Page 3

Jak problém rozpoznat Můžeme rozlišit zdravé uplatnění autority vedoucího od zneužívání postavení? Níže naleznete několik otázek, jejichž zodpovězení pro vás může být vodítkem. Podle Roberta Greenleafa je nejlepším testem pro služebníky ve vedení hodnocení na základě nenáboženských kategorií tzv. „servant leadership“ – vedení službou. „Vidíme osobnostní růst vedoucího během dané služby? Stává se prospěšnějším, moudřejším, svobodnějším, samostatnějším a dokáže se on sám stát služebníkem?” Zdravé uplatňování autority a kvalitní pastorační činnost vedou vždy k růstu odpovědnosti vůči druhým a růstu zodpovědnosti delegované na druhé. Zneužívání moci lze rozpoznat z následujících situací: 1. Umí se daná osoba vzdát své zodpovědnosti či pouze rozšiřuje okruh svého vlivu? 2. Umí přenechat část svých kompetencí a dát druhým svobodu v rozhodování? 3. Jak se staví ke svým vlastním chybám? Dokáže se omluvit a pokouší se opravdu své chování změnit? 4. Jak se staví k chybám druhých? Využívá kritiky k tomu, aby tak dokázal svou moc? 5. Touží si záležitosti ujasňovat a neshody odstranit, nebo vyvíjí nátlak na toho, kdo poukáže na problémy? 6. Existují oblasti, o kterých není dovoleno hovořit? Jako například vedení, konečná rozhodnutí či finanční záležitosti? Osm taktik Výše zmíněné situace mohou být provázeny těmito taktikami: 1. Postřehy typu: “To si už nevzpomínám.” 2. Uhýbání od tématu. Snaha převést rozhovor na jiné téma. 3. Omlouvání svého jednání a přenášení viny na druhého. 4. Zakrývání svého jednání nebo otevřené zastrašování druhých: “Neobracíš se proti mně, ale proti Bohu.” 5. Vyvolávání pocitů viny, kdy pocit vlastní důležitosti druhého je snižován. 6. Hraní si na oběť (a mezitím udělat všechno podle svého). 7. Popírání nebo zlehčování skutečnosti. “Dělám to přece pro Pána?” 8. Lhaní, převracení skutečnosti.

3. Následky vážného zneužívání Zneužití moci ve sboru může mít velké následky jak na dané členy sboru, kterých se to týká, tak na sbor jako celek. Následky jsou dány stupněm zneužívání a projevují se mnoha způsoby a v každé oblasti: psychické, sociální a také duchovní. Když se pachatel prezentuje jako boží služebník, bývá boží obraz a důvěra v Boha vážně narušena. Duševní ponižování Kromě nejzávažnějších forem zneužívání moci v církvi, mezi něž bohužel patří i zneužívání sexuální, existují v církvi i jiné závažné formy zneužívání moci, které mohou mít traumatizující následky. Poukazováním na svou funkci, povolání nebo “pomazání”, můžeme druhého manipulovat a ponižovat. Tím ale zároveň překračujeme biblické pravdy. A vážně je pak zasažena duchovní a osobní svoboda druhého i jeho zodpovědnost. Pastorační dohled se může prostřednictvím sledování a hodnocení (křesťanské) integrity druhých zvrhnout v jejich duchovní podceňování, zlehčování a oslabování. Lidé mohou být křesťanským společenstvím souzeni příliš jednostranně. Kritické otázky mohou být vedením považovány jako “neposlušnost” vůči Bohem povolanému Česká evangelikální aliance – dokument „Zneužívání moci v církvi“ – info@ea.cz, www.ea.cz

Zneužívání moci v církvi  

Zneu ívání moci ve společenství křesťanů... bolestivé téma, kterému se raději zdaleka vyhýbáme. Přesto je nutné si uvědomit záva nost tohoto...

Zneužívání moci v církvi  

Zneu ívání moci ve společenství křesťanů... bolestivé téma, kterému se raději zdaleka vyhýbáme. Přesto je nutné si uvědomit záva nost tohoto...

Advertisement