Page 1

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma’s 2012


Inhoudstafel INHOUDSTAFEL ………………………………………………………………………………. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN ……………………………………………………………. 3 CONTACT OPNEMEN………………………………………………………………………… 3 ALGEMENE PRINCIPES ……………………………………………………………………… 4 FM - UITZENDINGEN van landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties….. 5 A – Basistarief…………………………………………………………………………………… 5 B – Toepassing van het tarief…....................................................................................... 6 C – Wat is een samenwerkingsverband…………………………………………………….... 6 SIMULCASTING (livestream van bestaande FM- uitzendingen) ……………………........ 6 A – Basistarief…………………………………………………………………………………… 6 B – Tarief voor lokale, onafhankelijke radio- omroeporganisaties…………………………. 7 C – Tarief pro rata………………………………………………………………………………. 7 ONLINE AANBIEDING VAN RADIOPROGRAMMA’S ……………………………………. 8 1. Webradio ……………………………………………………………………………….. 8 A – Basistarief ………………………………………………………………………….. 8 B – Tarief voor kleinschalige projecten …..………………………………………….. 8 C – tarief voor branded radio………………………………………………………….. 9 D – Degressief tarief …………………………………………………………………….9 E – Tarief pro rata ……………………………………………………………………….9 2. On demand radioprogramma’s ………………………………………………………..10 A – Basistarief…………………………………………………………………………... 10 B – Tarief voor branded radio………………………………………………………… 10 3. Podcasting van radioprogramma’s ………………………………………………….. 11 A – Basistarief………………………………………………………………………….. 11 B – Tarief voor branded radio…………………………………………………………. 11 4. Radioportaalsites……………………………………………………………………… 11

2


Een toelating verkrijgen Als u een radiostation of een webradio wil opstarten of online radioprogramma’s wil aanbieden, heeft u hiervoor voorafgaandelijk de toelating van de auteurs nodig om de werken (muziek en literaire 1 werken) te gebruiken die u wenst om te roepen . SABAM is door haar leden ( auteurs, componisten en muziekuitgevers) gemandateerd om dergelijke toelatingen te verlenen mits het innen van auteursrechten. Ook voor het repertoire van buitenlandse zusterverenigingen, waarmee wederkerigheidovereenkomsten werden afgesloten, kan SABAM de vereiste toestemming geven. Volgende stappen zijn te nemen : -

Nog voor de uitzendingen starten dient u bij SABAM een aanvraag in. Voor webradio en on 2 demand toepassingen kan dit eenvoudig via onze website . Hiervoor moet u eerst een log-in creĂŤren en dan online een aangifte doen. Voor FM- uitzendingen kunt u het formulier op onze 3 website downloaden, invullen en ondertekend aan ons terugsturen om een toelating aan te vragen.

-

SABAM stelt een overeenkomst voor waarin de voorwaarden vervat zitten voor het gebruik van ons repertoire. De belangrijkste zijn het betalen van auteursrechten en het opgeven van speellijsten.

-

De facturen die door SABAM verstuurd worden, zijn te betalen binnen 10 dagen op het IBAN nummer BE30 2100 8251 3811 met vermelding van de gestructureerde mededeling.

Contact opnemen Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel: + 32.2.286.82.11 Fax: + 32.2.230.05.89 Email: contact@sabam.be Web site: http://www.sabam.be

Onze Frontoffice medewerkers zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 17u en 24/24 via mail - contact@sabam.be

1

Tevens dient u, in het bezit te zijn van de nodige erkenning/vergunning van de overheid, of uw dienst aan te melden. 2 http://www.sabam.be/nl/sabam/downloaden-13 3 http://www.sabam.be/nl/sabam/particuliere-radio 3


Algemene principes De vermelde bedragen zijn geldig vanaf 01/01/2012 tot en met 31/12/2012. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW (6%). Ze zijn gebonden aan de index van de consumptieprijzen 119,01 (basis 100 = 2004) van 31/12/2011. In deze brochure vindt u de basistarieven voor het uitzenden radioprogramma’s en online toepassingen. Indien uw project hiervan afwijkt, gelieve het dan voor te leggen. In het kader van deze tarieven wordt een (radio)programma beschouwd als een geheel van gesproken tekst en muziek met een minimum duurtijd van 30 minuten. Andere toepassingen dan deze vermeld in de brochure, zoals geïndividualiseerde, track-per-track opvragingen, vallen niet onder deze tarifering. De hierna vermelde tarieven gelden slechts in het geval dat de gebruiker de voorafgaande toelating voor het muziekgebruik in radioprogramma’s en online toepassingen heeft aangevraagd. Indien het gebruik van werken wordt vastgesteld zonder dat hiervoor een voorafgaande aanvraag tot toelating werd ingediend, zal het tarief tijdens het eerste jaarcontract met 30% worden verhoogd. SABAM behoudt zich tevens het recht voor de bijkomende vaststellingskosten te verhalen op de gebruiker. Een minimum vergoeding van € 50 per factuur is van toepassing. Voor exploitaties met een tijdelijk karakter worden de tarieven als volgt berekend: -

Toelating voor het repertoiregebruik tijdens een ononderbroken periode van maximum 1 kwartaal : 50% van het jaartarief is van toepassing.

-

Toelating voor het repertoiregebruik tijdens een ononderbroken periode van maximum 1 semester : 75% van het jaartarief is van toepassing.

De inkomsten exclusief BTW die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de rechten, zijn deze die gerealiseerd worden met de omroepactiviteiten van de (web)radio. Zij omvatten onder meer de subsidies, dotaties, toelagen, reclame- en sponsoringinkomsten, evenals giften en bijdragen. Ruil van reclameboodschappen daarentegen wordt niet in aanmerking genomen. Onder reclame-inkomsten wordt verstaan, het geheel van de aan de adverteerders gefactureerde sommen voor de uitzending van hun reclameboodschappen, voor de aftrek van regiekosten, agentschapcommissies, surcom en alle andere directe of indirecte kosten van welke aard dan ook. De voornoemde inkomsten worden globaal in aanmerking genomen voor het geheel van de omroepactiviteiten van de (web)radio of onrechtstreeks door een ander organisme voor rekening van de (web)radio, door een reclameregie, een franchiser of een reclameregie van een franchiser worden geïnd.

4


FM- uitzendingen van landelijke, regionale en lokale radio- omroeporganisaties A – Basistarief Het tarief voor particuliere radio bedraagt 2.8 % op de bruto- inkomsten, tot een drempel (=100 x forfait B) en 1.5 % op het gedeelte van de inkomsten boven de drempel. Voor iedere radio wordt een minimum vergoeding vastgelegd. Dit minimum is een som die berekend wordt aan de hand van een formule die uit 2 delen bestaat : Forfait A = Het bedrag op basis van het aantal uren uitzending per week Forfait B = Bijkomende factor in functie van het aantal potentiÍle luisteraars (aantal inwoners x een bepaald bedrag) Indien de radio minder dan 168u per week uitzendt wordt het minimum bedrag in verhouding verlaagd, evenwel, met een minimum van 24u/week.

5


B – Toepassing van tarief -

Tarief 1 : is van toepassing bij een potentieel publiek groter dan 25.000 inwoners. Het minimum bestaat uit forfait A + forfait B.

-

Tarief 2 : is van toepassing wanneer het potentieel publiek kleiner is of gelijk aan 25.000 inwoners. Forfait A is dan gelijk aan het bedrag van de auteursrechten. Indien de inkomsten hoger zijn dan € 56.472 ( bedrag vermeld in het tariefschema) is tarief 1 van toepassing.

C- wat is een samenwerkingsverband? Radio- omroepen die zich verenigd hebben in één samenwerkingsverband en zich als dusdanig aangemeld hebben bij de Vlaamse regulator voor de media. In relatie tot SABAM betekent dit het volgende: de radio’s zenden hetzelfde programma uit (zie ook de bepalingen van het Vlaams Mediadecreet) programmalijsten worden centraal aangeleverd Het gaat om één economische uitbating, de inkomsten dienen m.a.w. gezamenlijk aangegeven te worden, alsook de staving van de cijfers een overeenkomst wordt afgesloten met het verantwoordelijke vennootschap dat instaat voor het beheer van het samenwerkingsverband De facturatie en betalingen gebeuren op naam van de contractpartner.

Simulcasting (livestream van bestaande FMuitzendingen) Ongewijzigde , simultane en onverkorte uitzending van bestaande hertzprogramma’s op de website van de omroeporganisatie.

A – Basistarief Aanvullend op de vergoeding voor de FM uitzending, wordt een supplement aangerekend van : Minimum streamingcapaciteit Tot max. 250 simultane streams Tot max. 500 simultane streams Tot max. 1000 simultane streams Voor elke aanvullende schijf van 1000 streams

Tarief per jaar voor 168u/ week 773,98 € 1.160,97 € 1.547,96 € 386,99 €

4

4

Indien de simulcast minder dan 168u per week uitzendt dan zullen de hieronder vermelde bedragen in verhouding worden verminderd. Het absolute minimumbedrag zal echter nooit lager liggen dan € 110,57 per jaar (+6% BTW). Zie « tarief pro rata » op p.7 6


B – Tarief voor lokale, onafhankelijke radio-omroeporganisaties Een forfaitaire vergoeding van € 386,99 per jaar voor 168u/week uitzendingen

5

Om van dit tarief te kunnen genieten, moet de uitbater van de radio kunnen aantonen dat : -

dit een lokale radio-omroeporganisatie betreft

-

de radio geen samenwerkingsverbanden heeft met andere radio’s en niet in een keten is opgenomen.

-

de streamingcapaciteit van de livestream beperkt blijft tot maximum 25 simultane streams

C – Tarief pro rata Indien de simulcast minder dan 168 uur per week uitzendt, dan zullen de hierboven vermelde minimumbedragen in verhouding worden verminderd volgens onderstaand schema. Uren uitzending per week

Maximum 250 streams

Maximum 500 streams

Maximum 1000 streams

< 24 u. 25 – 48 u. 49 – 72 u. 73 – 96 u. 97 – 120 u. 121 – 144 u. 145 – 168 u.

110,57 € 221,14 € 331,71 € 442,27 € 552,84 € 663,41 € 773,98 €

165,85 € 331,71 € 497,55 € 663,41 € 829,26 € 995,11 € 1.160,97 €

221,14 € 442,27 € 663,41 € 884,54 € 1.105,69 € 1.326,82 € 1.547,96 €

Tarief voor lokale, onafhankelijke radio’s 55,28 € 110,57 € 165,85 € 221,14 € 276,42 € 331,71 € 386,99 €

5

Indien de simulcast minder dan 168u per week uitzendt dan zullen de hieronder vermelde bedragen in verhouding worden verminderd. Het absolute minimumbedrag zal echter nooit lager liggen dan € 53,42 ( +6% BTW). Zie « tarief pro rata » op p.9. 7


Online aanbieding van radioprogramma’s

Het aanbieden van radioprogramma’s via het internet.

1. Webradio Uitzending van een programma uitsluitend via het internet. Bij de toepassingen die onder de noemer ‘streaming’ vallen, heeft de gebruiker geen invloed op het verloop van de speellijst.

A – Basistarief 2,8% van de met webradio gerealiseerde inkomsten met een minimum van: Maximum streamingcapaciteit Tot. maximum 250 simultane streams Tot.maximum 500 simultane streams Tot.maximum 1.000 simultane streams Voor elke aanvullende schijf van 1000 streams

Tarief per jaar voor 168u/week 1.547,96 € 2.321,93 € 3.095,91 € 773,98 €

6

B – Tarief voor kleinschalige projecten Een forfaitaire vergoeding van € 773,98 per jaar voor 168u/week uitzendingen.

7

Om van dit tarief te kunnen genieten, moet de uitbater van de webradio kunnen aantonen dat : -

De webradio geen enkel commercieel winstoogmerk heeft en noch rechtstreeks noch onrechtstreeks reclame- inkomsten realiseert

-

De streamingcapaciteit van de webradio beperkt blijft tot maximum 25 simultane streams

6

Indien de webradio minder dan 168u per week uitzendt dan zullen de hieronder vermelde bedragen in verhouding worden verminderd. Het absolute minimumbedrag zal echter nooit lager liggen dan € 221,14 per jaar (+6% BTW). Zie “tarief pro rata” op p. 9. 7 Indien de webradio minder dan 168u per week uitzendt dan zullen de hieronder vermelde bedragen in verhouding worden verminderd. Het absolute minimumbedrag zal echter nooit lager liggen dan € 110,57 per jaar (+6% BTW). Zie “tarief pro rata” op p.9. 8


C – Tarief voor branded radio We spreken van « branded » webradio’s wanneer de uitzendingen gebruikt worden om een bepaald merk te promoten. 3,7% van de met de webradio gerealiseerde inkomst en met een minimum van: Maximum streamingcapaciteit Tot. maximum 250 simultane streams Tot.maximum 500 simultane streams Tot.maximum 1.000 simultane streams Voor elke aanvullende schijf van 1000 streams

Tarief per jaar voor 168u/week 2.058,78 € 3.088,16 € 4.117,56 € 1.029,38 €

8

D – Degressief tarief Indien meerdere webradio’s worden aangeboden door eenzelfde maatschappij, wordt een degressief tarief toegepast. Dit degressief tarief is niet van toepassing voor tijdelijke projecten (die minder dan een jaar lang uitzenden). 2,8% van de met webradio’s gerealiseerde inkomsten met een minimum van: Tarief per jaar voor 168u/week e

1 webradio e 2 webradio e 3 webradio e 4 webradio e 5 webradio Per webradio e vanaf de 6

Tot. Max. 250 simultane streams 1.547,96 € 1.393,16 € 1.238,37 € 1.083,57 € 928,77 €

Tot. Max. 500 simultane streams 2.321,93 € 2.089,73 € 1.857,54 € 1.625,36 € 1.393,16 €

Tot. Max. 1000 simultane streams 3.095,91 € 2.786,31 € 2.476,72 € 2.167,13 € 1.857,54 €

Tarief voor kleinschalige projecten 773,98 € 696,58 € 619,18 € 541,79 € 464,39 €

773,98 €

1.160,97 €

1.547,96 €

386,99 €

E – Tarief pro rata Indien de webradio minder dan 168 uur per week uitzendt, dan zullen de hierboven vermelde minimumbedragen in verhouding worden verminderd. Basistarief webradio Uren uitzending per week

Maximum 250 streams

Maximum 500 streams

Maximum 1000 streams

< 24 u. 25 – 48 u. 49 – 72 u. 73 – 96 u. 97 – 120 u. 121 – 144 u. 145 – 168 u.

221,14 € 442,27 € 663,41 € 884,54 € 1.105,69 € 1.326,82 € 1.547,96 €

331,71 € 663,41 € 995,11 € 1.326,82 € 1.658,52 € 1.990,23 € 2.321,93 €

442,27 € 884,54 € 1.326,82 € 1.769,09 € 2.211,36 € 2.653,63 € 3.095,91 €

Tarief voor kleinschalige projecten 110,57 € 221,14 € 331,71 € 442,27 € 552,84 € 663,41 € 773,98 €

8

Indien de webradio minder dan 168u per week uitzendt dan zullen de hieronder vermelde bedragen in verhouding worden verminderd. Het absolute minimumbedrag zal echter nooit lager liggen dan € 294,11 per jaar (+6% BTW). Zie “tarief pro rata” op p. 9. 9


Branded webradio Uren uitzending per week

Maximum 250 streams

Maximum 500 streams

Maximum 1000 streams

< 24 u. 25 – 48 u. 49 – 72 u. 73 – 96 u. 97 – 120 u. 121 – 144 u. 145 – 168 u.

294,11 € 588,22 € 882,33 € 1.176,44 € 1.470,56 € 1.764,67 € 2.058,78 €

441,16 € 882,33 € 1.323,51 € 1.764,67 € 2.205,83 € 2.647,00 € 3.088,16 €

588,22 € 1.176,44 € 1.764,67 € 2.352,89 € 2.941,11 € 3.529,33 € 4.117,56 €

Tarief voor kleinschalige projecten 147,05 € 294,11 € 441,16 € 588,22 € 735,27 € 882,33 € 1.029,38 €

2. On demand radioprogramma’s Radioprogramma’s die op aanvraag beluisterbaar zijn. De gebruiker heeft een beperkte invloed op het verloop van het programma ( play- pause- fast forward) maar kan geen individuele tracks opzoeken. De gebruiker kan het programma niet downloaden.

A - Basistarief 6% van de met streaming gerealiseerde inkomsten met een minimum van : Per uur dat online staat Programma met < 50% beschermd repertoire Programma met > 50% beschermd repertoire

Tarief per jaar per uur 64,49 €

Plafond voor ≤ 24 heures 773,98 €

Plafond voor > 24 heures 1.547,96 €

129,00 €

1.547,96 €

3.095,91 €

B - Tarief voor branded on demand radioprogramma’s We spreken van « branded » on demand radioprogramma’s wanneer de uitzendingen gebruikt worden om een bepaald merk te promoten. 8% van de met streaming gerealiseerde inkomsten met een minimum van Per uur dat online staat Programma met < 50% beschermd repertoire Programma met > 50% beschermd repertoire

Tarief per jaar per uur 85,78 €

Plafond voor ≤ 24 heures 1.029,38 €

Plafond voor > 24 heures 2.058,78 €

171,56 €

2.058,78 €

4.117,56 €

10


3. Podcasting van radioprogramma’s Radioprogramma’s die de bezoeker kan downloaden. De gebruiker heeft een beperkte invloed op het verloop van het programma (play – pause – fast forward), maar kan geen individuele tracks opzoeken.

A - Basistarief 6% van de met podcasting gerealiseerde inkomsten met een minimum van : Per uur dat online staat Programma met < 50% beschermd repertoire Programma met > 50% beschermd repertoire

Tarief per jaar per uur 96,75 €

Plafond voor ≤ 24 heures 1.160,97 €

Plafond voor > 24 heures 2.321,93 €

193,49 €

2.321,93 €

4.643,86 €

B - Tarief voor branded radioprogramma’s We spreken van « branded » radioprogramma’s wanneer de uitzendingen gebruikt worden om een bepaald merk te promoten. 8% van de met podcasting gerealiseerde inkomsten met een minimum van : Per uur dat online staat Programma met < 50% beschermd repertoire Programma met > 50% beschermd repertoire

Tarief per jaar per uur 128,68 €

Plafond voor ≤ 24 heures 1.544,09 €

Plafond voor > 24 heures 3.088,16 €

257,35 €

3.088,16 €

6.176,33 €

4. Radioportaalsites Radioportalen bundelen op een website verschillende bestaande radio’s die kunnen worden beluisterd zonder de radioportaalsite te verlaten. 2,8 % van de met radioportaalsite gerealiseerde inkomsten met een minimum van: Aantal radio’s 1 radio Van 2 tot 50 radio’s Van 51 tot 100 radio’s Van 101 tot 200 radio’s

Tarief per jaar € 307,36 € 768,39 € 1536,78 € 3073,56

Indien er meer dan 200 radio’s zijn, zullen de partijen onderhandelen om het bedrag aan auteursrechten te bepalen, maar deze zullen nooit lager liggen dan € 3073,56

11

radio  

kosten radio afspelen op evenement