Page 1

¹ 7 (143) Ëèïåíü 2012 ð³ê

×ÈÒÀÉÒÅ Ó ÍÎÌÅв

²Ä²ÄÈÍÈ ÏÎËÒÀÂÙÈÍÈ Ñòîð. 2, 3, 4

ÏÐÈÒײ Ñòîð. 2, 3, 4

²Ä²ÄÈÍÈ ÕÌÅËÜÍÈ××ÈÍÈ Ñòîð. 5

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÆÅÍÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ? Ñòîð. 5

×ÅÐÃÎÂÀ ÏÀÐÒIß ËIÊI ÄËß ÑÎÞÇÓ IÍÂÀËIÄI Ñòîð. 6

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍß ÄËß Ä²ÒÅÉ-ÑÈÐ²Ò Ó íàñòóïíîìó íîìåð³

ÑËÎÂÎ ªÏÈÑÊÎÏÀ

Ñúåçäíûå ñëóæåíèÿ ïî ñëó÷àþ Äíÿ Ïÿòèäåñÿòíèöû íà Âèííè÷÷èíå è Æèòîìèðùèíå

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÍß Â ÎÁÐÀÇ ²ÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ ÊÀÌßÍÈÑÒÈÉ ÃÐÓÍÒ ÒÀ ÁÓÐßÍÈ ÇÀÂÀÆÀÞÒÜ ÐÎÑÒÓ Ùå â Ñòàðîìó Çàâ³ò³ ñêàçàíî, ùî Ãîñïîäü î÷èñòèâ Ñâ³é âèíîãðàäíèê â³ä êàì³ííÿ (²ñ. 5, 2). Àëå ç ÷àñîì êîëèñü âèðîáëåíèé ãðóíò ïðèéøîâ â íåïðèäàòí³ñòü, òîìó ïðîðîê ²ñàÿ ïðèçèâàâ íàðîä: «Ïðîõîäüòå, ïðîõîäüòå âè áðàìàìè, ÷èñòüòå äîðîãó íàðîäîâ³! Áóäóéòå äîðîãó, áóäóéòå äîðîãó, äîðîãó òó áèòó, î÷èñòüòå â³ä êàì³ííÿ, ï³ä³éì³òü íàä íàðîäàìè ïðàïîðà!» (Iñ.62:10).  æèòò³ õðèñòèÿíèíà òàêîæ ìîæå áóòè áàãàòî êàì³ííÿ, ÿêå çàâàæຠçðîñòàòè â áëàãîäàò³ Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà. Ïåðø çà âñå âåëèêèì êàìåíåì, ÿêèé çàâàæຠíàøîìó äóõîâíîìó ðîñòó, ÿâëÿºòñÿ íàøå «ÿ». Êîëèñü Ñàóë, çâåðøèâ ïåðåìîãó íàä àìàëèêèòÿíàìè, íå âîçäàâ ñëàâó Áîãó, « Ñàóë ïðèéøîâ äî Êàðìåëó, ³ îñü ñòàâèòü ñîá³ ïàì’ÿòíèêà, à ïîòîìó ïîâåðíóâñÿ é ï³øîâ, ³ ç³éøîâ äî ¥³ë´àëó.» (1Ñàì.15:12). Ìè í³êîëè íå ïîâèíí³ çàáóâàòè, ùî íàäâåëèêà ñèëà, ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç íàñ, ïîâèííà áóòè íàëåæíà ò³ëüêè Áîãó, à íå íàì; «À ìè ìàºìî ñêàðá öåé ó ïîñóäèíàõ ãëèíÿíèõ, ùîá âåëè÷ ñèëè áóëà Áîæà, à íå â³ä íàñ.» (2Êîð.4:7). ²âàí Õðåñòèòåëü áóâ âîçâåëè÷åíèé Ãîñïîäîì ò³ëüêè òîìó, ùî â³í ââàæàâ ñåáå íåäîñòîéíèì «Â³í Òîé, Õòî çà ìíîþ éäå, Õòî äî ìåíå áóâ, Êîìó ðîçâ’ÿçàòè ðåì³íöÿ â³ä óçóòòÿ Éîãî ÿ íåã³äíèé.» (Iâàí.1:27). Âåëèêèé Ïðåäòå÷à ðàä³â óñï³õó Õðèñòà ³ ãîâîðèâ: «Õòî ìຠçàðó÷åíó, òîé ìîëîäèé. À äðóæêî ìîëîäîãî, ùî ñòî¿òü ³ éîãî ñëóõàº, äóæå ò³øèòüñÿ ç ãîëîñó ìîëîäîãî. Òàêà ðàä³ñòü ìîÿ îöå çä³éñíèëàñü! ³í ìຠðîñòè, ÿ æ ìàë³òè.» (Iâàí.3:29 – 31). ßê áàãàòî ó íàñ êàì³íö³â ãîðäîñò³, çàçäðîù³â, íåðîñïîëîæåííÿ îäèí äî äðóãîãî, ÿê³ çàâàæàþòü íàøîìó äóõîâíîìó ðîñòó. Íà æàëü, çóñòð³÷àþòüñÿ ë³òí³ ïðàö³âíèêè íà íèâ³ Áîæ³é, ÿê³ çàì³ñòü òîãî, ùîá áóòè äîáðèìè ðàäíèêàìè ìîëîäèì áðàòàì, ïðîÿâëÿþòü çàçäð³ñòü, íåäîâîëüñòâî ³ íàâ³òü ïåðåøêîäæàþòü ¿ì â ñëóæ³íí³. Ç ³íøîãî áîêó, ³ äåÿê³ ìîëîä³ ñëóæèòåë³ íå òåðïëÿòü í³ÿêèõ çàóâàæåíü ³ íå ïðèéìàþòü ïîðàä ñòàðøèõ.

ÏÎIJ¯

Êð³ì òîãî, â íàø³ äí³ çóñòð³÷àþòüñÿ ùå ³ ijîòðåôè, ÿê³ ëþáëÿòü ïåðøåíñòâóâàòè ³ âèãàíÿòè ³ñêðåííèõ ñëóæèòåë³â Ãîñïîäí³õ (3 ²âàí. 9 – 10). Äóõîâíîãî ðîñòó íå ìîæå áóòè, êîëè â öåðêâ³ ÷è âäîìà ó íàñ ìàþòü ì³ñöå ñïîðè òà íåïîëàäêè, êîëè íàøå ñåðöå íàïîâíåíå íåïðèÿçíþ äî áëèæíüîãî. Ïðè òàêîìó ñòàí³ áëàãîäàòü Áîæà íå ìîæå âëèâàòèñÿ â íàø³ ñåðöÿ, ³ íàø³ ìîëèòâè íå ìîæóòü áóòè ïðèíÿò³ Ãîñïîäîì: «Òîìó, êîëè ïðèíåñåø òè äî æåðò³âíèêà ñâîãî äàðà, òà òóò ³çãàäàºø, ùî áðàò òâ³é ùîñü ìຠíà òåáå, çàëèøè îòóò äàðà ñâîãî ïåðåä æåðò³âíèêîì, ³ ï³äè, ïðèìèðèñü ïåðøå ç áðàòîì ñâî¿ì, ³ òîä³ ïîâåðòàéñÿ, ³ ïðèíîñü ñâîãî äàðà. (Ìàòâ.5:23-24). Îäíà ñåñòðà íîñèëà â ñâî¿é äóø³ òÿæêèé êàì³íü: âîíà íå ìîãëà ïðîñòèòè æ³íö³, ÿêà çðóéíóâàëà ¿¿ ñ³ìþ. Âîíà íå ìîãëà ïðîìîâëÿòè ñëîâà: «Ïðîñòè íàì äîâãè íàø³, ÿê ³ ìè ïðîùàºìî äîâæíèêàì íàøèì». ßê íàñë³äîê, ¿¿ äóõîâíå æèòòÿ çóïèíèëîñü, óæå íå áóëî äóõîâíîãî ðîñòó. Àëå Ãîñïîäü îäíîãî ðàçó ïîìÿêøèâ ¿¿ îêàìåí³ëå ñåðöå ³ äîïîì³ã ¿é çàáóòè ïðè÷èíåíó êîëèñü îáðàçó. ² òîä³ ó íå¿ çíîâó âîñêðåñëà ðàä³ñòü ñï³ëêóâàííÿ ç Áîãîì, ³ äóõîâíå ¿¿ æèòòÿ ñòàëî ðîçâèâàòèñÿ. Íåõàé äîïîìîæå ³ íàì Ãîñïîäü ïðèáðàòè ç íàøèõ ñåðäåöü âñå êàì³ííÿ, ÿêå çàâàæຠíàì çðîñòàòè â Íüîìó.  ïðèò÷³ ïðî ñ³ÿ÷à Õðèñòîñ, ãîâîðÿ÷è ïðî êàìåíèñòèé ãðóíò, ìàâ íà óâàç³ òèõ, õòî ÷óº Ñëîâî ³ ç ðàä³ñòþ ïðèéìຠéîãî; àëå, íå âãëèáëþþ÷èñü â Ñëîâî Áîæå, â³í íå ìຠâ ñîá³ êîð³ííÿ ³ òîìó íåïîñòîÿííèé. Ïðè ïåðøèõ æå òðóäíîùàõ ³ ïåðåæèâàííÿõ â³í â³äïàäຠ(Ìàòô. 13, 20 – 21). (Çàê³í÷åííÿ íà ñòîð. 2.)

Óæå òðàäèöèîííî íà áîëüøèå õðèñòèàíñêèå ïðàçäíèêè íà âòîðîé äåíü ïðàçäíîâàíèÿ íàøè öåðêâè ïðîâîäÿò ñúåçäíûå ñëóæåíèÿ.  ýòîò ðàç ïî ñëó÷àþ ïðàçäíèêà Äíÿ Ïÿòèäåñÿòíèöû è Ðîæäåíèÿ Öåðêâè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå íà âòîðîé äåíü ïðàçäíèêà ïðîâåñòè ïðàçäíè÷íûå áîãîñëóæåíèÿ îòäåëüíî â Âèííèöå äëÿ öåðêâåé Âèííèöêîé îáëàñòè, è â ã. Áåðäè÷åâå äëÿ öåðêâåé Æèòîìèðñêîé îáëàñòè. È êàê ïðèíÿòî óæå ïî÷òè ïî òðàäèöèè íà ïðàçäíèê ïðèåçæàþò ãîñòè. Ïîýòîìó ïðèíÿëè ðåøåíèå ÷òî â Âèííèöó îòïðàâèòñÿ çàìåñòèòåëü åïèñêîïà ïàñòîð öåðêâè «Ïðåîáðàæåíèÿ» ñ. Îáóõîâêà Ìèõàèë Çàëèçíûé è ïîìîùíèê åïèñêîïà ïî âîïðîñàì ìîëîä¸æè ïàñòîð öåðêâè «Âîçðîæäåíèå» ã. Áåðäè÷åâ Ñåðãåé Ññûëêà, à òàêæå ïàñòîð öåðêâè «Ôèëàäåëüôèÿ» ã. Ðóæèí Àëåêñàíäð Áîðèìñêèé. Íó è åñòåñòâåííî ñúåõàëèñü ïàñòîðû è ñëóæèòåëè öåðêâåé Âèííè÷÷èíû.

Áîã îáèëüíî áëàãîñëîâèë ýòî ñëóæåíèå è êàæäîãî ïðèñóòñòâîâàâøåãî. ×óâñòâîâàëîñü ïðèñóòñòâèå Ñèëû Äóõà Ñâÿòîãî è Åãî ÷óäíîé áëàãîäàòè. ×åðåç Ñâîèõ ñîñóäîâ Áîã íàñòàâëÿë Ñâîé íàðîä.  Áåðäè÷åâå íà ñëóæåíèå êðîìå ïàñòîðîâ è ñëóæèòåëåé Æèòîìèðùèíû ïðèáûë åïèñêîï ϸòð Çàëèçíûé è ãîñòü èç Àìåðèêè áðàò Ìèõàèë Ãåðàñèì÷óê. Áîëåå ÷åòûð¸õ ÷àñîâ äëèëîñü ïðàçäíè÷íîå áîãîñëóæåíèå íà êîòîðîì äåéñòâîâàë Äóõ Ñâÿòîé è ìíîãèå ëþäè èìåëè âîçìîæíîñòü îñâîáîäèòüñÿ îò ðàçíîãî ðîäà íóæä è ïðîáëåì êîòîðûå òÿãîòèëè èõ. Ãîñòü èç Àìåðèêè áðàò Ìèõàèë ïîñëóæèë Ñëîâîì, à òàêæå ïîäåëèëñÿ ñâèäåòåëüñòâîì ñèëû Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà êîòîðàÿ áûëà ÿâëåíà â åãî æèçíè. Âñå âìåñòå ñåðäå÷íî áëàãîäàðèëè Áîãà çà èñöåëåíèå ìàëåíüêîãî ìàëü÷èêà äëÿ êîòîðîãî âðà÷è óæå íå ìîãëè íè÷åì ïîìî÷ü, à ïîñëå ìîëèòâû ïàñòûðåé ñ åëååïîìàçàíèåì Áîã èñöåëèë åãî. Áûëî ñîâåðøåíî ìíîãî ìîëèòâ è áëàãîäàðíîñòåé Áîãó. Çàâåðøàëè ïðàçäíè÷íîå áîãîñëóæåíèå ìîëèòâîþ çà áëàãîñëîâåííûé íàðîä Áîæèé Èçðàèëü. Åïèñêîï, êîòîðûé òîëüêî ÷òî âåðíóëñÿ ñ Ñâÿòîé Çåìëè, ïðèçâàë âñåõ ê ýòîé ìîëèòâå è âñå ðåâíîñòíî ìîëèëèñü è áëàãîñëîâëÿëè Èçðàèëü. Äà ïîìîæåò âñåì íàì Ãîñïîäü è äàëüøå ñ áëàãîäàðíîñòüþ ñëóæèòü Åìó.

Çàñòàâëÿé ñâî¸ ñåðäöå äóìàòü õîðîøî, è õîðîøèå ìûñëè ñîçðåþò â õîðîøèå äåëà.


2

ªâàíãåëüñüêà Íèâà ²ÒÀªÌÎ!

ªÏÈÑÊÎÏ ÒÀ ÑËÓÆÈÒÅ˲ ²ÒÀÞÒÜ Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß: 3 ëèïíÿ – Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à ËßËÞÊÀ, ïàñòîðà, ì. Æèòîìèð;

Ï

²Ä²ÄÈÍÈ ÏÎËÒÀÂÙÈÍÈ

³ñëÿ ïðîâåäåíèõ ñâÿòêîâèõ áîãîñëóæ³íü íà ³ííè÷÷èí³ òà Æèòîìèðùèí³ áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ â³äâ³äàòè öåðêâè Ïîëòàâùèíè, à òàêîæ ïðîâåñòè ç'¿çäíå áîãîñëóæ³ííÿ. Äî Ïîëòàâùèíè âèðóøèëè: ºïèñêîï Çàë³çíèé Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷; ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³, ïàñòîð öåðêâè «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì. Áåðäè÷³â Çàáºë³í Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷; ïîì³÷íèê ªïèñêîïà ç ïèòàíü ìîëîä³æíîãî ñëóæ³ííÿ, ïàñòîð öåðêâè «Â³äðîäæåííÿ» ì. Áåðäè÷³â Ñèëêà Ñåðã³é Âàëåð³éîâè÷, à òàêîæ éîãî äðóæèíà ïîì³÷íèê ºïèñêîïà ç ïèòàíü æ³íî÷îãî ñëóæ³ííÿ, Ñèëêà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà; òà ïàñòîð öåðêâè «Â³ôºçäà», ì. Æèòîìèð Ëÿëþê Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷.

13 ëèïíÿ – Àíäð³ÿ Ñåðã³éîâè÷à DzÁÐÎÂÀ, ñòàðøîãî ïðåñâ³òåðà ïî Ïîëòàâùèí³;

ÏÐÈÒ×À ÎÐ¨Ë È ÊÓÐÈÖÀ Ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî ÿéöî îðëà êàêèìòî îáðàçîì îêàçàëîñü â ñàðàå ôåðìåðà ðÿäîì ñ äðóãèìè ÿéöàìè, êîòîðûå âûñèæèâàëà êóðèöà. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ âìåñòå ñ äðóãèìè öûïëÿòàìè íà ñâåò ïîÿâèëñÿ è ìîëîäîé îð¸ë. Ïðîøëî åù¸ íåêîòîðîå âðåìÿ, è îïåðèâøèéñÿ ïòåíåö ïî÷óâñòâîâàë íåîáúÿñíèìóþ òÿãó ê ïîë¸òó. Îí ñïðîñèë êàê-òî ìàòü-êóðèöó: – Êîãäà ÿ íàó÷óñü ëåòàòü? Áåäíàÿ êóðèöà äàæå íå îñîçíàâàëà, ÷òî íå ñïîñîáíà ëåòàòü, è ïîíÿòèÿ íå èìåëà, ÷òî äåëàþò äðóãèå ïòèöû, ÷òîáû íàó÷èòü ñâîèõ ïòåíöîâ èñêóññòâó ëåòàòü. Îäíàêî åé áûëî ñòûäíî ïðèçíàòüñÿ â ñâîåé íåïîëíîöåííîñòè, è îíà îòâåòèëà: – Åù¸ ðàíî, ìàëûø. Åù¸ ðàíî. Ïîäîæäè, ÿ íàó÷ó òåáÿ, êîãäà òû áóäåøü ãîòîâ. Ïðîøëè ìåñÿöû, è ìîëîäîé îð¸ë ñòàë ïîäîçðåâàòü, ÷òî ìàòü íå çíàåò, êàê ëåòàòü. Íî îí íå ìîã ðåøèòüñÿ íà ñàìîñòîÿòåëüíûé ïîë¸ò, òàê êàê åãî áåçóìíîå æåëàíèå ëåòàòü âñòóïèëî â ïðîòèâîðå÷èå ñ áëàãîäàðíîñòüþ, êîòîðóþ îí èñïûòûâàë ê ïòèöå, ÷òî âîñïèòàëà åãî. Èñòî÷íèê: invictory.org

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÍß Â ÎÁÐÀÇ ²ÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ (Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà ñòîð. 1.)

 ×ÎÌÓ ÏÎÂÈÍͲ ÇÐÎÑÒÀÒÈ ÍÀÐÎÄÆÅͲ Ç ÃÎÐÈ Ä²ÒÈ ÁÎƲ?

Äî ïðè¿çäó ãîñòåé ç Æèòîìèðùèíè ïîëòàâñüê³ áðàòè âñå ðåòåëüíî ñïëàíóâàëè òà ï³äãîòóâàëèñÿ. Çàâäÿêè öüîìó ãîñò³ çìîãëè â³äâ³äàòè ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü

ÁÀÆÀªÌÎ ÙÀÑÒß, ÇÄÎÐÎ’ß, ÓÑϲղ ÒÀ ÁÎÆÎÃÎ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß!

Õàé ñåðöå Âàøå ìóäð³ñòü â³ä÷óâàº, Äóøà çàïàë þíà÷èé íå âòðà÷àº, Äîñòàòêó ïîâíà ÷àøà íå çàâàäèòü, Çäîðîâ’ÿ íå ï³äâîäèòü ³ íå çðàäèòü.

ÑËÎÂÎ ªÏÈÑÊÎÏÀ

Äóõîâíîìó ðîñòó õðèñòèÿí çàâàæàþò òàêîæ ³ ðàçí³ áóðÿíè, ÿêèìè ÿâëÿþòüñÿ íàø³ ÷åðåçì³ðí³ çàáîòè òà ñóºòà æèòåéñüêà. Õðèñòîñ âêàçàâ íà òåðåí, ÿêèé çàãëóøຠñõîäè äîáðîãî íàñ³ííÿ. ×àñòî äîáð³ ñõîäè çàãëóøàþòñÿ îìàíîþ áàãàòñòâîì (Ìàòô. 13, 22). Öå â³äáóâàºòüñÿ òîä³, êîëè õî÷åìî ñëóæèòè Áîãó ³ ìàìîí³ (Ìàòô. 6, 24).

19 ëèïíÿ – Ïåòðà Ïåòðîâè÷à ʲÍÜ, ïàñòîðà, ì. Ïîëòàâà;

29 ëèïíÿ – Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à ÇÀ˲ÇÍÎÃÎ, ïàñòîðà, ñ. ϳäãîðîäíº.

¹ 7 (143) Ëèïåíü 2012 ð³ê

öåðêîâ òà ïðèñâÿòèòè ÷àñ ñï³ëêóâàííþ ç áðàòàìè òà ñåñòðàìè. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ áîãîñëóæ³íü â ð³çíèõ öåðêâàõ Ïîëòàâùèíè â ïàðêàõ òà ñêâåðàõ ïîáëèçó ì³ñöü ïðîâåäåííÿ áîãîñëóæ³íü áóëè ïîñòàâëåí³ ðîçâàæàëüí³ àòðàêö³îíè ³ ì³ñöåâ³ â³äïîâ³äàëüí³ çà äèòÿ÷å ñëóæ³ííÿ ïðîâîäèëè çàíÿòòÿ òà ðîçâàãè ç ä³òêàìè òà ¿õ áàòüêàìè, ùî ïðîæèâàþòü ó äàíèõ ì³êðîðàéîíàõ. Ðîçâàæàëüí³ àòðàêö³îíè ëþá'ÿçíî íàäàëà áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ «Â³äêðèòå Ñåðöå», çàñíîâíèêîì òà ïðåçèäåíòîì ÿêî¿ º ºïèñêîï Ïåòðî Çàë³çíèé, ÿêèé ñâî¿ì æå òðàíñïîðòîì ³ äîñòàâèâ ¿õ íà Ïîëòàâùèíó.

Ç'¯ÇÄÍÅ ÁÎÃÎÑËÓƲÍÍß

Ó ñóáîòó 16 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó ó ìîëèòîâíîìó áóäèíêó ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Áðàòíÿ ëþáîâ» ì. Ïîëòàâà, ïàñòîð Ñåðã³é Äåðêà÷, ó ì³êðîðàéîí³ Äóáëÿíùèíà â³äáóëîñÿ ç'¿çäíå áîãîñëóæ³ííÿ íàøèõ öåðêîâ ïî Ïîëòàâùèí³. Çàäîâãî äî ïî÷àòêó ñâÿòêîâîãî áîãîñëóæ³ííÿ äî ìîëèòîâíîãî áóäèíêó ïî÷àëè ñõîäèòèñü òà ïðè¿çäèòè áðàòè òà ñåñòðè ç ð³çíèõ öåðêîâ Ïîëòàâè, Ìèðãîðîäà, ×óòîâî, Ëîõâèö³ òà ³íøèõ ì³ñò.

Êîëè íàñòàâ ÷àñ äëÿ ïî÷àòêó áîãîñëóæ³ííÿ, ðîçïî÷àâ éîãî, çàêëèêàâøè âñ³õ ïðèñóòí³õ äî ìîëèòâè ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Ïîëòàâùèí³, ïàñòîð öåðêâè «Õðèñòîñ äëÿ âñ³õ», Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷ dzáðîâ, ï³ñëÿ

÷îãî áóëà íàäàíà ìîæëèâ³ñòü ãîñòÿì ïîñëóæèòè ñëîâîì. ×åðåç óñòà ïðîïîâ³äíèê³â Äóõ Ñâÿòèé íàó÷àâ, äîêîðÿâ, íàïðàâëÿâ òà âèõîâóâàâ ïðèñóòí³õ ó ïðàâåäíîñò³.  ïðîì³æêàõ ì³æ ïðîïîâ³äÿìè ïðèñóòí³ì ñëóæèëà ãðóïà ïðîñëàâëåííÿ öåðêâè «Ëþáîâ Õðèñòà», ì. Ïîëòàâà, ïàñòîð Ìèêîëà Þð³éîâè÷ Ñòàðóøêî. Âïðîäîâæ ïîíàä 4 ãîäèí ïðèñóòí³ íà áîãîñëóæ³íí³ áðàòè òà ñåñòðè íàñîëîäæóâàëèñü ïðèñóòí³ñòþ Äóõà Ñâÿòîãî. Ïî çàâåðøåíí³ îñíîâíî¿ ÷àñòèíè ñâÿòêîâîãî ñëóæ³ííÿ, âñ³ ïðèñóòí³ ïðîäîâæèëè ñï³ëêóâàííÿ çà ùåäðî íàêðèòèìè ñòîëàìè.

Ó âçÿòîìó â ÿêîñò³ ýï³ãðàôà òåêñò³ Ñâÿùåííîãî Ïèñàííÿ ãîâîðèòüñÿ, ùî ìè ïîâèíí³ çðîñòàòè «àëå ùîá çðîñòàëè â áëàãîäàò³ é ï³çíàíí³ Ãîñïîäà íàøîãî é Ñïàñèòåëÿ ²ñóñà Õðèñòà. Éîìó ñëàâà ³ òåïåð, ³ äíÿ â³÷íîãî! Àì³íü.» (2Ïåòð.3:18). Ç ïåðøèõ æå äí³â íàðîäæåííÿ çãîðè â³ðóþ÷à ëþäèíà ï³çíຠä³þ÷ó â ͳì áëàãîäàòü Áîæó, ÿêà âèëèâàºòüñÿ ðÿñíî Äóõîì Ñâÿòèì. Öÿ áëàãîäàòü íå ò³ëüêè â³äðîäæóº, àëå ³ ïðîäîâæóº íàâ÷àòè íàñ, «Áî ç’ÿâèëàñÿ Áîæà áëàãîäàòü, ùî ñïàñຠâñ³õ ëþäåé, ³ íàâ÷ຠíàñ, ùîá ìè, â³äöóðàâøèñü áåçáîæíîñòè òà ñâ³òñüêèõ ïîæàäëèâîñòåé, æèëè ïîì³ðêîâàíî òà ïðàâåäíî, ³ ïîáîæíî â òåïåð³øí³ì â³ö³, ³ ÷åêàëè áëàæåííî¿ íà䳿 òà ç’ÿâëåííÿ ñëàâè âåëèêîãî Áîãà é Ñïàñà íàøîãî Õðèñòà ²ñóñà, ùî Ñàìîãî Ñåáå äàâ çà íàñ, ùîá íàñ âèçâîëèòè â³ä óñÿêîãî áåççàêîíñòâà òà î÷èñòèòè Ñîá³ ëþäåé âèáðàíèõ, ó äîáðèõ ä³ëàõ çàïîïàäëèâèõ.» (Òèò.2:11-14). Çðîñòàòè â ï³çíàíí³ Õðèñòà — öå îçíà÷ຠá³ëüøå ³ á³ëüøå ï³çíàâàòè Éîãî âåëè÷, âñåìîãóùåñòâî ³ ñèëó, ï³çíàâàòè Éîãî ìèëîñåðäÿ âñåîáºìëþùó ëþáîâ äî ëþäåé; ï³çíàâàòè êðàñîòó Éîãî ãîëãîôñüêèõ ñòðàæäàíü ³ Éîãî ïàñòèðñüêå âîäèòåëüñòâî. Íàì íåäîñòàíüî ³ ö³ëîãî æèòòÿ, ùîá â ïîâíîò³ ï³çíàòè íàøîãî Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà: «Î ãëèáèíî áàãàòñòâà, ³ ïðåìóäðîñòè, ³ çíàííÿ Áîæîãî! ßê³ íåäîâ³äîì³ ïðèñóäè Éîãî, ³ íåäîñë³äæåí³ äîðîãè Éîãî! Áî õòî ðîçóì Ãîñïîäí³é ï³çíàâ? Àáî õòî áóâ äîðàäíèê Éîìó? Àáî õòî äàâí³ø Éîìó äàâ, ³ éîìó áóäå â³ääàíî? Áî âñå ç Íüîãî, ÷åðåç Íüîãî ³ äëÿ Íüîãî! Éîìó ñëàâà íàâ³êè. Àì³íü.» (Ðèì.11:33-36).  Êíèç³ ïðîðîêà ²ñàÿ ìè íàõîäèìî òàê³ ñëîâà: «² äî êîãî Ìåíå ïðèð³âíÿºòå, ³ éîìó áóäó ð³âíèé? ãîâîðèòü Ñâÿòèé.» (Iñ.40:25). À àïîñòîë Ïàâëî ïèøå: «Îòîæ, òåïåð áà÷èìî ìè í³áè ó äçåðêàë³, ó çàãàäö³, àëå ïîò³ì îáëè÷÷ÿì â îáëè÷÷ÿ; òåïåð ðîçóì³þ ÷àñòèííî, à ïîò³ì ï³çíàþ, ÿê ³ ï³çíàíèé ÿ.» (1Êîð.13:12). Ìè áëàãîäàðíè Ãîñïîäó çà òå, ùî ³í äàðóº íàì öþ ïðåêðàñíó ìîæëèâ³ñòü ï³çíàâàòè õî÷à ÷àñòêîâî Éîãî ñîâåðøåíñòâî, Éîãî ÷óäåñí³ áîæåñòâåíí³ ñâîéñòâà. ² ÷èì á³ëüøå ìè çðîñòàºìî â ï³çíàíí³ Áîãà, òèì á³ëüøå ñåðöå íàøå íàïîâíþºòüñÿ áëàãîãîâ³ííÿì ïåðåä ³ìåíåì Éîãî, ñòðåìë³ííÿì ïîñòóïàòè ÿê íàïèñàíî:«ùîá âè ïîâîäèëèñÿ íàëåæíî ùîäî Ãîñïîäà â óñÿêîìó äîãîäæåíí³, â óñÿêîìó äîáðîìó ä³ë³ ïðèíîñÿ÷è ïë³ä ³ çðîñòàþ÷è â ï³çíàíí³ Áîãà.» (Êîë.1:10).

Åâàíãåëèå íå íóæäàåòñÿ â ïðîñëàâëåíèè, îíî íóæäàåòñÿ â åãî ïðèíÿòèè.

ªïèñêîï Ï.Ì.Çàë³çíèé.


¹ 7 (143) Ëèïåíü 2012 ð³ê

3

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

ÏÐÈÒײ

²Ä²ÄÈÍÈ ÏÎËÒÀÂÙÈÍÈ

 ÓÊÐÀ¯Í²

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ...ÃËÓÕÎÉ!?

ƲÍÎ×Å ÑËÓƲÍÍß

 Êèåâñêîé îáëàñòè ñãîðåëî äåòñêîå ïîìåùåíèå öåðêâè ÅÕÁ

Æèëè-áûëè ìàëåíüêèå ëÿãóøàòà, êîòîðûå îðãàíèçîâàëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî áåãó. Èõ öåëü áûëà çàáðàòüñÿ íà âåðøèíó áàøíè. Ñîáðàëîñü ìíîãî çðèòåëåé, êîòîðûå õîòåëè ïîñìîòðåòü íà ýòè ñîðåâíîâàíèÿ è ïîñìåÿòüñÿ íàä èõ ó÷àñòíèêàìè... Ñîðåâíîâàíèÿ íà÷àëèñü... Ïðàâäà òî, ÷òî íèêòî èç çðèòåëåé íå âåðèë, ÷òî ëÿãóøàòà ñìîãóò çàáðàòüñÿ íà âåðøèíó áàøíè. Ñëûøíû áûëè òàêèå ðåïëèêè: «Ýòî ñëèøêîì ñëîæíî!! «Îíè ÍÈÊÎÃÄÀ íå çàáåðóòüñÿ íà âåðøèíó» èëè: «Íåò øàíñîâ! Áàøíÿ ñëèøêîì âûñîêàÿ!» Ìàëåíüêèå ëÿãóøàòà íà÷àëè ïàäàòü. Îäèí çà äðóãèì... ...Çà èñêëþ÷åíèåì òåõ, ó êîòîðûõ îòêðûëîñü âòîðîå äûõàíèå, îíè ïðûãàëè âñ¸ âûøå è âûøå... Òîëïà âñ¸ ðàâíî êðè÷àëà «Ñëèøêîì òÿæåëî!!! Íè îäèí íå ñìîæåò ýòî ñäåëàòü!» Åù¸ áîëüøå ëÿãóøàò óñòàëè è óïàëè... ...Òîëüêî ÎÄÈÍ ïîäíèìàëñÿ âñ¸ âûøå è âûøå... Òîò åäèíñòâåííûé íå ïîääàëñÿ!!  êîíöå êîíöîâ âñå ïîääàëèñü. Çà èñêëþ÷åíèåì òîãî îäíîãî ëÿãóøîíêà, êîòîðûé, ïðèëîæèâ âñå óñèëèÿ, çàáðàëñÿ íà âåðøèíó! ÒÎÃÄÀ âñå ëÿãóøàòà çàõîòåëè óçíàòü, êàê åìó ýòî óäàëîñü? Îäèí ó÷àñòíèê ñïðîñèë, êàê æå ýòîìó ëÿãóøîíêó, êîòîðûé äîáðàëñÿ äî âåðøèíû, óäàëîñü íàéòè â ñåáå ñèëû? Îêàçûâàåòñÿ... Ïîáåäèòåëü áûë ÃËÓÕÎÉ!! Ìîðàëü: Íèêîãäà íå ñëóøàé ëþäåé, êîòîðûå ïûòàþòñÿ ïåðåäàòü òåáå ñâîé ïåññèìèçì è íåãàòèâíîå íàñòðîåíèå…îíè îòíèìàþò ó òåáÿ òâîè ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû è æåëàíèÿ. Òå êîòîðûå òû ëåëååøü â ñâî¸ì ñåðäöå! Íå çàáûâàé î ñèëå ñëîâ. Âñ¸, ÷òî òû ñëûøèøü èëè ÷èòàåøü, âîçäåéñòâóåò íà òâî¸ ïîâåäåíèå!

Ó ñóáîòó ââå÷åð³ äðóæèíè ïàñòîð³â òà ñëóæèòåë³â ìàëè ê³ëüêà ãîäèí íà ñï³ëêóâàííÿ ç ïîì³÷íèêîì ºïèñêîïà ç ïèòàíü æ³íî÷îãî ñëóæ³ííÿ, Ñèëêà Îëåíîþ Ìèêîëà¿âíîþ. Îñíîâíîþ òåìîþ äëÿ ñï³ëêóâàííÿ áóëî îáðàíî çàêëèê «Çàéìè ñâîº ì³ñöå ó ñëóæ³íí³ Áîãîâ³!» íà îñíîâ³ óðèâêó ç êíèãè Íåºì³¿ 9:2-5. Âñ³ ïðèñóòí³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè òà â³ä÷óòòÿìè, à òàêîæ çàäàòè íàñóùí³ ïèòàííÿ ùî òóðáóþòü ¿õ Îëåí³ Ìèêîëà¿âí³ òà îòðèìàòè íà íèõ âè÷åðïí³ â³äïîâ³ä³. Íà çàâåðøåííÿ æ³íî÷î¿ çóñòð³÷³ ñåñòðè ìîëèëèñÿ îäíà çà îäíó, òà ïðîñèëè ó Áîãà äîïîìîãòè ¿ì áóòè êîðèñíèìè äëÿ öàðñòâà Áîæîãî.

ÑϲËÊÓÂÀÍÍß ÑËÓÆÈÒÅ˲Â

Êîëè çàâåðøèëîñü ç'¿çäíå áîãîñëóæ³ííÿ òî ïàñòîðè òà ñëóæèòåë³ çàëèøèëèñü äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ãîñòÿìè òà ºïèñêîïîì. Ïðèñóòí³ íà çóñòð³÷³ ïàñòîðè ïðî³íôîðìóâàëè ºïèñêîïà ïðî æèòòÿ ïîì³ñíèõ öåðêîâ Ïîëòàâùèíè, ïîñï³ëêóâàëèñÿ îáäóìóþ÷è ÿê êðàùå äîíåñòè Ñëîâî Áîæå äî ëþäåé. ªïèñêîï íåçàäîâãî ïåðåä òèì ïîâåðíóâñÿ ç³ Ñâÿòî¿ Çåìë³ òà áðàòè ñëóæèòåë³ ö³êàâèëèñü éîãî ïåðåæèâàííÿìè òà âðàæåííÿìè ùîäî ²çðà¿ëÿ. ϳñëÿ äîâãîòðèâàëîãî ñï³ëêóâàííÿ ºïèñêîï çàïðîñèâ âñ³õ çâåðíóòèñÿ ó ìîëèòâ³ äî Áîãà çà ²çðà¿ëü, à òàêîæ çà ñïàñ³ííÿ íàðîäó Óêðà¿íè.

 ðåçóëüòàòå îãíåì áûëî ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåíî ïîìåùåíèå, êîòîðîå èñïîëüçîâàëîñü äëÿ ðàáîòû ñ äåòüìè, ïîäðîñòêàìè, ìîëîäåæüþ, à òàêæå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ êîíôåðåíöèé, ëàãåðåé è ñåìèíàðîâ. Êðîìå òîãî ïîñëåäíèå 10 ëåò ýòîì ïîìåùåíèè âåëàñü ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà ñ äåòüìè-ñèðîòàìè. «Öåðêîâü ÅÕÁ «Æèâàÿ Íàäåæäà» â òå÷åíèå 20 ëåò ãîñòåïðèèìíî ïðåäîñòàâëÿëà öåðêâÿì ÎÖÅÕÁ Êèåâà è Êèåâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòü ëàãåðÿ ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé. Ñïàñèáî Áîãó çà òî, ÷òî íèêòî íå ïîñòðàäàë. Ïðîñèì Âàøåé ìîëèòâåííîé ïîääåðæêè è ïîíèìàíèÿ, ÷òî íà ïîïå÷åíèè öåðêâè ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ 10 þíîøåé-ñèðîò, â ïîæàðå ïîòåðÿëè âñå, ÷òî èìåëè. Ïóñòü Ãîñïîäü îáúåäèíèò íàñ ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè âîññòàíîâèòü ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ âàæíîãî ñëóæåíèÿ öåðêâè «Æèâàÿ Íàäåæäà», – ñêàçàë ñòàðøèé ïðåñâèòåð ÎÖ ÅÕÁ Êèåâà è Êèåâñêîé îáëàñòè Ìèõàèë Àíäðàøêî.

 Âåðõîâíóþ Ðàäó âíåñåí çàêîí î çàïðåòå ãîìîïðîïàãàíäû

Ëàðèñà ÀÍÄÐÓÑÅÍÊÎ.

ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß Ñðåäè æèòåëåé îäíîé ñòðàíû ñóùåñòâîâàëî ïðåäàíèå, áóäòî ãäå-òî â ãîðàõ æèâ¸ò óäèâèòåëüíàÿ ïòèöà è, åñëè äàæå ñàìûé íèê÷¸ìíûé ÷åëîâåê óâèäèò å¸, òî îí îáðåò¸ò ìóäðîñòü è ñòàíåò öàð¸ì.  ýòîé ñòðàíå, â ãîðíîé äåðåâóøêå, æèëà ìàòü ñî ñâîèì óæå âçðîñëûì, íî íåçàäà÷ëèâûì ñûíîì, ó êîòîðîãî âñ¸ â æèçíè êàê-òî íå ëàäèëîñü. Ïå÷àëÿñü î åãî áóäóùåì, ìàòü îäíàæäû, ñî âçäîõîì, ñêàçàëà åìó: – Ýõ, ñûíîê, ñ òâîèì âåçåíèåì òåáå òîëüêî öàð¸ì áûòü. Ñëîâà ìàòåðè çàïàëè ãëóáîêî â äóøó ñûíà. Âèäÿ, ÷òî åãî ïðåñëåäóþò íåóäà÷è, îí ðåøèë îòïðàâèòüñÿ íà ïîèñêè âîëøåáíîé ïòèöû. Îäíàæäû â íåïðîõîäèìîé ÷àùå åìó ïîñ÷àñòëèâèëîñü ìåëüêîì å¸ óâèäåòü. Âûáèðàÿñü íà äîðîãó, îí çàìåòèë áåøåíî ì÷àùóþñÿ øåñò¸ðêó êîíåé, çàïðÿæ¸ííûõ â êðàñèâóþ êàðåòó, èç êîòîðîé ðàçäàâàëèñü êðèêè î ïîìîùè. Íåîæèäàííî ñóõîå äåðåâî, âîçëå êîòîðîãî ñòîÿë þíîøà, ñ ãðîìêèì òðåñêîì íàäëîìèëîñü è óïàëî, çàöåïèâøèñü êîðÿâûìè âåòâÿìè çà óïðÿæü ëîøàäåé è îäåæäó ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. Êîíè ïîòàùèëè åãî âìåñòå ñ ïîâàëåííûì äåðåâîì ïî äîðîãå, íî î÷åíü ñêîðî âûáèëèñü èç ñèë è îñòàíîâèëèñü. Èç êàðåòû, áëåäíûé îò ñòðàõà, âûøåë öàðü ñî ñâîåé þíîé äî÷åðüþ. Ê íåìó óæå ñïåøèëè îòñòàâøèå âñàäíèêè è ñòðàæà. Îáðàäîâàííûé íåîæèäàííûì ñïàñåíèåì, öàðü ïîäóìàë, ÷òî èõ ñïàñèòåëü - ýòîò îòâàæíûé þíîøà, è âçÿë åãî ñ ñîáîé. Âî äâîðöå, áûñòðî îñâîèâ âåñü ýòèêåò, ìîëîäîé ÷åëîâåê ñêîðî ñòàë âûäåëÿòüñÿ ñðåäè âñåõ ïðèäâîðíûõ ñâîèì áëåñòÿùèì óìîì è äîáðîòîé. Åãî ïîëþáèëà öàðñêàÿ äî÷ü. Âñêîðå ñîñòîÿëîñü èõ áðàêîñî÷åòàíèå, íà êîòîðîå þíîøà ïðèãëàñèë è ñâîþ ìàòü. Îíà îñòàâèëà ñâîþ äåðåâíþ è ïåðååõàëà æèòü âî äâîðåö. «…Ó÷åíèêè Åãî âåñüìà èçóìèëèñü è ñêàçàëè: òàê êòî æå ìîæåò ñïàñòèñü? À Èèñóñ, âîççðåâ, ñêàçàë èì: ÷åëîâåêàì ýòî íåâîçìîæíî, Áîãó æå âñ¸ âîçìîæíî» (Ìô. 19:25)

24 èþíÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ íà òåððèòîðèè öåðêâè åâàíãåëüñêèõ õðèñòèàí áàïòèñòîâ «Æèâàÿ Íàäåæäà» ñåëà Êèéëîâ Êèåâñêîé îáëàñòè Óêðàèíû ïðîèçîøåë ïîæàð, – ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêèé Ìåãàïîðòàë invictory.org ñî ññûëêîé íà ñàéò ÂÑÖ ÅÕÁ.

Ïðîåêò çàêîíà î çàïðåòå ïðîïàãàíäû ãîìîñåêñóàëèçìà âíåñåí â Âåðõîâíóþ Ðàäó Óêðàèíû. Îí ïðåäóñìàòðèâàåò àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû è óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà óìûøëåííóþ ïðîïàãàíäó íåòðàäèöèîííîé îðèåíòàöèè, – ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêîìó Ìåãàïîðòàë invictory.org ñî ññûëêîé íà «Ïðàâîñëàâèå.ðó».

ÖÅÐʲ «ÕÐÈÑÒÎÑ ÄËß ÂѲջ – 9 ÐÎʲÂ

Ó íåä³ëþ 17 ÷åðâíÿ ó ïîì³ñí³é öåðêâ³ «Õðèñòîñ äëÿ âñ³õ», ì. Ïîëòàâà, â³äáóëîñü óðî÷èñòå áîãîñëóæ³ííÿ ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ 9 ð³÷íèö³ ç äíÿ ïî÷àòêó ïë³äíî¿ ïðàö³ ïîì³ñíî¿ öåðêâè. ̳ñöåâà öåðêâà ñòàðàííî ãîòóâàëàñÿ äî ñâÿòà. Êîæåí ç ïðèñóòí³õ õîò³â ïîä³ëèòèñÿ ï³ñíåþ, â³ðøåì, ñâ³äîöòâàìè. Ïðèáóëè íà ñâÿòî òàêîæ ãîñò³. ϳä ÷àñ ê³ëüêàãîäèííîãî áîãîñëóæ³ííÿ ïîä³ëèëèñÿ ñëîâîì ºïèñêîï Ïåòðî Çàë³çíèé òà ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³ Îëåêñ³é Çàáºë³í. ϳä ÷àñ ñëóæ³ííÿ áóëî çâåðøåíî áàãàòî ìîëèòîâ çà ñïàñ³ííÿ òà ïîòðåáè ëþäåé. Ïî çàâåðøåíí³ áîãîñëóæ³ííÿ áðàòè òà ñåñòðè äîâãî íå õîò³ëè ðîçõîäèòèñü ïî äîìàõ ³ ïðîäîâæóâàëè ñï³ëêóâàííÿ çà ÷àøêîþ êàâè.

Äåïóòàò Óêðàèíû îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ Âàäèì Êîëåñíè÷åíêî çàðåãèñòðèðîâàë â ïàðëàìåíòå çàêîíîïðîåêò, êîòîðûì ïðåäëàãàåòñÿ ââåäåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ è óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðîïàãàíäó ãîìîñåêñóàëèçìà ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîîáùàåò Èíòåðôàêñ-Ðåëèãèÿ ñî ññûëêîé íà ñàéò Âåðõîâíîé Ðàäû. «Ïðèíÿòèå ýòîãî çàêîíà ïîçâîëèò, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ äåòåé â äóõå ñëîæèâøèõñÿ óêðàèíñêèõ òðàäèöèé è êóëüòóðû, à ãëàâíîå - ñïîñîáñòâîâàòü çäîðîâîìó ïñèõè÷åñêîìó, íðàâñòâåííîìó, äóõîâíîìó è ôèçè÷åñêîìó ðàçâèòèþ äåòåé, ïðåîäîëåíèþ äåìîãðàôè÷åñêîãî êðèçèñà», – ïîä÷åðêíóë Â.Êîëåñíè÷åíêî. Êàê ñêàçàíî â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çàêîíîïðîåêòó, ïðîïàãàíäà ãîìîñåêñóàëèçìà íåãàòèâíî âëèÿåò íà ôèçè÷åñêîå, èíòåëëåêòóàëüíîå, ïñèõè÷åñêîå, äóõîâíîå è íðàâñòâåííîå ðàçâèòèå äåòåé. Àâòîð ïðåäëàãàåò ââåñòè øòðàô çà ïðîïàãàíäó ãîìîñåêñóàëèçìà è äîïîëíèòü Óãîëîâíûé êîäåêñ íîâîé ñòàòüåé, ñîãëàñíî êîòîðîé ïîâòîðíàÿ óìûøëåííàÿ ïðîïàãàíäà ãîìîñåêñóàëèçìà íà ïðîòÿæåíèè ãîäà âëå÷åò àðåñò ñðîêîì äî 3 ëåò èëè ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê îò 3 äî 5 ëåò.

Åñëè òû âèäèøü ñåáÿ íà ñòðàíèöàõ Áèáëèè, ýòîãî ìàëî. Íóæíî, ÷òîáû íà ñòðàíèöàõ òâîåé æèçíè âèäíî áûëî Åâàíãåëèå Èèñóñà Õðèñòà.

Èñòî÷íèê: invictory.org


4

ªâàíãåëüñüêà Íèâà ²Ä²ÄÈÍÈ ÏÎËÒÀÂÙÈÍÈ

ÏÐÈÒײ ...ÏÐÈ ÆÈÇÍÈ

Ñâèíüÿ æàëîâàëàñü êîðîâå, ÷òî ê íåé ïëîõî îòíîñÿòñÿ: – Ëþäè âñåãäà ãîâîðÿò î òâîåé äîáðîòå è íåæíûõ ãëàçàõ. Êîíå÷íî, òû äà¸øü èì ìîëîêî è ìàñëî, íî âåäü ÿ äàþ áîëüøå: êîëáàñû, îêîðîêà è îòáèâíûå, êîæó è ùåòèíó, äàæå íîæêè ìîè âàðÿò! È âñ¸ ðàâíî íèêòî ìåíÿ íå ëþáèò. Îò÷åãî òàê? Êîðîâà íåìíîãî ïîäóìàëà è îòâåòèëà: – Ìîæåò áûòü, ïîòîìó, ÷òî ÿ âñ¸ äàþ åù¸ ïðè æèçíè?

²Ä²ÄÈÍÈ ÖÅÐÊÂÈ «ËÞÁΠÕÐÈÑÒÀ», Ì. ÏÎËÒÀÂÀ, ÒÀ ×ÓÒ²ÂÑÜÊί ÖÅÐÊÂÈ

Ó íåä³ëþ 17 ÷åðâíÿ ºïèñêîï ç ãîñòÿìè ç Æèòîìèðùèíè â³äâ³äàëè ðàíêîâå áîãîñëóæ³ííÿ ×óò³âñüêî¿ õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè äå ïîñëóæèëè Cëîâîì íà òåìó «×óòè ãîëîñ Áîæèé» òà ïî çàâåðøåíí³ áîãîñëóæ³ííÿ äàëè âè÷åðïí³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ ÷ëåí³â öåðêâè, à òàêîæ çâåðøèëè ìîëèòâè çà ¿õ ïîòðåáè. Ïî îá³ä³ ãîñò³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîñëóæèòè Ñëîâîì â ïîì³ñí³é öåðêâ³ «Ëþáîâ Õðèñòà», ì. Ïîëòàâà. Òåìîþ ñëóæ³ííÿ áóëî îáðàíî ì³ñöå ïèñàííÿ íà òåìó: «ß íå ñîðîìëþñü áëàãîâ³ñòÿ Õðèñòîâîãî».

Ïðèñëàë Àíòîí Ñûëêà.

ÏÎÅÒÈ×ÍÈÌ ÐßÄÊÎÌ Íà íåáåñàõ ó âåëè÷³ îñÿéí³é Òè Ñèíîì áóâ Íåáåñíîìó Îòöþ, ×îìó òè çàëèøèâ ïðåñòîë ³ ñëàâó, É ïðèéøîâ, ÿê ðàá, íà ãð³øíó çåìëþ öþ? Íåâæå áëàãîñëîâåííå ÷èñòå íåáî, Äå ñëóæàòü Òîá³ àíãåëè â îãí³, Íåëþáèì ñòàëî, Ãîñïîäè, äëÿ Òåáå, Ùî Òè ïðèéøîâ äëÿ ïðàö³ ³ áîðí³? Íåâæå ïðåñòîë Òâ³é, Áîæå, ³ç ñàïô³ðó Íå êðàùèé çà áóä³âë³ íà çåìë³? Õ³áà ó áàãàòüîõ çíàéøîâ Òè â³ðó, Õî÷ áà÷èëè âñ³ ÷óäåñà Òâî¿? Õ³áà Òîá³, Öàð ñëàâè, Áîæèé Ñèíó, Òàêèì áëèçüêèì ñòàâ ãð³øíèé ð³ä ëþäñüêèé, Ùî ñòàâ Òè æèòè, ìîâ ïðîñòà ëþäèíà, Õî÷ áóâ íåçíàíèé áàãàòüîì é ÷óæèé?

×ÀÑ ÂÐÅÌÅÍÈ

Êàê-òî ðàç îäèí ÷åëîâåê âåðíóëñÿ ïîçäíî äîìîé ñ ðàáîòû, êàê âñåãäà óñòàëûé è çàä¸ðãàííûé, è óâèäåë, ÷òî â äâåðÿõ åãî æä¸ò ïÿòèëåòíèé ñûí. – Ïàïà, ìîæíî ó òåáÿ êîå-÷òî ñïðîñèòü? – Êîíå÷íî, ÷òî ñëó÷èëîñü? – Ïàï, à ñêîëüêî òû ïîëó÷àåøü? – Ýòî íå òâî¸ äåëî! – âîçìóòèëñÿ îòåö. – È ïîòîì, çà÷åì ýòî òåáå? – Ïðîñòî õî÷ó çíàòü. Ïîæàëóéñòà, íó ñêàæè, ñêîëüêî òû ïîëó÷àåøü â ÷àñ? – Íó, âîîáùå-òî, 500. À ÷òî? – Ïàï… – ñûí ïîñìîòðåë íà íåãî ñíèçó ââåðõ î÷åíü ñåðü¸çíûìè ãëàçàìè. Ïàï, òû ìîæåøü çàíÿòü ìíå 300? – Òû ñïðàøèâàë òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ÿ òåáå äàë äåíåã íà êàêóþ-íèáóäü äóðàöêóþ èãðóøêó? – çàêðè÷àë òîò. – Íåìåäëåííî ìàðø ê ñåáå â êîìíàòó è ëîæèñü ñïàòü!.. Íåëüçÿ æå áûòü òàêèì ýãîèñòîì! ß ðàáîòàþ öåëûé äåíü, ñòðàøíî óñòàþ, à òû ñåáÿ òàê ãëóïî âåäåøü. Ìàëûø òèõî óø¸ë ê ñåáå â êîìíàòó è çàêðûë çà ñîáîé äâåðü. À åãî îòåö ïðîäîëæàë ñòîÿòü â äâåðÿõ è çëèòüñÿ íà ïðîñüáû ñûíà. «Äà êàê îí ñìååò ñïðàøèâàòü ìåíÿ î çàðïëàòå, ÷òîáû ïîòîì ïîïðîñèòü äåíåã?» Íî ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ îí óñïîêîèëñÿ è íà÷àë ðàññóæäàòü çäðàâî: «Ìîæåò, åìó äåéñòâèòåëüíî ÷òî-òî î÷åíü âàæíîå íóæíî êóïèòü. Äà ÷¸ðò ñ íèìè, ñ òðåìÿ ñîòíÿìè, îí âåäü åù¸ âîîáùå íè ðàçó ó ìåíÿ íå ïðîñèë äåíåã». Êîãäà îí âîø¸ë â äåòñêóþ, åãî ñûí óæå áûë â ïîñòåëè. – Òû íå ñïèøü, ñûíîê? – ñïðîñèë îí. – Íåò, ïàïà. Ïðîñòî ëåæó, – îòâåòèë ìàëü÷èê. – ß, êàæåòñÿ, ñëèøêîì ãðóáî òåáå îòâåòèë, – ñêàçàë îòåö. – Ó ìåíÿ áûë òÿæåëûé äåíü, è ÿ ïðîñòî ñîðâàëñÿ. Ïðîñòè ìåíÿ. Âîò, äåðæè äåíüãè, êîòîðûå òû ïðîñèë. Ìàëü÷èê ñåë â êðîâàòè è óëûáíóëñÿ. – Îé, ïàïêà, ñïàñèáî! – ðàäîñòíî âîñêëèêíóë îí. Çàòåì îí çàëåç ïîä ïîäóøêó è äîñòàë åùå íåñêîëüêî ñìÿòûõ áàíêíîò. Åãî îòåö, óâèäåâ, ÷òî ó ðåáåíêà óæå åñòü äåíüãè, îïÿòü ðàçîçëèëñÿ. À ìàëûø ñëîæèë âñå äåíüãè âìåñòå, è òùàòåëüíî ïåðåñ÷èòàë êóïþðû, è çàòåì ñíîâà ïîñìîòðåë íà îòöà. – Çà÷åì òû ïðîñèë äåíåã, åñëè îíè ó òåáÿ óæå åñòü? – ïðîâîð÷àë òîò. – Ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ áûëî íåäîñòàòî÷íî. Íî òåïåðü ìíå êàê ðàç õâàòèò, – îòâåòèë ðåáåíîê. – Ïàïà, çäåñü ðîâíî ïÿòüñîò. Ìîæíî ÿ êóïëþ îäèí ÷àñ òâîåãî âðåìåíè? Ïîæàëóéñòà, ïðèäè çàâòðà ñ ðàáîòû ïîðàíüøå, ÿ õî÷ó, ÷òîáû òû ïîóæèíàë âìåñòå ñ íàìè. Íå çàáûâàéòå î áëèçêèõ

¹ 7 (143) Ëèïåíü 2012 ð³ê

×îìó çì³íèâ Òè ðèçè äîðî㳿 Íà îäÿã á³äíèé ³ç ïðîñòèõ òêàíèí? Ïîêèíóâ Òè îáèòåë³ ñâÿò³¿, ² íàðîäèâñÿ, íà÷å ëþäñüêèé ñèí.

ϲÄÑÓÌÎÊ

Ç Áîæîþ äîïîìîãîþ çðîáèëè âñå, ùî áóëî çàïëàíîâàíî áðàòàìè. Õîò³ëîñÿ á çðîáèòè ùå á³ëüøå, àëå ÷àñ íåâïèííî ñïëèâàº, ³ òîìó çàëèøàºòüñÿ ïðîñèòè â Ãîñïîäà, ùîá ³í äîçâîëèâ ïðîâåñòè â ìàéáóòíüîìó ùå çóñòð³÷³, ÿê³ áóäóòü íàäèõàòè íà íîâ³ ïîäâèãè äëÿ ñëàâè Áîæî¿. Îëåêñàíäð ÆÓÐÀÂÅËÜ, ì. Ïîëòàâà.

Â

²Ä²ÄÈÍÈ ÕÌÅËÜÍÈ××ÈÍÈ

îñòàíí³ ñóáîòó òà íåä³ëþ ÷åðâíÿ êîìàíäà ñëóæèòåë³â â³äâ³äàëà Õìåëüíè÷÷èíó. Î÷îëèâ êîìàíäó ñëóæèòåë³â ºïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé. Âèðóøèâøè ç ì³ñòà Áåðäè÷³â áðàòè ïðèáóëè äî ì³ñòà Êðàñèë³â íà Õìåëüíè÷÷èí³, äå çóñòð³ëèñÿ ç ì³ñöåâèìè ñëóæèòåëÿìè, â³äïî÷èëè, ïîñï³ëêóâàëèñÿ òà çàëèøèëè äëÿ ó÷àñò³ â íåä³ëüíîìó áîãîñëóæ³íí³ ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Ãîëîñ â³÷íî¿ ëþáîâ³» ïîì³÷íèêà ºïèñêîïà ç ïèòàíü ìîëîä³æíîãî ñëóæí ³íÿ ïàñòîðà öåðêâè «Â³äðîäæåííÿ» ì. Áåðäè÷³â Ñåðã³ÿ Âàëåð³éîâè÷à Ñèëêà, ÿêèé ïîä³ëèâñÿ Ñëîâîì òà ñâ³äîöòâàìè ñèëè Áîæî¿ ³ ìàâ íàãîäó ïðîâåñòè ÷àñ ó ñï³ëêóâàíí³ ç áðàòàìè ñëóæèòåëÿìè. ²íøà ÷àñòèíà êîìàíäè ïðèáóâøè äî ì³ñòà Êàì'ÿíåöü Ïîä³ëüñüêà ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ùî áóäóòü ñëóæèòè â ð³çíèõ ïîì³ñíèõ öåðêâàõ. ×ëåí êîìàíäè ïàñòîð öåðêâè «Â³ôºçäà» ì³ñòî Æèòîìèð Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ Ëÿëþê ñëóæèâ Ñëîâîì ó ïîì³ñí³é öåðêâ³ «Ñêèí³ÿ Äàâèäîâà», à ºïèñêîï ÏåòðîÌèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé ñëóæèâ Ñëîâîì ó ïîì³ñí³é öåðêâ³ «Õðèñòèÿíèí».

Òåáå ãëóìë³ííÿì ëþäè çóñòð³÷àëè,  íåâ³ð’¿ íå ïðèéìàëè ³ ñâî¿, Òðîí íà çåìë³ Òîá³ ïðèãîòóâàëè – Õðåñò, ùîá ðîçï’ÿñòè ïîì³æ çëî䳿â... Òè áóâ Îòöþ, Õðèñòîñ, â óñüîìó â³ðíèì, ² âîëþ íå âèêîíóâàâ Ñâîþ. Òè áàãðÿíèöþ îäÿãíóâ ïîê³ðíî, É â³íîê ïðèêðàñèâ ãîëîâó Òâîþ. Íå çîëîòèé â³íîê, ³ íå ³ç êâ³ò³â, Êîòð³ êëàäóòü íà ãîëîâè âîæä³â – Ñòðàøíèì íà äîòèê ³ êîëþ÷èì â³òòÿì Òåðíîâèì óâ³í÷àëè îáðàç Òâ³é... ßêå ÿâëåííÿ â íàòîâï³ áóðõëèâ³ì Íå ñï³â÷óòòÿ, à ëþò³ äîäàº? Òâîº ëèöå, ñêðèâàâëåíå æàõëèâî, ² Ò³ëî ïîøìàòîâàíå Òâîº... Õî÷ ãëóçóâàëè ëþäè áåç óïèíó, Òè é íà õðåñò³ ïðîñòèòè ¿õ õîò³â, Áî áóâ Òè Áîãîì, áóâ Òè ëþäñüêèì ñèíîì, Ïðåêðàñí³øèì çà âñ³õ ëþäñüêèõ ñèí³â! Ç ãîðè ç³éøîâ ñìèðåííî Òè äî íèçó, ßê ðàá ïîñåðåä ó÷í³â Ñâî¿õ ñòàâ, Äî ñìåðò³ õðåñíî¿ Ñåáå ïðèíèçèâ, Íà ñëüîçè é ñìóòîê ðàä³ñòü ïðîì³íÿâ; Òè ìóæåì ñòàâ, êîòðèé ï³çíàâ ñêîðáîòó, Êîòðèé õâîðîáó çâ³äàâ é ëþäñüêèé á³ëü, Íåáåñíó íà çåìë³ çâåðøèâ ðîáîòó, Óìåð, âîñêðåñ ³ íà ïðåñòîë³ ñ³â! Õàé ìèð Òâ³é, Ñèíó Áîæèé, ç íàìè áóäå! Äàé ñèëè Äóõà âñ³ì ðàáàì Ñâî¿ì, Ïðî õðåñò ¥îëãîôñüêèé ñïîâ³ùàòè ëþäÿì É ïðî ñìåðòü Òâîþ çâ³ùàòè âñ³ì æèâèì!

Áîã ùåäðî áëàãîñëîâèâ íåä³ëüí³ áîãîñëóæ³ííÿ, ³ ä³ÿ Äóõà Ñâÿòîãî áóëà íå ò³ëüêè â³ä÷óòíîþ àëå é ïîì³òíîþ.  äðóã³é ïîëî-

âèí³ äíÿ ïî çàâåðøåíí³ áîãîñëóæ³íü ñëóæèòåë³ çóñòð³ëèñÿ ïîñï³ëêóâàëèñÿ òà ïîáóâàëè íà ì³ñöåâîìó ñòàä³îí³, äå öåðêâà «Õðèñòèÿíèí» ïðèéìàëà ó÷àñòü ó îðãàí³çàö³¿ ôàí-çîíè. Ïàñòîð Îëåêñàíäð Êàëèíîâè÷ Âåðøèãîðà çðîáèâ âñå â³ä íüîãî çàëåæíå ùîá òàì áóëè óñòàíîâëåí³ ³ãðîâ³ àòðàêö³îíè äëÿ ä³òåé. Áàòóòè áóëè ëþá'ÿçíî íàäàí³ áëàãîä³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ «Â³äêðèòå ñåðöå» ñ. Îçàä³âêà. Äîïîìîæè Ãîñïîäè ùîá âñ³ ëþäè ÿê³ ñëóõàëè Ñëîâî ñêëàëè Éîãî â ñâîº ñåðöå ³ âèêîíóâàëè ó ñâîºìó æèòò³. Âàëåð³é ÂËÀ×ÈÃÀ.

Áëàãîñëîâåííÿ äàé, ùîá ðåâíî é ñì³ëî, ² ìóæíüî ùîá ìîãëè ðàáè Òâî¿ Ïðî Êðîâ Òâîþ ñâÿòó ³ Òâîº Ò³ëî Ðîçêàçóâàòè ñòðàäíèêàì çåìë³! ³ä äí³â ðîçï’ÿòòÿ àæ äî äíèíè öå¿ Á³æèòü ç õðåñòà Êðîâ³ ñâÿòèé ïîò³ê, Òè çàïîâ³â, ùî æåðòâîþ Òâîºþ Ñïàñåííèé áóäå ãð³øíèé ÷îëîâ³ê! Ãàðÿ÷à Êðîâ ñòðóìêîì ç õðåñòà ñò³êàº.. Ëþäèíî! Äî Ñïàñèòåëÿ ñï³øè. Áîã îá³öÿâ, ùî Êðîâ Õðèñòà ñâÿòàÿ Ïðîâèíó çìèº ç ñåðöÿ ³ äóø³! Àì³íü

Âçûâàÿ ê ðàçóìó áëèæíåãî, ïðîêëàäûâàé äîðîãó ê íåìó ÷åðåç åãî ñåðäöå, à äîðîãà íàïðÿìèê ê ðàçóìó íàìíîãî äëèííåå è íå òàê íàä¸æíà.

Ñâ³òëàíà

ÏÀÞÑÎÂÀ.


¹ 7 (143) Ëèïåíü 2012 ð³ê

ÖÅ Ö²ÊÀÂÎ ÀËÜÁÅÐÒ ÅÉÍØÒÅÉÍ ÏÐÎ ÁÎÃÀ

Îäèí ðîçóìíèé ïðîôåñîð îäíîãî ðàçó â óí³âåðñèòåò³ çàäàâ ñâî¿ì ñòóäåíòàì òàêå ïèòàííÿ. – ×è óñå, ùî ³ñíóº, ñòâîðåíî Áîãîì? Îäèí ñòóäåíò ñì³ëèâî â³äïîâ³â: – Òàê, ñòâîðåíî Áîãîì. – Áîã ñòâîðèâ âñå? – çàïèòàâ ïðîôåñîð. – Òàê, ñåð, – â³äïîâ³â ñòóäåíò. Ïðîôåñîð çàïèòàâ: – ßêùî Áîã ñòâîðèâ âñå, çíà÷èòü Áîã ñòâîðèâ çëî, îñê³ëüêè âîíî ³ñíóº. ² çã³äíî ç ïðèíöèïîì, ùî íàø³ ñïðàâè âèçíà÷àþòü íàñ ñàìèõ, öå îçíà÷àº, ùî Áîã º çëî. Ñòóäåíò ïðèòèõ, ïî÷óâøè òàêó â³äïîâ³äü. Ïðîôåñîð áóâ äóæå çàäîâîëåíèé ñîáîþ. ³í ïîõâàëèâñÿ ñòóäåíòàì, ùî â³í ùå ðàç äîâ³â, ùî â³ðà â Áîãà öå ì³ô. Ùå îäèí ñòóäåíò ï³äíÿâ ðóêó é ñêàçàâ: – Ìîæó ÿ çàäàòè âàì ïèòàííÿ, ïðîôåñîðå? – Çâè÷àéíî, – â³äïîâ³â ïðîôåñîð. Ñòóäåíò ï³äíÿâñÿ é çàïèòàâ: – Ïðîôåñîð, õîëîä ³ñíóº? – Ùî çà ïèòàííÿ? Çâè÷àéíî, ³ñíóº. Òîá³ í³êîëè íå áóëî õîëîäíî? Ñòóäåíòè çàñì³ÿëèñÿ íàä ïèòàííÿì õëîïöÿ. À â³í â³äïîâ³â: – Íàñïðàâä³, ñåð, õîëîäó íå ³ñíóº. ³äïîâ³äíî äî çàêîí³â ô³çèêè, òå, ùî ìè ââàæàºìî õîëîäîì ó ä³éñíîñò³ º â³äñóòí³ñòþ òåïëà. Ëþäèíó àáî ð³÷ ìîæíà âèâ÷èòè íà ïðåäìåò òîãî, ÷è ìຠâîíà àáî ÷è ïåðåäຠåíåðã³þ. Àáñîëþòíèé íóëü (-460 ãðàäóñ³â ïî Ôàðåãåéòó) º ïîâíà â³äñóòí³ñòü òåïëà. Âñÿ ìàòåð³ÿ ñòຠ³íåðòíîþ ³ íåçäàòíîþ ðåàãóâàòè ïðè ö³é òåìïåðàòóð³. Õîëîäó íå ³ñíóº. Ìè ñòâîðèëè öå ñëîâî äëÿ îïèñó òîãî, ùî ìè ïî÷óâàºìî ïðè â³äñóòíîñò³ òåïëà. Ñòóäåíò ïðîäîâæèâ. – Ïðîôåñîð, òåìðÿâà ³ñíóº? Ïðîôåñîð â³äïîâ³â: – Çâè÷àéíî, ³ñíóº. Ñòóäåíò â³äïîâ³â: – Âè çíîâó íåïðàâ³, ñåð. Òåìðÿâè òàêîæ íå ³ñíóº. Òåìðÿâà â ä³éñíîñò³ º â³äñóòí³ñòü ñâ³òëà. Ìè ìîæåìî âèâ÷èòè ñâ³òëî, àëå íå òåìðÿâó. Ìè ìîæåìî âèêîðèñòîâóâàòè ïðèçìó Íüþòîíà ùîá ðîçêëàñòè á³ëå ñâ³òëî íà áåçë³÷ êîëüîð³â ³ âèâ÷èòè ð³çí³ äîâæèíè õâèëü êîæíîãî êîëüîðó. Âè íå ìîæåòå âèì³ðÿòè òåìðÿâó. Ïðîñòèé ïðîì³íü ñâ³òëà ìîæå ââ³ðâàòèñÿ â ñâ³ò òåìðÿâè é îñâ³òèòè éîãî. ßê âè ìîæåòå äîâ³äàòèñÿ íàñê³ëüêè òåìíèì º ÿêèé-íåáóäü ïðîñò³ð? Âè âèì³ðþºòå ÿêó ê³ëüê³ñòü ñâ³òëà ïðåäñòàâëåíî. ×è íå òàê? Òåìðÿâà öå ïîíÿòòÿ, ÿêå ëþäèíà âèêîðèñòîâóº ùîá îïèñàòè ùî â³äáóâàºòüñÿ ïðè â³äñóòíîñò³ ñâ³òëà. Çðåøòîþ, õëîïåöü çàïèòàâ ïðîôåñîðà: – Ñåð, çëî ³ñíóº? Öüîãî ðàçó íåïåâíî, ïðîôåñîð â³äïîâ³â: – Çâè÷àéíî, ÿê ÿ âæå ñêàçàâ. Ìè áà÷èìî éîãî ùîäíÿ. Æîðñòîê³ñòü ì³æ ëþäüìè, áåçë³÷ çëî÷èí³â ³ íàñèëüñòâà ïî óñüîìó ñâ³ò³. Ö³ ïðèêëàäè º íå ÷èì ³íøèì ÿê ïðîÿâîì çëà. Íà öå ñòóäåíò â³äïîâ³â: – Çëà íå ³ñíóº, ñåð, àáî ïðèíàéìí³ éîãî íå ³ñíóº äëÿ íüîãî ñàìîãî. Çëî öå ïðîñòî â³äñóòí³ñòü Áîãà. Âîíî ñõîæå íà òåìðÿâó é õîëîä – ñëîâî, ñòâîðåíå ëþäèíîþ ùîá îïèñàòè â³äñóòí³ñòü Áîãà. Áîã íå ñòâîðþâàâ çëà. Çëî öå íå â³ðà àáî ëþáîâ, ÿê³ ³ñíóþòü ÿê ñâ³òëî é òåïëî. Çëî öå ðåçóëüòàò â³äñóòíîñò³ â ñåðö³ ëþäèíè Áîæåñòâåííî¿ ëþáîâ³. Öå íà÷åáòî õîëîä, ùî íàñòàº, êîëè íåìຠòåïëà, àáî íà÷åáòî òåìðÿâà, ùî íàñòàº, êîëè íåìຠñâ³òëà. Ïðîôåñîð ñ³â. ²ì'ÿ ìîëîäîãî ñòóäåíòà áóëî – Àëüáåðò Ýéíøòåéí.

5

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÆÅÍÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ?

Èìåííî ýòîò âîïðîñ çàðàíåå áûë ïðåäëîæåí ïîìîùíèêîì åïèñêîïà ïî âîïðîñàì æåíñêîãî ñëóæåíèÿ, Åëåíîé Íèêîëàåâíîé Ñûëêà, äëÿ ðàññìîòðåíèÿ æ¸íàì ïàñòûðåé è ñëóæèòåëåé êîòîðûå 22 èþíÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ íà÷àëè ñîáèðàòüñÿ â áëàãîòâîðèòåëüíîì öåíòðå «Îòêðûòîå ñåðäöå» ñåëà Îçàäîâêà.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé öåíòð áûë âûáðàí ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ êîíôåðåíöèè íåñïðîñòà. Èìåííî ýòî ìåñòî ñòàëî äîðîãèì ñåðäöó ñåñò¸ð, ïîòîìó ÷òî óæå íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò ïîäðÿä îíè ïðèåçæàþò ñþäà îòäîõíóòü òåëîì è äóøîé, à òàêæå ïîäêðåïèòü ñâîé äóõ, äëÿ òîãî, ÷òîáû ñ íîâûìè ñèëàìè òðóäèòüñÿ íà íèâå Áîæüåé. Ïî ïðèåçäó ñåñò¸ð íà îòêðûòèå êîíôåðåíöèè ïðèáûë ïðèâåòñòâîâàòü ñåñò¸ð è áëàãîñëîâèòü èõ ñîáðàíèå ñòàðøèé ïðåñâèòåð ïî Æèòîìèðùèíå Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ Çàáåëèí. Îñíîâíûì ñïèêåðîì êîíôåðåíöèè áûëà ïðèãëàøåíà äèðåêòîð öåíòðà «Slavic Woman» Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà Ãëóõîâñêàÿ. Äëÿ êàæäîé èç ó÷àñòíèö êîíôåðåí-

öèè áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïîäåëèòüñÿ ñâîèì ïîíèìàíèåì æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. Âìåñòå ñî Ñâåòëàíîé Íèêîëàåâíîé ñ¸ñòðû èñêàëè îòâåòû â Ñëîâå Áîæüåì. Íà îñíîâàíèè Ïèñàíèÿ îíè îïðåäåëèëè äëÿ ñåáÿ, ÷òî æåíñêîå ñ÷àñòüå íà÷èíàåòñÿ ñ èõ ëè÷íûõ îòíîøåíèé ñ Áîãîì. Âñå ñ¸ñòðû ñîãëàñèëèñü íà òîì, ÷òî Áèáëèÿ ó÷èò íàñ ïîëàãàòüñÿ íà Ãîñïîäà è íå êîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà íàøèõ ïðîáëåìàõ. Íà ïðîòÿæåíèè âñåõ äíåé êîíôåðåíöèè, å¸ ó÷àñòíèöû èìåëè âîçìîæíîñòü âìåñòå ïîêëîíÿòüñÿ Áîãó, äåëèòüñÿ ïåðåæèâà-

íèÿìè, ïîëó÷èòü îòâåòû íà ñâîè âîïðîñû è ìîëèòüñÿ äðóã çà äðóãà. Âî âòîðîé äåíü êîíôåðåíöèè îáðàòèëñÿ ê ïðèñóòñòâóþùèì ñî ñëîâîì îáîäðåíèÿ, íàçèäàíèÿ è íàñòàâëåíèÿ åïèñêîï Æèòîìèðùèíû, Âèííè÷èíû, Ïîëòàâùèíû è Õìåëüíè÷÷èíû ϸòð Íèêîëàåâè÷ Çàëèçíûé.  çàêëþ÷åíèå ñëóæèòåëü ñîâåðøèë ìîëèòâó çà æ¸í ïàñòûðåé, ñëóæèòåëåé è âñåõ ñåñò¸ð. Ïóñòü Ñëîâî, óñëûøàííîå íà êîíôåðåíöèè, ïðèíåñ¸ò äîáðûé ïëîä â æèçíè âñåõ æåíùèí äëÿ ñëàâû Áîæüåé. Îëüãà ÇÀÁÅËÈÍÀ.

Ͳ×ÍÀ ÌÎËÈÒÂÀ  ÖÅÐʲ «Ô²ËÀÄÅËÜԲ߻ Ì. ÁÅÐÄÈײÂ

ÏÎIJ¯ Ó Ñ²Ҳ  Ìýðèëåíäå 11-ëåòíèé ìàëü÷èê ñòàë ñâÿùåííèêîì 11-ëåòíèé Èåçåêèèëü Ñòîääàðä ïðîøåë îáðÿä ðóêîïîëîæåíèÿ â ñâÿùåííèêè, è òåïåðü âåäåò ñëóæáû â Öåðêâè Ïîëíîòû Âðåìåíè â Ìýðèëåíäå, ÑØÀ, – ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêèé Ìåãàïîðòàë invictory.org ñî ññûëêîé íà «Îáîçðåâàòåëü».

Òåêñòû ê ñâîèì ñëóæáàì Èåçåêèèëü Ñòîääàðä íà÷àë ïèñàòü â âîçðàñòå ñåìè ëåò, ïèøåò ABC News. «Íå èìååò çíà÷åíèÿ, â êàêîì âîçðàñòå òû ïîëó÷èë ëèöåíçèþ. Âàæíî òîëüêî, êàêèå ñëîâà ó òåáÿ è åñòü, è êàê ñèëüíî Ãîñïîäü çîâåò òåáÿ», – ðàññêàçàë Èåçåêèèëü â èíòåðâüþ. Ó Çàêà, êàê åãî çîâóò äîìà, ìíîæåñòâî îáû÷íûõ äëÿ åãî âîçðàñòà óâëå÷åíèé, òàêèõ êàê áàñêåòáîë, òåííèñ è ïîõîäû â êèíî, îäíàêî îí åæåäíåâíî 3-4 ÷àñà ïðîâîäèò çà èçó÷åíèåì Áèáëèè è ïîäãîòîâêîé ê ñâîèì ñëóæáàì. Êðîìå Öåðêâè Ïîëíîòû Âðåìåíè, Èåçåêèèëü òàêæå âåäåò ñëóæáû è â äðóãèõ öåðêâÿõ â îêðåñòíîñòÿõ Ìýðèëåíäà. Ïî ñëîâàì Ðè÷àðäà Áàëìåðà, ïðîôåññîðà àìåðèêàíñêîé ðåëèãèîçíîé èñòîðèè â Äàðòìóòñêîì êîëëåäæå, èñòîðèè, êîãäà äåòè ñòàíîâèëèñü ñâÿùåííèêàìè, ðåäêè, íî âîâñå íå íåñëûõàííû. Ïî åãî ñëîâàì, íåêîòîðûå èç íèõ âûðàñòàëè ðàçî÷àðîâàííûìè, è âïîñëåäñòâèè îòêàçûâàëèñü îò âåðû. «Ïîíÿòíî, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü ñâÿùåííèêîì, íóæíà îïðåäåëåííàÿ çðåëîñòü», – ãîâîðèò Áàëìåð.

Áåíåäèêò XVI ðàññêàçàë î ïðåèìóùåñòâàõ ïðîòåñòàíòñêèõ öåðêâåé Ïàïà Ðèìñêèé Áåíåäèêò XVI ñ÷èòàåò, ÷òî êàòîëèêè ïåðåõîäÿò â ïðîòåñòàíòèçì èç-çà íåäîñòàòêà óñåðäèÿ, ðàäîñòè è îáùíîñòè â êàòîëè÷åñêèõ ïðèõîäàõ, à íå ïî äîêòðèíàëüíûì ïðè÷èíàì, – ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêèé Ìåãàïîðòàë invictory.org ñî ññûëêîé íà Ñhristian Òelegraph è Catholic News Agency.

ϳñëÿ íåùîäàâíî ïðîâåäåíîãî ç'¿çäíîãî áîãîñëóæ³ííÿ, ìîëîäü çàïàëåíà Äóõîì Ï'ÿòèäåñÿòíèö³. Ç âîñüìîãî íà äåâ'ÿòå ÷åðâíÿ 2012 ðîêó ïî÷èíàþ÷è â 23,00 äî 5.00 â ïðèì³ùåíí³ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì. Áåðäè÷³â ïðîâåëà í³÷íó ìîëîä³æíó ìîëèòâó, â ÿê³é ïðèéìàëè ó÷àñòü äâàäöÿòü ï'ÿòü ìîëîäèõ ñåñòåð òà áðàò³â.

Íà ìîëèòâó ïðèáóâ ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³ Îëåêñ³é Çàáºë³í òà çâåðøèâ ìîëèòâó çà êîæíîãî ïðèñóòíüîãî. Íà ïðîòÿç³ øåñòè ãîäèí ìîëîä³ áðàòè òà ñåñòðè ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ÿê ³ç ñâî¿ìè íàñòàâíèêàìè Îëåêñàíäðîì Òèùåíêî òà Âàëåð³ºì Âëà÷èãà òàê ³ ç ñòàðøèì ïðåñâ³òåðîì ïî Æèòîìèðùèí³ Îëåêñ³ºì Çàáºë³íèì. ϳäíÿâøè ïèòàííÿ

ñåíñó æèòòÿ, òà îòðèìàâøè â³äïîâ³ä³ íà ñâî¿ çàïèòàííÿ. Áóâ ÷àñ äëÿ ïîêàÿííÿ òà ìîëèòâè ³ áóâ ÷àñ äëÿ áëàãîñëîâåííÿ. Âñ³ ïðèñóòí³ çàäîâîëåí³ ìîæëèâ³ñòþ ñï³ëêóâàííÿ òà ìîëèòâè íå õîò³ëè íà ðàíîê ðîçõîäèòèñü ïî ñâî¿õ äîì³âêàõ. Áëàãîñëîâè ¿õ Ãîñïîäè ³ íàäàë³ øóêàòè Ëèöÿ Òâîãî òà ïðàâäè Òâ. Âë. ³íô.

Ïûëü íà êíèãå Íîâîãî Çàâåòà – ýòî íåðàäèâîñòü òâîåé äóøè.

«×àùå âñåãî âåðóþùèå óõîäÿò èç íàøåé öåðêâè èç-çà ñâîåãî æèçíåííîãî îïûòà. Îíè äåëàþò ýòî íå ïî äîêòðèíàëüíûì ïðè÷èíàì, à ïî æèçíåííûì; íå ïî äîãìàòè÷åñêèì âîïðîñàì, à ïî ïàñòîðñêèì; íå èç-çà òåîëîãèè, à èç-çà ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì íàøåé öåðêâè», - çàÿâèë 21 èþíÿ Ïàïà Ðèìñêèé êîëóìáèéñêèì ñâÿùåííèêàì â Âàòèêàíå. Îñîáåííî îí ñîñðåäîòî÷èëñÿ íà Ëàòèíñêîé Àìåðèêå, ãäå «óâåëè÷åíèå àêòèâíîñòè ïÿòèäåñÿòíå÷åñêèõ è åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé íåëüçÿ èãíîðèðîâàòü èëè íåäîîöåíèâàòü». Ñëóæèòåëü ïðèçâàë êàòîëèêîâ ñòàíîâèòüñÿ ëó÷øå êàê âåðóþùèì, à òàêæå áûòü «áîëåå áëàãî÷åñòèâûìè, äðóæåëþáíûìè è äîáðîæåëàòåëüíûìè â ñâîèõ ïðèõîäàõ, ÷òîáû íèêòî íå ÷óâñòâîâàë ñåáÿ îäèíîêî». Íàïîìíèì, ÷òî ðàíåå ãëàâà Ïàïñêîãî Ñîâåòà ïî äåëàì ñîäåéñòâèÿ åäèíñòâó õðèñòèàí êàðäèíàë Êóðò Êîõ çàÿâèë, ÷òî âèäèò ïÿòèäåñÿòíèêîâ ãëàâíûìè ïàðòíåðàìè ýêóìåíè÷åñêîãî äèàëîãà êàòîëè÷åñêîé öåðêâè.  îòâåò íà ýòî ñòàðøèé åïèñêîï Öåðêâè õðèñòèàí âåðû åâàíãåëüñêîé Óêðàèíû (ÖÕÂÅÓ) Ìèõàèë Ïàíî÷êî îòìåòèë, ÷òî äèàëîã ñ êàòîëèêàìè âîçìîæåí è óæå ñóùåñòâóåò â Óêðàèíå.

Èñòî÷íèê: invictory.org

Ó íîìåð³ âèêîðèñòàí³ àôîðèçìè Âîëîäèìèðà Êîäåáñüêîãî (ì.Ëóöüê).


6

ªâàíãåëüñüêà Åâàíãåëüñüêà Íèâà ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓƲÍÍß

¹7 4 (143) (138) Ëèïåíü Êâ³òåíü 2012 2011 ð³ê

ËÀÑÊÀÂÎ ÏÐÎÑÈÌÎ!

ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÈÉ ÃÓÌÎÐ

ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ: Öåðêâà «Õë³á æèâèé» ì. Êîðîñòèø³â, âóë. Ëåí³íà, 23. Íåä³ëÿ 10.00

Óìèðàë ïîæèëîé áðàò, ñòàðåö... È ïîñëåäíèì åãî æåëàíèåì áûëî, ÷òîáû ïðè êîí÷èíå ïðèñóòñòâîâàëî äâà äåïóòàòà ïàðëàìåíòà, è êîãäà åãî ìå÷òà áûëà âñêîðå âûïîëíåíà, óìèðàþùèé ïîïðîñèë ãîñòåé ñåñòü ó åãî ïîñòåëè îäèí ïî ïðàâóþ, à äðóãîé ïî ëåâóþ ñòîðîíó. Êîãäà è ýòî áûëî ñäåëàíî, óìèðàþùèé ñ óëûáêîé ïðîìîëâèë òîðæåñòâåííî: – ß âñþ ñâîþ æèçíü ñòàðàëñÿ ïîäðàæàòü Õðèñòó, íî íå âñåãäà ìíå ýòî óäàâàëîñü, òàê õîòü óìðó êàê Õðèñòîñ, íàõîäÿñü ìåæäó äâóìÿ çëîäåÿìè. Ñêàçàâ ýòî, áðàò òîðæåñòâåííî îòîøåë ê Ãîñïîäó.

Öåðêâà «Â³ôºçäà» ì. Æèòîìèð, âóë. Øåëóøêîâà, 77 (ÄÊ «ÓÒÎû). Íåä³ëÿ 15.00. Öåðêâà «Íîâå Æèòòÿ» ð-í Êîðîñòèø³âñüêèé, ñ. Ãëèáî÷îê, âóë. Öåíòðàëüíà, 19. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðóæèí, âóë. Êîîïåðàòèâíà, 22. Íåä³ëÿ 10.00, Öåðêâà «Â³äêðèòå ñåðöå» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. Îçàä³âêà, âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 2. Íåä³ëÿ 10.00.

 îäíîé èç ìîñêîâñêèõ öåðêâåé íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïîæèëîé ïðåñâèòåð îáðàùàåòñÿ ê öåðêâè: – Áðàòüÿ è ñåñòðû! Âñòàíåì íà íàøè íîãè è ïîìîëèìñÿ!.. Ïîñëå ìîëèòâû, ÷òîáû çà÷èòàòü îáúÿâëåíèÿ îí ãîâîðèò: – À òåïåðü ñÿäåì íà íàøè... íà íàøè... íó, ïðîñòî ñÿäåì…

Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ï.Êîìóíè, 58. Íåä³ëÿ 10.00, ñåðåäà 16.00. Öåðêâà «Âåëèêîãî äîðó÷åííÿ Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ñàáóðîâà, 92. Íåä³ëÿ 10.00. Öåðêâà «Â³ôàí³ÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ìåòàë³ñò³â, 55. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Âåô³ëü» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. ϳäãîðîäíº, âóë. Ìèðó, 28. Íåä³ëÿ 9.00, 15.00. Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðîìàí³â, âóë. Øåâ÷åíêà, 171. Íåä³ëÿ 15.00. Öåðêâà «Â³äðîäæåííÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ï.Êîìóíè, 58. Íåä³ëÿ 14.00. Öåðêâà «Ïðåîáðàæåííÿ» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. Îáóõ³âêà, âóë. Ìèðó, 38. Íåä³ëÿ 9.00, ñåðåäà 9.00, ï’ÿòíèöÿ 19.00. Öåðêâà «Âîçíåñ³ííÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ïåðåìîãè 2 (áóäèíîê äëÿ ïðèñòàð³ëèõ) Íåä³ëÿ 10.00. ñóáîòà 10.00. Öåðêâà ժ ì. Áåðäè÷³â, âóë. Âîéêîâà, 63 Íåä³ëÿ 9.00 Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» îáë. Æèòîìèðñüêà, ñìò. ×óäí³â, ïðîâ. Ïóøê³íà, 1. Íåä³ëÿ 12.00. ²ÍÍÈÖÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ: Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í Ïîãðåáèùåíñüêèé ñ. Î÷åðåòíÿ, âóë. Çàë³çíè÷íà 37 Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ì. ³ííèöÿ, âóë. Âàòóò³íà, 13 Íåä³ëÿ 10.00, 18.00, â³âòîðîê 19.00, ï’ÿòíèöÿ 19.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ì. ²ë³íö³, âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 1 Íåä³ëÿ 10.00, 17.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í ²ëë³íåöüêèé, ñ. Ñîðîêà Íåä³ëÿ 10.00, 17.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í Êîçÿòèíñüêèé, ñ. Òåðí³âêà Íåä³ëÿ 14.00, Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ», ð-í Êîçÿòèíñüêèé, ñ. Êàøïåð³âêà, âóë. ˳ñîâà, 33. Íåä³ëÿ 10.00

ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ ² ÂÈÄÀÂÅÖÜ: Æèòîìèðñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ Ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ ÕªÂ. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: Ïåòðî Çàë³çíèé. ³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð: Àíäð³é Áîðîä³í.

ÁËÀÃÎIJÉͲÑÒÜ

×ÅÐÃÎÂÀ ÏÀÐÒIß ËIÊI ÄËß ÑÎÞÇÓ IÍÂÀËIÄIÂ

×ëåíè Ñîþçó ³íâàë³ä³â Áåðäè÷åâà òà Áåðäè÷³âñüêîãî ðàéîíó çíîâó áóëè ðàä³ â³òàòè áëàãîä³éíèêà Ïåòðà Çàë³çíîãî. Öüîãî ðàçó ïðåçèäåíò ôîíäó „³äêðèòå ñåðöå” ïðèâ³ç äî îðãàí³çàö³¿ ïàðò³þ øëóíêîâîãî ñèðîïó. Ö³ ë³êè, ðîçïîâ³â ïàí Ïåòðî, 䳺âî äîïîìàãàþòü âèêîíóâàòè íàëåæíèì ÷èíîì ñâîþ ôóíêö³þ îðãàíàì òðàâëåííÿ. Ïåòðî Çàë³çíèé, ïðåçèäåíò áëàãîä³éíîãî ôîíäó „³äêðèòå ñåðöå”: „Ìè, ÿê çàâæäè, ùîñü øóêàºìî, áî íàçèâàºìîñÿ æ áëàãîä³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ. Çíîâó-òàêè, íàø³ êè¿âñüê³ äðóç³, ÿê³ ðîçóì³þòü íàñ ³ ñï³â÷óâàþòü íàì – áëàãîä³éíèé ôîíä „Óêðà¿íà ä³òÿì” – ëþá’ÿçíî íàäàëè íàì 1800 óïàêîâîê ë³ê³â, ÿê³ êîí÷å ïîòð³áí³ ëþäÿì. Äëÿ íàñ áëèçüê³ ïîòðåáè ³íâàë³ä³â, ìè â³ä÷óâàºìî ¿õ ³ ðîçó쳺ìî ¿õí³ ïîòðåáè. Âîíè ìàþòü íèçüê³ ïåíñ³¿ ³ ïîëîâèíó öèõ ïåíñ³é âèìóøåí³ âèòðà÷àòè íà ìåäèêàìåíòè.” 600 óïàêîâîê ñèðîïó ä³ñòàëîñÿ Ñîþçîâ³ ³íâàë³ä³â, ñò³ëüêè ñàìå Ïåòðî Çàë³çíèé â³äâàíòàæèâ ó Æèòîìè𳠖 ó òàìòåøíüîìó ôîíä³ „Ëþäÿí³ñòü”. Ùå 600 ðîçâåçå ºâàíãåëüñüêèìè öåðêâàìè Áåðäè÷³âùèíè. Äëÿ áåðäè÷³âëÿí ç ³íâàë³äíîñòÿìè öåé â³çèò – íåàáèÿêà äîïîìîãà ó áîðîòüá³ íåñòà÷³ ïåíñ³é ç ïîòðåáàìè ó ë³êàõ. Ñèðîï öåé ¿ì âæå çíàéîìèé, ðîçïîâ³äàþòü ÷ëåíè Ñîþçó, ïðèéìàëè éîãî – ïðåïàðàò, ùî òðåáà. ͳíà Êîâàëü÷óê, ãîëîâà Ñîþçó ³íâàë³ä³â Áåðäè÷åâà òà Áåðäè÷³âñüêîãî ðàéîíó: „Ñüîãîäí³ êðà¿íà ñâÿòêóº Äåíü çàõèñòó ä³òåé, à ³íâàë³äè, çíàºòå, ò³ ñàì³ ä³òè. ßêùî äî íåñòà÷³ çäîðîâ’ÿ äîäàòè íåñòà÷ó ïåíñ³é, òî çðîçóì³ëî, äëÿ íèõ òðåáà âëàø-

òîâóâàòè ïîä³áí³ çàõîäè. Ñüîãîäí³, áà÷èòå, äî íàñ çíîâó çàâ³òàâ íàø ñïîíñîð, íàø áëàãîä³éíèê, íàø áàòüêî, ÿê ìè éîãî íàçèâàºìî. Ö³ ïîäàðóíêè – äîáðà ñïðàâà, çà íå¿ ìè äÿêóºìî Ïåòðó Ìèêîëàéîâè÷ó.” Ïåòðî Çàë³çíèé ïîâíèé ïëàí³â. ×åðãîâà ïàðò³ÿ ìåäïðåïàðàò³â âæå íà ðîçìèòíåíí³, êàæå, òàê ùî çà ì³ñÿöü-äðóãèé á³ëÿ ïðèì³ùåííÿ Ñîþçó ³íâàë³ä³â çíîâó â³äâàíòàæóâàòèìóòü òàê³ ïîòð³áí³ ïåíñ³îíåðàì ë³êè. Îëåêñàíäð ªÆÅËÜ. Êàìåðà: Þð³é Ãàâðèø. Âçÿòî èç ÒÐÊ ÂIK.

Ïàñòîðè, ñëóæèòåë³ öåðêîâ Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ Ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ õðèñòèÿí ºâàíãåëüñüêî¿ â³ðè Óêðà¿íè ñóìóþòü ç ïðèâîäó âòðàòè äîðîãî¿ ëþäèíè, êîëèøíüîãî ïàñòîðà ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Íîâå æèòòÿ» ñåëî Ðóäíÿ Êîðîñòèø³âñüêîãî ðàéîíó – ×óäîâñüêîãî Áîðèñà Áðîí³ñëàâîâè÷à. Ïåðøîãî ëèïíÿ íà 82 ðîö³ ïåðåñòàëî áèòèñÿ ñåðöå ìóæíüîãî ÷îëîâ³êà, ãëèáîêî â³ðóþ÷î¿ ëþäèíè. Íåçàáóòí³ì ³ çàâæäè æèâèì òè çàëèøèøñÿ â íàøèõ ñåðöÿõ. Ñâ³òëà ïàì’ÿòü ïðî òåáå í³êîëè íåçãàñíå, ïîêè ìè áóäåìî æèòè íà çåìë³. Ìè â³ðèìî ùî Ãîñïîäü ïîêëèêàâ òåáå äî Ñâîãî Öàðñòâà ³ ñïîä³âàºìîñü íà çóñòð³÷ òàì ó â³÷íîñò³. ªïèñêîï

Ï.Ì.Çàë³çíèé.

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÆÒ ¹ 258 Âèõîäèòü ùîì³ñÿ÷íî. Äðóêóºòüñÿ íà ïîæåðòâè ÷èòà÷³â. Çà çì³ñò òà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ¿¿ àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯: 13303 Æèòîìèðñüêà îáë, ì. Áåðäè÷³â 3,à/ñ 14 e-mail: openheart65@mail.ru www.zhitomir.ufcu.com.ua

Îäíàæäû Áîã ñîáðàë âñåõ ìóæåé è ñêàçàë, ÷òîáû òå, êòî ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì â ñåìüå, âñòàëè â îäèí ðÿä, à êòî íå ÿâëÿåòñÿ – â äðóãîé. Âî âòîðîì ðÿäó îêàçàëñÿ òîëüêî îäèí ìóæ÷èíà. Òîãäà Áîã, óêîðèçíåííî ïîñìîòðåâ íà ïåðâûõ, ïîïðîñèë ýòîãî ÷åëîâåêà îáúÿñíèòü äðóãèì, êàê ýòî ó íåãî ïîëó÷èëîñü. Íî òîò îòâåòèë: – Íå çíàþ, ìíå æåíà ñêàçàëà âñòàòü çäåñü! ×åòûðåõëåòíèé ñûí ñïðàøèâàåò: – Ìàìà, îòêóäà äåòè áåðóòñÿ? Ìàìà îòâåòèëà: – Ëþäè çíàêîìÿòñÿ, ïîòîì æåíÿòñÿ, ïîòîì ïîìîëÿòñÿ è Áîã èì äàåò ðåáåíî÷êà. Ñûíà ýòîò îòâåò óäîâëåòâîðèë. Ïðîøëî îêîëî ãîäà, îí îïÿòü ñïðàøèâàåò: – Ìàìà, à îòêóäà òîãäà ó íåâåðóþùèõ äåòè áåðóòñÿ? Îíè æå íå ìîëÿòñÿ! Íåáåñà, ëþäè îòäûõàþò â ÷óäåñíîì ñàäó, íàñëàæäàÿñü ïðåëåñòíûì àðîìàòîì, òóò âáåãàåò â ñàä ìóæèê íà÷èíàåò áåãàòü íþõàòü æàäíî âñå äåðåâüÿ, åñòü æàäíî ïëîäû ñ íèõ. Åìó ãîâîðÿò: – Òû ÷åãî? Êóäà ñïåøèøü? Âñÿ âå÷íîñòü âïåðåäè ó òåáÿ æå! À îí: – Ýòî ó âàñ âñÿ âå÷íîñòü âïåðåäè, à ìíå óæå ñåé÷àñ íàçàä â ðåàíèìàöèþ. Ê ïàñòîðó öåðêâè ïîäõîäèò îäèí èç ïðèõîæàí è ãîâîðèò: – Âû çíàåòå, âàøè ïðîïîâåäè íàïîìèíàþò ìíå Áîæüþ áëàãîäàòü. Ïàñòîðó ýòî ïîíðàâèëîñü. – ×òî, - ñêàçàë îí, – îíè òàêèå æå çàõâàòûâàþùèå è áåñïîäîáíûå?! – Íåò, íèêîãäà íå êîí÷àþòñÿ... ×åòûðåõëåòíÿÿ Èííî÷êà ïðèøëà ñ ñîáðàíèÿ: - Ìàìà, ÿ âèäåëà íà ñîáðàíèè äÿäþ. Ó íåãî êòî-òî âñå âîëîñû íà ãîëîâå âûäðàë! Ìàìà ñìå¸òñÿ, à îíà: - Äà-à! È çóáû òîæå! Èñòî÷íèê: www.invictory.org

Äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó. Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â , ïîñèëàííÿ íà «ªÍ» îáîâ ÿçêîâå. ϳäïèñàíî äî äðóêó 1.07.2012ð. ³ääðóêîâàíî â ÑÏ ÊÒÂÏ «ÀËÅÔ», ì. ³ííèöÿ. Íàêëàä: 2000 ïðèì³ðíèê³â.

Євангельська Нива  

Новини Церков Житомирщини