Page 1

¹ 9 (145) Âåðåñåíü 2012 ð³ê

×ÈÒÀÉÒÅ Ó ÍÎÌÅв

ÑËÎÂÎ ªÏÈÑÊÎÏÀ

²ÒÀªÌÎ!

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÍß Â ÎÁÐÀÇ ²ÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ ÏÀÑÒÎÐÑÜÊÈÉ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ Ñòîð. 2

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß Â²Ä ÃÎÑÏÎÄÀ! Ñòîð. 3

«Â²Ä²ÐÂÀÒÈÑÜ Â²Ä ÇÅÌ˲» Ñòîð. 4

ÂÅËÎÒÓÐ ÏÎ ÊÀÌ'ßÍÅÖÜÏÎIJËÜÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ Ñòîð. 5

Ïðîïîâ³äü Êàðåíà ²ñîÿíà ÏÓÒÜ Ê ÏÎÌÀÇÀÍÈÞ – ÏÎËÍÀß ÊÀÏÈÒÓËßÖÈß ÒÂÎÅÃÎ ÖÀÐÑÒÂÀ Ñòîð. 6

ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÀ ÇÀ ÏÐÀÖÞ Ó íàñòóïíîìó íîìåð³

ªÏÈÑÊÎÏ ÒÀ ÑËÓÆÈÒÅ˲ ²ÒÀÞÒÜ Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß:

1 âåðåñíÿ – Íàä³þ Ïåòð³âíó ÄÇÈÃÀËÅÍÊÎ – äðóæèíó äèÿêîíà, ì. ²ëë³íö³;

ÇÐÎÑÒÀÍÍß Â ËÞÁβ Àïîñòîë Ïàâëî ðàäóâàâñÿ, ùî òðóä éîãî íå íàïðàñíèé ïåðåä Ãîñïîäîì ³ ùî â ä³òÿõ Áîæèõ çðîñòຠíå ò³ëüêè â³ðà, àëå ³ äîðîãîö³ííà ëþáîâ. Àëå â³í ìîëèâñÿ, ùîá â Ôèëèï³éñüê³é öåðêâ³ «² ìîëþñü ÿ ïðî òå, ùîá âàøà ëþáîâ ïðèìíîæàëàñü ùå á³ëüøå òà á³ëüøå â ï³çíàíí³ é óñÿê³ì äîñë³äæåíí³,» (Ôèë.1:9). Àïîñòîë äÿêóº Áîãà çà òå, ùî â Ñîëóíñüê³é öåðêâ³ «Ìè çàâæäè ïîâèíí³ ïîäÿêó ñêëàäàòè çà âàñ Áîãîâ³, áðàòòÿ, ÿê ³ ãîäèòüñÿ, áî ñèëüíî ðîñòå â³ðà âàøà, ³ ïðèìíîæóºòüñÿ ëþáîâ êîæíîãî ç óñ³õ âàñ îäèí äî îäíîãî.» (2Ñîë.1:3). Àëå â³í íå ì³ã ðàä³òè, áà÷à÷è ïå÷àëüíèé ñòàí â³ðóþ÷èõ Ãàëàò³éñüêî¿ öåðêâè. Âîíè éøëè äîáðå, àëå âîðîã äóø ëþäñüêèõ çóïèíèâ ¿õ äóõîâíèé ð³ñò. Âîíè ñïðÿìóâàëè ñâ³é âç³ð äî ðå÷îâèõ ïî÷àòê³â, ³ òàêèì îáðàçîì çàëèøèëèñü áåç Õðèñòà ³ â³äïàëè â³ä áëàãîäàò³. ² àïîñòîë Ïàâëî ïèøå ¿ì: «Âè, ùî Çàêîíîì âèïðàâäóºòåñü, ïîëèøèëèñÿ áåç Õðèñòà, â³äïàëè â³ä áëàãîäàò³! Áî ìè â äóñ³ ç â³ðè ÷åêàºìî íà䳿 ïðàâåäíîñòè. Áî ñèëè íå ìຠâ Õðèñò³ ²ñóñ³ àí³ îáð³çàííÿ, àí³ íåîáð³çàííÿ, àëå â³ðà, ùî ÷èííà ëþáîâ’þ. Á³ãëè âè äîáðå. Õòî çàáîðîíèâ âàì êîðèòèñÿ ïðàâä³? (Ãàë.5:4-7). ³ðà òà ëþáî⠖ öå ò³ çàñîáè, ÿê³ ç’ºäíóþòü íàñ ç Õðèñòîì; áî «² îöå Éîãî çàïîâ³äü, ùîá ìè â³ðóâàëè â ²ì’ÿ Ñèíà Éîãî ²ñóñà Õðèñòà, ³ ùîá ëþáèëè îäèí îäíîãî, ÿê ³í íàì çàïîâ³äü äàâ! À õòî Éîãî çàïîâ³ä³ áåðåæå, òîé ó ͳì ïðîáóâàº, à ³í ó íüîìó. À ùî â íàñ ïðîáóâàº, ï³çíàºìî öå ç òîãî Äóõà, ùî ³í íàì Éîãî äàâ.» (1Iâàí.3:23,24). «Ìè ïîçíàëè é óâ³ðóâàëè â òó ëþáîâ, ùî Áîã ¿¿ ìຠäî íàñ. Áîã º ëþáîâ, ³ õòî ïðîáóâຠâ ëþáîâ³, ïðîáóâຠòîé â Áîç³, ³ â í³ì Áîã ïðîáóâàº!» (1Iâàí.4:16). ×åðåç â³ðó, ÿêà º äàð Áîæèé, çä³éñíþºòüñÿ íàøå ñï³ëêóâàííÿ ç Õðèñòîì; à çà äîïîìîãîþ ëþáîâ³ ìè çä³éñíþºìî íàøå ñëóæ³ííÿ ëþäÿì. ² ÿê â³ðà, òàê ³ ëþáîâ ïîâèíí³ çðîñòàòè â êîæíîìó ³ç âèêóïëåíèõ ä³òåé Áîæèõ. Õðèñòîñ ÿâèâ Ñâîþ ëþáîâ ñâ³òó, â³ääàâøè Ñåáå íà ñòðàæäàííÿ òà ñìåðòü çà ëþäåé, à òåïåð ÿâëÿòè öþ ëþáîâ ñâ³òó ³í äîðó÷ຠíàì, ä³òÿì Ñâî¿ì. Ëþáîâ ï³äáàäüîðþº íàñ æèòè äëÿ ³íøèõ; æåðòâóâàòè ñâî¿ìè ñèëàìè, êîøòàìè òà ÷àñîì. Áî « À õòî ìຠäîñòàòîê íà ñâ³ò³, ³ áà÷èòü áðàòà ñâîãî â íåäîñòà÷³, òà ñåðöå ñâîº çà÷èíÿº â³ä íüîãî, òî ÿê Áîæà

ëþáîâ ïðîáóâຠâ òàêîìó?» (1Iâàí.3:17). Ãîñïîäü ñüîãîäí³ õî÷å « î÷èñòèòè Ñîá³ ëþäåé âèáðàíèõ, ó äîáðèõ ä³ëàõ çàïîïàäëèâèõ.» (Òèò.2:14). ³ðà òà ëþáîâ ïîâèíí³ çðîñòàòè ðàçîì, áî êîëè çìåíøóºòüñÿ â³ðà, òîä³ âíóòð³øíÿ ëþäèíà ãóáèòü ñï³ëêóâàííÿ ç Áîãîì. À áåç ñï³ëêóâàííÿ ç Áîãîì îõîëîíå ëþáîâ, âíóòð³øíÿ ëþäèíà îñëàáíå, à òèì ÷àñîì îæèâå çîâí³øíÿ ëþäèíà ç ¿¿ ò³ëåñíèìè íàêëîííîñòÿìè.  òàêîìó ïå÷àëüíîìó ñòàí³ îêàçàëàñü Êîðèíôñüêà öåðêâà. Àïîñòîë Ïàâëî íå ì³ã óæå ãîâîðèòè ç íèìè ÿê ç äóõîâíèìè, àëå ÿê ç ò³ëåñíèìè, ÿê ç íåìîâëÿòàìè ó Õðèñò³. ³í ïîáà÷èâ, ùî çàì³ñòü çðîñòàííÿ â ëþáîâ³ îäèí äî îäíîãî âîíè ðîçä³ëèëèñÿ ì³æ ñîáîþ ³ ñòàëè ïîíîñèòè îäèí îäíîãî. ² â³í íàïèñàâ ¿ì: «áî âè ùå ò³ëåñí³. Áî êîëè çàçäð³ñòü òà ñóïåðå÷êè ì³æ âàìè, òî ÷è æ âè íå ò³ëåñí³, ³ õ³áà íå ïîëþäñüêîìó ðîáèòå?» (1Êîð.3:3). Äóõîâíèé ð³ñò êîðèíôÿí çóïèíèâñÿ. Âîíè ìàëè áàãàòî ð³çíèõ äàð³â, ÿêèìè ìîãëè õâàëèòèñÿ, àëå àïîñòîë óêàçóâàâ ¿ì íà øëÿõ ³ùå á³ëüø äîñêîíàëèé (1Êîð.12:31). ³í ïîÿñíþâàâ ¿ì âåëèêó ö³íí³ñòü ³ñòèííî¿ ³ äîñêîíàëî¿ ëþáîâ³ (1Êîð. 13-ðîçä³ë). ³ðà, íàä³ÿ òà ëþáîâ! Îñü ùî äຠíàì ñèëó äëÿ íàøîãî äóõîâíîãî çðîñòàííÿ. Ìåòîþ íàøîãî õðèñòèÿíñüêîãî æèòòÿ ïîâèííî áóòè çðîñòàííÿ ³ ïðåîáðàæåííÿ â îáðàç Õðèñòà, ùîá, «Ìè æ â³äêðèòèì îáëè÷÷ÿì, ÿê ó äçåðêàëî, äèâèìîñÿ âñ³ íà ñëàâó Ãîñïîäíþ, ³ çì³íÿºìîñÿ â òîé æå îáðàç â³ä ñëàâè íà ñëàâó, ÿê â³ä Äóõà Ãîñïîäíüîãî.» (2Êîð.3:18). Íåõàé äîïîìîæå íàì Ãîñïîäü çðîñòàòè â á³ëüøîìó ï³çíàíí³ Éîãî ³ íåõàé íèñïîøëå ³í íàì Ñâîþ ñèëó äëÿ ïîâíîãî ïðåîáðàæåííÿ â Éîãî îáðàç!

ªïèñêîï Ï.Ì.Çàë³çíèé.

5 âåðåñíÿ – Îëåêñàíäðà Ëåîí³äîâè÷à ×ÅÒÂÅÐÒÍÈÕ – ïàñòîðà, ì. Êîðîñòèø³â; Ìèêîëó Ìèõàéëîâè÷à ÇÀ˲ÇÍÎÃÎ – äèÿêîíà, ñ. Îáóõ³âêà; 6 âåðåñíÿ – Òà¿ñ³þ Ëåîí³ä³âíó ÔÅÄÎÐ×ÓÊ – äðóæèíó äèÿêîíà, ñìò. Ðóæèí; 20 âåðåñíÿ – Âàëåíòèíó Ïàâë³âíó ÏËÈÑ – äðóæèíó äèÿêîíà, ì. Ïîëòàâà.

ÁÀÆÀªÌÎ ÙÀÑÒß, ÇÄÎÐÎ’ß, ÓÑϲղ ÒÀ ÁÎÆÎÃÎ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß!

Õàé ñåðöå Âàøå ìóäð³ñòü â³ä÷óâàº, Äóøà çàïàë þíà÷èé íå âòðà÷àº, Äîñòàòêó ïîâíà ÷àøà íå çàâàäèòü, Çäîðîâ’ÿ íå ï³äâîäèòü ³ íå çðàäèòü.

Åñëè òû âèäèøü ñåáÿ íà ñòðàíèöàõ Áèáëèè, ýòîãî ìàëî. Íóæíî, ÷òîáû íà ñòðàíèöàõ òâîåé æèçíè âèäíî áûëî Åâàíãåëèå Èèñóñà Õðèñòà.


2

ªâàíãåëüñüêà Íèâà ÏÎIJ¯

ÌÎËÈÒÂÀ ÇÀ ÓÊÐÀ¯ÍÓ Íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íñüêî¿ ªâàíãåëüñüêî¿ òåîëîã³÷íî¿ ñåì³íà𳿠ùî â Ïóù³ Âîäèö³ ïðîéøëà í³÷íà ìîëèòâà çà Óêðà¿íó. Áðàòè òà ñåñòðè ç ð³çíèõ öåðêîâ ç³áðàëèñÿ ðàçîì â Äåíü Íåçàëåæíîñò³ ùîá âñþ í³÷ ïðîâåñòè â ìîëèòâ³ ïåðåä Áîãîì.

Îðãàí³çàòîðîì ìîëèòâè âèñòóïèâ â³ää³ë çîâí³øí³õ çâ'ÿçê³â ñåì³íà𳿠â îñîá³ Îëåñÿ Äìèòðåíêà.  ìîëèòâ³ âçÿëè ó÷àñòü äåê³ëüêà ð³çíèõ ãðóï ïðîñëàâëåííÿ. Ïåðøó ÷àñòèíó ïðîâ³â Îëåã Ìàéîâñüêèé ïðîñëàâëÿþ÷è Áîãà ï³ñíÿìè òà çàïðîøóþ÷è ïðèñóòí³õ äî ìîëèòâè. Ñâî¿ àâòîðñüê³ ï³ñí³ âèêîíóâàâ òàêîæ Âëàäèñëàâ Áîíäàðüêîâ, ãðóïè ïðîñëàâëåííÿ Êè¿âñüêèõ öåðêîâ «Ãîëãîôà» òà öåðêâè «Áëàãîäàòü». Ïîñëóæèâ Ñëîâîì òà ìîëèòâîþ ðåêòîð ñåì³íà𳿠Àíàòîë³é Âîëîäèìèðîâè÷ Ãëóõîâñüêèé. ³ä íàøîãî Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ïîáóâàëè íà í³÷í³é ìîëèòâ³ ãðóïà ìîëîä³ íà ÷îë³ ç ºïèñêîïîì Ïåòðîì Ìèêîëàéîâè÷åì Çàë³çíèì, ÿêèé òàêîæ ïîä³ëèâñÿ Ñëîâîì òà çâåðøèâ ìîëèòâó. Òîæ çàïðîøóºìî âñ³õ íå ò³ëüêè íà Äåíü Íåçàëåæíîñò³, à ùîäíÿ çâåðøóâàòè ìîëèòâó çà íàøó êðà¿íó, çà ¿¿ êåð³âíèöòâî òà çà âñ³õ ëþäåé Óêðà¿íè. Íåõàé áëàãîñëîâèòü Âàñ âñ³õ Ãîñïîäü. Ñåðã³é ÒÊÀ×ÓÊ.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÎËÒÀÂÙÈÍÅ Íà ïðîòÿæåíèè òð¸õ äíåé, ñ 7 ïî 9 àâãóñòà, â Ïîëòàâå ïðîøëî áèáëåéñêîå îáó÷åíèå äëÿ ïàñòûðåé, ñëóæèòåëåé è öåðêîâíûõ ëèäåðîâ Ïîëòàâùèíû. Áðàòüÿ è ñ¸ñòðû ñ ðàäîñòüþ óäåëèëè âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîñëóøàòü áëàãîñëîâåííûå ñåìèíàðû.

Ñòàðøèé ïðåñâèòåð ïî Ïîëòàâùèíå Àíäðåé Ñåðãååâè÷ Çèáðîâ ïðèëîæèë íåìàëî óñèëèé ÷òîáû îáó÷åíèå ïðîèçîøëî. Îí ïîçàáîòèëñÿ î òîì, ÷òîáû ïðèáûëè ãîñòè èç Âåëèêîáðèòàíèè ñ ãîðîäà Ëåñòåð, ÷òîáû àðåíäîâàòü ïîìåùåíèÿ ïîä ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ è òàê äàëåå. Êîíå÷íî åìó ïîìîãàëè áðàòüÿ ñëóæèòåëÿ. Ñåìèíàðû ïðîâîäèë ïðåïîäàâàòåëüïàñòîð Îäè Àêàòó. Î÷åíü çàíèìàòåëüíûå è èíòåðåñíûå òåìû "Ó÷åíè÷åñòâî" è "Ëè÷íûé åâàíãåëèçì" îáîäðèëè ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè ê ëè÷íîìó äóõîâíîìó ðîñòó è ïðàêòè÷åñêîìó åâàíãåëèçìó. Áîëåå ïîë ñîòíè ñëóæèòåëåé ðàçíîãî ðàíãà ïîñåòèëè êîíôåðåíöèþ. Äà ïîìîæåò Ãîñïîäü ÷òîáû âñ¸ óñëûøàííîå íà ñåìèíàðàõ áûëî äåéñòâèòåëüíî îáó÷åíèåì îò Ãîñïîäà, êîòîðîå ïðèíåñ¸ò ñâîè ïëîäû äëÿ Öàðñòâà Áîæüåãî. Íàòàëüÿ ÇÈÁÐÎÂÀ.

¹ 9 (145) Âåðåñåíü 2012 ð³ê

ÏÐÈÒײ

Ç'¯ÇÄÍÅ ÁÎÃÎÑËÓƲÍÍß

Ó ñóáîòó, 18 ñåðïíÿ 2012 ðîêó, ó ìîëèòîâíîìó áóäèíêó ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Ïðåîáðàæåííÿ» ñåëà Îáóõ³âêà ïîáëèçó Áåðäè÷åâà (ïàñòîð Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé) â³äáóëîñÿ ñâÿòêîâå ç'¿çäíå áîãîñëóæ³ííÿ íàøèõ öåðêîâ ïî Æèòîìèðùèí³. Çàäîâãî äî ïî÷àòêó ñâÿòêîâîãî áîãîñëóæ³ííÿ äî ìîëèòîâíîãî áóäèíêó ïî÷àëè ñõîäèòèñü òà ïðè¿çäèòè áðàòè òà ñåñòðè ç ð³çíèõ öåðêîâ Áåðäè÷åâà, Æèòîìèðà, ×óäíîâà, Êîðîñòèøåâà, Ðîìàíîâà, Ðóæèíà òà ³íøèõ ì³ñò. Êîëè íàñòàâ ÷àñ äëÿ ïî÷àòêó áîãîñëóæ³ííÿ, ðîçïî÷àâ éîãî, çàêëèêàâøè âñ³õ ïðèñóòí³õ äî ìîëèòâè ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³, ïàñòîð öåðêâè "Ô³ëàäåëüô³ÿ", Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ Çàáºë³í, ïî çàâåðøåíí³ ïðîñëàâëåííÿ ÿêå äîðå÷³ äóæå ÷óäîâî ïðîâåëà ãðóïà ç Ðîìàíîâà, ºïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé çàêëèêàâ äî ìîëèòâè ïîäÿêè Áîãó, ï³ñëÿ ÷îãî áóëà íàäàíà ìîæëèâ³ñòü ãîñ-

òÿì ïîñëóæèòè ñëîâîì. ×åðåç óñòà ïðîïîâ³äíèê³â Äóõ Ñâÿòèé íàó÷àâ, äîêîðÿâ, íàïðàâëÿâ òà âèõîâóâàâ ïðèñóòí³õ ó ïðàâåäíîñò³.  ïðîì³æêàõ ì³æ ïðîïîâ³äÿìè ïðèñóòí³ì ñëóæèëà ãðóïà ïðîñëàâëåííÿ öåðêâè "Ô³ëàäåëüô³ÿ", ì. Ðîìàíîâà. Îñíîâíèì ïðîïîâ³äíèêîì áóâ ïàñòîð Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷ Øóøêåâè÷ ÿêèé ïðîïîâ³äóâàâ íà òåìó ïðîùåííÿ. Âïðîäîâæ ïîíàä 4 ãîäèí ïðèñóòí³ íà áîãîñëóæ³íí³ áðàòè òà ñåñòðè íàñîëîäæóâàëèñü ïðèñóòí³ñòþ Äóõà Ñâÿòîãî. Ïî çàâåðøåíí³ îñíîâíî¿ ÷àñòèíè ñâÿòêîâîãî ñëóæ³ííÿ, âñ³ ïðèñóòí³ ïðîäîâæèëè ñï³ëêóâàííÿ çà ùåäðî íàêðèòèìè ñòîëàìè.

ÏÀÑÒÎÐÑÜÊÈÉ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ

Íà ö³ëèé òèæäåíü, ç 13 ïî 18 ñåðïíÿ, â³ä÷èíèâ ñâî¿ äâåð³ áëàãîä³éíèé öåíòð «Â³äêðèòå ñåðöå», äëÿ òîãî ùîá ïðèéíÿòè íà â³äïî÷èíîê ñ³ì'¿ ïàñòîð³â òà ñëóæèòåë³â Æèòîìèðùèíè. Ñòàðøèé ïðåñâ³òåð Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ Çàáåë³í ïîï³êëóâàâñÿ ïðî òå ùîá ñ³ì'¿ ïàñòîð³â òà äèÿêîí³â çìîãëè â³äïî÷èòè. ² çäàâàëîñÿ ùî íàâ³òü ñàìà ïðèðîäà ï³êëóâàëàñü ïðî òå ùîá ñ³ì'¿ ñëóæèòåë³â â³äïî÷èëè.

Ïðîòÿãîì âñüîãî òèæíÿ äîùèëî, à öå îçíà÷àëî ùî í³êîìó íå áóëî ïîòðåáè éòè íà ãîðîä ùîá êîïàòè êàðòîïëþ. ² íàâ³òü â áëàãîä³éíîìó öåíòð³ á³ëüøå ÷àñó ïðîâîäèëè â ïðèì³ùåíí³, à öå çíà÷èòü ìîãëè á³ëüøå ìîëèòèñÿ, ñï³âàòè òà ñï³ëêóâàòèñÿ ðàçîì. ²íêîëè çà áåñ³äîþ çàñèäæóâàëèñÿ íàâ³òü äàëåêî çà ï³âí³÷. Áóâ ÷àñ ùîá â³ä³ñïàòèñü, áóâ ÷àñ äëÿ ìîëèòâè, áóâ ÷àñ äëÿ ñï³âó ³ áóâ ÷àñ ïî÷óòè îäèí îäíîãî, çðîçóì³òè îäèí îäíîãî, áóâ ÷àñ óä³ëèòè óâàãó ñ³ì'¿ áî ä³òêè áóëè ç íàìè, ³ ìîæíà áóëî ïîãðàòèñÿ ç íèìè â ð³çí³ ³ãðè, à ¿ì òàê êîðò³ëî ïîãðàòèñü ç äîðîñëèìè ³ âîíè äîñÿãëè ñâ ìåòè. Ñâ³æå ïîâ³òðÿ, â³ëüíà ïðîãðàìà, ñìà÷íà ¿æà, êàâóíè òè ñîëîäîù³

ï³äñèëþâàëè â³ä÷óòòÿ òà ðîçóì³ííÿ ùî ñàì Áîã ïîï³êëóâàâñÿ ïðî öåé â³äïî÷èíîê. Øêîäà ò³ëüêè, ùî íå âñ³ ñëóæèòåë³ çìîãëè ïðèáóòè íà â³äïî÷èíîê, à ò³ õòî õî÷à íà ê³ëüêà äí³â ïðè¿õàâ çìîãëè â³ä÷óòè áëàãîäàòü Ãîñïîäíþ òà Áîæå ï³êëóâàííÿ. Òîæ, ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìîê, ìîæíà ñì³ëèâî ñêàçàòè ùî â³äïî÷èíîê ïðîéøîâ íà â³äì³ííî. Âñ³ õòî ìàëè òàêó íàãîäó ïðîâåñòè ê³ëüêà äí³â ó áëàãîä³éíîìó öåíòð³ ùèðî òà ñåðäå÷íî äÿêóâàëè Áîãà òà îðãàí³çàòîð³â çà áëàãîñëîâåííèé â³äïî÷èíîê ³ ç íîâèìè ñèëàìè äî ïðàö³ íà íèâ³ Áîæ³é. Áëàãîñëîâè Âàñ Ãîñïîäü. Âàëåð³é ÂËÀ×ÈÃÀ.

ÇÅÐÊÀËÎ Îäíàæäû þíîøà ñïðîñèë ñòàðöà: « Ïî÷åìó, ðàçáîãàòåâ, ëþäè ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ðàâíîäóøíûìè ê ÷óæèì ãîðåñòÿì è ÷àÿíèÿì? Îíè ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ýãîèñòè÷íûìè è æåñòîêèìè?» Ñòàðåö âçÿë þíîøó çà ðóêó, ïîäâåë ê îêíó è ñïðîñèë: – ×òî òû âèäèøü ? – Æåíùèíó âèæó ñ ðåáåíêîì. Ðåáåíîê ïîðàíèë íîæêó è îíà íåñåò åãî íà ðóêàõ. Åùå âèæó ñòàðöà ñ îñëèêîì. Íà îñëèêå îãðîìíàÿ âÿçàíêà äðîâ, âèäèìî öåëûé äåíü ðóáèë äðîâà â ëåñó. Åùå âèæó ñòàðóøêó. Îíà óðîíèëà êóâøèí ñ ìîëîêîì, êóâøèí ðàçáèëñÿ è ìîëîêî ïðîëèëîñü íà çåìëþ. ×åì æå îíà äåòåé âå÷åðîì êîðìèòü áóäåò? Ïîòîì ñòàðåö ïîäâåë þíîøó ê çåðêàëó è ñïðîñèë: – Íó à òåïåðü ÷òî âèäèøü? – Íó ñåáÿ âèæó – ñâîå îòðàæåíèå... Íà ÷òî ñòàðåö ñêàçàë: – È òàì è òàì ñòåêëî...Íî ñòîèëî íà ñòåêëî íàíåñòè íåìíîãî ñåðåáðà, ÷òîáû ïîëó÷èëîñü çåðêàëî, òû êðîìå ñåáÿ íèêîãî íå óâèäåë...

ÏÐÈÒ×À ÎÁ ÎÑÊÎÐÁËÅÍÈÈ Êàê-òî Ó÷èòåëü ñ Ó÷åíèêîì øëè ïðîñ¸ëî÷íîé äîðîãîé. Âèäÿò – íàâñòðå÷ó èì èä¸ò, ÷åðòûõàÿñü ÷åëîâåê, âåñü âçáóäîðàæåííûé, ÷óòü íå ïëà÷åò. – ×òî ñëó÷èëîñü, äðóã ìîé? – ñïðàøèâàåò Ó÷èòåëü. – Äà ìåíÿ òîëüêî ÷òî êàêîé-òî íåãîäÿé îñêîðáèë ïîñëåäíèìè ñëîâàìè è, ïðè÷¸ì, çàçðÿ! ×òî ÿ åìó òàêîãî ñäåëàë? – Îí íå ìîã òåáÿ îñêîðáèòü, – îòâåòèë Ó÷èòåëü. – Êàê æå íå ìîã, åñëè îñêîðáèë! – óäèâèëñÿ ïðîõîæèé. – Òû âåäü åãî äàæå íå çíàåøü, äà è ìåíÿ âèäèøü âïåðâûå. Êàê òû ìîæåøü òàêîå óòâåðæäàòü? Ó÷èòåëü îòîø¸ë íà íåñêîëüêî øàãîâ, âûñìàòðèâàÿ ÷òî-òî íà çåìëå, ïîòîì íàãíóëñÿ, ïîäíÿë ÷òî-òî è ïîäîø¸ë ê ÷åëîâåêó, ïðîòÿíóâ íàéäåííîå â çàæàòîì êóëàêå: – Âîçüìè, ýòî òåáå îáÿçàòåëüíî ïîìîæåò. Òîò ìàøèíàëüíî âçÿë ïðåäëîæåííîå, íî, óâèäåâ, ÷òî ýòî æóê, èñïóãàëñÿ è âûáðîñèë íàñåêîìîå. – ×òî ýòî çíà÷èò? – âîçìóòèëñÿ ïðîõîæèé. – Èçâèíè, äðóã, ÿ íå õîòåë òåáÿ èñïóãàòü. Íî âîò ó ìîåãî Ó÷åíèêà òî÷íî åñòü òî, ÷òî òåáå íóæíî. È, îáðàòèâøèñü ê Ó÷åíèêó, ñêàçàë: – Äàé ýòîìó äîñòîéíîìó ãîñïîäèíó òî, ÷òî ìû íàøëè, êîãäà îòäûõàëè â ñàäó. – ×òî ýòî? – íàñòîðîæèëñÿ ïðîõîæèé. – Åñëè åù¸ êàêàÿ-òî ãàäîñòü, ÿ íå âîçüìó! Ó÷åíèê ðàçâÿçàë êîòîìêó è äîñòàë ÿáëîêî. Ïðîõîæèé îçàäà÷åííî ïîñìîòðåë íà êðàñèâûé è ñî÷íûé ïëîä è, óáåäèâøèñü, ÷òî íèêàêîãî ïîäâîõà íåò, ïîáëàãîäàðèë, íî áðàòü íå ñòàë. – Ïî÷åìó æå òû íå áåð¸øü? – ïîèíòåðåñîâàëñÿ Ó÷èòåëü. – À æóêà âçÿë! – Æóêà ÿ âçÿë íåïðîèçâîëüíî. ß âåäü íå çíàë, ÷òî òû ìíå äà¸øü! À ÿáëîêî ìíå ïðîñòî íå íóæíî. – Âîò òàê è â æèçíè: ÷àñòî ìû ïðèíèìàåì òî, ÷òî íàì íå íóæíî è äàæå ïðîòèâíî ïðîñòî òàê, íå çàäóìûâàÿñü. Íàì äàþò – ìû áåð¸ì. Íî ìåæäó «äàâàòü» è «äàòü» åñòü ñóùåñòâåííàÿ ðàçíèöà. ß ìîãó ÷òî-òî òåáå äàâàòü, íî ïîêà òû ýòî íå ïðèìåøü, ìî¸ äåéñòâèå îñòàíåòñÿ íå ñîâåðø¸ííûì: ÿ äàþ – òû íå áåð¸øü. Íî åñëè ÿ òåáå äàþ, è òû ýòî ïðèíèìàåøü – ìî¸ äåéñòâèå ñòàíîâèòñÿ ñîâåðø¸ííûì: ÿ äàë – òû âçÿë. ß íå ìîãó òåáå äàòü ÷òîòî, ïîêà òû ýòî «÷òî-òî» íå ïðèìåøü! ß ìîãó äàâàòü, íî «äàòü» — ýòî äåéñòâèå, çàâèñÿùåå îò íàñ îáîèõ – â ðàâíîé ìåðå. Åñëè êòî-òî îñêîðáëÿåò òåáÿ, òû èìååøü âûáîð: ïðèíÿòü åãî îñêîðáëåíèÿ (÷àùå âñåãî ìû ýòî äåëàåì, íå çàäóìûâàÿñü) è îáèäåòüñÿ, ëèáî ïðîñòî íå ïðèíèìàòü èõ, îñîçíàâàÿ, ÷òî ýòî òåáå íå íóæíî. Âîò ïî÷åìó ÿ è ñêàçàë, ÷òî òîò ÷åëîâåê íå ìîã òåáÿ îñêîðáèòü – îí òåáÿ îñêîðáëÿë, íî òû «ïîìîã» åìó îñêîðáèòü ñåáÿ, ïðèíÿâ îáèäíûå ñëîâà!

Âçûâàÿ ê ðàçóìó áëèæíåãî, ïðîêëàäûâàé äîðîãó ê íåìó ÷åðåç åãî ñåðäöå, à äîðîãà íàïðÿìèê ê ðàçóìó íàìíîãî äëèííåå è íå òàê íàä¸æíà.


¹ 9 (145) Âåðåñåíü 2012 ð³ê

 ÓÊÐÀ¯Í² ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ßÍÓÊÎÂÈ× ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ ÁÀÏÒÈÑÒΠIV êîíãðåññ åâàíãåëüñêèõ õðèñòèàíáàïòèñòîâ Óêðàèíû (ÅÕÁ) ñîñòîÿëñÿ âî Ëüâîâå 16-19 àâãóñòà. Âïåðâûå â èñòîðèè êîíãðåññîâ åãî ó÷àñòíèêîâ ïîçäðàâèë Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷, – ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêèé Ìåãàïîðòàë invictory.org ñî ññûëêîé íà «ÐÁÊ-Óêðàèíà» è ïðåññ-ñëóæáó êîíãðåññà.

3

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß Â²Ä ÃÎÑÏÎÄÀ!

Êîëè Ãîñïîäü ïîñèëຠòî Â³í ³ ñíàðÿæàº. Òàê ìîæíà ñêàçàòè íà òå ùî â³äáóëîñÿ íåùîäàâíî. Áîã áëàãîñëîâèâ çàñòóïíèêà ºïèñêîïà Ìèõàéëà Ìèêîëàéîâè÷à Çàë³çíîãî â ÿêîãî ñåìåðî ä³òåé òà ùå é âèõîâóº äâîº ä³òåé ñèð³ò.  ïîëîâèí³ ÷åðâíÿ ïàñòîð çàïîâíèâ àíêåòó â ñàëîí³ ÐÅÍÎ â ì. Æèòîìèð àêö³ÿ «Âáîë³âàé çà Óêðà¿íó» ³ îñü âîñüìîãî ñåðïíÿ îòðèìàâí îâåíüêèé àâòîìîá³ëü ÐÅÍÎ ÌÅÃÀÍ.

ÏÎÅÒÈ×ÍÈÌ ÐßÄÊÎÌ Âû âîèíû Íåáåñíîãî Îòå÷åñòâà. Âû áîé âåäåòå ãîëîâó ñêëîíèâ. Ñðàæàåòåñü çà ñ÷àñòüå ÷åëîâå÷åñòâà Íå íà êîíå – êîëåíî ïðåêëîíèâ. Ïîñòîì, ìîëèòâîé âðàæüþ ñèëó ãîíèòå. Ìå÷ - Ñëîâî Áîæèå âñåãäà ó âàñ â ðóêàõ. Âû øëåì ñïàñåíüÿ, êàê êîðîíó íîñèòå. È îáóâü áëàãîâåñòüÿ íà íîãàõ. È íå ïðîáèòü ñòðåëîþ âðàæüåé ïðàâåäíîñòü. Îíà áðîíåþ äóøó çàãðàäèò. Ùèò âåðû îñòàíîâèò çëóþ ïàãóáíîñòü È îò ëóêàâîãî àòàêè çàùèòèò. Êîãäà æå äíè èñòîðèè çàêîí÷àòñÿ, È âñå ïðåäñòàíóò ïåðåä Áîæèèì ñóäîì. Âñå âàøè ïîäâèãè ïðåä Èèñóñîì âñïîìíÿòñÿ. È êàæäûé áóäåò íàãðàæäåí âåíöîì.

 ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå ãëàâû ãîñóäàðñòâà, êîòîðîå çà÷èòàëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà êóëüòóðû Þðèé Áîãóöêèé, ñêàçàíî, ÷òî çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ íà óêðàèíñêîé òåððèòîðèè åâàíãåëüñêîå áàïòèñòñêîå äâèæåíèå ñòàëî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äóõîâíî-ðåëèãèîçíîãî ïðîñòðàíñòâà ñòðàíû.  ÷àñòíîñòè, áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ñåé÷àñ ñîþç åâàíãåëüñêèõ õðèñòèàí-áàïòèñòîâ Óêðàèíû ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç êðóïíåéøèõ êîíôåññèé Óêðàèíû. Âèêòîð ßíóêîâè÷ òàêæå âûðàçèë óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ãîñóäàðñòâà è öåðêâè âîçìîæíî âûïîëíåíèå ïîñòàâëåííûõ ìàñøòàáíûõ çàäà÷, êîòîðûå äîëæíû ôîðìèðîâàòü â îáùåñòâå ïðèíöèïû äåìîêðàòèè, òîëåðàíòíîñòè è ãóìàíèçìà. Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî ïîä ëîçóíãîì: «Ðàñòè! Ãîðåòü! Ñïàñàòü!». Êîíãðåññ ñîáðàë îêîëî 4 òûñ. ó÷àñòíèêîâ èç ÑØÀ, Êàíàäû, Ãåðìàíèè, Ðóìûíèè, Ïîðòóãàëèè, Ïîëüøè, Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàíàõ ìèðà. Åæåäíåâíàÿ èíòåðíåò-òðàíñëÿöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ íàñ÷èòûâàëà ñâûøå 10 òûñÿ÷ çðèòåëåé èç 24 ñòðàí ìèðà.

Ïîêà æå òðóä áîéöà è áóäíè ñëîæíûå Äîðîãà, ïðîïîâåäü, ìîëèòâà, ïîñò. Íî æèçíü äðóãàÿ ñòàëà íåâîçìîæíîþ. Ïóñòü áóäåò âàì ïîìîùíèêîì Õðèñòîñ!

Âëàäèìèð ÁÓÕÒÈÍ.

ÂÈÂ×ÀÞ×È Á²ÁË²Þ Îñü ÿê âèñâ³òëèëè öþ ïîä³þ Æèòîìèðñüêå îáëàñíå òåëåáà÷åííÿ: «Ôîðòóíà íå ñë³ïà! Çàéøîâ äî àâòîñàëîíó òà âèãðàâ àâòîìîá³ëü! Òàêèìè ñëîâàìè ìîæíà ðîçïî÷àòè ³ñòîð³þ âèãðàøó Ìèõàéëà Çàë³çíîãî, ìåøêàíöÿ ñåëà Îáóõ³âêà Áåðäè÷³âñüêîãî ðàéîíó. ³í ïîòðàïèâ ó òð³éêó ùàñëèâ÷èê³â – âèãðàâ ïðåñòèæíèé àâòîìîá³ëü «Ðåíî Ìåãàí» ï³ä ÷àñ àêö³¿ â³ä êîðïîðàö³¿ «Ðåíî Óêðà¿íà». ßê êàæå ñàì ïåðåìîæåöü Ìèõàéëî Çàë³çíèé, â³í ïðèéøîâ ó àâòîñàëîí «Ðåíî» àáè äîïîìîãòè áðàòó ó âèáîð³ àâò³âêè, ïîêè ÷åêàëè îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â ¿õ ïðèãîñòèëè êàâîþ, à ìåíåäæåðè ðîçïîâ³ëè ïðî íîâó àêö³þ «Âáîë³âàé çà Óêðà¿íó!» Ìèõàéëî Çàë³çíèé – ïåðåìîæåöü àêö³¿ «Âáîë³âàé çà Óêðà¿íó!»: «Âáîë³âàé çà Óêðà¿íó» – òàêà àêö³ÿ – ðîç³ãðóþòüñÿ àâòîìîá³ë³, ³ ó í³é ìîæå âçÿòè ó÷àñòü êîæåí áàæàþ÷èé, ìè çàïèòàòàëè ÷è öå ïðàâäà , ÷è öå òàêå º, ³ ÷è êîæåí ìîæå âçÿòè ó í³é ó÷àñòü íå ëîõîòðîí». Íà ùàñòÿ Ìèõàéëà Ìèêîëàéîâè÷à ó÷àñòü ó àêö³¿ «Âáîë³âàé çà Óêðà¿íó!» ì³ã âçÿòè êîæåí áàæàþ÷èé, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è êîðèñòóâàëàñÿ ëþäèíà ïîñëóãàìè àâòîñàëîíó ÷è í³. Ñåðã³é Ìàøêîâñüêèé ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÒΠ«Ïîë³ññÿÌîòîðñÃðóï»: «Ïî âñ³é Óêðà¿í³, â êîæíîìó îô³ö³éíîìó äèëåðñüêîìó öåíòð³ çàïîâíþâàëè àíêåòè. Äóæå ïðèºìíî, ùî îäíà ³ç öèõ àíêåò

áóëà çàïîâíåíà ó íàøîìó àâòîñàëîí³, ³ íàø çåìëÿê âèãðàâ öåé àâòîìîá³ëü, ÿ äóìàþ öå ñèìâîë³÷íî, àäæå àâòîñàëîí íîâèé». Ìèõàéëî Çàë³çíèé íå ìîæå íàò³øèòèñÿ òàêèì ïîäàðóíêîì äîë³, êàæå ïðî âëàñíå àâòî â³í ìð³ÿâ äàâíî - óâåñü òðèäöÿòèë³òí³é âîä³éñüêèé ñòàæ. À ÿê áàòüêî äåâ'ÿòè ä³òåé íàãîëîøóº, ùî íå ñêîðî á íàçáèðàâ íà òàêå ïðèäáàííÿ. Ìèõàéëî Çàë³çíèé – ïåðåìîæåöü àêö³¿ «Âáîë³âàé çà Óêðà¿íó!»: «ß äóæå ¿ì äÿêóþ,ÿ äóæå ðàäèé, ùî ÿ îòðèìàâ, òîìó ùî ñ³ì'ÿ ìîÿ âåëèêà,ó ìåíå 7 ä³òåé òà ùå äâîõ ñèð³ò ³ ÿ ç³ ñâî¿ìè ñòàòêàìè í³êîëè á íå îòðèìàëè öåé àâòîìîá³ëü». Ïîâ³òðÿí³ êóëüêè, îïëåñêè ³ ïîäàðóíêè – ó òàê³é àòìîñôåð³ âðó÷àëè Ìèõàéëó Çàë³çíîìó êëþ÷³ â³ä íîâåíüêîãî àâòîìîá³ëÿ «Ðåíî Ìåãàí» íà ÿêîìó â³í ç ðîäèíîþ ïî¿õàâ äîäîì. Á³ëüøå çà ñàìîãî ïåðåìîæöÿ ðàä³ëè, ìàáóòü, éîãî ñèíè: «Ó íå¿ äóæå ãàðíèé ñàëîí. Âîíà ñàìà äóæå ãàðíà, ìè çàâæäè ìð³ÿëè ïðî òàêó ìàøèíó». Àêö³ÿ «Âáîë³âàé çà Óêðà¿íó!» òðèâàëà ç ïåðøîãî ÷åðâíÿ ïî ïåðøå ëèïíÿ. Ó í³é âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî äâàäöÿòè òèñÿ÷ ëþäåé, à ïîùàñòèëî ëèøå òðüîì, ñåðåä íèõ ³ Ìèõàéëó Çàë³çíîìó. Ïîä³áí³ àêö³¿ «Ðåíî Óêðà¿íà» ïðîâîäèòü ùîð³÷íî.

ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÑÂßÒÎÑÒÈ

Êàê ñîîáùèëè â Öåíòðå, â Óêðàèíå åñòü íåîáõîäèìîñòü ïîâûñèòü àâòîðèòåò ñåìüè â îáùåñòâå. Ê îðãàíèçàöèè ìóçåÿ ïîäêëþ÷àò è ó÷åíûõ, îíè áóäóò èçó÷àòü âîïðîñû òðàíñôîðìàöèè ñîâðåìåííîé ñåìüè â Óêðàèíå è ìèðå. Ýêñïîçèöèÿ ìóçåÿ áóäåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñòàðèííûå ñåìåéíûå âåùè, ñîîáùèëà äèðåêòîð Öåíòðà ïî äåëàì ñåìüè è æåíùèí Ëþäìèëà Ëåáåäåâà. Ñåé÷àñ îðãàíèçàòîðû àêòèâíî èùóò ýêñïîíàòû è ïðåäëàãàþò âñåì æåëàþùèì ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ñåìåéíûìè ðåëèêâèÿìè ñ îáùåñòâåííîñòüþ. Äëÿ ýêñïîíèðîâàíèÿ â ìóçåå ïðèíèìàþòñÿ ñòàðèííûå âåùè êèåâñêèõ ñåìåé – ôîòî, ñâàäåáíûå íàðÿäû è ñâàäåáíûå ðóøíèêè, âåùè èç áûòà, ïèñüìà, îòêðûòêè è âñå, ÷òî êàñàåòñÿ èñòîðèè ðîäà è ñåìüè. Æåëàþùèå ïîêàçàòü ìèðó ñâîè ñåìåéíûå ðåëèêâèè, ìîãóò îáðàùàòüñÿ â Öåíòð ïî äåëàì ñåìüè è æåíùèí Øåâ÷åíêîâñêîãî ðàéîíà ãîðîäà Êèåâà.

×àñòî äëÿ òîãî, ÷òîáû âûðàçèòü ñâîþ ðåëèãèîçíóþ ïðèíàäëåæíîñòü ïîñëåäîâàòåëè äðóãèõ ðåëèãèé íîñÿò îñîáóþ îäåæäó èëè äðóãèå âíåøíèå çíàêè. Íàì Èèñóñ íå îñòàâèë èíñòðóêöèé íàñ÷åò îäåæäû, óêðàøåíèé èëè ïðè÷åñîê. Îí õî÷åò, ÷òîáû íàñ óçíàâàëè íå ïî íàøåé âíåøíîñòè, à ïî òîìó, êòî ìû åñòü. Õðèñòèàíå íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ îò äðóãèõ, êðîìå ñâîåãî ñåðäöà è õàðàêòåðà. Áèáëèÿ çàïðåùàåò íàðîäó Èçðàèëÿ íàíîñèòü òàòóèðîâêè, êàê ëèáî ïîìå÷àòü ñâîå òåëî è àôèøèðîâàòü íà ïëîòè ðåëèãèîçíóþ ïðèíàäëåæíîñòü. Òàê äåëàëè ÿçû÷íèêè. Íàðîä Áîæèé áûë îòìå÷åí ñâÿòîñòüþ. Ýòîò ïðèíöèï Ëåâèòîâ âñå åùå âåðåí è ñåãîäíÿ. Õðèñòèàíå – íå ïðîñòî îáû÷íûå ëþäè, ÷üèì õîááè ÿâëÿåòñÿ ðåëèãèÿ. Ìèð èìååò ñâîè çàõâàòûâàþùèå óâëå÷åíèÿ è èõ ïðèâåðæåíöå⠖ áîëåëüùèêîâ, ôàíîâ. Íî õðèñòèàíå íå «ôàíû» Áîãà èëè ðåëèãèè. Ìû ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷àåìñÿ îò äðóãèõ íå òîëüêî íàøèì îáðàçîì æèçíè, íî ñàìîé íàøåé ïðèðîäîé. «Ìû ïðè÷àñòíèêè Áîæåñêîãî åñòåñòâà» (2 Ïåòðà 1: 4), âåäîìûå ñèëîé, êîòîðîé ìèð íèêîãäà íå çíàë. «Èáî âñå, âîäèìûå Äóõîì Áîæèèì, ñóòü ñûíû Áîæèè» (Ðèì. 8: 14) – ýòî òî, ÷òî îòëè÷àåò íàñ êîðåííûì îáðàçîì ! Áèáëèÿ èñïîëüçóåò ñèìâîëèêó áðàêà. Èèñóñ íàçûâàåò ñåáÿ æåíèõîì è Ãîñïîäü ñêàçàë, ÷òî Îí áûë ìóæåì Èçðàèëÿ. ×òî æåíà äëÿ ñâîåãî ìóæà, à ìóæ äëÿ ñâîåé æåíû, òî ìû äëÿ Áîãà, äëÿ Èèñóñà. Ìû æèâåì, ðàáîòàåì è ñòðåìèìñÿ ê ÷åìó-òî, êàê êàæäûé ÷åëîâåê íà ýòîé ïëàíåòå, ìû îäåâàåìñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýïîõîé, åäèì, ðàäóåìñÿ êðàñîòå, êàê è ëþáîé äðóãîé æèòåëü ýòîé çåìëè. Íî ìû íå ïðèíàäëåæèì ýòîé çåìëå. Îäåæäà, êîòîðóþ ìû íîñèì íå ÿâëÿåòñÿ îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé íàøåé âåðû. Èèñóñ îòìå÷àë, ÷òî ôàðèñåè ìîëÿòñÿ äëèííûìè ìîëèòâàìè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ è íîñÿò ÿðêèå ðåëèãèîçíûå àòðèáóòû íà ãîëîâå èëè íà çàïÿñòüÿõ. Áîæüè æå äåòè íèêàê íå îòëè÷àþòñÿ ñíàðóæè, îíè õîäÿò ïî óëèöå, êàê âñå, íî îíè îäåòû â ñìèðåíèå è íîñÿò îäåæäû õâàëû. Òî, ÷òî èõ ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷àåò – ñîêðûòî â íèõ. Îíè ðàñïîçíàþòñÿ ïî ëþáâè, âåðå è îáðàçó æèçíè.

Èñòî÷íèê: invictory.org

Ð.ÁÎÍÍÊÅ.

 ÓÊÐÀÈÍÅ ÎÒÊÐÎÞÒ ÏÅÐÂÛÉ Â ÌÈÐÅ ÌÓÇÅÉ ÑÅÌÜÈ Íà áàçå Öåíòðà ïî äåëàì ñåìüè è æåíùèí â Êèåâå ñîçäàäóò ïåðâûé â ìèðå ìóçåé ñåìüè. Ãëàâíàÿ öåëü ñîçäàíèÿ ìóçåÿ – ïðîïàãàíäà ñåìåéíûõ öåííîñòåé, äóõîâíî è ôèçè÷åñêè çäîðîâîé ñåìüè, – ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêèé Ìåãàïîðòàë invictory.org ñî ññûëêîé íà ñàéò äâèæåíèÿ «Ìîëîäîñòü íå ðàâíîäóøíà».

Ã. ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ.

Ñîõðàíÿòü ìèð â àòìîñôåðå âðàæäû – ýòî âåëèêèé ïîäâèã.


4

ªâàíãåëüñüêà Íèâà ÏÎIJ¯ Ó Ñ²Ҳ

Ïðåçèäåíò Åãèïòà íàçíà÷èë ñîâåòíèêàìè õðèñòèàíèíà è æåíùèíó

Ïðåçèäåíò Åãèïòà Ìóõàììåä Ìóðñè âïåðâûå â èñòîðèè ñòðàíû âêëþ÷èë â ÷èñëî ïîìîùíèêîâ ãëàâû ãîñóäàðñòâà æåíùèíó è ïðåäñòàâèòåëÿ êîïòîâ-õðèñòèàí, – ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêèé Ìåãàïîðòàë invictory.org ñî ññûëêîé íà korrespondent.net. Êàê ñîîáùàåò åãèïåòñêàÿ ãàçåòà ÀëüÀõðàì, ëèáåðàëüíûé ïèñàòåëü Ñàìèð Ìàðêóñ, ïðåäñòàâëÿþùèé åãèïåòñêèõ õðèñòèàí â äèàëîãå ñ ìóñóëüìàíñêèì áîëüøèíñòâîì, áûë íàçíà÷åí ñåãîäíÿ íà ïîñò ïîìîùíèêà ïî âîïðîñàì äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé. Ïîñò ïîìîùíèêà ïðåçèäåíòà ïî ïîëèòè÷åñêèì âîïðîñàì çàéìåò ïðîôåññîð ïîëèòîëîãèè â Êàèðñêîì óíèâåðñèòåòå Ïàêèíàì àø-Øàðêàâè. Ïîñëå ïîáåäû íà âûáîðàõ Ìóðñè ïîêèíóë ðÿäû äâèæåíèÿ Áðàòüÿ-ìóñóëüìàíå è åãî ïîëèòè÷åñêîãî êðûëà - Ïàðòèè ñâîáîäû è ñïðàâåäëèâîñòè, âûïîëíèâ, òàêèì îáðàçîì, ñâîå ïðîãðàììíîå îáåùàíèå ñòàòü «ïðåçèäåíòîì äëÿ âñåõ åãèïòÿí». Ïîëèòè÷åñêèé ñîâåòíèê èçáðàííîãî ïðåçèäåíòà Àõìàä Äåéô ðàíåå çàÿâèë, ÷òî Ìóðñè íå ïëàíèðóåò ïðåâðàùàòü Åãèïåò â èñëàìñêîå ãîñóäàðñòâî è âûñòóïàåò çà åãî ñâåòñêîñòü, êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåò ó÷åò ìíåíèé âñåõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è õðèñòèàí.  ñâÿçè ñ ýòèì Äåéô íàçâàë îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó èñëàìèçàöèè ñòðàíû íåîáîñíîâàííûìè. Ðàíåå èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ïàòðèàðõà Êîïòñêîé öåðêâè ïàïà Ïàõîìèóñ çàÿâèë, ÷òî íîâîå ïðàâèòåëüñòâî Åãèïòà áûëî ñôîðìèðîâàíî íåñïðàâåäëèâî ïî îòíîøåíèþ ê õðèñòèàíàì-êîïòàì.

Ïðîòåñòàíòñêèå öåðêâè Åâðîïû è Âàòèêàí âñòóïÿò â ïåðåãîâîðû

Ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ÿñíûìè êîíòóðû ñåðèè ïåðåãîâîðîâ ìåæäó Âàòèêàíîì è Ñîîáùåñòâîì ïðîòåñòàíòñêèõ Öåðêâåé Åâðîïû (ÑÏÖÅ) ïî âîïðîñó î ïîíèìàíèè Öåðêâè. Êàê çàÿâèë â Âåíå ïðåññ-öåíòð ÑÏÖÅ, ñîîáùåñòâî óòâåðäèëî èìåíà ñåìè ïðåäñòàâèòåëåé, êîòîðûå ïðèìóò ó÷àñòèå â ïåðâîì ðàóíäå ìåæöåðêîâíûõ ñîáåñåäîâàíèé, – ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêèé Ìåãàïîðòàë invictory.org ñî ññûëêîé íà newsru.com. C 7 ïî 10 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà â àâñòðèéñêîé ñòîëèöå ïðîéäåò ïåðâàÿ âñòðå÷à êàòîëè÷åñêèõ è ïðîòåñòàíòñêèõ òåîëîãîâ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ñîâìåñòíîãî äîêóìåíòà ê ïðàçäíîâàíèþ 500-ëåòíåãî þáèëåÿ Ðåôîðìàöèè â 2017 ãîäó. Åâàíãåëè÷åñêî-ëþòåðàíñêóþ äåëåãàöèþ áóäåò âîçãëàâëÿòü åïèñêîï Ôðèäðèõ Âåáåð (Áðàóíøâåéã), êàòîëè÷åñêóþ – ïðåçèäåíò Ïàïñêîãî ñîâåòà ïî ñîäåéñòâèþ õðèñòèàíñêîìó åäèíñòâó êàðäèíàë Êóðò Êîõ. Cðåäè âîïðîñîâ, êîòîðûå, âîçìîæíî, áóäóò îáñóæäàòüñÿ â õîäå ïåðâîãî ðàóíäà ïåðåãîâîðî⠖ õàðàêòåðèñòèêà åäèíñòâà Öåðêâè Èèñóñà Õðèñòà â åå ìíîãîîáðàçèè è îáùèå çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä Öåðêâÿìè â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Ïî ñëîâàì ëþòåðàíñêîãî åïèñêîïà Âåíû è ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÑÏÖÅ Ìèõàèëà Áóíêåðà, ýòè âîïðîñû â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåþò ïðèîðèòåòíîå çíà÷åíèå.

Èñòî÷íèê: invictory.org

¹ 9 (145) Âåðåñåíü 2012 ð³ê

«Â²Ä²ÐÂÀÒÈÑÜ Â²Ä ÇÅÌ˲»

Ñàìå ö³ ñëîâà ñòàëè ñëîãàíîì òà òåìîþ ÷åðãîâî¿ ùîð³÷íî¿ ìîëîä³æíî¿ êîíôåðåíö³¿ ÿêà ïðîâîäèëàñü ç 1 ïî 4 ñåðïíÿ íà áàç³ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Â³äêðèòå ñåðöå» ñ. Îçàä³âêà. Ìîëîä³ ëþäè ç ð³çíèõ öåðêîâ Æèòîìèðùèíè äóæå ðàä³ëè çóñòð³÷³ îäíå ç îäíèì, çíîâó áà÷à÷è çíàéîì³ îáëè÷÷ÿ. Íà êîíôåðåíö³þ ïðèáóëè òàêîæ ³ ãîñò³ ç öåðêîâ Ïîëòàâùèíè, Õìåëüíè÷÷èíè òà íàâ³òü Äîíå÷÷èíè. ϳä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî êîíôåðåíö³¿ áóëî çâåðøåíî áàãàòî ìîëèòîâ, ÿê³ áóëè ïî÷óò³ Áîãîì ³ íå çàëèøèëèñü áåç Éîãî â³äïîâ³ä³. Îðãàí³çàòîðè öüîãî çàõîäó ïîñòàâèëè ñîá³ çà ìåòó ñòâîðèòè âñ³ óìîâè, ùîá Áîã ä³ÿâ ³ ïðîÿâëÿâñÿ òàê ÿê Éîìó öå áóäå óãîäíî, òà ùîá êîæåí õòî ïðè¿õàâ ñþäè îòðèìàâ â³ä Áîãà ñëîâî îñîáèñòî äëÿ ñåáå.

Íà óðî÷èñòîìó ñëóæ³íí³ ç ïðèâîäó â³äêðèòòÿ êîíôåðåíö³¿ áóëà çâåðøåíà ìîëèòâà áëàãîñëîâåííÿ ñòàðøèìè áðàòàìè ñëóæèòåëÿìè. Çàñòóïíèê ºïèñêîïà, ïàñòîð öåðêâè "Ïðåîáðàæåííÿ " ñ. Îáóõ³âêà Ìèõàéëî Çàë³çíèé, òà ïàñòîð öåðêâè "³ôºçäà" Ñåðã³é Ëÿëþê ÿêèé òàêîæ áóâ îäíèì ³ç ñï³êåð³â êîíôåðåíö³¿ çâåðøèëè ìîëèòâó çà ìîëîäü â ÿê³é ïðîñèëè ùîá íàø Íåáåñíèé Áàòüêî äîïîì³ã ó öåé íå ïðîñòèé ÷àñ ìîëîäèì õðèñòèÿíàì íå äèâëÿ÷èñü í³ íà ÿê³ òðóäíîù³ òðèìàòèñü Ñëîâà Áîæîãî òà âèêîíóâàòè Éîãî Âîëþ. ϳñëÿ ÷îãî ïîì³÷íèê ºïèñêîïà ç ïèòàíü ìîëîä³æíîãî ñëóæ³ííÿ Ñèëêà Ñåðã³é ïðîïîâ³äóâàâ ïðî ñèëó Áîæîãî Ñëîâà. Áîã áëàãîñëîâèâ íàñ ï³ä ÷àñ êîíôåðåíö³¿ ÷óäîâèì îäêðîâåííÿì Áîæîãî ñëîâà ÷åðåç ñï³êåð³â êîíôåðåíö³¿. Õî÷åòüñÿ òðîõè ïðî íèõ ðîçêàçàòè. Îäíèì ³ç íèõ áóâ ñòàðøèé ïðåñâ³òåð Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ Óêðà¿íè Îëåêñ³é Çàáºë³í, à òàêîæ âèêëàäà÷³ Óêðà¿íñüêî¿ òåîëîã³÷íî¿ ñåì³íà𳿠Ðàäèñëàâ Òàöþí ³ Ïàâëî Ãîðáóíîâ òà âèùå çãàäàíèé Ñåðã³é Ëÿëþê. Öå ëþäè ð³çíîãî â³êó, îñâ³òè, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, äîñâ³äó ³ ò.ä., àëå Ãîñïîäü çðîáèâ òàêèì ÷èíîì ùî âñ³ ñåì³íàðè ïåðåïë³òàëèñÿ ³ äîïîâíþâàëè îäèí îäíîãî í³áè ð³çíîêîëüîðîâ³ íèòî÷êè ó â³çåðóíêó âèøèâàíêè, ðàçîì ñêëàäàþ÷è ïðåêðàñíó ãàðìîí³þ Áîæî¿ ìóäðîñò³. Öå áóëî ï³ä òâåðäæåííÿì îñîáèñòî äëÿ ìåíå ùî Ãîñïîäü êåðóº öèì çàõîäîì.

âàòè ñâî¿ â³äíîñèíè ç Áîãîì. Ïàâëî Ãîðáóíîâ ï³äíÿâ äîâîë³ íàñóùíó òåìó ïîêëèêàííÿ ³ ÿê³ ïåðåïîíè õðèñòèÿíè çóñòð³÷àþòü íà øëÿõó êîëè øóêàþòü ñâîº ïîêëèêàííÿ â Áîãîâ³. Êëþ÷îâèìè ïåðåøêîäàìè áóëè âèçíàí³ ñòðàõ òà íåáàæàííÿ ïðîäîâæóâàòè áîðîòüáó ç ãð³õîì òà æèòòºâèìè îáñòàâèíàìè. Ìåí³ îñîáèñòî äóæå ñïîäîáàâñÿ ñåì³íàð ÿêèé ïðîâ³â Ðàäèñëàâ Òàöþí. ³í ï³äíÿâ ôóíäàìåíòàëüí³ ïèòàííÿ æèòòÿ õðèñòèÿíèíà: ßê áà÷ó ñåáå ÿ, ÿê áà÷àòü ìåíå ëþäè, ³ ÿê äèâèòüñÿ íà ìåíå Áîã. Ïðîòÿãîì óñ³º¿ êîíôåðåíö³¿ ìîëîäü ìàëà çìîãó íå ò³ëüêè â³äâ³äóâàòè ñåì³íàðè òà ñëóæ³ííÿ àëå é ïðîâîäèòè ÷àñ ó àêòèâíîìó â³äïî÷èíêó òà â³äêðèòîìó ñï³ëêóâàíí³ îäíå ç îäíèì. Ùîâå÷îðà ãðóïà ìîëîä³ îðãàí³çîâóâàëà ïåðåãëÿä õðèñòèÿíñüêèõ ô³ëüì³â ³íøà ÷àñòèíà çáèðàëàñü ó õîë³ ïðèì³ùåííÿ òà çà ÷àøêîþ àðîìàòíî¿ êàâè àáî ÷àþ â³äáóâàëèñü áåñ³äè, äå ìîëîäü ä³ëèëàñü âðàæåííÿìè â³ä ïî÷óòîãî íà ñåì³íàðàõ, çàäàâàëà ïèòàííÿ áðàòàì ÿê³ ïðîâîäèëè ö³ ñåì³íàðè òà ðàçîì ìîëèëàñü. Íàïðèê³íö³ ö³º¿ êîíôåðåíö³¿ ìîëîäü îá'ºäíàëàñÿ â ìîëèòâ³ çà òå, ùîá íàäáàí³ çåðíà Áîæî¿ ìóäðîñò³ ïðèíåñëè äîáðèé ïë³ä ó ¿õ âëàñíå æèòòÿ òà ó æèòòÿ îòî÷óþ÷èõ ¿õ ìîëîäèõ ëþäåé, ùîá çóñòð³âøèñü ó íàñòóïíîìó ðîö³ çàñâ³ä÷èòè ïðî âåëèêó Áîæó ìèë³ñòü òà ëàñêó. Íàïðèê³íö³ óðî÷èñòîãî çàêðèòòÿ êîíôåðåíö³¿ âñ³ ïðèñóòí³

Ùî ñòîñóºòüñÿ òåì ñàìèõ ñåì³íàð³â òî öå áóëè ä³éñíî äóæå âàæëèâ³ òà ïðàêòè÷í³ ïèòàííÿ. Ñåðã³é Ñèëêà, ùî ðîçïî÷èíàâ êîíôåðåíö³þ, ãîâîðèâ ïðîòå ÿê íàì ïðàêòè÷íî âèêîðèñòîâóâàòè Áîæå ñëîâî â ñâîºìó æèòò³ ³ ùî º ôóíäàìåíòîì íàøî¿ â³ðè. Îëåêñ³é Çàáºë³í íà ïðèêëàä³ Òèìîô³ÿ, ñï³âïðàö³âíèêà àïîñòîëà Ïàâëà, äîí³ñ äî ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿ äóìêó ïðî òå, ùî îáðàâøè ñâ³é øëÿõ ç Ãîñïîäîì ìîëîäà ëþäèíà, íå çâåðòàþ÷è óâàãó íà áóäü-ÿê³ ïåðåøêîäè, ìຠòðèìàòèñü Áîæîãî ïîêëèêó òà êóëüòèâóâàòè ó ñâîºìó æèòò³ äàðè Äóõà Ñâÿòîãî. Ñåðã³é Ëÿëþê ïðèâ³â ïðèêëàä â³äíîñèí áàòüê³â òà ä³òåé, ïðîöåñ âèõîâàííÿ ³ òå, ÿê ìè ìàºìî áóäó-

áóëè çàïðîøåí³ â ñòîëîâó íà ñîëîäêèé ñò³ë ïðèãîòîâàíèé îðãàí³çàòîðàìè êîíôåðåíö³¿, ³ òàì ìîëîä³ ëþäè ïðîäîâæèëè ñâîº ñï³ëêóâàííÿ ÿêå çàê³í÷èëîñü äëÿ áàãàòüîõ ó ðàíö³. Ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ â³äïðàâëÿëèñü ïî ñâî¿õ äîì³âêàõ ç äåÿêèì ñóìîì, òîìó ùî ðîçëó÷àëèñü ³ç äðóçÿìè. Àëå âîíè âò³øàëèñü íà䳺þ, ùî â íàñòóïíîìó ðîö³ âîíè ìàòèìóòü çìîãó çíîâó çóñòð³òèñü íà ÷åðãîâ³é êîíôåðåíö³¿ ó áëàãîä³éíîìó öåíò𳠫³äêðèòå Ñåðöå» â Îçàä³âö³. Ñëàâà Áîãó çà ìîëîä³æíó êîíôåðåíö³þ ÿêó ³í ðÿñíî áëàãîñëîâèâ. Îëåíà ÑÈËÊÀ.

ÇÀ ÄÀÍÈÌÈ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ • 53% àìåðèêàíñüêèõ ô³ëàòåë³ñò³â ñêëàäàþòü... æ³íêè. • Íà ãîëîâ³ áëîíäèí³â (³ á³ëÿâîê) â ñåðåäíüîìó ïî 150 òèñÿ÷ âîëîññÿ; íà ãîëîâ³ áðþíåò³â (³ áðþíåòîê) - ïî 100 òèñÿ÷. • Æèòåë³ âåëèêèõ ì³ñò âèòðà÷àþòü ïðèáëèçíî 6 ì³ñÿö³â ñâîãî æèòòÿ íà î÷³êóâàííÿ çåëåíîãî ñâ³òëà ñâ³òëîôîð³â. • Àíãë³éñüê³ ñòàòèñòèêè ï³äðàõóâàëè, ùî ñåðåäíÿ ëþäèíà çà ñâîº æèòòÿ ïðîõîäèòü ï³øêè 100 òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³â. • Ñåðåäí³é ÿïîíåöü ïðîñèäæóº á³ëÿ òåëåâ³çîðà 9 ãîäèí â äåíü - á³ëüøå, í³æ ïðåäñòàâíèê ÿêî¿-íåáóäü ³íøî¿ íàö³¿. • Ó Àìåðèö³ ïðèáëèçíî 2 383 000 ÷îëîâ³ê íîñÿòü ïð³çâèùå Ñì³ò. • Ó Êèòà¿ á³ëüøå ëþäåé ãîâîðÿòü àíãë³éñüêîþ, í³æ â ÑØÀ. • Ò³ëüêè 55% àìåðèêàíö³â çíàþòü, ùî Ñîíöå - öå ç³ðêà. •. Ò³ëüêè îäíà ëþäèíà ç 2 ì³ëüÿðä³â æèâå äîâøå 116 ðîê³â. • Çã³äíî äàíèõ ̳í³ñòåðñòâà Ô³íàíñ³â ÑØÀ, â 1998 ðîö³ áóëî âèïóùåíî á³ëüøå 10 ì³ëüÿðä³â ìîíåò íîì³íàëîì â 1 öåíò. Òî÷íà ê³ëüê³ñòü âèïóùåíèõ ìîíåò íàñòóïíà: 1 öåíò - 10 257 400 000 øòóê; 5 öåíò³â - 1 323 672 000; 10 öåíò³â - 2 335 300 000; 25 öåíò³â - 1 867 400 000; 50 öåíò³â - 30 710 000. • Íàéòðèâàë³øó îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó â ªâðîï³ ìàþòü ³òàë³éö³ ³ ô³íè - ïî 9 òèæí³â. Äàë³ ñë³äóþòü í³ìö³ (8 òèæí³â), àâñòð³éö³, ³ñïàíö³ ³ ïîðòóãàëüö³ (ïî 36 äí³â), øâåäè, äàò÷àíè, ôðàíöóçè ³ áðèòàíö³ (ïî 34 äí³). Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, â ÑØÀ ñåðåäíÿ îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà ñêëàäຠ5 òèæí³â. • Çã³äíî äîñë³äæåííÿ â Ãîíêîíç³ 64% æèòåë³â íå ïðîÿâëÿþòü ùîíàéìåíøîãî ³íòåðåñó äî ðåë³ã³¿; ó ×åõ³¿ ÷èñëî íåâ³ðóþ÷èõ äîñÿãຠ55% íàñåëåííÿ; ó ϳâäåíí³é Êîðå¿ - 46%.  ö³ëîìó, ïðîòå, íåâ³ðóþ÷³ ñêëàäàþòü ëèøå 13% æèòåë³â ïëàíåòè. Íàéá³ëüøîþ ðåë³ã³éí³ñòþ â³äð³çíÿþòüñÿ æèòåë³ Çàõ³äíî¿ Àôðèêè (99%). Ö³êàâî: õî÷à 87% ðåñïîíäåíò³â ñòâåðäæóþòü, ùî â³ðÿòü â Áîãà, ëèøå 32% ñêàçàëè, ùî â³äâ³äóþòü öåðêâè. • Ãîëîâí³ ïîáîþâàííÿ æèòåë³â êðà¿í ªÑ: àòîìíà â³éíà - 49%, êë³ìàòè÷í³ êàòàñòðîôè - 43%, çàáðóäíåííÿ ñåðåäîâèùà - 36%, àâà𳿠íà ÿäåðíèõ ðåàêòîðàõ - 35%, êëîíóâàííÿ ëþäåé - 28%, íåáåçïåêà âèòîêó ñìåðòîíîñíèõ áàêòå𳿠ç ãåííèõ ëàáîðàòîð³é - 26%, çíèêíåííÿ ë³ñ³â - 20%, çíèêíåííÿ òâàðèííèõ ³ ðîñëèííèõ âèä³â 17%, âèñíàæåííÿ çàïàñ³â íàôòè - 7%, íàäëèøîê ³íôîðìàö³¿ - 5%, ïàä³ííÿ ìåòåîðèò³â - 3%, âòîðãíåííÿ ³íîïëàíåòÿí 1 %. • Äðóãå ì³ñöå â ñâ³ò³ çà ïîøèðåí³ñòþ ñåðåä ñòîëîâèõ ïðèëàä³â çàéìàþòü ... ïàëè÷êè äëÿ ¿æ³. • Ó ÑØÀ íà êîæíó ëþäèíó äîâîäèòüñÿ â ñåðåäíüîìó ïî äâ³ êðåäèòí³ êàðòêè ³ ïî 2 ðàä³îïðèéìà÷³. •. Çà äàíèìè ÎÎÍ íà çåìë³ ùîäíÿ ç'ÿâëÿºòüñÿ 250 òèñÿ÷ íîâîíàðîäæåíèõ - ïî òðîº êîæíó ñåêóíäó. • Ùîðîêó ïðèáëèçíî 250 000 îäðóæåíèõ àìåðèêàíö³â ï³ääàþòüñÿ áèòòþ ç áîêó ñâî¿õ äðóæèí. •  ñåðåäíüîìó, ùîäíÿ â Àìåðèö³ ïðîâîäèòüñÿ 3 îïåðàö³¿ ïî çì³í³ ñòàò³. •  ñâ³ò³ ñïîæèâàºòüñÿ áëèçüêî 4,5 ì³ëüÿðä³â ë³òð³â áåíçèíó â äåíü. • Ó 1900 ðîö³ â ÑØÀ áóëî 8000 àâòîìîá³ë³â; ó 1919 ðîö³ - âæå 6 ì³ëüéîí³â. • Ïðè íàáîð³ òåêñò³â íà êîìï'þòåð³ 56% ðîáîòè âèêîíóºòüñÿ ë³âîþ ðóêîþ. • Íàéìåíøèé ïîêàçíèê ñìåðòíîñò³ â ñâ³ò³ â 1998 ðîö³ íàëåæàâ àç³àòñüê³é äåðæàâ³ Êàòàð - 1,6 ëþäèíè íà 1000 æèòåë³â. • ×àñ, ùî ïðîâîäèòüñÿ æèòåëÿìè ð³çíèõ êðà¿í á³ëÿ òåëåâ³çîðà â äîáó: ͳìå÷÷èíà - 182 õâèëèíè, Ôðàíö³ÿ - 185, Àíãë³ÿ - 212, Ðîñ³ÿ - 224, ÑØÀ - 238, Ìåêñèêà - 239, ßïîí³ÿ - 240.

Èñòî÷íèê: myreferatik.in.ua

Çàñòàâëÿé ñâî¸ ñåðäöå äóìàòü õîðîøî, è õîðîøèå ìûñëè ñîçðåþò â õîðîøèå äåëà.


¹ 9 (145) Âåðåñåíü 2012 ð³ê

ÏÎÇÈÖ²ß ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓÊ: ÃÎÌÎÑÅÊÑÓÀËÈÇÌ – ÝÒÎ ÏÀÒÎËÎÃÈß Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè âñå ÷àùå ïîÿâëÿþòñÿ ìàòåðèàëû «âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ» ïñèõîëîãîâ, êîòîðûå ñòàðàþòñÿ óáåäèòü íàñ â íîðìàëüíîñòè ãîìîñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèé. Ìîë, ëþäè òàêèìè ðîäèëèñü, íè÷åãî çäåñü íå ïîäåëàåøü, ïîýòîìó ìû äîëæíû òîëåðàíòíî îòíîñèòüñÿ ê èõ ñòèëþ æèçíè è ëþáèòü èõ òàêèìè, êàêèå îíè åñòü. Îäíàêî ýòó íåçäîðîâóþ ìûñëü ðàçäåëÿþò äàëåêî íå âñå ïñèõîëîãè. Êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðàêòèêóþùèé ïñèõîëîã-êîíñóëüòàíò, äåêàí ôàêóëüòåòà ïñèõîëîãèè Êèåâñêîãî èíñòèòóòà áèçíåñà è òåõíîëîãèé, à òàêæå ìàòü øåñòåðûõ äåòåé Ëþäìèëà Ãðèäêîâåö óâåðåíà: ãîìîñåêñóàëèçì – ýòî ïàòîëîãèÿ, êîòîðóþ íóæíî ëå÷èòü, è êîòîðàÿ, óñïåøíî ëå÷èòñÿ. –  ÷åì ïðè÷èíà ìóæñêîãî ãîìîñåêñóàëèçìà ñ òî÷êè çðåíèÿ ïñèõîëîãèè? – Èõ íåñêîëüêî. Íàïðèìåð, ìàëü÷èê âîñïèòûâàåòñÿ â ñåìüå, ãäå ìàòü î÷åíü àêòèâíàÿ è âëàñòíàÿ æåíùèíà. Îíà êîíòðîëèðóåò äåòåé, ïîäàâëÿåò ìóæà. Ïðèìåðíî, êàê â òîì àíåêäîòå: «Êòî â äîìå õîçÿèí? Ïàïà. À âîò êòî ñåãîäíÿ áóäåò ïàïîé, ðåøàåò ìàìà». Ó ðåáåíêà âîçíèêàåò ïðîòåñò ïðîòèâ ïîâåäåíèÿ ìàòåðè, íå îñîçíàâàÿ ýòî, îí âõîäèò â ñâîåãî ðîäà êîàëèöèþ ñ îòöîì. Ñîîòâåòñòâåííî, èùåò ñåáå ìóæ÷èíó, êîòîðûé ñèëüíåå ìàòåðè.  – Òî åñòü â âîñïèòàíèè ìóæ÷èí-ãîìîñåêñóàëèñòîâ â áîëüøåé ñòåïåíè âèíîâàòû ìàòåðè? – Äà, íî åñòü îäíî «íî». Êîãäà ÿ íà÷àëà êîíñóëüòèðîâàòü ëþäåé ñ òàêèìè ïðîáëåìàìè, ÿ óâèäåëà, ÷òî ïðè÷èíà íà ñàìîì äåëå ïî áîëüøåé ÷àñòè ñâÿçàíà ñ îòöîì. Îáû÷íî ñûí íå ìîæåò ïðîñòèòü åìó ñëàáîñòü, îòñóòñòâèå æåëàíèÿ çàùèòèòü åãî îò ìàòåðè èëè ñâîþ îñòàâëåííîñòü.  îáùåì íåïðîùåíèå îòöà – ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì â ãîìîñåêñóàëèçìå. À óæå ïîòîì – îòíîøåíèÿ ñ ìàòåðüþ, î êîòîðûõ ÿ óïîìèíàëà ðàíåå. – À ñ ÷åì ñâÿçàí æåíñêèé ãîìîñåêñóàëèçì? – Èíòåðåñíåé âñåãî òî, ÷òî èìåííî æåíñêèå ãîìîñåêñóàëüíûå îòíîøåíèÿ íèãäå â ïðèðîäå íå âñòðå÷àþòñÿ – ýòî èñêëþ÷èòåëüíî ôàíòàçèéíàÿ ïðåðîãàòèâà ëþäåé. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ëåñáèéñêèõ îòíîøåíèé – âûòåñíåííàÿ ïñèõîòðàâìà, êîòîðàÿ ÷àùå âñåãî ñâÿçàíà ñ êîíêðåòíûì ìóæ÷èíîé. Òî åñòü ýòî ñåêñóàëüíûå äîìîãàòåëüñ òâà â ðàçíîì âîçðàñòå, î êîòîðûõ áîëüøèíñòâî äåâóøåê äàæå íå ïîìíÿò. Ìîæíî ñêàçàòü, ïñèõèêà «ïîçàáîòèëàñü» è âûòåñíèëà âñå â ñôåðó ïîäñîçíàíèÿ. Íàïðèìåð, â ìîåé ïðàêòèêå áûë ñëó÷àé, êîãäà â ïðîöåññå êîíñóëüòàöèè âûÿñíèëîñü, ÷òî â äåâÿòü ëåò äåâî÷êó ñåêñóàëüíî äîìîãàëèñü. Äëÿ íåå ýòî ñòàëî ñòðàøíîé òðàâìîé, ïîýòîìó ïñèõèêà, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò íåå, ïðîñòî âûòåñíèëà ýòîò ñëó÷àé. Òàêîé îïûò ïðèâåë ê òîìó, ÷òî äåâóøêà íå ìîãëà èìåòü íè îäíèõ îòíîøåíèé ñ ìóæ÷èíàìè, äàæå ïîõîä ê äîêòîðó-ìóæ÷èíå ñòàíîâèëñÿ äëÿ íåå íàñòîÿùåé ïðîáëåìîé. – Äëÿ âàñ, êàê äëÿ ïðàêòèêóþùåãî ïñèõîëîãà, ãîìîñåêñóàëèçì – ýòî… – Ãîìîñåêñóàëèçì – ýòî ïàòîëîãèÿ, êîòîðóþ íóæíî ëå÷èòü. Ïîýòîìó ãîìîñåêñóàëèñò äîëæåí îñîçíàòü, ÷òî îí áîëüíîé è äîëæåí çàõîòåòü âûëå÷èòüñÿ. –  âàøåé ïðàêòèêå áûëè ñëó÷àè óñïåøíîãî ëå÷åíèÿ ãîìîñåêñóàëèçìà? – Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî êëèåíòîâ, êîòîðûå ïðèõîäèëè ñ ïðîñüáîé âûëå÷èòü èõ îò ãîìîñåêñóàëèçìà, íàñ÷èòûâàåòñÿ ñ äåñÿòîê. Áîëüøå òåõ, êîòîðûõ áåñïîêîèëè äåïðåññèè, ñóèöèäàëüíûå ìûñëè, àëêîãîëüíàÿ çàâèñèìîñòü, ãàëëþöèíàöèè. Îíè õîòåëè èçáàâèòüñÿ îò ýòîãî è â ïðîöåññå òåðàïèè âûÿñíèëîñü, ÷òî íà ñàìîì äåëå ïðîáëåìà ëåæèò ãîðàçäî ãëóáæå. Ëþäè îñìûñëèâàëè ýòî, ïðîäîëæàëè òåðàïèþ è ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ñòàíîâèëèñü çäîðîâûìè. – Ñïàñèáî çà èíòåðâüþ. Áåñåäîâàëà Çîÿ ÍÈÊÈÒÞÊ.

5

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

ѳìåéíî-äèòÿ÷èé â³äïî÷èíîê

˳òî, ñïåêà ³ í³ÿê íå õî÷åòüñÿ ñèä³òè â ì³ñò³ òà ïåêòèñÿ íà àñôàëüò³. Êîæíà ëþäèíà âèøóêóº ìîæëèâîñò³ ÿê áè äåñü ïî¿õàòè íà â³äïî÷èíîê. Íàø³ áðàòè òà ñåñòðè ç ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Ñêèí³ÿ Äàâèäà» ì³ñòî Êàì'ÿíåöü Ïîä³ëüñüêèé çíàéøëè ñïîñ³á ÿê îðãàí³çóâàòè â³äïî÷èíîê ç íàéìåíøèìè çàòðàòàìè.

Ïàñòîð Âàëåíòèí ²âàíîâè÷ Ãîðÿ÷îê îá'ÿâèâ ó öåðêâ³ ïðî òå ùî º ò³ õòî ãîòîâ³ îðãàí³çóâàòè äîçâ³ëëÿ òà â³äïî÷èíîê. Á³ëÿ òðèäöÿòè áàæàþ÷èõ ä³òåé òà äîðîñëèõ âèð³øèëè âè¿õàòè çà ñîðîê ê³ëîìåòð³â â³ä Êàì'ÿíåöü Ïîä³ëüñüêà íà ð³÷êó Äí³ñòåð ïîáëèçó ñåëà Ðîã³çíå. Ïðîòÿãîì ï'ÿòè äí³â ç 16 ïî 21 ëèïíÿ ä³òè òà äîðîñë³ ìàëè ïðåêðàñíó ïðîãðàìó â ÿê³é áóëè ð³çí³ êîíêóðñè, åñòàôåòè òà áàãàòî ÷îãî ³íøîãî ùî ðàäóâàëî òà íàäèõàëî. ³äïî÷èíîê âäàâñÿ. Íà çàâåðøåííÿ â³äïî÷èíêó â³äâ³äàëè òàìòåøíþ ïîì³ñíó öåðêâó, ïîáóâàâøè íà áîãîñëóæ³íí³. Òîæ íåõàé äîïîìîæå Ãîñïîäü ùîá ³ ³íø³ ëþäè ìàëè òàêó ìîæëèâ³ñòü äåñü òàê ïðåêðàñíî â³äïî÷èòè òà ïðîñëàâèòè Áîãà.

Âåëîòóð ïî Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîíó

Ïàñòîð öåðêâè «Õðèñòèÿíèí» Îëåêñàíäð Êàë³íîâè÷ Âåðøèãîðà ïåðåáóâຠâ ïîñò³éíîìó ïîøóêó âñå íîâèõ òà íîâèõ âàð³àíò³â ºâàíãåë³çàö³¿. Íà öåé ðàç â³í îðãàí³çóâàâ ìîëîäü öåðêâè ùîá íà âåëîñèïåäàõ ïðî¿õàòèñÿ ïî âñüîìó Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîíó.

Ç îäíîãî áîêó ìîëîä³ ëþäè ïîçíàéîìèëèñÿ ç ðàéîíîì, à ç ³íøîãî ìàëè ìîæëèâ³ñòü çóïèíÿòèñÿ â ð³çíèõ ñåëàõ ³ ñâ³ä÷èòè ëþäÿì ïðî ²ñóñà çâ³ùàþ÷è ¿ì áëàãó â³ñòêó. Ìàéæå ñòî ï'ÿòäåñÿò ê³ëîìåòð³â áóëî ïîäîëàíî çà ï'ÿòü ÷óäîâèõ, áëàãîñëîâåííèõ äí³â. Êîìàíäà çóïèíÿëàñÿ íà íî÷³âëþ òàì äå çàñòàâàâ ¿õ âå÷³ð, â³äïî÷èâàëè â íàìåòàõ ÿê³ âåçëè ç ñîáîþ, ñàì³ ñîá³ ãîòóâàëè ¿æó, ñàì³ ñîá³ îðãàí³çîâóâàëè äîçâ³ëëÿ ³ âñå öå ïðèíåñëî íåàáèÿêå çàäîâîëåííÿ ÿê îðãàí³çàòîðàì ÿê³ âñòèãëè çðîáèòè âèñíîâêè òàê ³ âñ³ì õòî ïðèéìàâ ó÷àñòü ó áëàãîñëîâåííîìó Áîãîì âåëîòóð³. Òîæ íåõàé Âñåìîãóòí³é äîïîìîæå âñ³ì íàì çàâæäè øóêàòè ìîæëèâîñòåé ùîá çâ³ùàòè Ñëîâî Ñïàñ³ííÿ âñ³ì ëþäÿì. À òèì, õòî ïî÷óëè òå Ñëîâî, ïðèéíÿòè éîãî ³ áóòè ñïàñåííèìè Ãîñïîäîì.

Ñîâåñòü – ýòî ñâåòîôîð äóøè, óêàçûâàþùèé, êîãäà ìîæíî èäòè, à êîãäà íóæíî îñòàíîâèòüñÿ.

ÏÎÅÒÈ×ÍÈÌ ÐßÄÊÎÌ ÂÎÄÀ ² ÊÀ̲ÍÜ Âîäà ³ êàì³íü – â äâîáî¿ ëþòîìó! Êèäàþòüñÿ õâèë³ íà êàì³íí³ ãðóäè, Ðåâóòü ³ ï³íÿòüñÿ õâèë³ â áåçñèëë³, Òà çíîâó ï³äíîñÿòüñÿ, êð³ïíóòü ó ñèë³! Îñü çíîâó óäàðèëè! É çíîâó â³äõëèíóëè… ² äóìêà êîðîòêà: «Çìàãàòèñü - ïîêèíóëè». Òà íå ïîêèíóëè! Íå çíàþòü ì³ðè – Áóõàþòü â ãðóäè ëþäñüêî¿ â³ðè Õâèë³ íåùàäí³, ñïîêóñè õâèë³! Â³ä ¿õ óäàð³â – ³ äí³ íå ìè볅 Ïî â³ð³ ìî¿é – òîïòàëèñü, Ç â³ðè ì – çíóùàëèñü, ³ðó ìîþ – çíåâàæàëè, ³ðó â ìåí³ – âáèâàëè! Òà âñ³ íàìàãàííÿ âîðîæ³ – Ðîçáèëèñü, ÿê õâèë³ ìîðÿ Îá êàì³íü ì â³ðè, Ùî â³ðíèé Ãîñïîäü â ëþáîâ³! Æèòòÿ êîðîòêå, ³ ïðîõîäèòü â áîðí³, ßê ëèñòÿ ç äåðåâ â³äë³òàþòü äí³. Ñê³ëüêè çàëèøèëîñü â³äïóùåíèõ íàì? ×è ñêîðî ñêëàäàòè çâ³ò Íåáåñàì?.. Ìèõàéëî

ËÀÏ×ÅÍÊÎ.

Ìèð âàì! Áîæèé Ñûí ïðèø¸ë â ñîáðàíèå Ñåòóþùèõ áðàòüåâ óòåøàòü. Ìèð âàì! Ìóæ ñêîðáåé è ìóæ æåëàíèÿ Æàæäóùèõ æåëàåò îñâÿùàòü. Ìèð âàì! Ñàì Ãîñïîäü ïî âîñêðåñåíèè  ãîðíèöó çàø¸ë ê ó÷åíèêàì, È ïîñðåäñòâîì Ñâîåãî ó÷åíèÿ Èç ëþäåé ñåáå ñîäåëàë õðàì. Èçäðåâëå íåâåðíûå, óùåðáíûå Ëæåó÷èòåëÿ ïûòàëèñü ëãàòü; Ãîâîðèëè «ìèð», íî ìèðà íå áûëî, Ïëîòü è ïåðñòü íå ìîæåò ìèð äàâàòü. Íî Åäèíîðîäíûé Ñûí Âñåâûøíåãî Ìèëîñòè èñïîëíåí è ùåäðîò, Ìèð äàðóåò äàëüíåìó è áëèæíåìó Áåç ëèöåïðèÿòèÿ Ãîñïîäü. Åñòü ëè ÷òî äëÿ Áîãà íåâîçìîæíîå? Ðå÷è ïëîòè – ñóåòà è ëîæü! Äîâåðÿé, ñïàñ¸ííûé, Ñëîâó Áîæüåìó!  ͸ì òû ìèð äóøå ñâîåé íàéä¸øü. Åñëè ðàñòî÷èë çàïàñû áëàãîñòè Èëè æå çëîñòðàæäåøü – âîççîâè!  Èèñóñå åñòü èñòî÷íèê ðàäîñòè, Ñèëû, öåëîìóäðèÿ, ëþáâè. Ïëîòü áåññèëüíà, íî Õðèñòà Ó÷åíèå Äóõ è æèçíü âîçëþáëåííûì íåñ¸ò; Òàì, ãäå ñëîâî Ãîñïîäà â ïî÷òåíèè – Òàì ïðåèçîáèëóåò íàðîä. Ìèðîì Áîæüèì, áëàãîäàòüþ, ñèëîþ, Âåðíîñòüþ, ïðåìóäðîñòüþ ñâÿòîé, Èñòèíîé, ìîëèòâîþ óñèëüíîþ, Äåéñòâóþùåé âåðîþ æèâîé. Ãäå âî èìÿ Àãíöà ñîáèðàþòñÿ – Òàì Ãîñïîäü íàì ñëîâî ãîâîðèò! Òîò, êòî Äóõîì Áîæüèì èñïîëíÿåòñÿ – Òîò äðóãèõ ñïîñîáåí íàïîèòü! Êàê îòðàäíî ñ Ãîñïîäîì îáùåíèå – Ïîâåñòâóåò âåðíûì Ïåñíü ïåñíåé. Òîëüêî âî Õðèñòå åñòü óòåøåíèå! Ïðèñòóïàé, äóøà, ê Íåìó ñìåëåé! Áîëüøå ñèë, óñèëèé è ñòàðàíèÿ Ïðèëàãàé â ìîëèòâå è áîðüáå! Ïóñòü ñâÿòûå Áîæüè äàðîâàíèÿ  Öåðêâè ïðîÿâëÿþòñÿ â òåáå!  Ñëîâå Áîæüåì åñòü îáåòîâàíèå: Âåðíûõ äóõîì â ìèðå Áîã õðàíèò. Íå íàðóøàò Áîæèé ìèð ñòðàäàíèÿ, È ñòðåëà âðàãà íå óÿçâèò.  ïîñòèæåíèè òâîðåíüå ïåðñòíîå È ïîñðàìëåíî ïëîòñêîå «ÿ». Ìèð òâîðèò è ïðîèçâîäèò áåäñòâèå Íàø Ãîñïîäü – Ñîçäàòåëü è Ñóäüÿ. Ïîñìîòðè íà Ãîñïîäà Ðàñïÿòîãî. Ïðåä âåëè÷èåì Åãî ñìèðèñü!  ïðîïàñòü çàãëÿíè, îòêóäà âçÿòû ìû, È â ñëîâà Ãîñïîäíè óãëóáèñü. Àëüôà è Îìåãà – Àãíåö ïîñëàííûé! Ñëóøàòåëü è çðèòåëü ñëîâ è äåë! Ñëóøàéòå, áîÿùèåñÿ Ãîñïîäà! Áîæèé ìèð – âîçëþáëåííûõ óäåë! Àìèíü Ñâ³òëàíà ÏÀÞÑÎÂÀ.

Ó íîìåð³ âèêîðèñòàí³ àôîðèçìè Âîëîäèìèðà Êîäåáñüêîãî (ì.Ëóöüê).


6

ªâàíãåëüñüêà Åâàíãåëüñüêà Íèâà ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓƲÍÍß

ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ: Öåðêâà «Õë³á æèâèé» ì. Êîðîñòèø³â, âóë. Ëåí³íà, 23. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Â³ôºçäà» ì. Æèòîìèð, âóë. Øåëóøêîâà, 77 (ÄÊ «ÓÒÎû). Íåä³ëÿ 15.00. Öåðêâà «Íîâå Æèòòÿ» ð-í Êîðîñòèø³âñüêèé, ñ. Ãëèáî÷îê, âóë. Öåíòðàëüíà, 19. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðóæèí, âóë. Êîîïåðàòèâíà, 22. Íåä³ëÿ 10.00, Öåðêâà «Â³äêðèòå ñåðöå» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. Îçàä³âêà, âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 2. Íåä³ëÿ 10.00. Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ï.Êîìóíè, 58. Íåä³ëÿ 10.00, ñåðåäà 16.00. Öåðêâà «Âåëèêîãî äîðó÷åííÿ Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ñàáóðîâà, 92. Íåä³ëÿ 10.00. Öåðêâà «Â³ôàí³ÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ìåòàë³ñò³â, 55. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Âåô³ëü» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. ϳäãîðîäíº, âóë. Ìèðó, 28. Íåä³ëÿ 9.00, 15.00. Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðîìàí³â, âóë. Øåâ÷åíêà, 171. Íåä³ëÿ 15.00. Öåðêâà «Â³äðîäæåííÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ï.Êîìóíè, 58. Íåä³ëÿ 14.00. Öåðêâà «Ïðåîáðàæåííÿ» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. Îáóõ³âêà, âóë. Ìèðó, 38. Íåä³ëÿ 9.00, ñåðåäà 9.00, ï’ÿòíèöÿ 19.00. Öåðêâà «Âîçíåñ³ííÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ïåðåìîãè 2 (áóäèíîê äëÿ ïðèñòàð³ëèõ) Íåä³ëÿ 10.00. ñóáîòà 10.00. Öåðêâà ժ ì. Áåðäè÷³â, âóë. Âîéêîâà, 63 Íåä³ëÿ 9.00 Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» îáë. Æèòîìèðñüêà, ñìò. ×óäí³â, ïðîâ. Ïóøê³íà, 1. Íåä³ëÿ 12.00. ²ÍÍÈÖÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ: Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í Ïîãðåáèùåíñüêèé ñ. Î÷åðåòíÿ, âóë. Çàë³çíè÷íà 37 Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ì. ³ííèöÿ, âóë. Âàòóò³íà, 13 Íåä³ëÿ 10.00, 18.00, â³âòîðîê 19.00, ï’ÿòíèöÿ 19.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ì. ²ë³íö³, âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 1 Íåä³ëÿ 10.00, 17.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í ²ëë³íåöüêèé, ñ. Ñîðîêà Íåä³ëÿ 10.00, 17.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í Êîçÿòèíñüêèé, ñ. Òåðí³âêà Íåä³ëÿ 14.00, Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ», ð-í Êîçÿòèíñüêèé, ñ. Êàøïåð³âêà, âóë. ˳ñîâà, 33. Íåä³ëÿ 10.00

ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ ² ÂÈÄÀÂÅÖÜ: Æèòîìèðñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ Ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ ÕªÂ. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: Ïåòðî Çàë³çíèé. ³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð: Àíäð³é Áîðîä³í.

ÏÐÎÏβÄÜ

Êàðåí Èñîÿí.

ÏÓÒÜ Ê ÏÎÌÀÇÀÍÈÞ – ÏÎËÍÀß ÊÀÏÈÒÓËßÖÈß ÒÂÎÅÃÎ ÖÀÐÑÒÂÀ Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðèçâàíèå îò Áîãà â òåëå Õðèñòîâîì. Íåò ëþäåé ëèøåííûõ êàêîãî ëèáî òðóäà â öàðñòâèè Áîæüåì. Îäíàêî íóæíî ïîä÷åðêíóòü òî, ÷òî åñòü ëþäè íèêîãäà â ñåðåç è íå ïîíóæäàâøèèñÿ ïîçíàòü ñîáñòâåííîå ïðèçâàíèå. Íåêîòîðûå äàæå äóìàþò, ÷òî äëÿ íèõ ïðîñòî íå íàøëîñü ðîáîòû, òàê êàê çàêîí÷èëèñü âàêàíñèè è èì óæå íå ÷åì çàíÿòüñÿ. Òàêîâûì õîòåëîñü áû ñêàçàòü, ÷òî äàæå â ñàìîì èäèàëå ñâîåãî òâîðåíèÿ Áîã áûë ïðîòèâ áåçäåëüíè÷åñòâà è Îí óñìîòðåë òðóä äëÿ ÷åëîâåêà è â Åäåìñêîì ñàäó; 15 È âçÿë Ãîñïîäü Áîã ÷åëîâåêà, è ïîñåëèë åãî â ñàäó Åäåìñêîì, ÷òîáû âîçäåëûâàòü åãî è õðàíèòü åãî. (Áûò.2:15) Ê âåëèêîìó ñîæàëåíèþ, ýòî êàòåãîðèÿ ëþäåé èññÿêøèå â æàæäå ïî Áîãó è íèêîãäà íå èñêàâøèå âîëþ Áîæüþ î ñåáå.  ëó÷øåì ñëó÷àè ýòî õðèñòèàíå âîñêðåñíîãî äíÿ, ó êîòîðûõ âñå õðèñòèàíñòâî çàêëþ÷àåòñÿ ïîñåùåíèåì â öåðêîâü âîñêðåñåíèå óòðîì. Íåêîòîðûå ïîøëè ÷óòü äàëüøå, óâåðîâàâ â îïðåäåëåííîå ó÷åíèå ñâîåé äåíîìèíàöèè, îíè óñïîêîèëè ñåáÿ òåì, ÷òî ýòîãî äîñòàòî÷íî. Íî ýòî ñëîâî ïðèíàäëåæèò òåì, êîòîðûå çíàþò è âåðÿò â Áîãà íåèñ÷åðïàåìîãî, â Áîãà î êîòîðîì àï. Ïàâåë ãîâîðèë : 33 Î, áåçäíà áîãàòñòâà è ïðåìóäðîñòè è âåäåíèÿ Áîæèÿ! Êàê íåïîñòèæèìû ñóäüáû Åãî è íåèññëåäèìû ïóòè Åãî! 34 Èáî êòî ïîçíàë óì Ãîñïîäåíü? Èëè êòî áûë ñîâåòíèêîì Åìó? 35 Èëè êòî äàë Åìó íàïåðåä, ÷òîáû Îí äîëæåí áûë âîçäàòü? 36 Èáî âñå èç Íåãî, Èì è ê Íåìó. Åìó ñëàâà âî âåêè, àìèíü. (Ðèì.11:33-36) Âíóòðåííèé ãîëîñ æàæäû ýòèõ ëþäåé ãîâîðèò: «â Áîãå åñòü áîëüøå íåæåëè òû èìååøü, èäè äàëüøå!». Ïîçíàâàÿ âîëþ Áîæüþ î ñåáå, íóæíî ñòàðàòüñÿ ñëóæèòü Áîãó â ýòîé âîëè ÷åì óñïåøíåå òåì ëó÷øå. Íî ÷òî æå åñòü óñïåøíîå ñëóæåíèå êàê íå ñëóæåíèå â ïîìàçàíèè. Ìîæíî èìåòü îãðîìíûé õîð, îñíàùåííûé âñåìè ìóçûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè îðêåñòð, íî ïðè ýòîì îòñóòñòâèå Äóõà Ñâÿòîãî â ñëóæåíèè. Ìîæíî èìåòü ñåìèíàðèè ãîòîâÿùèå áîãîñëîâîâ ìîãóùèõ òåîëîãè÷åñêè ïðàâèëüíî âûñòðîèòü ïðîïîâåäü, íî ïðè ýòîì îòñóòñòâèå Äóõà, ÷åðåç êîòîðîãî è ìåíÿþòñÿ æèçíè ëþäåé. ß íè÷åãî íå èìåþ ïðîòèâ íè ìóçûêàëüíîãî ñëóæåíèÿ è òîìó ÷òîáû ïðîïîâåäíèêè ó÷èëèñü. Íî òåîëîãèÿ íå â ñèëàõ èçìåíèòü æèçíü, à ïðîïîâåäü âîçâåùàþùàÿ èñòèíó â Äóõå Ñâÿòîì ïðèíîñèò ñâîáîäó è óòîëåíèå æàæäû âíóòðåííîãî ÷åëîâåêà. Îñîáûé êðèçèñ â ïîìàçàíèè îùóùàåòñÿ ñåãîäíÿ. Ýòî ìîæíî çàìåòèòü ïî÷òè âåçäå: ïðîïîâåäè íå âîîäóøåâëÿþùèå ê îñâÿùåíèþ, õîòÿ è ÷àñòî çâó÷àùèå ãðîçíî îáëè÷èòåëüíî, ïåíèå êðàñèâîå, íî íå ïðèâîäÿùåå â ïðèñóòñòâèå Äóõà. Ïðè òîì êàçàëîñü áû, ÷òî ñâîáîäà ïðîïîâåäè, îãðîìíûå òåõíîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè, äîëæíû áûëè ïîñëóæèòü âî áëàãî ñîçèäàíèÿ öåðêâè, íî ê ñîæàëåíèþ, îíè òîëü-

êî âûòåñíèëè ïðèñóòñòâèå Áîãà ñ öåðêâè, òîãäà êàê èõ áîãàäóõíàâåííîå óïîòðåáëåíèå ìîãëî ïðèâåñòè ê ëó÷øèì ðåçóëüòàòàì. Íàì ñîâðåìåííûì õðèñòèàíàì íóæíî ïîíÿòü, ÷òî öåðêîâü íå ìîæåò âîçðàñòàòü îò ÷åëîâå÷åñêèõ ïðîãðàìì, íî îíà ìîæåò ðàñòè è óêðåïëÿòüñÿ îò òîãî, ÷òî èìåëà ïåðâàÿ öåðêîâü. Âîò ÷òî íàì ãîâîðèò îá ýòîì Ñëîâî; 31 Öåðêâè æå ïî âñåé Èóäåå, Ãàëèëåå è Ñàìàðèè áûëè â ïîêîå, íàçèäàÿñü è õîäÿ â ñòðàõå Ãîñïîäíåì; è, ïðè óòåøåíèè îò Ñâÿòàãî Äóõà, óìíîæàëèñü. (Äåÿí.9:31) Äàæå ñàìîå íå ãëóáîêîå ñðàâíåíèå äåÿíèÿ àïîñòîëîâ ñ ñîâðåìåííîé öåðêîâüþ, âûÿâèò î÷åâèäíîå îòñóòñòâèå ïîìàçàíèÿ â íàøè äíè, â òîé ìåðå êîòîðîé ìû ÷èòàåì áûëî â ïåðâîé öåðêâè. Ïðè ýòîì íå ìåíüøåé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî îòñóòñòâèå ñèëû Áîæèåé â öåðêâè, íî è îòðèöàíèå ýòîãî î÷åâèäíîãî ôàêòà. Èìåÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî áîëüíûõ è îäåðæèìûõ ñåãîäíÿ ìû íàõîäèì ìíîãî ïðè÷èí îáåñíÿÿ, ïî÷åìó îíè íå èñöåëÿþòñÿ, íî íè îäíîé ïðè÷èíû â ïîëüçó äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè áûëè èñöåëåíû. Íî ýòî íå âîëíóåò òîëüêî áåçðàçëè÷íûõ è ñàìîóäîâëåòâîðåííûõ ëþäåé, ãîëîñ êîòîðûõ âñåãäà çâó÷àë òàê: «…ÿ áîãàò, ðàçáîãàòåë è íè â ÷åì íå èìåþ íóæäû…». Æàæäóùèå æå äóøè â ïîèñêàõ ýòîãî äðàãîöåííîãî ïðèñóòñòâ³ÿ Äóõà, äëÿ ïîìàçàííîãî ñëóæåíèÿ Áîãó. Íî êòî æå ìîæåò óêàçàòü èñòèííûé ïóòü êðîìå Ñàìîãî Áîãà, êîòîðûé Äóõîì Ñâÿòûì îòêðûâàÿ èñòèíû íàïðàâëåò ñâîèõ äåòåé. ×òîáû â ñâîèõ ïîèñêàõ ìû íå çàáëóäèëèñü è íå ïîïàëè â êðàéíîñòè, Áîã äàåò íàì ñâîè îòêðîâåíèÿ, êàê îðèåíòèðû äëÿ ñëåäîâàíèÿ, ïîòîìó ÷òî êàê ãîâîðèë ïñàëìîïåâåö; 24 Îòêðîâåíèÿ Òâîè – óòåøåíèå ìîå, – ñîâåòíèêè ìîè. (Ïñ.118:24) Òóò õî÷ó ïîä÷åðêíóò ÷òî ÿ ïðèçíàþ òîëüêî òå çà èñòèííûå îòêðîâåíèÿ, êîòîðûå îñíîâàíû íà Ñëîâå Áîæüåì. Äîðîãîé äðóã íî ïðåæäå íåæåëè íà÷àòü äåëèòñÿ ñ òîáîé ýòèì ñëîâîì ÿ õîòåë áû ïîâòîðèòü ñëîâà àïîñòîëà Ïàâëà; 12 [Ãîâîðþ òàê] íå ïîòîìó, ÷òîáû ÿ óæå äîñòèã, èëè óñîâåðøèëñÿ; íî ñòðåìëþñü, íå äîñòèãíó ëè ÿ, êàê äîñòèã ìåíÿ Õðèñòîñ Èèñóñ. 13 Áðàòèÿ, ÿ íå ïî÷èòàþ ñåáÿ äîñòèãøèì; à òîëüêî, çàáûâàÿ çàäíåå è ïðîñòèðàÿñü âïåðåä, 14 ñòðåìëþñü ê öåëè, ê ïî÷åñòè âûøíåãî çâàíèÿ Áîæèÿ âî Õðèñòå Èèñóñå. (Ôèë.3:12-14) Òàê è ÿ, ïîëó÷èâ îò Áîãà îòêðîâåíèå î ïóòè ê ïîìàçàíèþ, âèäÿ â Åãî ñëîâå öåëü è ïóòü åå äîñòèæåíèÿ, íå ïî÷èòàþ ñåáÿ äîñòèãøèì, à åùå áîëåå ïðîøó ñèëû íå îñëàáåòü â ñòðåìëåíèè, íå äîñòèãíó ëè è ÿ. Äåëþñü æå ýòèì ñëîâîì íàäåÿñü ÷òî äëÿ ìíîãèõ îíî îêàæåòñÿ ïîëåçíûì è ïðèâåäåò ê áîëåå óñïåøíîìó ñëóæåíèþ â èõ ïðèçâàíèè. Äà ïîìîæåò íàì âñåì Ãîñïîäü!!! (Äàë³ áóäå.)

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÆÒ ¹ 258 Âèõîäèòü ùîì³ñÿ÷íî. Äðóêóºòüñÿ íà ïîæåðòâè ÷èòà÷³â. Çà çì³ñò òà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ¿¿ àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯: 13303 Æèòîìèðñüêà îáë, ì. Áåðäè÷³â 3,à/ñ 14 e-mail: openheart65@mail.ru www.zhitomir.ufcu.com.ua

¹ ¹94(145) (138)Âåðåñåíü Êâ³òåíü 2011 2012ð³ê ð³ê

ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÈÉ ÃÓÌÎÐ Îäíà ñåñòðà ïîâåëà äî÷ü â öèðê. Äî÷óðêà ñ èíòåðåñîì íaáëþäaëà ça âûñòóïëåíèåì ëüâîâ. Çàòåì ðaäîñòíî îáðaòèëàñü ê ìaìå: – Òû çaìåòèëa, ÷òî âñå ëüâû – ìaëü÷èêè?! Ìaìa, îøaðaøåííaÿ íàáëþäàòåëüíîñòüþ äî÷åðè, ïîèíòåðåñîâàëàñü: – Òû êàê ýòî ðàçãëÿäåëà? – Íó, òû äaåøü, ìaìa! Íå çíàåøü ðàçâå, ÷òî ëüâèöû ãðèâó íå íîñÿò?! Ìîëèòâà ñòóäåíòà Áèáëåéñêîé øêîëû: – Ãîñïîäè, ïîìîãè ìíå. ß çíàþ, ÷òî âî ìíå æèâåò òà æå ñèëà, ÷òî âîñêðåñèëà Èèñóñà èç ìåðòâûõ. Ïî÷åìó æå îíà íå ìîæåò ìåíÿ óòðîì ñ êðîâàòè ïîäíÿòü? Ñåñòðà îïîçäàëà íà ñëóæåíèå, ó íåå ñïðàøèâàþò: – ×òî ñëó÷èëîñü? Îíà îòâå÷àåò: – Êîøêà äîðîãó ïåðåáåæàëà, òàê ìíå ïðèøëîñü æäàòü, ïîêà êòî-íèáóäü ïåðâûì ïðîéäåò! Åå îáëè÷àþò: – Íó, òû è ñóåâåðíàÿ, ñåñòðà! Íàäî áûëî ñïëþíóòü òðè ðàçà ÷åðåç ëåâîå ïëå÷î è äàëüøå èäòè! Ïðèñåë áðàò ïîä îðåõîâûì äåðåâîì îòäîõíóòü íåìíîãî è çàäóìàëñÿ: – Ïî÷åìó Áîã ñîçäàë òàêîé îðåõ òàêèì ìàëåíüêèì, íà òàêîì îãðîìíîì äåðåâå, à òûêâó òàêîé áîëüøîé íà ñòîëü ìàëåíüêîì ñòåáëå? Òóò íåîæèäàííî ñ äåðåâà ïàäàåò îðåõ íà ãîëîâó áðàòó. Îí âñêàêèâàåò: – Íó, ñëàâà Áîãó, ÷òî òàì îêàçàëàñü íå òûêâà! È ñêàçàë Áîã Àäàìó: – Îíà áóäåò íàçûâàòüñÿ æåíùèíîé, è îíà áóäåò òåáå äðóãîì. Îíà áóäåò ãîòîâèòü äëÿ òåáÿ, óáèðàòü â òâîåì äîìå, áóäåò íåæíîé, ïðåäàííîé è ëþáÿùåé, áóäåò ïîìîùíèöåé. Êîãäà òû íå ñîãëàñåí ñ ÷åì òî, îíà ïåðâîé ïðèçíàåò ÷òî òû ïðàâ. Àäàì ñêàçàë: – ×òî ýòî áóäåò ìíå ñòîèòü?. Áîã ñêàçàë: – Îäíà ðóêà è íîãà. Àäàì ñêàçàë: – À ÷òî ÿ ìîãó ïîëó÷èòü çà ðåáðî?.. Îñòàëüíîå óæå èñòîðèÿ… Âñòðåòèëèñü äâà çíàêîìûõ: – Çíàåøü, – ãîâîðèò ïåðâûé, – ÿ õîæó â öåðêîâü, áîëüøå íå ãóëÿþ, íå êóðþ, ãîëîñ íå ïîâûøàþ, â äîìå ðåìîíò ñäåëàë, ñ äåòüìè çàíèìàþñü, çàðïëàòó â ñåìüþ ïðèíîøó… – Æåíà, íàâåðíîå, ñ÷àñòëèâà? – Äàæå íå çíàþ. Âñÿêèé ðàç, êîãäà îíà îòêðûâàåò ðîò ïîðóãàòüñÿ, ðàññòðàèâàåòñÿ, ò.ê. íå íàõîäèò ïðè÷èíû… Íà îäíîì èç ñîáðàíèé äîìàøíåé ãðóïïû, çàêàí÷èâàÿ ðàçáîð Ñëîâà, ñëóæèòåëü ñêàçàë: – Èìåþùèé óøè, äà óñëûøèò... Îäíà ñåñòðà, ïîðàçìûñëèâ, äîáàâèëà: – Èìåþùèé ðó÷êó, äà çàïèøåò... Èñòî÷íèê: www.invictory.org

Äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó. Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â , ïîñèëàííÿ íà «ªÍ» îáîâ ÿçêîâå. ϳäïèñàíî äî äðóêó 1.09.2012ð. ³ääðóêîâàíî â ÑÏ ÊÒÂÏ «ÀËÅÔ», ì. ³ííèöÿ. Íàêëàä: 2000 ïðèì³ðíèê³â.

Євангельська Нива  

Вересень 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you