Page 1

Herrnhuts BrĂśdramission Morgondagens mission sid 3 SpĂĽr efter Comenius sid 6

1

Nr 1 2016


Dags att se över vårgarderoben? Du vände min dödsklagan i dans, Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. - Psalt. 30:12

Vi är inne i fastan och ser fram mot påsken. Under påsken får vi följa Jesus genom, lidande, ångest och död till uppståndelse, seger och glädje. Allt ont som förpestat mänsklighetens öden drabbar Jesus och den djupaste ångesten anar vi i orden ”min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” Han tog straffet i vårt ställe. Han led för oss för att vi skulle gå fria. Vi har blivit förlåtna! Genom sin ställföreträdande död ställde han allt till rätta igen! Det var inte bara Jesus som segrade på påskdagen. Kärleken segrade över ondskan. Gud besegrade allt som kommit emellan honom och oss. Och vi som inte behövde anstränga oss ett dugg fick den största gåvan av alla: Evigt liv genom tron på Jesus. Så käre vän, var inte ledsen. Även om saker och ting oroar dig nu får du lita på att allt en dag blir bra, om inte nu så i livet som kommer efter. Den som följt Jesus i livet och döden ska få dela uppståndelsens glädje och ljus med honom. Gläd dig! Jesus lever och du ska leva med honom!

En riktigt glad påsk önskar Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm

2


Många kom till missionsdagarna i Sigtuna

Rapport från Svenska Missionsrådets medlemsdagar i Sigtuna Den 2-3 februari samlades en mängd missionsorganisationer på Sigtunastiftelsens vackra anläggning för gemensamt utbyte, seminarier och rådslag om en framtida gemensam strategi.

F

Text: Klas Lindberg

å organisationer i Sverige är mer ekumeniska. Medlemsorganisationerna innefattar allt från kväkarna (Vännernas samfund), Kristna Fredsrörelsen, Life and Peace Institute, KFUM, Svenska kyrkan, PMU, EFS, EFK, Lepramissionen, OM, Syrisk Ortodoxa kyrkan, Equmeniakyrkan, Erikshjälpen, Barnmissionen, Läkarmissionen, Bibelsällskapet, Evangeliska Brödraförsamlingen, UMU o.s.v.

Denna gång var ett rekordstort antal deltagare anmälda och det erbjöds en mängd olika seminarier att ta del av. Även Evangeliska Brödraförsamlingen representerades med ett föredrag om Brödrakyrkans välsignade historia. Det hölls av Klas Lindberg och behandlade den pionjäranda och målmedvetenhet som präglade den första tiden av herrnhutisk mission. Föredraget 3


I Indien har Svenska Missionsrådet aktivt kunnat bidra med juridisk expertis och utbildat och uppmuntrat många kristna ledare att stå fast vid sin grundlagsskyddade rättighet att Det gavs möjligheter att fördjupa välja tro. Detta har lett till en större sig i Religion och jämställdhet – kro- medvetenhet och kampvilja. Den ckar i utvecklingsarbetet, Hur vi kan kristna kyrkan i Egypten präglas av använda grafik i evangeliets tjänst, en större oro och försiktighet än den Alkohol – Manlighet – Jämställdhet, indiska kyrkan som idag upplever Life and Peace, Hur en ansökan till stor tillväxt. Sida görs, Hur mission förändrar oss. Unga människor som under Ett viktigt gemensamt seminarium ett halvår varit volontärer i ett mispå tisdagseftermiddagen som hölls sionsarbete fick komma till tals och av filippinskan Elaine Vitikainen berätta hur dessa upplevelser påver- handlade om organisationsutveckling kat dem och deras framtida yrkesval. och underströk vikten av att alla Ett mycket intressant seminarium projekt vi genomför måste vara handlade om hur religionsfriheten förankrade lokalt. Vi kan inte bara naggats i kanten i Indien respektive komma och betrakta oss själva som Egypten. givare och förvänta oss tacksamhet tillbaka. Det föder passivitet och Det sistnämnda seminariet gav en i värsta fall felaktigt beroende. fördjupad inblick i hur det hindunaMänniskor måste bli delaktiga, tionalistiska regeringspartiet i Indien involveras och lyssnas på! En hel successivt drar åt tumskruvarna på rad heliga kor slaktades i detta de kristna trots att landet officiellt uppfriskande seminarium. förespråkar religionsfrihet. I ett hinduiskt land förväntas alla medTisdagkvällen avslutades med en borgare vara hinduer. I Egypten har välsmakande fyrarättersmiddag och den islamistiska rörelsen skapat allt ett stämningsfullt musikprogram lett trängre ramar för de kristna att verka av Dan-Erik Sahlberg. inom och kristna konvertiter löper stor risk att utsättas för hot och kränkande behandling. belyste också på vilket sätt herrnhutisk mission direkt påverkat eller inspirerat andra kristna rörelser att bedriva mission.


Andakt i kapellet

förkunnelsen ska skolor byggas, sjukhus uppföras etcetera.

Onsdagen började med andakt ledd av EFS missionssekreterare Erik Johansson och uppmärksammade 200-årsdagen av Carl Olof Rosenius födelse som inträffade just denna dag.

Det blev ett öppet och bra samtal om dessa frågor med uppdrag åt styrelsen att ytterligare arbeta med formuleringar som alla kan ställa sig bakom.

Allra sist hölls ett rådsmöte som behandlade ett gemensamt policydokument om en framtida strategi för hur Svenska Missionsrådet ska arbeta. Det har på senare år funnits en risk i Sverige att begreppet mission alltmer kommit att innebära enbart biståndserbete. Kristen mission måste alltid vara centrerad kring det ursprungliga uppdraget att överallt och i alla tider förkunna evangelium. Som en komplettering till den kristna

Vi skildes i tacksamhet, inte minst över förmånen att få träffa kristna från alla sammanhang för att lära av varandra och lyssna på varandra. Undertecknad fick exempelvis under en lunch en mycket intressant redogörelse av hur en andakt bland kväkarna, eller Vännernas Samfund, går till.

5


Johann Amos Comenius

– biskopen och didaktikern vars tankar om lärande fortfarande påverkar den svenska skolan. Längtan efter frihet går ofta hand i hand med sökandet efter sanningen. Frihet är en förutsättning för det objektiva sanningssökandet. Johann Amos Comenius tillhörde en grupp, de Böhmiska bröderna, för vilka sanning och frihet alltid varit omistliga. De hade vägrat att underordna sig de andliga makthavarna och höll envist fast vid de bibliska texterna både vad det gällde lära och liv. Den andliga strömning som levde sitt friska liv bland bröderna hade via John Wycliffe (1324 – 1384) och Jan Hus (1371- 1415) skapat en varm, kristen miljö där Comenius kunde betrakta sin samtids tänkande utan religiösa skygglappar. Han fann en klarare förståelse av vad en människa är och vad som motiverar henne att tillgodogöra sig kunskap. Under sin ständigt pågående upptäcktsresa i filosofins och vetenskapens värld fann han en pedagogisk modell som än idag inspirerar och påverkar vår tids tankar om lärandet. Text: Klas Lindberg 6


Skolsal från början av 1900-talet

B

akgrund: Johann Amos Comenius föddes den 28 mars 1592 i den lilla staden Ninivce i Mähren, nuvarande Tjeckien och dog 1670 i exil i Amsterdam. Han tillhörde som sagt, de Böhmiska bröderna, en kristen rörelse som bland andra Martin Luther uppskattade högt. Jan Hus, rektorn vid universitetet i Prag blev denna rörelses första andliga ledare.

Oxford och var en oerhört produktiv skribent. Han hade insett att den katolska kyrkan lämnat den bibliska grunden och slutat predika frälsning genom tro på Kristus och hans nåd. Istället lyftes de egna meriterna fram och kyrkan utnyttjade de frommas osäkerhet. Syndernas förlåtelse måste förtjänas, ofta med sträng botgöring. Man predikade om skärselden som ansågs vara ett slags renande straff, ur vilket man kunde köpa sig fri. Helgon och reliker blev allt viktigare.

Han hade tagit starka intryck av John Wycliffe som trots katolska kyrkans protester hade översatt bibeln till engelska. John Wycliffe tjänstgjorde som präst och lärare i

I denna förvirrade och mörka tid var behovet av upplysning 7


Rättegången mot Wycliffe år 1377, målad av Ford Madox Brown

En eld hade tänts som inte kunde släckas. Även Jan Hus brändes på bål eftersom han vägrade återkalla de evangeliska grundtankarna om tro och frälsning. Evangeliets sanning fick inte fördunklas, även om det kostade livet!

av vad bibelns budskap innebar stort. Wycliffes vision var att göra varje bondpojke i England mer bibelsprängd än påven själv. Under hans predikstol samlades väldiga åhörarskaror, bland andra drottning Anna av Prag och ett stort antal studenter. Då de återvände hem bar de med sig en stark andlig förnyelse som spreds snabbt och påverkade många.

Denna innerliga eld fördes vidare bland Jan Hus efterföljare, de Böhmiska bröderna vilka ville tro och leva som evangeliet föreskrev. Eftersom de vägrade att böja sig under påven i Rom utsattes de för svår förföljelse. Idag skulle vi betrakta dem som en underjordisk kyrka som samlades i hemmen där man läste bibeln tillsammans och levde i en varm kristen gemenskap trots.

Wycliffes budskap blev till sist så förhatligt för den katolska kyrkan att man lät avrätta honom och bränna hans ben tillsammans med 200 av hans skrifter. Askan ströddes ut i närmast belägna flod. Man trodde att detta skulle innebära slutet för hans tankar, men det blev precis tvärtom. 8


En av de mer kända gestalterna förutom Comenius ur denna grupp var Christian David (1690 – 1751), en timmerman som bidrog starkt till den positiva utvecklingen i den tidiga Brödraförsamlingen i Herrnhut. Han är mest känd som den store missionären på Grönland och för sitt storslagna arbete i Baltikum som ledde till 100 000-tals omvända.

Johann Amos Comenius var de Böhmiska brödernas siste biskop. Hans liv präglades av stora politiska omvälvanden och sammanföll till stor del med det trettioåriga kriget. Vid tolv års ålder dog båda föräldrarna och två systrar i pestens härjningar. I vuxen ålder förlorade han sin första hustru och två minderåriga barn, senare också den andra hustrun. Två gånger brann hans hem ner till grunden. Utblottad och ensam med fem barn ställde han frågan varför människan måste genomgå så mycket lidande.

De Böhmiska bröderna, förföljda hugenotter, alltså reformerta kristna och lutheraner utgjorde de tre grupper som 1727 smältes samman i den ivrigt missionerande herrnhutiska rörelsen.

Jan Hus bränns på bål

Han började söka kunskap på bred front om livets djupare frågor och vände sig även till källor utanför kyrkan. Skolan hade inte gett honom några särdeles positiva minnen. Den hade för honom inneburit mest aga och psalmsång. Men genom Brödraförsamlingens försorg hade han fått lära sig latin vilket gav honom möjlighet att tillgodogöra sig dåtidens viktigaste vetenskapliga upptäckter. Comenius prästvigdes 1617 och arbetade som präst och lärare i den kristna skolan på hemorten. Han trivdes dock inte med det rådande undervisningsklimatet och kallade i sin frustration den skola han var en del av för ”sinnets slakthus”. Inspirerad av dåtida pedagogiska idéer beslöt han sig för att undervisa 9


Skolklass från Orbis Pictus av Johann Amos Comenius

på det tjeckiska språket. Detta var nydanande och mottogs positivt av eleverna. Vid denna tid började han också skriva på sitt pedagogiska storverk Didactica Magna eller Stora Undervisningsläran på svenska, som blivit en klassiker och ännu idag influerar vårt utbildningsväsende och synen på hur undervisning bäst bör bedrivas. Då det trettioåriga kriget började 1618 tvingades Comenius i landsflykt och flyttade runt i Europa till många platser, bl.a. i Polen. Under denna tid var han mycket

produktiv och startade flera skolor samtidigt som han skrev 250 böcker och mindre skrifter med ett brett innehåll, allt ifrån poesi till medicin, astronomi, språklära, bibelöversättning och statslära etcetera. Han uppvisade nära nog en lika stor mångsidighet som Aristoteles som tvåtusen år tidigare. Han gav sig till och med i kast med ett storverk som var tänkt att upphäva gränserna mellan teologi och världslig kunskap och istället väva samman de båda storheterna till ett. Verket fick namnet Pansofin,

10


och gjorde anspråk på att vara en allvishetslära. Sitt internationella genombrott fick han med boken Den öppnade gyllene dörren till språken. I den vände han sig mot den gängse latinundervisningens starka betoning på grammatiken och lyfte istället fram ordens och uttryckens betydelse. De var viktiga nycklar till en mer effektiv språkinlärning. Boken blev en bestseller och översattes till många språk, bl.a. persiska, arabiska och turkiska och gjorde Comenius till ett känt och aktat namn. Många, inte minst flera av Europas viktigaste makthavare läste boken.

Comenius i arbete

Drottning Kristina, målad av David Beck

Comenius inflytande i Sverige: Även i Sverige blev han känd och hans tjänster efterfrågades vid hovet. Drottning Kristina hade läst Orbis Pictus som behandlade sinnevärldens bilder. Industrimannen och hugenottledaren Louis de Geer, som också kallats ”den svenska demokratins fader”, fick uppdraget av rikskanslern Axel Oxenstierna att bjuda Comenius till Sverige för att reformera det svenska skolsystemet, särskilt med tanke på språkundervisningen. Efter viss övertalning åtog han sig uppdraget och bosatte sig i den


svenskkontrollerade staden Elbing i Polen. Vid det här laget hade hans intresse för språkinlärning börjat klinga av, men han insåg att stormakten Sverige mycket väl kunde ha Böhmens öde i sina händer. För att inte komma på kant med sina uppdragsgivare författade han därför till slut åtta böcker att användas i Sverige i allt från metodik till ordlistor. Drottningens lärare Johannes Matthiae använde Comenius skolordning som ursprungligen skrivits för Brödrakyrkans skolor som underlag för den nya svenska skolstadgan. Den antogs 1649 av den svenska riksdagen. Ända till idag kan vi spåra inflytande från Comenius i den svenska skolan. Han var mycket tidig med att ifrågasätta skolagan som undervisningsmetod och tog också avstånd från att ge eleverna alltför mycket läxor eftersom det kunde inverka menligt på deras intresse för studierna. Radikala pedagogiska idéer: Comenius var för sin tid en mycket radikal skolledare med för sin samtid många nya idéer. I den ungerska staden Leszno öppnade han en progressiv skola som gav även fattiga elever stipendium. Han ville att alla skulle kunna gå

Näktergal i skolan, även flickor och fattiga och dumma, ja, till och med ”vilda barbarer”. Lärarlönerna höjdes, han skrev och tryckte läroböcker på ungerska språket samt skapade till och med en skolteater, en sak som låg honom varmt om hjärtat. Tyvärr brändes hela staden ner med skolor och allt under den katolska motreformationen och många av Comenius ursprungsmanuskript förtärdes av lågorna. Han själv med sin tredje hustru och nya familj kom dock undan. Motgångarna som mötte Comenius under hans livstid var otaliga. Men han var en man som aldrig gav upp. Istället startade han alltid om på nytt, gav sig i kast med nya utmaningar och visade hela tiden upp en aldrig sinande produktivitet.

12


De sista åren fick han en fristad i Amsterdam genom vännen de Geers familj. Där engagerade han sig i flyktingfrågan och arbetade i sina skrifter mot fördomar och den främlingsfientlighet som också då förgiftade tillvaron för många.

flesta, liksom Jesus gjort på sin tid. Det välbekanta fick utgöra broar till nya upptäckter. Undervisningen skulle inte stressas fram utan ta hänsyn till elevernas mognad och förmåga att ta till sig undervisning.

Han stora verk Didactica Magna översattes till många språk och influerade det pedagogiska tänkandet i många länder. Det är den skrift som fått det största genomslaget och betytt mest. Comenius insåg berättelsens och bildens betydelse för inlärningen och drog ofta paralleller till den vardag som var känd för de

Comenius hade insett fantasins och lekens betydelse för inlärningen. Eleverna blev mer motiverade då sinnena stimulerades. Det konkreta fick gå före det abstrakta. Han förordade att det i varje klassrum skulle finnas planscher och kartor, gärna porträtt av berömda män, glober över stjärnorna och geometriska och optiska instrument. Varje skola skulle ha en skolträdgård. Comenius skrev: ”Har jag en gång smakat socker, sett en kamel, hört en näktergal, varit i Rom och sett denna stad uppmärksamt, så sitter dessa varseblivningar kvar i minnet.” Lärarna fick inte använda hugg och slag. Det är inte elevernas fel om undervisningen inte ger avsett resultat. De skulle inte tvingas till något. Men å andra sidan – om de var lata eller bara lyssnade förstrött skulle de straffas. Undervisningen skulle ske på modersmålet, i alla fall de första åren. Samtalet stärker minnet, underlättar mänskligt umgänge och utrustar eleverna med verktyg för diskussioner.

Jordglob från 1640 13


Comenius insåg att lärandet börjar tidigt och utarbetade en pedagogik redan från treårsåldern. Huvudfokus låg på sex- till tolvårsåldern även om hans pedagogiska arbeten räckte upp till universitetsnivå. Han förespråkade stora klasser, gärna upp till hundra elever eller mer i varje klass eftersom han menade att läraren blir alltmer motiverad att undervisa ju fler ansikten han ser framför sig. Är han själv tänd tänder han också sina elever lättare. Lärarens auktoritet fick inte ifrågasättas. Han skulle sitta som en sol i sin kateder och låta sin lärdom lysa på alla. Enkelhet var rättesnöret och eleverna uppmuntrades att hjälpa varandra och bedriva kamratundervisning. De fick också rätta varandras skrivningar. Att någon skulle fuska fanns inte i tankevärlden.

Comenius led många motgångar i livet en pedagogisk helhetssyn som var oerhört framsynt. Flera av hans idéer förverkligades inte förrän en bit in på 1900-talet.

Hela hans pedagogik genomsyrades av en varm kristen grundsyn som tog människan på fullt allvar. Rättvisa, omsorg om de svaga och en tydlig kristen etik var kännetecken. Kunskapen skulle kunna omsättas till praktisk nytta, inte bara innehålla teoriska abstraktioner. Hans öppna attityd gentemot omvärlden hade fördjupat hans kunskaper om människan och bidragit till att skapa

Naturligtvis finns det mycket mer att lyfta fram ur denne mans liv som är värt att belysa. I denna artikel har endast något av den kristna idéströmning hans stod i nämnts och framförallt hans pedagogiska insatser berörts Det är förunderligt att tänka sig att denne hårt prövade man som 14


upplevt så många motgångar i sitt liv ändå hade en så okuvlig ande att ingenting kunde stoppa honom. Hela hans liv var dedicerat till att förbättra förhållandena för människorna runtomkring honom, inte minst på didaktikens område. Varifrån fick han sin motivation om inte från den innerliga gudstro som präglat honom i den lilla kämpande Brödraförsamlingen?! Johann Amos Comenius liv är ett utmärkt exempel på det entreprenörskap och tänkande ”utanför boxen” som präglade

den tidiga Brödrakyrkan. I många sammanhang var de föregångare och visade vägen. Det är kanske dags att återuppliva denna pionjäranda – i vår tid med så stora utmaningar?! (Källor: eget material, diverse uppslagsverk och Katarina Bjärvalls artikel i Pedagogiska Magasinet nr 4 2015 om Johann Amos Comenius ”Pedagog på piedestal”)

Mosaikfönster från Comenius mausoleum i Nederländerna 15


Kallebäcks källa

Herrnhutarna i Göteborg sökte efter källan! I februari 1785 hade göteborgarna fått nog! Det var ont om vatten i staden, befolkningen ökade och situationen måste lösas. Och det fanns dessutom en källa - Kallebäcks källa som den senare kom att kallas. Därifrån kunde vatten ledas in i staden.

K

Text: Joakim Johansson

ällan finns kvar än i dag; när man närmar sig Göteborg från Landvetter flygplats och kommer i sista backen ovanför staden har man källan mitt i backen på höger sida. Sextio medborgare skrev ett brev till kung Gustaf III där de bad att på egen bekostnad få bygga en vattenledning. Svaret kom snabbt och det var positivt; staden betalade 5.000 riksdaler och privatpersoner bistod med 10.000 riksdaler. Bland dessa privatpersoner fanns de som blivit rika på sillfisket.

Vi tror att herrnhutaren och handelsmannen Sven Linhult fanns med bland dem som samlade ihop till Kallebäcks källa och som invigdes av Gustaf III två år senare. Vi vet i alla fall att Sven Linhult också skrev brev till Gustaf III år 1785. Hans ärende var byggandet av en kyrksal på Kungsgatan 45, alldeles intill domkyrkan. I brevet berättar Sven att han och några vänner sedan flera år tillbaka hade samlats då och då och hållit

16


Uttrycket ”om dessa väggar kunde tala” blir levande på en sådan här plats. I huset togs initiativet till en av Sveriges första flickskolor 1787. Här arbetade som lärare missionsledaren Peter Fjellstedt och Hans Peter Hallbäck, som senare blev den förste svenske missionären i Afrika. Sven Linhult och hustrun Ellika testamenterade sin fastighet till Evangeliska Brödraförsamlingen och därför finns vi kvar här än i dag. Vi är fristående från men dock knutna till Svenska kyrkan. Vi vill vara Hur det är med den saken idag får en gemenskap mellan kristna med väl var och en svara för efter sitt olika bakgrunder och uppfattningar samvete. Gustaf III svarade i alla och vill uppmuntra till socialt fall ”Ja” eftersom biskopen gick i god för herrnhutarna, och huset finns engagemang, tolerans och mildhet kvar och används än i dag för samma mot medmänniskor. Vi samlas då och då i den ”tjänliga salen” och sänds ut ändamål, adressen är Kungsgatan i vardagen där Kristus väntar bland 45 och på skylten med gatans människorna. namn lägger vi i år, 2016, till hela kvarterets namn: ”Herrnhutaren”. andakter i den herrnhutiska rörelsens anda. Sven Linhult bad kungen om lov att bygga en ”tjänlig sal” för dessa andakter, precis som den herrnhutarna hade i Stockholm. För att förklara för majestätet vad det var för en skara som kom med en sådan anhållan, berättade Sven Linhult att de ”gjort sig kända såsom ett kristligt, ärbart och stilla folk” och att de var ”trogna och lydiga mot överheten”.

Joakim Johansson

Föreståndare och präst Evangeliska Brödraförsamlingen Kungsgatan 45 411 15 Göteborg Telefon: 031-731 98 10 Evangeliska brödraförsamlingen i Göteborg är en ideell förening inom Svenska kyrkan med uppgiften att verka för kristen mission, ge möjlighet till gemenskap och att stödja frivilligt kyrkligt arbete i Göteborg. www.evangeliskabrodraforsamlingen.se 17


Prayer & Mission

Endags konferense om bön och mission i centrala Göteborg

9:00 Dörrarna öppnas 9:30 Lovsång 9:45 The reason for mission 10:45 Rast 11:00 Mission in a secular society 12:00 Rast 12:15 Workshop - Form a mission plan 13:00 Lunch (fixar man själv) 14:15 Workshop - prayer ministry for mission in Sweden 15:00 The place for prayer in mission 16:00 Rast 16:15 Avslutningsmöte

När: 19 mars 2016 Plats: Kungsgatan 45, Göteborg Tid: 09:00 - 17:30 Kostnad: 50kr Kontakt: Mike tel. 070-4553703 mike@evangeliskabrodraforsamlingen.se

Anmälan: Garanterar dig en plats men är frivillig Talare: Ian Nicholson (från 24-7, ev. med gäst) Språk: Engelska

18


Herrnhuts Brödramission utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Klas Lindberg, präst, tel. 0708 54 03 00 Layout: Christel Espenkrona Foto: Christel Espenkrona, Klas Lindberg, Wikipedia Commons, Ondřej Žváček, Evangeliska Brödraförsamlningen Göteborg, Omslagsbild: Klas Lindberg

19


MÅNADSPROGRAM MARS & APRIL 2016 Ons 16 mars kl. 15 Bibelsamtal, Johannesevangeliet Tor 24 mars 17.00 Skärtorsdagsmässa, Klas Lindberg ”Inget vanligt bröd och vin”

Fre 25 mars 13.00 Samling i S:ta Clara för korsvandring kl. 13.30 i Stockholms innerstad. Vi följer Jesus sista timmar på korset. Kl. 15.00 ”Jesu dödstimme” Ekumenisk gudstjänst Sergels torg. Carl-Erik Sahlberg, Klas Lindberg m.fl. Sön 27 mars kl. 9.00 Påskdagsotta (Obs! En halvtimme senare p.g.a. sommartiden) Klas Lindberg ”Han har uppstått från de döda” Ons 30 mars kl.15 Bibelsamtal, Johannesevangeliet Tor 7 april kl. 17.30 Bibelkväll, Klas Lindberg Sön 10 april kl. 15 Nattvardsgudstjänst, Klas Lindberg ”Den gode herden känner sina får”

Ons 13 april kl.15 Bibelsamtal, Johannesevangeliet Tor 21 april kl. 17.30 Bibelkväll, Klas Lindberg

Sön 24 april kl. 15 Gudstjänst, Klas Lindberg ”Fullkomlig glädje” Ons 27 april kl.15 Bibelsamtal, Johannesevangeliet

Varmt välkomna!

20

Profile for Evangeliska Brödraförsamlingen

Herrnhuts Brödramission nr1 2016  

Tidningen Herrnhuts Brödramission utkommer 4 gånger per år.

Herrnhuts Brödramission nr1 2016  

Tidningen Herrnhuts Brödramission utkommer 4 gånger per år.

Advertisement