Page 1

B-POST Abonnement - Retur til: Evangelisten AS, Idrettsveien 10, 5353 Straume - Husk å melde adresseendring til oss

UPARTISK EVANGELISK BLAD NR. 13

1. AUGUST - 2019

109 ÅRGANG

Jeg tilhører Ham

Oppslagstavla Bibeltimer på Nesttun bedehus Det blir sjette høsten hvor Bladet Evangelisten arrangerer Bibeltimer på Nesttun bedehus. Talere er Per Braaten og Kurt Urhaug. Dette er samlinger som er lagt til mandags formiddag – og med en god lunsj. Misjonsvennene på Nesttun bedehus har alltid stilt opp og lagt forholdene godt til rette med bord og stoler, pynt og et ivrig kjøkkenteam.

Av Sigmund Måge

Min elskede er min, og jeg er hans, han som vokter sin hjord blant liljene. (Høys 2,16)

Da Jesus holdt bibeltime for Emmausvandrerne, slik vi leser det i Lukas 24, står det: Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som var skrevet om ham. (Vers 27). I og med at Jesus var innom alle Skriftene, må han også ha nevnt Salomos Høysang. Ser vi etter, finner vi ikke Herrens navn nevnt her i det hele tatt. Hvordan er dette å forstå? Salomos Høysang er for det første en vakker beskrivelse av ren og sann kjærlighet mellom mann og kvinne. Men dypest sett er dette et vakkert forbilde på Kristus og menigheten. Når Jesus overfor Emmaus-vandrerne refererte til alle Skriftene, og fortalte om det som var skrevet om Messias – altså ham selv – så må han ha referert til akkurat dette at her finner vi et forbilde på Kristus og menigheten. ... Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. (Ef 5,25b). Når vi blir frelst, tennes en kjærlighet til Jesus. Det er helt naturlig. Tenk at Jesus var villig å dø for en synder som meg. Det faktum at Jesus gjorde dette, er i grunnen helt ubegripelig. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere (Rom 5,8). I den grad vi elsker Jesus igjen, har det sin årsak i det Johannes skriver: Vi elsker fordi han elsket oss først. (1. Joh 4,19). Bruden i Høysangen sier høylytt: ... ham som min sjel elsker … (3,2). Når vi leser Høysangen, ser vi at der er tre stadier i brudens forhold til brudgommen: 1. Min elskede er min, og jeg er hans ... (2,16a). Når en nyomvendt vitner, vil vedkommende gjerne si: Jeg har funnet Jesus, nå er han min frelser. Dette er så riktig, så riktig! Kanskje vedkommende har lett blant «verdens sprukne brønner», og så

Tema for samlingene i år blir: Kristenlivets fristelser og prøvelser. Utgangspunktet blir hentet fra de mange fortellinger i Bibelen, og det vil bli til veiledning og trøst! Godt og oppbyggelig. Merk deg datoene for samlingene: 26. august og 2., 16. og 23. september. Hver samling begynner kl. 11.00. Alle er velkommen! Eit Ljos på vegen

viste det seg at svaret var Jesus Kristus – verdens frelser. Men dette at jeg fant Jesus, er bare delvis sant. Den fulle sannhet er at det var han som fant meg. I liknelsen om den bortkomne sauen i Luk 15 står det: ... han går av sted og leter etter den som er kommet bort, til han finner den. Altså er det først og fremst Gud som har funnet meg. Men la oss gjenta det – det er ikke noe feil å si at Jeg har funnet Jesus. Det er det største og viktigste som kan hende en sjel på denne jord. 2. Jeg tilhører min elskede, og min elskede er min, han som vokter sin hjord mellom liljene (6,3). Peter avslutter sitt forfatterskap i Det nye testamente med disse ord: Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus (2. Pet 3,18a). Dette forteller oss at det er naturlig å utvikle seg som kristen – lære Kristus bedre å kjenne dag for dag eller år for år. Bruden i Høysangen har tydelig vokst i sitt kjennskap til brudgommen. Jeg tilhører min elskede, og min elskede er min ... Det er som om hun sier: Ikke bare er min elskede min, men tenk hvor stort, jeg tilhører ham. Det er stor nåde å komme til denne erkjennelse. Jeg har jo trolovet dere med én mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus (2. Kor 11,2b).

Som uomvendte tilhørte vi både det ene og det andre. Noe kunne være direkte syndig, men slett ikke alt. Nå er det endret. Nå tilhører vi Jesus Kristus Vi er hans eiendom, og han vil beskytte oss og bevare oss. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg (Hebr 13,5c). 3. Jeg hører min elskede til, og til meg står hans hu (7, 10). Vi har jo så lett for å tenke at vi er til bry for Kristus, og dette med rette sett fra vårt ståsted. Men hva leser vi videre om hyrden som fant den bortkomne sauen? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldrer og gleder seg (Luk 15,5). Og som han elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste (Joh 13,1b). Bruden i Høysangen forsto det vi har vansker for å skjønne. Jesus gleder seg over oss, hans barn. Det er fordi vår stilling er i Ham selv. Vi er og skal være ... til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den Elskede (Ef 1,6). Jo, Jesus elsket menigheten, og gav seg selv for den. Som et frelst menneske betyr jeg meget for Jesus, min frelser. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren ... (Hebr 12,2). Du og jeg er lønnen for den smerte han led på Golgata kors.

Ja kun nokre ord til liten og stor, korhen du farta, her på vår jord. Då må vi veta, kva er det som tel, at «åndeleg føa» kan varma vår sjel. Og om det «stormar» og røynar sånn på, må Kristus få leia den veg du skal gå. Ei viktig minning, for deg og for meg, at Han må vakta vårt veikje steg. Då vil vi ana, ei framtid so klår når Herrens kjensler i hjarta vårt rår. Tekst: Erling Wanvik Evangelistens bibelkonferanse 2019 Det ble et fint og innholdsrik stevne på Framnes KVGS i Norheimsund. Se omtale på side 4. Det planlegges ny bibelkonferanse neste år, og det blir 30. juni–5. juli 2020. Bibel- og friluftshelg på Hermon 27.–29. september arrangerer Bladet Evangelisten og P7 Kristen Riksradio Bibel- og friluftshelg på Hermon høyfjellssenter. Talere er Johnn Hardang og Kurt Urhaug. Tema for helgen er: «Steinene taler». Eivind og Even Ydstebø deltar med sang. Det ryktes om CD-slipp på Hermon! Obs! Det er nå ledige plasser KUN i Skibyen! Info./påmelding: tlf. 38 02 63 57. Evangelisten på FACEBOOK


2 2 NR. 13 1. AUGUST - 2019

Salige visshet Av Jan Veiby «Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden» (1. Joh 3,14). Et av formålene med 1. Johannes brev er å gi alle Guds barn visshet om sin barnerett. At vi ved troen er Guds barn og har fått del i det evige liv. «Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi» (v.1a). «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på hans navn» (1. Joh 5,13). Frelsesvisshet får vi kun på Ordets grunn. Den vokser fram gjennom kjennskapet til den Herre Jesus. Så vi kan si med apostelen Paulus: «For jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg, til dagen kommer» (2. Tim 1,12). Man kan være frelst uten å ha frelsesvisshet. Men Gud vil at alle hans barn skal eie den, så vi kan leve i en trygg visshet om at vi hører Herren til. Det gir kristenlivet hvile, fred og stabilitet. Visshetens grunn og frukt I 1. Joh 3 møter vi uttrykket «vi (dere) vet» tre ganger. Det omfatter hele vårt liv. Både fortid, nåtid og framtid. I vers 5 står det: «Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham». Her har vi evangeliet i noen ganske få ord. Guds Sønn kom til verden for å ta bort våre synder. På korset tok han all verdens synd på seg. Gjorde fullkommen soning for den og fjernet den fra Guds åsyn som årsak til fordømmelse. «Men nå er han blitt åpenbart én gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer» (Hebr 9,26b). Ved troen på ham har vi fred med Gud. Vi lever i et ordnet forhold til Gud. Vår fortid er slettet ut. Den som vet at synden er sonet, har en evig trøst og en urokkelig grunn å stå på. «Vi vet at vi er gått over fra døden til livet ...» (v.14a). Også dette er nødvendig å vite. Ellers gir vi djevelen en anledning til å så tvil i våre hjerter, og vandringen blir preget av uro og ustadighet. Men slik bør det ikke være. Guds ord gir oss vissheten, og Ånden stadfester det for oss. «I følelsenes verden det veksler dagen lang. Fra sol til vintermørke, fra bitter gråt til sang. Men Herrens ord og løfter er uforanderlig. Og følelser påvirker ei det som er skriftelig» (Abraham Thompson) Ved å lese og høre Guds ord vil frelsesvissheten komme som en naturlig frukt. Den har som sentrum Kristus og hans gjerning. Det er ikke spørsmål om stor eller liten tro, men om jeg har Jesus som min Frelser. Frelsesvisshetens frukt er glede i hjertet. Takknemlighet for frelsen. Fred i sjel og sinn. Åndelig vekst og fruktbarhet. «Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag» (Fil 1,6). Til slutt tar vi med vers 2: «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi vet at når Han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som Han er». Dette er Gudsbarnets herlige framtid. En dag kommer Jesus igjen for å hente oss hjem til seg. Det er hans eget løfte. «I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er» (Joh 14,2–3). Denne herlige dag og store begivenhet ser vi frem til med glede og forventning. Da er all synd, sykdom, nød og trengsler for alltid forbi. Da skal vi forvandles til sjel og legeme og bli Ham lik. «Vi vet at du kommer og henter oss snart. Til hjemmet som venter din brud. Da skal vi få se deg, ja skue deg klart. Vår himmelske konge og Gud» (Leonard Gudmundsen)

Hvetekornets lov Av Ivar Gjerdi «De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: ‘Herre, vi vil gjerne se Jesus.’ Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus.» (Johannes 12).

vårt sonoffer. Han kunne derfor ikke være det ene hvetekornet for å redde seg selv. Ved å gi sitt liv kan han som en «frukt» av dette, «dra alle til meg», for å kunne gi oss barnekår.

Jesus er på vei til Jerusalem og er opptatt av sin forestående død. Noen grekere ønsket å få se og møte Jesus, og Filip og Andreas brakte dette videre til Jesus, som svarte, «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» (Johannes 12, 23–24).

Det vi kaller hvetekornets lov, gjelder altså ikke bare for Jesus som Frelser, men gjelder også den som ønsker å berge sin sjel å få del i et evig liv. I svaret til grekerne sier også Jesus: «Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv.» (Johannes 12, 25).

Den skjebnetunge timen var kommet nærmere. 2000 års frelseshistorie fra Abraham til Jesus var kommet til veis ende. Jesus bruker bildet med hvetekornet for å få sagt noe viktig om det som skal skje. Hvetekornets lov i naturen gjelder også i åndens rike. Gjennom dette forklarer han hva hans egen død vil bety. Hvetekornets lov er udiskutabel. Kornet legges i jorden før å dø, for igjen å gi liv til kornspirer og ny kornhøst. Jesu død på korset og oppstandelsen påskemorgen, skjer for å gi oss frelse og nytt liv. Gud ville at han skulle forlate herligheten og bli

Den herlighet Jesus skulle få, måtte gå gjennom døden og kostet kamp og smerte. Men det var slik Gud ville det. Tross angst for det som skulle skje, slår Jesus fast, «Nei, til denne timen skulle jeg komme», og en røst fra himmelen bekrefter dette. Jesu vei til herlighet måtte gå gjennom lidelse og død, for å berge oss for evigheten i Guds herlighet. «Sett meg så jeg ser deg, Jesus, Sett meg opp til deg, Så at dine kjære øyne Festes kan på meg! Sett meg så jeg ser deg, Jesus, Still deg foran meg, Så at mine trette øyne Hvile kan på deg! Sett meg så jeg ser deg, Jesus, På ditt kors opphengt, Blodig, såret, tornekronet, Spyttet på, hudflengt!» Jonas Pettersen


EVANGELISTEN PÅ Bladet Evangelisten er å finne på Youtube med programserien Shofar!

Youtube er brukt av svært mange og det er et hav av forskjellige tema som her blir tatt frem. Både teknologien, Israel, kommunikasjon, naturen, nasjonene,- det er svært mye av det som skjer i tiden som Bibelen forutsa ville skje. Vi er en generasjon som ser bibelens profetier gå i oppfyllelse. Det er viktig av vi gjør hverandre oppmerksom på det som skjer – i lys av Bibelen.

Det er Kurt Urhaug du både ser og hører. Du finner også vårt nye programkonsept på vår nettside. Vi er takknemlige til Herren som gir oss denne muligheten. Gunnar Hansen redigerer programmene og legger den ut på Youtube. Dette er en ny arena for Bladet og fronte både evangeliet og det profetiske ordet. Del dette og gjør det kjent for andre!

Upartisk Evangelisk blad Utkommer med 20 nr. i året, og eget Julenummer som inngår i abonnementet.

Postadresse:

Idrettsvegen 10, 5353 Straume Tlf: 38 02 63 57 E-post: post@evangelisten.no www.evangelisten.no Kontortid: Man-tors; 09:00-14:30. VIPPS: nr. 126534

Bankgiro: Bladet Evangelisten AS 3000.13.20064. Jyske bank, Danmark: 5068-1121237.

Årskontingent

Fra 2018 - kr 470,i de nordiske land. Kr. 540,- (eller 85 dollar) i de øvrige land. Abonnementet er bindende inntil oppsigelse skjer.

Stiftelsen

Bladet Evangelisten Styre: Eivind Flå, Johnn Hardang, Sigmund Måge, Kurt Urhaug, Edvard Foss og Håkon C. Hartvedt Redaktør Kurt Urhaug Mobil: 913 34 079 E-post: kurt@evangelisten.no Produksjon: ImF Media. Trykk: Avisa Hordaland.


NR. 13

1. AUGUST - 2019

3

Ekteskap og samliv Spørsmål: Hvor i Bibelen står det at det er riktig å gifte seg på den måten vi er blitt vant til i vår kultur? I dag møter vi også andre samlivsformer – samboerskap, likekjønnet ekteskap osv. Hvorfor er det ene riktig og ikke det andre?

Det har i den senere tid kommet flere ulike spørsmål til denne spalten omkring ulike samlivsspørsmål. Og vi skal i de neste artiklene prøve å ta fram noen av disse spørsmålene. Det er forresten ikke rart at folk spør. For slik det har utviklet seg, både i vårt eget land og internasjonalt, er det ikke lenger «god latin» å snakke om rett og galt i samlivsspørsmål. Nå handler det helst om ulike samlivsformer, der det ene kan være like naturlig og godt som det andre. Slik kan vi imidlertid ikke tenke som kristne. Det er fortsatt forskjell på rett og galt. Det er fortsatt forskjell på den rette veien og alle avveiene. Og når det er forskjell, er det fordi Bibelen taler slik Guds levende og avsluttede Ord. La oss finne fram til Matt 19,3-12. Dette er et viktig bibelavsnitt å merke seg i denne sammenhengen, som jeg ber deg om å lese nøye igjennom. Sammenhengen er tydelig og klar: Jesu motstandere løfter fram et aktuelt og omdiskutert samlivsspørsmål i sin samtid, nemlig spørsmålet om

skilsmisse og gjengifte. Her fantes det den gang som i dag både et restriktivt og et liberalt syn. Alle forsto at skilsmisse og gjengifte var en sidevei i forhold til hovedveien ekteskapet. Men hvilke sideveier er det lov å gjøre bruk av? Vi skal ikke her gå inn på spørsmålene omkring skilsmisse og gjengifte, men legge merke til hva Jesus nå gjør. I stedet for å begynne å diskutere de ulike sideveiene, går han tilbake til hovedveien og spør: Kan vi være enige om dette? Jesus begynner med å snakke positivt om ekteskapet, slik dette løftes fram i Guds Ord. - Har dere ikke lest? spør Jesus. Og så går han tilbake til Skapelsesberetningen og til Guds tanker omkring mann og kvinne. Jesus henviser til to konkrete avsnitt i skapelsesberetningen, der de grunnleggende tankene om ekteskapet er å finne. Først siterer Jesus fra 1. Mos 1,27: - Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Mennesket er altså skapt med to kjønn: Mann og kvinne. De som kan hebraisk,

Av Johnn R. Hardang forteller oss at ordene som her er brukt, markerer kjønnsforskjellen enda tydeligere enn det kommer fram i den norske oversettelsen: Gud skapte et mannlig og et kvinnelig menneske. Kjønnsforskjellen er både gudskapt og gudvillet. Så fortsetter Jesus med å henvise til 1. Mos 2,24: - Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de to skal være ett kjød. Her tegnes ekteskapet i bildet av en trekant. De trygge rammene rundt et ekteskap er disse tre linjene: Først: Mannen skal forlate sin far og sin mor. Dette er ekteskapets offentlige, sosiale eller samfunnsmessige side. Et ekteskap betyr en endring i sosial stand og status: Gutten er ikke lenger primært mor og fars sønn, men sin kones mann. Og jenta er ikke lenger primært mor og fars datter, men sin manns kone. Ekteskap er ikke en privatsak, men en offentlig sak. Om vielsen skjer i borgerlig eller kirkelig regi, er ikke det avgjørende. Men det skal være offentlig. Ikke et privatisert samboerforhold, men et åpent ekteskap. Videre: Mannen skal holde seg til sin hustru - eller forbli hos sin hustru, som skapelsesberetningen sier det. I dette utrykket ligger det flere viktige ting: • Ekteskapet skal være heterofilt: Det

• •

handler om mann og kvinne. Ikke mann og mann eller kvinne og kvinne. Ekteskapet skal være monogamt: Det gjelder én mann og én kvinne. Ekteskapet skal være livslangt: Mann og kvinne skal bli hos hverandre «inntil døden skiller dere ad». Skilsmisse er verken normalt eller naturlig, selv om det av og til kan være nødvendig.

Endelig: Når de to første linjene er på plass, er forutsetningen for et trygt og stabilt samliv til stede: Seksuelt, følelsesmessig, familiemessig, sosialt, økonomisk. - De to skal være ett kjød, sier Jesus og skapelsesberetningen. Dette er ekteskapet. Dette er hovedveien, slik Jesus framstiller det. Og så fortsetter han: Kan vi være enige om dette, så skal vi nok også finne gode løsninger når et ekteskap av en eller annen grunn slår sprekker - og ektefellene spør: Hva gjør vi nå? I det vi her har tatt fram, ligger de viktigste svarene på dagens hovedspørsmål: Hvorfor er det riktig å gifte seg? Og hvorfor handler et ekteskap bare om forholdet mellom én mann og én kvinne?

Glimt Kirkeleder Det er spennende med ord. En av de store islamister Helt automatisk

drept

av

gavene Gud har gitt oss, er ordene våre og dermed evnen til å kommunisere og formidle. «Automatisk» er et gresk ord, satt sammen av to mindre ord: Auto, som betyr selv, og matæ, fra verbet som betyr å ønske inderlig. Når noe skjer av seg selv som vi så inderlig ønsker, snakker vi om noe som skjer helt automatisk.

«Jeg vil heller dø enn å forlate samfunnet mitt.» Bevæpnende terrorister angrep en protestantisk kirke i Burkina Faso søndag 28. april. Pastoren og fem andre medlemmer i menigheten ble truet til å konvertere til islam. Da de nektet, ble de drept, forteller World Watch Monitor.

Første gangen ordet brukes i Bibelen, er i Mark 4,26–29 og lignelsen om mannen som kastet såkorn i jorden. Jesus sier: «Av seg selv bærer jorden grøde: først strå, så aks, så fullmodent korn i akset.» «Automatisk bærer jorden grøde», står det egentlig på gresk.

Så langt en kjenner til, er dette det første angrepet i landet rettet mot en kirke, der mennesker er blitt drept av islamske ekstremister. I februar ble en spansk prest drept av bevæpnende menn som en antar var militante islamister. Presten var på veg hjem fra Togo, og drapet skjedde i den sørlige regionen Nohao.

Dette er ikke lett å forstå verken for en såmann eller for oss andre. Vi vet det skjer, men forstår det ikke: «Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt – hvordan det går til, vet han ikke.» Dette er noe å tenke på. For også vi er betrodd et fenomenalt såkorn: Guds levende ord. Spiredyktig og virkekraftig. Såkornet som vokser og gror. Helt automatisk P7 MAGASINET

Til forskjell fra nabolandet Mali har Burkina Faso har vært kjent for fredelig sameeksistens mellom ulike religiøse grupper. Men de siste årene har angrep fra militante islamister, militære operasjoner og bølger av vold etterlatt hundrevis av døde. Man anslår at 135 000 er drevet på flukt. Dette har ført til en uoversiktlig humanitær krise som overrasker mange, skriver New Humanitarian Newa i en

rapport. Ifølge «Armed Conflict Location and Event Data Prosject» har angrep rettet mot sivile økt med 300 prosent i Mali, 500 prosent i Niger og 7000 prosent i Burkina Faso, i løpet av ett år. ÅPNE DØRER.

Utvalgt 1. Utvalgt i Kristus, jeg fatter det ei. 
Jesu forsoning, den gjelder og meg. 
Intet fortjenes, kun nåde det var 
at han min synd opp på korstreet bar.Danny Danon leser fra Bibelen i FN.

Israels FN-ambassadørs tale

Israels FN-ambassadør Danny Danon holdt nærmest en bibel- og historietime i FNs 2. Intet jeg makter å gi ham igjen. 
Nåden sikkerhetsråd. Han løftet opp Bibelen og i Kristus, den gjelder dog enn. 
Uforskyldt leste Guds løfter til Abraham i 1. Mos 17,7– tar han meg synder i favn. 
Trygt jeg meg 8. Få dager etter FN-talen tok bibeltimen skjuler i frelserens navn. 

 av på sosiale medier. Talen den 29. mai ble oversatt til spansk, polsk, fransk, portugisisk 3. Selv om jeg segner på livsveien og til med på tyrkisk. En palestina-arabisk om, 
 Jesus seg bøyer og byder sitt: nettside kalte talen for en historieleksjon Kom! 
Reiser meg opp og meg rekker sin av Danny Danon. Videoen skjøt fart blant hand, 
atter meg giver av livskildens vann.

 evangeliske kristne over hele verden. En «Youtuber» med 222.000 seere la ut 4. En gang når døden skal skille oss bibeltimen. Etter at bibeltimen gikk viralt, ad, 
trygt kan jeg hvile i nåden han gav, 
vite ble Danon intervjuet av fjernsynsselskapet for visst at når alt her er slutt, 
Kristi CNN. Også Fox News omtalte saken. Det forsoning, den gjelder for Gud. har også vært saker på Facebook, skrev den TORSTEIN LINDHJEM israelske internett-avisen Times of Israel KARMEL


4 4 NR. 13 1. AUGUST - 2019

Frelse

på Framnes

mer uformelle slaget. Men det gjør noe med alle som lytter når det fortelles om livet og vandringen med Jesus!

Sommerens store høydepunkt er Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes KVGS i Norheimsund. Dette var i år 2.–7. juli. Det var rundt 350 stykker, små og store, unge og eldre, som fikk oppleve at Gud var nær med sin rike velsignelse. Tema for dagene var: Jesus er livet for meg! Det er hentet fra sangen til Åge Samuelsen. Edvard Foss gikk på talerstolen første kvelden og hentet sitt tema fra ett av versene i sangen. «Alt jeg behøver, det har jeg i ham ...». Fra første kveld fikk en oppleve at dette kommer til å bli en spesiell konferanse. Ungdommene samles. Johanne Hardang lager vafler, og det dufter over hele bygget. Vi vet hvor ungdommene er. De lytter til klar og tydelig forkynnelse, sannheter fra Johannes-evangeliet. Det er Erlend Hardang som underviser. Hver kveld er det rundt 25 lyttende tenåringer. I gamlesalen samles barna. Det er Tweens-gruppe og de aller minste. Talerne er Magnar Ådlandsvik og Karoline Romarheim. På forskjellige måter løftes bibelfortellingene og evangeliet frem for de unge hjertene. Etter bibelsamlingen er det ulike aktiviteter; kano, fotball, bading og hobby. Kari Fløtre, Liv Urhaug, Jan Håkon Reinemo, Anne Gry med flere gjør dagene og felleskapet rikt og spennende for de minste. Trivsel er viktig. Hver stevnedag er bønnemøte det første som skjer. Sigmund Måge kommer med Bibelen. Et bibelvers blir delt, og sangen ljomer. Bjarne er ved pianoet! Bønneemner blir delt i fortrolighet. De bærer hverandres byrder. Kjøkkenet forbereder frokost. Det er skiver og pålegg. Det er mange som skal mettes. Hver formiddag er det bibelsamling i en fint pyntet Framnes Arena. Lysene tennes. Informasjon blir gitt. Det er mange som kommer til konferansen på dagsbesøk. Johnn Hardang har den første bibeltimen. Han streker under livet som gave, om Guds ja til livet, det å leve som en kristen og livet som aldri kan dø. Når Eivind Flå står på talerstolen, forteller han om Elias på Karmelfjellet og under gyvelbusken. Redaktøren selv forteller om de mange fiskehistoriene fra Bibelen.

Det er ikke lange fritiden før Edvind Ydstebø gjør klar båtaktiviteter ved kaien. Det blir blåst luft i den store «sofaen», og den blir festet til båten. Hver dag cruises det rundt i fjorden, med spenning og fart, glede og begeistring for liten og stor. Onsdagen er det hageselskap med kaffe, konkurranser, lek og utlodning. Torsdag med friluftsamling ved bussholdeplassen i Norheimsund. Fredag er det konsert i Framnes Arena. Kjerstin Handeland Stokken og gjestesangere, Hymnos fra Bergen, gleder oss alle med sangen om Jesus. Det er store forventninger til å møte Bob Luke fra India, men når flyet blir kansellert og reisen forlenget, kommer Roald Føreland til Misjonstimen og forteller om arbeidet blant folket i India. Deltakerne svarer med gaver og forbønn. Til hver samling stiller bokhandelen med bøker, CD, DVD, blyanter og spill. Tilbudene er mange. Ellen Ydstebø og Hanna Gudmedstad tar imot betaling og kvitterer ut for handelen. I svømmehallen sitter Bjarne, Anne Gry eller Ann Emelie og følger nøye med alle som er i og rundt bassenget. Hver dag har stevnemusikken øving og fremføring. Eivind og Even leder koret. Det er både trommer og trekkspill. Sentralt og godt budskap formidles klart og tydelig på hvert kveldsmøte. På bibeltimer, kveldsmøter eller andre samlinger sitter Olav, Arne og Håvard. Lyden skal være rett. Teksten på veggen skal være på plass. Det skal streames, og hver samling skal det gjøres opptak og redigering av og klargjøres for salg. Det er to bibelsamlinger, ettermiddagen og om kvelden er det kveldsmøte. Men deltakerne vil ha mer. Etter at kjøkkenet har satt frem kake og kaffe, er det samling i amfiet. Håkon C. stemmer gitaren. Han ønsker alle velkommen, og sangen, vitnesbyrdet og bønnen er av det

En av dagene er det «bokslepp.» Håkon C. har skrevet bok. Han står med den rykende ferske boken i hånden. Den heter «Hvile» og handler om han som kan gi sjelen både hvile og fred. Ingen er som Jesus! Etterpå er det signering og grat ulasjoner. Vi gleder oss enda en gang over en godbit fra Evangelistens Forlag. Stevnedagene på Framnes går fort. Snart skal kofferten pakkes til hjemreise. Campingvogn og bobil gjøres klar for oppbrudd. I båten samles trosser og fendrer. Men utfordringen skal gis! Innbydelsen til frelse skal formidles fra Jesus! Blir det noen nye dette året som kan stemme i stevnesangen «Jesus er livet for meg»? Er det noen her som vil ta steget ut og følge Jesus? Blant vafler, pizza, is og peanøtter gir flere ungdommer seg til kjenne. De vil følge Jesus! Erlend, Anne Stine og Kristoffer gleder seg. Det er stor glede i himmelen! Blant sangbøker og gitarer i amfiet gis den samme utfordring. Navn blir skrevet i boken i himmelen. Det er glede både blant deltakere, ledere, engler og ellers i himmelen over at mennesker blir frelst på Evangelistens Bibelkonferanse. I Guds rikes arbeid er dette det største! Mennesker blir vekket og møtt av Guds Ord til frelse, og de tar imot og kommer til han som kan frelse. De sa ja til livet! Det er frelse og fornyelse på Framnes! Det er bønnesvar og takknemlighet til Jesus! Vertskapet på Framnes gjør en stor innsats for at alle ved bibelkonferansen skal bli tatt godt hånd om og trives. Noen ekstra puter, lys over vasken, eller strømmen som manglet. Vaktmesteren stiller opp. Husmor lytter og tar signaler. Kjøkkenet planlegger middagen. Poteter skal skrelles, fisk og kjøtt skal være perfekt til alle! I Framnes Arena står en festpyntet sal som er sier det samme som talerne skal formidler. Alle er med og gjør at Guds Ånd får gjøre sin stille gjerning i oss. Ved brødsbrytelsen får de nyfrelste brødet og vinen. Det tas imot! Her er alle forkynnere! Stevnemusikken synger den siste sangen. «Stevneblyanten» legges bort og det er hjemreise! I hjerte og i avskjeden med årets deltakere lyder det: Takknemlighet!


NR. 13

1. AUGUST - 2019

5

REISEBREV av Allan Neset

Bob Luke fra Bethel Assembly på Norgesbesøk Bob Luke som er leder av en av våre samarbeidsorganisasjoner i India, var i sommer på norgesbesøk. I den forbindelse benyttet vi anledningen til å stille ham noen spørsmål om det arbeidet han står i. Hvordan var starten på Bethel Assembly? Bethel Assembly ble startet av Gandhi Israel, min far, i 1963. I starten var det kun støtte fra lokale menigheter, og arbeidet var derfor ikke så omfattende. I 1973 kom Kjelle fra Evangelisten på besøk, og fra da av fikk organisasjonen støtte fra Norge. Når visste du at du skulle bli med i arbeidet til BA? Min far døde i 2006. På det tidspunktet var jeg pastor i en menighet. Det ble da et spørsmål om hvem som skulle overta hovedansvaret, og hele organisasjonen ble involvert i prosessen. Det var en samlet organisasjon som valgte meg til sin nye leder. En viktig del av virksomheten er TV-arbeidet. Hvordan begynte det? Vi skjønte at dersom vi kunne få til et TV-arbeid, ville vi kunne nå mange unådde med evangeliet, så 12. mai 2011 startet vi med TV-produksjon. Vårt nedslagsfelt er provinsene Andhra Pradesh og Telangana, og våre programmer er derfor på språket telugu som snakkes her. Vi når ca. 10 millioner mennesker med våre program, og vi får svært mange og gode tilbakemeldinger på det vi gjør. Kanalen vår har sendinger 24 timer i døgnet. Jeg har selv ansvaret for fire timer i døgnet, andre BA-pastorer har

til sammen åtte timer, og resten av tiden leies ut til andre organisasjoner. I tillegg til direkte møteopptak sender vi «spørsmål og svar»-program, kulturelle program, helseprogram og debatter. Hva er den største velsignelsen i arbeidet? Definitivt muligheten for å vitne for så menge mennesker. Gud har velsignet meg rikt. Vi har etablert 120 menigheter, og mer enn 30000 mennesker har blitt kristne og er døpt så langt. Gjennom bibelskolearbeidet vårt har 230 unge mennesker blitt utdannet og opptrent til evangelisk arbeid. Vi har helseteam som drar til avsidesliggende landsbyer og tilbyr helsehjelp, og vi har nå startet syopplæring for enslige damer på 20 forskjellige steder.

Bob Luke og misjonens leder Roald Føreland på kontoret i Kr.sand

Hva er den største utfordringen i arbeidet?

Hvordan opplever du situasjonen?

Utvilsomt manglende inntekter og begrensede ressurser. Selv med god støtte er jo situasjonen den at behovene er enorme i et land som India. Folk kommer stadig til meg med alle slags utfordringer, og det er vanskelig å skulle si nei. Jeg har lært å stole på Gud for hver eneste dag, og hittil har han hjulpet.

Situasjonen i vår provins er mye bedre enn i landet for øvrig. Vi har en leder av provinsen med kristen bakgrunn, men det er store utforruing for mange kristne, særlig nord i India.

Dette er ditt første besøk i Norge. Hvordan var det? Det har vært fint. Dessverre var flyet forsinket slik at jeg ikke nådde et stevne på Framnes som jeg hadde sett frem til. Men jeg fikk treffe ledere for Evangelisk Orientmisjon og Evangelistens Misjonstjeneste, og jeg fikk også truffet givere som har stått trofast med i arbeidet i mer enn 30 år, og det gjør inntrykk. Det var viktig for meg å kunne få sagt takk. Vi hører stadig oftere om trakassering av kristne i India.

Du er pastorsønn og har selv alltid jobbet med dette. Hva ville du vært om det ikke hadde blitt kristent arbeid? Bob Luke smiler bredt og sier: Bokser, tungvektsbokser. Jeg var faktisk bokser frem til 1989, og jeg har vært trener og instruktør for unge boksere. Bob tar noen lette slag i luften for å vise at teknikken og bevegelsene fremdeles «sitter». Jeg takker for intervjuet og er glad for at han valgte som han gjorde. Bob Luke har utvilsomt blitt en «tungvekter» i arbeidet med å spre evangeliet i India.

Til minne om templene i Jerusalem 10. og 11. august er det Tisha Be’av – en av de to mest alvorlige fastedagene i det jødiske året. Dette handler om ødeleggelsene av templene i Jerusalem og er en av de mange tragedier i jødisk historie. Både det første og det andre tempelet ble ødelagt på nettopp denne datoen med 655 års mellomrom. I hovedsak blir dagen markert med bønn, faste og med lesning fra Klagesangene. Men det er ikke bare denne ene dagen Israel minnes templene i Jerusalem. I en jødisk bønn skal alltid Jerusalem nevnes, og savnet etter templet skal det settes ord på. I et jødisk bryllup skal et glass knuses til minne om templet i Jerusalem. Ved Klagemuren står jødene og ber: «Herre, vend oss igjen til deg, så vi kan komme tilbake! Forny våre dager, så de blir som før i tiden!» (Klag 5,21). Ved bordbønner, bønn i det private eller offentlige bønner gis uttrykk for Jerusalem: «Må min tunge henge fast ved min gane om jeg ikke kommer deg i hu, om jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min største glede!» (Sal 137,6). Jerusalem er uttrykk for gleden og lengselen, men også sorgen og fortvilelsen over at templet er borte.

Kong Salomo bygde det første templet. Helligdommen ble reist på det samme stedet hvor Abraham ble satt på prøve og skulle ofre Isak. Dette er stedet kong David kjøpte av jebusjitten Ornan (2. Krøn 3,1). Rundt 1000 år før Jesu fødsel ble templet bygget, og det var Nebukadnesars styrker som erobret Jerusalem i år 587 f.Kr og forviste jødene til Babylon. Templet ble da ødelagt. Jødenes opphold i Babel var 70 år. I Nehemja-boken leser vi om når jødene kommer til Jerusalem og bygger murer og templet opp igjen. Det var romerne som la det andre templet i ruiner og drev på nytt jødene ut av byen. Den jødiske historikeren Flavius Josefus, som overvar angrepet i 70 e.Kr., forteller: «Romerne sendte jødene på flukt, og de trengte seg helt inn til det hellige huset. Drevet av et voldsomt raseri tok en av soldatene noe brennende materiale. Soldatene plyndret og ødela det overdådig utsmykkede tempelet, før en soldat satte fyr på den gylne porten til bygningen: Snart sto flammene ut fra det innerste av det hellige huset, og tempelet ble brent ned ...».

Israel minnes nå dette. Det er stor interesse for at det skal bygges et nytt tempel i Jerusalem. Jerusalem er ikke møtested for religioner, men er stedet for den ene og sanne Gud. «For Herren har utkåret Sion, han ville ha det til bolig: Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det.» Sal 132,13-14.


6 6 NR. 13 1. AUGUST - 2019

EVANGELISTENS FORLAG Hilsen fra Danmark v/ Jørn Nilsen

Vor evige trøst i Kristus 
 Mel.: Befal du dine veje ... 
 På Ham sig at forlade
 jeg sådan har Ham kendt,
 Han ej mig ville skade,
 men har til godt alt vendt,
 ja, trods genvordigheder,
 som tit jeg ej forstod,
 som Hyrde Han mig leder
 hvert skridt, som ta´r min fod! Med mange sjælesmerter
 et jaget vildt jeg blev,
 men dog Han mig beværter
 og til sit bord mig drev,
 hvor jeg ny nåde finder,
 hvor end jeg ser mig om,
 især når kraften svinder
 her i min alderdom! I svaghed sig udfolder
 Hans nådes kraft i os,
 som gør, at vi udholder
 al modstand og al trods,
 jo mer vi lader fare
 al verdslig tant og lyst,
 jo mer sig vil afklare
 just Jesu Kristi trøst! Den trøst, hvormed vi trøstes,
 vi trøster andre med,
 thi sådan tit forløstes
 et ord på rette sted,
 I mørkets dyb Han talte,
 som Han kun tale kan,
 da Han til frelse kaldte
 os ud af dødens land!
 27.6.19

Under Evangelistens bibelkonferanse på Framnes ble det bok-signering av Håkon C. Hartvedt. Den nye boken heter «Hvile». Det er to år siden at Forlaget gav ut CD- platen med samme tittel og av Håkon C. Det var et ønske med CD-en at den kunne lindre og gi trøst og hjelp i dager som er vanskelige – og gi ny kraft og frimodighet. CD-platen gir mange tilbakemeldinger på at den setter ord på hverdagen og gir «balsam for sjelen». Boken «Hvile» er en oppfølger av CD-platen. Det er det samme ønske og bønn til Gud om at den kan gi velsignelser og veiledning inn i den enkeltes hverdag. Boken er bygd opp rundt Samle 23 i Bibelen, og den knyttes sammen med sannheter fra livet og Bibelen, krydret med ulike sangtekster fra CD-platen. Både forlaget og forfatterens ønske er at denne boken kan lede noen frem til en trygg hvile i Jesu frelsesverk. I Bladet Evangelisten trenger ikke Håkon C. Noen presentasjon. Vi kjenner både hans gode penn og hans

Bibelord som er menneskeord (1) Av Stig Andreasson

Overskriften kan kanskje sjokkere noen lesere. Men det er sikkert ikke overflødig å definere hva fornuftig bibeltro egentlig innebærer. Personlig tror jeg fullt og fast at Bibelen virkelig er Guds inspirerte Ord. Men for å rett forstå Guds budskap til oss må vi alltid ta hensyn til hele sammenhengen. Bibelen relaterer nemlig ofte til hva mennesker har sagt og gjort, ikke bare til hva Gud direkte har sagt og gjort. Tar vi ikke hensyn til dette, kommer vi feil ut. Vi skal se på noen eksempler på dette. Jobs venner. De hadde mye å si til den lidende Job. Deres filosofi var noe forskjellig. En av dem, Bildad fra Suah, mente at de ugudelige alltid rammes av ulykker her i tiden. Han sa: «Han har ikke barn eller etterkommere mer blant sitt folk … Just således går det med den urettferdiges boliger. Og således med hjemmet til den som ikke kjenner Gud.» Vi glemmer noe meget vesentlig hvis vi tar disse ordene ut av sin sammenheng og sier: «Det står i Bibelen at den ugudeliges hjem sikkert vil rammes av ulykke og barnløshet.» For det er jo ikke Gud, men Bildad som sier dette. Og lengre fram i Jobs bok leser vi at Guds vrede opptentes mot Jobs tre venner fordi de ikke hadde talt rett om Gud. Jobs venners livsfilosofi er et eksempel på hvordan noen mennesker ofte tenker. De mener at Gud alltid straffer den ugudelige her i tiden. Men Bibelens samlede undervisning sier at Gud handler annerledes. Og det er vel tydelig og klart at ikke alle ugudelige er barnløse eller mister sine barn i tidlig alder og derfor ikke får noen etterkommende.

149,vitnesbyrd om Jesus. Forlaget er takknemlig for å gi leserne gode bøker! Boken bestiller du hos Bladet Evangelisten tlf 38026357/ 91334079. Post@evangelisten.no. Boken koster kr 149,-.

Forkynneren. Denne bibelbok som også kalles «predikeren», er skrevet av kong Salomo. Der kan vi blant annet lese følgende: «Det går menneskenes barn som det går dyrene; den samme skjebne rammer dem; som den ene dør, så dør den andre, og en livsånde har vi alle; menneskene har ikke noe fortrinn framfor dyret, for alt er tomhet.» Jehovas vitner siterer gjerne dette vers og roper triumferende: «Slik står det i Bibelen!» Ja, visst gjør det så. Men hvem sa disse ordene? Kong Salomo selvfølgelig, for han er jo bokens forfatter. Men som han selv sier, taler han som «mennesket under solen», altså den som ser på tingene fra rent menneskelig og jordisk synsvinkel. Han bruker ofte uttrykket «Jeg talte med meg selv i mitt indre.» Han sier ikke at det alltid var Gud som talte til ham. Nei, forkynneren påstår ikke at han formidler Guds tanker når han forteller hvordan alt ter seg fra jordisk og menneskelig synspunkt. Forkynnerbokens tema er egentlig «menneskets elendighet uten Gud og alle tings forgjengelighet». Lenger fram i boken, da Salomo er ferdig med den delen av sin framstilling, sier han ikke lenger at folk og dyr er like innfor døden. Da lar han Gud komme inn i bildet og sier at når jordelivet for et menneske er slutt da vender støvet tilbake til jorden og blir som det var før, men ånden vender tilbake til Gud. Han sier også at Gud vil føre enhver gjerning fram for dommen. Ingen tror vel at alle dyr en gang skall oppstå for å dømmes. Så menneskene er nok annerledes enn dyrene. Men for den som ikke regner med Gud og som ser alt bare med jordiske øyne kan det virke som om dyr og mennesker er like innfor døden. Uten guddommelig åpenbaring blir alt bare håpløs forvirring. Dette er budskapet i Forkynnerens bok.


NR. 13

1. AUGUST - 2019

7

ARKIVET

Kom og gi dere til Herren «Kom og gi dere til Herren ved en evig pakt, som ikke blir glemt! Fortapte får var mitt folk. Deres hyrder hadde ført dem vill, til fjellene hadde de drevet dem bort. Fra fjell til haug gikk de, de glemte sitt hvilested.» (Jer 50,5–6).

Det er ofte godt å få beholde disse enkle innbydelsesord: Kom! – Kommer! Det er godt for dem som er kommet, å minnes: Vi er innbudt! Det er godt å kunne innby andre, særlig for de som går søkende og lengter etter fred. Han ropte den gang ved Jeremias: I dag – kom og gi dere til Herren!

fornøyde, men bedrøvet, gråtende over sin ulykke. Fortapte får var mitt folk (v.6), det er forvillede og hjelpeløse.

Hvem er det som her innbys? Vers 4: De sørgende av Israels og Judas barn – «de går og gråter, og Herren sin Gud skal de søke.» De hadde vært glade, men tapt Guds samfunn. Nå stod de igjen med navnet – det virkelige var borte. Gud selv hadde de ikke lenger samfunn med.

Disse er det som her innbys: Kom og gi dere til Herren!

Her nevnes tre ting som årsak for den stilling de var kommet i: 1. V.7: Fordi de hadde syndet mot Herren, rettferdighets bolig og mot sine fedres håp, Herren. Synd skiller alltid fra Gud. Deres synder gjør skilsmisse mellom dere og deres Gud (Jes 59,2). 2. V.6: Deres hyrder hadde ført dem vill. Israel hadde latt seg lede av andre, som ledet bort – bort fra Herren. Det var mange den gang, og det er mange og meget også ennå som leder bort fra Herren. 3. V.6: De glemte sitt hvilested. Det som nå preget deres stilling, var uro: Fra fjell til haug gikk de, ikke glade og

Samfunnet med Kristi lidelser «… så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død.» (Fil 3,10). Dette ord har talt så til meg nå i det siste. Jeg har spurt meg selv: Lider Kristus ennå? Kan jeg lide med ham i hans lidelser? En opplevelse kommer for meg. En troende far og mor hadde en utsvevende sønn. Det liv gutten levde, brakte foreldrene usigelige åndelige lidelser. De elsket sin sønn, ba for ham og håpet på at han ville forandre sitt liv. Men han fortsatte sitt liv i synden. Foreldrene var høyst ulykkelige. De led dag og natt av sorg over gutten sin. Datteren, som var frelst, deltok i foreldrenes lidelse. Hun forstod dem, sympatiserte med dem og ba med dem for sin bror. Kristus har lagt all sin elsk og kjærlighet på en fortapt menneskeslekt, som lever i synd og gudsfornektelse. Den

La oss nå merke oss hva innbydelsen gjelder: Gi dere til Herren ved en evig pakt, som ikke glemmes. Jeg anbefaler innbydelsen og vil gjerne si et godt ord om den, som Abrahams tjener gjorde om sin Herre. Han sa: Min Herre er såre rik! Herren er underlig kjærlig mot syndere. Han tilgir synd. Til synderinnen sa han: «Dine synder er deg forlatt.» (Luk 7,48). Herren er tålmodig, langmodig og rik på miskunnhet. Han er også mektig til å frelse. Gi dere til ham – med en evig pakt. Det må vel menes å overgi seg helt og for alltid til ham, som har gitt seg selv for oss. Og derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de kalte skal få den evige arv som var lovet, etter at en død har funnet sted til forløsning (Hebr 9,15). Arven som er lovet, er evig liv – ved tro. Gi deg til Jesus. Han glemmer ikke sitt løfte. Jeg gir dem evig liv, og

syndige verden er Kristi store sorg, hans lidelse. Hele hans jordliv var et liv i stadig lidelse. Hans kjærlighet ble misforstått, hans ord ble ikke tålt, hans gjerninger forkastet. Hån og spytt, falskhet og løgn, utakk og vanære, hudstrykning og tornekrone, kors og forbannelse, død og grav var alt sammen lidelser for å bringe verden tilbake til Gud og himmelen. Han kjøpte verden tilbake til Gud med sitt blod. Nå er det Kristi mål og plan å føre de fortapte sjeler tilbake til Gud. Hans blod vitner om hvor høyt han elsker hver menneskesjel. Jesus er ikke fornøyd med de nittini i fårefolden. Så lenge det er ett tapt, går han ut for å søke. «Også andre får har jeg, som ikke er av denne sti. Også dem skal jeg føre frem.» (Joh 10,16). Jesu lidelse er en lidelse for sjelers frelse. Tar jeg del med Kristus i disse lidelser? Paulus ville kjenne dette liv. Han ville lide ved Jesu side. I Rom 9,2 sier han: «… jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet.» I Paulus’ hjerte var det en brennende hunger etter å lede sjeler til Jesus. Verken forfølgelse, hudstrykning, steining, fengsel og bånd kunne stanse ham i dette arbeidet. Han måtte vinne sjeler. «Kristi kjærlighet tvinger oss», sier han i 2. Kor 5,14. Det var bare dette arbeidet som bandt ham til jorden. «Men dersom det å leve i kjødet gir meg frukt av min gjerning, så vet jeg ikke hva jeg skal velge.» (Fil 1,22).

de skal aldri i evighet fortapes. Hva tid skal du komme og slutte deg til ham? Kom i de unge år! Kom mens kallet lyder! Kom mens Faderen ennå drar til Sønnen. I vers 8 står: Flykt ut av Babel og dra bort fra kaldeernes land, gå som bukker foran hjorden! Det haster. Fly, ja, fly for ditt liv. Men når man er kommet ut, trenger man et hvilested. Det glemte Israel. Jesus sier: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» (Matt 11,28). Glem ikke hvilestedet i Ordet! Den som har adlydt dette Kom! fra Herren og sluttet seg til ham, skal en gang få høre et annet Kom! Det er til det evige hvilested, til hjemmet hist oppe. Der er ingen sørgende og gråtende. Nei, der er bare glede, fred og hvile for evig. Derfor, kom og gi deg til Herren! Av Albert Lunde Evangelisten 15. april 1939

Så mang en fromme kvinne og mann har deltatt med Jesus i hans lidelse. Og det er lett å kjenne dem i vekkelse, for da lever de som i himmelen. Når sjeler kommer i nød og søker Gud, da gråter slike mennesker av glede. Og i dem finner de nyfrelste en åndelig moderfavn. De led med Jesus for sjelene, og når disse så omvender seg, fryder de seg også med Jesus. Det er en åndelig lidelse iblant hos slike mennesker, så om Gud ikke sendte vekkelse og frelste sjeler, så kunne de ikke holde det ut. Kristus er ennå i sitt Getsemane for sjelenes frelse. Jeg synes jeg kan føle hans blikk på meg og hans bedende stemme: «Kan du ikke våke en time med meg?» Peter sov, og gjør ikke vi også det, mon tro? Elsker vi virkelig Kristus slik at vi også må våke med ham i bønnen for sjelenes frelse? Kjære bror og søster; å at du ville våke en time hver dag i bønnen med Jesus! Gjør Jesu lidelse til din egen. Gå inn i Getsemane og kjemp for din bygd, din by, for din menighet til vekkelsen kommer. Da skal du også få høste med fryderop. Av Olaf Skagen Evangelisten August 1939


NR. 13 1. AUGUST - 2019 FORBØNN

Kviteringsliste frem til 24. juli

«Jeg roper til deg, for du svarer meg, Gud. Vend ditt øre til meg, hør mine ord! Vokt meg som din øyensten! Skjul meg under dine vingers skygge.» (Sal 17,6). Takke Herren for Evangelistens bibelkonferanse på Framnes. Be for de nyfrelste som bekjente under Bibelkonferansen at de vil følge Jesus. Be om at de må bli bevart og grunnfestet i troen. Be for de kristne i Burkina Faso. Be for de som opplever forfølgelse! Be for en 17 år gammel muslimsk ungdom som søker Jesus og ønsker å vite mer om troen. Kan dere be for gutt på 23 år? Han sliter med lite energi og er deprimert og har konsentrasjonsvansker. Be om at Jesus må hjelpe han. Min bror og svigerinne er ikke frelst. Be om frelse for hele familien! Kjære forbedere. Vil dere be for meg og familien min? Det er mye konstant sykdom, og vi er veldig trøtte. Er trøtt av å be, og vil noen ta dette som sitt bønneemne videre og på denne måten være til hjelp? Vi vet at den som venter på Herren, får ny

kraft, men er veldig sliten. Takk! Be for Bibelhelgen i Innvik. Sønnen vår sliter med depresjon. Det er vanskelig for han selv og arbeidsgiver! Be om at han må få et klart forhold til Jesus, og at han får hjelp til det som nå er vanskelig! Tusen takk til Evangelistens lesere. Takk for forbønn! Jeg er blitt løst fra de plager jeg hadde! Det er mange kristne ungdommer som nå reiser til nye steder for å studere. Be om at de må finne en god forsamling og kristne venner. Be for det praktiske med leilighet og studier! Be for min svigersønn at han klarer å slutte med alkohol. Ønsker forbønn for min helse. Jeg har slitasje gikt, betennelse i kne, tette blodårer og høyt blodtrykk. Har hatt slag og det er vanskelig å prate. Jeg tror på forbønn. Be om fred for Jerusalem!

FOR LITEN OG STOR

Når du ber Av Ole Magnus Urhaug Vi har alle ulike tidspunkt i løpet av dagen hvor vi ber. Noen starter dagen med bibellesning og bønn, mens andre avslutter dagen med en kveldsbønn. Andre igjen setter av tid i løpet av dagen til å lese Bibelen og til å be. Har du noen gang tenkt over hvem vi ber til og som hører bønnen vår? Har du tenkt over at Han vi ber til, har skapt himmel og jord? Himmelen som på gode dager gir oss en strålende sol, men som på «dårlige» gir oss regn som skyller over jorden vår. En jord med store fjell og store hav. Alt vi ser rundt oss, er skapt av Han vi ber til. Har du tenkt over at Han vi ber til, helbreder de som er syke? Bare i Bibelen kan vi lese om lamme som kunne gå, blinde som fikk synet igjen, døve som fikk hørselen igjen og spedalske som ble friske.

Det står til og med om mennesker som var døde, men som ble vekket opp til livet igjen. Har du tenkt over at Han vi ber til, stilnet stormen som herjet båten til Jesu disipler, eller at Han gikk på vannet? Han vi tror på og som vi ber til, har gjort alle disse tingene. For Han er det ikke noe som heter naturlover. I Lukas 1,37 står det at for ingenting er umulig for Gud. For Han vi ber til, er ingenting umulig. Han er allmektig. I Hebreerbrevet står det i kap. 13, 8: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Han vi ber til er den samme som disiplene møtte i NT. Det betyr at alle de tingene som Jesus gjorde og som vi kan lese om i det Nye testamentet, kan han fortsatt gjøre i dag. I 2019 er de fortsatt ikke noe som er umulig for Gud. Kanskje dette kan være en påminner til oss når vi ber, uansett på hvilket tidspunkt av døgnet vi ber: at vi ber til en Allmektig Gud. For Han vi ber til, er ingenting umulig. Vi kan lese i Bibelen at Gud har gjort store ting i menneskers liv. Når vi da ber, må vi huske på at Han vi leser om i Bibelen, er den samme som vi ber til. Han er den samme i dag. La oss huske på dette når vi ber.

Misjonstjenesten ønsker alle våre givere en fortsatt velsignet og god sommer.

ranse på Framnes i juli ble det gitt en gave til Misjonstjenesten på kr. 24 876.-. Stor takk for gaven! Uten deres hjelp kunne vi ikke støtte det verdifulle misjonsarbeidet i India. Styret for Misjonstjenesten

Det er kommet 531 gaver siden siste kvitteringsliste, på til sammen kr. 351 979.-. Av dette er det 269 som har gitt til sommergaven for til sammen kr. 181 871.-. Dette gleder oss.

Misjonstjenesten

Dessverre får vi ikke navn på alle givere. At noen ønsker å være anonyme, forstår vi. Men vi oppfordrer til å være nøye med å fylle ut giroen korrekt. Styret for Misjonstjenesten retter derfor her en stor takk til alle som har gitt sommergave og til de forskjellige prosjekter som Misjonstjenesten støtter.

Formann: Arild Nordlie. Roald Føreland (daglig leder), Kurt Urhaug, Sigmund Måge, Anne Johanne Botterud og Rolf Martin Næss. E-mail: eom@eom.no evangelistensmisjonstjeneste.no

Under

Evangelistens

Tlf. 901 38 020 Bankgiro 3000.13.11391 Vipps nr 131251

Adresse: Dronningens gate 37

Bibelkonfe- 4610 Kristiansand.

RETT KURS Rett Kurs har dette året 40-årsjubileum, og i den forbindelse har de gitt ut en samle-CD med sanger fra disse fire tiårene. På denne platen er det med 11 sanger fra de fem kassettene de har gitt ut. Sju av sangene er fra de tre første CD-platene som er spilt inn. Det er ikke noen sanger fra den nye CDen som kom ut i mars med tittelen «Han

tok din plass». Men det er spilt inn to helt nye sanger, som heter «I believe» og «Han som gav meg livet». Totalt 20 flotte sanger! På denne CD-platen finner du: «Vårt liv», «Himmeltoget», «I Herrens hender», «Vil du min Jesus lære kjenne», «Du er innbudt til bryllup i Himmelen» + 15 andre! For bestilling tar du kontakt med Bladet Evangelisten, tlf. 38 02 63 57. Mail: post@evangelisten.no. Sms 91 33 40 79. Den koster kr.200,- + frakt.

Profile for Evangelisten

Bladet Evangelisten nr 13 2019  

Bladet Evangelisten nr 13 2019  

Advertisement