Page 1

Výroční zpráva   Česká evangelikální aliance  2012

NA KAŽDÉM ZÁLEŽÍ … 


2

Předpoklad efektivní služby  Slovo tajemníka ČEA  Předpokladem efektivní služby je Boží přítomnost. Zní to v našem světě managementu poněkud banálně, ale je to bohužel velmi nesamozřejmá věc. Boží přítomnost není  možné ničím nahradit.  V knize Exodus 33,15‐16 Mojžíš Hospodinu říká: "Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj! Podle čeho jiného by se poznalo,  že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, ne‐li podle toho, že s námi půjdeš; tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země."  Bůh je ale často přítomen jinak,  než si představujeme, často tam, kde bychom ho nečekali, často v skrytu a promlouvá tichým hlasem, který nemá potřebu překřikovat ostatní nebo konkurovat jiným, ale  čeká až na toho, kdo chce poslouchat a kdo o jeho přítomnost stojí. Učinil si v nás příbytek, ale vzhledem k tomu, že máme tak málo kontaktu s vlastní duší a nitrem svého  nitra, je spíše podoben černému pasažérovi na lodi našeho života řízeného našimi záměry.  Jeho myšlení je tak odlišné od našeho, že potřebujeme často delší oddělený čas  ticha a samoty, abychom ustali od frenetického aktivismu a výkonového křesťanství, abychom znovu zjistili, že máme duši a že je ve skutečnosti vyprahlá, zemdlená nebo  prázdná – žíznivá po skutečné Boží přítomnosti a nikoli náhražkách. Kdosi řekl, že největší překážkou oddanosti Kristu bývá služba Kristu. Tento paradox ovšem neplatí jen  pro  jednotlivce,  ale  i  pro  celé  sbory,  organizace  i  denominace.  Je  tak  snadné  nahradit  Boží  přítomnost  programy  a  strategiemi,  přemírou  zbožných  aktivit,  úkonů  i  shromáždění,  konferencemi  i  mobilizacemi.  Ve  skutečnosti  jsou  některé  aktivity  církve  velmi  účinným  nástrojem,  jak  se  Boží  přítomnosti  vyhnout.    Jak  se  zaměstnávat  věcmi, které nás nenutí, abychom se s Bohem a s realitou jeho království setkávali a konfrontovali.    Před nedávnem jsem se účastnil diskuse o tom, zda by měly být bohoslužby zaměřené hlavně na Boha, křesťany nebo hledající nekřesťany.  Nebudu zde rozvíjet,  k čemu se kloním, ale bylo zajímavé sledovat, jak lidé, kteří prosazovali, že bohoslužba je přeci hlavně pro Boha, měli jen mlhavou představu o tom, jak se pozná, že je mezi  nimi Hospodin a jak ví, že ho skutečně uctívají v Duchu a v pravdě. Spíše šlo o záminku, jak nic neměnit a nezabývat se tím, o co vlastně Bohu jde především. Netvrdím, že  bohoslužby jsou nedůležité, spíše naopak. Přesto bohoslužby často nejsou primárním místem, kde se měníme od podoby Kristovy, protože kdyby ano, museli bychom už  vzhledem k tomu, kolik jsme toho na nich slyšeli, vypadat jako církev zcela jinak.  Boží přítomnost nic nenahradí, ale má mnoho náhražek. Stejně tak i naše služba může Boží  přítomnost vytěsňovat, anebo s ní naopak počítat, vystavovat se jí, mít ji jako cíl a směr.  Bylo by banální v tomto směru opakovat potřebu modlitby a dalších duchovních  disciplín, ale existují i další cesty – ptát se, zda naše nabobtnalé programy skutečně vedou lidi ke změně v Kristu a růstu nebo jen udržují naše církve v chodu a zaměstnané.  Zda vše, co děláme, je skutečně nezbytné a účinné nebo zda je třeba naši činnost „prořezat“, abychom mohli nést lepší ovoce.  Zda lidi jen dále nezahlcujeme informacemi,  které si nepamatují a ani neaplikují do svého života. Zda skutečně naše služba odráží Boží priority včetně priority ztracených nebo je tažena převážně naplňováním našich  potřeb, kterých je nekonečně mnoho.  Jsme ochotni zhodnotit naši službu pravdivě a změnit ji, pokud bude třeba? Jsme ochotni naslouchat lidem mimo naši službu nebo  sbor, abychom zjistili, zda nejsme „mimo“? Možná i toto jsou cesty, jak být Bohu blíže.            


3

Výroční zpráva ČEA 2012  Jednota, spolupráce a kvalita vztahů  Jednota, spolupráce, kvalita vztahů Dobré vztahy a to, že považujeme druhé za přednější sebe, nikdy není samozřejmostí. Jednota a spolupráce křesťanů podle ČEA není luxus ani něco, co by se mezi křesťany tzv. „mělo“.  Je to vyjádření toho, kdo jsme, jak věci děláme, jaký vztah máme k druhým a jakou představu má o své církvi a jejím poslání Ježíš Kristus. V roce 2012 jsme se v této oblasti zaměřili na:   

Modlitební iniciativy  a. Alianční týden modliteb – nejstarší a nejrozšířenější mezidenominační modlitební iniciativa v ČR, během níž probíhá více než 120 modlitebních shromáždění na celém  území naší republiky. V roce 2012/13 bylo tématem ATM – Neboť Bůh dal a jeho texty byly zaměřeny na oblast dávání a štědrosti.   b. Čtvrtletní modlitební setkání pražských křesťanů – ČEA zorganizovala 4 modlitební shromáždění zaměřené na přímluvy za evangelizaci a růst církve v Praze   

Rozvoj kvality vztahů a networking  a. Pravidelná setkání vrcholných představitelů evangelikálních církvi k modlitbám a osobním i strategickým rozhovorům  b. Zorganizovali  jsme projekt M4 – školení pro týmy zakládající sbory z 5 denominací  c. Setkání studentských křesťanských hnutí, uskupení a iniciativ  d. Setkání pražských evangelikálních kazatelů  e. Pokračování Fóra Innov8 v networcích zaměřených na misijní vůdcovství, zakládání sborů, fundraising a komunikaci, poradenství a další témata  f. Rozvoj Sítě křesťanských učitelů ve spolupráci s KAM a F‐nadací  g. European Leadership Fórum – mezinárodní networking, zprostředkování stipendií pro české zájemce, školení pro vedoucí, akademiky, evangelisty   h. Spolupráce s KMS – Křesťanská konference, Život víry  i. Mezinárodní spolupráce – angažovanost ve strukturách Evropské EA ‐  socio‐politický networking, rozvoj vztahů s dalšími aliancemi a mezinárodními partnery 


4

Výroční zpráva ČEA 2012  Zaostřeno na zakládání sborů a misijní církev   

Projekt M4  ‐ V roce 2012 zahájila ČEA program pro týmy zakládající sbory. Jde o        

nástroj, který pokrývá většinu oblastí spojených se založením sboru od počátečního snu po vytvoření rostoucího jádra komunity s 30‐ 70 lidmi  sérii 4 dvoudenních kurzů během 18 měsíců a možnost školení v koučování v oblasti zakládání sborů  dvě e‐knihy v češtině pro celý tým, které obsahují případové studie, úkoly pro 1‐2 roky procesu zakládání, individuální a skupinové  úkoly a mnoho dalšího  učící se prostředí v interakci s dalšími týmy (10‐15 týmů) a zakladateli, které vytvoří zdravý tlak na skutečné naplňování týmem  definovaných cílů a podporu i vykazatelnost v procesu za pomoci kouče, který bude v pravidelném kontaktu s vaším týmem  webové video vyučování v češtině na stránkách www.M4europe.cz a další materiály  interaktivní e‐learningovou platformu na www.welforum.org,  kde je možné diskutovat problémy a výzvy s dalšími vedoucími,  účastnit se webinářů atd. 

Fórum Innov8   Fórum Innov8 je dlouhodobá platformu pro podporu, vzdělávání, mentoring a networking lidí s vizí pro misijní církev, zakládání sborů,  inovaci  a  rozvoj  evangelikálních  vedoucích  v ČR,  který  ČEA  vytvořila.  V roce  2012  jsme  připravili  další  ročník  opět  v Třešti.    Kromě  samotného  Fóra  nabízíme  na  jeho  stránkách  www.innov8forum.cz  i  audio  a  video  materiály  pro  vedoucí  sborů  a  organizací  i  širokou  veřejnost     HTU

UTH


5

Výroční zpráva ČEA 2012  Křesťanský finanční kompas  Křesťanský finanční kompas  Křesťanský  finanční  Kompas  je  nový  projekt  ČEA  zaměřený  na  rozvoj  zdravého  přístupu  k  financím  a  správcovství  z  křesťanského  pohledu.  Reaguje na potřebu jednotlivců i sborů, které tuto oblast vnímají jako  stále  důležitější.  Mnoho  lidí  dnes  čelí  zadluženosti  nebo  finančním  obtížím  a  chybí  jim  i  v  rámci  církve  adekvátní  podpora  a  vyučování.  Druzí naopak zvažují, jak dobře spravovat majetek, který jim byl svěřen  a  být  moudře  štědrý.  Existuje  jen  velmi  málo  českých  materiálů  a  nástrojů použitelných v církvi a právě tuto mezeru by projekt Kompas  měl  zaplnit.  Jeho  cílem  je  poskytnou  postupně  celou  škálu  materiálů  pro  jednotlivce  i  sbory  v  oblasti  biblických  principů  nakládání  s  financemi  a  majetkem  a  příslušné  školení.  Kompas  je  projektem,  na  kterém  se  jako  partneři  podílí  Česká  evangelikální  aliance  a  4D  Ministries.    Dosud byly přeloženy tři materiály – Kniha Marka LLoydbottoma – Your Money Counts (Návrat 2013), Biblické finanční studium pro skupinky a Příručka s praktickými návody a  formuláři pro vedení financí.     Více informací je možné nalézt na www.financni‐kompas.cz   HTU

UTH


6

Výroční zpráva ČEA 2012  Opustit ghetto – socio‐politické aktivity  V roce 2012 jsme se jako ČEA angažovali v následujících projektech s vizí za hranicí evangelikální komunity:    Národní týden manželství – jako ČEA jsme spoluvytvářeli koncepci NTM, zajišťovali jsme mediální komunikaci projektu, tiskové zprávy, podporu při tiskové konferenci v PSP ČR.  NTM se konalo ve více než 40 místech ČR a získalo opět velkou mediální pozornost i podporu vrcholných politiků včetně premiéra. Jedná se o největší kampaň svého druhu v ČR.  Síť  křesťanských  učitelů  –  usiluje  o  spojení  evangelikálních křesťanů,  kteří  působí  ve  školách  a  posílení  křesťanského  vlivu  v  českém  školství.  Sdružuje  především  učitele,  křesťany, kteří učí na různých typech základních a středních škol, křesťanské lektory, kteří  na školách působí a také křesťanské školy. V současnosti je v síti zhruba 140 učitelů a  lektorů  Hlavní cíle sítě:  Propojení křesťanů působících ve školách, posílení křesťanského vlivu v českých školách, podpora křesťanů v jejich profesní úloze učitele, propojení s obdobnými profesními  skupinami v zahraničí, sdílení know‐how a materiálů  Nabízí učitelům, připravuje:  Propojení na Facebook skupině Křesťané ve školství; Emailové aktuality, pozvánky, materiály, inspirace; Sadu Exit316 do škol pro přihlášené; Databáze křesťanských lektorů  působících na školách; Konference – setkání SKU jednou ročně; Distribuce vhodných křesťanských materiálů z českých zdrojů i zahraničí; Příprava balíčků Projektových dnů např.  „O  čem je Bible“ atd.; Podpora Etické výchovy a angažovanosti křesťanů; Kurikulární podpora křesťanského vlivu    Mediální školení – pro jednotlivé sbory a denominace  Analýzy a tiskové zprávy – např. dokument Shromažďovací právo a církve, Sexuální výchova na školách atd. 


7

Zaštiťujeme Akce a iniciativy pořádané v roce 2012 ve spolupráci nebo pod záštitou ČEA    Národní týden manželství  Misijní víkendy 2012  Křesťanská konference  Kurzy Alfa   Čtvrtletní modlitební shromáždění pražských křesťanů  Přirozený růst církve – NCD – v roce 2012 ČEA poskytla 22 analýz pro místní sbory v ČR 


8

Členové ČEA  Církve a sbory  Sbory  AC 1.sbor Praha  AC CBH Praha  AC Český Těšín Agapé  AC Havířov  AC Hlinsko  AC Karviná  AC Lysá n. Labem  AC Maranatha Praha 2  AC Třinec  AC Varnsdorf  AC Zábřeh  AC, Křesťanské centrum Č. Těšín  AC, Sbor bez hranic Chomutov  Apoštolská církev, Element ‐ HK  Armáda spásy Brno  Armáda spásy Praha 

BJB Betanie Jablonec n. Nisou  BJB Brno  BJB Brniště  BJB Praha 3  CB Český Těšín  CB Havířov  CB Horní Suchá  CB Hradec Králové  CB Kutná Hora  CB Písek, Elim  CB Praha 1  CB Praha 2  CB Praha 13  ECM Jihlava  ECM Litoměřice  ECM Plzeň 1 ‐ Lochotín  ES a.v. ČCE Český Těšín 

ES Brno  ES křesť. Havířov  Evangelikální sbor Immanuel  KS Kutná Hora  KS Ostrava   KS Plzeň  KS Praha  KřSb Český Těšín  SCEAV Třinec  Slovo života Brno               

Denominace Apoštolská církev  Armáda spásy  Církev bratrská  Církev Křesťanská společenství  Církev Nová naděje  Evangelická církev metodistická  Slezská církev evangelická a.v.  Křesťanské sbory                 


9

Členové ČEA  organizace  Ambassadors  Biblická jednota (Scripture Union)  Brněnská tisková misie  CISP  Církevní zákl. a mateř. škola Třinec  Česká Identita  Dětská misie  Evangelikální teologický seminář  Greater Europe Mission  Christoffelova slepecká misie‐CBM  Inspiration  Integrity life  Křesťanské centrum pro rodinu ‐ Heřmánek  Komenského institut 

Křesťanské modlitební spol. Lydie  Křesťanské společenství ‐ Č. Těšín  Kudy kam  Lavina, Blansko  Misijní společnost život  Nadace Mezinárodní potřeby  Nadační fond KMS  Nadační fond NBK  Nadační fond Nehemia  Nový život, o.p.s.  Operace mobilizace ‐ ČR  Prague Tyrranus Hall  Sdružení křesťanských zdravotníků  TEAM v ČR 

Křesťanská akademie mladých 

Tim 2,2 

Křesťanská misijní společnost  Kristus pro každého  Kř. zákl. a mateř. škola Jana Husa  Křesťan Dnes 

Univerzitní křesťanské hnutí  Wycliffovi překladatelé Bible  YWAM (Mládež s misií) 


10

Hospodaření ČEA v roce 2012  Účetní zpráva ČEA za rok 2012  Účetní zpráva ČEA za rok 2012 

  

ČEA po celý rok účtovala v podvojném účetnictví podle účetní osnovy pro občanská sdružení.   Vlastní jmění organizace činilo k 31.12.2012 Kč 220.036,13,‐  Výnosy činily  Kč 1.217.889,04,‐  Náklady činily Kč 1.157.871,58,‐  ČEA uzavřela účetnictví s účetním ziskem: Kč 60.017,46    Výkaz zisku a ztráty 2012  NÁKLADY  účet   text     Spotřebované nákupy celkem  501  spotřeba materiálu  504  prodané zboží     Služby celkem  511  opravy a udržování  512  cestovné  513  náklady na reprezentaci  518  ostatní služby 

521 524  527     545  546  548  549 

  celkem: 62 445,24 51 903,00 10 542,24 372 212,39 0,00 28 928,07 5 952,54 337 331,78

  551     582 

Osobní náklady celkem  mzdové náklady  zákonné pojištění (OZP, OSSZ, kooperativa)  zákonné soc. nákl.‐stravenky 55%  Ostatní náklady celkem:  kurzové ztráty  dary  manka a škody  jiné ostatní náklady  Odpisy celkem:  odpisy majetku  Poskytnuté příspěvky celkem:  poskytnuté příspěvky 

Náklady celkem:     

714 632,00  519 093,00  177 763,00  17 776,00  8 581,95  925,85  0,00  0,00  7 656,10  0,00  0,00  0,00  0,00 

1 157 871,58 


11

Hospodaření ČEA v roce 2012  Přehled příjmů  Výkaz zisku a ztráty 2012 VÝNOSY  účet      602  604     641  644  645  649  652     682  684  690 

text  Tržby za vl. výkony a zboží celkem:  tržby z prodeje služeb  tržby za prodané zboží  Ostatní výnosy celkem:  smluvní pokuty a úroky z prodlení  úroky  kurzové zisky  jiné ostatní výnosy‐čerpání grantu  tržby z prodeje dl.nehm. a hm. majetku  Přijaté příspěvky celkem:  přijaté dary  přijaté členské příspěvky  provozní dotace 

Výnosy celkem: 

celkem: 159 347,50 145 826,50 13 521,00 262 971,53 0,00 336,95 91,95 262 542,63 0,00 795 570,01 578 070,01 217 500,00 0,00

1 217 889,04


12

Hospodaření ČEA v roce 2012  Revize účetnictví  Zápis z revize provedené dne 3. května 2013 v prostorách ČEA, Plzeňská 166, 150 00 Praha 5  

Přítomni: za ČEA: Marta Kopečková; za revizní orgán: Iva Němečková, Jiřina Homolková    Práce byla zahájena ve 9.00 hodin a byly projednány následující údaje:    1) Namátková kontrola pokladních a bankovních dokladů.  Byly kontrolovány věcné a formální náležitosti u pokladních dokladů. Věcné ani formální závady nebyly nalezeny. Bankovní pohyby jsou proúčtovány v souladu s výpisem účtů.   2) Byl odsouhlasen účet u České spořitelny číslo 0013808359/0800. Stav k 31.12.2012 z výpisu číslo A12 se shoduje s majetkovou rozvahou ve výši 213 039,18 Kč, jakož i pokladní hotovost ve výši 10 531  ,‐ Kč. Pokladní inventury jsou prováděny čtvrtletně.  3) Inventury jsou řádně prováděny a dokládány. Koncový stav skladu v účetnictví odpovídá skutečnosti.   4) Navrhujeme účtovat přijaté granty do výnosů v okamžiku přijetí peněz, v případě čerpání ve více letech rozlišit na účtu 38x.   5) Doporučujeme tisknout interní doklady s podklady výpočtů (například podklad pro výpočet skladové ceny při vyskladnění zboží, měsíční rozúčtování stravenek).   6) Doporučujeme evidovat drobný hmotný majetek nad 3000,‐ Kč v inventárním soupisu a odsouhlasení tohoto majetku ke konci roku, přestože nemusí být evidován v účetnictví.   7) Žádáme o písemné doplnění vysvětlení k rozhodnutí Členského shromáždění ze dne 11. května 2012 o navýšení vlastního jmění ve výši, tj. 48 306,13 Kč. Podepsané písemné doplnění bude přiloženo  k ID 12039 a ID 12106.     Závěr:   Při vědomí výše uvedených připomínek revizní orgán doporučuje výročnímu členskému shromáždění, aby odsouhlasilo řádné vedení účetnictví, aby odsouhlasilo majetkovou rozvahu a revizní zprávu.    

Jiřina Homolková   

Iva Němečková         

 Marta Kopečková               


13

Kdo je kdo v ČEA  Rada a pracovníci ČEA  Rada ČEA   Lubomír Ondráček – Církev Křesťanská společenství  Dave Patty – Josiah Venture, KAM       Pavel Kuchynka – Evangelická církev metodistická    Erik Poloha – Bratrská jednota baptistů  Radek Smetana – Apoštolská církev   

   

David Novák – Církev bratrská  Milan Pecka – SCEAV    Díta Targoszová‐ AC Element  

Pracovníci ČEA    Mgr. Jiří Unger (CB) – tajemník ČEA  Narozen roku 1974 v Liberci. Křesťanem se stal v roce 1993 během studia na gymnáziu. Během studií na Univerzitě Karlově pracoval mezi studenty v rámci Studentské křesťanské misie.  Po absolvování FF UK (obor religionistika) se stal doktorandem na ETF UK. Od března 2003 je tajemníkem ČEA a v současnosti rovněž prezidentem Evropské EA. Od roku 1999 je ženatý,  má tři děti. Je členem Církve bratrské Praha 13.    Marta Kopečková  – vedoucí kanceláře  Vedoucí  kanceláře  ČEA  se  od  1.10.  2009  stala  Marta  Kopečková.  Pochází  z  evangelické  rodiny, po  sametové  revoluci  v  roce  1990  se  zapojila  do  pomoci  při  znovuobnovení  činnosti  Armády  spásy  v  ČR  po  40  letech.  Později  se  stala  zaměstnankyní  a  v  Armádě  spásy  pracovala  až  do  roku  2008.  Spolu  se  svým  manželem  vedli  mnoho  sociálních  projektů  po  celé  republice, od roku 2002 pracovali na ústředí AS. Osm měsíců byli pastory pražského sboru Armády spásy. Nyní chodí do sboru Ambasáda Boží. 


14

Poslání KOŘENY – SPOLUPRÁCE – IDEA ‐ HLAS – VLIV – ZMĚNA – HODNOTY ‐ BŮH  Posláním České evangelikální aliance je pak „Inspirovat evangelikální křesťany ke sdílení evangelia, službě a spolupráci, být jejich hlasem v dnešní společnosti”.    

ČEA je ve spolupráci se svými členy:   nástrojem jednoty a spolupráce a katalyzátorem společného vlivu a působení evangelikálních křesťanů založeného na jednotě a pravdě v Kristu.  hlasem evangelikálních křesťanů ve veřejném prostoru a prorockým hlasem vůči společnosti.   motivuje, mobilizuje a rozvíjí evangelikální křesťany, kteří se jako aktivní občané angažují, aby království Boží bylo nepřehlédnutelné v každé oblasti života naší společnosti.  poskytuje servis v oblasti strategických zájmů a potřeb svých členů.    Členem ČEA se může stát osoba starší 18 let (jednotlivý člen), místní sbor, organizace, hnutí nebo denominace (kolektivní člen) ztotožňující se s posláním, cíli a vyznáním víry ČEA.    Členství v ČEA poskytuje transparentní prostředí založené na vztazích a zřetelný základ v Kristu a autoritě Písma, na němž mohou křesťané spolupracovat nejen na lokální úrovni, ale  také v otázkách celonárodní důležitosti a rozměru, kde je třeba pozvednout společný hlas.    Bez  svých  členů  „aliance“  nic  neznamená  –  být  součástí  ČEA  jako  sbor,  organizace  či  jednotlivec  představuje  více  než  pouhou  podporu  naší  práci.  Stáváte  se  integrální  součástí  organizace, jejíž hlas je respektovaný, která představuje rozsáhlou síť vztahů spolupráce a zkušeností a která je zdrojem informací a expertíz z ČR i ze zahraničí. Jsme hrdí na to, kolik  rozmanitosti mohou naši členové nabídnout. Výzvy, které stojí před církví 21. století se nedají vyřešit novou sérií programů. Je třeba znovu objevit křesťanství pro celek života v jeho  rozmanitosti, učit se a koncentrovat zkušenosti. 


Výroční zpráva ČEA 2012 

Výroční zpráva ČEA 2012  

Výroční zpráva o činnosti ČEA v roce 2012

Výroční zpráva ČEA 2012  

Výroční zpráva o činnosti ČEA v roce 2012

Advertisement