Page 1

DONES I TIC Alfabetització digital de persones adultes

Eva Borrell, Carla Domènech, Elisabet Riera i Irene Rodríguez Professora: Eulàlia Guiu Universitat de Girona Curs 2013/14


Eva Borrell, Carla Domènech, Elisabet Riera i Irene Rodríguez

DONES I TIC

INTRODUCCIÓ El present treball és un recull de les tasques realitzades a l’assignatura: Alfabetització digital de persones adultes dins la menció d’educació de persones adultes. El nostre grup vam escollir el col·lectiu de les dones, ja que criem que podríem trobar molta informació i que malgrat estem en una societat anomenada igualitària i que s’estan portant a terme moltes iniciatives per afavorir la igualtat, avui en dia encara és molt present la diferència de gènere.

El present treball consta de 4 activitats: -

Activitat 1: selecció d’articles, webs i vídeos referents al tema amb una petita explicació d’aquests i el motiu que ens va portar a escollir-los

-

Activitat 2: mapa conceptual d’un dels articles escollits a l’activitat anterior realitzat amb cmaptools.

-

Activitat 3: anàlisi de que diuen les estadístiques sobre el nostre tema i realització d’una enquesta.

-

Activitat 4: anàlisi de les vulnerabilitat del col·lectiu, els agents d’intervenció, una experiència realitzada i recull de recursos utilitzant la plataforma scoop.it

1


DONES I TIC

Eva Borrell, Carla Domènech, Elisabet Riera i Irene Rodríguez

ACTIVITAT 1: Referències documentals Tasca: Fer un llistat de 8 referències a documents digitals (articles, blocs, webs, vídeos..) sobre un tema el tema “en clau de gènere: la dona.”

ARTICLES Bravo Mejía, Ana (2010). Mujeres 2.0 por una alfabetización digital y mediàtica con género. Recuperat el 8 d’octubre de 2013, des de http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/files/adjuntos/Mujeres%2020%20Por%20una%20alf abetizaci%C3%B3n%20digital%20y%20medi%C3%A1tica%20con%20g%C3%A9nero.pdf

Hem escollit aquest article perquè tracta sobre l’alfabetització digital en referència al gènere femení. Les dones tenen els mateixos drets en quan a l’aprenentatge de les noves tecnologies i en el seu ús. L’article també ens parla de les desigualtats que s’enfronta la dona durant aquest aprenentatge de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest procés trobem que és essencial.

Bronwyn T., Williams (2011). Girl Power in a Digital World: Considering the Complexity of Gender,

Literacy

and

Technology.

Recuperat

el

8

d’octubre

de

2013,

des

de

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1598/JAAL.50.4.6/abstract Hem escollit aquest article perquè parla del poder de la cultura sobre les identitats dels adolescents respecte la seva sexualitat. L’autor creu que una instrucció directa quan són nens ajuda que les noies explorin l’entorn -sobretot l’online- i tinguin més poder en la pràctica. L’article vol treballar la igualtat de gèneres des de l’educació a primeres edats.

Castaño, Cecilia (2008). La segunda brecha digital y las mujeres jóvenes, 218-224. Recuperat el 8 d’octubre de 2013, des de http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/11/41_la_segunda_brecha_digital.pdf Hem escollit aquest article perquè tracta de “la segunda brecha digital” aquesta afecta directament a les dones i a les joves, tal i com ens explica l’article les dones tindran més problemes que els homes per aprendre aquestes habilitats, això suposarà un repte per al gènere femení. Dins d’aquesta “brecha digital” n’existeixen d’altres: la tecnològica, la

2


Eva Borrell, Carla Domènech, Elisabet Riera i Irene Rodríguez

DONES I TIC

de contingut i la de gènere. Aquesta última és la que més ens interessa a nosaltres, doncs afecta directament a les dones. E-mujeres, Fundación directa, Universidad computense de Madrid (2007). Guía TIC. Igualdad para las Administraciones Públicas, Instituciones y Organismos de Igualdad. Recuperat el 8 d’octubre de 2013, des de http://www.e-igualdad.net/sites/default/files/Gua_TIC_Igualdad.pdf Hem escollit aquest article perquè parla sobre la diferència de l’accés a Internet en funció del gènere, tot fent una proposta metodològica per acabar amb la diferència. Per aquest motiu explica els elements clau que s’han de tenir presents com la bretxa digital, les legislacions a nivell estatal però també europeu, les polítiques que ja hi ha en vigor, etc. De cada una d’aquestes en fa una reflexió sobre per què passen i com es poden solucionar. L’article continua tot parlant de les millors metodologies per aplicar la proposta: formació dels docents, espais, tipologia dels agrupaments, temporalització i materials didàctics.

Finalment acaba parlant d’experiències concretes de bones

pràctiques.

WEBS Instituto de la mujer (2013). e-igualdad.net. El portal del Instituto de la mujer para la sociedad de la informacion. [web] Recuperat el 8 d’octubre de 2013, des de http://www.e-igualdad.net/ Hem escollit aquesta web perquè en ella trobem diverses experiències de treball d’alfabetització digital de dones. És una web que rep el suport del ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat a més de fons europeus. Creiem que és molt interessant per estar al dia de l’actualitat a nivell espanyol en quan a l’educació digital de dones i per veure experiències realitzades.

Dones en xarxa (2013) Dones en xarxa [web]. Recuperat el 8 d’octubre de 2013, des de http://www.donesenxarxa.cat/ Hem escollit aquesta web primerament perquè és una web creada per dones, per fer-se visibles a internet. Hi ha diversos articles referents a les TIC que ajuden a entendre la realitat de la dona davant les noves tecnologies. Hi trobem un apartat dedicat exclusivament a Dones & TIC.

3


Eva Borrell, Carla Domènech, Elisabet Riera i Irene Rodríguez

DONES I TIC

VÍDEOS DE YOUTUBE andorratelecom.(2013, març 7 ).Les Dones a les TIC [vídeo]. Recuperat octubre 8, 2013, des de http://www.youtube.com/watch?v=K-mkCRwucUI Hem escollit aquest vídeo perquè és una proposta audiovisual on enginyeres d'Andorra Telecom expliquen la seva experiència profesional com a responsables en el sector de la tecnologia i la informació. Creiem interessant conèixer els possibles reptes i motivacions personals que han pogut tenir aquestes dones dins del món de les TIC. Moltes d’elles van tenir complicacions a l’hora de compaginar la seva vida diària (fills, casa…) amb la feina a la que fan front. Aquest vídeo ens mostra clars exemples de dones apassionades pel món tècnic i com han superat dificultats per tal d’aconseguir el seu objectiu.

instituto de la mujer.(2011, abril 29).Brecha Digital de Género [vídeo]. Recuperat octubre 8, 2013, des de http://www.youtube.com/watch?v=Axv-9oYKgqQ Aquest audiovisual presentat per l’Instituto de la mujer, ens parla de l’escletxa digital aportant dades sobre homes i dones en l’ús de les TIC i comparant generacions. Hem trobat molt interessant recollir aquest vídeo perquè podem adonar-nos com al llarg dels anys les dones han anat utilitzant i accedint a les TIC per eliminar aquesta escletxa digital per aconseguir la igualtat. A més d’això, no només podem veure la diferència entre gèneres, sinó també entre edats. Per exemple, en el jovent no hi ha diferència d’ús i accés a les TIC entre gènere, però entre els adults sí. Les dones que presenten el vídeo ens aporten la claredat de com el sexe femení, poc a poc, va guanyant territori en aquesta lluita digital i com aquestes fan una bona aportació en l’àmbit de les noves tecnologies en la nostra societat. Aconseguir que el món digital sigui igualitari en qüestió de gènere ens apropa a una major democràcia, igualtat, justícia social i drets humans. El vídeo també ens mostra dades clares de diferència digital respecte Europa i dins d’Espanya. A més, se’ns parla d’una segona escletxa digital, formada per la intensitat i el grau de complexitat d’aquest ús en les noves tecnologies (freqüència d’us), i una tercera escletxa que fa referència a l’accés i ús d’aplicacions avançades. Tot això ho expliquen amb dades estadístiques que ens apropen més a la realitat digital de gènere .

4


Eva Borrell, Carla Domènech, Elisabet Riera i Irene Rodríguez

DONES I TIC

ACTIVITAT 2: Mapa conceptual Tasca: Buscar un article acadèmic sobre el tema que treballa el grup o capítol de llibre, fer un mapa conceptual amb el programa cmap tools

Castaño, Cecilia (2008). La segunda brecha digital y las mujeres jóvenes, 218-224. Recuperat el 8 d’octubre de 2013, des de http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/11/41_la_segunda_brecha_digital.pdf Als annexos trobareu l’article i el mapa conceptual fet a mà.

5


Eva Borrell, Carla Domènech, Elisabet Riera i Irene Rodríguez

DONES I TIC

ACTIVITAT 3: Dades estadístiques Tasca: Buscar dades estadístiques d’alguna situació relacionada amb el tema que treballa el grup. Fer un full de càlcul, amb fórmules, gràfics....

FONT: Idescat. Equipament i ús de les TIC a les llars 2011. Principals variables d'ús de les TIC per les persones. Recuperat l'11 de novembre de 2013 des de http://www.idescat.cat/pub/?id=ticll11&n=1.2.1

FONT: Idescat. Equipament i ús de les TIC a les llars 2011. Cursos relatius a l’ ús d’ ordinador . Recuperat l'11 de novembre de 2013 des de http://www.idescat.cat/pub/?id=ticll11&n=3.6.1 6


Eva Borrell, Carla Domènech, Elisabet Riera i Irene Rodríguez

DONES I TIC

FONT: Idescat. Equipament i ús de les TIC a les llars 2011. Motius de no haver realitzat cursos d’ ordinador els últims 3 anys. Recuperat l'11 de novembre de 2013 des de http://www.idescat.cat/pub/?id=ticll11&n=3.6.2

FONT: Idescat. Equipament i ús de les TIC a les llars 2011. Motius per no enviar formularis emplenats a través d’ Internet. recuperat l'11 de novembre de 2013 des de http://www.idescat.cat/pub/?id=ticll11&n=3.4.3 7


Eva Borrell, Carla Domènech, Elisabet Riera i Irene Rodríguez

DONES I TIC

Totes les gràfiques anteriors estan realitzades amb dades extretes de l’IDESCAT. Amb les diferents gràfiques presentades, es pot observar com hi ha una diferència entre els homes i les dones quan parlem de TIC. En la primera gràfica, on veiem els usos, podem observar com en totes les preguntes els homes superen la utilització amb uns 10 punts de diferència. L’única excepció la trobem amb l’ús del telèfon mòbil. La meitat de les dones enquestades havia fet algun curs d’informàtica, mentre que en el cas dels homes només era un 42% Els motius principals per no realitzar aquests cursos, en el cas dels homes eren: coneixements suficients i aprenentatge autodidacta. En el cas de les dones aquest dos també eren els motius més contestat, però amb un percentatge inferior i també destacava el poc ús de l’ordinador. Hem de tenir en compte que aquesta enquesta l’han contestat persones d’entre 16 i 74 anys. Crèiem que si la franja d’edat fos menor, per exemple entre 16 i 35 anys, els resultats serien diferents i hi hauria menys diferències de gènere. Partint de les gràfiques anteriors i amb la intensió de conèixer la realitat a la nostra universitat, vam passar la següent enquesta als companys de classe:

8


Eva Borrell, Carla Domènech, Elisabet Riera i Irene Rodríguez

9

DONES I TIC


Eva Borrell, Carla Domènech, Elisabet Riera i Irene Rodríguez

DONES I TIC

La nostra enquesta la vam difondre mitjançant el grup de 4t de magisteri del facebook. Es pot observar que la majoria de persones que la vam contestar eren dones entre 20 i 24 anys. Això respon al perfil d’estudiants de la nostra carrera, que majoritàriament són dones entre aquesta franja d’edat. En les gràfiques presentades podem observar com l´ús de l’ordinador amb els joves és molt major que l’ús de l’ordinador de les estadístiques de l’IDESCAT. Això ve donat perquè en aquestes la franja d’edat arriba fins als 74 anys i pensem que la gent més gran no utilitza tan els ordinadors com els joves. Ho podem veure clarament amb el percentatge de gent que ha comprat per internet els últims 3 mesos, mentre que en les dades de l’IDESCAT és nomes un 23,55 % en la nostra enquesta és d’un 74,47 % Un altre dels punts que veiem que es diferencia molts de les dades de l’IDESCAT és la realització de cursos d’informàtica. La pàgina web surveymonkey ens ha esta molt útil per realitzar l’enquesta, però pensem que està molt limitada a l’hora de donar les respostes, si no tens la versió de pagament no permet descarregar els gràfics i les gràfiques proposades són només amb barres, per aquest motiu nosaltres vam decidir crear els nostre propis gràfics que ens permetien visualitzar millor els resultats.

10


Eva Borrell, Carla Domènech, Elisabet Riera i Irene Rodríguez

DONES I TIC

ACTIVITAT 4: Vulnerabilitats, experiències i recursos Tasca: Estudiar una intervenció – pràctica en algun àmbit de l’educació d’adults .

VULNERABILITATS: LES DONES EXCLOSES PER LA BRETXA DIGITAL En aquest apartat analitzem per quins motius les dones són un col·lectiu vulnerable quan parlem de l’ús de les TIC. També analitzem si és real o no que hi hagi aquesta desigualtat. 

Menor accés als recursos que els homes

Escàs control sobre les decisions que afecten a les seves vides.

Accés i control limitat sobre les TIC.

Els programes de formació per a dones han de centrar -se en les modalitats de cerca, gestió, informació, així com la difusió d’aquesta, i en les maneres de desenvolupar polítiques i estratègies per intervenir en els nous mitjans i utilitzar -los de manera efectiva.

Percentatge de persones majors i menors de 65 anys

Percentatge d’homes i dones grans que han que han

utilitzat l’ordinador (INE, 2010)

utilitzat l’ordinador (INE, 2010)

Un dels col·lectius on més s’observen aquestes desigualtats és amb la immigració. DONES IMMIGRANTS 

La llengua dificulta l’accés a les TIC

Necessitat de superar les barreres culturals i de gènere que impedeixen l’accés de les dones a les carreres tecnològiques.

Un altre dels camps on podem observar que a dia d’avui encara hi ha moltes diferències de gènere és en el món laboral, hem fet un petit anàlisi de la presència de la dona en les carreres tècniques i en llocs de treball: 11


Eva Borrell, Carla Domènech, Elisabet Riera i Irene Rodríguez

DONES I TIC

Les dones representen només el 25% de l’alumnat en carreres tècniques

El percentatge de dones en estudis tècnics s’estanca i en alguns casos disminueix.

Un 20% de dones treballen en ocupacions considerades tecnològiques

Les dones que treballen en tecnologies també estan pitjor pagades que els homes tot i que en menor mesura que en altres sectors.

Només un 12,2% de dones ocupades en tecnologies exerceixen algun càrrec directiu.

Aquestes dades estan extretes de l’Institut Nacional d’estadística (INE).

AGENTS D’INTERVENCIÓ o Associacions i entitats

o Programes

o Polítiques per a la igualtat

o Coeducació a les aules

EXPERIÈNCIA: SHE WILL CONNECT She Will Connect, creat per l’empresa Intel, és un nou programa el qual té el compromís d’ampliar l’alfabetització digital per a dones en els països en via de desenvolupament. Per tant, aquest programa és una opció per escurçar la bretxa digital de milions de dones del món. Aquest programa es porta a terme a l’Àfrica, on la bretxa de gènere és molt més gran, amb l’objectiu de reduir la diferència de ambdós sexes en un 50%. Per arribar aquest resultat es treballarà amb un conjunt de diverses associacions que inclouen les ONGS així com governs locals i globals. Aquest programa demostra el compromís per tal de promoure les habilitats digitals de les dones i també per impulsar aquest concepte més endavant a través de models nous i innovadors. El que es vol és millorar les vides de totes aquestes dones que tenen difícil accés a les noves tecnologies. “She will connect” es base en un nou model que integra l’alfabetització digital amb una programació per el desenvolupament dirigit per a dones i nenes. Aquest nou programa es basarà en: plataforma de jocs online i xarxa entre iguals. 

La plataforma de jocs online consisteix en la creació de jocs interactius per desenvolupar l’aprenentatge digital d’una forma individual, controlada i atractiva.

Les xarxes entre iguals consisteixen en un enfocament innovador que millorarà l’alfabetització digital per tal que l’aprenentatge pugui donar-se dins d’un àmbit compartit entre iguals. 12


Eva Borrell, Carla Domènech, Elisabet Riera i Irene Rodríguez

DONES I TIC

Conclusions Aquest treball ens ha servit per adornar-nos que malgrat poder pensar que estem en una societat igualitària, en ple segle XXI encara trobem desigualtats de gènere. No obstant, gràcies a pàgines webs, associacions, iniciatives... aquestes diferències es van superant dia a dia i cada vegada el gènere femení disposa de major recursos i possibilitats per poder moure’s sense problema en la societat de la informació.

1

Alfabetització de persones adultes  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you