Page 1

¹ 10 (146) Æîâòåíü 2012 ð³ê

×ÈÒÀÉÒÅ Ó ÍÎÌÅв

ÑËÎÂÎ ªÏÈÑÊÎÏÀ

*** Ñâîþ ëþáîâ ÿâèâ Òâîðåöü äåðæàâíèé, Ïðèéøîâ íà ãð³øíó çåìëþ Áîæèé Ñèí, Çàëèøèâ âåëè÷ ³ Îòö³âñüêó ñëàâó,  ëþäñüêîìó ò³ë³ âîïëîòèâñÿ ³í.

ÁËÀÃÀ ²ÑÒÊÀ ÁÅÐÄÈײÂÑÜÊÀ «Ô²ËÀÄÅËÜԲ߻ ÑÂßÒÊÓÂÀËÀ «ÄÅÍÜ ÏÎÄßÊÈ» Ñòîð. 2

ÑÂßÒÎ «ÆÍÈ» Ó ÐÓÆÈͲ Ñòîð. 3

ÑÅ̲ÍÀÐ Â ÏÎËÒÀ² Ñòîð. 4

ÄÂÀÄÖßÒÜ ÐÎʲ ÑÅ̲ÍÀв¯ ÒÀ ÂÈÏÓÑÊ Ñòîð. 5

Îäíîãî ðàçó äî îäíîãî ìóäðîãî ÷îëîâ³êà, ÿêèé áóâ ðàäíèêîì Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà ïðèéøîâ îäèí ëóêàâèé òà ïèõàòèé ÷îëîâ³ê ³ç ÷èñëà éîãî çíàéîìèõ ³ ñêàçàâ: «Ïîñëóõàé, òè òàêèé ìóäðèé ÷îëîâ³ê, õî÷ó ç òîáîþ ïîðàäèòèñÿ. ß õî÷ó ïî÷àòè íîâó ðåë³ã³þ, ùî ìåí³ äëÿ öüîãî ïîòð³áíî, ùîá ëþäè ï³øëè çà ìíîþ?». Ìóäðèé ÷îëîâ³ê ìàéæå áåç çàòðèìêè ñêàçàâ: «Ï³äè íà öåíòðàëüíó ïëîùó Ïàðèæà ³ òàê ùîá âñ³ ïî÷óëè çàÿâè, ùî òè â íàçíà÷åíèé ÷àñ ïîìðåø ³ íà òðåò³é äåíü ï³ñëÿ öüîãî âîñêðåñíåø, óìðè, âîñêðåñíè ³ òîä³ ìîæåø ïî÷èíàòè íîâó ðåë³ã³þ». Òè ìîæåø ñêàçàòè íà öå: «Öå íå ìîæëèâî». Òàê, öå ä³éñíî íå ìîæëèâî, àëå òàêèé âèïàäîê ìàâ ì³ñöå â ³ñòî𳿠ëþäñòâà. «Òàê öå æ ðåë³ã³ÿ», – ìîæåø ñêàçàòè òè. ͳ, öå íå ðåë³ã³ÿ, öå ñàìå æèòòÿ. ²ñòîð³ÿ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ìàéæå äâ³ òèñÿ÷³ ðîê³â òîìó íà çåìë³ æèâ îäèí ÷îëîâ³ê íà ³ì’ÿ ²ñóñ, ÿêèé áóâ íå ïðîñòî ëþäèíîþ.  â³ö³ òðèäöÿòè ðîê³â ³í ïî÷àâ ñâîº ñëóæ³ííÿ, ÿêå ïðîäîâæèëîñÿ òðè ç ïîëîâèíîþ ðîêè. Íà ïðîòÿç³ öüîãî ÷àñó ³í â÷èâ ëþäåé ïðî òå, ùî º Öàðñòâî Áîæå, ³ ÿêå âîíî. ³í çö³ëþâàâ âñ³õ õâîðèõ ùî ïðèõîäèëè äî Íüîãî ³ íàâ³òü òèõ ùî ìàëè íå âèë³êîâí³ õâîðîáè. ³í çâ³ëüíÿâ ëþäåé â³ä âëàäè òà ñèäè äèÿâîëà, âèãàíÿþ÷è ç íèõ á³ñ³â îäíèì ò³ëüêè ñëîâîì. ³í ïðîùàâ ëþäÿì ãð³õè, â³äíîâëþþ÷è ¿õ ïðàâåäí³ñòü, ³ íàâ³òü âîñêðåøàâ ìåðòâèõ ³ çâåðøóâàâ áàãàòî ³íøèõ ÷óäåñ, àëå ñàìå á³ëüøå, ùî â³äð³çíÿëî Éîãî, öå áóëà Éîãî ëþáîâ, ÿêó ³í ìàâ äî Ñâîãî Îòöÿ-Áîãà ³ ÿêó ³í áàæàâ ïåðåäàòè ëþäÿì. ϳñëÿ òðüîõ ç ïîëîâèíîþ ðîê³â ðåë³ã³éí³ ëþäè òîãî ÷àñó

ÏÎÅÒÈ×ÍÈÌ ÐßÄÊÎÌ

Äëÿ Êîãî â íåá³ ç³ðêà çàñâ³òèëàñü! ßêèé ïðèéøîâ íà çåìëþ ñëàâíèé ã³ñòü? Òüìè Àíãåë³â íà íåáåñàõ ç’ÿâèëèñü, Çâ³ñòèâøè ëþäÿì ðàä³ñíóþ â³ñòü. Õòî íàðîäèâñÿ â òèõ óáîãèõ ÿñëàõ? ×îìó òàê ñïîëîøèâñÿ ²ðîä çëèé? ×îìó ó ³ôëåºì çàã³í ïîì÷àâñÿ ²ç âî¿í³â, ³ íåìîâëÿò ïîáèâ? Éîìó ïðèíåñëè çîëîòî ³ ñìèðíó, ² ëàäàí ìóäðåö³ Éîìó äàëè; Õðèñòîñ ïðèéøîâ â öåé ñâ³ò ÿê Æåðòâà ìèðíà, Ùîá çàâäÿêè ö³é æåðòâ³ ìè æèëè. ×è æ íå áóëî â ïàëàöàõ ì³ñöÿ Éîìó, ² íå çíàéøëîñü ðîçê³øíèõ êèëèì³â, Ùîá óñòåëèòè ä³ë ³ ñò³íè â äîì³, Äå ìàâ ç’ÿâèòèñü Ñëàâíèé Öàð öàð³â?

ñõîïèëè Éîãî, íàêàçàëè áè÷óâàòè ³, â ê³íö³ ê³íö³â, êàç íèëè Éîãî ðóêàìè ðèìñüêèõ ñîëäàò³â, ïîâ³ñèâøè Éîãî íà õðåñò³ ì³æ äâîìà ðîçá³éíèêàìè. ϳñëÿ ÷îãî ïåðåêîíàâøèñü, ùî ³í ïîìåð, ïîêëàëè Éîãî ò³ëî â ãðîáíèöþ âèñ³÷åíó â ñêàë³, ïðèâàëèâøè äî ¿¿ âõîäó âåëèêèé êàì³íü. «Òàê, ïå÷àëüíà ³ñòîð³ÿ», – ñêàæåø òè. Àëå öå ùå íå ê³íåöü. ×åðåç òðè äí³ êàì³íü â³ä âõîäó äî ãðîáíèö³ áóâ â³äâàëåíèé íà î÷àõ ó îñòîâï³ëî¿ îõîðîíè ³ ²ñóñ âîñêðåñ ³ç ìåðòâèõ, ÿâëÿþ÷èñü äëÿ Ñâî¿õ ó÷í³â íà ïðîòÿç³ ñîðîêà äí³â, áåñ³äóþ÷è ç íèìè ïðî Öàðñòâî Áîæå, ï³ñëÿ ÷îãî âèéøîâ ç íèìè çà ì³ñòî íà ãîðó Îëèâíó, ÿêà çàðàç íàõîäèòüñÿ â ²çðà¿ë³ íåïîäàë³ê ªðóñàëèìó, ï³äíÿâñÿ íà ¿õ î÷àõ â íåáî. (Çàê³í÷åííÿ íà ñòîð. 2.)

Ïðîïîâ³äü Êàðåíà ²ñîÿíà

×è æ íå áóëî ïðîñòîðî¿ ê³ìíàòè ² ë³æêà äîðîãî íå áóëî, Ùî ó õë³âó Éîãî ñïîâèëà ìàòè, Ñâîº Éîìó â³ääàþ÷è òåïëî? ×è æ íå áóëî êîøòîâíîãî êàì³ííÿ É äîðîãîö³ííèõ ãàðíèõ ïåëþøîê, Ùî ó ñòàðåíüêèõ ÿñåëüêàõ, íà ñ³í³ Çíàéøîâ ïðèòóëîê ³ñòèííèé ïðîðîê? ×îì ìóäðåö³ òàì íà êîë³íà âïàëè, Ñõèëèâøèñÿ äî í³æíîãî ëèöÿ? Ùî çà Äèòèíà â ÿñëàõ òèõ ëåæàëà? Õðèñòîñ Ãîñïîäü – îñü Õòî Äèòèíà öÿ! ijéøëà é äî íàñ òà íîâèíà ÷óäåñíà, Áîã Ñàâàîô Ñïàñèòåëÿ íàì äàâ! À ùî áóëî á, ÿêáè Îòåöü Íåáåñíèé Íà çåìëþ Ñâîãî Ñèíà íå ïîñëàâ? ×åðåç Õðèñòà ìè ìàºìî ñïàñ³ííÿ, ² ³í ç íàñ âñ³ ïðîâèíè òÿæê³ çíÿâ; Âåëèêèé Áîã ÿâèâ áëàãîâîë³ííÿ Äëÿ âñ³õ, õòî â³ñòü öþ ðàä³ñíó ïðèéíÿâ. ×è æ áóäåìî ìè äî Òâîðöÿ áàéäóæ³? Íàì Áîã â ²ñóñ³ âñ³ ãð³õè ïðîñòèâ! Ùàñëèâ³ ìè ç òîáîþ, ëþáèé äðóæå, Ùî Áîã íàì Ñèíà Ñâîéîãî â³äêðèâ.

ÏÓÒÜ Ê ÏÎÌÀÇÀÍÈÞ – ÏÎËÍÀß ÊÀÏÈÒÓËßÖÈß ÒÂÎÅÃÎ ÖÀÐÑÒÂÀ

Ðàä³éìî é ñëàâìî Ãîñïîäà Ñâÿòîãî! Ñïàñèòåëü ìèðó íàðîäèâñÿ íàì! Ïðèéäåìî ç ñëàâîñë³â’ÿìè äî Íüîãî! Õàé äóõ Ñâÿòèé äàñòü â³ä÷óòòÿ ñåðöÿì!

Ñòîð. 6

Ñâÿòêîâèé äåíü ³ ðàä³ñíèé ñüîãîäí³, Õâàëîþ õàé íàïîâíÿòüñÿ âóñòà, Ìè, ïî âåëèê³é ìèëîñò³ Ãîñïîäí³é, dzáðàëèñü, ùîá ïðîñëàâèòè Õðèñòà! Íåíà÷å â÷îðà ñòàëàñü öÿ ïîä³ÿ, ² ðàä³ñòü íå â³äí³ìåòüñÿ ó íàñ! Ðîäèâñÿ íàì Ñïàñèòåëü ³ Ìåñ³ÿ, Òîé, Õòî íà â³êè â³÷í³¿ íàñ ñïàñ! Õàé áóäå ðàä³ñòü ó Ñâÿòîìó Äóñ³! Õàé äîáðà â³ñòü íàðîäè ïðîñâ³òèòü, Òà â³ñòü, ùî â Íàçîðÿíèí³ ²ñóñ³ Îòåöü Íåáåñíèé êîæíîãî ïðîñòèòü!

²Ä²ÄÈÍÈ Â²ÍÍÈ××ÈÍÈ

Àì³íü Ñâ³òëàíà ÏÀÞÑÎÂÀ.

Ó íàñòóïíîìó íîìåð³

Íå ìîæåò áûòü èñòèíû âíå Õðèñòà, à Õðèñòà âíå èñòèíû.


2

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

¹ 10 (146) Æîâòåíü 2012 ð³ê

²ÒÀªÌÎ!

ÑÂßÒÊÓªÌÎ

ÑËÎÂÎ ªÏÈÑÊÎÏÀ

ªÏÈÑÊÎÏ ÒÀ ÑËÓÆÈÒÅ˲ ²ÒÀÞÒÜ Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß:

ÁÅÐÄÈײÂÑÜÊÀ «Ô²ËÀÄÅËÜԲ߻ ÑÂßÒÊÓÂÀËÀ «ÄÅÍÜ ÏÎÄßÊÈ»

ÁËÀÃÀ ²ÑÒÊÀ

7 æîâòíÿ – Íàòàë³þ Ìèõàéë³âíó Ê˲ÙÓÊ, äðóæèíó äèÿêîíà, ì. Áåðäè÷³â

 ê³íö³ âåðåñíÿ â ïîì³ñí³é öåðêâ³ «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì³ñòî Áåðäè÷³â â³äáóëîñÿ ñâÿòî ïîäÿêè Ãîñïîäà çà âñ³ ïëîäè ô³çè÷í³, ÿê³ Áîã äîïîì³ã âèðîñòèòè òà ç³áðàòè, à òàêîæ äÿêóâàëè Áîãà çà õë³á äóõîâíèé Éîãî Ñëîâî.

9 æîâòíÿ – ³êòîð Ìèêîëàéîâè÷ ÂÎËÈÍÖß, ïàñòîðà, ñ. Êàøïåð³âêà; 10 æîâòíÿ – Îëåêñàíäðà Ôðàíöîâè÷à ÁÎÐÈÌÑÜÊÎÃÎ, ïàñòîðà, ñìò. Ðóæèí;

Ùå ç ñàìîãî ðàíêó çàäîâãî äî ïî÷àòêó ñâÿòêîâîãî áîãîñëóæ³ííÿ ïî÷àëè ïðèáóâàòè áðàòè òà ñåñòðè ùîá ïðèêðàñèòè ñòåíä òà âñòèãíóòè ïîñï³ëêóâàòèñÿ îäèí ç îäíèì. Íà ñâÿòî ïðèáóëè çàïðîøåí³ ãîñò³ ïàñòîðè öåðêîâ ÿê³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äàòè ñâÿòêîâå áîãîñëóæ³ííÿ. Öå ïàñòîð öåðêâè «Â³äêðèòå ñåðöå» ñåëî Îçàä³âêà Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷ Þð÷óê, ïàñòîð öåðêâè «Âåô³ëü» ñåëî ϳäãîðîäíº Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé, ïàñòîð öåðêâè «Âåëèêîãî äîðó÷åííÿ ²ñóñà Õðèñòà» ì³ñòî Áåðäè÷³â Ðóñëàí Âàëåð³éîâè÷ Âîëêîâ, ïàñòîð öåðêâè «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðóæèí Îëåêñàíäð Ôðàíöîâè÷ Áîðèìñüêèé.

10 æîâòíÿ – Íàä³þ Âîëîäèìèð³âíó ѲÊÀ×ÈÍÓ, äðóæèíó äèÿêîíà, ì. Áåðäè÷³â; 13 æîâòíÿ – ²ãîðÿ Îëåêñàíäðîâè÷à ×ÓÉÊÎÂÀ, äèÿêîíà, ì. Æèòîìèð; 23 æîâòíÿ – ²ãîðÿ Ñòàí³ñëàâîâè÷à ÓÁÈÉÂÎÂÊ, ïàñòîðà, ì. Ïîëòàâà;

Òàêà ïðèñóòí³ñòü ïàñòîð³â ãîâîðèòü äðóæáó, ìèð òà çëàãîäó. Ïîì³ñíà öåðêâà ãîòóâàëàñÿ äî öüîãî ñâÿòà ³ âñ³ áàæàëè ïîñëóæèòè õòî ï³ñíÿìè, õòî â³ðøàìè, à õòî ñâ³ä÷åííÿìè âåëèêî¿ ëþáîâ³ Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà. Ïàñòîðè ñëóæèëè Ñëîâîì, ï³ñíÿìè òà â³ðøàìè ñëóæèëè ä³òè, ìîëîäü òà äîðîñë³, à âñ³ ïðèñóòí³ íàñîëîäæóâàëèñÿ ïðèñóòí³ñòþ Âñåìîãóòíüîãî Áîãà ÷èº ²ì'ÿ ïðîñëàâëÿëîñÿ. Ïî çàâåðøåíí³ ñâÿòêîâîãî áîãîñëóæ³ííÿ áðàòè òà ñåñòðè ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæèòè ñâÿòî çà ùåäðî íàêðèòèìè ñòîëàìè ÿê³ òàê ëþá'ÿçíî ïðèãîòóâàëè ÷ëåíè ïîì³ñíî¿ öåðêâè. Òîæ ñâÿòî óäàëîñü, ìàéæå ï³ä âå÷³ð ïî÷àëè ðîçõîäèòèñÿ ïî äîì³âêàõ íåñó÷è ç ñîáîþ ðàä³ñòü òà äîáðèé íàñòð³é. Âàëåð³é ÂËÀ×ÈÃÀ.

25 æîâòíÿ – Áðîí³ñëàâó Àäàì³âíó ×ÓÄÎÂÑÜÊÓ, âäîâó ïàñòîðà, ñ. Ðóäíÿ; 26 æîâòíÿ – Ãàëèíó ³êòîð³âíó ÁÎÃÓÑËÀÂÅÖÜ, äðóæèíà ïàñòîðà, ì. Êðàñèë³â;

ÄÅÍÜ ÏÎÄßÊÈ ÃÎÑÏÎÄÓ Â Î×ÅÐÅÒͲ

Äóæå ðàä³ñíèì òà ùàñëèâèì âèäàâñÿ äëÿ áðàò³â òà ñåñòåð ïîì³ñíî¿ öåðêâè â ñåë³ Î÷åðåòíÿ Ïîãðåáèùåíñüêîãî ðàéîíó ùî íà ³ííè÷÷èí³ ðàíîê â îñòàííþ íåä³ëþ âåðåñíÿ. Öüîãî äíÿ ñ³ëüñüêà öåðêâà âèð³øèëà äÿêóâàòè Áîãà çà ùåäðèé óðîæàé çåìíèõ äàð³â òà çà äàðè äóõîâí³ ÿêèìè Áîã íàãîðîäèâ êîæíîãî õðèñòèÿíèíà.

30 æîâòíÿ – Ïàâë³íó Àðêà䳿âíó ÑϲÂÀÊ, äðóæèíó äèÿêîíà, ì. ³ííèöÿ.

ÁÀÆÀªÌÎ ÙÀÑÒß, ÇÄÎÐÎ’ß, ÓÑϲղ ÒÀ ÁÎÆÎÃÎ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß!

Õàé ñåðöå Âàøå ìóäð³ñòü â³ä÷óâàº, Äóøà çàïàë þíà÷èé íå âòðà÷àº, Äîñòàòêó ïîâíà ÷àøà íå çàâàäèòü, Çäîðîâ’ÿ íå ï³äâîäèòü ³ íå çðàäèòü.

Íà ñâÿòî ïðèáóâ ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî ³ííè÷÷èí³ Âàëåð³é Ìîéñåºâè÷ Áàá³é ðàçîì ç ïàñòîðîì Êàðåíîì Ãðèãîð³ ²ñîÿí, à òàêîæ çàâ³òàëè ãîñò³ ç Áåðäè÷åâà, ªïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé ç ñâî¿ì çàñòóïíèêîì ïàñòîðîì öåðêâè «Ïðåîáðàæåííÿ» ñ. Îáóõ³âêà ùî ïîáëèçó Áåðäè÷åâà Ìèõàéëîì Ìèêîëàéîâè÷åì Çàë³çíèì òà ïîì³÷íèêîì ç ïèòàíü ìîëîä³æíîãî ñëóæ³ííÿ ïàñòîðîì öåðêâè «Â³äðîäæåííÿ» ì. Áåðäè÷³â Ñåð㳺ì Âàëåð³éîâè÷åì Ñèëêà. Áðàòè ñëóæèëè Ñëîâîì òà âñ³ ðàçîì ùèðî òà ñåðäå÷íî äÿêóâàëè Ãîñïîäà â ìîëèòâàõ òà ñï³âàþ÷è ïñàëì³â ÿêèìè ïðîñëàâëÿëè Òâîðöÿ. Ïî çàâåðøåííÿ ñâÿòêîâîãî áîãîñëóæ³ííÿ áðàòè òà ñåñòðè ùå äîâãî ñï³ëêóâàëèñÿ òà ìîëèëèñÿ çà ïîòðåáè, íó à ïîò³ì çâ³ñíî ñâÿòêîâèé îá³ä ³ ïðîäîâæåííÿ ñï³ëêóâàííÿ. Ñåðã³é ÒÊÀ×ÓÊ.

(Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà ñòîð. 1.)

«Òàê, àëå ÿêå öå ìຠâ³äíîøåííÿ äî ìåíå?», – ìîæåø çàïèòàòè òè. Òå, ùî ²ñóñ Õðèñòîñ ñòàâ Ñïàñèòåëåì äëÿ âñ³õ ëþäåé, äàðóþ÷è â³÷íå æèòòÿ â Éîãî Öàðñòâ³ êîæíîìó, õòî óâ³ðóº â Íüîãî ÿê â ñâîãî ²ñêóïèòåëÿ ³ Ãîñïîäà. ³í ñêàçàâ: « ß âîñêðåñåííÿ é æèòòÿ. Õòî â³ðóº â Ìåíå, õî÷ ³ âìðå, áóäå æèòè.». Á³áë³ÿ â÷èòü íàñ, ùî Â³í ºäèíèé øëÿõ æèòòÿ, òîìó ùî íåìà ³íøîãî ³ìåí³ ï³ä íåáîì äàíîãî ëþäÿì äëÿ ñïàñ³ííÿ. Òè ìîæåø ñêàçàòè: «À ÿê æå ³íø³ ðåë³ã³¿, àäæå âîíè òàêîæ ãîâîðÿòü ïðî Áîãà?». Áîã ÿêèé ñòâîðèâ íåáî ³ çåìëþ îäèí ºäèíèé, äóìàþ òè ç öèì ïîãîäèøñÿ. Ùî ²ñóñ Õðèñòîñ áóâ íàðîäæåíèé â³ä Áîãà öå òàêîæ î÷åâèäíî, òîìó ùî í³õòî íå ñîòâîðèâ ñò³ëüêè ÷óäåñ ÿê ³í. Òîìó ÿêáè ñïàñ³ííÿ ëþäñüêî¿ äóø³ áóëî ìîæëèâèì áóäü ÿêèì ³íøèì ñïîñîáîì, òî Áîã, ÿêèé º ëþáëÿ÷èé Îòåöü, íå ñòàâ áè æåðòâóâàòè ñâî¿ì ºäèíèì Ñèíîì äëÿ ö³º¿ ìåòè. Êð³ì òîãî, ²ñóñ ñêàçàâ: «ß äîðîãà, ³ ïðàâäà, ³ æèòòÿ. Äî Îòöÿ íå ïðèõîäèòü í³õòî, ÿêùî íå ÷åðåç Ìåíå», – ³ òå, ùî ³í íå ò³ëüêè ïîìåð, àëå ³ âîñêðåñ, ãîâîðèòü ïðî òå, ùî öå íå ïóñò³ ñëîâà. ³í æèâèé ñüîãîäí³ ³ ñòóêຠäî òâîãî ñåðöÿ, áàæàþ÷è ñïàñòè òâîþ äóøó â³ä â³÷íîãî îñóäó. Äëÿ òîãî, ùîá òîá³ ñïàñòèñÿ, òîá³ íåîáõ³äíî ïîêàÿòèñÿ â ñâî¿õ ãð³õàõ ³ âèçíàòè ²ñóñà Õðèñòà ñâî¿ì Ãîñïîäîì ³ Ñïàñèòåëåì, ïðèéíÿòè Éîãî â ñâîº ñåðöå ³ äîâ³ðèòè Éîìó âñå ñâîº æèòòÿ. Òè ìîæåø çðîáèòè öå ïðÿìî çàðàç, ïîìîëèòèñÿ Áîãó â ñëóõ òàêîþ ìîëèòâîþ çíàþ÷è â ñâîºìó ñåðö³ ùî ³í ÷óº òåáå: «Äîðîãèé Íåáåñíèé Îòåöü! ß ïðèõîäæó äî Òåáå çàðàç. ß çâåðòàþñÿ äî Òåáå ³ ïðîøó ïðîñòè ìåí³ âñ³ ìî¿ ãð³õè, ÿê³ ÿ çðîáèâ â ìîºìó æèòò³, Îòåöü ÿ â³ðþ, ùî Òè ïîñëàâ Ñâîãî Ñèíà ²ñóñà Õðèñòà, ßêèé Ñâîºþ ñìåðòþ íà õðåñò³ âèêóïèâ ìåíå â³ä ãð³õà ³ âîñêðåñ ³ç ìåðòâèõ, ùîá äàòè ìåí³ â³÷íå æèòòÿ. ²ñóñ, ÿ ïðîøó Òåáå, ââ³éäè â ìîº ñåðöå, ïðèéäè â ìîº æèòòÿ, ³ áóäü ìî¿ì Ãîñïîäîì ³ Ñïàñèòåëåì. Îòåöü, ÿ äÿêóþ Òåáå, ùî ó Õðèñò³ ²ñóñ³ Òè ïðèéíÿâ ìåíå â ÷èñëî Ñâî¿õ ä³òåé, ³ Êðîâ ²ñóñà Õðèñòà îìèëà ìåíå â³ä âñÿêîãî ãð³õà. ß ïðîøó, íàïîâíè ìåíå Òâî¿ì Ñâÿòèì Äóõîì ³ äîïîìîæè ìåí³ ïðîæèòè ñâîº æèòòÿ ïî Òâî¿é âîë³.  ³ì’ÿ ²ñóñà Õðèñòà. Àì³íü!». ßêùî òè ùèðî ³ â³ä óñüîãî ñåðöÿ ïîìîëèâñÿ ö³ºþ ìîëèòâîþ, òî äîçâîëü ìåí³ ïðèâ³òàòè òåáå ç íîâèì íàðîäæåííÿì. Òè ïîòðàïèâ äî Öàðñòâà ²ñóñà Õðèñòà, äå âñ³ â³ðóþ÷³ º ä³òüìè Áîæèìè, à òàêîæ áðàòàìè òà ñåñòðàìè ó Õðèñò³ ²ñóñ³. Òåïåð êîëè òè ïîâåðíóâñÿ äî Áîãà ëèöåì ³ ï³øîâ çà ²ñóñîì Õðèñòîì ó òåáå â ïåðåä³ ïðåêðàñíå æèòòÿ ç Áîãîì, ³ Áîã áàæàº, ùîá òè ïðèéíÿâ âñå, ùî ³í äàâ òîá³ ó Õðèñò³ ²ñóñ³ ùîá âèêîíàòè Éîãî âîëþ òóò íà çåìë³. Äëÿ òâîãî ðîñòó â â³ð³ òîá³ íåîáõ³äíî ï³çíàâàòè Áîãà, ÷èòàþ÷è Éîãî Ñëîâî – Á³áë³þ. Òè òåïåð ìîæåø ñï³ëêóâàòèñÿ ç Íèì â ìîëèòâ³ ÿê ç ñâî¿ì Îòöåì, çâåðòàþ÷èñü ³ ïðèõîäÿ÷è äî Íüîãî â ³ì’ÿ ²ñóñà Õðèñòà. Òè ìîæåø ðîçïîâ³ñòè ³íøèì ëþäÿì ïðî òå, ùî Áîã çðîáèâ ó òâîºìó æèòò³ ³ ÿê ³í ñïàñ òåáå, à òàêîæ òîá³ íåîáõ³äíî íàéòè â³ðóþ÷èõ, ÿê³ çìîæóòü òåáå íàñòàâèòè â Ñëîâ³ Áîæîìó.

ªïèñêîï Ï.Ì.Çàë³çíèé.

Íå óäèâëÿéòåñü, ÷òî â âàø îãîðîä êèäàþò ìíîãî ìàëåíüêèõ êàìíåé: ìàëåíüêèé êàìåíü êèíóòü ëåã÷å.


¹ 10 (146) Æîâòåíü 2012 ð³ê

3

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

ÌÈËÎÑÅÐÄß

ÑÂßÒÊÓªÌÎ

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÏÑÈÕÎËÎòß

˲ÊÈ Â²Ä ÁËÀÃÎIJÉÍÈÊÀ ÏÅÒÐÀ ÇÀ˲ÇÍÎÃÎ ÎÒÐÈÌÀËÈ Ä² ÁÅÐÄÈײÂÑÜʲ ØÊÎËÈ-²ÍÒÅÐÍÀÒÈ

ÑÂßÒÎ «ÆÍÈ» Ó ÐÓÆÈͲ

Ñåãîäíÿ ìû ðàññìîòðèì ïðèíöèïû, íà êîòîðûõ îñíîâàí óñïåõ. È ïîãîâîðèì î ïåðâîì èç íèõ –

Íå ëèøå ëîæêà äîðîãà äî îá³äó ³ êîìó çíàòè ïðî öå, ÿê íå ìåäèêàì? Ùåäðó ïîðö³þ ïîäÿêè îòðèìàâ â³ä ïðàö³âíèê³â ìåäè÷íèõ ïóíêò³â äâîõ áåðäè÷³âñüêèõ øê³ë-³íòåðíàò³â â³äîìèé íà Æèòîìèðùèí³ áëàãîä³éíèê Ïåòðî Çàë³çíèé, ÿêèé ïðèâ³ç äî çàêëàä³â âåëèêó ïàðò³þ ìåäïðåïàðàò³â. Íó, ïî-ïåðøå, êàæóòü ë³êàð³, íà ëþäåé âæå ÷àòóº ñåçîí ãðèïó, òîæ ê³ëüêà ÿùèê³â ç ïðîòèçàñòóäíèìè çàñîáàìè áóäóòü äóæå äîðå÷íèìè. Ïî-äðóãå, ùîéíî çàâåðøèëîñÿ ë³òî, ä³òè ïðîâåëè éîãî íà ïðèðîä³, ù³ëüíî êîíòàêòóþ÷è ç ôëîðîþ òà ôàóíîþ ³ ÷èìàëà

ê³ëüê³ñòü ïðåïàðàò³â ïðîòèãåëüì³íòíèõ – çíàõ³äêà, ö³íà ÿê³é ó ïðÿìîìó ñåíñ³ äóæå âèñîêà: îäíà óïàêîâêà òàêèõ ë³ê³â êîøòóº áëèçüêî 40 ãðí. Ùîäî æ øëóíêîâèõ çàñîá³â, ÿê³ òåæ ïðèâ³ç ³ç ñîáîþ ïðåçèäåíò áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Â³äêðèòå ñåðöå», òî âîíè ïîòð³áí³ â íåçàëåæíîñò³ â³ä ñåçîíó çàâæäè ³ âñþäè. ³ðà Ïàñòåðíàê, ë³êàð-ïåä³àòð Áåðäè÷³âñüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè³íòåðíàòó: « ijòè ïðèéøëè ï³ñëÿ ë³òí³õ êàí³êóë: áóâ êîíòàêò ³ç ïðèðîäîþ, áåçóìîâíî â³äáóëîñÿ ïåâíå çàðàæåííÿ. Ó âåðåñí³ ìè çàâæäè ïðîâîäèìî ïðîô³ëàêòè÷íèé êóðñ ë³êóâàííÿ, òàê ùî ö³ ïðåïàðàòè äóæå äîðå÷í³. Ìè äÿêóºìî ëþäÿì, ÿê³ îï³êóþòüñÿ ö³ºþ ñòîðîíîþ æèòòÿ íàøèõ âèõîâàíö³â. Íåõàé Áîã ¿ì äîïîìàãຠ³ ÷åêàºìî ó ãîñò³.» Íà 31 òèñ. ãðí. â³äâàíòàæèâ Ïåòðî Çàë³çíèé ë³ê³â â îäí³é øêîë³, íà òàêó ñàìó ñóìó – â ³íø³é. À ùå íå çàáóâ ïðî ãåð³àòðè÷íèé ïàíñ³îíàò, Ñîþç ³íâàë³ä³â ì³ñòà ³ ðàéîíó, ä³òåé-ñèð³ò òà öåðêâè. Àëå

â³äïî÷èâàòè í³êîëè, ÷àñ çíîâó áðàòèñÿ çà òåëåôîí: ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ º âåëèêà ïîòðåáà â àíòèá³îòèêàõ ³ â³òàì³íàõ, êàæå, òîæ ìîæå âäàñòüñÿ íàòðàïèòè íà ùîñü ïîä³áíå. Ïåòðî Çàë³çíèé, ïðåçèäåíò ÁÎ «Â³äêðèòå ñåðöå»: «ª áàæàííÿ ïðàöþâàòè äàë³: ìè çâåðòàºìîñÿ äî íàøèõ äðóç³â – ïèøåìî ëèñòè, òåëåôîíóºìî. ßêùî äåñü ùîñü çíàõîäèìî, ïðîäîâæóºìî íàø³ àêö³¿. Ïî ìåäèêàìåíòàõ ìè ñï³âïðàöþºìî ç Âñåóêðà¿íñüêèì ôîíäîì «Óêðà¿íà – ä³òÿì». Öå ÷óäîâ³ ëþäè, ÿê³ íàñ ïðåêðàñíî ðîçóì³þòü ³ çàâäÿêè ÿêèì ìè â³äâ³äóºìî ö³ çàêëàäè. Òà âëàñíå íå ëèøå ö³: ÿêóñü ÷àñòèíó ìåäèêàìåíò³â ìè ðîçäàºìî ä³òÿì-ñèðîòàì, ÿêóñü – ïðèõîæàíàì íàøèõ öåðêîâ.» Îëåêñàíäð ªÆÅËÜ, Þð³é Ãàâðèø, ÒÐÊ «Â²Ê».

 îñòàííþ íåä³ëþ âåðåñíÿ ùå çàäîâãî äî ïî÷àòêó áîãîñëóæ³ííÿ ïî÷àëè ïðèáóâàòè áðàòè òà ñåñòðè äî ïðèì³ùåííÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Ô³ëàäåëüô³ÿ» â ñåëèù³ Ðóæèí.

Ëþäè ïîñï³øàëè ïðèéòè òà ïðèíåñòè âñå íåîáõ³äíå äëÿ òîãî ùîá âñ³ì ðàçîì ùèðî òà ñåðäå÷íî äÿêóâàòè Áîãà ÿê çà ùåäðî âðîäèâøè çåìí³ ô³çè÷í³ ïëîäè òàê ³ çà äóõîâí³ ÿê³ ïðîÿâëÿþòüñÿ â æèòò³ êîæíîãî õðèñòèÿíèíà. Ñâÿòêîâå áîãîñëóæ³ííÿ òðîõè çàòÿãíóëîñÿ áî âñ³ ïðèñóòí³ áàæàëè ïðîñëàâèòè Ãîñïîäà õòî ï³ñíÿìè, õòî â³ðøàìè, à õòî ñâ³ä÷åííÿìè âåëèêî¿ ëþáîâ³ òà ìèëîñò³ Âñåìîãóòíüîãî Áîãà. Àëå í³õòî â öåé äåíü íå ïîñï³øàâ ðîçõîäèòèñÿ áî õîò³ëè ðàçîì ç ãîñòÿìè ùå ïîñï³ëêóâàòèñÿ çà ñâÿòêîâèì ñòîëîì. À â ãîñòÿõ ó íèõ ïîáóâàâ ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³ Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ Çàáºë³í ðàçîì ç áðàòàìè òà ñåñòðàìè. Òîæ áóëî ñ êèì òà ïðî ùî ïîñï³ëêóâàòèñÿ. Ïàñòîð Îëåêñàíäð ÁÎÐÈÌÑÜÊÈÉ.

ÄÅÍÜ ÏÎÄßÊÈ ÍÀ ²ÍÍÈ××ÈͲ

 ñåðåäèí³ âåðåñíÿ ³ííè÷÷èíà ïðîâåëà ðÿä ñâÿòêîâèõ áîãîñëóæ³íü çàäëÿ òîãî ùîá ïðèíåñòè Áîãó ïîäÿêó çà Õë³á äóõîâíèé òà õë³á ô³çè÷íèé.  ð³çíèõ öåðêâàõ ïî ñâîºìó ïðîâîäèëè ñâÿòî «ÆÍÈ», à â ïåðåäîñòàííþ íåä³ëþ âåðåñíÿ 璿õàëèñÿ ñëóæèòåë³ â ³ííèöüêó öåðêâó ùîá ðàçîì ç áðàòàìè òà ñåñòðàìè ïîì³ñíî¿ öåðêâè äÿêóâàòè Ãîñïîäà.

Íà ñâÿòî «ÆÍÈ» äî ³ííèö³ ïðèáóâ ºïèñêîï Ïåòðî Çàë³çíèé ç³ ñâî¿ì çàñòóïíèêîì Ìèõàéëîì Çàë³çíèì òà ïîì³÷íèêîì ç ïèòàíü ìîëîä³æíîãî ñëóæ³ííÿ ïàñòîðîì Ñåðã³é Ñèëêà. Ïðèáóëè ïàñòîðè ç Î÷åðåòí³, Ñîðîêè, ²ëë³íö³â òà Êàøïåð³âêè. Ìàéæå ÷îòèðè ãîäèíè áðàòè òà ñåñòðè ñëàâèëè Ãîñïîäà ï³ñíÿìè, â³ðøàìè òà ñâ³ä÷åííÿìè. ͳõòî íå áàæàâ çàëèøàòèñÿ íåâäÿ÷íèì Áîãó ³ òîìó ïî÷èíàþ÷è â³ä ìàëèõ ä³òåé, ï³äë³òê³â, ìîëîä³ òà äîðîñëèõ ³ íàâ³òü ëþäåé ïîõèëîãî â³êó âñ³ áàæàëè ñëàâèòè Áîãà. Ñëóæèòåë³ ä³ëèëèñÿ Ñëîâîì Áîæèì òà íàñòàíîâàìè Ãîñïîäí³ìè, à áëàãîñëîâåííèé õîð ïðîñëàâëÿâ Áîãà ñâî¿ì ÷óäîâèì ñï³âîì. Ïî çàâåðøåíí³ òàêîãî áëàãîñëîâåííîãî ñâÿòêîâîãî áîãîñëóæ³ííÿ áðàòè òà ñåñòðè íå ïîñï³øàëè ðîçõîäèòèñÿ, áî áóëî ïðèãîòîâëåíî ñâÿòêîâèé îá³ä äå íà âóëèö³ á³ëÿ ïðèì³ùåííÿ öåðêâè áóëè íàêðèò³ ñòîëè ³ âñ³ ïðèñóòí³ ùå äîâãî ñï³ëêóâàëèñÿ ëàñóþ÷è òàê ÷óäîâî ç ëþáîâ’þ ïðèãîòîâëåíèìè ñòðàâàìè.

×àñ â³ä ÷àñó òàì æå çà ñòîëîì ñï³âàëè ï³ñåíü ïîäÿêè Áîãó. Òîæ ìîæíà ñì³ëèâî ñêàçàòè ùî ñâÿòî óäàëîñü. ³ííè÷÷èíà â³äñâÿòêóâàëè äåíü ïîäÿêè Áîãó. Ñåðã³é Òêà÷óê.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Îòâåòñòâåííîñòü – ñóáúåêòèâíàÿ îáÿçàííîñòü ÷åëîâåêà îòâå÷àòü çà ñâîè ïîñòóïêè è äåéñòâèÿ, à òàêæå èõ ïîñëåäñòâèÿ. Îòâåòñòâåííîñòü – ëè÷íîñòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÷åëîâåêà, îïèñûâàþùàÿ åãî ñïîñîáíîñòü îáñòîÿòåëüíî àíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ, çàðàíåå ïðîãíîçèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèé, äåëàòü âûáîð ôîðìû ñâîèõ ïîñòóïêîâ è ñ ãîòîâíîñòüþ ïðèíÿòü åãî ïîñëåäñòâèÿ êàê íåèçáåæíî ñâåðøèâøèåñÿ ôàêòû. Ïî ýòîìó ïîâîäó ðàññêàæó íåáîëüøóþ èñòîðèþ. Æèë-áûë ÷åëîâåê, êîòîðûé êàæäûé äåíü ïðîÿâëÿë íåäîâîëüñòâî ïî ïîâîäó áóòåðáðîäîâ, êîòîðûå ïðèíîñèë íà ðàáîòó. Îäíàæäû åãî êîëëåãè, êîòîðûì åãî âîð÷àíèå èçðÿäíî íàäîåëî, ïîñîâåòîâàëè: «Ïðîñòî ñêàæè æåíå, êàêèå áóòåðáðîäû òåáå íðàâÿòñÿ». Íà ÷òî òîò îòâåòèë: «À ïðè ÷åì çäåñü æåíà? ß ñàì èõ äåëàþ!». Ýòà èñòîðèÿ õîðîøî îòîáðàæàåò ñóòü îòâåòñòâåííîñòè. Òîëüêî îò Âàñ çàâèñèò, êàê Âû âîñïîëüçóåòåñü âîçíèêøåé ñèòóàöèåé. Âû ñàìè ñåáå «äåëàåòå áóòåðáðîäû»! Ìû íèêîãäà íå íàéäåì èäåàëüíîãî ìåñòà çäåñü, íà çåìëå. Íî åñëè õîòèì áûòü óñïåøíûìè, òî ïðîñòî îáÿçàíû ðåàãèðîâàòü íà ñîáûòèÿ âîêðóã ÄÎÑÒÎÉÍÎ! À åñëè ïåðåêëàäûâàòü âèíó çà íåóäà÷íûå äåéñòâèÿ íà îáñòîÿòåëüñòâà, ýòèì ñàìûì ìû ïðèïèñûâàåì èì áîëüøå âëàñòè, ÷åì îíè èìåþò. Ýòî íåâåðíûé ïóòü. Óñïåøíûé ÷åëîâåê íå æàëóåòñÿ íà âíåøíèå ôàêòîðû, ïîòîìó ÷òî ýòî ïóñòàÿ òðàòà ñèë è ýíåðãèè. Îí ñàì ñîçäàåò òàêèå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò èìåòü çíà÷èòåëüíûå ðåçóëüòàòû. Âñåãäà íàäî íà÷èíàòü ñ ÑÅÁß! Ïðèíöèï îòâåòñòâåííîñòè èìååò òðè ñîñòàâëÿþùèõ: 1. ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß èëè îòîæåñòâëåíèå. Íèêòî íå â ñîñòîÿíèè âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà äåëî, ïîêà íå óâèäèò ñåáÿ â íåì. Îòîæäåñòâëåíèå ñåáÿ ñ âûáðàííûì äåëîì — èñêëþ÷èòåëüíî ëè÷íàÿ çàäà÷à. Ðàçáåðèòåñü â îñîáåííîñòÿõ, èçó÷èòå âñå äîñêîíàëüíî è íàó÷èòåñü ëþáèò ëþäåé, ñ êîòîðûìè ïðèäåòñÿ âçàèìîäåéñòâîâàòü. Îáÿçàòåëüíî çàäàéòå ñåáå âîïðîñ: «Êàêèì îáðàçîì òî, ÷åì ÿ çàíèìàþñü, äåëàåò îêðóæàþùèé ìèð õîòü íåìíîãî ëó÷øå?». 2. ÑÀÌÎÌÎÒÈÂÀÖÈß. Íå ñëóøàéòå ïîïóëèñòñêèõ îðàòîðîâ, êîòîðûå ïûòàþòñÿ ìîòèâèðîâàòü Âàñ è äðóãèõ ëþäåé. Ðóêîâîäñòâóÿñü ìîòèâàöèåé èçâíå ìîæíî ñòàòü ñëàáûì è çàâèñèìûì ÷åëîâåêîì. Ïîòîìó íàó÷èòåñü ïîáóæäàòü ñåáÿ ñàìè.  ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî Âàøà çàäà÷à. Ñòàáèëüíóþ ìîòèâàöèþ äàþò òîëüêî òå öåëè, ê êîòîðûì ñòðåìèòåñü âñåì ñåðäöåì, êàæäîé ÷àñòè÷êîé äóøè, è ïðè ýòîì èìååòå ïîëíóþ óâåðåííîñòü â èõ äîñòèæåíèè. 3. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ïåðåä ñàìèì ñîáîé. Îòâå÷àåòå ëè Âû çà âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò â Âàøåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè? Ñ÷èòàåòå ëè óñïåõè ëþäåé, ñ êîòîðûìè âìåñòå äâèãàåòåñü, ñâîèìè óñïåõàìè? È åñëè óäàåòñÿ ñäåëàòü ÷òî-òî äåéñòâèòåëüíî çíà÷èìîå, íå çàìàë÷èâàåòå ëè äîñòèæåíèÿ, íå ïðèïèñûâàåòå ëè åãî ñëó÷àéíîñòè? Âû äîëæíû íåñòè îòâåòñòâåííîñòü è çà óñïåõè, è çà íåóäà÷è. Òîëüêî Âû ìîæåòå ïðèíÿòü ðåøåíèå ñäàòüñÿ èëè çàíÿòüñÿ ïîèñêîì âûõîäà èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. È èçâëå÷ü óðîê èç ïîðàæåíèÿ, ÷òîáû ñîçäàòü áîëåå ñîâåðøåííóþ ñèñòåìó òîæå â Âàøåé âëàñòè. Âûïîëíèâ ýòè óñëîâèÿ, âíèìàòåëüíî ïîñìîòðèòå âîêðóã. Âû îáíàðóæèòå òðè âèäà ëþäåé â ñâîåì îêðóæåíèè: ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÈ, ÑÎ×ÓÂÑÒÂÓÞÙÈÅ è ÀÊÒÈÂÍÛÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ. Íàáëþäàòåëè ñìîòðÿò ñî ñòîðîíû, íî íèêîãäà ïî-íàñòîÿùåìó íå ó÷àñòâóþò â äåëàõ. Èíîãäà îíè äàþò ñîâåòû. Ó íèõ îòñóòñòâóåò èäåíòèôèêàöèÿ è èì òðåáóåòñÿ ìîòèâàöèÿ ñî ñòîðîíû. Îíè ðåäêî áåðóò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü. Ñî÷óâñòâóþùèå òî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â èãðå, òî äîâîëüñòâóþòñÿ ðîëüþ íàáëþäàòåëåé. Ó íèõ íåò óâåðåííîñòè, ïîýòîìó îíè ÷àñòî ïåðåõîäÿò ñ îäíîé ïîçèöèè íà äðóãóþ è åùå íå íàøëè ñâîåãî ìåñòà â æèçíè. Ó ýòèõ ëþäåé ñëàáàÿ èäåíòèôèêàöèÿ, íåóñòîé÷èâàÿ ìîòèâàöèÿ, îíè íå ãîòîâû âçÿòü îòâåòñòâåííîñòü. Ïîýòîìó, êîãäà ïðèõîäÿò íåïðîñòûå ñèòóàöèè, ñî÷óâñòâóþùèå ïðåäïî÷èòàþò îòîéòè â ñòîðîíó. Àêòèâíûå ó÷àñòíèêè õîðîøî îñîçíàþò ñâîå ìåñòî. Îíè îòîæäåñòâëÿþò ñåáÿ ñ äåëîì, ìîãóò ñàìè ñåáÿ ìîòèâèðîâàòü è íå áîÿòñÿ îòâåòñòâåííîñòè. Òàêèå ëþäè ÿâëÿþòñÿ äóøîé ïðåäïðèÿòèÿ, ñòðàñòíî «ãîðÿò» èäååé è âñåì ñåðäöåì ïîñâÿùåíû äåëó. Ïîäâîäÿ èòîã ïî ýòîé òåìå, ïðåäëàãàþ øàãè, êîòîðûå ïîìîãóò ñòàòü îòâåòñòâåííûì ÷åëîâåêîì. • Ñòðåìèòåñü äåìîíñòðèðîâàòü îêðóæàþùèì ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ òðåõ óñëîâèé: èäåíòèôèêàöèè, ñàìîìîòèâàöèè è îòâåòñòâåííîñòè. • Îêàçûâàéòå ïîääåðæêó â ñâîåì äåëå â ïåðâóþ î÷åðåäü ÀÊÒÈÂÍÛÌ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ. Ýòèì ñàìûì Âû ñîçäàåòå âîêðóã ñåáÿ êóëüòóðó îòâåòñòâåííîñòè, êîòîðàÿ ñî âðåìåíåì äàñò äîñòîéíûå ïëîäû. • Íå äîïóñêàéòå íèêàêèõ æàëîá, îòãîâîðîê è îïðàâäàíèé. • Ïðèìèòå íà ñåáÿ 100%-þ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ çà ïðîèñõîäÿùåå â Âàøåé æèçíè!

Ïëîõ òîò õðèñòèàíèí, êòî âñ¸ âðåìÿ ñ êåì-òî áîðåòñÿ. Äóõ Ñâÿòîé îáèòàåò òîëüêî â ìèðíîì ñåðäöå.


4

ªâàíãåëüñüêà Íèâà ÏÎIJ¯ Ó Ñ²Ҳ  ÎÃÀÉÎ ÏÎßÂÈËÑß 19-ÌÅÒÐÎÂÛÉ ÈÈÑÓÑ ÕÐÈÑÒÎÑ

Öåðêîâü «Ñêàëà» (Solid Rock Church) â ãîðîäå Ìîíðî, Îãàéî, óñòàíîâèëà íà ñâîåé òåððèòîðèè 19-ìåòðîâóþ ñòàòóþ Èèñóñà Õðèñòà, – ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêèé Ìåãàïîðòàë invictory.org ñî ññûëêîé íà Ñhristian Ðost. Ñòàòóÿ «Lux Mundi» èëè «Ñâåò ìèðó» èçîáðàæàåò Èèñóñà, ñòîÿùèì ñ ðàñïðîñòåðòûìè ðóêàìè íàä îçåðîì, êîòîðîå íàõîäèòñÿ íà çàäíåì äâîðå öåðêâè. Ýòî íå ïåðâûé ðàç, êîãäà îáùèíà óñòàíàâëèâàåò ñòàòóþ Èèñóñà ó ñåáÿ íà òåððèòîðèè.  2004 ãîäó ïîçàäè çàëà äëÿ ïîêëîíåíèÿ ïîÿâèëñÿ Èèñóñ ñ ïîäíÿòûìè ê íåáó ðóêàìè, èçîáðàæåííûì îò ãðóäè.  2010 ãîäó â 13-ìåòðîâóþ ñòàòóþ ïîïàëà ìîëíèÿ, ÷òî ñòàëî ïðè÷èíîé ïîæàðà. Çàë îòðåìîíòèðîâàëè, íî ñàìó ñòàòóþ âîññòàíîâèòü íå ñìîãëè.

¹ 10 (146) Æîâòåíü 2012 ð³ê

ÀÍÎÍÑ

ÑÅ̲ÍÀÐ Â ÏÎËÒÀ²

Õðèñòèÿíè Ïîëòàâñüêèõ öåðêîâ ùî âõîäÿòü äî Ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ õðèñòèÿí ºâàíãåëüñüêî¿ â³ðè Óêðà¿íè íàïîëÿãàþòü íà òîìó ùî êîí÷å ïîòð³áíî â³äêðèâàòè öåíòð õðèñòèÿíñüêî¿ îñâ³òè ÷åðåç ÿêèé âîíè ìàëè á çìîãó îòðèìóâàòè çíàííÿ ³ âèðîñòàòè â â³ð³.

 ñåðïí³ ÿê ïî÷àòîê áóëî ïðîâåäåíî ê³ëüêàäåííèé ñåì³íàð íà òåìó «Ó÷í³âñòâî» òà «Îñîáèñòèé ºâàíãåëèçì» ç ïàñòîðîì ç Âåëèêîáðèòàí³¿ ì³ñòà Ëåñòåð Îä³ Àêàòó. Òîìó â âåðåñí³ ïðîâåëè ÷åðãîâèé ñåì³íàð íà òåìó: «Õðèñòèÿíñüêå äóøåîï³êóíñòâî». Ñï³êåðîì íà ñåì³íàð³ áóâ ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³ Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ Çàáºë³í. Á³ëüøå òðèäöÿòè ëþäåé â³äâ³äàëè öåé áëàãîñëîâåííèé ñåì³íàð. Íåõàé äîïîìîæå Ãîñïîäü ùîá âñå ïî÷óòå íà ñåì³íàð³ ï³äáàäüîðèëî ó÷àñíèê³â äî îñîáèñòîãî äóõîâíîãî ðîñòó òà äî ïðàêòè÷íîãî ºâàíãåëèçìó ³ çâ³ñíî áàæàºìî ùîá öå íàâ÷àííÿ ïðèíåñëî ïë³ä äëÿ Öàðñòâà Áîæîãî.

ÌÎÃÓÒÍß ÑÈËÀ ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ ªÂÀÍÃÅ˲ß

Ôîòî: Display Dynamics, Inc.

Ñëóæåíèå, ïîñâÿùåííîå îòêðûòèþ ñòàòóè, ïðîéäåò â öåðêâè 30 ñåíòÿáðÿ. Öåðêîâü «Ñêàëà» íàñ÷èòûâàåò ïîðÿäêà 4 òûñÿ÷ ïðèõîæàí. Âîçãëàâëÿåò îáùèíó ïàñòîð Äàðëèí Áèøîï. Èñòî÷íèê: invictory.org

ÁÓÂÀËÜÙÈÍÀ «ß – ÃÅÍÐÈ ÔÎÐÄ, ×ÒÎ ÁÛ ß ÍÈ ÍÀÄÅË» Îäíàæäû, óæå áóäó÷è ìèëëèàðäåðîì, Ãåíðè Ôîðä ïðèåõàë ïî äåëàì â Àíãëèþ.  ñïðàâî÷íîì áþðî àýðîïîðòà îí ïîèíòåðåñîâàëñÿ ñàìîé äåø¸âîé ãîñòèíèöåé â ãîðîäå. Ñëóæàùèé âçãëÿíóë íà íåãî — ëèöî åãî áûëî èçâåñòíûì. Ãàçåòû âñåãî ìèðà ÷àñòî ïèñàëè î Ôîðäå. È âîò îí ñòîèò çäåñü - â ïëàùå, êîòîðûé ñìîòðèòñÿ ïîñòàðøå åãî ñàìîãî è ñïðàøèâàåò î ñàìîì äåø¸âîì îòåëå. Ñëóæàùèé íåóâåðåííî ñïðîñèë: – Åñëè ÿ íå îøèáàþñü, âû – ìèñòåð Ãåíðè Ôîðä? – Äà, – îòâåòèë òîò. Ñëóæàùèé óäèâèëñÿ. – ß ñëåæó çà íîâîñòÿìè, è çíàþ, ÷òî âàø ñûí, ïðèåçæàÿ êóäà-ëèáî, âñåãäà îñòàíàâëèâàåòñÿ â ëó÷øèõ îòåëÿõ, è âñåãäà âåëèêîëåïíî îäåò. À Âû ñïðàøèâàåòå ñàìóþ äåø¸âóþ ãîñòèíèöó è íîñèòå ïëàù, êîòîðûé, ïîõîæå, íå ìîëîæå âàñ. Íåóæåëè âû ýêîíîìèòå äåíüãè? Ãåíðè Ôîðä ñ ðàçäðàæåíèåì îòâåòèë: – Ìíå íåçà÷åì îñòàíàâëèâàòüñÿ â äîðîãîì îòåëå; ãäå áû ÿ íè îñòàíîâèëñÿ, ÿ – Ãåíðè Ôîðä.  ñàìîé äåø¸âîé ãîñòèíèöå ÿ âñå ðàâíî Ãåíðè Ôîðä, íåò íèêàêîé ðàçíèöû. Ìîé ñûí åù¸ ìîëîä è íåîïûòåí, îí áîèòñÿ, ÷òî ïîäóìàþò ëþäè, åñëè îí îñòàíîâèòñÿ â äåø¸âîì îòåëå. À ýòî ïàëüòî – äà, ýòî ïàëüòî íîñèë åù¸ ìîé îòåö, íî ýòî íå èìååò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ; çà÷åì ìíå íîâûå òðÿïêè? ß – Ãåíðè Ôîðä, ÷òî áû ÿ íè íàäåë; âñåãäà è âñþäó ÿ – Ãåíðè Ôîðä. À îñòàëüíîå – íåâàæíî.

Èñòî÷íèê: adme.ru

 ê³íö³ âåðåñíÿ öüîãî ðîêó äî Áåðäè÷åâà çàâ³òàâ ³ç Êèºâà Þð³é ²âàíîâè÷ Æóðàâåëü, ÿêèé êîîðäèíóº ä³ÿëüí³ñòü ì³ñ³¿ «Ãåäåîí» â Óêðà¿í³. ³í ïîñëóæèâ Ñëîâîì Áîæèì ó öåðêâ³ «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðîìàí³â, ï³ñëÿ ÷îãî ðîçïîâñþäæóâàëè Ñëîâî Áîæå â ñåë³ Òóð÷èí³âêà, â ì³ñöåâîìó ó÷èëèù³, ï³ñëÿ òîãî áóëè çàïðîøåí³ â øêîëó ñåëà Ìàë³ Êîðîâèíö³, à ïîò³ì ìàâ ùèðå, â³äâåðòå ñï³ëêóâàííÿ ³ç Áåðäè÷³âñüêèìè ãåäåîí³âöÿìè. Ñïî÷àòêó ïðîòîêîëüíà çóñòð³÷ íà ÿê³é â³äçâ³òóâàëè ùî çðîáëåíî òà ùî ïëàíóºòüñÿ, ï³ñëÿ ÷îãî â³äáóëèñÿ ïåðåâèáîðè çã³äíî ñòàòóòó, à ïîò³ì ñï³ëêóâàííÿ çà ÷àøêîþ êàâè. Äî ï³çíüî¿ íî÷³ çàñèä³ëèñÿ áðàòè ãåäåîí³âö³ òà ñåñòðè ïîì³÷íèö³ ðàçîì ³ç çàïðîøåíèìè ñëóæèòåëÿìè ïîì³ñíèõ öåðêîâ. Êîæåí õîò³â çàñâ³ä÷èòè òà ïîä³ëèòèñÿ ïåðåæèâàííÿ â³ä ñëóæ³ííÿ. Íà çàâåðøåííÿ áðàò Þð³é ²âàíîâè÷ Æóðàâåëü çâåðøèâ ìîëèòâó ïîäÿêè òà áëàãîñëîâèâ Áåðäè÷³âñüêèõ ãåäåîí³âö³â. ϳñëÿ ÷îãî ðàçîì ç â³äïîâ³äàëüíèì çà òðåò³é ðåã³îí (â ÿêèé âõîäèòü Æèòîìèðñü-

êà òà гâíåíñüêà îáëàñò³ â ÿêèõ âæå äåñÿòü çàãîí³â) Âàñèëåì Îëåêñ³éîâè÷åì Þð÷óê â³äïðàâèâñÿ â ì³ñòî Æèòîìèð äå íà éîãî îêîëèö³ â ñåë³ Ñòàí³ø³âêà áóëî â³äêðèòòÿ ÷åðãîâîãî çàãîíó. Öå âæå 157 çàã³í «Ãåäåîíó» â íàø³é äåðæàâ³. À âñüîãî âîíè ä³þòü ó 194 êðà¿íàõ ³ ò³ëüêè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè óæå áåçêîøòîâíî ðîçïîâñþäèëè ïîíàä 37 ì³ëüéîí³â ªâàíãåë³é – â ë³êóâàëüíèõ ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, íà âîêçàëàõ, ó â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ, ãîòåëÿõ, òþðìàõ òà ³íøèõ áàãàòîëþäíèõ ì³ñöÿõ.

13 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà â Êèåâå è ðÿäå ãîðîäîâ Óêðàèíû ñîñòîèòñÿ Åæåãîäíàÿ ìåæöåðêîâíàÿ ìîëèòâà çà Èçðàèëü Ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ åäèíîé ìåæöåðêîâíîé ìîëèòâû çà Èçðàèëü áûëî ïðèíÿòî íà ìåæêîíôåññèîíàëüíîé ìîëèòâåííîé âñòðå÷å, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â Êèåâå 14 ìàÿ 2012 ãîäà. Âñòðå÷ó èíèöèèðîâàëè Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ Êîìåíäàíò, Ïðåäñåäàòåëü äóõîâíî-êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà Âñåóêðàèíñêîãî Ñîþçà Öåðêâåé Åâàíãåëüñêèõ õðèñòèàí-áàïòèñòîâ è Ñîâåò ñòàðåéøèí Êèåâñêîé åâðåéñêîé ìåññèàíñêîé îáùèíû. Íà âñòðå÷å ïðèñóòñòâîâàëè åïèñêîïû è ïàñòûðè âåäóùèõ óêðàèíñêèõ êîíôåññèé.  ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîâåñòè ïåðâóþ ìåæöåðêîâíó ìîëèòâó çà Èçðàèëü 13 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, à â äàëüíåéøåì ïðîâîäèòü åå åæåãîäíî â ïåðâîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ. Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è óòâåðäèëè íàçâàíèå ìîëèòâû — «Åæåãîäíàÿ ìåæöåðêîâíàÿ ìîëèòâà çà Èçðàèëü» (â äàëüíåéøåì «Ìîëèòâà»). Äëÿ îðãàíèçàöèè Ìîëèòâû ñîçäàí Îðãêîìèòåò, â êîòîðûé âîøëè ïðåäñòàâèòåëè ó÷àñòíèêîâ.  Êèåâå Ìîëèòâà áóäåò ïðîõîäèòü 13 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà â 18.00 â çäàíèè öåðêâè «Õðèñòèàíñêàÿ íàäåæäà» ïî àäðåñó óë. Ãåíåðàëà Æìà÷åíêî,20. (ñò.Ì. «Äàðíèöà») Ïðÿìóþ òðàíñëÿöèþ Ìîëèòâû ìîæíî áóäåò ñìîòðåòü íà èíòåðíåò-ðåñóðñàõ bog.tv è Ãîëîñ ÊÅÌÎ

Èñòî÷íèê: invictory.org

ÏÎÅÒÈ×ÍÈÌ ÐßÄÊÎÌ

Âàëåð³é ÂËÀ×ÈÃÀ.

ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÀ ÇÀ ÏÐÀÖÞ

 ñóáîòó âîñüìîãî âåðåñíÿ 2012 ðîêó î ï'ÿòíàäöÿò³é ãîäèí³ êîìôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ ç Áåðäè÷åâà âèðóøèâ äî ñòîëèö³ Óêðà¿íè – Êèºâà. Ïî¿çäêà áóëà çàïðîïîíîâàíà âîëîíòåðàì, ÿê³ â ë³òí³é ïåð³îä ÷àñó âèð³øèëè ïðèñâÿòèòè ñâ³é ÷àñ òà â³äïî÷èíîê äëÿ àêòèâíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè ñèðîòàìè òà ä³òüìè ç áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé ó îçäîðîâ÷îìó òàáîð³ â³ä áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Â³äêðèòå Ñåðöå».

Ö³ ëþäè íå ëèøèëèñü áàéäóæèìè äî ä³òåé. Íå ïîêëàäàþ÷è ñèë, âîíè ðîáèëè âñå, àáè ä³òè â³ä÷óâàëè ñåáå, ÿê âäîìà, ùîá â³äïî÷èíîê áóâ ÿê íàéá³ëüø ðåçóëüòàòèâíèì òà åôåêòèâíèì. Ó çíàê âäÿ÷íîñò³ áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ «Â³äêðèòå ñåðöå» ñåëî Îçàä³âêà, Áåðäè÷³âñüêîãî ðàéîíó, ùî íà Æèòîìèðùèòí³, çàïðîñèëà öèõ ìîëîäèõ ëþäåé íà ïåðåãëÿä êîìåä³éíîãî ñïåêòàêëþ Î.Âàìïèëîâà : «Ïðîùàíèå â èþíå», ùî ñòàâèâ Îìñüêèé äðàìàòè÷íèé òåàòð «Ãàëåðêà», ÿêèé íà òîé ÷àñ ïåðåáóâàâ ç ãàñòðîëÿìè ó Êèºâ³. Êîæåí, õòî çì³ã ïîáóâàòè íà ö³é ÷óäîâ³é âèñòàâ³ îòðèìàâ íåçàáóòí³ âðàæåííÿ â³ä ìàéñòåðíî¿ ãðè àêòîð³â òà íàñîëîäèòèñü ö³ºþ ÷óäîâîþ êîìå䳺þ òàëàíîâèòîãî ðîñ³éñüêîãî äðàìàòóðãà.

Ñòèõîòâîðåíèå íàéäåíî â øèíåëè ñîëäàòà Àëåêñàíäðà Çàöåïû, ïîãèáøåãî â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó â 1944 ãîäó. Ïîñëóøàé, Áîã… Åù¸ íè ðàçó â æèçíè Ñ Òîáîé íå ãîâîðèë ÿ, íî ñåãîäíÿ Ìíå õî÷åòñÿ ïðèâåòñòâîâàòü Òåáÿ. Òû çíàåøü, ñ äåòñêèõ ëåò ìíå ãîâîðèëè, ×òî íåò Òåáÿ. È ÿ, äóðàê, ïîâåðèë. Òâîèõ ÿ íèêîãäà íå ñîçåðöàë òâîðåíèé. È âîò ñåãîäíÿ íî÷üþ ÿ ñìîòðåë Èç êðàòåðà, ÷òî âûáèëà ãðàíàòà, Íà íåáî çâ¸çäíîå, ÷òî áûëî íàäî ìíîé. ß ïîíÿë âäðóã, ëþáóÿñü ìèðîçäàíüåì, Êàêèì æåñòîêèì ìîæåò áûòü îáìàí. Íå çíàþ, Áîæå, äàøü ëè Òû ìíå ðóêó, Íî ÿ Òåáå ñêàæó, è òû ìåíÿ ïîéì¸øü: Íå ñòðàííî ëü, ÷òî ñðåäü óæàñàþùåãî àäà Ìíå âäðóã îòêðûëñÿ ñâåò, è ÿ óçíàë Òåáÿ? À êðîìå ýòîãî ìíå íå÷åãî ñêàçàòü, Âîò òîëüêî, ÷òî ÿ ðàä, ÷òî ÿ Òåáÿ óçíàë. Íà ïîëíî÷ü ìû íàçíà÷åíû â àòàêó, Íî ìíå íå ñòðàøíî: Òû íà íàñ ãëÿäèøü… Ñèãíàë. Íó ÷òî æ? ß äîëæåí îòïðàâëÿòüñÿ. Ìíå áûëî õîðîøî ñ Òîáîé. Åù¸ õî÷ó ñêàçàòü, ×òî, êàê òû çíàåøü, áèòâà áóäåò çëàÿ, È, ìîæåò, íî÷üþ æå ê Òåáå ÿ ïîñòó÷óñü. È âîò, õîòü äî ñèõ ïîð Òåáå ÿ íå áûë äðóãîì, Ïîçâîëèøü ëè òû ìíå âîéòè, êîãäà ïðèäó? Íî, êàæåòñÿ, ÿ ïëà÷ó. Áîæå ìîé, Òû âèäèøü, Ñî ìíîé ñëó÷èëîñü òî, ÷òî íûí÷å ÿ ïðîçðåë. Ïðîùàé, ìîé Áîã, èäó. È âðÿä ëè óæ âåðíóñü. Êàê ñòðàííî, íî òåïåðü ÿ ñìåðòè íå áîþñü.

Âñå õîòÿò, ÷òîáû ïðàâäà áûëà íà èõ ñòîðîíå, íî íå âñå õîòÿò áûòü íà ñòîðîíå ïðàâäû.


¹ 10 (146) Æîâòåíü 2012 ð³ê

 ÓÊÐÀ¯Í² ÄÅÍÜ ÌÎËÈÒÂÈ ÇÀ ÑÈвÒ

 Óêðà¿í³ 30 000 Öåðêîâ òà 30 000 ä³òåé-ñèð³ò, ÿêèì ïîòð³áíà ñ³ì’ÿ. ×àñ çì³íèòè öþ ñòàòèñòèêó – â Óêðà¿í³ ìຠñòàòè á³ëüøå Öåðêîâ ³ íå çàëèøèòèñÿ ä³òåé-ñèð³ò!

• ÙÎ ÒÀÊÅ ÄÅÍÜ ÌÎËÈÒÂÈ ÇÀ ÑÈÐ²Ò Ó öåé äåíü Öåðêâè ïî âñ³é Óêðà¿í³ ïðèä³ëÿþòü îñîáëèâó óâàãó ä³òÿì, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç ï³êëóâàííÿ áàòüê³â. Ìåòîþ Äíÿ ìîëèòâè º íàãàäàòè ëþäÿì ïðî Áîæå ñòàâëåííÿ äî òàêèõ ä³òåé ³ äîïîìîãòè ïîáà÷èòè øëÿõè, ÿê ¿ì äîïîìîãè. Àäæå ëèøå àêòèâíîþ 䳺þ ìè çìîæåìî âèêîíàòè Áîæå ïîâåë³ííÿ «çãëÿíóòèñÿ íàä ñèðîòàìè» (ßêîâà 1:27). Äåíü ìîëèòâè ïðîâîäèòüñÿ ó ïåðøó íåä³ëþ ëèñòîïàäà; îñíîâí³ çàõîäè â³äáóâàþòüñÿ ï³ä ÷àñ íåä³ëüíî¿ ñëóæáè. • ÄËß ×ÎÃÎ ÏÎÒвÁÅÍ ÄÅÍÜ ÌÎËÈÒÂÈ ÇÀ ÑÈÐ²Ò Áîã íàçèâຠñåáå Áàòüêîì ñèð³ò ³ îñîáèñòî îï³êóºòüñÿ ¿õíüîþ äîëåþ. ³í óñ³õ çàêëèêຠïðîÿâèòè ëþáîâ äî êîæíî¿ òàêî¿ äèòèíè ³ çðîáèòè âñå ìîæëèâå, ùîá ó íå¿ áóëà ñ³ì’ÿ (Ïñ. 68:6). Ñëóæ³ííÿ ä³òÿì-ñèðîòàì – íå ïðîñòî ñîö³àëüíî çíà÷èìà, áëàãîä³éíà ñïðàâà – öå ªâàíãåë³ÿ â ä³ëàõ! Öå íàãàäóâàííÿ óñ³ì õðèñòèÿíàì, ùî âîíè ñâîãî ÷àñó òàêîæ áóëè óñèíîâëåí³ â Áîæó ñ³ì’þ, çàâäÿêè æåðòâ³ ²ñóñà Õðèñòà. • ßÊ Â²ÄÁÓÂÀªÒÜÑß ÄÅÍÜ ÌÎËÈÒÂÈ ÇÀ ÑÈÐ²Ò Êîæíà ïîì³ñíà Öåðêâà ñàìîñò³éíî âèð³øóº, ÿê³ çàõîäè ïðîâåñòè íà Äåíü ìîëèòâè. Öå ìîæå âêëþ÷àòè çàãàëüíó çàñòóïíèöüêó ìîëèòâó çà ä³òåé-ñèð³ò, ñâ³äîöòâà, ïðîïîâ³ä³, óðîêè íåä³ëüíî¿ øêîëè íà äàíó òåìàòèêó, ïðåçåíòàö³¿ ïðîãðàì ñëóæ³ííÿ ä³òÿì òà áàãàòî ³íøîãî. Êð³ì íåä³ëüíîãî ñëóæ³ííÿ, Öåðêâè ìîæóòü ïðîâîäèòè ð³çíîìàí³òí³ çàõîäè íàïåðåäîäí³ ÷è ï³ñëÿ ñàìîãî Äíÿ ìîëèòâè, ó òîìó ÷èñë³ êîíöåðòè, çóñòð³÷³ äîìàøí³õ ãðóï òà ãðóï çà ³íòåðåñàìè, ìîëèòîâí³ ñëóæ³ííÿ, â³äâ³äóâàííÿ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â òîùî. • ÕÒÎ ÎÐÃÀͲÇÎÂÓª ÄÅÍÜ ÌÎËÈÒÂÈ ÇÀ ÑÈÐ²Ò Äåíü ìîëèòâè çà ñèð³ò – öå ³í³ö³àòèâà Àëüÿíñó «Óêðà¿íà áåç ñèð³ò», âñåóêðà¿íñüêîãî ðóõó õðèñòèÿí, Öåðêîâ òà îðãàí³çàö³é, ÿê³ ïðàöþþòü â ºäíîñò³, ìàþ÷è îäíó ñï³ëüíó ìåòó: îõîïèòè âñ³õ ä³òåé-ñèð³ò ñïðàâæíüîþ õðèñòèÿíñüêîþ òóðáîòîþ, äàòè ìîæëèâ³ñòü êîæí³é äèòèí³ çðîñòàòè â ëþáëÿ÷³é ñ³ì’¿ òà ïîïåðåäèòè ñèð³òñòâî â Óêðà¿í³. • ÕÒÎ ÌÎÆÅ ÁÐÀÒÈ Ó×ÀÑÒÜ Ó ÄͲ ÌÎËÈÒÂÈ ÇÀ ÑÈÐ²Ò Ó Äí³ ìîëèòâè ìîæå áðàòè ó÷àñòü áóäüÿêà ïîì³ñíà Öåðêâà, íåçàëåæíî â³ä ñâîãî ðîçì³ðó òà ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé. Êð³ì Öåðêîâ, äî çàõîä³â ìîæóòü äîëó÷àòèñÿ áëàãîä³éí³ òà ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ð³çíîìàí³òí³ çàñîáè ³íôîðìàö³¿, ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó òà ïðîñòî ³í³ö³àòèâí³ ëþäè.

5

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

ÄÂÀÄÖßÒÜ ÐÎʲ ÑÅ̲ÍÀв¯ ÒÀ ÂÈÏÓÑÊ

Ó âåðåñí³ 2012 ðîêó â³äáóëàñÿ ³ñòîðè÷íà ïîä³ÿ, Óêðà¿íñüêà ªâàíãåëüñüêà Òåîëîã³÷íà Ñåì³íàð³ÿ â³äçíà÷èëà ñâîº ÄÂÀÄÖßÒÈв××ß! Ç ëàñêè Áîæî¿ ñëóæèòåë³ Æèòîìèðùèíè ìàëè ìîæëèâ³ñòü ðàçîì ç ³íøèìè áðàòàìè òà ñåñòðàìè äÿêóâàòè Áîãà òà áóòè ïðèñóòí³ìè íà ñâÿòêóâàíí³. Ñâÿòêóâàííÿ ïðîõîäèëè íà ïðîòÿç³ áëàãîñëîâåííèõ òðüîõ äí³â. Çà öåé ÷àñ áóëî ñêàçàíî áàãàòî ÷óäîâèõ ïðîïîâ³äåé, ïðîéøëè áëàãîñëîâåíí³ ñåì³íàðè òà ïðèñóòí³ ìàëè íàãîäó íàñîëîäæóâàòèñÿ ÷àð³âíèì ñï³âîì ïðåêðàñíîãî ñåì³íàðñüêîãî õîðó.  ñóáîòó ï³ä ÷àñ îñíîâíîãî ñâÿòêóâàííÿ â³äáóëàñÿ çíàêîâà ïîä³ÿ. Çà äâàäöÿòü ðîê³â óñï³øíîãî, áëàãîñëîâåííîãî ñëóæ³ííÿ ðåêòîðîì ñåì³íà𳿠Àíàòîë³é Âîëîäèìèðîâè÷ Ãëóõîâñüêèé îá³éíÿâ ïî÷åñíó ïîñàäó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íñüêî¿ ªâàíãåëüñüêî¿ Òåîëîã³÷íî¿ Ñåì³íàð³¿, ïåðåäàâøè ðåêòîðñòâî. Íà çàñ³äàíí³ ïðàâë³ííÿ ñåì³íà𳿠áóëî îáðàíî òà áëàãîñëîâèëè íà ïîñàäó ðåêòîðà ²âàíà ²âàíîâè÷à Ðóñèí. Òîæ íà ñâÿòêîâîìó ñëóæ³íí³ Àíàòîë³é Âîëîäèìèðîâè÷ Ãëóõîâñüêèé ïåðåäàâ ²âàíó ²âàíîâè÷ó Ðóñèí àòðèáóòè íàëåæí³ ðåêòîðó. ϳä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ 15 âåðåñíÿ 2012 ðîêó â³äáóâñÿ âèïóñê íà ÿêîìó áóëî âðó÷åíî äèïëîìè òà ñåðòèô³êàòè äëÿ ñòî îäíîãî âèïóñêíèêà. Íàø ²íñòèòóò (öåíòð õðèñòèÿíñüêî¿ îñâ³òè) º ðåã³îíàëüíîþ

øêîëîþ ñåì³íàð³¿. ² òîìó òðèäöÿòü ø³ñòü íàøèõ âèïóñêíèê³â áóëè òàêîæ ó ÷èñë³ âèïóñêíèê³â ñåì³íàð³¿. Òîæ âðàíö³ â ñóáîòó ïîíàä ñ³ìäåñÿò ëþäåé ç Áåðäè÷åâà ïðèáóëè äî ñåì³íà𳿠ùîá ðàçîì ç âèïóñêíèêàìè äÿêóâàòè Ãîñïîäà. Îïèñàòè òó ðàä³ñòü òà â³ä÷óòòÿ íåìîæëèâî, öå òðåáà ïîáà÷èòè. Ïðåçèäåíò òà ðåêòîð âðó÷àþòü äèïëîìè ïîäàðóíêè òà êâ³òè ñï³âຠ÷óäîâèé ñåì³íàðñüêèé õîð ³ ðàä³ñòü ïåðåïîâíþº ñåðöå. Ñâÿòêóâàííÿ çàòÿãóºòüñÿ äàëåêî çà ïîëóäåíü, áàãàòî â³òàíü òà ïîçäîðîâëåíü, ïîáàæàíü òà áëàãîñëîâåíü, ï³ñëÿ ÷îãî çàãàëüíå ôîòî òà ñâÿòêîâèé ôóðøåò. Âàëåð³é ÂËÀ×ÈÃÀ.

• ÍÀ ÙÎ ÂÏËÈÂÀª ÄÅÍÜ ÌÎËÈÒÂÈ ÇÀ ÑÈÐ²Ò Ñï³ëüíà ìîëèòâà â³ðóþ÷èõ òà ¿õí³ ïðàêòè÷í³ ñïðàâè ó ñëóæ³íí³ ä³òÿì-ñèðîòàì º ãîëîâíîþ ïåðåäóìîâîþ òîãî, ùî Óêðà¿íà ñòàíå êðà¿íîþ áåç ñèð³ò. Äåíü ìîëèòâè çà ñèð³ò, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, ïîâèíåí ñòàòè âèçíà÷íèì äíåì ó âò³ëåíí³ ö³º¿ áëàãîðîäíî¿ ñïðàâè. Íàñë³äêîì ö³º¿ ïî䳿 ïîâèíí³ ñòàòè ñóòòºâ³ çì³íè â æèòò³ òèñÿ÷ îáåçäîëåíèõ ä³òåé, à õðèñòèÿíè ìàòèìóòü ùå îäíó ìîæëèâ³ñòü íà âëàñíîìó äîñâ³ä³ â³ä÷óòè ä³þ ñë³â ²ñóñà Õðèñòà: «Õòî ïðèéìຠòàêó äèòèíó â Ìîº ²ì’ÿ, òîé ïðèéìຠÌåíå» (Ìò. 18:5). Äåíü ìîëèòâè çà ñèð³ò º ³í³ö³àòèâîþ Àëüÿíñó «Óêðà¿íà áåç ñèð³ò» ³ ÷àñòèíîþ ì³æíàðîäíîãî ðóõó Orphan Sunday.

Áëàãîäàðèòü íóæíî íå òîëüêî ñëîâîì, íî è äåëîì.

Ó íîìåð³ âèêîðèñòàí³ àôîðèçìè Âîëîäèìèðà Êîäåáñüêîãî (ì.Ëóöüê).


6

ªâàíãåëüñüêà Åâàíãåëüñüêà Íèâà ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓƲÍÍß

ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ: Öåðêâà «Õë³á æèâèé» ì. Êîðîñòèø³â, âóë. Ëåí³íà, 23. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Â³ôºçäà» ì. Æèòîìèð, âóë. Øåëóøêîâà, 77 (ÄÊ «ÓÒÎû). Íåä³ëÿ 15.00. Öåðêâà «Íîâå Æèòòÿ» ð-í Êîðîñòèø³âñüêèé, ñ. Ãëèáî÷îê, âóë. Öåíòðàëüíà, 19. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðóæèí, âóë. Êîîïåðàòèâíà, 22. Íåä³ëÿ 10.00, Öåðêâà «Â³äêðèòå ñåðöå» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. Îçàä³âêà, âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 2. Íåä³ëÿ 10.00. Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ï.Êîìóíè, 58. Íåä³ëÿ 10.00, ñåðåäà 16.00. Öåðêâà «Âåëèêîãî äîðó÷åííÿ Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ñàáóðîâà, 92. Íåä³ëÿ 10.00. Öåðêâà «Â³ôàí³ÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ìåòàë³ñò³â, 55. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Âåô³ëü» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. ϳäãîðîäíº, âóë. Ìèðó, 28. Íåä³ëÿ 9.00, 15.00. Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðîìàí³â, âóë. Øåâ÷åíêà, 171. Íåä³ëÿ 15.00. Öåðêâà «Â³äðîäæåííÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ï.Êîìóíè, 58. Íåä³ëÿ 14.00. Öåðêâà «Ïðåîáðàæåííÿ» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. Îáóõ³âêà, âóë. Ìèðó, 38. Íåä³ëÿ 9.00, ñåðåäà 9.00, ï’ÿòíèöÿ 19.00. Öåðêâà «Âîçíåñ³ííÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ïåðåìîãè 2 (áóäèíîê äëÿ ïðèñòàð³ëèõ) Íåä³ëÿ 10.00. ñóáîòà 10.00. Öåðêâà ժ ì. Áåðäè÷³â, âóë. Âîéêîâà, 63 Íåä³ëÿ 9.00 Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» îáë. Æèòîìèðñüêà, ñìò. ×óäí³â, ïðîâ. Ïóøê³íà, 1. Íåä³ëÿ 12.00. ²ÍÍÈÖÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ: Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í Ïîãðåáèùåíñüêèé ñ. Î÷åðåòíÿ, âóë. Çàë³çíè÷íà 37 Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ì. ³ííèöÿ, âóë. Âàòóò³íà, 13 Íåä³ëÿ 10.00, 18.00, â³âòîðîê 19.00, ï’ÿòíèöÿ 19.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ì. ²ë³íö³, âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 1 Íåä³ëÿ 10.00, 17.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í ²ëë³íåöüêèé, ñ. Ñîðîêà Íåä³ëÿ 10.00, 17.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í Êîçÿòèíñüêèé, ñ. Òåðí³âêà Íåä³ëÿ 14.00, Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ», ð-í Êîçÿòèíñüêèé, ñ. Êàøïåð³âêà, âóë. ˳ñîâà, 33. Íåä³ëÿ 10.00

ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ ² ÂÈÄÀÂÅÖÜ: Æèòîìèðñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ Ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ ÕªÂ. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: Ïåòðî Çàë³çíèé. ³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð: Àíäð³é Áîðîä³í.

ÏÐÎÏβÄÜ

Êàðåí Èñîÿí.

ÏÓÒÜ Ê ÏÎÌÀÇÀÍÈÞ – ÏÎËÍÀß ÊÀÏÈÒÓËßÖÈß ÒÂÎÅÃÎ ÖÀÐÑÒÂÀ ×àñòü 1

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ ÍÀ ÑËÓÆÅÍÈÅ ÇÅÌËÅÄÅËÜÖÀ ÅËÈÑÅß Îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ ïðèìåðîâ óñïåøíîãî ñëóæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñëóæåíèå ïðîðîêà Åëèñåÿ. Èñòîðèÿ êàê åãî ïðèçâàíèÿ òàê è åãî æèçíè îòêðûâàåò íàì î÷åíü âàæíûå ìîìåíòû äëÿ ïîìàçàííîãî ñëóæåíèÿ. Âåäü îí îêàçàëñÿ âåðíûì ó÷åíèêîì ïðîðîêà Èëèè è â ïîñëåäñòâèè âåðíûì ïðîðîêîì Áîæüèì ñðåäè ñâîåãî íàðîäà. Òàêîå ó÷åíè÷åñòâî è ñëóæåíèå, ðàçâå ýòî íå ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèè. Ïðèçâàíèå Åëèñåÿ ïðîèçîøëî òÿæ¸ëûé ïåðèîä â æèçíè Èçðàèëüñêîãî íàðîäà . Íàðîä áûë â îòñòóïíè÷åñòâå îò Áîãà è íóæíû áûëè âåðíûå ëþäè íåñóùèå èñòèíû Áîæèå áåç ñòðàõà è â ñèëå Äóõà . Îäíèì èç òàêèõ áûë ïðîðîê Èëèÿ , íî è îí áóäó÷è ãîíèì èçíåìîã íàñòîëüêî ÷òî ïðîñèë ñåáå ñìåðòè, î ÷åì íàì ïîâåñòâóåò Áèáëèÿ; 2 È ïîñëàëà Èåçàâåëü ïîñëàíöà ê Èëèè ñêàçàòü: ïóñòü òî è òî ñäåëàþò ìíå áîãè, è åùå áîëüøå ñäåëàþò, åñëè ÿ çàâòðà ê ýòîìó âðåìåíè íå ñäåëàþ ñ òâîåþ äóøåþ òîãî, ÷òî [ñäåëàíî] ñ äóøåþ êàæäîãî èç íèõ. 3 Óâèäåâ ýòî, îí âñòàë è ïîøåë, ÷òîáû ñïàñòè æèçíü ñâîþ, è ïðèøåë â Âèðñàâèþ, êîòîðàÿ â Èóäåå, è îñòàâèë îòðîêà ñâîåãî òàì. 4 À ñàì îòîøåë â ïóñòûíþ íà äåíü ïóòè è, ïðèäÿ, ñåë ïîä ìîææåâåëîâûì êóñòîì, è ïðîñèë ñìåðòè ñåáå è ñêàçàë: äîâîëüíî óæå, Ãîñïîäè; âîçüìè äóøó ìîþ, èáî ÿ íå ëó÷øå îòöîâ ìîèõ. (3Öàð.19:2-4) Áîã óòåøàë ñâîåãî ïðîðîêà , êîðìÿ åãî ðóêîþ àíãåëà , íî ýòî íå îñòàíîâèëî Èëèþ â åãî áåãñòâå â ïóñòûíþ . Âïîñëåäñòâèè îí îêàçàëñÿ â ïåùåðå . Âèäÿ îò÷àÿííîå ñîñòîÿíèå ñâîåãî ïðîðîêà Ãîñïîäü íå îñóäèë åãî, íî è ñîâåðøåííî îñâîáîäèòü Áîã íå ìîã, òàê êàê ñðåäè âñåõ âàæíûõ äåë äëÿ Èëèè áûëà îäíà àðõèâàæíàÿ ìèññèÿ; ïîäãîòîâêà ñëóæèòåëÿ ìåñòî ñåáÿ, î ÷¸ì è îí ïîëó÷èë ïîâåëåíèå: 15 È ñêàçàë åìó Ãîñïîäü: ïîéäè îáðàòíî ñâîåþ äîðîãîþ ÷ðåç ïóñòûíþ â Äàìàñê, è êîãäà ïðèäåøü, òî ïîìàæü Àçàèëà â öàðÿ íàä Ñèðèåþ, 16 à Èèóÿ, ñûíà Íàìåññèèíà, ïîìàæü â öàðÿ íàä Èçðàèëåì; Åëèñåÿ æå, ñûíà Ñàôàòîâà, èç Àâåë-Ìåõîëû, ïîìàæü â ïðîðîêà âìåñòî ñåáÿ; 17 êòî óáåæèò îò ìå÷à Àçàèëîâà, òîãî óìåðòâèò Èèóé; à êòî ñïàñåòñÿ îò ìå÷à Èèóåâà, òîãî óìåðòâèò Åëèñåé. 18 Âïðî÷åì, ß îñòàâèë ìåæäó Èçðàèëüòÿíàìè ñåìü òûñÿ÷ [ìóæåé]; âñåõ ñèõ êîëåíè íå ïðåêëîíÿëèñü ïðåä Âààëîì, è âñåõ ñèõ óñòà íå ëîáûçàëè åãî. (3Öàð.19:15-18) Îäíà èç âàæíûõ èñòèí â ýòîì òî, ÷òî êàæäûé âåðíûé ñëóæèòåëü äîëæåí áûòü îçàäà÷åí òåì ÷òî áû ãîòîâèòü ñåáå çàìåíó . Êàê ýòî äåëàë Ìîèñåé ãîòîâÿ Èèñóñà Íàâèíà èëè Èëèÿ Åëèñåÿ . Íî ÷òî ïðèõîäèòñÿ ñ ïå÷àëþ íàáëþäàòü ñåãîäíÿ ýòî íå

ïîäãîòîâëåííûå è íå èñïûòàííûå ìîëîäûå ñëóæèòåëÿ, ÷àñòî íàäåëàâøèõ ìíîãî îøèáîê. Òðàãåäèÿ íå âñåãäà â òîì , ÷òî îíè íå õîòÿò ó÷èòüñÿ, íî è â òîì ÷òî íåêîòîðûå (Èëèè) íå õîòÿò âèäåòü íèêîãî ìåñòî ñåáÿ, ïî ïðè÷èíå ñîáñòâåííûõ àìáèöèè. Íî ïðîðîê Èëèÿ áûë âåðíûì Áîãó ÷òî ïðîÿâëÿëàñü â åãî ïîñëóøàíèè; 19 È ïîøåë îí îòòóäà, è íàøåë Åëèñåÿ, ñûíà Ñàôàòîâà, êîãäà îí îðàë; äâåíàäöàòü ïàð [âîëîâ] áûëî ó íåãî, è ñàì îí áûë ïðè äâåíàäöàòîé. Èëèÿ, ïðîõîäÿ ìèìî íåãî, áðîñèë íà íåãî ìèëîòü ñâîþ. 20 È îñòàâèë [Åëèñåé] âîëîâ, è ïîáåæàë çà Èëèåþ, è ñêàçàë: ïîçâîëü ìíå ïîöåëîâàòü îòöà ìîåãî è ìàòü ìîþ, è ÿ ïîéäó çà òîáîþ. Îí ñêàçàë åìó: ïîéäè è ïðèõîäè íàçàä, èáî ÷òî ñäåëàë ÿ òåáå? 21 Îí, îòîéäÿ îò íåãî, âçÿë ïàðó âîëîâ è çàêîëîë èõ è, çàæåãøè ïëóã âîëîâ, èçæàðèë ìÿñî èõ, è ðîçäàë ëþäÿì, è îíè åëè. À ñàì âñòàë è ïîøåë çà Èëèåþ, è ñòàë ñëóæèòü åìó. (3Öàð.19:19-21) Áûëî íå÷òî îñîáîå â ñåðäöå çåìëåäåëüöà Åëèñåÿ. Áîã ÷òî òî óñìîòðåë â ýòîì ôåðìåðå, èçáèðàÿ åãî èç ñðåäè ñåìè òûñÿ÷ âåðíûõ. Ýòî íå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé ïî ìàñøòàáàì ñòðàíû Èçðàèëü,íî èç âñåõ èõ äîëæåí áûë ñòàòü ãëàâíûì ïðîðîêîì ñòðàíû Åëèñåé. ×òî æå îñîáîãî ìîæíî ïîä÷åðêíóòü èç îáðàçà Åëèñåÿ? Èç êîíòåêñòà âèäíî ÷òî Åëèñåé áûë ìîëîäîé, äàëåêî íå áåäíûé, íî ïðè ýòîì òðóäîëþáèâûé ÷åëîâåê . ß íå äóìàþ ÷òî ó íåãî íå áûëî âîçìîæíîñòè íàíÿò ðîáî÷èõ, íî î÷åâèäíî òî, ÷òî â íåì áûëî ñòîëüêî ñìèðåíèÿ è òðóäîëþáèÿ, ÷òîáû ðàáîòàòü ñàìîìó. Êàêîå æå ýòî íå äîñòàþùåå êà÷åñòâî îñîáåííî äëÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, ïðîíèçàííîãî âñåìè óäîáñòâàìè ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèè. Âðåìÿ êîãäà ìíîãîå äåëàåòñÿ è óïðàâëÿåòñÿ îäíèì íàæàòèåì êíîïêè. È íåêîòîðûå äóìàþò ÷òî òîò æå ïðèíöû ìîæåò ñðàáîòàòü è â äóõîâíîì ìèðå. Ýòî îáîëüùåíèå, ìû íå äîëæíû çàáûâàòü ÷òî èñòèííûå äóõîâíûå äîñòèæåíèÿ òðåáóþò áîëüøèõ óñèëèè, èáî «…Öàðñòâî Íåáåñíîå ñèëîþ áåðåòñÿ, è óïîòðåáëÿþùèå óñèëèå âîñõèùàþò åãî.» (Ìàòô. 11:12) Ìû õîòèì èìåòü äóõîâíûå óñïåõè, ïðè òîì èìåÿ íåâåðíîñòü â ìàëûõ è çåìíûõ âåùàõ. Íåëüçÿ ñîâðàâ â íàëîãîâîé äåêëàðàöèè âîò óæå äåñÿòü ëåò, óäèâëÿòüñÿ òîìó ÷òî òâîè ïðîïîâåäè ëèøåíû ïîìàçàíèÿ è íå êàñàþòñÿ äóø ëþäñêèõ. Áîãó âàæíî âñå è Îí äàåò áîëüøåå îïèðàÿñü íà òâîþ âåðíîñòü â ìàëîì, î ÷åì Õðèñòîñ ó÷èò òàê: 10 Âåðíûé â ìàëîì è âî ìíîãîì âåðåí, à íåâåðíûé â ìàëîì íåâåðåí è âî ìíîãîì. 11 Èòàê, åñëè âû â íåïðàâåäíîì áîãàòñòâå íå áûëè âåðíû, êòî ïîâåðèò âàì èñòèííîå? 12 È åñëè â ÷óæîì íå áûëè âåðíû, êòî äàñò âàì âàøå? (Ëóê.16:10-12) (Äàë³ áóäå.)

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÆÒ ¹ 258 Âèõîäèòü ùîì³ñÿ÷íî. Äðóêóºòüñÿ íà ïîæåðòâè ÷èòà÷³â. Çà çì³ñò òà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ¿¿ àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯: 13303 Æèòîìèðñüêà îáë, ì. Áåðäè÷³â 3,à/ñ 14 e-mail: openheart65@mail.ru www.zhitomir.ufcu.com.ua

¹ ¹10 4 (146) (138) Æîâòåíü Êâ³òåíü 2011 2012ð³ê ð³ê

ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÈÉ ÃÓÌÎÐ Îäíà ñåñòðà âçÿëà äíåâíîé ïîñò. Âðåìÿ 14:45. Ñïðàøèâàåò ìóæà: – À ìîæíî ìíå ïîåñòü? – À äî êîòîðîãî ÷àñà òû áðàëà ïîñò? – Äî 15:00… – Òîãäà íåëüçÿ! – Íó, òîãäà ÿ ïîêà ðàçîãðåþ îáåä… – Íó âîò, îïÿòü ïàñòîð íàø¸ë ìíå çàíÿòèå â öåðêâè, – ãîâîðèò îäèí áðàò. Ñåñòðà åìó â îòâåò: – À ìîæåò ýòî Ãîñïîäü? Áðàò: – ×òî ÿ, ïàñòîðà îò Ãîñïîäà íå îòëè÷ó? Ïðî÷èòàë õðèñòèàíèí Ïñàëîì 126:2 è ðåøèë ïîìîëèòüñÿ ïåðåä ñíîì: – Ãîñïîäè, ïîøëè ìíå ñîí ïðàâåäíèêà! Ïðîñûïàåòñÿ óòðîì è ñåòóåò, ÷òî âñþ íî÷ü åãî ìó÷èëè êîøìàðû. Ðåøèë ïîïðîáîâàòü åùå ðàç è âíîâü ïîìîëèëñÿ òîé æå ìîëèòâîé. Ñíîâà ïðîñíóëñÿ óòðîì, ñåòóÿ íà íåñïîêîéíóþ íî÷ü. Íà òðåòèé âå÷åð õðèñòèàíèí, íåäîóìåâàÿ, ñïðàøèâàåò â ìîëèòâå: – Ãîñïîäè, ÿ ó Òåáÿ ïðîøó ñîí ïðàâåäíèêà, à Òû ïîñûëàåøü ìíå óæàñû è ìó÷åíèå! Âäðóã, ñëûøèò ãîëîñ: – À êàê òû äóìàåøü, ÷óâñòâóåò ñåáÿ ïðàâåäíèê, æèâóùèé òàê, êàê òû!? Âåðóþùèé îòåö, êîòîðûé ïîñòîÿííî âíå äîìà (êîíôåðåíöèè, ñîáðàíèÿ, äåëà), ïðèåõàë èç î÷åðåäíîé ïîåçäêè. Óòðîì ïîñàäèë ñûíà â ìàøèíó è óâåç â ñàäèê. Çàåçæàþò îíè â êàæäûé äåòñêèé ñàäèê â èõ ðàéîíå è èùóò èìÿ ñûíà â ñïèñêàõ ïîñåùàþùèõ. Íàêîíåö ñûí òîãî âåðóþùåãî â íåäîóìåíèè ãîâîðèò: – Ïàïà, åùå îäèí ñàäèê, è ÿ òî÷íî â øêîëó îïîçäàþ! Òóðèñò â Èåðóñàëèìå ñïðàøèâàåò ó îäíîãî èç ìîëÿùèõñÿ ó Ñòåíû Ïëà÷à ñòàðèêîâ: – Ïðîñòèòå, à êàê äàâíî Âû ïðèõîäèòå ñþäà ìîëèòüñÿ? – Óæå ñîðîê ëåò, – âåæëèâî îòâå÷àåò ñòàðèê. – È î ÷åì Âû ìîëèòåñü? – ñïðàøèâàåò òóðèñò. – Êàæäûé äåíü óòðîì ÿ ìîëþñü çà ìèð âî âñåì ìèðå, ïîñëå ïîëóäíÿ - çà èñêîðåíåíèå âñåõ áîëåçíåé, à âå÷åðîì - çà ÷èñòîòó äóø íàøèõ. – È ÷òî Âû ÷óâñòâóåòå, êîãäà ïðèõîäèòå ìîëèòüñÿ ê Ñòåíå Ïëà÷à? –  ïîñëåäíåå âðåìÿ ìíå âñå áîëüøå êàæåòñÿ, ÷òî ÿ ðàçãîâàðèâàþ ñî ñòåíîé... Çàòîíóë ïàðîõîä. Äâîå, ïîòåðïåâøèõ êðóøåíèå, äåðæàòñÿ çà äîñêó. Îäèí èç íèõ ìîëèòñÿ: – Ãîñïîäè, ïðîñòè ìåíÿ! ß ñèëüíî ãðåøèë, ïèë, êóðèë, îáìàíûâàë... ß áîëüøå íèêîãäà... – Ñòîï! – âîñêëèêíóë âòîðîé. – Íà ãîðèçîíòå êîðàáëü! Èñòî÷íèê: www.invictory.org

Äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó. Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â , ïîñèëàííÿ íà «ªÍ» îáîâ ÿçêîâå. ϳäïèñàíî äî äðóêó 1.10.2012ð. ³ääðóêîâàíî â ÑÏ ÊÒÂÏ «ÀËÅÔ», ì. ³ííèöÿ. Íàêëàä: 2000 ïðèì³ðíèê³â.

Євангельська Нива  

Жовтень 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you