Page 7

Předcházení zneužívání Jak se dá zneužívání předejít? Ve velké míře se to podaří, pokud se na problematiku zneužívání podíváme z opačné strany. Nabízíme vám několik možných návodů: • Stanovte si jako sbor hranice pravomocí, které má váš kazatel nebo vaši vedoucí pracovníci. Definujte jasně jaké jsou jejich kompetence a kde leží jejich hranice. • S tím souvisí: propracujte rozvážně vizi duchovního vedení. Moc ve sboru musí být vždy svěřena s důrazem na určitý úkol, za určitých předpokladů. • Vyberte jen takové vedoucí pracovníky, kteří dokáží dobře zacházet se svěřeným postavením. • V co nejvíce případech rozhodujte jako team. Nechejte kazatele a vedoucí pracovníky promluvit o náplni jejich pracovní činnost, jejich kontaktech a rozhodování. • Vybírejte jen takové vedoucí pracovníky, kteří dokáží správným způsobem zacházet se svěřenou mocí (podle 1.Timoteovi 3:5). • Postarejte se o školení nových pracovníků, jakými jsou nezkušení vedoucí a pastorační pracovníci. • Jmenujte vedoucí pracovníky vždy na ohraničenou dobu. Pokud bude sbor i nadále s jejich službou souhlasit, může být jejich služba prodloužena. • Zaveďte pracovní porady o pastoračních práci, hlavně v případech domácí pastorační činnosti. Například: předejděte tomu, aby se slabší členové sboru mohli stát závislými na osobě určitého kazatele. Zapojte do pastorační činnosti svobodné (mladé) ženy. • Vychovávejte vaše sborové členy k tomu, aby se stali dospělými křesťany, kteří umí stát na vlastních nohou. Učte je, jakým způsobem činit objektivní závěry. (viz předcházející kapitola) • Postarejte se o to, aby i ve vašem sboru byla důvěryhodná osoba, na kterou se může každý obrátit ohledně stížnosti na daného vedoucího pracovníka. Vysvětli, proč je zde tato důvěryhodná osoba a proč je dle tvého mínění nutné, aby se lidé uměli ozvat.

Deset osobních otázek Následující otázky vám mohou pomoci vyřešit dilema, do kterého se během vaší pastorační činností můžete dostat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Umím ostatním zodpovědět otázky a vysvětlit jak pracuji, rozhoduji se a jak se připravuji? Hrozí nebezpečí, že svým chováním překročím biblické normy? Hrozí, že se svými pocity nechám strhnout? Přivádí mé jednání mě samotného nebo ostatní blíže k Bohu? Jsem tímto způsobem dobrým příkladem pro druhé? Žádám-li něco po druhých, ponechávám jim svobodnou vůli k tomu, aby mohli říci ne? Nechám táhnout druhé svůj vlastní náklad a používám je pro naplňování svých ambic? Pomáhám druhým, aby stáli duchovně, psychicky, společensky a církevně na vlastních nohou nebo z nich dělám osoby závislé na sobě? Pokud má rozhodnutí nebo mé jednání vejde ve známost, budu ve službě/v práci potvrzen nebo budu odvolán? Mohu se svou prací/službou směle předstoupit před Boží tvář?

Tento materiál je revidovanou verzí textu Holandské EA. Překlad z holandštiny Petra Kujová. Biblické citace jsou převzaty z Českého ekumenického překladu.

Česká evangelikální aliance – dokument „Zneužívání moci v církvi“ – info@ea.cz, www.ea.cz

Zneužívání moci v církvi  

Zneu ívání moci ve společenství křesťanů... bolestivé téma, kterému se raději zdaleka vyhýbáme. Přesto je nutné si uvědomit záva nost tohoto...

Zneužívání moci v církvi  

Zneu ívání moci ve společenství křesťanů... bolestivé téma, kterému se raději zdaleka vyhýbáme. Přesto je nutné si uvědomit záva nost tohoto...

Advertisement