàðîâñêå «íåçàêîííûì, àíãàæèðîâàííûì è ãðóáî íàðóøàþùèå ïðàâà ãðàæäàí íàøåé ñòðàíû», à ðåøåíèå Áëàãîâåùåíñêîãî ñóäà «îñîáî îïàñíûì, ïîñêîëüêó íåñåò â ñåáå óãðîçó ìàññîâîãî çàïðåòà íà äåÿòåëüíîñòü âñåõ ïðîòåñòàíòñêèõ îðãàíèçàöèé â Ðîññèè, ÷òî, íåñîìíåííî, ïîíåñåò â ñåáå ãðóáîå ïîïðàíèå ïðàâ ÷åëîâåêà». «Äàííûå ïðåöåäåíòû, - ñêàçàíî â òåêñòå îáðàùåíèÿ, -  ñâèäåòåëüñòâóåò îá óìûøëåííîé, ñïëàíèðîâàííîé ïîäòàñîâêå ìàòåðèàëîâ, èñêàæåíèè ôàêòîâ. Ìû ðàñöåíèâàåì ïðîèñøåäøåå, êàê ïîïûòêó î÷åðíèòü âñå ðîññèéñêîå åâàíãåëüñêîå ñîîáùåñòâî. Ôàáðèêîâàíèå ïîäîáíûõ äåë ñâèäåòåëüñòâóåò îá ýñêàëàöèè êîíôåññèîíàëüíîé íåòåðïèìîñòè è íàíîñèò óãðîçó áëàãîäåíñòâèþ íàøåé ñòðàíû». «Ìû îáðàùàåìñÿ ê Âàì ñ ïðîñüáîé î çàùèòå ðåëèãèîçíûõ ïðàâ è ñâîáîä âåðóþùèõ íàøåé ñòðàíû è ïðèíÿòèè äåéñòâåííûõ ìåð ïî çàùèòå ïðàâ è ñâîáîä, ãàðàíòèðîâàííûõ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», – çàâåðøàþò îáðàùåíèå ê ïðåçèäåíòó àâòîðû òåêñòà. 

Ñ òåìè, êòî îò èìåíè Áîãà çàïðåùàåò ïîçíàâàòü îáúåêòèâíóþ äåéñòâèòåëüíîñòü ñ å¸ òàèíñòâåííûìè ðàçíîâèäíîñòÿìè, Öàðñòâà Íåáåñíîãî íå äîñòè÷ü!

Èñòî÷íèê: Ïîðòàë-Êðåäî.


3

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

¹ 9 (133) Âåðåñåíü 2011 ð³ê

ÏÐÈÒײ

ÏÎIJ¯ Ó Ñ²Ҳ

²Ä²ÄÈÍÈ ÏÎËÒÀÂÙÈÍÈ

ÁÎËÒÓÍÀÌ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Óâèäåë ÷åëîâåê íà áåðåãó ìîðÿ ïîæåëòåâøèé îò âðåìåíè ÷åëîâå÷åñêèé ÷åðåï. Íè÷åãî íå îæèäàÿ â îòâåò, ÷åëîâåê ñî âçäîõîì ïðîèçíåñ: – Èíòåðåñíî, ÷òî ïðèâåëî òåáÿ ñþäà. È íåîæèäàííî ÷åðåï îòâå÷àåò: – Áîëòîâíÿ. Èçóìèëñÿ ÷åëîâåê. Ãäå ýòî âèäàíî, ÷òîáû ÷åðåïà ãîâîðèëè. Ïîáåæàë íà ãëàâíóþ ïëîùàäü ãîðîäà è çàêðè÷àë: – Êòî õî÷åò óâèäåòü ãîâîðÿùèé ÷åðåï, ïëàòèòå ïÿòü ìîíåò! Ñîáðàëèñü ëþäè. Ìíîãèå çàïëàòèëè, æåëàÿ ïîñìîòðåòü íà äèâî. Ïîâåë èõ ÷åëîâåê ê ìîðþ, ïîäâåë ê ÷åðåïó è çàäàë åìó âîïðîñ: – ×òî ïðèâåëî òåáÿ ñþäà? Íî ÷åðåï ëåæèò ñåáå íà ñîëíûøêå è ìîë÷èò, Ïîíÿëè ëþäè, ÷òî íàä íèìè ïðîñòî ïîñìåÿëèñü, è îòâåëè îáìàíùèêà ê ïðàâèòåëþ. Òàì îáå ñòîðîíû ðàññêàçàëè ñâîþ ïðàâäó. È ãîâîðèò ïðàâèòåëü ÷åëîâåêó: – Åñëè ÷åðåï â ñàìîì äåëå ãîâîðÿùèé – äîêàæè, à íåò – ãîëîâà ñ ïëå÷! Ïðèøëè íà áåðåã. Ìîë÷èò ÷åðåï. Êàê íè óìîëÿë åãî ÷åëîâåê, íè îäíîãî ñëîâà íå óñëûøàë. Îòðóáèëè ÷åëîâåêó ãîëîâó, è ïîêàòèëàñü îíà ïðÿìåõîíüêî ê òîìó ñàìîìó ÷åðåïó. À êîãäà âñå óøëè, ÷åðåï íåîæèäàííî çàãîâîðèë: – ×òî ïðèâåëî òåáÿ ñþäà? – Áîëòîâíÿ, – îòâåòèëà åìó ãîëîâà.

ǒ¯ÇÄÍÅ ÑËÓƲÍÍß

Íåùîäàâíî, ñàìå òîä³, êîëè ñâÿòêóâàëè Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíº, â ñóáîòó 20 ñåðïíÿ ºïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé, à òàêîæ çàñòóïíèêè ºïèñêîïà Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé, Ñèëêà Ñåðã³é Âàëåð³éîâè÷ òà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà, à òàêîæ ïàñòîð öåðêâè «Â³ôåçäà» Ëÿëþê Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ òà ïàñòîð öåðêâè ç ñìò Ãëåâàõà Ïàþñîâ Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ ìàëè çìîãó â³äâ³äàòè ç¿çäíå áîãîñëóæ³ííÿ, ÿêå â³äáóâàëîñÿ íà Ïîëòàâùèí³.

Ç ñàìîãî ðàíêó, ìîëèòîâíèé áóäèíîê öåðêâè «Áðàòñüêà ëþáîâ» íàïîâíèâñÿ õâàëîþ, òàê ÿê ãðóïà ïðîñëàâëåííÿ òà âñ³, õòî ïðèéøëè íà ñëóæ³ííÿ ïî÷àëè ñï³âàòè òà ïðîñëàâëÿòè Ãîñïîäà. Óâ³éøîâøè äî ñåðåäèíè, â³ä÷óâà-

ÊÀÐÜÅÐÀ Ñ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÌ

Îäèí ÷åëîâåê ïðèø¸ë óñòðàèâàòüñÿ äâîðíèêîì â êîìïàíèþ «Ìàéêðîñîôò».  îòäåëå êàäðîâ åìó çàäàëè íåñêîëüêî âîïðîñîâ, ïîòîì ïðîâåëè íåáîëüøîé òåñò è íàêîíåö îáúÿâèëè: - Âû ïðèíÿòû. Îñòàâüòå âàø ýëåêòðîííûé àäðåñ, ÷òîáû ìû ñîîáùèëè, êîãäà âàì íóæíî áóäåò âûéòè íà ðàáîòó. - Íî ó ìåíÿ è êîìïüþòåðà-òî íåò, - ðàñòåðÿííî îòâåòèë ìóæ÷èíà, - íå òî ÷òî ýëåêòðîííîãî àäðåñà. -  òàêîì ñëó÷àå ìû íå ìîæåì ïðèíÿòü âàñ íà ðàáîòó, ïîñêîëüêó âèðòóàëüíî âû íå ñóùåñòâóåòå. Îãîð÷¸ííûé ìóæ÷èíà âûøåë íà óëèöó.  êàðìàíå ó íåãî áûëî âñåãî 10 äîëëàðîâ. Êàê çàðàáîòàòü äåíåã? È òóò åìó â ãîëîâó ïðèøëà èäåÿ. Îí êóïèë ó ôåðìåðà 10 êã ïîìèäîðîâ, à ïîòîì íà÷àë õîäèòü ïî äîìàì è ïðåäëàãàòü òîâàð, è ìåíüøå, ÷åì çà 2 ÷àñà åìó óäàëîñü óäâîèòü ñòàðòîâûé êàïèòàë. ×åðåç 6 ÷àñîâ ðàáîòû ó íåãî â êàðìàíå áûëî óæå 160 äîëëàðîâ. È îí ïîíÿë, ÷òî ñ òàêèìè äîõîäàìè âïîëíå ìîæíî îáîéòèñü è áåç ðàáîòîäàòåëÿ. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ îí êóïèë ìàøèíó, çàòåì ãðóçîâèê, ïîòîì îòêðûë ìàãàçèí, à ñïóñòÿ ïÿòü ëåò óæå âëàäåë ñåòüþ ñóïåðìàðêåòîâ. È òîãäà îí ðåøèë çàñòðàõîâàòü ñâîþ æèçíü. Ïîñëå ïåðåãîâîðîâ ñòðàõîâîé àãåíò ïîïðîñèë åãî îñòàâèòü ýëåêòðîííûé àäðåñ, ÷òîáû îòïðàâèòü íàèáîëåå âûãîäíîå ïðåäëîæåíèå, íà ÷òî êîììåðñàíò, êàê è íåñêîëüêî ëåò íàçàä, îòâåòèë, ÷òî ó íåãî íåò íè ýëåêòðîííîãî àäðåñà, íè äàæå êîìïüþòåðà. - Ýòî óäèâèòåëüíî, - âîñêëèêíóë ñòðàõîâîé àãåíò, - ó âàñ òàêîé êðóïíûé áèçíåñ - è íåò ýëåêòðîííîãî àäðåñà! Âû òîëüêî ïðåäñòàâüòå ñåáå, êåì áû âû ñòàëè, åñëè áû ó âàñ áûë êîìïüþòåð! Ïîðàçìûñëèâ, êîììåðñàíò îòâåòèë: - ß ñòàë áû äâîðíèêîì êîìïàíèè «Ìàéêðîñîôò».

Ïàñòîðó èç Êàçàõñòàíà ãðîçèò äî äâóõ ëåò òþðüìû çà òî, ÷òî îí ïîìîëèëñÿ î âûçäîðîâëåíèè áîëüíîãî

ëàñÿ ä³éñíî òà àòìîñôåðà ðàäîñò³ ïðî ÿêó ïèñàâ Äàâèä ó ñâî¿õ ïñàëìàõ «ß ðàä³â, ÿê êàçàëè ìåí³: Õîä³ìî äî äîìó Ãîñïîäíüîãî!» (Ïñ.121:1). Ùå îäí³ºþ ðàä³ñòþ áóâ òàêîæ â³çèò Ìèêîëè Ôåäîðîâà, ÿêèé ïðè¿õàâ ç Á³ëîðóñ³¿, ³ ðîçïîâ³â íàñè÷åíó ³ñòîð³þ ñâîãî æèòòÿ, ³ òå ÿêèì ÷óäåñíèì øëÿõîì Áîã ñïàñ éîãî, êîëè Ìèêîëà çíàõîäèâñÿ ùå â ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Òàêîæ ã³ñòü, êð³ì ñâ³ä÷åííÿ ïðî ñâîº æèòòÿ, ùå é ä³ëèâñÿ ñëîâîì Áîæèì ç ïðèñóòí³ìè. Îñíîâíå éîãî ïîñëàííÿ ïîëÿãàëî â òîìó, ùî ìè ìàºìî áóòè óâàæíèìè äî Ãîëîñó Áîæîãî, äî òîãî ùî

³í ñêàæå, ³ íå ïðîïóñòèòè ÷àñó êîëè Ãîñïîäü ä³éñíî áàæຠíàñ â³äâ³äàòè... Ìèêîëà áàçóâàâñÿ íà â³ðøàõ ç³ ñâÿùåííîãî Ïèñüìà, ÿê³ ²ñóñ ïðîãîâîðèâ, ìîâáè çâåðòàþ÷èñü äî ªðóñàëèìó. «ßêáè òè çðîçóì³ëî õî÷ ó öåé äåíü, ùî ïîòð³áíå äëÿ ìèðó [òâîãî]; òåïåð æå öå ñõîâàíå â³ä î÷åé òâî¿õ.... áî íå çðîçóì³ëî òè ÷àñó â³äâ³äèí òâî¿õ...» (Ëóê.19:42, 43). «ßêáè ò³ëüêè ëþäè ïðèéíÿëè Éîãî, ÿê Ìåñ³þ, öå ïîñëóæèëî á äî ¿õ ìèðó. Îäíàê âîíè íå âèçíàëè, ùî ³í äæåðåëî ñâ³òó. Ùî ðîáèòè íàì, ùîá íå ïðîïóñòèòè ÷àñó, êîëè ²ñóñ çàõî÷å â³äâ³äàòè íàñ?» - ç òàêèìè ñëîâàìè çâåðòàâñÿ äî ñëóõà÷³â Ïðîïîâ³äíèê.

Íàñòóïíîãî äíÿ, â íåä³ëþ óñ³ ãîñò³, ïàñòîðè öåðêîâ Æèòîìèðùèíè ðîç¿õàëèñü ïî ð³çíèõ öåðêâàõ Ïîëòàâùèíè, ïîñëóæèâøè ñëîâîì íà áîãîñëóæ³ííÿì.

Ïàñòîðó èç ã. Òàðàç íà þãå Êàçàõñòàíà, êîòîðûé ïîìîëèëñÿ î âûçäîðîâëåíèè áîëüíîãî, ãðîçèò äî äâóõ ëåò òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ, ñîîáùàåò 8 èþëÿ Ðàäèî «Âàòèêàí» ñî ññûëêîé íà «idea». Ñîòðóäíèêè íàöèîíàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè îáâèíèëè ïàñòîðà åâàíãåëè÷åñêîé öåðêâè «Íîâàÿ æèçíü» â òîì, ÷òî îí íàíåñ áîëüíîìó òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ, à òàêæå ÷òî ïàñòîð íå ìîëèëñÿ çà áîëüíîãî, à ïðèìåíèë ãèïíîç.  äðóãèõ ñëó÷àÿõ ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå óæå òðåáîâàëè ó ïàñòîðîâ ïîëó÷åíèÿ ñïåöèàëüíîé ëèöåíçèè â Ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðàÿ ïîäòâåðæäàåò, ÷òî îíè èìåþò ïðàâî ìîëèòüñÿ îá èñöåëåíèè áîëüíûõ. 70 % íàñåëåíèÿ áûâøåé ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí èñïîâåäóåò èñëàì, ê ðàçëè÷íûì õðèñòèàíñêèì êîíôåññèÿì ïðèíàäëåæèò 26%. Èñòî÷íèê: Ïîðòàë-Êðåäî.

Èçðàèëü îòêðûë ìåñòî êðåùåíèÿ Õðèñòà äëÿ ñâîáîäíîãî ïîñåùåíèÿ Èçðàèëüñêèå âëàñòè îòêðûëè íàêàíóíå äëÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà òóðèñòîâ è ïàëîìíèêîâ ó÷àñòîê ðåêè Èîðäàí â ìåñòå÷êå Êàñð àëü-ßõóä, ñâÿùåííîå ìåñòî äëÿ õðèñòèàí âñåãî ìèðà, ãäå ñîãëàñíî Åâàíãåëèþ áûë êðåùåí Èèñóñ Õðèñòîñ. Òåïåðü äëÿ ïîñåùåíèÿ ìåñòà êðåùåíèÿ Õðèñòà íå òðåáóåòñÿ ñïåöèàëüíûõ ðàçðåøåíèé è ñîãëàñîâàíèé ñ âîåííûìè âåäîìñòâàìè, êàê ýòî òðåáîâàëîñü ðàíåå. «Íà÷èíàÿ ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ òóðèñòè÷åñêèé öåíòð îòêðûò äëÿ ñâîáîäíîãî ïîñåùåíèÿ æåëàþùèõ êðóãëîãîäè÷íî. Ýòî ðåçóëüòàò áîëåå 10-ëåòíåãî ñîãëàñîâàíèÿ è íåïðåðûâíîé êîîðäèíàöèîííîé ðàáîòû. Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî ýòî ñóùåñòâåííî óâåëè÷èò ïîòîê òóðèñòîâ â Èçðàèëü», – ñêàçàë ÐÈÀ «Íîâîñòè» Àìíîí Ëèáåðìàí, ñîâåòíèê ìèíèñòðà òóðèçìà Èçðàèëÿ. Êàê ñîîáùèë Àìíîí Ëèáåðìàí, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëóæáû íåñêîëüêî ðàç â ãîä áåðóò ïðîáû âîäû â ðàéîíå òóðèñòè÷åñêîãî öåíòðà.  ïðîøëîì ãîäó íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå ïðîáû âîäû â ðåêå ñòàëè ïðè÷èíîé ñêàíäàëà ìåæäó èçðàèëüñêèì ìèíèñòåðñòâîì òóðèçìà è íåçàâèñèìûìè ýêîëîãàìè, óòâåðæäàâøèìè, ÷òî ïîêàçàòåëè íå ñîîòâåòñòâóþò ñàíèòàðíûì íîðìàì è òðåáîâàâøèìè çàêðûòü ó÷àñòîê ó íèæíåãî òå÷åíèÿ ðåêè Èîðäàí äëÿ êðåùåíèÿ âåðóþùèõ. «Íà äàííûé ìîìåíò âñå ïðîáû ñîîòâåòñòâóþò íîðìàì. Êóïàíèå â ðåêå Èîðäàí áåçîïàñíî äëÿ çäîðîâüÿ», – ñêàçàë ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà. Ìèíèñòð ìåæðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Èçðàèëÿ Ñèëüâàí Øàëîì, ïðèñóòñòâîâàâøèé íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ òóðèñòè÷åñêîãî öåíòðà, îòìåòèë, ÷òî îòêðûòèå öåíòðà ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà ýêîíîìèêå ðåãèîíà è ñòàíåò íà÷àëîì äëÿ íîâûõ ïðîåêòîâ â Èîðäàíñêîé äîëèíå. Èñòî÷íèê: ÐÈÀ «Íîâîñòè».

Áîã, Òâîðåö âñåãî, ñîçäàë ÷åëîâåêà ïî îáðàçó è ïîäîáèþ ñâîåìó. Ïîýòîìó ÷åëîâåê äîëæåí âñåãäà áûòü íàòóðîé òâîð÷åñêîé.


4

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

¹ 9 (133) Âåðåñåíü 2011 ð³ê

²Ä²ÄÈÍÈ ÏÎËÒÀÂÙÈÍÈ

²ÑÒ² Ç ÍÎÐÂÅò¯

ÌÎËÎIJÆÍÅ ÑËÓƲÍÍß

ѳì ðîê³â ïîñï³ëü â³äáóâàëàñÿ ñï³âïðàöÿ Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ õðèñòèÿí ºâàíãåëüñüêî¿ â³ðè Óêðà¿íè òà ñëóæ³ííÿ Estlandhjelpen ì³ñòî Ïîðñãðóí.  öüîìó ðîö³ Íîðâåæñüêå ñëóæ³ííÿ Estlandhjelpen ñâÿòêóº ñâîº äâàäöÿòèë³òòÿ. Ïî ïðè÷èí³ òàêîãî þâ³ëåþ ³ áóëè çàïðîøåí³ ïðåäñòàâíèêè âñ³õ êðà¿í äëÿ ÿêèõ Estlandhjelpen íàäຠäîïîìîãó. Öå ï'ÿòíàäöÿòü êðà¿í òàêèõ ÿê: Óêðà¿íà, Ðîñ³ÿ, Êàçàõñòàí, Á³ëîðóñ³ÿ, Åñòîí³ÿ, Ëàòâ³ÿ, Ëèòâà, Ðóìóí³ÿ, Ãðóç³ÿ, ³ðìåí³ÿ, Àçåðáàéäæàí, Óçáåêèñòàí, Êèðãèç³ÿ, Òàäæèêèñòàí, Ìîíãîë³ÿ. Ç Óêðà¿íè áóòè ïðåäñòàâíèêàìè ïðèáóëè ºïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé â ñóïðîâîä³ ñòàðøîãî ïðåñâ³òåðà ïî Æèòîìèðùèí³ Îëåêñ³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à Çàáºë³íà. Çà äâàäöÿòü ðîê³â íåëåãêî¿ ïðàö³ Estlandhjelpen â³äïðàâèëè äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò êîíòåéíåð³â ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ç ÿêèõ ïðèáëèçíî äåñÿòü â³äñîòê³â îòðèìàëè ìè â Óêðà¿í³. Ãîñò³, ÿê³ ïðèáóëè ç ð³çíèõ êðà¿í íàìàãàëèñÿ âèðàçèòè ïîäÿêó Íîðâåæöÿì òà ïîä³ëèòèñÿ ðàä³ñòþ, ÿê ÷åðåç íàäàííÿ äîïîìîãè ëþäè çíàõîäèëè øëÿõ äî Ãîñïîäà. Òîæ âñ³ì ïðèñóòí³ì òàì íà ñâÿòêóâàíí³ ÿê ãîñòÿì òàê ì³ñöåâèì ìåøêàíöÿì áóëî çà ùî äÿêóâàòè Áîãà. Áî æ òèñÿ÷³ íóæäåííèõ ëþäåé ÿê³ ç ïåâíèõ ïðè÷èí îïèíèëèñÿ çà ìåæåþ á³äíîñò³ â ð³çíèõ êðà¿íàõ ÷åðåç ñëóæ³ííÿ Estlandhjelpen çìîãëè îòðèìàòè äîïîìîãó, à òàêîæ ïî÷óòè ïðî âåëèêó ëþáîâ Âñåìîãóòíüîãî Áîãà. Íà ñâÿòêóâàííÿ áóëè çàïðîøåí³ òàêîæ çàñíîâíèêè ñëóæ³ííÿ, ñâ³òîâ³ ºâàíãåë³ñòè, çàñíîâíèêè ïðîåêòó «100 íàìåò³â äëÿ ªâðà糿» äîêòîðè Êåâ³í òà Ëåñë³ ÌàêÍîëò³. Áîã ùåäðî ïîáëàãîñëîâèâ äí³ ñâÿòêóâàííÿ ³ çäàâàëîñÿ ùî íàâ³òü ïðèðîäà ñâÿòêóâàëà ðàäóþ÷è ãîñòåé ñîíÿ÷íèìè òåïëèìè äíÿìè. Çàâåðøóþ÷è ñâÿòêóâàííÿ äâàäöÿòèë³òòÿ âñ³ ðàçîì ïðîñèëè Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ íà íàñòóïí³ äâàäöÿòü ðîê³â ùîáè ïðàöÿ äî ÿêî¿ ïîêëèêàâ íàñ Ãîñïîäü ïðîäîâæóâàëàñÿ.

Íà÷å íå òàê äàâíî â Ïîëòàâ³ ïðîéøîâ ïåðøèé ìîëîä³æíèé ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü «²ñóñ îáºäíóº ëþäåé», ÿêèé ³ ä³éñíî îáºäíàâ â ñîá³ ìîëîäü ç áàãàòüîõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ ³ ç Æèòîìèðñüêî¿. Öå áóâ ÷óäîâèé ÷àñ äëÿ òîãî, ùîá ïðîñëàâèòè Áîãà â êîë³ íîâèõ äðóç³â, ïîñëóæèòè îäèí îäíîìó ñâî¿ìè òàëàíòàìè. Ìîëîäü íàøèõ öåðêîâ, ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíüîãî, çíîâó çìîãëè â³äâ³äàëè Ïîëòàâó, ³ ìàëè ñï³ëüíå ìîëîä³æíå ñëóæ³ííÿ. Çóñòð³÷ ðîçïî÷àëàñÿ ç êîðîòêîãî ïðåäñòàâëåííÿ òà çíàéîìñòâà ìîëîä³ ì³æ ñîáîþ, ï³ñëÿ ÷îãî êîæåí ç ïðèñóòí³õ ìàâ ÷óäîâó íàãîäó ñõèëèòèñÿ â ìîëèòâ³ òà ïðîñëàâëåíí³ ïåðåä Áîãîì. Õðèñòè÷åíêî Ðîìà, ñòóäåíò Óêðà¿íñüêî¿ ªâàíãåëüñüêî¿ Òåîëîã³÷íî¿ Ñåì³íàð³¿, áóâ ë³äåðîì êîìàíäè ïðîñëàâëåííÿ, ÿêà òàêîæ â ïðè¿õàëà â Ïîëòàâó, ùîá ïîñëóæèòè òàìòåøí³é ìîëîä³. Íåâ³äºìíîþ ÷àñòèíîþ áóäü-ÿêî¿ ìîëîä³æíî¿ çóñòð³÷³, ìè ãàäàºìî ìຠáóòè ÷àñ äëÿ äèñêóñ³é àáî ðîçäóì³â íàä Ñëîâîì Áîæèì. Ñüîãîäí³ ìàþ÷è íèçêó çàïèòàíü, ìè, õðèñòèÿíè ìàºìî ì³ðêóâàòè íàä òèì, ÿê íàì âèæèâàòè â îòî÷óþ÷îìó íàñ ñóñï³ëüñòâ³, ³ çàëèøà-

òèñÿ ïðè öüîìó ñâ³òëîì ³ ñ³ëëþ äëÿ öüîãî ñâ³òó. À äëÿ öüîãî íàì ïîòð³áíî çàâæäè ïåðåáóâàòè ó â³äíîñèíàõ ç Îòöåì: «Êîëè æ õîäèìî â ñâ³òë³, ÿê ñàì â³í º â ñâ³òë³, òî ìàºìî ñï³ëüí³ñòü îäíå ç îäíèì, ³ êðîâ ²ñóñà [Õðèñòà], éîãî Ñèíà, î÷èùóº íàñ â³ä óñÿêîãî ãð³õà» (1Iâàí.1:7).

ßêðàç òåìà ñï³ëüíîñò³, àáî ³íøèìè ñëîâàìè òåìà ñëóæ³ííÿ îäèí îäíîìó ³ áóëà òåìîþ äëÿ ðîçäóì³â öüîãî âå÷îðó. Íà ïðîòÿç³ âñ³º¿ áåñ³äè ìîëîäü ìàëà ìîæëèâ³ñòü ó íåâèìóøåí³é àòìîñôåð³ çàäàâàòè ïèòàííÿ, ñï³ëêóâàòèñÿ ³ çíàõîäèòè äëÿ ñåáå ïîòð³áí³ â³äïîâ³ä³.

ƲÍÎ×Å ÑËÓƲÍÍß Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ãîäèí ïðîâåäåíèõ ó ñï³ëêóâàíí³, ñåñòðè ìîãëè ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè ïåðåæèâàííÿìè, ñïîä³âàííÿìè òà âñ³ì, ùî õâèëþâàëî ¿õ. ² ÿê ÷àñòî öå áóâàº, ì³ðêóþ÷è òà ðàäÿ÷èñü ç ³íøèìè ìîæíà îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà õâèëþþ÷³ ïèòàííÿ. Çàê³í÷óþ÷è öþ çóñòð³÷, ñåñòðè â ñï³ëüí³é ìîëèòâ³ ïîäÿêóâàëè Ãîñïîäó çà íàäàíèé øàíñ òà ïðîñèëè Éîãî ëàñêè íà ìàéáóòíº. Ïîïðè çàéíÿò³ñòü âñ³õ â ñëóæ³ííÿõ òà çóñòð³÷àõ, ÿê³ â³äáóëèñÿ íà ìèíóëèõ âèõ³äíèõ íà Ïîëòàâùèí³, ïîì³÷íèê ºïèñêîïà ç ïèòàíü æ³íî÷îãî ñëóæ³ííÿ Ñèëêà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà çóì³ëà çíàéòè ÷àñ, äëÿ òîãî ùîá çóñòð³òèñÿ ç äðóæèíàìè ñëóæèòåë³â äëÿ ñï³ëüíî¿ ìîëèòâè òà ñï³ëêóâàííÿ. Âàæëèâî â³äì³òèòè, ùî öÿ çóñòð³÷ áóëà ïåðøîþ â Ïîëòàâñüêîìó êðà¿.

ÏÎIJ¯ Ó Ñ²Ҳ ×ëåíîì òóðåöêîãî ïàðëàìåíòà âïåðâûå çà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ ñòàë õðèñòèàíèí ×åðåç ãîä ïîñëå óáèéñòâà êàòîëè÷åñêîãî åïèñêîïà Ëóèäæè Ïàäîâåçå òóðåöêèå õðèñòèàíå ïðàçäíóþò ïðîõîæäåíèå â ïàðëàìåíò ñòðàíû ïåðâîãî õðèñòèàíèíà-þðèñòà, ñîîáùàåò «Catholic Culture.org» 30 èþíÿ. Õðèñòèàíñêîå íàñåëåíèå Òóðöèè âîñïðèíÿëî ýòî ñîáûòèå êàê çíàê íàäåæäû íà ðîñò òîëåðàíòíîñòè â ñòðàíå, áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ êîòîðîé èñïîâåäóåò èñëàì. «Âûáîðû Ýðîëà Äîðû ÿâëÿþòñÿ äåéñòâèòåëüíî õîðîøèì çíàêîì äëÿ íàøåé ñòðàíû, - ñ÷èòàåò ïðåäñòàâèòåëü àïîñòîëüñêîãî âèêàðèàòà â Ñòàìáóëå î. Ëîðåíöî Ïèåðåòòî. – Êàê àäâîêàò Äîðà èçâåñòíåå òåì, ÷òî ÷àñòî çàùèùàë õðèñòèàí, ïðåäñòàâøèõ ïåðåä ñóäîì, è èõ ïðàâà. Õðèñòèàíå è ðàíüøå ñòàíîâèëèñü ÷ëåíàìè ãîðîäñêèõ ñîâåòîâ, íî â íàöèîíàëüíîì ïàðëàìåíòå õðèñòèàíèíà íå âèäåëè óæå íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé».  Èñòî÷íèê: Ïîðòàë-Êðåäî.

Ëèäåð àíãëèêàí íàçâàë ïðè÷èíîé áåñïîðÿäêîâ â Ëîíäîíå êðèçèñ äóõîâíîñòè Ëèäåð Àíãëèêàíñêîãî ñîîáùåñòâà àðõèåïèñêîï Êåíòåðáåðèéñêèé Ðîóýí Óèëüÿìñ íàçâàë ñðåäè ïðè÷èí íåäàâíèõ áåñïîðÿäêîâ â Ëîíäîíå è äðóãèõ ãîðîäàõ Áðèòàíèè êðèçèñ äóõîâíîñòè, ãðàæäàíñêîãî ñàìîñîçíàíèÿ è îòâåòñòâåííîñòè, à òàêæå öèíèçì è îò÷óæäåíèå â îáùåñòâå. Îá ýòîì, êàê ïåðåäàåò ÐÈÀ «Íîâîñòè», ñîîáùèëî â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ðàäèî Âàòèêàíà. Ðîóýí Óèëüÿìñ îñóäèë çà÷èíùèêîâ è ó÷àñòíèêîâ áåñïîðÿäêîâ. Ëèäåð àíãëèêàí äîáàâèë, ÷òî â âàíäàëèçìå íå áûëî íè÷åãî ðîìàíòè÷åñêîãî, ÷òî ìîãëî áû îïðàâäàòü òàêîå ïîâåäåíèå. «Ýòî áûëè êðèìèíàëüíûå àêòû», - çàÿâèë àðõèåïèñêîï Êåíòåðáåðèéñêèé. Ïî ìíåíèþ ãëàâû àíãëèêàí, áðèòàíñêîå îáùåñòâî äîëæíî ñåðüåçíî çàäóìàòüñÿ íàä ñâîèì íûíåøíèì ñîñòîÿíèåì. Óèëüÿìñ çàÿâèë, ÷òî ñëó÷èâøååñÿ ÿâëÿåòñÿ íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèåì êðèçèñà îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû, êîòîðûé ïðîäîëæàåòñÿ óæå îêîëî 20 ëåò. Àðõèåïèñêîï íàçâàë ñèñòåìó áðèòàíñêîãî îáðàçîâàíèÿ «èíñòðóìåíòàëüíîé», ïîñêîëüêó, ïî åãî ìíåíèþ, îíà íå íàïðàâëåíà íà âîñïèòàíèå ÷åëîâåêà, ôîðìèðîâàíèå åãî õàðàêòåðà è ïåðåäà÷ó öåííîñòåé îáùåñòâà. «Åñëè ìû õîòèì ýòî èçìåíèòü, òî ñëåäóåò ôîêóñèðîâàòüñÿ íå òîëüêî íà ñàìîé ïðåïîäàâàåìîé äèñöèïëèíå, à íà êîíêðåòíîì ýòîñå, êîòîðûé ìû õîòèì ïåðåäàòü ìîëîäûì», – ñêàçàë àðõèåïèñêîï Êåíòåðáåðèéñêèé. Ïðåçèäåíò Êîíôåðåíöèè êàòîëè÷åñêèõ åïèñêîïîâ Àíãëèè è Óýëüñà, àðõèåïèñêîï Âåñòìèíñòåðñêèé Âèíñåíò Íèêîëñ çàìåòèë, ÷òî áåñïîðÿäêè «ÿâëÿþòñÿ çíàêîì íåóâàæåíèÿ ê îáùåñòâåííûì áëàãàì â íàøåì îáùåñòâå è ïîêàçûâàþò, íàñêîëüêî ïðîñòî ïðåíåáðå÷ü îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè óâàæåíèÿ è ïîðÿäî÷íîñòè». Ðåëèãèîçíûå îáùèíû ñòàðàþòñÿ îêàçàòü ïîìîùü âñåì òåì, êòî ïîñòðàäàë âî âðåìÿ áåñïîðÿäêîâ èëè ïðåòåðïåë ìàòåðèàëüíûé óùåðá, ðàçäàþò ïèùó, âîäó è äðóãèå ïðåäìåòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Èñòî÷íèê: Religio.Ru.

Ìîæíî çíàòü Áèáëèþ, êàê ñâîè ïÿòü ïàëüöåâ, íî íå âèäåòü Öàðñòâà Íåáåñíîãî, êàê ñâîèõ óøåé.


¹ 9 (133) Âåðåñåíü 2011 ð³ê

 ÓÊÐÀ¯Í² Íà Óêðàèíå ãîðåë äåòñêèé äîì, êîòîðûì óïðàâëÿåò ïðàâîñëàâíûé ñâÿùåííèê  ñåëå Ìîëíèöå ×åðíîâèöêîé îáëàñòè Óêðàèíû íàêàíóíå ãîðåëà íîâîñòðîéêà äåòñêîãî äîìà ñåìåéíîãî òèïà, êîòîðûì ðóêîâîäèò ñâÿùåííèê Ñâÿòî-Âîçíåñåíñêîãî ìîíàñòûðÿ ïðîòîèåðåé Ìèõàèë Æàð. Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû Ìèí×Ñ, îãíåì áûëà îõâà÷åíà êðîâëÿ è ïåðåêðûòèÿ äîìà ïëîùàäüþ 600 êâ. ìåòðîâ. Ïîæàð òóøèëè 13 åäèíèö òåõíèêè, 40 ñïàñàòåëåé.  òå÷åíèå ïÿòè ÷àñîâ îãîíü ëèêâèäèðîâàëè, ñîîáùàåò ïîðòàë «Èíòåðôàêñ-Ðåëèãèÿ». Ïðè÷èíó ïîæàðà è óáûòêè óñòàíàâëèâàþò ñïåöèàëèñòû. Êàê ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè, âî âòîðíèê óòðîì ñîñòîÿëñÿ òåëåôîííûé ðàçãîâîð ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Âèêòîðà ßíóêîâè÷à ñ ãëàâîé ðåãèîíà Ìèõàèëîì Ïàïèåâûì, êîòîðûé çàâåðèë, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè òðåõ íåäåëü êîðïóñ äåòñêîãî äîìà áóäåò ïîëíîñòüþ âîññòàíîâëåí. Óæå ñôîðìèðîâàíû áðèãàäû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüíî-ðåìîíòíûõ ðàáîò, çàêàçàíà íîâàÿ ìåáåëü, îðòîïåäè÷åñêèå ìàòðàñû. Äåòñêèé äîì äåéñòâóåò ïðè ÑâÿòîÂîçíåñåíñêîì ìîíàñòûðå, ãäå ñëóæèò Ìèõàèë Æàð. Èìåÿ òðîèõ ðîäíûõ äåòåé, îí óñûíîâèë åùå 32, à åùå íàä ñîòíåé âçÿë îïåêóíñòâî. Ïåðâûõ äåòåé îòåö Ìèõàèë óñûíîâèë â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ. Ñ òåõ ïîð îí ïî âñåé Óêðàèíå ñîáèðàåò â ñâîåì äåòñêîì äîìå òÿæåëîáîëüíûõ äåòåé è òåõ, îò êîãî îòêàçàëèñü ðîäèòåëè, è îïåêàåò èõ.  2008 ãîäó ñâÿùåííèê áûë óäîñòîåí çâàíèÿ Ãåðîÿ Óêðàèíû.

5

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

ÏÀÑÒÎÐÑÜÊÈÉ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ Â ÎÇÀIJÂÖ²

Äóìàþ, ùî ë³òî â óÿâ³ áàãàòüîõ ëþäåé çàâæäè àñîö³þºòüñÿ ç â³äïî÷èíêîì. Á³ëüø³ñòü ëþäåé â Óêðà¿í³ íà ïðîòÿç³ ðîêó çàîùàäæóþòü êîøòè äëÿ òîãî, ùîá âë³òêó ðàçîì ç ñ³ì’ºþ ïî¿õàòè â³äïî÷èòè íà áåðåç³ ×îðíîãî àáî Àçîâñüêîãî ìîðÿ, àáî ïîäèõàòè ã³ðñüêèì ïîâ³òðÿì Êàðïàò. ßêùî æ ãîâîðèòè ïðî â³äïî÷èíîê, Áîæå Ñëîâî êàæå íàì «À äåíü ñüîìèé ñóáîòà äëÿ Ãîñïîäà, Áîãà òâîãî: íå ðîáè æîäíî¿ ïðàö³ òè é ñèí òâ³é, òà äî÷êà òâîÿ, ðàá òâ³é òà íåâ³ëüíèöÿ òâîÿ, ³ õóäîáà òâîÿ, ³ ïðèõîäüêî òâ³é, ùî â áðàìàõ òâî¿õ» (Âèõ.20:10). Òîáòî ç ñàìîãî ïî÷àòêó, Áîã õîò³â, ùîá ïîïðè âñþ çàéíÿò³ñòü áóäåííèìè ñïðàâàìè, îäèí äåíü â òèæäåíü ëþäèíà ïîâí³ñòþ ïîñâÿòèëà äëÿ Ãîñïîäà ³ â³äïî÷èíêó. Îòæå, â³äïî÷èâàòè ïîòð³áíî, òèì á³ëüøå ëþäÿì, ÿê³ â³ääàëè ñåáå íà ñëóæ³ííÿ Áîãó - ñëóæèòåëÿì. ², ìîæëèâî ÿêðàç êîëè íà âèõ³äí³ äí³ âñ³ â³äïî÷èâàþòü, íå äîâîäèòüñÿ â³äïî÷èâàòè ïàñòîðàì, òîìó ùî ïåðåä íèìè ñòîÿòü ïåâí³ ö³ë³ òà çàäà÷³ - ñëóæ³ííÿ Áîãó òà ëþäÿì. Òîìó â áëàãîä³éíîìó öåíò𳠫³äêðèòå ñåðöå» ñåëà Îçàä³âêà ïðîéøîâ â³äïî÷èíîê, ³ âñ³ â³äïî÷èâàþ÷³ áóëè ñëóæèòåë³ ç äðóæèíàìè òà ä³òüìè.

Öå áóâ õîðîøèé ÷àñ ð³çíèõ äèñêóñ³é ³ áåñ³ä, ìîëèòîâ ³ ïðîñëàâëåííÿ Áîãà ñâ³ä÷åííÿìè â çâè÷àéíîìó ñï³ëêóâàíí³. Öå áóâ ÿêðàç ñàìå òîé ÷àñ, êîëè â³äïî÷èíîê áóâ ïðèñâÿ÷åíèé äóõîâíîìó çðîñòàíí³, îáãîâîðåííÿì ð³çíèõ ïðîáëåì ³ ïåðåæèâàíü ³ ïðîñòî ê³ëüêàäåííîãî â³äïî÷èíêó íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ ³ â îòî÷åíí³ áëèçüêèõ ïî äóõó ëþäåé. Àíäð³é ÁÎÐÎIJÍ.

ÕÒÎ Ó²ÐÓª É ÎÕÐÈÑÒÈÒÜÑß, ÁÓÄÅ ÑÏÀÑÅÍÈÉ!

ϳä òàêèì ãàñëîì ïðîéøëî ñâÿòêîâå áîãîñëóæ³ííÿ íà áåðåç³ ÷óäîâîãî âîäîéìèùà â ñåë³ Îçàä³âêà ïîáëèçó áëàãîä³éíîãî öåíòðó «Â³äêðèòå ñåðöå». Áîã äàâ ÷óäîâó ñîíÿ÷íó äíèíó. Áðàòè òà ñåñòðè ïðèáóëè íà áåðåã ùîá ðàçîì äÿêóâàòè Ãîñïîäà òà áóòè ñâ³äêàìè ÿê äåâ’ÿòåðî ìîëîäèõ ëþäåé áóäóòü ñêëàäàòè îá³òíèöþ ñëóæèòè Áîãó ÷èñòîþ, äîáðîþ ñîâ³ñòþ.

Ðàñêðûòû ìàõèíàöèè ñ çåìëåé â Óìàíè, ãäå íàõîäèòñÿ âñåìèðíûé öåíòð ïàëîìíè÷åñòâà õàñèäîâ

Äîëæíîñòíûå ëèöà óìàíñêîãî ãîðñîâåòà ïðîäàëè íåêîåìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì íàõîäÿòñÿ ïàìÿòíèêè àðõåîëîãèè è àðõèòåêòóðû: òåððèòîðèÿ ïîçäíåñðåäíåâåêîâîãî ãîðîäà, Óìàíñêàÿ êðåïîñòü, ïîìåùåíèå áûâøåé ñèíàãîãè áðàöëàâñêèõ õàñèäîâ, ãäå êîãäà-òî ìîëèëñÿ ðàáè Íàõìàí, ðàññêàçàëà ãëàâà ïðåññ-ñëóæáû îáëóïðàâëåíèÿ ìèëèöèè Íàòàëüÿ Òàðàí, ñëîâà êîòîðîé ïðèâîäèò ñåãîäíÿ óêðàèíñêèé âûïóñê ãàçåòû «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà», ñîîáùàåò ïîðòàë «Èíòåðôàêñ-Ðåëèãèÿ». Ïî åå ñëîâàì, ýòà çåìëÿ íàõîäèëàñü íà ãîñóäàðñòâåííîì ó÷åòå åùå ñ âðåìåí ÑÑÑÐ, «äà è ñåé÷àñ ðàñïîðÿæàòüñÿ åþ, òåì áîëåå ïðîäàâàòü áåç ðàçðåøåíèÿ êàáèíåòà ìèíèñòðîâ, à òàêæå ðåøåíèÿ Âåðõîâíîé Ðàäû êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî». Íåñìîòðÿ íà ýòî, ó÷àñòîê ïðîäàëè çà 1881 òûñ. ãðèâåí (áîëåå $236 òûñ.). Ïðîêóðàòóðà ×åðêàññêîé îáëàñòè âîçáóäèëà óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè ÷èíîâíèêîâ ãîðñîâåòà. Ó÷àñòîê áóäåò âîçâðàùåí ãîñóäàðñòâó.

 Èðàêå îòêðûëàñü ïåðâàÿ õðèñòèàíñêàÿ öåðêîâü ñ ìîìåíòà âòîðæåíèÿ àìåðèêàíñêèõ âîéñê â ýòó ñòðàíó â 2003 ãîäó Ïåðâàÿ õðèñòèàíñêàÿ öåðêîâü ñ ìîìåíòà âòîðæåíèÿ àìåðèêàíñêèõ âîéñê â Èðàê â 2003 ãîäó îòêðûëàñü 5 èþëÿ â áåäíîì õðèñòèàíñêîì ðàéîíå ãîðîäà Êèðêóêà. Öåðêîâíûé êîìïëåêñ ïîñòðîåí íà çåìëå, ïîæåðòâîâàííîé ïðàâèòåëüñòâîì Èðàêà. Ïðåçèäåíò ñòðàíû Äæàëÿëü Òàëàáàíè ëè÷íî âûäåëèë 10 òûñ. äîëëàðîâ íà ñòðîèòåëüñòâî õðèñòèàíñêîãî õðàìà. Íîâàÿ öåðêîâü ïðèìåò îêîëî 200 õðèñòèàíñêèõ ñåìåé, êîòîðûå áåæàëè â ýòîò ãîðîä èç äðóãèõ îáëàñòåé ñòðàíû, ðàññêàçàë êîððåñïîíäåíòó AFP àðõèåïèñêîï ìåñòíîé õàëäî-êàòîëè÷åñêîé Öåðêâè Ëóèñ Ñàêî. Íà îñâÿùåíèè õðàìà ïðèñóòñòâîâàëî îêîëî 300 âåðóþùèõ. Àðõèåïèñêîï Ëóèñ Ñàêî â ñâîåé ïðîïîâåäè ñêàçàë î òîì, ÷òî õðèñòèàíå è ìóñóëüìàíå «íóæäàþòñÿ äðóã â äðóãå» è íå ìîãóò «èçîëèðîâàòüñÿ è æèòü îòäåëüíî», ïîòîìó ÷òî «èçîëÿöèÿ — ýòî ìåäëåííàÿ ñìåðòü».  íàñòîÿùåå âðåìÿ â Èðàêå ïðîæèâàåò îêîëî 400 òûñ. õðèñòèàí. Äî âòîðæåíèÿ àìåðèêàíñêèõ âîéñê â 2003 ãîäó èõ áûëî ïî ðàçíûì ïîäñ÷åòàì îò 800 òûñ. äî 1.2 ìëí. Ðåçêîå óìåíüøåíèå ÷èñëà õðèñòèàí â Èðàêå ñâÿçûâàþò ñ óãðîçàìè è íàïàäåíèÿìè ñî ñòîðîíû «Àëü-Êàåäû». Áîëüøèíñòâî èðàêñêèõ õðèñòèàí æèâóò â Áàãäàäå, Êèðêóêå è â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà Ìîñóëà, à òàêæå â íåêîòîðûõ ÷àñòÿõ àâòîíîìíîãî Êóðäèñòàíñêîãî ðåãèîíà íà ñåâåðå ñòðàíû. Èñòî÷íèê: Ïîðòàë-Êðåäî

Èñòî÷íèê: Religio.Ru

Ñîòðóäíèêè ÓÁÎÏ ×åðêàññêîé îáëàñòè Óêðàèíû ðàñêðûëè ôèíàíñîâûå ìàõèíàöèè ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ñâÿçàííûì ñ èìåíåì äóõîâíîãî íàñòàâíèêà õàñèäîâ ðàââèíà Íàõìàíà.

ÏÎIJ¯ Ó Ñ²Ҳ

Ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³ Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ Çàáºë³í çâåðíóâñÿ äî ïðèñóòí³õ ç³ Ñëîâîì Áîæèì à òàêîæ äàâ íàñòàíîâó òèì ÿê³ áàæàëè çàêëþ÷èòè çàâ³ò ç Áîãîì ÷åðåç Ñâÿòå âîäíå õðåùåííÿ ïî â³ð³. ϳñëÿ ðåâíî¿ ìîëèòâè ñëóæèòåë³ çàéøëè äî âîäè ³ çâåðøèëè òà¿íñòâî õðåùåííÿ. ϳñëÿ ÷îãî áóëè çíîâó íàñòàíîâè â³ä ñëóæèòåë³â òåïåð âæå ÿê íîâèì ÷ëåíàì

Ò³ëà Õðèñòîâîãî òîáòî Öåðêâè, à òàêîæ ïîäàðóíîê êîæíîìó õòî çàêëþ÷èâ çàâ³ò ç Áîãîì Ñâÿòå Ïèñàííÿ òà ÷óäîâ³ êâ³òè. Ïîò³ì – ïåðøå â ¿õ æèòò³ òà¿íñòâî ïðè÷àñòÿ Ò³ëà ³ Êðîâ³ Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà. ² çíîâó â³òàííÿ, â³òàííÿ, â³òàííÿ òà ñîëîäêèé ñò³ë. Ùå äîâãî íå õîò³ëè ðîçõîäèòèñÿ áî ïðèºìíî áóòè ä³òÿì Áîæèì ðàçîì. Áëàãîñëîâè íàñ, Ãîñïîäè.

Èñòî÷íèê: Religio.Ru

Ïîâåðõíîñòíîå çíàíèå ìèðà ïðåäïîëàãàåò ê àòåèçìó. Áîëåå ãëóáîêîå åãî èçó÷åíèå âîçâðàùàåò ÷åëîâåêà ê âåðå.

Åãèïåòñêèì õðèñòèàíàì, êîòîðûå ïîä äàâëåíèåì èëè ïî îøèáêå áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû êàê ìóñóëüìàíå, ðàçðåøèëè ìåíÿòü âåðîèñïîâåäàíèå â äîêóìåíòàõ Åãèïåòñêèå õðèñòèàíå, êîòîðûå ïîä äàâëåíèåì èëè ïî îøèáêå áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû êàê ìóñóëüìàíå, ñìîãóò çàïèñûâàòü íàñòîÿùåå âåðîèñïîâåäàíèå â ñâîè óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè, ïîñòàíîâèë íåñêîëüêî äíåé íàçàä Âåðõîâíûé ñóä ñòðàíû, ñîîáùàåò «AsiaNews.it» 8 èþëÿ. Äî ñèõ ïîð â èäåíòèôèêàöèîííûõ äîêóìåíòàõ õðèñòèàí, êîòîðûå «îáðàòèëèñü» â èñëàì ïî îøèáêå, ñòàâèëàñü ïîìåòêà «áûâøèé ìóñóëüìàíèí» â ñêîáêàõ ðÿäîì ñ óêàçàíèåì ðåëèãèè â äîêóìåíòàõ. ×òîáû èçìåíèòü çàïèñü ðåëèãèè â óäîñòîâåðåíèè ëè÷íîñòè, òåïåðü áóäåò äîñòàòî÷íî ïðåäñòàâèòü ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå ðåãèñòðàöèþ êàê õðèñòèàíèíà, è ïîäòâåðæäåíèå ÷ëåíñòâà â Öåðêâè.  íàñòîÿùåå âðåìÿ âî ìíîãèõ ìåñòàõ Åãèïòà äåòè è âñå, êòî äîëæåí ïîìåíÿòü äîêóìåíòû ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå, ðåãèñòðèðóþòñÿ êàê ìóñóëüìàíå. Îôèöèàëüíûå ëèöà îòêàçûâàþòñÿ èñïðàâëÿòü îøèáêó è ïîîùðÿþò õðèñòèàí íå èçìåíÿòü ñòàòóñ, ïîòîìó ÷òî «áûòü ìóñóëüìàíèíîì — ýòî ïðåèìóùåñòâî». Ìóñóëüìàíñêèå îðãàíèçàöèè óòâåðæäàþò, ÷òî â ãîä îêîëî 10 òûñ. õðèñòèàí îáðàùàåòñÿ â èñëàì. Èñòî÷íèê: Ïîðòàë-Êðåäî

Ó íîìåð³ âèêîðèñòàí³ àôîðèçìè Âîëîäèìèðà Êîäåáñüêîãî (ì.Ëóöüê).


6

ªâàíãåëüñüêà Åâàíãåëüñüêà Íèâà ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓƲÍÍß

ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ: Öåðêâà «Õë³á æèâèé» ì. Êîðîñòèø³â, âóë. Ëåí³íà, 23. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Â³ôºçäà» ì. Æèòîìèð, âóë. Øåëóøêîâà, 77 (ÄÊ «ÓÒÎû). Íåä³ëÿ 15.00. Öåðêâà «Íîâå Æèòòÿ» ð-í Êîðîñòèø³âñüêèé, ñ. Ãëèáî÷îê, âóë. Öåíòðàëüíà, 19. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðóæèí, âóë. Êîîïåðàòèâíà, 22. Íåä³ëÿ 10.00, Öåðêâà «Â³äêðèòå ñåðöå» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. Îçàä³âêà, âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 2. Íåä³ëÿ 10.00. Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ï.Êîìóíè, 58. Íåä³ëÿ 10.00, ñåðåäà 16.00.

 îñòàííþ ñóáîòó ñåðïíÿ â³äáóëîñÿ ñâÿòå âîäíå õðåùåííÿ ïî â³ð³. Äåâ’ÿòåðî ìîëîäèõ ëþäåé ç ê³ëüêîõ öåðêîâ íàøîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ íà âîäîéìèù³ ïîáëèçó áëàãîä³éíîãî öåíòðó «Â³äêðèòå ñåðöå» â ñåë³ Îçàä³âêà çàêëþ÷èëè çàâ³ò ç Áîãîì, äàâøè îá³òíèöþ ñëóæèòè Éîìó ÷èñòîþ, äîáðîþ ñîâ³ñòþ.  ì³ñò³ Ïîëòàâà â³äáóëîñÿ 璿çäíå ñâÿòêîâå áîãîñëóæ³ííÿ íà ÷åñòü ñâÿòà Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà. Íà ñâÿòî 璿õàëèñÿ áðàòè òà ñåñòðè ç öåðêîâ Ïîëòàâùèíè. Ãîëîâíèì ïðîïîâ³äíèêîì íà ñâÿò³ áóâ áðàò ç Á³ëîðóñ³¿ Ìèêîëà Ôåäîðîâ. Ïîì³÷íèê ºïèñêîïà ç ïèòàíü æ³íî÷îãî ñëóæ³ííÿ Îëåíà Ìèêîëà¿âíà Ñèëêà òàêîæ â³äâ³äàëà Ïîëòàâùèíó. Âîíà ïî çàâåðøåíí³ â’¿çäíîãî áîãîñëóæ³ííÿ ïðîâåëà ê³ëüêàãîäèííó çóñòð³÷ ç æ³íêàìè, äðóæèíàìè ïàñòîð³â òà ñëóæèòåë³. Âîíè ðàçîì ìîëèëèñÿ òà ïðîñëàâëÿëè Ãîñïîäà. Ïîì³÷íèê ºïèñêîïà ç ïèòàíü ìîëîä³æíîãî ñëóæ³ííÿ ïàñòîð öåðêâè «Â³äðîäæåííÿ» ì. Áåðäè÷³â Ñåðã³é Âàëåð³éîâè÷ Ñèëêà ðàçîì ç ìîëîä³æíèì ïàñòîðîì ïî Æèòîìèðùèí³ Àíäð³ºì Îëåêñàíäðîâè÷åì Áîðîä³í ïðîâåëè ìîëîä³æíå ç³áðàííÿ íà Ïîëòàâùèí³. ªïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé ç ñâî¿ì çàñòóïíèêîì Ìèõàéëîì Çàë³çíèì òà ïîì³÷íèêàìè ç ïèòàíü ìîëîä³æíîãî òà æ³íî÷îãî ñëóæ³ííÿ â³äïîâ³äíî Ñåðã³é òà Îëåíà Ñèëêà ³ ïàñòîð öåðêâè «Â³ôºçäà» ì. Æèòîìèð Ñåðã³é Ëÿëþê â³äâ³äàëè Ïîëòàâùèíó.

Öåðêâà «Âåëèêîãî äîðó÷åííÿ Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ñàáóðîâà, 92. Íåä³ëÿ 10.00. Öåðêâà «Â³ôàí³ÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ìåòàë³ñò³â, 55. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Âåô³ëü» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. ϳäãîðîäíº, âóë. Ìèðó, 28. Íåä³ëÿ 9.00, 15.00. Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðîìàí³â, âóë. Øåâ÷åíêà, 171. Íåä³ëÿ 15.00. Öåðêâà «Â³äðîäæåííÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ï.Êîìóíè, 58. Íåä³ëÿ 14.00. Öåðêâà «Ïðåîáðàæåííÿ» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. Îáóõ³âêà, âóë. Ìèðó, 38. Íåä³ëÿ 9.00, ñåðåäà 9.00, ï’ÿòíèöÿ 19.00. Öåðêâà «Âîçíåñ³ííÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ïåðåìîãè 2 (áóäèíîê äëÿ ïðèñòàð³ëèõ) Íåä³ëÿ 10.00. ñóáîòà 10.00. Öåðêâà ժ ì. Áåðäè÷³â, âóë. Âîéêîâà, 63 Íåä³ëÿ 9.00 Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» îáë. Æèòîìèðñüêà, ñìò. ×óäí³â, ïðîâ. Ïóøê³íà, 1. Íåä³ëÿ 12.00. ²ÍÍÈÖÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ: Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í Ïîãðåáèùåíñüêèé ñ. Î÷åðåòíÿ, âóë. Çàë³çíè÷íà 37 Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ì. ³ííèöÿ, âóë. Âàòóò³íà, 13 Íåä³ëÿ 10.00, 18.00, â³âòîðîê 19.00, ï’ÿòíèöÿ 19.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ì. ²ë³íö³, âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 1 Íåä³ëÿ 10.00, 17.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í ²ëë³íåöüêèé, ñ. Ñîðîêà Íåä³ëÿ 10.00, 17.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í Êîçÿòèíñüêèé, ñ. Òåðí³âêà Íåä³ëÿ 14.00, Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ», ð-í Êîçÿòèíñüêèé, ñ. Êàøïåð³âêà, âóë. ˳ñîâà, 33. Íåä³ëÿ 10.00

ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ ² ÂÈÄÀÂÅÖÜ: Æèòîìèðñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ Ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ ÕªÂ. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: Ïåòðî Çàë³çíèé. ³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð: Àíäð³é Áîðîä³í.

²ÑÒ² Ç ªÂÀÍÃÅËÜÑÜÊÈÕ ÏÎ˲Â

Ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Ïîëòàâùèí³ Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷ dzáðîâ ïðîâ³â ðîáî÷ó íàðàäó – çóñòð³÷ ç ïàñòîðàìè òà ñëóæèòåëÿìè Ïîëòàâùèíè. Íà Çóñòð³÷³ áóëè ïðèñóòí³ìè òàêîæ ºïèñêîï Ïåòðî Çàë³çíèé ç ñâî¿ìè ïîì³÷íèêàìè. Ñëóæèòåë³ îáãîâîðèëè ðÿä ïèòàíü ñòîñîâíî æèòòÿ òà ñëóæ³ííÿ öåðêîâ.

Ïîì³÷íèê ºïèñêîïà ç ïèòàíü ìîëîä³æíîãî ñëóæ³ííÿ ïàñòîð öåðêâè «Â³äðîäæåííÿ» ì. Áåðäè÷³â Ñåðã³é Âàëåð³éîâè÷ Ñèëêà â³äâ³äàâ ³ííè÷÷èíó ïîáóâàâøè íà ðàíêîâîìó íåä³ëüíîìó áîãîñëóæ³íí³ â öåðêâ³ «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñ. Êàøïåð³âêà. Çàñòóïíèê ºïèñêîïà ïàñòîð öåðêâè «Ïðåîáðàæåííÿ» ñ. Îáóõ³âêà Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷ â³äâ³äàâ íåä³ëüíå áîãîñëóæ³ííÿ ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Âåô³ëü» ñ. ϳäãîðîäíº. Ñëóæèòåëü ïîä³ëèâñÿ Ñëîâîì òà ïî çàâåðøåíí³ ñëóæ³ííÿ ïîñï³ëêóâàâñÿ ç áðàòàìè òà ñåñòðàìè. Ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³ ïàñòîð öåðêâè «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì. Áåðäè÷³â Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ Çàáºë³í â³äâ³äàâ Êè¿âùèíó ïîáóâàâøè íà ðàíêîâîìó íåä³ëüíîìó áîãîñëóæ³íí³ â ïîì³ñí³é öåðêâ³ «Â³ôàí³ÿ» ì. Êè¿â.  îñòàííþ íåä³ëþ ñåðïíÿ ï³ä âå÷³ð ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³ Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ Çàáºë³í ïðîâ³â çàñ³äàííÿ Ðàäè îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ. Íà çàñ³äàíí³ áóâ ïðèñóòí³é ³ ºïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé. Ñëóæèòåë³ ï³äâåëî ï³äñóìîê çà ë³òî ³ ïëàíóâàëè ïðîâåäåííÿ îñ³íí³õ ñëóæ³íü. Áóëî ïðèéíÿòî â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ ïî äåÿêèõ òåðì³íîâèõ ïèòàííÿõ. Ðåâíî äÿêóâàëè òà ïðîñèëè Áîãà áëàãîñëîâèòè ¿õ ïëàíè íà îñ³íü. Ðåã³îíàëüíèé ñëóæèòåëü âñåñâ³òíüî¿ ì³ñ³¿ «Ãåäåîí» Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷ Þð÷óê ïîáóâàâ íà çóñòð³÷³ Áåðäè÷³âñüêîãî çàãîíó ö³º¿ ì³ñ³¿ äå ðàçîì ç ¿¿ ïðàö³âíèêàìè äÿêóâàëè Áîãà çà ïðîéäåíèé øëÿõ òà ïðîñèëè Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ íà ïîäàëüøó ïðàöþ. À òàêîæ âèáðàëè äåëåãàò³â íà êîíôåðåíö³þ ì³ñ³þ «Ãåäåîí» ÿêà â³äáóäåòüñÿ â ïîëîâèí³ âåðåñíÿ â ì. Áåðäÿíñüê.

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÆÒ ¹ 258 Âèõîäèòü ùîì³ñÿ÷íî. Äðóêóºòüñÿ íà ïîæåðòâè ÷èòà÷³â. Çà çì³ñò òà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ¿¿ àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯: 13303 Æèòîìèðñüêà îáë, ì. Áåðäè÷³â 3,à/ñ 14 e-mail: openheart65@mail.ru www.zhitomir.ufcu.com.ua

¹ ¹94(133) (138)Âåðåñåíü Êâ³òåíü 2011 2011ð³ê ð³ê

ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÈÉ ÃÓÌÎÐ Âñòðå÷àþòñÿ óòâåðæäåííûé õðèñòèàíèí ñ çàêîðåíåëûì êðèøíàèòîì. Çàâÿçûâàåòñÿ ó íèõ áåñåäà. Õðèñòèàíèí, çíà÷èò, ðàññêàçûâàåò åìó ïðî àä, ïðî ðàé, î ñóùíîñòè è íåîáõîäèìîñòè ïîêàÿíèÿ. Êðèøíàèò âûñëóøèâàåò, à çàòåì ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ è ñåðüåçíîñòüþ íà ëèöå îòâå÷àåò: – Àä, ðàé – åðóíäà âñå ýòî! Ìíå òåïåðü ãëàâíîå, ÷òîáû â ñëåäóþùåé æèçíè äåðåâîì íå ñòàòü… ×óæîé äÿäÿ áåëîêóðîìó ìàëü÷èêó ãîâîðèò: – Óõ òû êàêîé! ß âîëê, õî÷ó òåáÿ ñúåñòü! À îí åìó â îòâåò: – Âñÿêàÿ íåïðàâäà åñòü ãðåõ! – Çäðàâñòâóéòå! Îò âàñ ìîæïîçâîíèòü? – Çâîíè, ñûí ìîé, òîëüêî àêêóðàòíåé ñ êîëîêîëàìè! íî

Äåâî÷êà èç âîñêðåñíîé øêîëû âñòðå÷àåò ïàñòîðà â öåðêâè è ãîâîðèò: – Ïàñòîð, à õîòèòå ÿ âàì àíåêäîò ðàññêàæó? – Íó, ÿ æå âñå-òàêè ÏÀÑÒÎÐ!.. – Íè÷åãî, íè÷åãî! ß Âàì äâà ðàçà ðàññêàæó!.. Âîïðîñ: – Ïî÷åìó Áîã ïåðâûì ñîçäàë ìóæ÷èíó, à çàòåì æåíùèíó? Îòâåò: – Îí ïðîñòî íå õîòåë, ÷òîáû Åìó ñîâåòîâàëè… Â îòâåò íà æåëàíèå âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé îñíàùàòü ñâîè àâòî, êàê ìèíèìóì, âîñåìüþ ïîäóøêàìè áåçîïàñíîñòè, ðîññèéñêèé àâòîïðîì çàÿâèë, ÷òî íà ñîâðåìåííûå òèïû àâòîìîáèëåé áóäåò óñòàíàâëèâàòüñÿ, êàê ìèíèìóì, âîñåìü èêîí ïî âñåìó ñàëîíó! Íà ïðîïîâåäè: – Ïî÷åìó, êîãäà Èèñóñ âîñêðåñ, Îí ñíà÷àëà ÿâèëñÿ æåíùèíå? – Äà ïîòîìó, ÷òî Îí õîòåë, ÷òîáû î Åãî âîñêðåñåíèè óçíàëè âñå! Âñòðåòèâ íà óëèöå ïåðâîãî ëåíòÿÿ è çàâñåãäàòàÿ âñåõ êàáàêîâ â îêðóãå, ïàñòîð, ê óäèâëåíèþ ïðîõîæèõ, ñåðäå÷íî ïîæàë åìó ðóêó è ñêàçàë: - Î÷åíü, î÷åíü ðàä, ñûí ìîé, ÷òî òû, íàêîíåö, ñòàë íà íîâûé ïóòü! Åñëè áû òû òîëüêî çíàë, êàêîå îãðîìíîå óäîâëåòâîðåíèå ÿ èñïûòàë, óâèäåâ òåáÿ â÷åðà â öåðêâè! Ñóäÿ ïî áðîâÿì, ïüÿíèöà áûë óäèâëåí íå ìåíüøå äðóãèõ. - Òàê âîò, îêàçûâàåòñÿ, êóäà ìåíÿ çàíåñëî â÷åðà! - ñêàçàë îí, ïðèäÿ â ñåáÿ. Èñòî÷íèê: www.invictory.org

Äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó. Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â , ïîñèëàííÿ íà «ªÍ» îáîâ ÿçêîâå. ϳäïèñàíî äî äðóêó 1.09.2011ð. ³ääðóêîâàíî â ÑÏ ÊÒÂÏ «ÀËÅÔ», ì. ³ííèöÿ. Íàêëàä: 2000 ïðèì³ðíèê³â.

Evangelska nuva  

Evangelska nuva

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you