Page 1

¹ 4 (153) Êâ³òåíü 2013 ð³ê

×ÈÒÀÉÒÅ Ó ÍÎÌÅв

ÑËÎÂÎ ªÏÈÑÊÎÏÀ

ÁËÀÃÀ ²ÑÒÊÀ

˲ÊÈ ÄËß ÑÎÞÇÓ ²ÍÂÀ˲IJ Ñòîð. 2

Ç'¯ÇÄÍÅ ÑËÓƲÍÍß Ñòîð. 3

Óêðàèíà â òðåòèé ðàç ïðèíÿëà ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíîé ìîëèòâå ïðîòèâ àíòèñåìèòèçìà è íàöèçìà

Òðàâåíü 1998 ðîêó çàïàì’ÿòàâñÿ òèñÿ÷àì â³ðóþ÷èõ òèì, ùî â Êèºâ³ ïðîõîäèëà õðèñòèÿíñüêà ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ íà ÿê³é ñëóæèâ â³äîìèé âñüîìó ñâ³òó ñëóæèòåëü ªâàíãå볿 Åðëî Øòåãåí. Áîã äàâ îäêðîâåííÿ ÿêå â³í ïðîãîëîñèâ íà ðîñ³éñüê³é ìîâ³, õî÷à â³í íå âîëî䳺 ö³ºþ ìîâîþ, áî ñàì â³í í³ìåöü ïî íàö³îíàëüíîñò³. Çâ³ñíî, ùî äàíå îäêðîâåííÿ íå ìîæíà ñòàâèòè â îäèí ðÿä ç Ñâÿùåííèì Ïèñàííÿì (Á³á볺þ), àëå, ÿ â³ðþ, ùî Áîã ³ â íàø³ äí³ ìîæå ãîâîðèòè äî ñâîãî íàðîäó ³ çâåðøóâàòè ÷óäåñà, òîìó âèð³øèâ íàäðóêóâàòè éîãî â öüîìó íîìåð³ â òàêîìó âèãëÿä³, â ÿêîìó âîíî ä³éøëî äî ìåíå.

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ! ²Ä²ÄÈÍÈ ÏÎËÒÀÂÙÈÍÈ Ñòîð. 4, 5, 6

Ö²ÊÀ² ÔÀÊÒÈ ÏÐÎ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë² Ñòîð. 5

ƲÍÎ×À ÇÓÑÒв×-ÑϲËÊÓÂÀÍÍß Ñòîð. 6

ÑÒÓÄÅÍÒÈ-ÕÐÈÑÒÈßÍÈ ÏÐÎÂÅÄÓÒÜ ÕÓÄÎÆÍÞ ÂÈÑÒÀÂÊÓ Ó íàñòóïíîìó íîìåð³

Ìîé íàðîä! Ê ÷åìó æåðòâîïðèíîøåíèÿ, ìíîãèå èñïîâåäàíèÿ èìåíè Ìîåãî, õîæäåíèå â äîì ìîëèòâû, êîãäà íåò ñìèðåíèÿ, íåò áëàãîãîâåíèÿ, íåò ïîñëóøàíèÿ Äóõó Ñâÿòîìó? Âðåòèùåì ïîêðûëèñü ìíîãèå, à ß íàáëþäàþ, êòî ïðèáëèçèòñÿ êî Ìíå âî âðåòèùå ñâîåì, âîñïëà÷åò, âîçðûäàåò, âîçíåíàâèäèò ñåáÿ, îòâåðãíåò, èáî ìðàê ïîêðûë âñåõ æèâóùèõ íà çåìëå. Ìíîãèå ïîêðûëèñü èç íàðîäà Ìîåãî è ýòîãî íå çàìå÷àþò, ÷òî ïîä ìðàêîì, ïîòîìó ÷òî íå âíèêàëè â ñåáÿ. È ê ÷åìó ýòè ïåñíîïåíèÿ è ñëàâîñëîâèÿ? Òàê âîçâåùàþò óñòàìè, à ñàìè ïîä ìðàêîì. Âîçâåñòè íûíå, ìîæåò ïðèìóò, ÷òî âîçâåùàåò Äóõ Ñâÿòîé, èáî ýòî ñ íåáà. Ïîðîêè Êðîâü Ñâÿòàÿ ñíèìàåò, íî âîò íåäîñòàòîê – ïîñòîÿííàÿ õðîìîòà â íàðîäå. Ñëîâî Ìîå ñâèäåòåëüñòâóåò: ïðîèçâîëüíûé ãðåõ âåäåò ê ñìåðòè. Ñâÿòàÿ Êðîâü íå ñíèìàåò ïðîèçâîëüíûé ãðåõ. Äóõîâíûé óðàçóìååò òàéíó ýòó – ÷èñòîå äûõàíèå Äóõà Ñâÿòîãî. È ïîòîìó îñâÿùåíèå ïðîâîçãëàøó íàðîäó Ñâîåìó, à çàòåì ïîñëåäóåò âçûñêàíèå, è íà÷íó ñî ñâÿòèëèùà, ñî ñëóæèòåëåé, ß – Ãîñïîäü! Êðîâüþ Ìîåþ îêðîïëþ. Ìíîãèõ óæå íå îêðîïëþ – îíè íå çàìå÷àþò íàñëîåíèÿ ïîðîêîâ âåëèêèõ è îäåëèñü îäåÿíèåì ãðåõà: çàáîòà î ïëîòñêîì, à çàáîòà î äóõîâíîì íà âòîðîì ìåñòå. Ñîáëàçíû â íàðîäå Ìîåì ñðåäè ëþäåé îêðóæàþùèõ, ñðåäè öåðêâè. ×åëîâåê! Ñêîëüêî òðóäà íàä òîáîé! Ãðåõ ïðîèçâåë ñìåðòü è ñìåðòü ãîñïîäñòâóåò íà çåìëå. Ñìåðòü ïîñòèãàåò ìíîãèõ èç íàðîäà Ìîåãî. Âîò ñåãîäíÿ Êðîâü Ñâÿòàÿ íå îìûâàåò, ïîêà íå ðàñêàåòñÿ äóøà. Çîëîòî èñïûòûâàåòñÿ îãíåì è ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïî÷åòíîãî óïîòðåáëåíèÿ, à íàðîä Ìîé íå î÷èùàåòñÿ Êðîâüþ Ñâÿòîé îò ãðåõà. Ìîãóò ëè îíè âçÿòüñÿ â óäåë Ñëàâû Ìîåé? – Íèêàê. Ïðåäóïðåæäåíèå

ÑϲËÜÍÀ ÌÎËÈÒÂÀ

íàðîäó Ìîåìó – äàòü ñâîáîäó Äóõó Ñâÿòîìó. ×åðåç ãëóáîêîå ïîêàÿíèå è èñïîâåäàíèå ãðåõîâ ïåðåä ëèöîì Áîæèèì. ×åðåç ïîñëóøàíèå ãëàñó Äóõà Ñâÿòîãî. Àìèíü! Êòî æàæäóùèé è êòî æåëàåò, ïîéìè ýòè ñëîâà è ðàñêàéñÿ ïåðåä ëèöîì Ìîèì. Èñïîâåäóé ãðåõè ñâîè è òîãäà ïîëó÷èøü ñèëó äëÿ ïîáåäû íàä ãðåõîì. ß ïðèáëèæó ê Ñåáå æàæäóùåãî Ìîåãî áëàãîñëîâåíèÿ è Ìîåãî ñïàñåíèÿ, è îíè íàó÷àòñÿ îò Ìåíÿ è óïîäîáÿòñÿ Ìíå, èáî ß îòíûíå ïðèñòóïèë ê æàæäóùåé äóøå, ÷òîáû åå óïîäîáèòü Ñåáå. Ãîðäîñòü ïîðàæàåò íàðîä Ìîé. Ýòî åñòü ãðåõ, êîòîðûé æàëèò ìíîãèõ è óæàëåííûå îñòûëè â ëþáâè ê áëèæíåìó. Îõëàæäåíèå â ñåðäöàõ ëþäåé ïðèçûâàþùèõ èìÿ Ãîñïîäíå. «Îò÷å. Ïðèìè â ñâîþ îáèòåëü! ß èçíåìîãàþ.  ÷åëîâå÷åñêîì ñåðäöå íåò ñâîáîäû Äóõó Ñâÿòîìó» – âîò âîïëü Äóõà Ñâÿòîãî ê Îòöó íåáåñíîìó. Ïðîáóäèñü, íàðîä! Âñå ãðîì÷å è ãðîì÷å áóäó âçûâàòü. Ñíèìè ñ ñåáÿ ìðàê, óçû ïîðîêîâ òâîèõ. Òâåðäîå îñíîâàíèå – ñâîáîäà Äóõó Ñâÿòîìó â ñåðäöå ÷åëîâåêà, â ñåðäöå Ìîåãî íàðîäà. ×åðåç ýòî áëàãîñëîâåíèå íàðîäà – ðàáîòà Äóõà Ñâÿòîãî â ÷àñ ïðåäðàññâåòíûé. Íå óìîë÷ó íàðîäó Ìîåìó, ÷òî åñòü âîëÿ Ìîÿ. Îñòàëèñü ìèíóòû æèçíè íà çåìëå íàðîäà Ìîåãî. Íå óìîë÷ó, âîçâåùó, ïîéìóò èëè íå ïîéìóò, íî ÿ âîçâåùó. Ïðåòêíóòñÿ, óïàäóò, è òîãäà óâèäÿò ÷òî óïàëè. Óñëûøó ïëà÷ è ñòåíàíèå è òîãäà ïðèäó íà ïîìîùü. Ãîëîñ ïàñòûðÿ ìíîãèå îâöû íå óñëûøàò: «Ïðèäèòå êî Ìíå âñå òðóæäàþùèåñÿ è îáðåìåíåííûå è ß óñïîêîþ âàñ. Âîçüìèòå èãî Ìîå íà ñåáÿ è íàó÷èòåñü îò Ìåíÿ, èáî ÿ êðîòîê è ñìèðåí ñåðäöåì è íàéäåòå ïîêîé äóøàì âàøèì. Èáî èãî Ìîå áëàãî è áðåìÿ Ìîå ëåãêî». (Çàê³í÷åííÿ íà ñòîð. 2.)

 ýòîì ãîäó ê ìîëèòâå ïðèñîåäèíèëèñü õðèñòèàíå ñî âñåõ óãîëêîâ ìèðà.  Óêðàèíå ìîëèëèñü âåðóþùèå â 54 ãîðîäàõ.  16 èç íèõ áûëè îðãàíèçîâàíû ìåæöåðêîâíûå îáùåãîðîäñêèå ìîëèòâû. Âñåãî ó÷àñòèå â ýòîé ìîëèòâå â Óêðàèíå ïðèíÿëè 240 õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé è îáùèí.  ðàìêàõ Ìåæöåðêîâíîé ìîëèòâû ëèäåðû öåðêâåé ðàññêàçàëè î áèáëåéñêîì âçãëÿäå íà ðîëü Èçðàèëÿ è åâðåéñêîãî íàðîäà â Áîæüåì ïëàíå, î ïîçèöèè äóõîâíîãî åäèíñòâà Òåëà Ìåññèè è åäèíñòâà îáùåñòâà, îá àêòèâíîì îòêðûòèè öåðêâåé Óêðàèíû äëÿ ñëóæåíèÿ åâðåéñêîìó íàðîäó. Ñîáðàâøèåñÿ ìîëèëèñü íå òîëüêî çà ðàçðóøåíèå ïðîêëÿòèé àíòèñåìèòèçìà è íàöèçìà, íî è çà åäèíñòâî õðèñòèàí â Óêðàèíå, ìèðå, çà ñïàñåíèå åâðååâ, çà îòêðûòèå öåðêâåé è îáùèí Óêðàèíû åâðåéñêîìó ñëóæåíèþ. Âñå ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â ýòîì ìîëèòâåííîì äâèæåíèè, îòìåòèëè âàæíîñòü è öåííîñòü ñîâìåñòíîé ìîëèòâû è èçúÿâèëè æåëàíèå ïðîäîëæèòü åå â ñëåäóþùåì ãîäó. Èñòî÷íèê: CNL-NEWS

Þ²ËÅÉ ªïèñêîï òà ñëóæèòåë³ ùèðî â³òàþòü ïàñòîðà öåðêâè ì. ²ëë³íö³ Ãðèãîð³ÿ Äåìèäîâè÷à ÌÅËÜÍÈÊÀ, ÿêèé 30 êâ³òíÿ â³äçíà÷àòèìå ñâîº 75-ð³÷÷ÿ. Ëåòÿòü ë³òà, ìîâ áèñòð³ âîäè, ² íå âåðíóòè ¿õ íàçàä. À íàì íå â³ðèòüñÿ ñüîãîäí³, Ùî Âàì óæå – 75. Õàé íîâèõ äí³â ùå áóäå áåçë³÷, Áåç ë³êó ùàñòÿ ³ ï³ñåíü, Ïðèéì³òü â³òàííÿ íàéùèð³ø³  öåé ñâ³òëèé þâ³ëåéíèé äåíü. Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ çè÷èì íå íà ð³ê Íà âñå æèòòÿ áàæàºì éîãî ùèðî. Ùîá ðàä³ñíèì ³ äîâãèì áóâ Âàø â³ê Ç äîáðîì, ëþáîâ’þ, ñïîêîºì ³ ìèðîì.

Áóäüòå ùåäðû íà áëàãîñëîâåíèÿ, îíè äëÿ âàñ íå òÿæåëû, à ðåçóëüòàò äàäóò òîëüêî äîáðûé.


2

ªâàíãåëüñüêà Íèâà ²ÒÀªÌÎ!

ªÏÈÑÊÎÏ ÒÀ ÑËÓÆÈÒÅ˲ ²ÒÀÞÒÜ Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß: 6 êâ³òíÿ – Îëåíó Éîñèï³âíó ÑÈÍÈÖÜÊÓ, äðóæèíó äèÿêîíà, ì. Æèòîìèð; 7 êâ³òíÿ – Òåòÿíó ²âàí³âíó ÑÀ²ÍÎÂÓ, äðóæèíà ïàñòîðà, ì. ×óòîâî; 8 êâ³òíÿ – Ìèêîëó Þð³éîâè÷à ÑÒÀÐÓØÊÎ, ïàñòîðà, ì. Ïîëòàâà; 10 êâ³òíÿ – Îëåêñàíäðà Êàë³íîâè÷à ÂÅÐØÈÃÎÐÓ, ïàñòîðà, ì. Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé; 12 êâ³òíÿ – Ëþáîâ ³êòîð³âíó ÂÅÐØÈÃÎÐÓ, äðóæèíó ïàñòîðà, ì. Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé; 14 êâ³òíÿ – Ëþáîâ ²ãîð³âíó ÁÀÁ²É, äðóæèíó ñòàðøîãî ïðåñâ³òåðà ïî ³ííè÷÷èí³; 18 êâ³òíÿ – Îëåíó Êîñòÿíòèí³âíó ÓÁÈÉÂÎÂÊ, äðóæèíó ïàñòîðà, ì. Ïîëòàâà; 19 êâ³òíÿ – Òåòÿíó ²ëë³âíó ÃÐÈÁ²ÂÑÜÊÓ, äðóæèíó ñëóæèòåëÿ, ñ. Ãëèáî÷îê; 26 êâ³òíÿ – ³òàë³ÿ Ïåòðîâè÷à ѲÊÀ×ÈÍÓ, äèÿêîíà, ì. Áåðäè÷³â; 30 êâ³òíÿ – Ãðèãîð³ÿ Äåìèäîâè÷à ÌÅËÜÍÈÊÀ, ïàñòîðà, ì. ²ëë³íö³.

ÁÀÆÀªÌÎ ÙÀÑÒß, ÇÄÎÐÎÂ’ß, ÓÑϲղ ÒÀ ÁÎÆÎÃÎ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß!

Õàé ñåðöå Âàøå ìóäð³ñòü â³ä÷óâàº, Äóøà çàïàë þíà÷èé íå âòðà÷àº, Äîñòàòêó ïîâíà ÷àøà íå çàâàäèòü, Çäîðîâ’ÿ íå ï³äâîäèòü ³ íå çðàäèòü.

¹ 4 (153) Êâ³òåíü 2013 ð³ê

ÑËÎÂÎ ªÏÈÑÊÎÏÀ

ÌÈËÎÑÅÐÄß

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ!

×ÅÐÃÎÂÓ ÏÀÐÒ²Þ Ë²Ê²Â ÎÒÐÈÌÀ ÁÅÐÄÈײÂÑÜÊÈÉ ÑÎÞÇ ²ÍÂÀË²Ä²Â Â²Ä ÁËÀÃÎIJÉÍÈÊÀ ÏÅÒÐÀ ÇÀ˲ÇÍÎÃÎ

(Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà ñòîð. 1.)

Åãî ãîëîñà íå óñëûøàò, ìîåãî õàðàêòåðà íå îáðåëè: ñòàâÿò â äîìå ñâîåì òëåííîå ñîêðîâèùå. Äåòè æàëóþòñÿ íà ðîäèòåëåé, ÷òî îíè íå òàêîâû, ÷òî âèíîâíû. Ñ äîìàøíèìè æèâóò íå â ìèðå, ñ óïðåêàìè è çëûìè ñëîâàìè è ÷àñòî çëîðàäñòâóþò, ÷òî Ñëîâî Ìîå íå ñêîðî ñáûëîñü. Íàðîä, âíèìàé! Âðåìÿ ìèëîñòè èäåò ê êîíöó. Íóæíî îñâîáîäèòüñÿ è óêðåïèò Áîã Ñâîé íàðîä. Èñïûòàíèåì ïîñåùó! Ñåâåð, Ñåâåð! Ìåñòî óêðûòèÿ, è âîéäåò íàðîä Ìîé ïîä ïîêðîâ Ìîé! Íå áîéñÿ, íàðîä Ìîé, òðóäíîñòåé, èáî ÿâëþ ìèëîñòü Ñâîþ. Ýòî âðåìÿ äàíî äëÿ ïîäãîòîâêè ê èñïûòàíèþ, íî íàðîä óïîòðåáëÿåò åãî äëÿ ñâîèõ âîæäåëåíèé. Îñâîáîäèòåñü îò ñóåòíîãî, âñå îñòàâü äîáðîâîëüíî, à åñëè íåò, òî ïîãèáíåòå. Âñå ðàâíî îñòàâèøü, õîòü âåðü, õîòü íå âåðü, íî ýòî áóäåò íåèçáåæíî. Íàðîä! Èäè â îáúÿòèÿ Ìîè òåïåðü. Íàðîä, îñâîáîäèñü è íå òàèñü. Ê ñâîáîäå Õðèñòîâîé âåäåò ãëàñ ëþáâè. Òîãäà ñâîáîäíî âîéäåøü ïîä óêðûòèå Ìîå. È ýòî ðàñïðîñòðàíÿé â íàðîäå, ÷òîáû íàðîä óçíàë áóäóùåå, ÷òîáû îí óêðåïèëñÿ â âåðå, êîãäà ïðèäåò èñïûòàíèå. Î, Ñåâåð! Òû óñòðîåí äëÿ ÷åãî? Çà÷åì? Äëÿ ÷åãî òû áåçëþäåí? ×òîáû â òåáå ïîñåëèëèñü ñâÿòûå. Íûíå íàðîä îçàáîòèëñÿ ïðèâëåêàÿñü ê öåííîñòÿì. Âñå ýòî îñòàíåòñÿ êàê ñîð, à íàðîä áóäåò îòîñëàí. Îòäåëèòåñü, íå ïðèêàñàéòåñü ê âåêó ñåìó, èáî âîò ñâîáîäà è åùå ðàñøèðèòñÿ, à ïîòîì íå áóäåò è áóäåò îïÿòü òðóäíî. Âîò, íåêîòîðûì Ãîëãîôà, à íåêîòîðûì äî Ãîëãîôû è âîçâðàòÿòñÿ. Âðåìÿ áëàãîïðèÿòíîå – ýòî îáèëèå áëàãîñëîâåíèÿ. Äåòè, îòîðâèòåñü îò çåìíîãî, íå îñêâåðíÿéòåñü èäîëàìè ñâîèìè. Óäàëèòåñü îò èäîëüñòâà! Îòðåçâèòåñü ïåðåä Áîãîì è áóäüòå æåíàòûå – êàê íå æåíàòûå. Áëàæåí ñòàð è ìàë ïîñâÿùàþùèé æèçíü äëÿ Ìåíÿ. Íå ñïåøèòå ñ ïîêóïêàìè, èáî âñå ýòî îñòàíåòñÿ íà ðàñõèùåíèå. Èñïðàâüòå ïóòè ñâîè, ãîâîðèò Ãîñïîäü. Ðåâíóéòå ïî âåðå, íå ðåâíóéòå ÷òîáû äåëàòü çëî. Ïðèãîòîâüòåñü ê öàðñòâîâàíèþ! Êîí÷àåòñÿ çîâ! Íå çàáóäüòå ñêàçàòü äåòÿì ñâîèì, âñåì ãîâîðèòå ñìåëî. Âàì óæå íå äîëãî áûòü íà ýòîé çåìëå. ß íèêîãî íå õî÷ó îñòàâèòü. Èñïðàâüòå ïóòè. Ãîñïîäü ñêàçàë îäíîìó êàê è âñåì, è âñåì êàê îäíîìó. ×òî ãîâîðþ îäíîìó, – ãîâîðþ âñåì. Âðåìÿ áîëüøå íå áóäåò. Áîëüøå íå áóäåò òàêîãî íàðîäà êàê âû, âñêîðå óñëûøèòå: «Âîéäè, âîçëþáëåííàÿ, êî Ìíå!» Òàê Ãîñïîäü ãîâîðèò, êîãî èç àíãåëîâ ß íàçûâàþ Ñûíîì Ìîèì, êàê íàçâàë Âàñ? Ìèññèÿ Äóõà Ñâÿòîãî çàêàí÷èâàåòñÿ è ß ãðÿäó, ãîâîðèò Ãîñïîäü. Àìèíü. Ñëîâî ýòî ïðèìèòå ñ èñêðåííèì âåðíûì ñåðäöåì. Âîëÿ Áîæèÿ – ýòè ñëîâà ïåðåïèñàòü è ðàññûëàòü âñåì äåòÿì Áîæèèì. Ïóñòü èäåò íàðîä Áîæèé íà èñïðàâëåíèå, ê ýòîìó çîâåò Ãîñïîäü. Àìèíü. Çîâ Äóõà Ñâÿòîãî: «Âðåìÿ ïîñëåäíåå!» Íàðîä! Ñòîé òâåðäî! Îñòàâüòå çåìíîå. Ìèëîñòü Ìîÿ íàä âíèêàþùèìè è áîÿùèìèñÿ, êòî èùåò ëèöà Ìîåãî, íàéäåò áëàãîäàòü. Ïðåáûâàéòå â ñèëå Ìîåé, ïåðåõîäèòå èç ñèëû â ñèëó. Êòî èùåò Ìåíÿ, òîãî íàïîëíèò Äóõ Ñâÿòîé, è ß ñêîðî ïðèäó çà ñèëüíûìè. Èìåéòå ìèëîñåðäèå, ëþáîâü, òåðïåíèå, Âñå, âñå ïîêèíåò âàñ, à ëþáîâü äîâåäåò äî íåáåñ. Áëàãîñëîâëÿéòå âðàãîâ âàøèõ, è ýòî áëàãîñëîâåíèå áóäåò ïî÷èâàòü íà âàñ. Ëþáèòå Ñëîâî Ìîå! Ïåéòå âîäó æèâóþ. Àìèíü. Äóõ óãàøåí â íàðîäå, ïðîðî÷åñòâî óíè÷èæåíî. Áåñïå÷íîñòü, ëåíü, óíûíèå, íåðàäåíèå îâëàäåâàþò ñåðäöàìè. Ïîñò äëÿ íàðîäà êàê íåïîñèëüíîå áðåìÿ. Âî âðåìÿ ïîñòà íåò æàæäû ïîëó÷èòü ïðîñèìîå, à áîëüøå ïîìûñëîâ î ïèùå. Çàíÿòû ñóåòîé è îáû÷íûìè ñâîèìè äåëàìè, ñïåøè-

òå èñïîëíÿòü ñâîþ âîëþ, à ìåíÿ îáìàíûâàåòå, Åñëè âû çàíÿòû ðàáîòîé, òî ñåðäöåì ìîæåòå ðàññóæäàòü è ìîëèòüñÿ. Íåêîòîðûå îáëàäàþò äóõîì ïðîòèâëåíèÿ. Âîò îò âàñ ñîêðûòî, ñêîëüêî èìåí èçãëàæåíî èç êíèãè æèçíè, êîòîðûå íàäåþòñÿ, ÷òî îíè ñïàñåíû! Ìíîãèå ïðèäóò ïîä èìåíåì Ìîèì è áóäóò ãîâîðèòü ëîæíî. Íå ñîñòÿçàéòåñü ñ íèìè, à áóäüòå êðîòêèìè è ñìèðåííûìè. Ãîñïîäü áóäåò Ñàì ñîñòÿçàòüñÿ çà âàñ. Èáî â âåëèêîé ÿðîñòè âîññòàíåò âðàã è äàñò âåëèêèå ÷óäåñà è çíàìåíèÿ, ÷òîáû óâëå÷ü âàñ. Àìèíü. À âû è íûíå â áåñïå÷íîñòè ñïèòå. Íî ÷òî áóäåòå äåëàòü, äàáû âîéòè â ãîðîä âîðîòàìè. …?…. ñâîþ âîçëþáëåííóþ ÷òîáû ñïåòü …?... è óêðàñèòü äàðàìè. Ìíîãèå áîÿòñÿ ãîëîñà Ìîåãî è Ìîèõ îáëè÷åíèé è ñòûäÿòñÿ èñïîâåäûâàòü ãðåõè ñâîè.  ïîñëåäíèé äåíü îíè âîçðûäàþò. Òå, êòî æèë ïî ïëîòè – îòðåêëèñü ñèëû Ìîåé.  ñêîðáÿõ áûëè íåòåðïåëèâû, ðîïùóò, èùóò îáëåã÷åíèÿ, çàáîòÿòñÿ î çåìíîì áëàãîïîëó÷èè. Ïðåñûòèëèñü Ãîëîñîì Ìîèì, óñòðàíèëè ñòðàõ Áîæèé, îáðÿäíî ÷òóò Ìåíÿ, íå âñïîìèíàþò Ìîè ñòðàäàíèÿ, íå ñëåäÿò çà ñâîèì ÿçûêîì, ãîâîðÿò æåñòîêèå ñëîâà, êëåâåùóò, îñóæäàþò áëèæíåãî, à ñåáÿ îïðàâäûâàþò, íå çàáîòÿòñÿ î íàðîäå, ñîáëàçíÿÿ äðóã äðóãà. Àìèíü. Íî ýòî âðåìÿ êîðîòêîå. Èäèòå ê èñòî÷íèêó, ïðèãîòîâüòåñü……?…, íàðîä. Áóäåò è âîñïîìèíàíèå î áîãàòñòâå âîäû è õëåáà. Àìèíü.

Ëþäè! Î÷íèòåñü, ïðîáóäèòåñü îò äîëãîé ñïÿ÷êè. Íàðîä! Âíåìëè ãîëîñó Ìîåìó. Êîíåö áëèçîê. ß ñòîþ ïðè äâåðÿõ. Âðåìåíè ìàëî. Ïîêàéñÿ êàæäàÿ äóøà. Íåóæåëè âû äî ñèõ ïîð íå ïîíÿëè, ÷òî âû ãðåøíû. Êàæäûé ãðåøíèê – íî ïðèçîâè Ìåíÿ è ÿ î÷èùó òåáÿ. Âñå âàøè ãðåõè ïðèãâîçäèëè Ìåíÿ íà êðåñò. ß âàì âñå ïðîùàþ, à âû ýòîãî íå ìîæåòå ïîíÿòü ñâîèì ïëîòñêèì óìîì. Ïðèçîâèòå Ìåíÿ. ß ðÿäîì ñ âàìè. Äàì Âàì ìóäðîñòè Ñâîåé è âû åå îñîçíàåòå. Ïîéìèòå, êòî âàñ ëþáèò, è êòî õî÷åò âàñ ëþáèòü. Ìèðñêàÿ ëþáîâü – ýòî ëþáîâü ãðåõà. ß ëþáëþ âàñ Ñâîåé ñâÿòîé ëþáîâüþ, ïîòîìó ÷òî ÿ ñâÿò. Íà êðåñòå ÿ èñêóïèë êàæäóþ äóøó, ïîòîìó êàæäàÿ äóøà äîðîãà äëÿ ìåíÿ.  ìîèõ ñòðàäàíèÿõ êàæäàÿ äóøà – æåì÷óæèíà. Âàì ýòîãî íå ïîíÿòü, ïîòîìó ÷òî âû áîëüøå ëþáèòå ãðåõ ÷åì ñâÿòîñòü. Âûáèðàé êàæäûé äëÿ ñåáÿ ñâåò èëè òüìó. Êòî âîççîâåò êî Ìíå, âûâåäó íà ñâîé ÷óäíûé ñâåò, â âå÷íûé ïîêîé, â âå÷íóþ ðàäîñòü. Íå õî÷ó, ÷òîáû êòî èçáðàë òüìó. Íî åñòü òàêèå, êîòîðûå áîëüøå âîçëþáèëè òüìó, ÷åì ñâåò. ß ñòîþ ó äâåðè ñåðäöà êàæäîé äóøè, ñòó÷óñü â êàæäóþ äóøó. Ïîñïåøè îòêðûòü äâåðü, ÷òîáû íåáåñíûé ëó÷ îñâåòèë åå. Íå æåëàþ ïîòåðÿòü íè îäíó äóøó. Âåäü ß ñòðàäàë çà âñåõ. Âðåìÿ áëàãîäàòè íà èñõîäå. Âîççîâèòå, ß ðÿäîì è î÷åíü æäó, ïðèñëóøèâàþñü. Î÷åíü áîëüíî Ìíå çà òåõ, êòî îáõîäèò Ìåíÿ ñòîðîíîé. Æàëü, íî âûáîð çà Âàìè. Èèñóñ Õðèñòîñ. Àìèíü. ϳäãîòóâàâ ºïèñêîï Ï. Ì. Çàë³çíèé.

Õðèñòîñ ñäåëàë ëþäÿì íóæíîå íåòðóäíûì, à òðóäíîå íåíóæíûì.

ϳñëÿ íåâåëè÷êî¿ ïåðåðâè ó ãîñò³ äî ì³ñöåâîãî Ñîþçó ³íâàë³ä³â çíîâó çàâ³òàâ Ïåòðî Çàë³çíèé. ² â÷åðãîâå ðîçâàíòàæåííÿ àâò³âêè, íà ÿê³é â³äîìèé áàãàòüîì ó ì³ñò³ òà ðàéîí³ áëàãîä³éíèê ïðèâ³ç äî îðãàí³çàö³¿ äîïîìîãó, çàéíÿëî ÷èìàëî ÷àñó: ê³ìíàòè, â êîòðèõ ðîçòàøóâàâñÿ Ñîþç, ïîñòóïîâî íàïîâíþâàëèñÿ ÷èñëåííèìè êîðîáêàìè ç ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè. Ïåòðî Çàë³çíèé, ïðåçèäåíò áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Â³äêðèòå ñåðöå»: «Ò³, õòî çàéìàºòüñÿ áëàãîä³éí³ñòþ, äîáðå çíàþòü, ùî íå êîæíîãî äíÿ ìîæíà ùîñü ðîáèòè - íà öå ïîòð³áí³ ³ ô³íàíñè, ³ ÷àñ, ³ ëþäè. ³äøóì³ëè ñâÿòà ³ ìè ïî÷àëè íàëàãîäæóâàòè êîíòàêòè. Øóêàëè, ¿çäèëè, ïðîñèëè âñþäè, äå ìîãëè... Ó íàñ º äîáð³ äðóç³ ó Êèºâ³ - Äåñíÿíñüêîìó â³ää³ëåíí³ ×åðâîíîãî Õðåñòà (êåðóþ÷à Â. Ï. Ðîìàíþê). Âîíè - äóæå ñåðäå÷í³ ³ äîáð³ ëþäè, êîòð³ ðîçóì³þòü òå, ùî ìè ðîáèìî. Íàøà ñï³âïðàöÿ âèëèëàñü ó òå, ùî âîíè íàñ áëàãîñëîâèëà ³ ìè îòðèìàëè îñü òàêèé ïîäàðóíîê. Òîìó ìè ñüîãîäí³ ùàñëèâ³ ³, ñïîä³âàºìîñÿ, ùàñëèâ³ íàø³ ëþäè, êîòð³ ö³ ëþäè îòðèìàëè». Öüîãî ðàçó Ïåòðî Çàë³çíèé ïðèâ³ç äî Ñîþçó áëèçüêî äåñÿòêà íàéìåíóâàíü ìåäè÷íèõ ïðåïàðàò³â. Ö³íí³ñòü ¿õíÿ íàäçâè÷àéíà, â³äçíà÷àþòü ÷ëåíè îðãàí³çàö³¿: ùî òàêå õâîð³ ñóãëîáè ³ ÿêå ñòðàæäàííÿ ñïðè÷èíÿº á³ëü ó íèõ, çíຠìàëî íå êîæíà ëþäèíà ó â³ö³, à 3700 óïàêîâîê çíåáîëþâàëüíîãî ïðåïàðàòó äîçâîëèòü çàáåçïå÷èòè íèì äîâîë³ ïðèñòîéíó ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ãîðîäÿí òà ìåøêàíö³â ðàéîíó. Ñòàíóòü ó íàãîä³ ëþäÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ ³ ïðîòèâ³ðóñí³ çàñîáè, ³ ïðåïàðàòè, êîòð³ ïîíèæóþòü àðòåð³àëüíèé òèñê, äîçâîëÿþòü î÷èñòèòè äèõàëüí³ øëÿõè òà çâ³ëüíèòè õâîðîãî â³ä áîëþ ó ñåðö³. ͳíà Êîâàëü÷óê, ãîëîâà Ñîþçó ³íâàë³ä³â Áåðäè÷åâà òà Áåðäè÷³âñüêîãî ð-íó: «Ñüîãîäí³ ÿ äóæå õâèëþâàëàñÿ... Ìè îòðèìàëè íàäçâè÷àéíî âåëèêó äîïîìîãó äëÿ íàøèõ ³íâàë³ä³â. Òàê³ ïðåïàðàòè äóæå íåäåøåâ³ ³ êóïèòè ¿õ íà ïåíñ³þ ïðîñòî íåìîæëèâî. Òàê ùî íèçüêèé óêë³í òàêèì ëþäÿì, êîòð³ ùå äóìàþòü ïðî íàñ, ÿê³ íàì äîïîìàãàþòü. Íåõàé ¿õ Áîã áåðåæå, äàþ÷è òåðï³ííÿ ³ óäà÷ó». Ñê³ëüêè êîøòóþòü óñ³ ö³ ë³êè ó ãðîøîâîìó âèì³ð³, ïàí Ïåòðî íàðàç³ ùå íå ï³äðàõîâóâàâ: êàæå, äåñü áëèçüêî 100 òèñ. ãðí. Çðîçóì³ëî, äîäàº, ùî âîíè íåäåøåâ³ ³ ïîä³áíå ñï³âðîá³òíèöòâî ç³ ñòîëè÷íèìè äðóçÿìè º ñóòòºâîþ äîïîìîãîþ ëþäÿì ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. Ùîäî ìîæëèâîñò³ ¿õíüîãî îòðèìàííÿ, òî ³ç öèì, íàãîëîøóº ͳíà Êîâàëü÷óê, íå áóäå æîäíèõ ïðîáëåì. ͳíà Êîâàëü÷óê, ãîëîâà Ñîþçó ³íâàë³ä³â Áåðäè÷åâà òà Áåðäè÷³âñüêîãî ð-íó: «Íåõàé äî íàñ ïðèõîäÿòü óñ³, â êîãî º ³íâàë³äíå ïîñâ³ä÷åííÿ - ñ ôîòî, êîäîì òîùî. Çâåðòàéòåñÿ ³ ìè â³äïóñòèìî âàì ë³êè». Ïåòðî Çàë³çíèé, ïðåçèäåíò áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Â³äêðèòå ñåðöå»: «Õîò³â áè íàãîëîñèòè äëÿ òèõ, õòî çàâæäè ÷åêຠó âñüîìó íåãàòèâ: æîäíî¿ óïàêîâêè ïðîñòðî÷åíèõ ë³ê³â íåìàº. Ó íèõ äîñòàòíüî ïðèñòîéíèé òåðì³í, ìè çàïåâíÿºì». Îëåêñàíäð ªÆÅËÜ, ÒÐÊ «Â²Ê».


¹ 4 (153) Êâ³òåíü 2013 ð³ê

3

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

 ÓÊÐÀ¯Í²

ÏÎIJ¯

ÏÎIJ¯ Ó Ñ²Ҳ

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÓÑÏÅÉ ÑÊÀÇÀÒÜ ÃËÀÂÍÎÅ»

Ç'¯ÇÄÍÅ ÑËÓƲÍÍß

 ÐÎÑÑÈÈ ÑÌÎÃÓÒ ÑÓÄÈÒÜ ÇÀ ÍÀÖÈÇÌ È ÎÒÐÈÖÀÍÈÅ ÕÎËÎÊÎÑÒÀ

«×òîáû îáðàòèòü ñåðäöà îòöîâ ê äåòÿì» – òàê çâó÷èò äåâèç íîâîãî ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà ïîêîëåíèé «Óñïåé ñêàçàòü ãëàâíîå», êîòîðûé ñòàðòóåò â Óêðàèíå â àïðåëå. Èíèöèàòîðîì ïðîåêòà âûñòóïèëî Ìåæäóíàðîäíîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå «Æèâè», - ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêîìó Ìåãàïîðòàëó invictory.org ïðåññ-öåíòð äâèæåíèÿ «Æèâè».

Öåëü ïðîåêòà - îáúåäèíèòü ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñòðàíû âîêðóã âíèìàíèÿ è äåéñòâåííîãî ñîñòðàäàíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ, à òàêæå ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ÷óâñòâà áëàãîäàðíîñòè è ïî÷òåíèÿ äåòåé ê ðîäèòåëÿì.  ðàìêàõ ïðîåêòà ñîñòîèòñÿ ìàðàôîí ñîëèäàðíîñòè íà ðàäèîñòàíöèÿõ, à òàêæå ïðÿìûå ýôèðû «Óñïåé ñêàçàòü ãëàâíîå» íà ðàäèî «Åììàíóèë»; àêöèÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è íà ñòðàíè÷êàõ îðãàíèçàòîðîâ «Óñïåé ñêàçàòü ãëàâíîå»; âå÷åð âîñïîìèíàíèé «Îòêðûòûé óðîê» â Äîìå âåòåðàíîâ ñöåíû; áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò «Óñïåé ñêàçàòü ãëàâíîå» â ãåðèàòðè÷åñêîì ïàíñèîíàòå; áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Óñïåé ñêàçàòü ãëàâíîå» â õîñïèñå; ôëåøìîá «Óñïåé ñêàçàòü ãëàâíîå» ñ ó÷àñòèåì ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé è äâèæåíèé Óêðàèíû; áëèö-ìàðàôîí «Óñïåé ñêàçàòü ãëàâíîå» ñ ëèäåðàìè îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Êðîìå òîãî îðãàíèçàòîðû ïëàíèðóþò âûïóñòèòü àëüìàíàõ «Çàïèñêè èç õîñïèñà». «Îðãàíèçàòîðû ïðîåêòà ñòðåìÿòñÿ îáðàòèòü âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè ÷åðåç ÑÌÈ è ëèäåðîâ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ê âàæíîñòè ãàðìîíèè, åäèíñòâà, âçàèìîïîíèìàíèÿ è îòíîøåíèÿ áëàãîäàðíîñòè è ïî÷òåíèÿ ìåæäó ïîêîëåíèÿìè, à òàêæå îáðàòèòüñÿ ê ëþäÿì ñ ïîñëàíèåì î òîì, ÷òî ñàìûå âàæíûå ñëîâà äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà, êîòîðûå óæå îäíàæäû áûëè ñêàçàíû Èèñóñîì Õðèñòîì. Ñåãîäíÿ íàì íóæíî îáðàòèòü ñâîè ñåðäöà ê íàøåìó Íåáåñíîìó Îòöó, ÷òîáû óñëûøàòü ïîñëàíèå î ñïàñåíèè, ÷òîáû îäíàæäû íå áûëî ñëèøêîì ïîçäíî...», – ãîâîðèòñÿ â ïðåññ-ðåëèçå. «ß ãëóáîêî âåðþ, ÷òî ãîâîðèòü ñàìîå ãëàâíîå ëþäÿì ìû äîëæíû òîãäà, êîãäà îíè åùå ñïîñîáíû íàñ óñëûøàòü, - ãîâîðèò â èíòåðâüþ invictory.org èíèöèàòîð è îðãàíèçàòîð ïðîåêòà? ïåâèöà Îêñàìèòà. -  ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ íàøèõ ðîäèòåëåé... Êàæåòñÿ, ÷òî îíè áóäóò ñ íàìè âñåãäà. Îäíàêî, ýòî íå òàê. Ìîìåíò, êîãäà îíè óõîäÿò — âñåãäà î÷åíü íåîæèäàí. Ïîýòîìó èñïîëüçóé êàæäûé ìèã æèçíè, äàííûé òåáå Áîãîì — ÷òîáû ãîâîðèòü î ñâîåé ëþáâè, áëàãîäàðíîñòè è ïðèçíàòåëüíîñòè. Óñïåé ñêàçàòü ãëàâíîå!». «Äëÿ äîáðûõ ñëîâ ïîíèìàíèÿ íå íóæíû óêàçàíèÿ è äèðåêòèâû. Êàæäûé âîëåí ñàì îòêðûâàòü äóøó, ãëàâíîå – íå îïîçäàòü! Áëàãîäàðíî ïðåêëîíÿÿ ãîëîâó ïåðåä ñòàðøèìè, ìû ïîçâîëÿåì íàøåìó ñåðäöó îñâåòèòüñÿ èõ ìóäðîñòüþ, à íàøèì äåòÿì – îáðåñòè ñîêðîâåííîå. Ñåãîäíÿ ñàìîå âðåìÿ çàäóìàòüñÿ è äåéñòâîâàòü – ãîâîðèòü, áëàãîäàðèòü, ïðîùàòü, ðàñòâîðÿòü áåçðàçëè÷èå, îáðåòàòü áóäóùåå», - ãîâîðèò îñíîâàòåëü òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Âñå ìå÷òû», ñîîðãàíèçàòîð ïðîåêòà Åâãåíèÿ Ïèðîã.

Èñòî÷íèê: invictory.org

 ïðèì³ùåíí³ ²íñòèòóòó (öåíòðó õðèñòèÿíñüêî¿ îñâ³òè) ïî âóëèö³ Ïàðèæñüêî¿ Êîìóíè 58 â ì³ñò³ Áåðäè÷³â.  ñóáîòó 30 áåðåçíÿ 2013 ðîêó â³äáóëîñÿ áëàãîñëîâåííå ç'¿çäíå áîãîñëóæ³ííÿ. Äàíå ñëóæ³ííÿ ìàëî â³äáóòèñÿ ùå â ìèíóëó ñóáîòó, àëå â çâ'ÿçêó ç òèì ùî ùå â ï'ÿòíèöþ ç ðàíêó ïî÷àëî â áóêâàëüíîìó ñåíñ³ ñëîâà çàñèïàòè ñí³ãîì òà õóðäåëèòè í³áè â ÿêîìóñü ê³íî. Áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ òà ïîâ³äîìëåíî âñ³õ ïàñòîð³â ïðî òå ùî â çâ'ÿçêó ç ïîãîäíèìè óìîâàìè ïåðåíîñèìî áîãîñëóæ³ííÿ íà îäíó íåä³ëþ ï³çí³øå. Òàê ³ ñòàëîñÿ ùî â öþ ñóáîòó äî ðå÷³ â íî÷³ òàêîæ òðîõè ïîñèïàëî ñí³ãîì, àëå íå çâàæàþ÷è íà öå ïðèáóëè áðàòè òà ¯õ ÷óäîâèì ñï³âîì ÿêèé âîíè ðàä³ñíî íàäñåñòðè ç Áåðäè÷åâà, Ðóæèíà, ×óäíîâà, ñèëàëè Òâîðöþ, íàñîëîäæóâàëèñÿ áðàòè Ðîìàíîâà, Êîðîñòèøåâà òà Æèòîìèðà, òà ñåñòðè ñï³âàþ÷è ðàçîì ç íèìè òà ïðîùîá ðàçîì ñëàâèòè Ãîñïîäà. Ç'¿çäíå ñëàâëÿþ÷è Îòöÿ Íåáåñíîãî. Áîã ùåäðî ç³áðàííÿ ìàëî òðè ÷àñòèíè: ïåðøà ïîäÿ- ïîáëàãîñëîâèâ âñ³õ ïðèñóòí³õ çâåðíóâêà Áîãó, äðóãà ïðåçåíòàö³ÿ êíèãè «Öå ìຠøèñü äî íèõ ÷åðåç Ñâîº Ñëîâî, ÿêå ïðîçíàòè êîæåí», ³ òðåòÿ ÷àñòèíà öå ðóïîê- ïîâ³äóâàâ çàñòóïíèê ºïèñêîïà ïàñòîð öåðëàäåííÿ áðàò³â íà ñëóæ³ííÿ ïàñòîðà. Ðîç- êâè «Ïðåîáðàæåííÿ» ñåëî Îáóõ³âêà Ìèïî÷àâ öå áëàãîñëîâåííå ç³áðàííÿ ñòàð- õàéëî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé. Áîã äàâàâ øèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³ Îëåêñ³é íàñòàíîâè òà íàâ÷àâ Ñâ³é íàðîä ïðèãîòîâÂîëîäèìèðîâè÷ Çàáºë³í çà÷èòàâøè äåê- ëÿþ÷è äî ñêîðîãî ïðèõîäó íàøîãî Ãîñïî³ëüêà òåêñò³â Ñâÿòîãî Ïèñàííÿ òà çàïðî- äà òà Ñïàñèòåëÿ ²ñóñà Õðèñòà. Áóâ ÷àñ äëÿ ñèâ âñ³õ ïðèñóòí³õ äî ðåâíî¿ ìîëèòâè ïå- ïðîñëàâëåííÿ, äëÿ ìîëèòâè òà äëÿ ïîäÿðåä Ëèöåì Âñåìîãóòíüîãî Áîãà. ϳñëÿ êè Áîãó. Ïðèñóòí³ áðàòè òà ñåñòðè ùèðî ÷îãî ìàáóòü óæå òðàäèö³éíî ñëóæèëà ãðó- òà ñåðäå÷íî äÿêóâàëè Ãîñïîäà ³ ïðîñèëè ïà ç öåðêâè «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðîìàí³â. ùîá Éîãî âîëÿ âèêîíóâàëàñÿ â ¿õ æèòò³.

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß ÊÍÈÃÈ Ï³ñëÿ òîãî ÿê áðàòè òà ñåñòðè ïðîñëàâèëè Áîãà, ïîñëóõàëè Ñëîâî Ãîñïîäíº òà ïîìîëèëèñÿ, â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ êíèãè «Öå ìຠçíàòè êîæåí» ÿêó ùîéíî áóëî íàäðóêîâàíî òèñÿ÷íèì òèðàæåì.

ªïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé ÿêèé ³ º àâòîðîì ö³º¿ êíèãè ìàâ ìîæëèâ³ñòü ïðåçåíòóâàòè ¿¿. Ùå â äàëåêîìó îäíà òèñÿ÷à äåâ'ÿòñîò äåâ'ÿíîñòî âîñüìîìó ðîö³ òîáòî ï'ÿòíàäöÿòü ðîê³â íàçàä, Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ í³ñ ñëóæ³ííÿ ïàñòîðà ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Ô³ëàäåëüô³ÿ» â ì³ñò³ Áåðäè÷³â. ² ÿêðàç òîä³, âèêîðèñòîâóþ÷è ð³çíîãî ðîäó êíèãè òà äðóêîâàí³ ìàòåð³àëè, Ïåò-

ðî Ìèêîëàéîâè÷ ï³äãîòóâàâ òà ïðî÷èòàâ ïî ñåðåäàõ ïðîâîäèâøè á³áë³éí³ çàíÿòòÿ ç íîâîíàâåðíåíèìè ëþäüìè íà ïðîòÿç³ îäíîãî ðîêó òðèäöÿòü ø³ñòü óðîê³â. Öå áóâ ìàòåð³àë ³ óðîêè ÿê³ ìຠçíàòè êîæíà â³ðóþ÷à â ²ñóñà Õðèñòà ëþäèíà, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ â³êó òà ñòàò³. ² îñü ìèíóëî âæå ï'ÿòíàäöÿòü äîâãèõ ðîê³â, ³ íà ïðîõàííÿ ²íñòèòóòó (öåíòðó õðèñòèÿíñüêî¿ îñâ³òè) ùî â ì³ñò³ Áåðäè÷³â áóëî ï³äãîòîâëåíî òà â³ääðóêîâàíî êíèãó «Öå ìຠçíàòè êîæåí». ªïèñêîï ðîçïîâ³â ïðèñóòí³ì ïðî ÷àñ â ÿêèé áóëî ï³äãîòîâëåíî òà ïðî÷èòàíî ö³ óðîêè òà ö³ëü âèäàííÿ ö³º¿ êíèãè, à òàêîæ ïîðàäóâàâ âñ³õ ïðèñóòí³õ ïîäàðóâàâøè êîæíîìó ïî ïðèì³ðíèêó ùå ïàõó÷î¿ òèïîãðàô³ºþ êíèãè. Áðàòè òà ñåñòðè ùèðî òà ñåðäå÷íî äÿêóâàëè Áîãà òà àâòîðà çà òàêå áëàãîñëîâåííÿ.

ÐÓÊÎÏÎÊËÀÄÅÍÍß ÍÀ ÑËÓƲÍÍß ÏÀÑÒÎÐÀ Òðåòÿ àáî ìîæíà ñêàçàòè çàêëþ÷íà ÷àñòèíà ç'¿çäíîãî áîãîñëóæ³ííÿ ïî îñîáëèâîìó áóëà íàïîâíåíà ìèðîì òà ëþáîâ'þ, ñâÿòêîâ³ñòþ òà âïåâíåí³ñòþ. Áî ï³ñëÿ òîãî ÿê áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïîñâÿ÷åííÿ íà ñëóæ³ííÿ ïàñòîðà â ïîì³ñíèõ öåðêâàõ òà çàòâåðäæåíî íà çàñ³äàíí³ ïðàâë³ííÿ Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ Ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ õðèñòèÿí ºâàíãåëüñüêî¿ â³ðè Óêðà¿íè, íà öüîìó áîãîñëóæ³íí³ çâåðøóâàëè ìîëèòâó ïîñâÿ÷åííÿ áðàò³â òà ¿õ äðóæèí íà ñëóæ³ííÿ ïàñòîðà. Äëÿ Ðóæèíñüêî¿ öåðêâè «Ô³ëàäåëüô³ÿ» áóëî ðóêîïîêëàäåíî ³òàë³ÿ òà Òà¿ñó Ôåäîð÷óê³â, äëÿ öåðêâè «Íîâå æèòòÿ» ùî â ñåë³ Ãëèáî÷îê Êîðîñòèø³âñüêîãî ðàéîíó ³êòîðà òà Òåòÿíó Ãðèá³âñüêèõ ³ äëÿ Áåðäè÷³âñüêî¿ ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Ô³ëàäåëüô³ÿ» Âàëåð³ÿ òà Ëþáîâ Âëà÷èãà ÿêèé º ïðåçèäåíòîì ì³ñ³¿ «Ãåäåîí» òà ïîì³÷íèêîì ºïèñêîïà ç ïèòàíü ì³ñ³¿. Òîæ ºïèñêîï çàïðîñèâ âèáðàíèõ ïîì³ñíèìè öåðêâàìè áðàò³â ç ¿õ äðóæèíàìè íà ïåðåä ³ ï³ñëÿ òîãî ÿê áóëî çà÷èòàíî äåê³ëüêà òåêñò³â ç³ Ñëîâà Áîæîãî òà ºïèñêîï äàâ íàñòàíîâè áóëî çâåðøåíî ìîëèòâó áëàãîñëîâåííÿ. Âèáðàí³ áðàòè òà ñåñòðè ñõèëèëè ñâî¿ êîë³íà ïåðåä Áîãîì, à ñòàðø³ ñëóæèòåë³ ï³ä³é-

øîâøè òà ïîêëàâøè íà íèõ ðóêè çâåðøèëè ìîëèòâó áëàãîñëîâåííÿ. Òîæ ðàä³ñí³ òà ùàñëèâ³ âñ³ ïðèñóòí³ ùèðî äÿêóâàëè òà ïðîñëàâëÿëè Âñåìîãóòíüîãî Áîãà. Êîæíîìó õòî ùîéíî ïðèéíÿâ ñàí ïàñòîðñüêîãî ñëóæ³ííÿ áóëî âðó÷åíî êðàñèâó ïîäàðóíêîâó á³áë³þ. Ùå äîâãî ïî çàâåðøåíí³ áîãîñëóæ³íí³ íå ðîçõîäèëèñÿ, à ñï³ëêóâàëèñÿ òà ñï³ëêóâàëèñÿ äÿêóþ÷è çà âñå Áîãà. Äîïîìîæè íàì Áîæå ³ íàäàë³ øóêàòè Ëèöÿ Òâîãî òà ñë³äóâàòè çà Òîáîþ. Ñåðã³é ÒÊÀ×ÓÊ.

Êòî ÷àñòî íîðîâèò êëÿñòüñÿ, òîò ðåäêî ãîâîðèò ïðàâäó.

 ðîññèéñêóþ Ãîñäóìó áûë âíåñåí çàêîíîïðîåêò «Î íåäîïóñòèìîñòè ðåàáèëèòàöèè íàöèçìà, ãåðîèçàöèè íàöèñòñêèõ ïðåñòóïíèêîâ, îòðèöàíèÿ õîëîêîñòà» è ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè ê Óãîëîâíîìó êîäåêñó. Àâòîðîì çàêîíîïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ áûâøèé ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ñåíàòîð Áîðèñ Øïèãåëü, ïèøåò ãàçåòà «Ìîñêîâñêèå íîâîñòè«. Ïîäîáíîãî çàêîíà â Ðîññèè íèêîãäà íå áûëî. Áîðèñ Øïèãåëü âíåñ ïàêåò çàêîíîïðîåêòîâ 25 ìàðòà.  ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê äîêóìåíòàì ãîâîðèòñÿ, ÷òî îíè áûëè ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäåëüíûì çàêîíîì, ïðèíÿòûì ÑÍà â ìàå 2012 ãîäà, êîòîðûé ñîâåòóåò âñåì ó÷àñòíèêàì îðãàíèçàöèè âíåäðÿòü àíàëîãè÷íûå. Ñåíàòîð Øïèãåëü ñ÷èòàåò, ÷òî íåîáõîäèìîñòü òàêîãî çàêîíà îáúÿñíÿåòñÿ ïîïûòêàìè ïåðåñìîòðåòü èòîãè âòîðîé ìèðîâîé âîéíû è îïðàâäàòü ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ìèðà è ÷åëîâå÷íîñòè. Äîêóìåíò âîñïîëíÿåò ïðîáåë â íûíåøíåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ïîäîáíûõ íîðì, êàñàþùèõñÿ ãåðîèçàöèè íàöèçìà è îòðèöàíèÿ õîëîêîñòà, â Ðîññèè íåò. À èõ ïðèíÿòèå, ïîÿñíÿåò àâòîð, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ àíòèíàöèñòñêîé ýêñïåðòèçû. Ïîä íàöèçìîì â çàêîíîïðîåêòå ïîäðàçóìåâàåòñÿ íå àáñòðàêòíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ äîêòðèíà ñ ýëåìåíòàìè íàöèîíàëèçìà, ðàñèçìà è àíòèñåìèòèçìà, à êîíêðåòíàÿ èäåîëîãèÿ ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèè ñ 1933 ïî 1945 ãîä è ïðàêòèêà åå ïðèìåíåíèÿ Òðåòüèì ðåéõîì è åãî ñîþçíèêàìè. Ïóáëè÷íîå îïðàâäàíèå èëè îäîáðåíèå ýòîé êîíêðåòíîé èäåîëîãèè, à òàêæå åå ïóáëè÷íîå ðàñïðîñòðàíåíèå çàêîíîïðîåêò îïðåäåëÿåò êàê ðåàáèëèòàöèþ íàöèçìà. Òàêèì îáðàçîì, òðóäû ðóêîâîäèòåëåé ÍÑÄÀÏ, Íàöèîíàëüíîé ôàøèñòñêîé ïàðòèè Èòàëèè è äðóãèå ïóáëèêàöèè, îáîñíîâûâàþùèå íàöèîíàëüíîå èëè ðàñîâîå ïðåâîñõîäñòâî, çàêîí íàçûâàåò «íàöèñòñêèìè ìàòåðèàëàìè».  òåêñòå îïèñûâàåòñÿ è ïîíÿòèå íàöèñòñêîé ñèìâîëèêè — ýòî íå òîëüêî ñâàñòèêà, íî è àòðèáóòû óíèôîðìû, ïðèâåòñòâèÿ è äðóãèå îòëè÷èòåëüíûå çíàêè Íàöèîíàë-ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ãåðìàíèè è ôàøèñòñêîé ïàðòèè Èòàëèè, à òàêæå ñòðóêòóð, êîòîðûå Ìåæäóíàðîäíûé âîåííûé òðèáóíàë ïðèçíàë ïðåñòóïíûìè. Çàêîí çàïðåùàåò ðàñïðîñòðàíÿòü ÷åðåç ÑÌÈ íàöèñòñêèå ìàòåðèàëû èëè ìàòåðèàëû, îïðàâäûâàþùèå ýòó äîêòðèíó. Èõ íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â ðåêëàìå, çàïðåùàåòñÿ è ñîçäàíèå îðãàíèçàöèé, öåëü êîòîðûõ — ðåàáèëèòèðîâàòü íàöèçì. Ïîä äåéñòâèå çàêîíà ïîäïàäàþò âñå: ïðåññà, îáùåñòâåííûå è ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè, þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà. Çàêîí äåëàåò èñêëþ÷åíèå äëÿ íàó÷íîé, ëèòåðàòóðíîé è õóäîæåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, åñëè òîëüêî îíà íå ñòàâèò çàäà÷ó ãåðîèçèðîâàòü íàöèçì. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ è óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ðåàáèëèòàöèþ íàöèçìà è îòðèöàíèå õîëîêîñòà óñòàíàâëèâàþòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå. Âìåñòå ñ òåì ñåíàòîð Øïèãåëü âíåñ 25 ìàðòà ïîïðàâêè â ñò. 282 Óãîëîâíîãî êîäåêñà «Âîçáóæäåíèå íåíàâèñòè ëèáî âðàæäû». Ñåíàòîð ïðåäëàãàåò âêëþ÷èòü â ïåðå÷åíü ñòàòüè äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà ðåàáèëèòàöèþ íàöèçìà, ãåðîèçàöèþ íàöèñòñêèõ ïðåñòóïíèêîâ è îòðèöàíèå õîëîêîñòà. Ñàíêöèè îñòàþòñÿ òåìè æå. Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå — ëèøåíèå ñâîáîäû íà äâà ãîäà. Âòîðàÿ ãëàâà çàêîíà «Î íåäîïóñòèìîñòè ãåðîèçàöèè» ïîñâÿùåíà ýêñïåðòèçå, êîòîðàÿ äîëæíà íå äîïóñòèòü äåéñòâèé ïî ðåàáèëèòàöèè è ãåðîèçàöèè íàöèçìà.

Èñòî÷íèê: mirvam.org


4

ªâàíãåëüñüêà Íèâà ²Ä²ÄÈÍÈ ÏÎËÒÀÂÙÈÍÈ

ÂÈÂ×ÀÞ×È Á²Á˲Þ

• ÀËÜÔÀ É ÎÌÅÃÀ Àëüôà - ïåðøà, à îìåãà - îñòàííÿ áóêâè ãðåöüêîãî àëôàâ³òó. Òîìó çíà÷åííÿ öüîãî âèñëîâó îçíà÷àº: ïî÷àòîê ³ ê³íåöü; ñóòí³ñòü, îñíîâà, íàéãîëîâí³øå.  Îá’ÿâëåíí³ ñâÿòîãî ²âàíà Áîãîñëîâà, 22:13, ÷èòàºìî ñëîâà ²ñóñà Õðèñòà: «ß º àëüôà é îìåãà, ïî÷àòîê ³ ê³íåöü». • ÂÀÂÈËÎÍÑÜÊÅ ÑÒÎÂÏÎÒÂÎвÍÍß Ó ñòàðîäàâí³é Ìåñîïîòà쳿 (òåïåð öÿ çåìëÿ âõîäèòü äî ñêëàäó ²ðàêó) áóëî ì³ñòî Âàâèëîí. Çà á³áë³éíîþ ðîçïîâ³ääþ, ï³ñëÿ âñåñâ³òíüîãî ïîòîïó ëþäè âèð³øèëè áåç áëàãîñëîâåííÿ Áîãà ïðîñëàâèòè ñåáå, ïîáóäóâàâøè öåãëÿíó âåæó àæ äî íåáà. Òîä³ íà çåìë³ áóëà îäíà ìîâà, ÿêîþ ãîâîðèëî âñå ëþäñòâî. Îáðàæåíèé çóõâàëüñòâîì ëþäåé, Áîã ïîêàðàâ ¿õ. ³í çì³øàâ ìîâè áóä³âíè÷èõ, ³ ëþäè ïåðåñòàëè ðîçóì³òè îäíå îäíîãî. Áîã ðîçñ³ÿâ ëþäåé ïî âñ³é çåìë³. Âèñë³â «âàâèëîíñüêå ñòîâïî-òâîð³ííÿ» âæèâàºòüñÿ íà ïîçíà÷åííÿ ñïðàâè, ÿêà íå áóäå çàâåðøåíà, à òàêîæ íà ïîçíà÷åííÿ áåçëàäó, ãàëàñó, ìåòóøí³.

Ç

Ãîñïîäíüî¿ ëàñêè íàøà êîìàíäà â ñêëàä³ ÿêî¿ áóâ ºïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé ç ñâî¿ì ïîì³÷íèêîì ç ïèòàíü ì³ñ³¿ Âàëåð³ºì Þð³éîâè÷åì Âëà÷èãîþ òà ñòàðøèé ïðåñâ³òåð Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ Çàáºë³í â³äâ³äàëà Ïîëòàâùèíó. Íà ïðîòÿç³ òðüîõ äí³â ñëóæèòåë³ ïë³äíî ïîïðàöþâàëè â³äâ³äóþ÷è íàø³ öåðêâè ùî íà Ïîëòàâùèí³ òà ñï³ëêóþ÷èñü ç áðàòàìè ³ ñåñòðàìè. Ãîñïîäü äîïîì³ã ðîçä³ëèâøèñü â³äâ³äàòè âñ³ öåðêâè ³ ðàçîì ç äðóçÿìè ïîì³ñíèõ öåðêîâ ïîñëóæèòè Ãîñïîäó. Áëàãîñëîâè Áîæå Ïîëòàâùèíó. Òîæ íèæ÷å ïîäàºìî êîðîòêèé îïèñ êîæíîãî â³äâ³äóâàííÿ.

• ÂÎÂÊ Â ÎÂÅ×²É ØÊÓв Ìàëî íå äâ³ òèñÿ÷³ ðîê³â òîìó ñêëàâñÿ öåé âèðàç ³ âïåðøå áóâ çàô³êñîâàíèé ó ªâàíãå볿: «Ñòåðåæ³òüñÿ ëæåïðîðîê³â, ùî ïðèõîäÿòü äî âàñ â îäåæ³ îâå÷³é, à âñåðåäèí³ - õèæ³ âîâêè». Âîâê â îâå÷³é øêóð³ - öå çàçäð³ñíà, çëà ëþäèíà, ùî ïðèõîâóº ñâî¿ õèæ³ íàì³ðè ï³ä ìàñêîþ ïîðÿäíîñò³ (Ìò. 7:15). • ÂÑÅѲÒÍ²É ÏÎÒÎÏ Áîã, ðîçãí³âàâøèñü íà ëþäåé çà ¿õí³ ãð³õè, çàäóìàâ ïîêàðàòè âñ³õ, êð³ì ïðàâåäíîãî Íîÿ (Áóò. 7). Áîã çâåë³â Íîþ ïîáóäóâàòè êîðàáåëü (êîâ÷åã) ³ ðîçì³ñòèòè òàì óñ³õ òâàðèí ïî ïàð³. 40 äí³â ³ 40 íî÷åé íå ïåðåñòàâàâ ³òè äîù. Âðÿòóâàëèñÿ ëèøå ìåøêàíö³ êîðàáëÿ. Çãîäîì ïîòîìñòâî Íîÿ çàñåëèëî çåìëþ, à â³ä ïðåäñòàâíèê³â òâàðèííîãî ñâ³òó ðîçìíîæèëèñÿ íîâ³ òâàðèíè. Âèñë³â «âñåñâ³òí³é ïîòîï» ³íêîëè âæèâàºòüñÿ, êîëè éäåòüñÿ ïðî çàòîïëåííÿ, ñèëüíó çëèâó. Äæåðåëî: ladychyn.inf.ua

 îñòàííþ ñóáîòó áåðåçíÿ â ïðèì³ùåíí³ öåðêâè «Áðàòíÿ ëþáîâ» ì³ñòî Ïîëòàâà ç ëàñêè Áîæî¿ ïðîéøëà øîñòà ÷åðãîâà ùîì³ñÿ÷íà ñåñ³ÿ. Ïîíàä äâà äåñÿòêè áðàò³â òà ñåñòåð ç öåðêîâ íàøîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ÿê³ áàæàþòü íàâ÷àòèñÿ òà øóêàþòü ï³çíàííÿ Ñëîâà òà âîë³ Áîæî¿, íå çâàæàþ÷è íà òå ùî ïîãîäà í³áè çàïåðå÷óâàëà âèõîäèòè ç äîì³âîê. Íå äèâëÿ÷èñü íà äîù òà õîëîä, ç ðàä³ñòþ ïðèáóëè íà ñåñ³þ. Òåìîþ ö³º¿ ñåñ³¿ áóëî " ßê îòðèìàòè äîáði çìiíè âiä Áîãà, â ñâîºìó æèòòi", à ñàìå ðîçãëÿäàëèñÿ òàê³ ïèòàííÿ ÿê "ïiäãîòîâêà äî î÷iêóâàíèõ çìií" òà "ïiäâèùåííÿ ñòàíäàðòiâ õðèñòèÿíñüêîãî æèòòÿ ç ïðîòÿãîì ÷àñó".

ÑϲËÊÓÂÀÍÍß ÑËÓÆÈÒÅ˲ ÏÎËÒÀÂÙÈÍÈ Ïî ìèëîñò³ Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà ïàñòîðè òà ñëóæèòåë³ Ïîëòàâùèíè ç³áðàëèñÿ â îô³ñ³ îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ â ñóáîòó ï³ä âå÷³ð 2 áåðåçíÿ 2013 ðîêó, ùîá ðàçîì ç ãîñòÿìè ùî ïðèáóëè íà Ïîëòàâùèíó ïîñï³ëêóâàòèñÿ òà ïîøóêàòè Ëèöÿ Ãîñïîäíüîãî. À ïðèáóëè ç Áåðäè÷åâà äî íèõ ºïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé ç ñâî¿ì ïîì³÷íèêîì ç ïèòàíü ì³ñ³¿ Âàëåð³ºì Þð³éîâè÷åì Âëà÷èãîþ òà ñòàðøèì ïðåñâ³òåðîì ïî Æèòîìèðùèí³ Îëåêñ³ºì Âîëîäèìèðîâè÷åì Çàáºë³íèì. Ñëóæèòåë³ äî ï³çíüî¿ íî÷³ ñï³ëêóâàëèñÿ, ìîëèëèñÿ, ä³ëèëèñÿ ñâî¿ìè ïåðåæè-

âàííÿìè òà øóêàëè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ ÿê³ âèíèêàþòü ïåðåä öåðêâîþ òà ñëóæèòåëÿìè. Äðóãîãî äíÿ â íåä³ëþ íà âå÷³ð ïàñòîðè çíîâó ïî çàâåðøåíí³ íåä³ëüíèõ áîãîñëóæ³íü íà ÿêèõ ñëóæèëè ãîñò³ ç³áðàëèñÿ çíîâó äëÿ ñï³ëêóâàííÿ. ² çíîâó äî ï³çíüîãî âå÷îðà áðàòè ðàäèëèñÿ òà ðàçîì ìîëèëèñÿ øóêàþ÷è â³äïîâ³ä³ íà ñâî¿ ïèòàííÿ. ϳñëÿ ÷îãî çàäîâîëåí³ òà ùàñëèâ³ â³äïðàâèëèñÿ ïî ñâî¿õ äîì³âêàõ. Äîïîìîæè íàì Áîæå ùîá ³ íàäàë³ ìè ìîãëè â ìèð³ òà ëþáîâ³ â³äâ³äóþ÷è îäèí îäíîãî ñëóæèòè Ãîñïîäó íàøîìó ²ñóñó Õðèñòó.

²Ä²ÄÈÍÈ ÖÅÐÊÂÈ «ÍÀ ÑÊÀ˲» Ó ÌÈÐÃÎÐÎIJ  ñóáîòó 2 áåðåçíÿ 2013 ðîêó ñëóæ³ííÿ ïîì³ñíî¿ Ìèðãîðîäñüêî¿ öåðêâè «Íà ñêàë³», äå ïàñòîðîì Îëåêñàíäð Þð³éîâè÷ Ðîãî÷èé, â³äâ³äàëè ãîñò³.

• ÂÈÏÈÒÈ Ã²ÐÊÓ ×ÀØÓ Îáðàç ÷àø³ ñòðàæäàííÿ (ã³ðêî¿ ÷àø³) çóñòð³÷àºòüñÿ â ªâàíãå볿. Âæèâàºòüñÿ â³í ó çíà÷åíí³: ïåðåòåðï³òè âñ³ âèïðîáóâàííÿ, âñ³ íåïðèºìíîñò³, ÿêà á íå áóëà âàæêà ñïðàâà, âèêîíàòè ¿¿ äî ê³íöÿ (Ïñ. 74 (75): 9). • ÂÍÅÑÒÈ ÑÂÎÞ ËÅÏÒÓ Ëåïòà - öå äð³áíà ìîíåòà ó Ñòàðîäàâí³é Ãðåö³¿. Áàãàò³ ëþäè ÷àñòî æåðòâóâàëè ó ñêàðáíèöþ ªðóñàëèìñüêîãî õðàìó. Ùåäð³ âíåñêè áàãàòèõ, ÿê³ æåðòâóþòü, íå çìåíøóþ÷è ñâîãî ñòàòêó, ïðîòèñòàâëåí³ ñêðîìíîìó âíåñêó á³äíî¿ âäîâè. Âîíà â³ääàëà âñå, ùî ìàëà, - äâ³ ëåïòè (Ìê. 12:41-44).

ÑËÎÂÎÌ ² IJËÎÌ ÍÀÂ×ÀÍÍß Â ÏÎËÒÀ²

Á²Á˲ÉͲ ÂÈÑËÎÂÈ, ßʲ ÑÒÀËÈ ÊÐÈËÀÒÈÌÈ Íàøà ìîâà ñòຠá³äíîþ áåç ñò³éêèõ ñïîëó÷åíü, ñë³â-ôðàçåîëîã³çì³â, êðèëàòèõ âèðàç³â. ² íàâïàêè, áàãàòà íà íèõ ìîâà ñòຠâëó÷íîþ, äîðå÷íîþ, êðàñèâîþ. Çàâäÿêè êðèëàòèì âèðàçàì ìîæíà ñèëüí³øå âèñëîâèòè ñâîº ïî÷óòòÿ, äàòè ïðàâèëüíó îö³íêó, â³äïîâ³äü, äîñèòü âëó÷íó ³ êì³òëèâó. ² öüîãî òðåáà â÷èòèñÿ, îñîáëèâî ÷èòàþ÷è Ñâÿòå Ïèñàííÿ. Ñàìå âèâ÷àþ÷è Á³áë³þ, ìè ïîðèíàºìî â ìîðå îáðàçíî¿ ìîâè, çáàãà÷óºìî ñåáå, ñâîº ìîâëåííÿ, ðîçêðèâàºìî äëÿ ñåáå òàºìíèö³ ³ñòîð³¿, ðåë³ã³¿, á³áë³éíèõ ïðèò÷ ³ ïåðåêàç³â.

¹ 4 (153) Êâ³òåíü 2013 ð³ê

ªïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé ç ïîì³÷íèêîì ç ïèòàíü ì³ñ³¿ Âàëåð³ºì Þð³éîâè÷åì Âëà÷èãîþ òà ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Ïîëòàâùèí³ Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷ dzáðîâ ç ñàìîãî ðàíêó â³äïðàâèëèñÿ ç Ïîëòàâè äî Ìèðãîðîäà ùîá ïðîâåñòè ÷àñ ó ñï³ëêóâàíí³ ç áðàòàìè òà ñåñòðàìè.

Ãîñò³ òàêîæ ïîáóâàëè â öåé äåíü íà ñâÿò³ äèòÿ÷î¿ íåä³ëüíî¿ øêîëè, òà ïî ïîëóäí³ ïîñëóæèëè íà ç³áðàíí³ ïîì³ñíî¿ öåðêâè. Áîã ùåäðî ïîáëàãîñëîâèâ öå ñëóæ³ííÿ íà ÿêîìó âñ³ áàæàëè ïîñëóæèòè, õòî ï³ñíÿìè, õòî â³ðøàìè, à õòî ñöåíêàìè, à ñëóæèòåë³ - ãîñò³ ä³ëèëèñÿ Ñëîâîì òà ñâ³ä÷åííÿìè. Ïî çàâåðøåíí³ ñâÿòêîâîãî áîãîñëóæ³ííÿ âñ³õ ïðèñóòí³õ ðàçîì ïðèãîñòèëè ñîëîäîùàìè òà ÷àºì, à ä³òêè ÿêèõ áóëî íå ìåíøå ñ³ìèäåñÿòè ùåé îòðèìàëè ïîäàðóíêè. Ó êîæíîãî ïðèñóòíüîãî áóëà ìîæëèâ³ñòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ãîñòÿìè òà îòðèìàòè âè÷åðïí³ â³äïîâ³ä³ íà ñâî¿ ïèòàííÿ. Òîæ äîïîìîæè íàì Áîæå ³ íàäàë³ çàëèøàòèñÿ â³ðíèìè Òîá³ òà ç ÷åñòþ âèêîíóâàòè ñëóæ³ííÿ ÿêå Òè äîâ³ðèâ. Áëàãîñëîâè Ãîñïîäè Ïîëòàâùèíó.

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÍÀ ÏÎËÒÀÂÙÈͲ Ãîñïîäü ïî ñâî¿é âåëèê³é ìèëîñò³ áëàãîñëîâèâ öåðêâè Ïîëòàâùèíè ìàòè ñâ³é Ðåã³îíàëüíèé ̳ñ³îíåðñüêèé Êîëåäæ. Äðóãîãî áåðåçíÿ ó íüîìó ïðîéøëà 5 ÷åðãîâà ùîì³ñÿ÷íà ñåñ³ÿ. Ïîíàä òðè äåñÿòêè áðàò³â òà ñåñòåð ÿê³ áàæàþòü íàâ÷àòèñÿ òà øóêàþòü ï³çíàííÿ Ñëîâà òà âîë³ Áîæî¿ ïðèáóëè íà ñåñ³þ. Òåìîþ ö³º¿ ñåñ³¿ áóëî äóøåîï³êóíñòâî, à ñàìå ðîçãëÿäàëèñÿ òàê³ òåìè ÿê «âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â» òà «äîïîìîãà ó êðèçîâèõ ñèòóàö³ÿõ». Äëÿ âèêëàäàííÿ íà ö³é ñåñ³¿ áóëî çàïðîøåíî ñòàðøîãî ïðåñâ³òåðà ïî Æèòîìèðùèí³, äèðåêòîðà ²íñòèòóòó (Öåíòðó Õðèñòèÿíñüêî¿ Îñâ³òè), Îëåêñ³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à Çàáºë³íà, ÿêèé äî ï³çíüîãî âå÷îðà âèêëàäàâ ìàòåð³àë òà íàìàãàâñÿ äàòè âè÷åðïí³ â³äïîâ³ä³ íà âñ³ ïèòàííÿ ÿê³ âèíèêàëè ó ïðèñóòí³õ íà ñåñ³¿. ϳä ÷àñ íà-

â÷àííÿ â³ä÷óâàëàñÿ ñïðàãà ïðèñóòí³õ äî ï³çíàííÿ ³ñòèí Áîæèõ. Òîæ õàé Ãîñïîäü ³ íàäàë³ áëàãîñëîâèòü ñëóõà÷³â, ùîá ¿õíÿ ñïðàãà òà ðåâí³ñòü ïî Áîãîâ³ íå çãàñàëè.

Ìû î÷åíü ìàëî öåíèì òî, ÷òî íàì î÷åíü ëåãêî äîñòàëîñü.

Äëÿ âèêëàäàííÿ íà ö³é ñåñ³¿ ñòàðøèì ïðåñâ³òåðîì ïî Ïîëòàâùèí³ Àíäð³ºì Ñåðã³éîâè÷åì dzáðîâèì áóëî çàïðîøåíî ïàñòîðà öåðêâè "Õðèñòîñ äëÿ âñiõ" ìiñòà Ñóìè, Iâàíà Iâàíîâè÷à Ëåìàêà. Ïàñòîð âèêëàäàþ÷è ìàòåð³àë âèêëàäàâñÿ íà âñ³ ñòî, òîìó, ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñåñ³¿ áðàòè òà ñåñòðè ùå äîâãî çà ÷àøêîþ ÷àþ ñï³ëêóâàëèñÿ ç âèêëàäà÷åì òà îäèí ç îäíèì, íàìàãàþ÷èñü êðàùå çàñâî¿òè ïðî÷èòàíèé ìàòåð³àë, ùîá óêð³ïèòè â³ðó òà îòðèìàòè ñèëè äëÿ ñëóæ³ííÿ. Òî æ äîïîìîæè íàì Áîæå ³ íàäàë³ ðåâíî ñëóæèòè Òîá³ òà ïîêëàäàòè ñâîþ íàä³þ íà Òåáå. Íàñòóïíó ñåñ³þ íàçíà÷èëè íà äâàäöÿòå êâ³òíÿ, ³ âèêëàäàòè íà í³é çàïðîñèëè ïðåçèäåíòà Óêðà¿íñüêî¿ ªâàíãåëüñüêî¿ Òåîëîã³÷íî¿ Ñåì³íà𳿠Àíàòîë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à Ãëóõîâñüêîãî. Òîæ ëàñêàâî ïðîñèìî. Ìèêîëà ÑÒÀÐÓØÊÎ.

̲ѲÎÍÅÐÑÜÊÀ ÏίÇÄÊÀ  íåä³ëþ 17 áåðåçíÿ 2013 ðîêó çà ³í³ö³àòèâè ïîì³÷íèêà ºïèñêîïà ç ïèòàíü ì³ñ³¿ Âàëåð³ÿ Þð³éîâè÷à Âëà÷èãà òà çà îñîáèñòî¿ ï³äòðèìêè çàñòóïíèêà ºïèñêîïà Ìèõàéëà Ìèêîëàéîâè÷à Çàë³çíîãî áóëî îðãàí³çîâàíî ö³ëó ãðóïó áðàò³â äëÿ ïî¿çäêè â Ðóæèí.

Ç ñàìîãî ðàíêó áðàòè ç³áðàâøèñü ïî¿õàëè íà ðàíêîâå áîãîñëóæ³ííÿ â ïîì³ñíó öåðêâó «Ô³ëàäåëüô³ÿ», äå ïàñòîðîì Îëåêñàíäð Ôðàíöîâè÷ Áîðèìñüêèé ³ ïðèéíÿëè àêòèâíó ó÷àñòü ó ðàíêîâîìó áîãîñëóæ³íí³, ï³ñëÿ ÷îãî ìàëè õîðîøèé ÷àñ ó ñï³ëêóâàíí³. ² íà ê³íåöü òå äëÿ ÷îãî ïðèáóëè. Íà öåé äåíü áóëî çàïëàíîâàíî âèâàíòàæåííÿ áëîê³â ðàêóøíÿêó äëÿ áóä³âíèöòâà ïðèì³ùåííÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó. Âåëè÷åçíà âàíòàæ³âêà çàâàíòàæåíà áóä³âåëüíèìè áëîêàìè ïðèáóëà äëÿ âèâàíòàæåííÿ. Áðàòè ç ðàä³ñòþ òà â³ä÷óòòÿì òîãî ùî âîíè âèêîíóþòü âàæëèâó ì³ñ³þ ðàçîì ç Ðóæèíñüêèìè äðóçÿìè, äóæå àêòèâíî âçÿëèñÿ çà âèâàíòàæåííÿ. ² íå ìèíóëî áàãàòî ÷àñó ÿê ðîáîòó áóëî âèêîíàíî. ϳñëÿ ÷îãî áðàòè ðåâíî ìîëèëèñÿ äÿêóþ÷è òà ïðîñëàâëÿþ÷è Áîãà çà äîïîìîãó òà áëàãîñëîâåííÿ. ϳñëÿ ÷îãî âåñåë³ òà ùàñëèâ³ ïîâåðíóëèñÿ äî Áåðäè÷åâà.

Ñåðã³é ÒÊÀ×ÓÊ.


¹ 4 (153) Êâ³òåíü 2013 ð³ê

5

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

ÖÅ Ö²ÊÀÂÎ

²Ä²ÄÈÍÈ ÏÎËÒÀÂÙÈÍÈ

ÑÌÀ×ÍÎÃÎ!

ÔÀÊÒÈ ÏÐÎ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²

²Ä²ÄÈÍÈ ×ÓÒ²ÂÑÜÊί ÖÅÐÊÂÈ

ÏÅÐÖŲ ×ÎÂÍÈÊÈ Ç ÊÀÐÒÎÏËÅÞ

1. Ìàðêà áðèòàíñüêèõ ñïîðòèâíèõ àâòîìîá³ë³â AC Cobra çàïàòåíòóâàëà çâóê âèõëîïó ñâî¿õ ìàøèí. À âñå òîìó, ùî òåõí³÷íèé äèðåêòîð ö³º¿ êîìïàí³¿ ïåðåêîíàíèé, ùî çâó÷àííÿ âèïóñêíî¿ ñèñòåìè àâòîìîá³ëÿ – öå äðóãà ï³ñëÿ äèçàéíó õàðàêòåðèñòèêà, ùî âèçíà÷ຠ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ñïîðòèâíî¿ ìàøèíè, îñê³ëüêè ìàêñèìàëüíà øâèäê³ñòü ³ ðîçã³í ç ì³ñöÿ äî 100 êì / ãîä ó âñ³õ ïðèáëèçíî îäíàêîâ³. 2. ×è â³äîìî âàì, ùî ñïî÷àòêó ìîäåëü ÃÀÇ Ì-20 ïîâèííà áóëà íàçèâàòèñÿ íå «Ïîáåäà», à «Ðîäèíà». Îäíàê öþ íàçâó çì³íèëè ï³ñëÿ ³ðîí³÷íîãî ïèòàííÿ Ñòàë³íà: «Íó ³ ïî÷³ì ó íàñ áóäå Áàòüê³âùèíà?». 3. À ÷è çíàºòå âè, ùî ïåðø³ íîìåðí³ çíàêè ç’ÿâèëèñÿ íå íà àâòîìîá³ëÿõ, à íà ê³ííèõ åê³ïàæàõ? ² âæå ïîò³ì, êîëè ïî âóëèöÿõ ïî¿õàëè àâòîìîá³ë³, ¿õ òàêîæ ñòàëè íóìåðóâàòè. Íàéïåðø³ àâòîìîá³ëüí³ çíàêè áóëè âèäàí³ â Ìþíõåí³ (ͳìå÷÷èíà) â 1899 ðîö³. Äàë³ áóëè Ïàðèæ – â 1900 ð., Íüþ-Éîðê – â 1901 ð. ³ Ëîíäîí – â 1903 ð. Ïåðøèé àâòîìîá³ëüíèé çíàê â Ðîñ³¿ áóâ âèäàíèé â 1904 ðîö³ â Ðèç³, à íå â Ìîñêâ³ ³ íå â ÑàíêòÏåòåðáóðç³. À îñü ïî÷àòîê áóêâåíèì ñèìâîëîì íà íîìåðíèõ çíàêàõ ïîêëàäåíî â 1901 ðîö³ â Áåðë³í³, êîëè ì³ñöåâèé êîìåðñàíò Ðóäîëüô Õåðöîã, ùîá çðîáèòè ñþðïðèç ñâî¿é äðóã³é ïîëîâèí³ Èîãàííå Àíêîð, ïîïðîñèâ äîçâîëó ó ì³ñüêî¿ âëàäè ïîñòàâèòè íà íîìåðíîìó çíàêó ïåðåä öèôðàìè ³í³ö³àëè äðóæèíè.

4. Äî ðå÷³, ðàäÿíñüê³ «Æèãóë³» ïî÷àëè ïðîäàâàòè çà êîðäîíîì ï³ä áðåíäîì «Ëàäà» óíàñë³äîê ñï³âçâó÷÷ÿ ïåðøî¿ íàçâè ôðàíöóçüêîþ, ³òàë³éñüêîþ òà ³ñïàíñüêîþ ìîâàìè ç³ ñëîâîì «æèãîëî». 5. Áðèòàíñüêà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ Churchill ç’ÿñóâàëà, ùî ïðÿìîòî÷íèé ãëóøèòåëü íå ò³ëüêè ï³äâèùóº ïîòóæí³ñòü àâòîìîá³ëÿ â ñåðåäíüîìó íà 5%, à é ïîã³ðøóº ñëóõ âîä³ÿ íà 2-3% çà ð³ê åêñïëóàòàö³¿. 6. Íàéäîâøà àâòîìîá³ëüíà ïðîáêà äîâæèíîþ áëèçüêî 200 êì áóëà çàô³êñîâàíà ì³æ Ïàðèæåì ³ Ëåîíîì íà ôðàíöóçüê³é àâòîñòðàä³ â 1980 ðîö³.²íøà, òðîõè êîðîòøà ïðîáêà óòâîðèëàñÿ â 1993 ðîö³ áëèçüêî Ãàìáóðãà. ¯¿ äîâæèíà ñêëàëà 180 êì. 7. ϳñëÿ ïîëüîòó â êîñìîñ Þð³é Ãàãàð³í áóâ íàãîðîäæåíèé ÷îðíîþ «Âîëãîþ» ç íîìåðàìè 12-04 ÞÀà (äàòà ïîëüîòó òà ³í³ö³àëè). Ïðè÷îìó áóêâè áóëè çàêîííî çðîáëåí³ â³ä ³íäåêñó Ìîñêîâñüêî¿ îáëàñò³ äå çíàõîäèëîñÿ Çîðÿíå ì³ñòå÷êî – ÞÀ. Ó íàñòóïíèõ êîñìîíàâò³â íà ³ìåííèõ ìàøèíàõ çáåðåãëèñÿ áóêâè ÞÀÃ, à öèôðàìè òàêîæ ïîçíà÷àëàñÿ äàòà ïîëüîòó. 8. Åêñïîðòíà íàçâà àâòîìîá³ëÿ Ëàäà Êàëèíà äëÿ Ô³íëÿí䳿 – Lada 119, òàê ÿê â ïåðåêëàä³ ç ô³íñüêîãî Kalina çíà÷èòü òð³ñê, ãóðê³ò, äåðåí÷àííÿ ³ ñòóê³ò. 9.  ðåæèì³ ôîðñàæó íà íàéâèùèõ îáîðîòàõ äâèãóíà, ïîðÿäêó 7000 îáìèí, âèõëîïí³ ãàçè àâòîìîá³ëÿ Aston Martin Vantage ÷óòíî çà 6 ê³ëîìåòð³â. 10. Íàñòðîéêîþ çâóêó âèõëîïó Audi RS4 çàéìàëèñÿ ôàõ³âö³ ïðîôåñ³éíî¿ çâóêîçàïèñíî¿ ñòó䳿. Çà âñ³ìà êàíîíàìè, â³äïðàöüîâàí³ ãàçè ñïîðòèâíèõ ìàøèí, ïîâèíí³ çâó÷àòè òàê: ãëèáîêèé áàñ âíèçó, ñèëüíèé òåíîð â ñåðåäèí³ ³ åêñöåíòðè÷íå ñîïðàíî âãîð³. ϳñëÿ çàïèñó çâóêîðåæèñåð çàóâàæèâ, ùî âèõëîïíà òðóáà – àæ í³ÿê íå îñòàííÿ äåòàëü â àâòîìîá³ë³, òîìó ùî ñàìå ÷åðåç öåé äóõîâèé ³íñòðóìåíò àâòîìîá³ëü çíàõîäèòü ãîëîñ.

Äæåðåëî: proyse.org.ua

Ç ðàííüîãî ðàíêó â íåä³ëþ ãàðíî ñâ³òèëî âåñíÿíå ñîíå÷êî ³ í³áè çàïðîøóâàëî ëþäåé ïðîñèíàòèñÿ òà éòè íà áîãîñëóæ³ííÿ.

Çàäîâãî äî ïî÷àòêó íåä³ëüíîãî ñëóæ³ííÿ 3 áåðåçíÿ 2013 ðîêó ïî÷àëè ïðèõîäèòè áðàòè òà ñåñòðè äî ïðèì³ùåííÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, ÿêèé äî ðå÷³ çíàõîäèòüñÿ â ñàì³ñ³íüêîìó öåíòð³ ì³ñòå÷êà ×óòîâî íà Ïîëòàâùèí³.

Ïåðåä ïî÷àòêîì íåä³ëüíîãî áîãîñëóæ³ííÿ äî öåðêâè ïðèáóâ ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Ïîëòàâùèí³ Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷ dzáðîâ, à ç íèì òàêîæ ç Áåðäè÷åâà ïðèáóâ â³äâ³äàòè áðàò³â òà ñåñòåð ºïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé òà éîãî ïîì³÷íèê ç ïèòàíü ì³ñ³¿ Âàëåð³é Þð³éîâè÷ Âëà÷èãà. Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ãîäèí áðàòè òà ñåñòðè ðàçîì ñëóæèëè Áîãó ï³ñíÿìè, ìîëèòâàìè òà Ñëîâîì Áîæèì. ×åðåç âóñòà ñëóæèòåë³â Áîã íàâ÷àâ òà âò³øàâ Ñâîþ Öåðêâó. Ïî çàâåðøåíí³ ñëóæ³ííÿ âñ³ ðåâíî äÿêóâàëè Áîãà òà ïðîñèëè Éîãî ëàñêè òà ìèëîñò³ íà ïîäàëüø³ äí³ æèòòÿ. Íàïîâíåí³ ìèðîì òà ëþáîâ'þ, áðàòè òà ñåñòðè íå áàæàëè ðîçõîäèòèñÿ, ³ ùå äîâãî ñï³ëêóâàëèñÿ òà ä³ëèëèñÿ ñâî¿ìè ïåðåæèâàííÿìè.

ÑËÓƲÍÍß ÖÅÐÊÂÈ «ËÞÁΠÕÐÈÑÒÀ» ϳñëÿ ñëóæ³ííÿ â ×óò³âñüê³é õðèñòèÿíñüê³é öåðêâ³, ïîâåðíóëèñÿ äî Ïîëòàâè. Íà áîãîñëóæ³ííÿ äî öåðêâè «Ëþáîâ Õðèñòà» ïðèáóâ ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Ïîëòàâùèí³ Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷ dzáðîâ, à ç íèì òàêîæ ç Áåðäè÷åâà ïðèáóâ â³äâ³äàòè áðàò³â òà ñåñòåð ºïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé òà éîãî ïîì³÷íèê ç ïèòàíü ì³ñ³¿ Âàëåð³é Þð³éîâè÷ Âëà÷èãà. Ãîñò³ ïðèáóëè äî îðåíäîâàíîãî öåðêâîþ ïðåêðàñíîãî ïðèì³ùåííÿ äå ùå çàäîâãî äî ïî÷àòêó íåä³ëüíîãî ñëóæ³ííÿ ãðóïà ïðîñëàâëåííÿ âæå ñëàâèëè Áîãà òà ïðèâ³òíî çóñòð³÷àëè âñ³õ ùî ïðèáóâàëè íà ñëóæ³ííÿ. Ñëóæèòåë³-ãîñò³ ïîñëóæèëè Ñëîâîì, äàâøè íàñòàíîâè òà çàñòåðåæåííÿ, à òàêîæ ñòàëè ó÷àñíèêàìè òà¿íñòâà Ò³ëà ³ Êðîâ³ Õðèñòà. Áî ñàìå â öåé ÷àñ ïîì³ñíà öåðêâà ïðîâîäèëà ñëóæ³ííÿ ïðè÷àñòÿ. Öå

áóëî äóæå îñîáëèâå ñëóæ³ííÿ íà ÿêîìó áóëà â³ä÷óòíà ïðèñóòí³ñòü Ñâÿòîãî Äóõà òà ñèëè Áîæî¿, ³ âñ³ ïðèñóòí³ ìîãëè íàñîëîäæóâàòèñÿ ñï³âîì ïðåêðàñíîãî öåðêîâíîãî õîðó, à òàêîæ ðàçîì ç³ âñ³ìà ïðèñóòí³ìè âåëè÷àòè òà ïðîñëàâëÿòè Òâîðöÿ.

ÑËÓƲÍÍß Â ÖÅÐʲ «ÁÐÀÒÍß ËÞÁλ

Ó ï³ñò ìîæíà ïðèãîòóâàòè îðèã³í à ë ü í ó ò à ö ³ ê à âó ä ð ó ã ó ñ ò ð à â ó ç îâî÷³â. Óëþáëåí³ ãðèáî÷êè äîäàóòü ö³é ñòðàâ³ îñîáëèâîãî ñìàêó. Ïðèãîòóéòå – íå ïîøêîäóºòå!

²íãðå䳺íòè: ïåðåöü ñîëîäêèé - 2 øò êàðòîïëÿ â³äâàðíà (ñåðåäíÿ) - 4 øò øàìï³íüéîíè - 6 øò öèáóëÿ ð³ï÷àñòà - 1 øò ìàéîíåç ï³ñíèé - 1 ñò. ë. ðîñëèííà îë³ÿ ñ³ëü ñïåö³¿ çà ñìàêîì Ñïîñ³á ïðèãîòóâàííÿ: 1. Öèáóëþ ³ ïå÷åðèö³ äð³áíî ð³æåìî, îáñìàæóºìî â ðîñëèíí³é î볿. Ïàðó ãðèá³â çàëèøàºìî äëÿ ïðèêðàñè. 2. Ïåðåöü ðîçð³çàºìî âçäîâæ íàâï³ë, âèäàëÿºìî ñåðöåâèíó ³ íàñ³ííÿ. 3. Ç êàðòîïë³ ðîáèìî ïþðå, ùîá íå áóëî ñóõóâàòèì äîäàºìî ï³ñíèé ìàéîíåç. Äîäàºìî ñìàæåíó öèáóëþ ç ãðèáàìè, ñ³ëü, ñïåö³¿ çà ñìàêîì. 4. Ïåðö³ óêëàäàºìî íà çìàùåíå ìàñëîì äåêî ³ ôàðøèðóºìî ïþðå. Çâåðõó âäàâëþºìî ñêèáî÷êè ãðèá³â äëÿ ïðèêðàñè. 5. Çàï³êàºìî â äóõîâö³ ïðè 200 ãð. 15-20 õâèëèí.

ÃËÀÇÓÐÎÂÀͲ ÂÎËÎÑÜʲ ÃÎвØÊÈ Âè íàâ³òü íå óÿâëÿºòå, íàñê³ëüêè öå ñìà÷íî! Ãîð³øêè âèõîäÿòü ñîëîäêîñ î ëî í ³ , ò ð î õ è ã î ñ ò ð å í ü ê ³ . Ä î á ð å ï³ä³éä óòü äî øàìïàíñüêîãî ³ âèíà. Ìîæíà ïðèêðàøàòè òàêèìè ãîð³øêàìè ñòðàâè, ñàëàòè.

Ðàíêîâå íåä³ëüíå Áîãîñëóæ³ííÿ ïîì³ñíî¿ Ïîëòàâñüêî¿ öåðêâè «Áðàòíÿ ëþáîâ» ùî â ðàéîí³ «Äóáëÿíùèíà» â³äâ³äàâ ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³, äèðåêòîð ²íñòèòóòó (öåíòðó õðèñòèÿíñüêî¿ îñâ³òè) Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ Çàáºë³í.

Ïàñòîð ïîä³ëèâñÿ Ñëîâîì Áîæèì òà íàãîëîñèâ çã³äíî Ñëîâà Áîæîãî íà íå-

îáõ³äí³ñòü ïðàö³ ç ä³òüìè òà ñëóæ³ííÿ ä³òÿìñèðîòàì. À òàêîæ ñëóæèòåëü ïðîïîâ³äóâàâ íà òåìó áëàãî÷åñòÿ íà ï³äñòàâ³ ïîñëàííÿ àïîñòîëà ßêîâà 1:27 : «×èñòå ³ íåïîðî÷íå áëàãî÷åñòÿ ïåðåä Áîãîì ³ Îòöåì îöå: çãëÿíóòèñÿ íàä ñèðîòàìè òà âäîâèöÿìè â óòèñêàõ ¿õí³õ, ñåáå áåðåãòè ÷èñòèì â³ä ñâ³òó». Ïàñòîð òà âñ³ ïðèñóòí³ íà íåä³ëüíîìó áîãîñëóæ³íí³ áðàòè òà ñåñòðè ùèðî òà ñåðäå÷íî äÿêóâàëè Áîãà òà ãîñòÿ-ñëóæèòåëÿ çà ïðåêðàñíå Ñëîâî äëÿ íèõ. Òîæ íåõàé äîïîìîæå íàì Ãîñïîäü ïðèñëóõàòèñÿ äî éîãî Ñëîâà òà Éîãî íàñòàíîâè.

²Ä²ÄÈÍÈ ÖÅÐÊÂÈ «ÃÎËÎÑ ²ÑÒÈÍÈ»  ïåðøó íåä³ëþ áåðåçíÿ ïîì³ñíà Ïîëòàâñüêà öåðêâà «Ãîëîñ ³ñòèíè» çà çâè÷àºì ñâî¿ì ïðîâîäèòü ñëóæ³ííÿ ñïîìèíó ñìåðò³ Ãîñïîäíüî¿. Íà öåé ðàç òàêîæ áðàòè òà ñåñòðè ïðèãîòóâàëèñÿ äî ñïîìèíó. Âåëèêîþ ðàä³ñòþ äëÿ íèõ ñòàâ ïðè¿çä äî íèõ íà íåä³ëüíå ï³ñëÿîá³äíº ñëóæ³ííÿ ãîñòÿ ç Áåðäè÷åâà. Ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³ Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ Çàáºë³í ïåðåáóâàþ÷è íà Ïîëòàâùèí³ ïî ïðè÷èí³ òîãî ùî â ñóáîòó ïðîâîäèâ ÷åðãîâó ñåñ³þ â ì³ñöåâîìó ì³ñ³îíåðñüêîìó êîëåäæ³ ïîáàæàâ â³äâ³äàòè áðàò³â òà ñåñòåð ñàìå ö³º¿ ïîì³ñíî¿ öåðêâè. Éîãî ðàäî çóñòð³ëè òà ïîïðîñèëè ïîä³ëèòèñÿ Ñëîâîì Áîæèì òà íàñòàíîâàìè Ãîñïîäí³ìè, ï³ñëÿ ÷îãî áóëî çâåðøåíî ñëóæ³ííÿ õë³áîïåðåëîìëåííÿ. Áðàòè òà ñåñòðè ùèðî äÿêóâàëè Áîãà çà

âñå ³í ðîáèòü â ¿õ æèòò³ òà ïðîñèëè ³ íàäàë³ áëàãîñëîâèòè ¿õ. Íåõàé æå äîïîìîæå íàì Ãîñïîäü ùîá ³ íàäàë³ ìè ìîãëè ðàäî çóñòð³÷àòè îäèí îäíîãî òà ðàçîì ñëóæèòè Ãîñïîäåâ³ íàøîìó ²ñóñó Õðèñòó.

Íå íóæíî îæèäàòü, êîãäà Ãîñïîäü ïåðåñåëèò òåáÿ â íåáåñà. Ëó÷øå ñðàçó ïåðåñåëèòü íåáåñà â ñâî¸ ñåðäöå.

²íãðå䳺íòè: Ãîð³õè âîëîñüê³ (ïîëîâèíêè) - 200 ã Ìåä (òåìíèé) - 1/3 ñêë. Ñîºâèé ñîóñ - 3 ñò. ë. Ïåðåöü ÷èë³ (êðàùå â ìëèíêó) Ãîð³õ ìóñêàòíèé (íà ê³í÷èêó íîæà) Îë³ÿ ñîíÿøíèêîâà (äëÿ çìàùóâàííÿ) Ñïîñ³á ïðèãîòóâàííÿ: 1. Ïðèãîòóâàòè ãîð³õè. Öå ìàþòü áóòè âåëèê³, ð³âí³ ïîëîâèíêè. 2. Çì³øàòè ìåä ³ ñîºâèé ñîóñ. Íàãð³òè, àëå íå äî êèï³ííÿ. 3. Ïðèïðàâèòè ïåðöåì ÷èë³ (êðàùå áðàòè ïëàñò³âö³ â ìëèíêó), ìóñêàòíèì ãîð³õîì, êàðäàìîíîì (â çîâñ³ì ñïðîùåíîìó âàð³àíò³ ìóñêàòíèé ãîð³õ ³ êàðäàìîí ìîæíà íå äîäàâàòè, õî÷à ñìàê âæå íå òîé). Äîäàòè âîëîñüê³ ãîð³õè. 4. Äîâåñòè äî êèï³ííÿ. Äàòè ïîêèï³òè 5 õâèëèí. Ïîì³øóâàòè 5. Äåêî çàñòåëèòè ôîëüãîþ ³ çìàñòèòè ¿¿ äîáðå ìàñëîì. 6. Âèêëàäàºìî ãàðÿ÷³ ãîð³øêè íà ôîëüãó. ßêùî ëþáèòå ãîñòðåíüêå, ìîæíà ùå äîäàòè ïåðöþ ÷èë³. 7. Âèï³êàºìî â ðîç³ãð³ò³é äî 160 ãðàäóñ³â äóõîâö³ 7-8 õâèëèí. 8. Îáîâ'ÿçêîâî äèâèìîñÿ, ùîá ãîð³õè íå ï³äãîð³ëè. 9. Çí³ìàºìî ç ôîëüãè. 10. Âèêëàäàºìî íà òàð³ëî÷êó.

Äæåðåëî: gotuemo.com

Ó íîìåð³ âèêîðèñòàí³ àôîðèçìè Âîëîäèìèðà Êîäåáñüêîãî (ì.Ëóöüê).


6

ªâàíãåëüñüêà Åâàíãåëüñüêà Íèâà ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓƲÍÍß

ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ: Öåðêâà «Õë³á æèâèé» ì. Êîðîñòèø³â, âóë. Ëåí³íà, 23. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Â³ôºçäà» ì. Æèòîìèð, âóë. Øåëóøêîâà, 77 (ÄÊ «ÓÒÎû). Íåä³ëÿ 15.00. Öåðêâà «Íîâå Æèòòÿ» ð-í Êîðîñòèø³âñüêèé, ñ. Ãëèáî÷îê, âóë. Öåíòðàëüíà, 19. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðóæèí, âóë. Êîîïåðàòèâíà, 22. Íåä³ëÿ 10.00, Öåðêâà «Â³äêðèòå ñåðöå» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. Îçàä³âêà, âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 2. Íåä³ëÿ 10.00.

²Ä²ÄÈÍÈ ÏÎËÒÀÂÙÈÍÈ

²Ä²ÄÈÍÈ ÖÅÐÊÂÈ «ÕÐÈÑÒÎÑ ÄËß ÂѲջ Äóæå îñîáëèâèì òà ðàä³ñíèì äëÿ áðàò³â òà ñåñòåð Ïîëòàâñüêî¿ öåðêâè «Õðèñòîñ äëÿ âñ³õ» áóëî ï³ñëÿîá³äíº íåä³ëüíå áîãîñëóæ³ííÿ. Áî çàâ³òàëè äî íèõ íå ò³ëüêè ãîñò³ ³ç Áåðäè÷åâà ºïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé ç ñâî¿ì ïîì³÷íèêîì ç ïèòàíü ì³ñ³¿ Âàëåð³ºì Þð³ºâè÷åì Âëà÷èãîþ ÿê³ ñëóæèëè Ñëîâîì òà ñâ³ä÷åííÿìè, àëå òàêîæ ïðèáóâ íà íåä³ëüíå áîãîñëóæ³ííÿ âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ̳æíàðîäíî¿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ãëîáàëüíå ñïðèÿííÿ – Óêðà¿íà» ²ãîð Ïåòðîâè÷ Ãðèøàºâ. ³í ïîä³ëèâñÿ ñâ³ä÷åííÿìè ëþáîâ³ Áîæî¿, ÿêà áóëà ïðîÿâëåíà ÿê äî öåðêîâ Óêðà¿íè òàê ³ äëÿ ¿õ ì³ñ³îíåð³â ÿê³ ïðàöþþòü íà òåðåíàõ âåëè÷åçíî¿ àëå ñòðàøåííî á³äíî¿ êðà¿íè ²íä³ÿ.

Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ï.Êîìóíè, 58. Íåä³ëÿ 10.00, ñåðåäà 16.00. Öåðêâà «Âåëèêîãî äîðó÷åííÿ Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ñàáóðîâà, 92. Íåä³ëÿ 10.00. Öåðêâà «Â³ôàí³ÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ìåòàë³ñò³â, 55. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Âåô³ëü» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. ϳäãîðîäíº, âóë. Ìèðó, 28. Íåä³ëÿ 9.00, 15.00. Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðîìàí³â, âóë. Øåâ÷åíêà, 171. Íåä³ëÿ 15.00. Öåðêâà «Â³äðîäæåííÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ï.Êîìóíè, 58. Íåä³ëÿ 14.00. Öåðêâà «Ïðåîáðàæåííÿ» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. Îáóõ³âêà, âóë. Ìèðó, 38. Íåä³ëÿ 9.00, ñåðåäà 9.00, ï’ÿòíèöÿ 19.00. Öåðêâà «Âîçíåñ³ííÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ïåðåìîãè 2 (áóäèíîê äëÿ ïðèñòàð³ëèõ) Íåä³ëÿ 10.00. ñóáîòà 10.00.

Ðåïîðòàæ ç Ïîëòàâùèíè ï³äãîòóâàâ Ñåðã³é ÒÊÀ×ÓÊ.

ÏÎIJß

ƲÍÎ×À ÇÓÑÒв×-ÑϲËÊÓÂÀÍÍß Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â 15 òà 16 áåðåçíÿ 2013 ðîêó íà ï³äñòàâ³ Ñëîâà: «À â³ðà òî ï³äñòàâà ñïîä³âàíîãî, äîêàç íåáà÷åíîãî». (ªâð. 11.1), ïðîéøëà çóñòð³÷-ñï³ëêóâàííÿ äëÿ æ³íîê. Íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ çàéíÿò³ñòü, òà íåãîäó ÿêà íàìàãàëàñÿ í³áè çàïåðå÷èòè çáèðàòèñÿ ñåñòðàì ðàçîì. Ðâàâ ñèëüíèé â³òåð, ïîñèëèâñÿ ìîðîç, òà ïî÷àâ ïàäàòè ñí³ã, ³ í³áè â ÿêîìóñü ô³ëüì³ ïî÷àëî õóðäåëèòè, ³ íàâ³òü ìàéæå íà ãîäèíó âèìêíóëîñÿ ñâ³òëî. Áóëî ö³êàâî áà÷èòè, ùî í³õòî ç ïðèñóòí³õ íå õâèëþâàâñÿ ç òîãî ïðèâîäó, à øâèäåíüêî çàñâ³òèëè ñâ³÷êè ³ ìåí³ íà ìèòü çäàëîñÿ ùî íàâ³òü äîáðå, ùî â³ä³ìêíóëè ñâ³òëî. Àëå öå íå ãîëîâíå. Âïðîäîâæ äâîõ äí³â äî ï³çíüîãî âå÷îðà ñåñòðè ÿê³ çíàéøëè äëÿ ñåáå ìîæëèâ³ñòü

Öåðêâà ժ ì. Áåðäè÷³â, âóë. Âîéêîâà, 63 Íåä³ëÿ 9.00 Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» îáë. Æèòîìèðñüêà, ñìò. ×óäí³â, ïðîâ. Ïóøê³íà, 1. Íåä³ëÿ 12.00. ²ÍÍÈÖÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ: Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í Ïîãðåáèùåíñüêèé ñ. Î÷åðåòíÿ, âóë. Çàë³çíè÷íà 37 Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ì. ³ííèöÿ, âóë. Âàòóò³íà, 13 Íåä³ëÿ 10.00, 18.00, â³âòîðîê 19.00, ï’ÿòíèöÿ 19.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ì. ²ë³íö³, âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 1 Íåä³ëÿ 10.00, 17.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í ²ëë³íåöüêèé, ñ. Ñîðîêà Íåä³ëÿ 10.00, 17.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í Êîçÿòèíñüêèé, ñ. Òåðí³âêà Íåä³ëÿ 14.00, Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ», ð-í Êîçÿòèíñüêèé, ñ. Êàøïåð³âêà, âóë. ˳ñîâà, 33. Íåä³ëÿ 10.00

ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ ² ÂÈÄÀÂÅÖÜ: Æèòîìèðñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ Ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ ÕªÂ. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: Ïåòðî Çàë³çíèé. ³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð: Àíäð³é Áîðîä³í.

Áðàò ñëóæèòåëü-ì³ñ³îíåð ïîêàçàâ áàãàòî ñëàéä³â òà çâåðíóâñÿ ç³ ñëîâàìè ïîäÿêè äàí³é ïîì³ñí³é öåðêâ³, òàê ÿê âîíè ïðèéìàþòü àêòèâíó ó÷àñòü ó òîìó ùîá á³äí³ ëþäè â ²í䳿 îòðèìàëè îä³ÿëà, ÿê³ çàêóïëÿº ³ äîñòàâëÿº äëÿ íèõ ðàçîì ç â³ñòêîþ Ñïàñ³ííÿ îðãàí³çàö³ÿ î÷îëþâàíà áðàòîì Ãðèøàºâèì. Òîæ âñ³ì ðàçîì áóëî çà ùî äÿêóâàòè Áîãà òà ïðîñèòè Éîãî ëàñêè òà áëàãîñëîâåííÿ íà ïîäàëüøó ïðàöþ òà ñëóæ³ííÿ.

³ ïðèáóëè äî Áåðäè÷åâà â ïðèì³ùåííÿ ²íñòèòóòó (öåíòðó õðèñòèÿíñüêî¿ îñâ³òè) ñï³ëêóâàëèñÿ òà ìîëèëèñÿ, ïðîñëàâëÿþ÷è Ãîñïîäà. Îðãàí³çóâàëà öåé çàõ³ä ïîì³÷íèê ºïèñêîïà ç ïèòàíü æ³íî÷îãî ñëóæ³ííÿ Îëåíà Ìèêîëà¿âíà Ñèëêà, ÿêà çðîáèëà âñå â³ä íå¿ çàëåæíå ùîá ï³âñîòí³ ñåñòåð: äðóæèíè ñëóæèòåë³â òà ë³äåðè æ³íî÷îãî ñëóæ³ííÿ ç³áðàëèñÿ íà ñï³ëêóâàííÿ òà ìîëèòâó. Ïðèáóëà òàêîæ íà ñï³ëêóâàííÿ ³ Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà Ãëóõîâñüêà ÿêà áóëà çàïðîøåíà áóòè ñï³êåðîì.  ñåñòåð áóëî ùî ðîçïîâ³ñòè îäíà îäí³é òà ïîä³ëèòèñÿ íàáîë³ëèì, òîìó ùî äóæå âäàëî âèáðàíà òåìà. Òåìà â³ðè ñüîãîäí³ º äóæå àêòóàëüíîþ òà äóæå â÷àñíîþ. Áóëî çà ùî ìîëèòèñÿ, ³ áóëî ïðî ùî ñï³ëêóâàòèñÿ. Î÷³ ñåñòåð ñÿÿëè â³ä ðàäîñò³ êîëè âîíè âèõî-

äèëè ä³ëèòèñÿ ïåðåæèòèì òà äîïîìàãàëè îäíà îäí³é çíàéòè øëÿõ ùîá óêð³ïèòè ñâîþ â³ðó ³ ñë³äóâàòè çà Ãîñïîäîì. Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà â ñâîþ ÷åðãó äîïîìàãàëà äàþ÷è ïðîôåñ³éí³ ïîðàäè íà ï³äñòàâ³ Ñëîâà Áîæîãî.  ñóáîòó ç ðàíêó äî ñåñòåð çàâ³òàâ ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³ Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ Çàáºë³í, ÿêèé ïðèâ³òàâøè ñåñòåð çâåðíóâñÿ äî íèõ ç äåê³ëüêîìà òåêñòàìè ³ç ñëîâà Áîæîãî ÿê³ òàêîæ ãîâîðèëè ïðî â³ðó. Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà âñ³ì ùî â³äáóâàëîñÿ íàïðîøóºòüñÿ âèñíîâîê: ÿêùî º â³ðà òî í³ÿê³ ïîãîäí³ óìîâè íå ìîæóòü çàâàäè ïðîñëàâëÿòè Áîãà.

Òîæ íåõàé äîïîìîæå íàì Ãîñïîäü ùîá ³ íàäàë³ ìè ìîãëè ïðîâîäèòè òàê³ çóñòð³÷³ ³ áóëè ðàä³ñíèìè òà ùàñëèâèìè. Äîïîìîæè íàì Áîæå. Àë³íà ÂÎËÈÍÅÖÜ.

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÆÒ ¹ 258 Âèõîäèòü ùîì³ñÿ÷íî. Äðóêóºòüñÿ íà ïîæåðòâè ÷èòà÷³â. Çà çì³ñò òà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ¿¿ àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯: 13303 Æèòîìèðñüêà îáë, ì. Áåðäè÷³â 3,à/ñ 14 e-mail: openheart65@mail.ru www.zhitomir.ufcu.com.ua

¹ 4 (153) (138) Êâ³òåíü 2013 2011 ð³ê

ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÈÉ ÃÓÌÎÐ Ààðîí, áóëî÷íèê ïîìîëèëñÿ Áîãó è ïîïðîñèë ó Íåãî óäà÷íîé òîðãîâëè. Ïîòîì îí ïîñìîòðåë â îêíî è óâèäåë íèùåãî, ñòîÿùåãî íà êîëåíÿõ. Îí âûøåë èç áóëî÷íîé è ñïðîñèë: – ×òî òû äåëàåøü, áðàòåö? – Ïðîøó ó Áîãà íåìíîæêî äåíåã – îòâåòèë òîò. – È ñêîëüêî æå òû ïðîñèøü? – Äà ðóáëåé äåñÿòü… – Âîò òåáå ïÿòíàäöàòü è... íå îòâëåêàé Åãî! – ñêàçàë áóëî÷íèê. Áðàò ñèäèò â îôèñå è, ïîêà åãî íèêòî íå îòâëåêàåò, íà÷èíàåò ìîëèòüñÿ. Óæå ïî÷òè çàâåðøèë ìîëèòâó, êàê âäðóã çàçâîíèë òåëåôîí. Áðàò áåðåò òðóáêó è âìåñòî ïðèâû÷íîãî «Àëëî?» ñëó÷àéíî ïðîèçíîñèò «Àëëèëóéÿ!». Íà òîì êîíöå òðóáêè ïîñëûøàëèñü êîðîòêèå ãóäêè… Îòåö ðàññêàçûâàåò äåòÿì èñòîðèþ ãðåõîïàäåíèÿ Àäàìà è Åâû: – Ïîñëå òîãî, êàê Àäàì è Åâà ñúåëè çàïðåòíûé ïëîä ñ äåðåâà, ëþäè ñòàëè óìèðàòü. – Ïàïà, à ÿ çíàþ, ïî÷åìó îíè ñòàëè óìèðàòü! – Ïî÷åìó? – Îíè çàáûëè åãî âûìûòü! Õðèñòèàíèí, ïåðåä òåì, êàê ñúåñòü êîòëåòó, íà÷èíàåò ìîëèòüñÿ, à â êîíöå ãîâîðèò: – Ìèêðîáû, ÿ ïîâåëåâàþ âàì óéòè èç ýòîé êîòëåòû! È âäðóã êîòëåòû íå ñòàëî! Õðèñòèàíèí áûë øîêèðîâàí: åñòü-òî îõîòà! Îí, íå ðàñòåðÿâøèñü, îïÿòü âîñêëèöàåò: – Ýé, ìèêðîáû, ÿ ïîâåëåâàþ âàì âåðíóòüñÿ! Óäèâèòåëüíî, íî êîòëåòà ïîÿâèëàñü îïÿòü… Îí, ïî÷åñàâ çàòûëîê, ãîâîðèò: – À òåïåðü, ìèêðîáû, óìðèòå â ýòîé êîòëåòå! Ðàññêàçûâàëè, ÷òî â Ñîâåòñêîå âðåìÿ â îäíîì ãîðîäå ðåøèëè ïðîâåñòè àãèòàöèîííîå ñîáðàíèå ïðîòèâ âåðû â Áîãà. Ñîáðàëè íàðîä, âûáðàëè ïðåçèäèóì ñîáðàíèÿ, ïðèåõàë ëåêòîð.  ïðåçèäèóìå áûë îäèí ÷åëîâåê, êîòîðûé õðîìàë è îïèðàëñÿ íà êëþêó. Ëåêòîð äîëãî óáåæäàë ëþäåé, ÷òî Áîãà íåò, è â êîíöå ñâîåé ðå÷è, êàê ñàìîå âåñêîå äîêàçàòåëüñòâî, ñêàçàë: – Åñëè Áîã åñòü, ïóñòü Îí ñåé÷àñ ìåíÿ óäàðèò! Òóò âñòàåò ÷åëîâåê èç ïðåçèäèóìà ñ êëþêîé, è óäàðÿåò ëåêòîðà ýòîé êëþêîé ïî ñïèíå. Âñå â îöåïåíåíèè, ëåêòîð â øîêå. Óäàðèâøåãî ñïðàøèâàþò: – Òû ÷òî? Çà÷åì òû åãî óäàðèë? Îí îòâå÷àåò: – Ïîêà ñëóøàë ëåêöèþ, Áîã ìíå ñêàçàë ïðî ëåêòîðà: – À ñåé÷àñ îí çàõî÷åò, ÷òîáû åãî êòî-íèáóäü ïîáèë. Óäàðü åãî! - ß è óäàðèë… Ìàëåíüêèé ìàëü÷èê ìîëèòñÿ: – Ãîñïîäè, áëàãîñëîâè áîðùèê, êàðòîøå÷êó, à êîìïîòèê íå íàäî, ÿ åãî íå áóäó... Èñòî÷íèê: www.invictory.org

Äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó. Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â , ïîñèëàííÿ íà «ªÍ» îáîâ ÿçêîâå. ϳäïèñàíî äî äðóêó 1.04.2013ð. ³ääðóêîâàíî â ÑÏ ÊÒÂÏ «ÀËÅÔ», ì. ³ííèöÿ. Íàêëàä: 2000 ïðèì³ðíèê³â.

Evangelska_niva  

kviten2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you