Page 1

¹ 4 (138) Êâ³òåíü 2011 ð³ê

×ÈÒÀÉÒÅ Ó ÍÎÌÅв ÑÂßÒÊÓÂÀÍÍß ÑËÀÂÍÈÕ ÄÀÒ

Ñòîð. 2

 ÁÅËÀÐÓÑÈ ÌÎËßÒÑß Î ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÎÒ ÒÅÐÀÊÒÀ  ÌÈÍÑÊÎÌ ÌÅÒÐÎ Ñòîð. 3

Ó×ÅÍÛÅ ÍÀØËÈ ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀÍÈß ÕÐÈÑÒÀ Ñòîð. 4

ÂÅÑÍÀ – ÏÎÐÀ ƲÍÎÊ Ñòîð. 5

²ÑÒ² Ç ªÂÀÍÃÅËÜÑÜÊÈÕ ÏÎ˲Â

ÑËÎÂÎ ªÏÈÑÊÎÏÀ

åäåëÿ Ñóïðóæåñòâà – ýòî ìåæäóíàðîäíîå äâèæåíèå, ñîçäàííîå ñ öåëüþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ àâòîðèòåòà ñåìüè â îáùåñòâå è óòâåðæäåíèå öåííîñòè ñåìüè è áðàêà êàê íàèáîëåå çíà÷èìîãî îáùåñòâåííîãî èíñòèòóòà. Öåëü Íåäåëè Ñóïðóæåñòâà: åæåãîäíî íà ïðîòÿæåíèè îäíîé íåäåëè ñäåëàòü ñóïðóæåñòâî è áðàê ãëàâíûìè òåìàìè â ñòðàíå, îáúåäèíèâ äëÿ ýòîãî óñèëèÿ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è íåãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóöèé, ïðåññû

Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Öå çíຠêîæåí õòî ï³çíàâ ²ñóñà. ³í â³÷í³ñòü ÷åðåç õðåñò ïðîí³ñ. Ùîá íå ñï³òêàëà íàñ â æèòò³ ñïîêóñà. Ëîìèëîñü ò³ëî â³ä áîëþ÷èõ ðàí, ² êðîâ ñò³êàëà ç íüîãî. À õòî Õðèñòà â ñîá³ ïðèéíÿâ, Îòðèìàâ ÷åðåç öå äîðîãó. Äîðîãó äî ïðåñòîëó Ãîñïîäà Îòöÿ, ³ääàâ ³í ñèíà íà ðîçï’ÿòòÿ, Òàê âîçëþáèâ öåé ñâ³ò Ãîñïîäü, Ùî çàïëàòèâ âåëèêó ïëàòó.

 ö³ äí³ âåñü õðèñòèÿíñüêèé ñâ³ò ñâÿòêóº ñâ³òëå ³ ðàä³ñíå ñâÿòî – Âîñêðåñ³ííÿ ²ñóñà Õðèñòà, Ïàñõó. Ïàñõà – öå íå ïðîñòî ãàðíî íàêðèòèé âñ³ëÿêèìè ÿñòâàìè ñò³ë. Ïàñõà – öå ñâîáîäà. ²ñóñ Õðèñòîñ íå ëåæèòü ó ãðîá³, ÿê ³íø³ ïðîðîêè, ÿê³ ãîâîðèëè ïðî Áîãà. Âîíè ïîìåðëè, ³ äî ñüîãîäí³ ¿õ ìîù³ çíàõîäÿòüñÿ â ãðîáíèöÿõ. Àëå ²ñóñ Õðèñòîñ âìåð ³ âîñêðåñ! Âîñêðåñ³ííÿ ²ñóñà Õðèñòà ³ç ìåðòâèõ - öå ùå îäèí ôàêò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº, ùî âñÿêå ñëîâî, ÿêå ³í ãîâîðè⠖ ïðàâäà. ³í ãîâîðèâ, ùî ³í âîñêðåñíå â òðåò³é äåíü – ³ ³í âîñêðåñ ³ç ìåðòâèõ. Ëþäè õîò³ëè áà÷èòè Éîãî ìåðòâèì ó ãðîá³, ³ áóëè ðîç÷àðîâàí³, òîìó ùî ³í âîñêðåñ ³ç ìåðòâèõ! ³í âèéøîâ ³ç ãðîáíèö³, òàì çàëèøèëàñü ò³ëüêè ïëàùàíèöÿ. Ìè ïîâèíí³ óñâ³äîìèòè: ³í âìåð çàì³ñòü ìåíå ³ òåáå ö³ºþ ãàíåáíîþ ñìåðòþ. ³í âìåð ïóáë³÷íî íà Ãîëãîôñüêîìó õðåñò³. ² ³í öå çðîáèâ çàðàäè ìåíå, çàðàäè òåáå, çàðàäè êîæíîãî ³ç íàñ. ³í íàñ âèêóïèâ, ³ òè ìîæåø âèéòè ç ïëîù³ ðàá³â ³ áóòè â³ëüíèì, ñâîá³äíèì. ³í çâ³ëüíèâ òåáå, çà òåáå çàïëà÷åíà ö³íà. Îñü ñóòü âîñêðåñ³ííÿ ²ñóñà Õðèñòà: òè çâ³ëüíèâñÿ, òè íå ïîâèíåí á³ëüøå òàì áóòè. Òè â³ëüíèé, ùîá æèòè ç Áîãîì, ùîá ïîñòóïàòè ïî â³ð³. Ñüîãîäí³ Ïàñõà – öå ìîº âèëóïëåííÿ, ìîº îïðàâäàííÿ, ìîÿ ñâîáîäà. Äå á òè ñüîãîäí³ íå áóâ, êèì áè òè ñüîãîäí³ íå áóâ, ÿ õî÷ó ùîá òè ñüîãîäí³ ïî÷óâ ö³ ñëîâà: ³í âìåð çà òåáå, ³ ³í âîñêðåñ äëÿ òâîãî âèïðàâäàííÿ. ³í çðîáèâ âñå ìîæëèâå ³ íå ìîæëèâå äëÿ íàñ, ùîá ìàòè ïðàâî ãîâîðèòè: «Ïðèéä³òü äî Ìåíå, óñ³ ñòðóäæåí³ òà îáòÿæåí³, ³ ß âàñ çàñïîêîþ!» (Ìàòâ.11:28). Íåõàé âîñêðåñëèé Õðèñòîñ ùåäðî ïîáëàãîñëîâèòü âñ³õ Âàñ, Âàø³ ñ³ì¿ òà Âàø³ ðîäèíè. ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ! ÂβÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑ! ªïèñêîï

Ñòîð. 6

Í

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!

Âñ³ì Õðèñòèÿíàì ªâàíãåëüñüêî¿ Â³ðè: áëàãîäàòü Âàì ³ ìèð â³ä Áîãà, Îòöÿ íàøîãî, ³ Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà! ÓËÞÁËÅͲ ÁÎÃÎÌ ÁÐÀÒÈ ÒÀ ÑÅÑÒÐÈ! Ñåðäå÷íî â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàþ Âàñ ³ç ñàìèì âåëèêèì ³ ñàìèì ñâ³òëèì õðèñòèÿíñüêèì ñâÿòîì: ñâÿòîì Ïàñõè! Õðèñòîñ âîñêðåñ! Õðèñòîñ âîñêðåñ! Õðèñòîñ âî³ñòèíó âîñêðåñ!

Ï.Ì.ÇÀ˲ÇÍÈÉ.

15-22 ìàÿ 2011 ãîäà â Óêðàèíå âïåðâûå ñîñòîèòñÿ åæåãîäíàÿ Íåäåëÿ Ñóïðóæåñòâà è æóðíàëèñòîâ, õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé, áèçíåñà è âñåõ íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé. Èíèöèàòîðîì Íåäåëè Ñóïðóæåñòâà â Óêðàèíå âûñòóïèëè îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ Ñåìåéíûé Êëóá è áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ìîëîäåæü ñ ìèññèåé» â Óêðàèíå. Äàâàéòå îáúåäèíèìñÿ äëÿ îáùåé öåëü è ñòàíåì äâèæóùåé ñèëîé Íåäåëè Ñóïðóæåñòâà â Óêðàèíå!

Ïðèãëàøàåì âñåõ íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé ïîääåðæàòü ñåìåéíîå äâèæåíèå è ïðèñîåäèíèòüñÿ ê åæåãîäíîé Íåäåëè Ñóïðóæåñòâà â Óêðàèíå 15-22 ìàÿ 2011 ãîäà. Êàê ïðèñîåäèíèòüñÿ ê Íåäåëå Ñóïðóæåñòâà â Óêðàèíå ÷èòàéòå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå: www.marriageweek.in.ua.

Ùîá íå ïëàòèëè ìè ¿¿, Ëèø êàÿòòÿ ³ â³ðà â Íüîãî. Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Âî³ñòèíó Âîñêðåñ! Ñïàñ³ííÿ öå äî Ãîñïîäà äîðîãà. Îêñàíà ÌÅËÜÍÈÊ.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ! Áóëî ùå òåìíî… Âðàíö³ ðàíî, Íåñó÷è ïàõîù³ â ðóêàõ, ²øëè æ³íêè äî ãðîáó Áîãà ² â íèõ íà ñåðö³ ðîçïà÷, ñòðàõ. ² íà î÷àõ áðèí³ëè ñëüîçè ² â³ä æàëþ äóøà áîëèòü… ²³ñóñ ïîìåð-ùî æ äàë³ áóäå? ßê³ ñëîâà âæå ãîâîðèòü? ²³ñóñ ïîìåð-íàä³ÿ âìåðëà. Òàê³ áóëè ó íèõ äóìêè… Çàáóëè Ñëîâî, ùî ³í ìîâèâ, Ùî òî º ñìåðòü íå íà â³êè. Ùî ³í íà òðåò³é äåíü âîñêðåñíå… ² ³í âîñêðåñ! ² ìè æèâ³ ² â³ðà íàøà-íå äàðåìíà Íàì ïðîùåí³ óñ³ ãð³õè. Ïèñàííÿ ñïðàâäèëîñÿ íèí³: Õðèñòîñ-âîñêðåñ! Õðèñòîñ-âîñêðåñ! ß â³ðóþ, áî âñå ñòåðï³â ³í É ïîçàäó âæå ãîëãîôñüêèé õðåñò. ß â³ðóþ! É ìåí³ íå òðåáà Âêëàäàòè ðóê äî ðàí Éîãî, Áî ÿ ï³çíàâ ëþáîâ ³ ëàñêó… ×è çíàºø òè Ñïàñèòåëÿ ñâîãî? ßê ³ çà ìåíå, ³í çà òåáå Ïðèéøîâ ó ñâ³ò, ïîìåð, âîñêðåñ. Õðèñòîñ-âîñêðåñ! Òîá³ ÿ ðàäæó: Âîñêðåñíè é òè â öåé äåíü ÷óäåñ…

Èñòî÷íèê: ÍÕÌ.

Ïîêà òû ãîâîðèøü ñîâñåì íå òî, ÷òî äóìàåøü, ñëóøàåøü ñîâñåì íå òî, âî ÷òî âåðèøü, è äåëàåøü ñîâñåì íå òî, ê ÷åìó ðàñïîëîæåí – òî âñå ýòî âðåìÿ è æèâåøü ñîâñåì íå òû. (Ñÿí-öçû).

Ñ.ÊÀ×̲Í.


2

Åâàíãåëüñüêà Íèâà ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!

Áî íàøà «Ïàñõà» òî Õðèñòîñ, Áî íàøà «Ïàñõà» òî ñïàñ³ííÿ. Ïîìåð çà íàñ Õðèñòîñ, Âîñêðåñ! Òî æ íàøà Ïàñõà – Âîñêðåñ³ííÿ ² íàøà Ïàñõà, òî íå áóëêà, Òèì á³ëüøå Ïàñõà íå ÿéöå. À íàøà Ïàñõà ëþáîâ Áîæà ² òè ïîâèíåí çíàòè öå. Õðèñòîñ ²ñóñ ïîìåð çà òåáå Íà òðåò³é äåíü Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Ãð³õè òâî¿ çàáðàâ íà Ñåáå Ùîá òè ðàçîì ³ç Íèì âîñêðåñ. Ùîá òè ñüîãîäí³ Éîãî ñëàâèâ, Ùîá òè äëÿ Íüîãî çàâæäè æèâ Ùîá òè çàïàì’ÿòàâ òó æåðòâó Ùîá Áîãó â³ðîþ ñëóæèâ Ìåðù³é ñòàâàé íà òó äîðîãó, ßêà äî Áîãà ïðèâåäå Ãîñïîäü ²ñóñ òåáå ÷åêຠÕðèñòîñ Âîñêðåñ! ² òåáå æäå Áî íàøà Ïàñõà Ñàì ²ñóñ! Õðèñòîñ âîñêðåñ – öå íàì ñïàñ³ííÿ Æèòòÿ ³í äàâ íàì áåç ãð³õà, Òîæ íàøà Ïàñõà – Âîñêðåñ³ííÿ! ²ãîð ÃÎËÎÌÎÇÈÉ.

Î, ÁÎÆÅ! ÍÀØÓ ÇÅÌËÞ ÈÑÖÅËÈ Î, Áîæå! Íàøó çåìëþ èñöåëè, È ãîðîä ìîé, êîòîðûé òàê ëþáëþ ÿ, Äóõîì Ñâÿòûì êîñíèñü êàæäîé äóøè, Äàé ïîêàÿíüå êàæäîìó, ìîëþ ÿ. Óõîäÿò ãîäû íåçàìåòíî â âå÷íîñòü, Íî ïàìÿòü ïîêîëåíèé ñîõðàíèò Òðàãåäèþ ëþäåé èëè áåñïå÷íîñòü, ×òî áîëüþ íàä ×åðíîáûëåì ãîðèò.

19 áåðåçíÿ â Óêðà¿íñüê³é ªâàíãåëüñüê³é Òåîëîã³÷í³é Ñåì³íà𳿠â³äáóëîñÿ ñâÿòêóâàííÿ äâîõ ñëàâíèõ äàò - 85-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Ïî÷åñíîãî ªïèñêîïà ÑÂÖÕªÂÓ Âîëîäèìèðà Ñåðã³éîâè÷à Ãëóõîâñüêîãî òà 60-ð³÷÷ÿ éîãî ïàñòîðñüêîãî ñëóæ³ííÿ. Ïðèâ³òàòè þâ³ëÿðà ïðèáóëè ãîñò³ òà äðóç³ ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿, äå ò³ëüêè ñòóïàëà íîãà Âîëîäèìèðà Ñåðã³éîâè÷à. Ñåðåä íèõ áóëè: ªïèñêîï Æèòîìèðñüêîãî Îáëàñíîãî Óïðàâë³ííÿ Çàë³çíèé Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, ïî÷åñíèé ºïèñêîï Øåâ÷óê Ìèêîëà Êîñòÿíòèíîâè÷, Ñòàðø³ ïðåñâ³òåðè ïî Æèòîìèðùèí³, Ïîëòàâùèí³ òà ³ííè÷÷èí³ – Çàáºë³í Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷, dzáðîâ Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷ òà Áàá³é Âàëåð³é Ìîéñåéîâè÷ â³äïîâ³äíî.

ÑÂßÒÊÓÂÀÍÍß ÑËÀÂÍÈÕ ÄÀÒ Êð³ì ñ³ìåé ñëóæèòåë³â Æèòîìèðùèíè áóëè ïàñòîðè òà ñëóæèòåë³ òàêîæ ç ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, öå Õìåëüíè÷÷èíà, Ìèêîëà¿âùèíà, ×åðí³ã³âùèíà, Ñóìùèíà òà â³äïîâ³äíî Êè¿âùèíà. Áóëè òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ ñîþç³â òà öåðêîâ, ÿê³ ïðèáóëè ïðèâ³òàòè Âîëîäèìèðà Ñåðã³éîâè÷à. гçí³ ïîêîë³ííÿ, ÿê³ ïðèéøëè ïðèâ³òàòè þâ³ëÿðà, â³äîáðàæàëè ñåðöå Âîëîäèìèðà Ñåðã³éîâè÷à, éîãî õàðàêòåð, çä³áí³ñòü ïîâåñòè çà ñîáîþ ³ äîïîìîãòè, äëÿ òèõ, õòî ìຠïîòðåáó â ï³äòðèìö³ ³ ïîðàä³. Ïîçäîðîâèòè þâ³ëÿðà ïðèéøëè ñëóæèòåë³ ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ ÿê³ â ñâ³é ÷àñ ïë³÷ î ïë³÷ â³äñòîþâàëè õðèñòèÿíñüê³ ö³ííîñò³, ïðèéøëè ³ çîâñ³ì ìîëîä³ ñëóæèòåë³, ÿê³ ùå íà øëÿõó ñòàíîâëåííÿ ñâîãî ïàñòîðñüêîãî ñëóæ³ííÿ. Ñåðåä ãîñòåé Â.Â.Êîçóáîâñüêèé ïðåñâ³òåð öåíòðàëüíî¿ öåðêâè Âñåóêðà¿íñüêîãî ñîþçó öåðêîâ ªÕÁ «Ä³ì ªâàíãå볿». À.Ì.Êîçà÷îê ñòàðøèé ïàñòîð öåðêâè «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì. Êè¿â, Â.Ã.Øóøêåâè÷ íàðîäíèé äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òðåòüîãî ñêëèêàííÿ, òà ³íø³.

Á²ÎÃÐÀÔ²×ÍÀ ÄβÄÊÀ

Î, Ãîñïîäè, ïîòîêè áëàãîäàòè Ïîøëè íà çåìëþ, êàê âåñíîé äîæäè, Ïóñòü áîëü óéä¸ò, è ðàäîñòü çàñèÿåò, Ïóñòü ñìîþòñÿ òðàãåäèè ñëåäû. Ïóñòü íåáî âíîâü ñèÿåò ñèíåâîþ, È ñîëíöå ÿðêî ñâåòèò íàä çåìë¸é, È âìåñòî òó÷ ñ ÷åðíîáûëüñêîé ãðîçîþ Ïóñòü ëþäè âñþäó ñëûøàò ãîëîñ Òâîé. È Ñëîâó Òâîåìó ïóñòü âíåìëåò êàæäûé, Äàé ïîêàÿíüå Òû ñòðàíå ìîåé, ×òîá âñå ìîãëè ìû âñòðåòèòüñÿ îäíàæäû  ïðåêðàñíîé, âå÷íîé Ðîäèíå Òâîåé. Êîëîêîëà ×åðíîáûëÿ ïóñòü çâîíÿò Íå òîëüêî î òðàãåäèè ëþäåé, Ïóñòü îíè ñåðäöó êàæäîãî äîíîñÿò Ñïàñåíüå, ÷òî äà¸ò Áëàãàÿ Âåñòü. Ïóñòü ïîìíÿò ëþäè, Áîãà ïðîñëàâëÿÿ, Ïóñòü çíàþò âñå, ÷òî æä¸ò èõ âïåðåäè, È òîëüêî Ñëîâó Òâîåìó âíèìàÿ, Óñëûøèò êàæäûé ïóñòü Òâîè øàãè. Î, ìîé Ãîñïîäü! Ïðîøó Òåáÿ, ïîìèëóé Âåñü íàø íàðîä è çåìëþ èñöåëè, Ìû Òâîè äåòè, âî Õðèñòå åäèíû, Ïðîñòè, ïîìèëóé è áëàãîñëîâè! Ãàëèíà ÑÎÁÊÎ. ã. Íîâàÿ Êàõîâêà.

¹ 4 (138) Êâ³òåíü 2011 ð³ê

Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷ Ãëóõîâñüêèé ïîâ³ðèâøè ó 1941 ðîö³ â³äðàçó æ ï³äêëþ÷èâñÿ äî ñëóæ³ííÿ, áåðó÷è ó÷àñòü ó ïîøèðåíí³ Ñëîâà Áîæîãî òà â³äêðèòòÿ íîâèõ ãðóï íà êîïàëüíÿõ Äîíáàñó. Ó 1948 ðîö³ â³í âçÿâ ó÷àñòü ó ìîëîä³æí³é êîíôåðåíö³¿, ÿêå ³ ñòàëî ìîòèâîì çâèíóâà÷åííÿ «çà ñïîêóøàííÿ êîìñîìîëüö³â ó ðåë³ã³þ».

гê ïî òîìó â³í áóâ îáðàíèé ïðåñâ³òåðîì îᒺäíàííÿ, â ÿêå âõîäèëî äâàíàäöÿòü íîâèõ ãðîìàä. 1950 óâ³éøîâ â ³ñòîð³þ Äîíáàñó, ÿê ïî÷àòîê ìàñîâèõ àðåøò³â õðèñòèÿí. Öÿ äîëÿ ñï³òêàëà ³ Âîëîäèìèðà Ñåðã³éîâè÷à, ùî ó 1953 ðîö³ áóâ àðåøòîâàíèé, îãîëîøåíèé «íåâèïðàâíèì âîðîãîì äåðæàâè» ³ çàñóäæåíèé äî âèùî¿ ì³ðè ïîêàðàííÿ – ðîçñòð³ëó.

Ïîò³ì áóâ òàá³ð â Îìñüêó, êàòîðæíà ïðàöÿ, ïåðåãëÿäè ìàòåð³àë³â ñïðàâè, çà áðàêîì çâèíóâà÷åííÿ, ðåàá³ë³òàö³ÿ... Ïî çâ³ëüíåíí³ Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷ âêëþ÷èâñÿ â äóõîâíó ïðàöþ â îᒺäíàí³é öåðêâ³ ªÕÁ ³ Õª, áóâ îáðàíèé ïàñòîðîì îᒺäíàíî¿ öåðêâè â ì. Õì³ëüíèê (³ííèöüêà îáëàñòü), ïîêðèâàþ÷è 23 íàñåëåí³ ïóíêòè ³ííèöüêî¿ òà Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Öåðêâè ðîñëè ³ ìíîæèëèñÿ. Äàë³ áóëî îáðàííÿ Ñòàðøèì ïðåñâ³òåðîì Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ ªÕÁ, Ñòàðøèì ïðåñâ³òåðîì ïî Ëüâ³âñüê³é òà Çàêàðïàòñüê³é îáëàñòÿõ â îᒺäíàíîìó ñîþç³ ªÕÁ, ïîì³÷íèêîì Ñòàðøîãî ïðåñâ³òåðà ïî Óêðà¿í³, Çàñíîâíèêîì òà Ñòàðøèì ïðåñâ³òåðîì Ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ ժ Óêðà¿íè. Ó êíèãàõ þâ³ëÿðà «Êîðîòêà ³ñòîð³ÿ õðèñòèÿí ºâàíãåëüñüêî¿ â³ðè», «Àëå âè ïðèéìåòå ñèëó», «Ïîðàäè ïàñòèðÿì ³ ïðîïîâ³äíèêàì», «Ìî¿ ñïîãàäè», â³äîáðàæåíèé áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä ñëóæèòåëÿ ³ ³ñòîð³ÿ öåðêâè ÕÕ ñòîë³òòÿ êð³çü ïðèçìó æèòòºâîãî øëÿõó àâòîðà. Íà äàíîìó åòàï³ Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷ ïðàöþº íàä ÷åðãîâîþ êíèãîþ, äî ÿêî¿ óâ³éäóòü êîíñïåêòè éîãî ïðîïîâ³äåé.

Êîãäà ìû íàòûêàåìñÿ íà çàêðûòóþ äâåðü, äðóãàÿ äâåðü îòêðûâàåòñÿ íàì, íî çà÷àñòóþ ìû íàñòîëüêî äîëãî ñìîòðèì íà çàêðûòóþ äâåðü, ÷òî íå çàìå÷àåì òîé, êîòîðàÿ îòêðûòà äëÿ íàñ.


¹ 4 (138) Êâ³òåíü 2011 ð³ê

Ìèòèíã ïðîòèâ õðèñòèàí è ìèññèîíåðîâ ïðîøåë â Èçðàèëå

 ñâîºìó ïîçäîðîâëåíí³ ºïèñêîï Ï. Ì. Ñàâî÷êà â³äì³òèâ: «Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷, âè äëÿ íàñ – ïðèêëàä äëÿ íàñë³äóâàííÿ. ßêîþ á íå áóëà ðîçìîâà, âè çàâæäè çàê³í÷óºòå ¿¿ ïîâ÷àëüíèìè ñëîâàìè ïðî òå, ùî ïîòð³áíî ÷èòàòè, çíàòè ³ âèêîíóâàòè òå, ùî íàïèñàíî â Á³á볿, ³ òîä³ âñå áóäå äîáðå. Äÿêóºìî âàì çà öþ ïðîñòó ³ñòèíó, ÿêà äàëà âàì öåé ñòåðæåíü ³ äàñòü éîãî íàì». Çíàêîâèì äëÿ òàêî¿ ïî䳿, ñòàëè õðèñòèÿíñüê³ ã³ìíè, ÿê³ ïðîçâó÷àëè ó âèêîíàíí³ õîðó ñòóäåíò³â òà ïðàö³âíèê³â ñåì³íàð³¿. Íà ÷åñòü ñëàâíèõ þâ³ëå¿â Âîëîäèìèðó Ñåðã³éîâè÷ó áóëè âðó÷åí³ ÷èñëåíí³ ãðàìîòè òà â³äçíàêè. Ïî çàâåðøåííþ ñâÿòêóâàííÿ þâ³ëÿð ìàâ íàãîäó çâåðíóòèñÿ ç³ ñëîâîì íàñòàíîâè äî ïðèñóòí³õ íà ñâÿò³ ñëóæèòåë³â Ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ õðèñòèÿí ºâàíãåëüñüêî¿ â³ðè Óêðà¿íè.  ñâîþ ÷åðãó ïàñòîðè ìàëè ìîæëèâ³ñòü çàïèòàòè ó Âîëîäèìèðà Ñåðã³éîâè÷à ïðî òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ñîþç³. ϳñëÿ ê³ëüêà ãîäèííîãî ñï³ëêóâàííÿ ïàñòîðè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ «Äóõîâíî-êîíñóëüòàòèâíî¿ ðàäè öåðêîâ ժ Óêðà¿íè», ÿê àëüòåðíàòèâó íåëåã³òèìí³é ñîþçí³é ðàä³, ÿêà íå áóëà îáðàíà íà 璿çä³.  íîâó ðàäó áóëî çàïðîøåíî çàñíîâíèêà ñîþçó ïî÷åñíîãî ºïèñêîïà Âîëîäèìèðà Ñåðã³éîâè÷à Ãëóõîâñüêîãî, ïî÷åñíîãî ºïèñêîïà Øåâ÷óêà Ìèêîëó Êîñòÿíòèíîâè÷à, ÿêèé áóâ â ïðàâë³íí³ ñîþçó â³ä éîãî çàñíóâàííÿ, ïàñòîðà Ëàï÷åíêî Ìèõàéëà Îëåêñàíäðîâè÷à, ÿêèé

3

Åâàíãåëüñüêà Íèâà

íà ïðîòÿç³ áàãàòüîõ ðîê³â ïåðåîáèðàâñÿ íà 璿çäàõ ãîëîâîþ ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿, Ãëóõîâñüêîãî Àíàòîë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à ðåêòîðà ñåì³íàð³¿, ÿêèé ç îäíà òèñÿ÷à äåâ’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî øîñòîãî ðîêó íà 璿çäàõ ïåðåîáèðàâñÿ ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè ñîþçó, Çàë³çíîãî Ïåòðà Ìèêîëàéîâè÷à ÿêèé â ñîþç³ â³ä äíÿ éîãî çàñíóâàííÿ òà íåñå ñëóæ³ííÿ ºïèñêîïà äëÿ Æèòîìèðùèíè, ³ííè÷÷èíè, Ïîëòàâùèíè òà Õìåëüíè÷÷èíè, Çàáºë³íà Îëåêñ³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à ñòàðøîãî ïðåñâ³òåðà ïî Æèòîìèðùèí³, Áàá³é Âàëåð³ÿ Ìîéñåºâè÷à ñòàðøîãî ïðåñâ³òåðà ïî ³ííè÷÷èí³, dzáðîâà Àíäð³ÿ Ñåðã³éîâè÷à ñòàðøîãî ïðåñâ³òåðà ïî Ïîëòàâùèí³, òà óçàòóë³íà Äåíèñà Ðàôêàòîâè÷à ïàñòîðà öåðêâè ì. Òàðàùà. Îòæå ðàäà îᒺäíàëà â ñîá³ ÿê ñòàð³éøèí òàê ³ ñëóæèòåë³â ìîëîäøîãî ïîêîë³ííÿ. Ïàñòîðè òà ñëóæèòåë³ äîðó÷èëè âèáðàí³é «Äóõîâíî-êîíñóëüòàòèâí³é ðàä³ öåðêîâ ժ Óêðà¿íè» ïðîâåñòè àíàë³ç æèòòÿ ñîþçó òà âèðîáèòè áà÷åííÿ òà ñòðàòåã³þ íà ïîäàëüøå æèòòÿ òà ñëóæ³ííÿ. Ç Áîæî¿ ëàñêè «Äóõîâíî-êîíñóëüòàòèâíà ðàäà öåðêîâ ժ Óêðà¿íè» â îñòàííþ ï’ÿòíèöþ-ñóáîòó êâ³òíÿ ïðîâåäå ñâîº ïåðøå çàñ³äàííÿ â ïðèì³ùåíí³ öåðêâè ñìò. Ãëåâàõà

Àíäð³é ÁÎÐÎIJÍ.

Ìèòèíã ïðîòèâ õðèñòèàí è ìèññèîíåðîâ ïðîøåë â Èçðàèëå Ìèòèíã ïðîòèâ ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè ñîñòîÿëñÿ 21 ôåâðàëÿ â ã. Àøäîä, Èçðàèëü, íàïðîòèâ çäàíèÿ åâàíãåëüñêîé îáùèíû «ÁýéòÀëëåëü» («Äîì Õâàëû»), ñîîáùàåò ïðåññ-öåíòð «Íîâîå âèíî». Èíèöèàòîðîì ìèòèíãà âûñòóïèëà îðãàíèçàöèÿ «ßä ëå àõèì». Íà óëèöå «Àîðãèì» â ïðîìûøëåííîé çîíå Àøäîäà ñîáðàëîñü îêîëî òûñÿ÷è óëüòðàîðòîäîêñîâ èç ðàçíûõ êîíöîâ ñòðàíû. Âñå îíè ïðèøëè ñ ëîçóíãàìè, ãëàñÿùèìè, ÷òî «Ìèññèîíåðñòâî – ýòî çëî äëÿ åâðååâ» è «Ìèññèîíåðû – ëîâöû íåâèííûõ äóø».

Öåðêâè Åâðîïû ïðèçûâàþò ñòðàíû ÅÑ äåéñòâîâàòü ïðîòèâ äèñêðèìèíàöèè õðèñòèàí â ìèðå

Êîìèòåò Êîíôåðåíöèè åâðîïåéñêèõ öåðêâåé è Ñîâåò åïèñêîïñêèõ êîíôåðåíöèé Åâðîïû â èòîãîâîì äîêóìåíòå áåëãðàäñêîé âñòðå÷è ïðèçûâàþò ñòðàíû ÅÑ ê ðåøèòåëüíûì äåéñòâèÿì ïðîòèâ äèñêðèìèíàöèè õðèñòèàí â ìèðå. Äîêóìåíò ïðèíÿò íà ïðîõîäèâøåé 17-20 ôåâðàëÿ â Áåëãðàäå âñòðå÷å, ãëàâíîé òåìîé êîòîðîé áûëè «Íàöèîíàëüíàÿ èäåíòèôèêàöèÿ è åâðîïåéñêàÿ èíòåãðàöèÿ: âêëàä õðèñòèàí». Ïðåäñòàâèòåëè åâðîïåéñêèõ Öåðêâåé

 Áåëàðóñè ìîëÿòñÿ î ïîñòðàäàâøèõ îò òåðàêòà â ìèíñêîì ìåòðî

Âî âñåõ õðàìàõ Áåëîðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â òå÷åíèå 40 äíåé áóäóò ìîëèòüñÿ î ïîñòðàäàâøèõ âñëåäñòâèå òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà â Ìèíñêîì ìåòðîïîëèòåíå 11 àïðåëÿ 2011 ãîäà. 12 àïðåëÿ 2011 ãîäà â 12.00 â Ìèíñêîì Ñâÿòî-Äóõîâîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå ìèòðîïîëèò Ìèíñêèé è Ñëóöêèé Ôèëàðåò ñîâåðøèë áîãîñëóæåíèå îá óïîêîåíèè ïîãèáøèõ è îá èñöåëåíèè ïîñòðàäàâøèõ.  îáðàùåíèè, ñ êîòîðûì âûñòóïèë ïðåäñòîÿòåëü Áåëîðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ãîâîðèòñÿ: «Áðàòüÿ è ñåñòðû! Íåäîóìåíèå è ñêîðáü î áåçâèííî ïðîëèòîé êðîâè ïîäñòóïàþò ê ñåðäöó âìåñòå ñ èçâåñòèåì î æåðòâàõ âçðûâà â Ìèíñêîì ìåòðî. Ìèðíûå æèòåëè íàøåé ñòîëèöû ðàíåíû è óáèòû ïîñëå òðóäîâîãî äíÿ, ïðîâåäåííîãî èìè âî áëàãî ãîðîäà è ñòðàíû.

Îäèí èç ãëàâ «ßä ëå àõèì» Åõåçêåëü Ãîâíåð âûñòóïèë ñ ðå÷üþ, â êîòîðîé ïðîêëèíàë ìèññèîíåðîâ è ïðèçûâàë åâðååâ áîðîòüñÿ çà «÷èñòóþ» îò õðèñòèàí ñòðàíó.  äîïîëíåíèå ê àíòèõðèñòèàíñêèì ðå÷àì Ãîâíåðà, ãëàâíûé ðàââèí Àøäîäà Ð. Øýéíèí ñêàçàë, ññûëàÿñü íà áèáëåéñêóþ êíèãó Ðóôü, ÷òî õðèñòèàíå - ýòî Àìàíû íûíåøíåãî âðåìåíè, êîòîðûå õîòÿò èñòðåáèòü åâðååâ. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîëèöèè áûëî íàïðàâëåíî íà ìåñòî ìèòèíãà äëÿ çàùèòû ïîìåùåíèÿ îáùèíû «Áýéò-Àëëåëü» è ñîõðàíåíèÿ ïîðÿäêà. Èñòî÷íèê: Ïîðòàë-Êðåäî.

ïîä÷åðêíóëè, ÷òî «ïðåñëåäîâàíèÿ õðèñòèàí íå äîëæíû îñòàòüñÿ áåçíàêàçàííûìè», íàïèñàë Ñåäìèöà. Ïðåäñòàâèòåëè åâðîïåéñêèõ Öåðêâåé ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî î ðåëèãèîçíîé ñâîáîäå íåîáõîäèìî ãîâîðèòü íå òîëüêî â ðàìêàõ ÷àñòíîé æèçíè ÷åëîâåêà, íî íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà: «ëþáîå äåìîêðàòè÷åñêîå îáùåñòâî äîëæíî áûòü ãîòîâî çàùèùàòü ïðàâî íà ðåëèãèîçíóþ ñâîáîäó ñâîèõ ãðàæäàí». Ýòîò ïðèçûâ ñòàë îäíîé èç îñíîâíûõ òåì ïèñüìà íà èìÿ Êýòðèí Ýøòîí. Èñòî÷íèê: ÍÕÌ.

Ìîëþñü îá óïîêîåíèè óáèåííûõ, ïðîøó ìèëîñòè Áîæèåé ðàíåíûì è âåðóþ, ÷òî Ãîñïîäü ïîäàñò ñèëû ðîäñòâåííèêàì ïîñòðàäàâøèõ è âñåì íàì, ÷òîáû â äóõîâíîì òðåçâåíèè è ìîëèòâå ïîìî÷ü îêàçàâøèìñÿ â áåäå. Ìîëþñü òàêæå î íèñïîñëàíèè ïîìîùè òåì, ÷üè ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè ñåé÷àñ íóæíû äëÿ ïðåîäîëåíèÿ òÿæêèõ ïîñëåäñòâèé òðàãåäèè. Îò ëèöà Áåëîðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè âûðàæàþ ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïîãèáøèõ, âñåìó áåëîðóññêîìó íàðîäó. Îáðàùàþ ñâîå ñëîâî êî âñåì ïðàâîñëàâíûì ñîîòå÷åñòâåííèêàì ñ ïðèçûâîì ìîëèòâîé è ïîñòîì õîäàòàéñòâîâàòü ïðåä Ãîñïîäîì îá óïîêîåíèè óáèåííûõ è î áëàãîäàòíîì çàñòóïíè÷åñòâå ñòðàæäóùèõ».

Êîãäà òû ðîäèëñÿ, òû ïëàêàë, à âñå âîêðóã òåáÿ óëûáàëèñü. Æèâè òàê, ÷òîáû êîãäà òû áóäåøü óìèðàòü, òîëüêî òû óëûáàëñÿ, à âñå îñòàëüíûå ïëàêàëè.

Èñòî÷íèê: ÍÕÌ.


4 Êîãäà ìû èä¸ì â Ãåôñèìàíüþ È äóõîì Ñïàñèòåëÿ çðèì – Íàì âñ¸ æ íå ïîñòè÷ü òå ñòðàäàíüÿ, Êîòîðûå âèäåëèñü Èì... Îí – Áîã, è Îí âèäåë, ÷òî áóäåò, Êîãäà ÷ðåç ìó÷åíüÿ Ñâîè Îí ìíîãèõ ñïàñ¸ò, è òå ëþäè Ïðèäóò ê ñîâåðøåíñòâó ëþáâè. Îí âèäåë òå ñîíìû ãðÿäóùèõ Ñî çíàìåíåì âåðû â ñåðäöàõ, Áåç ðîïîòà â íåáî èäóùèõ, Ãðåõ ìèðà âìåíÿþùèõ â ïðàõ. Îí çíàë, ÷òî Åìó íå èçáåãíóòü Ìó÷åíèé, ÷òî Êðîâèþ Ñâîåé Ãí¸ò òüìû è íåâåðèÿ ñâåðãíåò, Âðàãîâ ïðåâðàùàÿ â äðóçåé. Îí çíàë, êàê ñòðàøíû òå ìó÷åíüÿ, È âèäåë íà ÷òî Îí èä¸ò... Íî ìíîãèõ ëþäåé ïðåñòóïëåíüÿ, Îí Ñàì íà Ñåáå ïîíåñ¸ò. Äíåâíàÿ æàðà ìèíîâàëà, Çåìëÿ ïîãðóæàåòñÿ â ñîí... Ñóåòíàÿ æèçíü çàòèõàëà... Íå ñïàë ýòîé íî÷üþ ëèøü Îí... Äðóçüÿ Èèñóñà íå çíàëè, ×òî Îí îáðå÷¸í â ýòó íî÷ü, Óñíóëè îíè îò ïå÷àëè, Íå â ñèëàõ Ìåññèè ïîìî÷ü... «Íå ñïèòå, îò ñíà ïðîáóäèòåñü, – Âåëèò Öàðü, Èìåþùèé âëàñòü – Ïîáîäðñòâóéòå è ïîìîëèòåñü, Äàáû â èñêóøåíüå íå âïàñòü...» Ìåðöàþò äàë¸êèå çâ¸çäû Íà íåáå áåçäîííîì... À çäåñü – Ãîñïîäü íà êîëåíÿõ... Òàê ïîçäíî. Çàòèõëà â Èçðàèëå ïåñíü... Áåçëþäèå óëèö ñìóùàåò... Ñâåòèëüíèêè ãàñíóò â äîìàõ... Çà Ãîñïîäà ïåðåæèâàåò, Êàçàëîñü, ïðèðîäà ñàìà... Íà Ãîñïîäà íåáî ñìîòðåëî... Çà Àãíöåì ñëåäèë ñàòàíà... Õðèñòà èçìîæä¸ííîå Òåëî Ñêâîçü ëèñòüÿ ëàñêàëà ëóíà... Ïðîñò¸ðòû äðîæàùèå äëàíè... Íî÷íîþ ðîñîþ ïîêðûò, Ñêëîíÿñü íà âåðæåíèå êàìíÿ, Èèñóñ óìîëÿë îòìåíèòü, Êîãäà æå âîçìîæíî, òó ÷àøó, Êîòîðóþ äîëæåí èñïèòü... Çà âñå ïðåñòóïëåíèÿ íàøè Ñàì Áîã íà êîëåíÿõ ñòîèò... Êàê ãîðüêà òà ñêîðáíàÿ ÷àøà, Êàê áëåäåí Ïðåêðàñíåéøèé Ëèê... Èèñóñ äàæå â ïëîòè óñòàâøåé, Áåññìåðòåí, Ëþáèì è Âåëèê... Çà÷åì Òû èä¸øü íà ñòðàäàíüÿ? Çà÷åì ëþäÿì Öàðñòâî? Æèâè! Çà÷åì èì ëþáîâü? Äëÿ ïîïðàíüÿ? Îíè íå äîñòîéíû ëþáâè! Ñìîòðè, êàê æèâóò ýòè ëþäè: Êëåâåùóò, äðóçåé ïðåäàþò, Äðóã äðóãà çëîñëîâÿò è ñóäÿò, Ñèêåðó ãëóìëèâóþ ïüþò; Áåçãðåøíûõ ñðåäü íèõ íå áûâàåò! Îíè óáèâàþò è ëãóò. Îñòàâü èõ! Ïóñêàé ïîãèáàþò! Ïîñòèãíåò èõ ïðàâåäíûé ñóä! Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà â áîðåíüè... Íî Àíãåë Õðèñòà ïîäêðåïëÿë... Íà ñâåòëîì ÷åëå îò ìîëåíüÿ Âäðóã ñ Êðîâèþ ïîò âûñòóïàë... Ìû òàê íèêîãî íå ëþáèëè, È äóøó íèêòî íå îòäàë Çà áëèçêèõ... È ãäå áû ìû áûëè Êîãäà á íàñ Ãîñïîäü íå âçûñêàë? Ìû òàê íå ïðîùàëè, ñòðàäàÿ; Èèñóñ, óìèðàÿ, ìîëèë Çà òåõ, êòî Åãî ðàñïèíàÿ, Çëîñëîâèë Òâîðöà è õóëèë...  ëèöà íàì ñ òîáîé íå ïëåâàëè, Íàì âíóòðåííîñòü æàæäà íå æãëà. Çà ëîæü íàøó, çëî è ïå÷àëè Ëþáîâü íà Ãîëãîôó âçîøëà... Çàïîìíè Õðèñòîâû ñòðàäàíüÿ, È ïîìíè âñ¸, ÷òî Îí ñêàçàë, Ãîñïîäü òâî¸ èìÿ íà äëàíÿõ Ïðîíç¸ííûõ Ñâîèõ çàïèñàë! Âîñïîéòå Ñïàñèòåëÿ â ïåñíÿõ! Ñëàãàéòå Èèñóñó ñòèõè! Âñ¸ Òîò æå Èèñóñ Íàçàðåéñêèé, Ðàñïÿòûé çà íàøè ãðåõè! Àìèíü Ñ.ÏÀÞÑÎÂÀ.

Åâàíãåëüñüêà Íèâà

ѲÌÅÉÍÅ ÄÓØÅÎϲÊÓÍÑÒÂÎ

12 áåðåçíÿ â ²íñòèòóò³ (Öåíòð³ Õðèñòèÿíñüêî¿ Îñâ³òè) Æèòîìèðñüêîãî Îáëàñíîãî Óïðàâë³ííÿ ïðîéøëè äâ³ ÷åðãîâ³ ñåñ³¿ íà ôàêóëüòåòàõ «äîñë³äæåííÿ Íîâîãî Çàïîâ³òó, äå ñòóäåíòè ðàçîì ç âèêëàäà÷åì, äåêàíîì Áîðîä³íîì Àíäð³ºì ïðîáëåìó Ñèíîïòè÷íèõ ªâàíãåë³é, ¿õ ñõîæ³ñòü òà âçàºìîäîïîâíåííÿ, îãëÿä ªâàíãåë³ÿ â³ä ²âàíà, à òàêîæ äåÿê³ ñèòóàö³¿ òà óìîâè, çà ÿêèõ áóëè íàïèñàíí³ äàíí³ ªâàíãåë³ÿ.

¹ 4 (138) Êâ³òåíü 2011 ð³ê

 öåé ñàìèé ÷àñ ñòóäåíòè ôàêóëüòåòó «ñ³ìåéíîãî äóøåîï³êóíñòâà» ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðîñëóõàòè îñîáëèâó ãîñòþ, âèêëàäà÷à Óêðà¿íñüêî¿ ªâàíãåëüñüêî¿ Òåîëîã³÷íî¿ Ñåì³íàð³¿, äîñâ³ä÷åíîãî êîíñóëüòàíòà Þë³þ Îëåêñàíäð³âíó Ïàòþê. Îñê³ëüêè äóøåîï³êóíñòâî ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ øèðîêèé ñïåêòð äëÿ ñëóæ³ííÿ, ñòóäåíòè öüîãî ôàêóëüòåòó ìàþòü çìîãó îòðèìóâàòè òà çàñòîñîâóâàòè äîâîë³ ð³çí³ çíàííÿ, ÿê³ äîïîìàãàþòü â õðèñòèÿíñüêîìó êîíñóëüòóâàíí³. Öüîãî ðàçó, ðîçãëÿäàëàñÿ òåìà «Äóøåâí³ òðàâìè». Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà ãîâîðèëà ïðî ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ïîä³áíèõ òðàâì, ÿêó âîíè íåñóòü ñîáîþ íåáåçïåêó ñîìàòè÷íîìó çäîðîâ’þ, à òàêîæ ïðî ìåòîäè äîïîìîãè ëþäÿì ç òàêèìè òðàâìàìè. Íå ñåêðåò, ùî êîíñóëüòóâàííÿ ñüîãîäí³ â³ä³ãðຠâàæëèâó ðîëü â öåðêîâíîìó æèòò³, òàê ÿê ³ñíóº áàãàòî ïðîáëåì ÿê³ âàðòî âèð³øóâàòè íå ò³ëüêè íà äóõîâíîìó, àëå é íà äóøåâíîìó ð³âíÿõ. ßê ðàç ïðî òå, ÿê ïðàâèëüíî òà åôåêòèâíî ðîáèòè öå íà îñíîâ³ Áîæèõ ïðèíöèï³â é ãîâîðèëîñÿ íà äàí³é ñåñ³¿. Àíäð³é ÁÎÐÎIJÍ.

Ó÷åíûå íàøëè äîêàçàòåëüñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ Õðèñòà Ìèðîâàÿ íàóêà, âîçìîæíî, îáðåëà íîâûé èñòî÷íèê ñâèäåòåëüñòâ îá Èèñóñå Õðèñòå è çàêëþ÷èòåëüíûõ ãîäàõ åãî çåìíîé æèçíè, – ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêèé Ìåãàïîðòàë invictory.org ñî ññûëêîé íà NEWSru.com. Êàê ñîîáùàþò â ïîíåäåëüíèê ëîíäîíñêèå ÑÌÈ, ãðóïïå ó÷åíûõ óäàëîñü ðàñøèôðîâàòü ÷àñòü ñàêðàëüíîãî òåêñòà, íàíåñåííîãî 2 òûñ. ëåò íàçàä íà ñäåëàííûå èç ñâèíöà ëèñòû ðóêîïèñåé. Îêîëî 70 êíèã, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ñîäåðæèò íåñêîëüêî ïðîøèòûõ ïðîâîëîêîé ñâèíöîâûõ ñòðàíèö, áûëè îáíàðóæåíû 5 ëåò íàçàä íà ñåâåðå Èîðäàíèè ìåñòíûìè æèòåëÿìè. Íàõîäêà äåðæàëàñü â ñåêðåòå, òàê êàê ïðåäïðèíèìàëèñü òàéíûå ïîïûòêè ïðîäàòü ýòó äðåâíåéøóþ áèáëèîòåêó.

Íî ïîñëå òîãî, êàê íåñêîëüêî ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé îáðàòèëèñü ê ó÷åíûì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû íà ïîäëèííîñòü, î êëàäå óçíàëà øèðîêàÿ îáùåñòâåííîñòü. Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî íà ñäåëàííûå èç òîíêîãî ñâèíöà ëèñòû íàíåñåí çàøèôðîâàííûé òåêñò, îñíîâàííûé íà äðåâíååâðåéñêîì ÿçûêå – èâðèòå. Ïðè ýòîì åãî àâòîðû øèðîêî èñïîëüçîâàëè è èåðîãëèôû, ñîîáùàåò ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ. Ïîñëå íàïðÿæåííîé ðàáîòû ñïåöèàëèñòàì èç àíãëèéñêîãî Îêñôîðäñêîãî

óíèâåðñèòåòà óäàëîñü ðàñøèôðîâàòü ÷àñòü òåêñòà.  íåì ãîâîðèòñÿ î Ìåññèè è Âîçíåñåíèè. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî ðå÷ü â ñâèíöîâûõ êíèãàõ èäåò î Õðèñòå, îòìå÷àåò ëîíäîíñêèé åæåíåäåëüíèê «The Sunday Times». Îæèäàåòñÿ, ÷òî îôèöèàëüíîå îáúÿâëåíèå î ÷àñòè÷íîé ðàñøèôðîâêå äðåâíåéøèõ êíèã ñîñòîèòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ. Èñòî÷íèê: Invictory.org.

Èíîãäà Áîã õî÷åò, ÷òîáû ìû âñòðåòèëè íåñêîëüêî ïëîõèõ ëþäåé ïðåæäå, ÷åì ìû âñòðåòèì õîðîøåãî, ÷òîáû, â êîíå÷íîì èòîãå, êîãäà ìû âñòðåòèì õîðîøåãî ÷åëîâåêà, ìû ïîíèìàëè, êàêèì âåëèêèì äàðîì ýòî ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ.


¹ 4 (138) Êâ³òåíü 2011 ð³ê

5

Åâàíãåëüñüêà Íèâà

 Áðèòàíèè âñå ðåëèãèîçíûå êîíôåññèè çàñòàâÿò ðåãèñòðèðîâàòü ãîìîñåêñóàëüíûå «áðàêè» Ïðîåêò íîâîãî çàêîíà î áðàêå â Âåëèêîáðèòàíèè ïðåäóñìàòðèâàåò îáÿçàòåëüíîñòü ðåãèñòðàöèè ãîìîñåêñóàëüíûõ «áðàêîâ» â ìåñòàõ êóëüòà ëþáûõ ðåëèãèé, âêëþ÷àÿ ñèíàãîãè è ìå÷åòè. Ó÷àñòíèêè Êîíôåðåíöèè êàòîëè÷åñêèõ åïèñêîïîâ Àíãëèè è Óýëüñà â îòâåò óæå çàÿâèëè, ÷òî íèêîãäà íå äîïóñòÿò ïîäîáíîé ðåãèñòðàöèè â êàòîëè÷åñêèõ õðàìàõ, ïåðåäàë Ñåäìèöà. Êðèòèêóÿ ïðîåêò çàêîíà, åïèñêîïû óêàçûâàþò: «Ìû íå ñ÷èòàåì, ÷òî ðåãèñòðàöèÿ ãðàæäàíñêèõ ñîþçîâ â ìåñòàõ êóëüòà íåîáõîäèìà èëè æåëàòåëüíà.  êàòîëè÷åñêèõ õðàìàõ ýòîãî

äåëàòüñÿ íå áóäåò». Ãëàâà äåïàðòàìåíòà Õðèñòèàíñêîé Îòâåòñòâåííîñòè è Ñàìîñîçíàíèÿ, àðõèåïèñêîï Ñàóòâîðêà Ïèòåð Ñìèò â ñâîåì ïîñëàíèè îò 21 ôåâðàëÿ îòìåòèë, ÷òî «ãîñóäàðñòâî íå èìååò ïðàâà âìåøèâàòüñÿ â öåðêîâíûé áðàê».  îòâåò íà ïðîåêò çàêîíà î áðàêå àðõèåïèñêîï îáúÿñíèë, ÷òî «êîðíè áðàêà íàõîäÿòñÿ â ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäå».

Ïîäëèííûé áðàê çàêëþ÷àåòñÿ «ìóæ÷èíîé è æåíùèíîé, òåìè, êòî ìîæåò ïîòîì ðîäèòü äåòåé, è íèêàêîé ãðàæäàíñêîé èëè ðåëèãèîçíîé âëàñòè íå ïîä ñèëó èçìåíèòü ïðèðîäó ÷åëîâåêà». Ïðåëàò ïîîáåùàë ïðîòèâîñòîÿòü ëþáûì ñòðåìëåíèÿì óçàêîíèòü ïðîòèâîåñòåñòâåííûå èçìåíåíèÿ. Èñòî÷íèê: ÍÕÌ.

ÂÅÑÍÀ – ÏÎÐÀ ƲÍÎÊ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ: ÊÀÆÄÛÉ ÒÐÅÒÈÉ ÆÈÒÅËÜ ÏËÀÍÅÒÛ ßÂËßÅÒÑß ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÎÌ Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ 2,1 ìëðä. õðèñòèàí, ÷òî ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 31% âñåõ æèòåëåé ïëàíåòû. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò ñòàòèñòèêà, êîòîðóþ ïðèâîäÿò ìèññèîíåðñêèå ñëóæáû Êàòîëè÷åñêîé Öåðêâè. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî áîëåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà õðèñòèàí — 1,15 ìëðä. ÷åëîâåê — ñîñòàâëÿþò êàòîëèêè. Êàòîëè÷åñêàÿ Öåðêîâü íàñ÷èòûâàåò ñåãîäíÿ 2 936 åïàðõèé è îêîëî 126 òûñ. ìèññèîíåðñêèõ îðãàíèçàöèé.  ìèðå ñëóæàò îêîëî 408 òûñ. êàòîëè÷åñêèõ ñâÿùåííèêîâ. Ïðàâîñëàâèå èñïîâåäóþò îêîëî 300 ìëí. ÷åëîâåê. Ïðèìåðíîå ÷èñëî èñïîâåäóþùèõ ïðîòåñòàíòèçì – 720 ìëí. Ïî ìíåíèþ Ïàïû Ðèìñêîãî Áåíåäèêòà XVI, â ñåãîäíÿøíåì ìèðå õðèñòèàíå — ãðóïïà íàñåëåíèÿ, áîëåå äðóãèõ ïîäâåðãàþùàÿñÿ ãîíåíèÿì. Ïîíòèôèê íàçâàë îòñóòñòâèå ñâîáîäû âåðîèñïîâåäàíèÿ îäíîé èç ãëàâíûõ óãðîç áåçîïàñíîñòè â íàñòîÿùåå âðåìÿ, - ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêîå èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî Lately.

Êàæóòü, ùî âåñíà öå ïîðà æ³íîê. Íàïåâíî òîìó, ùî ñàìå ç íàñòàííÿì âåñíè ïðèõîäÿòü ³ îñíîâí³ æ³íî÷³ ñâÿòà. 12 áåðåçíÿ â ïðèì³ùåíí³ ²íñòèòóòó (ÖÕÎ) «ñâÿòêóâàííÿ âåñíè» ïî÷àëîñÿ é æ³íêàìè öåðêîâ íàøîãî îᒺäíàííÿ, ó÷àñíèöÿìè, ÿê³ áóëè çàïðîøåí³ ç ³íøèõ öåðêîâ òà óñ³ìà áàæàþ÷èìè ïðîñëàâèòè Áîãà â³äíîñèíàìè, à òàêîæ îòðèìàòè ö³ííó ³íôîðìàö³þ äëÿ ñåáå.

Áåíåäèêò XVI óäåëèë îñîáîå âíèìàíèå òðåâîæíîìó ïîëîæåíèþ õðèñòèàíñêîãî ìåíüøèíñòâà, â îñîáåííîñòè â Èðàêå è â öåëîì íà Áëèæíåì Âîñòîêå. Ïî åãî ñëîâàì, 2010 ãîä áûë îòìå÷åí «ãîíåíèÿìè, äèñêðèìèíàöèåé, óæàñíûì íàñèëèåì è ðåëèãèîçíîé íåòåðïèìîñòüþ». Äîáàâèì, ñîãëàñíî äàííûì íà 2010 ãîä áîëåå 63 % âåðóþùèõ ëþäåé íà Çåìëå ÿâëÿþòñÿ ïðèâåðæåíöàìè îäíîé èç àâðààìè÷åñêèõ ðåëèãèé, òî åñòü ìîíîòåèñòè÷åñêèì ðåëèãèÿì, ïðîèñõîäÿùèì èç äðåâíåé òðàäèöèè, âîñõîäÿùåé ê ïàòðèàðõó ñåìèòñêèõ ïëåì¸í Àâðààìó. Âñå àâðààìè÷åñêèå ðåëèãèè â òîé èëè èíîé ìåðå ïðèçíàþò Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå Âåòõîãî Çàâåòà.

Ïîä³áíà æ³íî÷à êîíôåðåíö³ÿ, ÿêó ïðîâåëà ïîì³÷íèê ºïèñêîïà ÆÎÓÑÂÖÕªÂÓ ç ïèòàíü æ³íî÷îãî ñëóæ³ííÿ Îëåíà Ñèëêà âæå ïðîéøëà íå âïåðøå. Öüîãî ðàçó, ÿê ³ äåÿê³ ïîïåðåäí³, ñï³êåðîì àáî ñïåö³àëüíèì ãîñòåì áóëà Ñâ³òëàíà Ãëóõîâñüêà. Íàø³ ñåñòðè ïðîòÿãîì óñüîãî äíÿ ìàëè ìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàòèñÿ ó íåâèìóøåí³é îáñòàíîâö³, ä³ëèòèñÿ ñâ³ä÷åííÿìè, ñòà-

âèòè çàïèòàííÿ òà îòðèìóâàòè â³äïîâ³ä³. Ç ïðèâ³òàííÿì òà çàêëþ÷íèì ñëîâîì íà æ³íî÷³é, áåðåçíåâ³é êîíôåðåíö³¿ âèñòóïèâ ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³ Çàáºë³í Îëåêñ³é, ÿêèé áëàãîñëîâèâ óñ³õ ÷àð³âíèõ ó÷àñíèöü êîíôåðåíö³¿ ñëîâàìè ç êíèãè ×èñåë «Íåõàé Ãîñïîäü ïîáëàãîñëîâèòü òåáå, ³ íåõàé ³í òåáå ñòåðåæå! Íåõàé Ãîñïîäü çàñÿº íà òåáå ëèöåì Ñâî¿ì, ³ íåõàé áóäå ìèëîñòèâèé

äî òåáå! Íåõàé Ãîñïîäü çâåðíå íà òåáå ëèöå Ñâîº, ³ õàé äàñòü òîá³ ìèð!» (×èñ. 6:23-26) Àëå íà öüîìó áëàãîñëîâ³ííÿ íå çàê³í÷èëèñü, ³ òîìó ç íàãîäè íàñòàííÿ âåñíè òà ïðîâåäåíî¿ êîíôåðåíö³¿ óñ³ ïðèñóòí³ â çàë³ æ³íêè îòðèìàëè öóêåðêè â³ä Æèòîìèðñüêîãî Îáëàñíîãî Óïðàâë³ííÿ ÑÂÖÕªÂÓ. Àíäð³é ÁÎÐÎIJÍ.

Èòîãî â ìèðå: • 43 % èç ÷èñëà âåðóþùèõ — õðèñòèàíå, • 16 % — ìóñóëüìàíå, • 5 % — èóäåè, • 10 % æèòåëåé ïëàíåòû èñïîâåäóþò èíäóèçì, • 6 % — áóääèñòû, • 6 % èñïîâåäóþò òðàäèöèîííûå êèòàéñêèå ðåëèãèè, • 0,37 % — ñèêõè, • 7 % — ïðèâåðæåíöû äðóãèõ âåðîâàíèé.

Ñàìîå ÿðêîå áóäóùåå âñåãäà îñíîâàíî íà çàáûòîì ïðîøëîì, òû íå áóäåøü óñïåøåí â æèçíè, ïîêà íå îñòàâèøü ïðîøëûõ íåóäà÷ è ñòðàäàíèé.


6

Åâàíãåëüñüêà Íèâà ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓƲÍÍß

ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ: Öåðêâà «Õë³á æèâèé» ì. Êîðîñòèø³â, âóë. Ëåí³íà, 23. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Â³ôºçäà» ì. Æèòîìèð, âóë. Øåëóøêîâà, 77 (ÄÊ «ÓÒÎû). Íåä³ëÿ 15.00. Öåðêâà «Íîâå Æèòòÿ» ð-í Êîðîñòèø³âñüêèé, ñ. Ãëèáî÷îê, âóë. Öåíòðàëüíà, 19. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðóæèí, âóë. Êîîïåðàòèâíà, 22. Íåä³ëÿ 10.00, Öåðêâà «Â³äêðèòå ñåðöå» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. Îçàä³âêà, âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 2. Íåä³ëÿ 10.00.

Ðàíêîâå íåä³ëüíå áîãîñëóæ³ííÿ ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Ïðåîáðàæåííÿ» ñ. Îáóõ³âêà â³äâ³äàâ äèÿêîí öåðêâè «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì. Ðóæèí Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷ Áîðîä³í. Ñëóæèòåëü ïîä³ëèâñÿ Ñëîâîì òà ïî çàâåðøåíí³ áîãîñëóæ³ííÿ ïîñï³ëêóâàâñÿ ç áðàòàìè òà ñåñòðàìè. Ïîì³÷íèê ºïèñêîïà ç ïèòàíü äèòÿ÷îãî ñëóæ³ííÿ ïàñòîð öåðêâè «Â³äêðèòå ñåðöå» ñ. Îçàä³âêà Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷ Þð÷óê ïðîâ³â ðîáî÷ó çóñòð³÷ ç â÷èòåëÿìè íåä³ëüíèõ øê³ë. Íà çóñòð³÷³ îáãîâîðèëè ïëàí ïðîâåäåííÿ äâàíàäöÿòîãî ùîð³÷íîãî äèòÿ÷îãî ôåñòèâàëþ «Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà». ªïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé ç ñâîºþ ñ³ì’ºþ â³äâ³äàâ áðàò³â òà ñåñòåð ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Âåô³ëü» ñ. ϳäãîðîäíº. Ñëóæèòåëü ìàâ ìîæëèâ³ñòü ðàçîì ç áðàòàìè òà ñåñòðàìè ñëóæèòè Ãîñïîäó. Áðàòè òà ñåñòðè öåðêâè «Ïðåîáðàæåííÿ» ñ. Îáóõ³âêà ç ñòóäåíòîì ñåì³íà𳿠Ðîìàíîì ªâãåíîâè÷åì Õðèñòè÷åíêîì â³äâ³äàëè ðàíêîâå íåä³ëüíå áîãîñëóæ³ííÿ ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì. Ðóæèí. Ãîñò³ ïîñëóæèëè Ñëîâîì, ï³ñíÿìè òà ñâ³ä÷åííÿìè. Ìîëîä³æíèé ïàñòîð Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷ Áîðîä³í ïðîâ³â ìîëîä³æíó çóñòð³÷. Íà ÿêó ç³áðàëèñÿ ïîíàä ï³âñîòí³ ìîëîä³ ç ð³çíèõ öåðêîâ íàøîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ.

Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ï.Êîìóíè, 58. Íåä³ëÿ 10.00, ñåðåäà 16.00. Öåðêâà «Âåëèêîãî äîðó÷åííÿ Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ñàáóðîâà, 92. Íåä³ëÿ 10.00. Öåðêâà «Â³ôàí³ÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ìåòàë³ñò³â, 55. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Âåô³ëü» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. ϳäãîðîäíº, âóë. Ìèðó, 28. Íåä³ëÿ 9.00, 15.00. Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðîìàí³â, âóë. Øåâ÷åíêà, 171. Íåä³ëÿ 15.00. Öåðêâà «Â³äðîäæåííÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ï.Êîìóíè, 58. Íåä³ëÿ 14.00. Öåðêâà «Ïðåîáðàæåííÿ» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. Îáóõ³âêà, âóë. Ìèðó, 38. Íåä³ëÿ 9.00, ñåðåäà 9.00, ï’ÿòíèöÿ 19.00. Öåðêâà «Âîçíåñ³ííÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ïåðåìîãè 2 (áóäèíîê äëÿ ïðèñòàð³ëèõ) Íåä³ëÿ 10.00. ñóáîòà 10.00. Öåðêâà ժ ì. Áåðäè÷³â, âóë. Âîéêîâà, 63 Íåä³ëÿ 9.00 Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» îáë. Æèòîìèðñüêà, ñìò. ×óäí³â, ïðîâ. Ïóøê³íà, 1. Íåä³ëÿ 12.00. ²ÍÍÈÖÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ: Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í Ïîãðåáèùåíñüêèé ñ. Î÷åðåòíÿ, âóë. Çàë³çíè÷íà 37 Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ì. ³ííèöÿ, âóë. Âàòóò³íà, 13 Íåä³ëÿ 10.00, 18.00, â³âòîðîê 19.00, ï’ÿòíèöÿ 19.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ì. ²ë³íö³, âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 1 Íåä³ëÿ 10.00, 17.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í ²ëë³íåöüêèé, ñ. Ñîðîêà Íåä³ëÿ 10.00, 17.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í Êîçÿòèíñüêèé, ñ. Òåðí³âêà Íåä³ëÿ 14.00, Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ», ð-í Êîçÿòèíñüêèé, ñ. Êàøïåð³âêà, âóë. ˳ñîâà, 33. Íåä³ëÿ 10.00

ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ ² ÂÈÄÀÂÅÖÜ: Æèòîìèðñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ Ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ ÕªÂ. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: Ïåòðî Çàë³çíèé. ³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð: Àíäð³é Áîðîä³í.

²ÑÒ² Ç ªÂÀÍÃÅËÜÑÜÊÈÕ ÏÎ˲Â

Ðàíêîâå íåä³ëüíå áîãîñëóæ³ííÿ ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Ïðåîáðàæåííÿ» ñ. Îáóõ³âêà â³äâ³äàâ äèÿêîí öåðêâè ժ ì. ³ííèöÿ Êîñòÿíòèí Ìèêîëàéîâè÷ Ñêîáåëºâ. Ñëóæèòåëü ïîä³ëèâñÿ Ñëîâîì òà ïî çàâåðøåíí³ áîãîñëóæ³ííÿ ïîñï³ëêóâàâñÿ ç áðàòàìè òà ñåñòðàìè.  ²íñòèòóò³ (öåíòð³ Õðèñòèÿíñüêî¿ îñâ³òè) ì. Áåðäè÷³â ïðîéøëà ñåñ³ÿ íà äâîõ ôàêóëüòåòàõ. Íà îäíîìó ç ÿêèõ âèêëàäà÷åì áóëà ïðàö³âíèê Óêðà¿í-ñüêî¿ ªâàíãåëüñüêî¿ òåîëîã³÷íî¿ ñåì³íà𳿠Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà Ïàòþê. Íà ³íøîìó äåêàí Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷ Áîðîä³í.

Ðàíêîâå íåä³ëüíå áîãîñëóæ³ííÿ ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Ïðåîáðàæåííÿ» ñ. Îáóõ³âêà â³äâ³äàâ ïàñòîð öåðêâè «Â³äðîäæåííÿ» ì. Áåðäè÷³â Ñåðã³é Âàëåð³éîâè÷ Ñèëêà. Ñëóæèòåëü ïîä³ëèâñÿ Ñëîâîì òà ïî çàâåðøåíí³ áîãîñëóæ³ííÿ ïîñï³ëêóâàâñÿ ç áðàòàìè òà ñåñòðàìè.

¹ 44 (138) (138) Êâ³òåíü Êâ³òåíü 2011 2011 ð³ê ð³ê

ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÈÉ ÃÓÌÎÐ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÈÄÎËÀÌ Ïðîïîâåäíèê ïðîïîâåäîâàë íà òåìó èäîëîâ. À ó íåãî ïðèâû÷êà îòâëåêàòüñÿ îò òåìû è óâëåêàòüñÿ. Òàê âîò íà ýòîé ïðîïîâåäè îí îïÿòü óâëåêñÿ îòñòðàíåííîé òåìîé è ïîòîì, îïîìíèâøèñü, òàê ñîáðàííî ïðîèçíåñ: – Äàâàéòå òåïåðü âåðíåìñÿ ê íàøèì èäîëàì… Íîâîîáðàùåííûé áðàò áûë â âîñòîðãå îò âñåãî, ÷òî óñëûøàë â öåðêâè äî òîé ñàìîé ìèíóòû, ïîêà ïðîïîâåäíèê ñëó÷àéíî íå ïåðåïóòàë ñëîâà «ïîæåðòâîâàíèå» ñ «æåðòâîïðèíîøåíèå컅 Ïàñòîð âîñïèòûâàåò ÷ëåíà öåðêâè: – Äæî, âèñêè òâîé çëåéøèé âðàã! – Íî, ðàçâå âû íå ãîâîðèëè íàì ëþáèòü ñâîèõ âðàãîâ? – Ãîâîðèë! Íî ÿ íå ó÷èë âàñ ïðîãëàòûâàòü èõ!

ÔÎÌÀ ÍÅÂÅÐÓÞÙÈÉ Ñëóæåíèå â Àâñòðàëèè. Âñ¸ èäåò êëàññíî, íî âäðóã îòêðûâàåòñÿ äâåðü, âõîäèò êàêîé-òî äåä è êðè÷èò: – ß Èèñóñ!.. Âñå â øîêå, òîëüêî ïàñòîð âñòàåò è ãîâîðèò: – À ÿ Ôîìà! – ×òî çíà÷èò ñëîâîñî÷åòàíèå «è ñìåõ, è ãðåõ»? – Ýòî çíà÷èò, ÷òî êëîóí óêðàë êàäèëî!

Ïîì³÷íèê ºïèñêîïà ç ïèòàíü æ³íî÷îãî ñëóæ³ííÿ Îëåíà Ìèêîëà¿âíà Ñèëêà ïðîâåëà æ³íî÷ó êîíôåðåíö³þ. Ñï³êåðîì íà êîíôåðåíö³¿ áóëà Ãëóõîâñüêà Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà.

Ïîñëå èçó÷åíèÿ èñòîðèè î Êàèíå è Àâåëå, äåòÿì ïðåäëîæèëè íàïèñàòü ïðåäïîëàãàåìîå ïèñüìî Êàèíà ñâîèì ðîäèòåëÿì íà òåìó: «Ïîêàÿëñÿ ëè îí?» Îòâåò äåòåé: – ß íå óáèâàë ñâîåãî áðàòà. Åãî ïîñðåäè ïîëÿ ñúåëè âîëêè. ß âèäåë ýòî, íî íå ñìîã åãî çàùèòèòü… Êàèí

Çàñòóïíèê ºïèñêîïà ïàñòîð öåðêâè «Ïðåîáðàæåííÿ» ñ. Îáóõ³âêà Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé â³äâ³äàâ áðàò³â òà ñåñòåð ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Âåô³ëü» ñ. ϳäãîðîäíº. Ñëóæèòåëü ïîáóâàâ íà ñëóæ³íí³ ñïîìèíó Ò³ëà ³ Êðîâ³ Ãîñïîäí³õ.

– Ãîñïîäü çàáðàë îò ìåíÿ âñå ãðåõè… ß âàì çàñâèäåòåëüñòâóþ ýòî èç êíèãè «Èñõîä».

Íåä³ëüíå áîãîñëóæ³ííÿ ïîì³ñíî¿ öåðêâè «Â³äðîäæåííÿ» ì. Áåðäè÷³â â³äâ³äàâ äèÿêîí öåðêâè «ÕªÂ» ì. ³ííèöÿ Êîñòÿíòèí Ìèêîëàéîâè÷ Ñêîáåëºâ. Ñëóæèòåëü ïîñëóæèâ Ñëîâîì.

Ãðóïïà ñòóäåíòîâ Àêàäåìèè ïðèåõàëà íà êàíèêóëû â Âîëîãäó.  åïàðõèàëüíîì óïðàâëåíèè èõ âñòðå÷àë Àðõèåïèñêîï Âîëîãîäñêèé Ìèõàèë: – Ñåðäå÷íî ðàä ïðèâåòñòâîâàòü âàñ íà ñâÿùåííîé âîëîãîäñêîé çåìëå, êóäà íå ñòóïàëà íîãà íåìåöêîãî çàõâàò÷èêà! Äà, êñòàòè, ðàçðåøèòå Âàì ïðåäñòàâèòü ìîèõ áëèæàéøèõ ñîòðóäíèö – Àâãóñòó Êàðëîâíó è Áàðáàðó Ôðèäðèõîâíó!

ªïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé ïðî¿çäîì â³äâ³äàâ Õìåëüíè÷÷èíó. Çóñòð³âñÿ ºïèñêîï ç ñëóæèòåëÿìè öåðêâè «Ãîëîñ â³÷íî¿ ëþáîâ³» ì. Êðàñèë³â. Áðàòè ïîñï³ëêóâàëèñÿ îáãîâîðèâøè ðÿä âàæëèâèõ ïèòàíü ñòîñîâíî æèòòÿ òà ñëóæ³ííÿ.

Ïàñòîðè òà ñëóæèòåë³ Æèòîìèðùèíè ç ñâî¿ìè äðóæèíàìè ïðèáóëè äî Êèºâà ùîá ïðèâ³òàòè çàñíîâíèêà ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ ժ Óêðà¿íè ïî÷åñíîãî ºïèñêîïà Âîëîäèìèðà Ñåðã³éîâè÷à Ãëóõîâñüêîãî ç 85-ë³òòÿì â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ òà 60-ë³òòÿì ïàñòîðñüêîãî ñëóæ³ííÿ. Ðåêòîð Óêðà¿íñüêî¿ ªâàíãåëüñüêî¿ Òåîëîã³÷íî¿ Ñåì³íà𳿠äîêòîð Àíàòîë³é Âîëîäèìèðîâè÷ Ãëóõîâñüêèé ç ºïèñêîïîì Ïåòðîì Ìèêîëàéîâè÷åì Çàë³çíèì òà ñòàðøèì ïðåñâ³òåðîì ïî Ïîëòàâùèí³ Àíäð³ºì Ñåðã³éîâè÷åì dzáðîâèì ïîáóâàëè â Ïàâëîãðàä³ íà ïîõîðîíàõ ïàñòîðà ²ãîðÿ Îëåêñàíäðîâè÷à Ôåäÿíîâè÷à.

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÆÒ ¹ 258 Âèõîäèòü ùîì³ñÿ÷íî. Äðóêóºòüñÿ íà ïîæåðòâè ÷èòà÷³â. Çà çì³ñò òà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ¿¿ àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯: 13303 Æèòîìèðñüêà îáë, ì. Áåðäè÷³â 3,à/ñ 14 e-mail: openheart65@mail.ru www.zhitomir.ufcu.com.ua

Äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó. Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â , ïîñèëàííÿ íà «ªÍ» îáîâ ÿçêîâå. ϳäïèñàíî äî äðóêó 1.04.2011ð. ³ääðóêîâàíî â ÑÏ ÊÒÂÏ «ÀËÅÔ», ì. ³ííèöÿ. Íàêëàä: 2000 ïðèì³ðíèê³â.

Evangelska nyva  

Hristiyanska gazeta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you