Page 1

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PROJECTE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg LINGÜÍSTIC hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc CFA EL CARMEL vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Febrer del 2010 wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuIopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty


CFA EL CARMEL

1.

Marc legal

3

2. El projecte lingüístic: Introducció i característiques

5

3. Anàlisi del context sociolingüístic

6

4. Objectius lingüístics generals: 4.1 Àmbit docent 4.2 Àmbit administratiu 4.3 Àmbit relacional 4.4 Àmbit activitats complementàries i extraescolars

10

5. El tractament de les llengües 5.1 Llengua catalana 5.2 Llengua castellana 5.3 Llengua estrangera

12

6. Distribució horària

19

7. Integració de l’alumnat nouvingut

21

2


CFA EL CARMEL

3


CFA EL CARMEL

1. MARC LEGAL En primer lloc, des de la Llei 7/1983, de normalització lingüística a Catalunya, s'ha produït un important desplegament normatiu en el camp de la catalanització de l'ensenyament, que ha culminat actualment amb la promulgació de la Llei 1/1998, de política lingüística. El capítol III de la Llei 1/1998 regula els aspectes referents a l'àmbit de l'ensenyament. D'entre tots, n'hem triat alguns:

- El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'ensenyament, en tots els nivells i les modalitats educatius. (art. 20.1) - Els centres d'ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d'expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. (art. 20.2) - El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament no universitari. (art. 21.1) - Hom no pot expedir el títol de graduat en educació secundària a cap alumne que no acrediti que té els coneixements de català i de castellà propis d’aquesta etapa. (art. 21.6) - El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de l’ensenyament no universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent. (art.24.1) Altre lleis posteriors, com la LODE o la LOGSE han possibilitat el desenvolupament de l'autonomia dels centres educatius i l'existència, per tant, dels projectes educatius dels centres. Normativament, la confluència d’aquestes i altres lleis suposa l’aparició de diversos decrets que ordenen el sistema educatiu actual segons els quals el català , com a llengua pròpia de Catalunya, també ho és de tots els nivells de l'ensenyament no universitari, i s'haurà d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge. El Decret 213/2002, d’1 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes, en l’article 5 diu:

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament.

4


CFA EL CARMEL

S’utilitzarà normalment com a llegua vehicular i d’aprenentatge del cicle de formació instrumental i del cicle d’educació secundària.

Resolució de 25 de juliol de 2004, per la qual es donen instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres i aules de formació de persones adultes depenents del Departament d’Educació, per al curs 2004-2005, en l’apartat 1.2 diu:

La llengua catalana és la llengua d’expressió habitual en els centres i les aules de formació de persones adultes, tant en les activitats internes com en les externes. Tots els ensenyaments i programes de formació de persones adultes s’impartiran en llengua catalana, amb l’excepció de les llengües castellana i estrangera. L’article 8.4 del Decret 199/1996 desenvolupa el contingut del PLC enunciat en el Decret 75/1992 en els termes següents :

El projecte lingüístic recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre. En el projecte lingüístic queda definit: − El tractament de la llengua catalana i, si s’escau, de l’aranès, com a llengua vehicular i d’aprenentatge. − El procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana. − Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres. − Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües a la realitat sociolingüística del centre globalment i individual.

5


CFA EL CARMEL

2. EL PROJECTE LINGÜÍSTIC: Introducció i característiques El PLC ha de planificar l’organització i la gestió de l’estat i ús de les llengües en el centre i el tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents. Ha de garantir la competència en l’ús social de la llengua catalana, assegurar el domini eficaç de la llengua castellana i l’aprenentatge d’una llengua estrangera. Un PLC plurilingüe ha de complir les següents característiques:  Legalitat: ajustat al marc legal  Coherència: amb la realitat sociolingüística i la línia pedagògica del centre  Integració: fomenta l’ acollida i la cohesió social  Progressió: incorpora gradualment innovacions i adaptacions  Participació: obert a la intervenció de tota la comunitat educativa  Globalitat: s’aplica a la totalitat de les dinàmiques del centre Pel que fa al nostre centre, nosaltres ens definim com una escola nascuda a Catalunya, arrelada al barri i amb voluntat de projecte de catalanitat. Amb la nova realitat sociolingüística, l’escola aposta per un projecte d’acollida, amb voluntat d’obrir-se al món, a d’altres realitats. Volem afavorir el diàleg entre diverses generacions i diverses cultures. Fer veure i reflexionar sobre els elements humans i culturals que ens uneixen i contemplar allò que ens diferencia com una oportunitat d’enriquiment personal i social. Volem fer del diàleg una eina per a la resolució de conflictes. També volem donar valor als llenguatges no verbals, a l’empatia, l’assertivitat, el posar-se en el lloc de l’altre. Aquest projecte està pendent de la seva aprovació per part del Consell de Centre.

6


CFA EL CARMEL

3. ANÀLISI ESCOLAR

DEL

CONTEXT

LINGÜÍSTIC

Situació sociolingüística del centre Entorn El barri on està ubicat el centre està configurat gairebé íntegrament per ciutadans de parla castellana d’origen o ascendència immigratòria. En general són grups en els quals la penetració del català és escassa o nul.la. Això posa de manifest que, al marge de l’horari escolar, els nostres alumnes no utilitzen gaire el català com a llengua de comunicació habitual. Des de fa uns anys, a aquesta població immigrant de la península s’hi afegeix la presència cada vegada més nombrosa de persones procedents d’altres països. En el cas del Carmel el grup més nombrós és el d’immigrants de països llatinoamericans: colombians, argentins, bolivians... seguit del grup de marroquins, brasilers, paquistanesos i ,en menor quantitat, xinesos i ciutadans procedents de països de l’Est. L’oferta cultural i recreativa del barri ha anat augmentant , ara és més fàcil trobar oferta formativa en català (cursos de llengua), però també altres activitats formatives i culturals que es fan en català: informàtica i diferents tallers, sobretot en Centres Cívics i biblioteques, amb els quals l’escola organitza periòdicament activitats conjuntes. Com a escola també participem en la Mostra d’Entitats que s’organitza cada dos anys i que ens permet donar a conèixer l’escola al barri i al mateix temps conèixer i col.laborar amb altres entitats del barri.

7


CFA EL CARMEL

Professorat Tots les professores del centre tenen la titulació necessària per donar classes de català i en català. De les nou persones que actualment formen el claustre, quatre tenen el nivell D i cinc el nivell C de la junta permanent. Les reunions, tant de cicle com de nivell, així com els claustres, es fan sempre en català.

Membres del PAS A l’escola disposem d’un administratiu a mitja jornada, que compartim amb una altra escola, i d’un conserge. L’administratiu té un nivell C de català i el conserge està en tràmit d’obtenir el nivell D. Amb la persona administrativa les comunicacions orals es fan sempre en català. Els documents que redacta, les comunicacions (tan internes com externes), les actes..... les fa també sempre en català. Amb l’actual conserge cal dir que oralment ens comuniquem majoritàriament també en català i ella utilitza sempre el català per comunicar-se amb mestres i alumnes.

Alumnes La diferència més gran en la utilització del català ve marcada per l’edat dels alumnes. Els alumnes entre 40 i 60 o més anys parlen majoritàriament en castellà tant a dins de l’aula com a fora. La majoria procedeixen de la immigració interior, és gent que porta anys a Catalunya, que entén el català, però que mai ha fet gaire esforç per parlar-lo.

8


CFA EL CARMEL

Els alumnes més joves, sobretot els que provenen de la ESO, entenen i parlen el català perfectament. L’utilitzen amb el professorat dins l’aula, però molts d’ells abandonen el seu ús quan són fora de la classe i parlen castellà entre ells. En els últims anys, l’augment d’alumnat nouvingut provoca que a l’escola se sentin altres llengües procedents de cultures tant diverses com l’àrab, la hindú, la dels països de l’est o la xinesa. Amb aquests alumnes, la llengua vehicular prioritària és el castellà i, en alguns casos l’anglès, que és l’ altra llengua de comunicació comuna. Amb aquest grup d’alumnat detectem que les dificultats de comunicació són molt grans quan no hi ha cap llengua comuna de comunicació i també quan a això s’afegeix el factor de l’analfabetisme.

Estat d’ús de la llengua en cada àmbit

Àmbit tècnic-administratiu Òrgans col.legiats: La llengua utilitzada en totes les reunions de professorat, Claustre i Consell de Centre és el català. Des de secretaria i direcció s’atén al públic en català, tot i que quan convé ens adaptem a les necessitats de l’interlocutor. Aspectes ambientals: El nom del centre està retolat en català, així com els cartells i avisos que s’exposen al tauler d’anuncis. Documentació administrativa: Tant les actes del Claustre de Professors com del Consell Escolar es fan en català. Els expedients dels alumnes, així com els certificats, matrícules, inventaris, permisos i altres documents es fan sempre en català. Correspondència: les notes informatives que s’entreguen als alumnes així com els correus que enviem al Districte i altres entitats es fan sempre en català.

9


CFA EL CARMEL

Documents de gestió: Tots els documents de gestió de l’escola es redacten en català: Projecte Educatiu, Projecte Curricular, Reglament de Règim intern, Pla anual i Memòria Anual.

Àmbit docent Al CFA EL CARMEL el català és la llengua vehicular prioritària pel que fa a la comunicació dins i fora de l’aula. Pel que fa a l’aprenentatge hi ha diferències segons els nivells. En els grups de primer nivell d’instrumental (els grups d’alfabetització), l’escola ha optat per mantenir el castellà com a llengua d’aprenentatge perquè entenem que és millor mantenir la llengua materna del 100% de l’alumnat. Cal tenir en compte, a més, que la mitja d’edat en aquests grups és de 60 anys i això suposa una limitació important pel que fa a la permeabilitat mental a aprendre en una altra llengua. Pel que fa al segon nivell d’instrumental (els grups de certificat),ens trobem encara amb importants problemes de comprensió de la llengua catalana. Aquests grups tenen entre una i dues hores de català a la setmana. La resta de matèries es fan en castellà, tant per la llengua utilitzada a classe, com pel que fa a materials. En el tercer nivell d’instrumental (els 2 grups de GES),la situació sociolingüística de l’alumnat és més diversa i el català ja es planteja com la llengua d’aprenentatge de totes les matèries, excepte del castellà i l’anglès. Aquesta mateixa situació es dóna en el grup de Preparació per a la Prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mig i també de Grau Superior. Pel que fa als Ensenyaments Inicials, cal dir que la llengua vehicular és la que correspon a la matèria, castellà, en el cas de castellà inicial, català, en el cas de català inicial, i català (utilitzat conjuntament amb el castellà en moments puntuals) en els grups d’informàtica.

10


CFA EL CARMEL

4. OBJECTIUS LINGÜÍSTICS GENERALS 4.1 Àmbit docent a) Vetllar per l’ús habitual de la llengua catalana ,com a llengua vehicular i d’aprenentatge, en els recursos materials i didàctics del centre. b) Utilitzar el català en totes les activitats orals i escrites programades en les àrees o àmbits que s’imparteixen en llengua catalana: exposició del professor, material didàctic,exercicis de l’alumne i els d’avaluació. c) Utilitzar preferentment el català també en les altres àrees o àmbits, excepte les de llengua castellana i llengua estrangera. d) Fomentar la participació del personal docent en cursos d’actualització lingüística i cultura catalana.

4.2 Àmbit administratiu a) Utilitzar el català en totes les activitats administratives del centre, tant les internes com les externes. b) Vetllar perquè el personal administratiu del centre, PAS i personal contractat, tingui competència lingüística en català segons la tasca que desenvolupa. c) Fomentar la participació del personal no docent en cursos d’actualització lingüística i de cultura catalana.

4.3 Àmbit relacional a) Utilitzar el català com a llengua de comunicació oral i escrita entre tot el professorat, el personal no docent i l’alumnat dins i fora de l’ àmbit curricular. b) Vetllar per la utilització del català en les reunions del claustre i del Consell de Centre, així com en totes les reunions i actes de la comunitat educativa. c) Vetllar per la difusió entre la comunitat educativa de les ofertes institucionals que fomentin l’ampliació de coneixements sobre la cultura catalana. 11


CFA EL CARMEL

4.4 Àmbit activitats complementàries i extraescolars a) Vetllar perquè totes les activitats pedagògiques que es realitzin dins i fora del centre es facin en llengua catalana. b) Incrementar la participació del centre en totes les activitats organitzades per les entitats locals que tinguin com a objectiu fomentar l’ús de la llengua i la integració de la cultura catalana.

12


CFA EL CARMEL

5. EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 5.1 LLENGUA CATALANA El català com a llengua pròpia de Catalunya ho és també de l’ensenyament, i ,per tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge del centre. La llengua catalana vol ser l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre, una llengua que uneixi i faciliti la comunicació independentment de les diverses llengües maternes, una llengua que faciliti la promoció social i la integració en el territori. Com ja comentàvem en l’anàlisi sociolingüística, en general els nostres alumnes s’identifiquen més amb la llengua castellana i és la que fan servir en la seva comunicació espontània, fora i dins de l’escola per parlar-se entre ells. Tan sols canvien de registre quan s’adrecen als mestres, i no amb tots, sinó als que identifiquen com a mestres de català.

Cicle de formació instrumental En els nivells d’ensenyament instrumental, aquesta situació s’agreuja perquè l’alumnat té encara problemes de comprensió de la llengua catalana, tant a nivell oral com escrit, i serioses dificultats per expressar-se oralment en aquesta llengua. Des del projecte curricular l’escola opta per introduir gradualment el català des del primer nivell fins al tercer nivell i potenciar les activitats de comprensió i expressió oral, com a pas previ i fonamental d’aprenentatge de la llengua. S’entén que és la competència bàsica per sobreviure en l’entorn escolar i també en molts àmbits de l’entorn social. La comprensió escrita es treballa en el segon i tercer nivell del cicle i l’expressió escrita només en el tercer nivell. En la mesura del que és possible intentem organitzar les sessions de llengua catalana amb agrupaments flexibles que possibiliten una atenció més individualitzada als alumnes. 13


CFA EL CARMEL

Intentem sobretot aplicar estratègies perquè el català no quedi limitat a una llengua exclusivament d’aprenentatge, també ha de ser la llengua d’ús en els diferents àmbits de convivència i comunicació quotidiana dins el centre. Actuacions que es fan:  Prioritzar l’aprenentatge i la competència comunicativa en llengua catalana.  Generar la demanda que els alumnes es dirigeixin al mestre en català.  Conscienciar els alumnes de què si utilitzen la llengua l’aprendran més aviat.  Reforçar entre els educadors la consciència de què ells són el model lingüístic de la llengua vehicular i que han d’evitar passar a l’idioma habitual dels alumnes en situacions no formals d’aula.  Intervenir argumentadament amb el personal no docent del centre en el sentit de generalitzar l’ús del català en tots els àmbits de la convivència.

Cicle d’Educació Secundària En aquests ensenyaments, la situació sociolingüística dels alumnes és una mica diferent. Els alumnes de més edat tenen més assolides les competències de comprensió i expressió oral, però encara tenen moltes mancances en l’expressió i comprensió escrita. Són alumnes que han estudiat poc el català però que, per la seva trajectòria acadèmica, han estat més en contacte amb aquesta llengua. Pel que fa als alumnes més joves, aquests han tingut més anys de formació acadèmica en català, i això pressuposa una més alta competència en les quatre habilitats lingüístiques. Amb tot, la realitat demostra que l’ús de la llengua en l’àmbit social continua sent escassa i que encara queda molt restringit a l’àmbit estrictament acadèmic. Actuacions que es fan:  En l’ àmbit acadèmic fer activitats que impliquen l’exposició oral, l’argumentació i l’esforç de fer-se entendre per comunicar idees opinions sentiments, de forma raonada i coherent. 14


CFA EL CARMEL

 Fer activitats que treballin tots els registres de la llengua escrita: exposició, argumentació, instrucció.  Incentivar la lectura com a eina bàsica per millorar la comprensió i expressió escrita i per ampliar el vocabulari.  Incentivar l’aula d’informàtica amb estratègies de recerca de dades, intercanvis lingüístics, treballs per parelles i el treball cooperatiu en petits grups.  En l’ àmbit més social, aplicar les mateixes estratègies que en el cicle instrumental perquè els alumnes vegin el català com la llengua prioritària d’ús social, i no només com la llengua de l’ àmbit acadèmic.

Cicles formatius En aquests ensenyaments, el currículum ve condicionat per l’existència d’una avaluació externa amb les proves que es realitzen en el mes de maig. Això suposa una adaptació molt concreta d’objectius i continguts que restringeix més les estratègiques metodològiques a l’àmbit acadèmic. Amb tot, l’aplicació dels protocols d’ús de la llengua catalana tant dins com fora de l’aula són els mateixos que en els cicles de formació anteriors. Avaluació Una part que entenem molt important en cada un dels nivells i cicles és la prova d’avaluació inicial, que ha vegades es completa amb una entrevista personal, i que serveix per situar l’alumne en el nivell formatiu més adequat i també per tenir una referència sobre aspectes personals i formatius. Al centre les avaluacions les fem trimestralment, en el cicle de formació instrumental i en els cicles formatius, i a secundària es combina amb l’avaluació quatrimestral, segons els mòduls. En tots els casos es combinen les proves escrites amb qualificació objectiva i numèrica amb la valoració de la trajectòria personal de l’alumne.

15


CFA EL CARMEL

5.2 LLENGUA CASTELLANA Tot i que aquesta és la llengua que majoritàriament utilitzen els alumnes en tots els àmbits, encara observem mancances significatives pel que fa a l’expressió oral i, sobretot, escrita. En general, el model curricular de l’escola és utilitzar més el castellà en els primers nivells de l’ ensenyament instrumental perquè entenem que és la llengua que millor dominen els alumnes i amb la qual els és més fàcil acostar-se a les diferents àrees del currículum. La introducció del català es fa de manera progressiva en aquests primers cursos de l’ensenyament instrumental, tal i com hem comentat en l’apartat anterior.

Cicle de formació instrumental Ja hem comentat que el castellà és la llengua prioritària d’ús en els alumnes d’ aquests nivells, amb tot, cal millorar la competència comunicativa en tots els àmbits de la llengua. Actuacions que es fan:  Fer activitats per aconseguir una bona competència oral: exposicions, converses, debats...  Corregir mals hàbits en la pronúncia i diferenciar-los per no confondre’ls amb les peculiaritats lingüístiques de les diferents zones de l’estat que parlen castellà.  Reforçar l’ortografia i les estructures gramaticals.  Potenciar el gust per la lectura i l’ús de la biblioteca de l’escola.  Introduir en la lectura i comprensió de diferents tipologies de textos.

Cicle d’educació secundària El castellà és també la llengua d’ús prioritària en els alumnes d’aquests cursos. Tot i que el seu nivell acadèmic és més alt, també cal millorar la competència comunicativa en tots els àmbits de la llengua. Actuacions que es fan:  Fer activitats destinades a reforçar la competència oral: exposicions, converses, debats... 16


CFA EL CARMEL

 Aconseguir un ús de la llengua oral adequat al context on s’utilitza, tenint en compte la varietat de registres per adequarlos a cada situació.  Reforçar l’aspecte ortogràfic diferenciat del català  Potenciar les estructures gramaticals diferenciades del català.  Potenciar el gust per la lectura, l’ús competent de la biblioteca, la tria de llibres i el préstec responsable.  Potenciar la capacitat de comprensió de diferents tipologies de textos, amb la introducció de textos de format més literari o culte.

Cicles formatius En aquests ensenyaments, el currículum ve condicionat per l’existència d’una avaluació externa amb les proves que es realitzen en el mes de maig. Això suposa una adaptació molt concreta d’objectius i continguts que restringeix més les estratègiques metodològiques en l’àmbit acadèmic. Amb tot, les actuacions per a l’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana són les mateixes que en el cicle d’educació secundària. Avaluació Una part que entenem molt important en cada un dels nivells i cicles és la prova d’avaluació inicial, que ha vegades es completa amb una entrevista personal, i que serveix per situar l’alumne en el nivell formatiu més adequat i també per tenir una referència sobre aspectes personals i formatius. Al centre les avaluacions les fem trimestralment, en el cicle de formació instrumental i en els cicles formatius, i a secundària es combina amb l’avaluació quatrimestral, segons els mòduls. En tots els casos es combinen les proves escrites amb qualificació objectiva i numèrica amb la valoració de la trajectòria personal de l’alumne.

17


CFA EL CARMEL

5.3 LLENGUA ESTRANGERA Segons la normativa, els centres han de vetllar perquè en el graduat d’ensenyament secundari l’alumnat comprengui i produeixi missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en una llengua estrangera, en el nostre cas l’anglès, fent-los servir per comunicarse i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge. (Article 2.8 del Decret 96/1992). Tenint en compte aquest objectiu, l’escola ha fet una tria dels mòduls de secundària que faciliten la progressió en l’aprenentatge de la llengua anglesa. Comencem a GES 1 amb el mòdul optatiu d’anglès 0 per donar opció als alumnes que mai han treballat aquesta llengua o que tenen un nivell baix, tot i que l’hagin estudiat a primària o a l’institut. Es continua amb els mòduls 1,2 i 3 repartits entre els dos cursos de secundària. En la mesura del que és possible, s’intenta fer un agrupament flexible del alumnes en grups més petits per adaptar-se millor al seu nivell. Si això no és possible, es preveu unes sessions de reforç dins del mateix grup o es deriva l’alumne a les sessions d’aquest ensenyament en els grups inicials i bàsics. En termes generals s’intenta donar a l’aprenentatge de l’anglès un enfocament comunicatiu i significatiu, donant prioritat a situacions comunicatives el més reals possible que permetin un aprenentatge pràctic i significatiu de la llengua. En tota la secundària l’anglès és la llengua vehicular dins l’aula, tot i que en moments puntuals s’utilitza el català per aclarir dubtes o transmetre idees clau.

18


CFA EL CARMEL

La competència lingüística prioritària és la comprensió i expressió oral. A mesura que el curs avança es dediquen més activitats al treball de comprensió i expressió escrita i el vocabulari. En aquest sentit és important l’elecció del llibre de text, que combina força bé les activitats dedicades a les quatre competències: listening, speaking, reading i writing. Al llarg del curs es fan algunes activitats extraescolars especialment dedicades a l’aprenentatge de l’anglès: visionat d’una pel.lícula cada quatrimestre i assistència a una obra de teatre en anglès. Avaluació Una part que entenem molt important en cada un dels nivells i cicles és la prova d’avaluació inicial, que ha vegades es completa amb una entrevista personal, i que serveix per situar l’alumne en el nivell formatiu més adequat i també per tenir una referència sobre aspectes personals i formatius. Al centre les avaluacions les fem trimestralment, en el cicle de formació instrumental i en els cicles formatius, i a secundària es combina amb l’avaluació quatrimestral, segons els mòduls. En tots els casos es combinen les proves escrites amb qualificació objectiva i numèrica amb la valoració de la trajectòria personal de l’alumne.

19


CFA EL CARMEL

6. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA Percentatge d’hores lectives en llengua catalana CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL 1er nivell 2on nivell Àrees

H Exposició

Matemàt.

3

____ _-----_ Llengua 4 20% Ciències 0 ____----__ Informàtica 1 ____ _--

Ensenyaments

Mat. Didàctic ___----_ 10% _---__ ___ _--

H Exposició 3

20%

4 2

50% 20%

1

20%

Mat. Didàctic ___ _----_ 50% ___ _--__ ___ _--_

3er nivell

H Exposició. 3

30%

4 2

50% 30%

Mat. Didàctic ___-----__ 50% 20%

1

30%

20%

Percentatge d’hores lectives en llengua catalana ENSENYAMENTS INICIALS 1er nivell 2on nivell

. H

Exposició

Mat. didàctic

H

Exposició

Mat. didàctic

Informàtica

50%

______

50%

Català

100%

100%

100%

100%

Castellà

_--____

_--____

Anglès

40%

_____ -_--____

__-___ __-___

5%

20


CFA EL CARMEL

Matèries

Percentatge d’hores lectives en llengua catalana ENSENYAMENT SECUNDARI PRIMER NIVELL SEGON NIVELL

Castellà

H 3

Exposició ---

Català

2

100%

Matemàtiques

3

75%

Mat. didàctic H Exposició --3 --100%

Ciències Naturals

3

100%

60% 100%

Ciències socials Llengua TIC Anglès Específiques

3 0 2 1

100% ----100%

100% ----100%

Matèries

Mat. didàctic ---

3

100%

100%

3

100%

100%

3

100%

100%

3 1 3 1

75% ----100%

50% ----100%

Percentatge d’hores lectives en llengua catalana CICLES FORMATIUS GRAU MIG GRAU SUPERIOR

Castellà

H 2

Exposició ---

Mat. didàctic H --2

Exposició ---

Mat. didàctic ---

Català

2

100%

100%

2

100%

100%

Matemàtiques

3

75%

60%

4

100%

100%

Ciències naturals

2

100%

100%

0

---

---

Ciències socials Anglès Esp. Geografia Esp. psicologia

2 1

100% ---

100% ---

0 2 3 3

----100% 100%

----50% 50%

21


CFA EL CARMEL

7. INTEGRACIÓ DE L’ALUMNAT NOUVINGUT La majoria dels alumnes nouvinguts s’integren en els diferents ensenyaments inicials i bàsics, especialment en els cursos de castellà inicial i bàsic i català inicial i bàsic. Entenem que el centre ha de ofertar cursos en aquestes dues llengües per donar resposta a una demanda força majoritària. Cal dir que molts d’aquests alumnes comencen per l’estudi de la llengua castellana, possiblement influïts per la realitat sociolingüística del nostre barri, però aviat s’adonen que el català és una eina molt important per desenvolupar-se socialment i laboralment i es mostren molt interessats per assistir als cursos de català. La convivència a l’escola amb aquest tipus d’alumnat presenta algunes dificultats i mancances que es manifesten sobretot en el primer contacte amb l’escola. El primer contacte és la informació sobre els cursos i els horaris. Moltes vegades ja ens trobem amb un problema de comunicació si no hi ha cap llengua que pugui servir de contacte. En molts casos pot ser l’anglès, però hi ha moltes persones que tampoc el saben. Altres dificultats les trobem en el moment de fer els tràmits a l’inici de curs: tria de l’horari, documentació personal, papers de matriculació etc...Molt sovint també ens trobem que els alumnes demanden assessorament en relació a molts aspectes de la vida quotidiana: tràmits amb les administracions, informació sobre estudis i convalidacions etc... Per tot això creiem que és molt necessari dissenyar un pla d’acollida del nostre centre que hauria d’incloure la col·laboració amb tots els agents socials que treballen des de diferents aspectes amb la població immigrant, des de traductors lingüístics a mediadors culturals, passant per assistents socials etc... Pel que fa al currículum dels cursos de nivell inicial i bàsic de les llengües catalana , castellana i anglesa, el nivell inicial s’adscriu dins el nivell A d’usuari bàsic definit en el Marc europeu comú de referència. El nivell llindar de català correspon al nivell B1 del Marc europeu. El curs de nivell bàsic de castellà correspon al nivell A2. 22


CFA EL CARMEL

Els cursos de nivell inicial se centre en les competències de la llengua oral i incorporen objectius comunicatius de la llengua escrita. L’objectiu general és que els alumnes puguin adquirir el grau de competència mínima en cada una de les llengües. En cada nivell es treballen les quatre habilitats: parlar, entendre, llegir i escriure. Com ja s’ha dit, en els nivells inicials es fa més incidència en parlar i entendre i en els bàsics es treballa més el llegir i escriure. Es prioritzen les activitats que presenten situacions reals de comunicació amb un plantejament pràctic i significatiu de l’aprenentatge de la llengua. Els materials que s’utilitzen són el llibre de text, vídeos, audicions, alguns documents reals (tríptics, horaris...).

23


CFA EL CARMEL

PROJECTE EDUCATIU “Treballem amb els somnis de la gent que ve en busca de futur a les nostres escoles”

1


CFA EL CARMEL

El projecte educatiu de l’escola és un projecte obert i revisable, resultat d’adaptar-se permanentment a les noves demandes i necessitats educatives del nostre entorn, però és també una declaració de principis del professorat, fonamentada en el dret a l‘educació permanent pública.

2


CFA EL CARMEL

1.

ANÀLISI DEL CONTEXT 1.1 1.2 1.3

2.

3.

3.2.3

5.

14

Organigrama de l’escola Grups de treball

PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ 5.1 5.2 5.3 5.4

9

Objectius generals Principis metodològics Característiques de l’alumnat Principis psicopedagògics de l’aprenentatge de les persones adultes Perspectiva educativa del professorat

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA. COM ENS ORGANITZEM 4.1 4.2

7

Educació permanent i pública Educació de base, formació pel treball, i de la cultura Solidaritat, interculturalitat, treball comunitari i acció-reflexió

FORMULACIÓ D’OBJECTIUS: QUÈ PRETENEM? 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2

4.

Població. Nivell acadèmic Població. Dades socioeconòmiques Població. Salut al Carmel

TRETS D’IDENTITAT: QUI SOM? 2.1 2.2 2.3

4

18

Programes Activitats Complementàries Serveis Atenció, orientació i assessorament

6.

AVALUACIÓ

21

7.

FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

23

8.

EL DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ

23

3


CFA EL CARMEL

1. ANÀLISI DEL CONTEXT: ON SOM?

El CFA El Carmel (Escola d’Adults) està situat a Barcelona, al barri del Carmel del districte d’Horta-Guinardó, des del curs 2005-06 al carrer Farnés 54; però l’escola existeix des de l’any 1977 i fou creada per la iniciativa veïnal.

1.1 POBLACIÓ. NIVELL ACADÈMIC

Nivell estudis

Barcelona ciutat

Districte Horta-Guinardó

Sense Estudis

60.635

4,34%

8.437

5,80%

Estudis Primaris

283.969

20,37%

32.730

22,50%

Estudis Secundaris

290.644

20,85%

35.023

24,08%

Batxillerat/CFGMitjà

348.685

24,87%

37.050

25,47%

Estudis Superiors/CFGSup

409.585

29,38%

32.119

22,08%

Nota: població classificada resident en habitatges familiars a partir de 16 anys FONT. Dades de la ciutat > Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2016 > Ensenyament * Població total Barcelona: 1.393.946 * Població total Horta-Guinardó: 145.417 *Població total El Carmel: 31.377  Les dades ens mostren que al districte cal millorar la formació i les oportunitats de la població adulta sense estudis o amb els estudis de primària però sense titulació bàsica, també cal millorar les dades de la població amb estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior.  El document elaborat pel Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó i presentat el 2017, actualitza les dades acadèmiques al districte: Població Sense Estudis o Població Sense només Primaris Postobligatoris 25,6%

47,6%

Estudis Població escolaritzada en centres concertats i privats 59%

4


CFA EL CARMEL

1.2 POBLACIÓ. DADES SOCIOECONÒMIQUES En relació al districte d’Horta-Guinardó, el barri del Carmel és:    

el segon barri més poblat i amb més densitat. el segon amb més residents d’origen estranger. el tercer amb més persones aturades, amb un 9% d’atur. el barri amb més persones ateses per serveis socials en nombre absolut del districte.

L’Índex de Renda Familiar Disponible al Carmel és d’un 56,9 sobre una mitjana de 100 a la ciutat de Barcelona i de 79,6 de mitjana al districte.

1.3 DIAGNÒSTIC DE SALUT AL CARMEL El novembre de 2016 es va presentar el Diagnòstic de Salut elaborat per l’Agència de Salut pública de Barcelona i la Taula del grup Sociosanitari del Pla de Desenvolupament Comunitari del Carmel. També han participat diferents grups i entitats del barri, entre d’altres el CFA El Carmel.

5


CFA EL CARMEL Els principals problemes de salut identificats pels professionals dels serveis educatius i socials han estat: 1. 2. 3. 4.

Atur i treball precari. Trastorns mentals en població adulta i jove. Fracàs escolar en primària i secundària. Poca cura de la salut. Mala alimentació per manca d’accés i per mals hàbits alimentaris. 5. Manca de recursos públics en salut en general. 6. Drogues en joves i adults. 7. Violència de gènere.

6


CFA EL CARMEL

2. TRETS D’IDENTITAT: QUI SOM? Estructurem ELS TRETS D’IDENTITAT a partir dels següents eixos: 2.1 L’ESCOLA D ’ADULTS EL CARMEL DEFENSA I TREBALLA PER: PÚBLICA .

L’ EDUCACIÓ PERMANENT I

Educació permanent designa un projecte global encaminat tant a reestructurar el sistema educatiu existent com a desenvolupar totes les possibilitats d’educació fora del sistema educatiu. En aquest projecte la persona és agent de la seva pròpia educació mitjançant la interacció de les seves accions i de la seva reflexió. Avarca totes les dimensions de la vida, totes les branques del saber i tots els coneixements pràctics que poden adquirir-se per tots els mitjans i ha de contribuir a totes les formes de desenvolupament de l’individu social.

L’escola és un servei públic caracteritzat per ser :  Laic i plural  Autònom  Català  Científic i humanista  Bàsic i específic, inicial i permanent  Crític  Democràtic  Intercultural  Solidari  Inclusiu  No sexista  Motivador  Compensador de les desigualtats  Reparador de manca d’oportunitats  Restituïdor d’itineraris formatius, laborals, personals i socials.  Basat en l’equitat i l’èxit educatiu

Aquestes característiques s’integren en la pràctica educativa, en els objectius, mètodes i continguts. 2.2 L’ESCOLA D ’ADULTS EL CARMEL TREBALLA PER INCIDIR EN ELS ÀMBITS DE L’EDUCACIÓ DE BASE , DE LA FORMACIÓ PEL TREBALL , I DE LA CULTURA 

L’educació ha de ser alliberadora; s’ha de basar en la realitat psicosocial de l’alumnat i s’ha d’adaptar a les seves característiques i necessitats . No es basa tant en la transmissió de la informació per part del docent sinó que parteix de la idea que el coneixement es construeix a partir de la interacció de la persona com a agent del seu propi procés d’aprenentatge amb l’entorn social. S’estableix un diàleg que neix d’una proposta crítica i

7


CFA EL CARMEL que genera crítica. Un diàleg que té com a base el consens social: “ El discurs crític és un instrument que permet la transformació social “ (Freire). 

Les persones adultes tenen dret a rebre una atenció singular i individualitzada en els processos formatius, respectant els ritmes i temps d’aprenentatge i a disposar d’un assessorament i orientació adequats.

L’oferta d’accions educatives i formatives programades ha de tenir en compte l’especificitat de les persones adultes, garantint la seva intervenció en el disseny del propi procés formatiu i ha d’incloure uns horaris diferents, flexibles i adequats que facin possible la participació i la dedicació de les persones adultes en el seu procés educatiu.

El currículum ha de potenciar actituds creatives i crítiques davant de la manipulació dels mitjans d’informació i així capacitar les persones adultes per actuar conseqüentment en la societat de la informació i el consum.

2.3 L’ESCOLA D ’ADULTS EL CARMEL FOMENTA: LA SOLIDARITAT , LA INTERCULTURALITAT , EL TREBALL COMUNITARI , I L’ ACCIÓ - REFLEXIÓ 

La solidaritat és la cohesió dels pobles, vetllem per desenvolupar un clima de respecte i solidaritat. Fomentem el respecte a la identitat cultural de les minories, i denunciem obertament tota manifestació xenofòbica o discriminació per raons d’ètnia, nacionalitat, cultura, gènere, religió....

L’escola afavoreix situacions de pluralisme cultural i lingüístic resultants de les migracions. La riquesa de treballar amb persones adultes migrants fa que l’escola participi i potenciï un sistema integrador, acollidor, en què totes i tots hi tinguem cabuda. No es pot caure en l’error d’entendre l’interculturalisme de manera superficial i paternalista.

El centre ha d’estar atent a les necessitats d’aprenentatge de la comunitat on es conviu. La flexibilització i la diversificació de les accions formatives per les persones adultes, en el marc d’un territori, esdevenen factors indispensables pel creixement integral de les persones i per garantir la igualtat d’oportunitats. Per això, han d‘existir plans integrals d’educació i formació de zona on es configurin activitats educatives que contemplin, de forma integral i global, l’educació formal, la no formal i la contínua i, al mateix temps, hi ha d’haver una distribució de tasques entre els diferents agents socials i institucions. És indispensable la pluralitat de modalitats i d’accions educatives.

L’escola parteix de la concepció que l’educació és una font de desenvolupament i de realització de les persones, una eina per a la reflexió i l’acció transformadora.

El nostre alumnat ha de restituir el seu itinerari formatiu i laboral perquè prové de situacions i experiències personals, emocionals, acadèmiques, laborals, socials i polítiques adverses. Amb necessitats educatives específiques, feines precàries, càrregues familiars i risc d’exclusió.

Acollim, orientem i acompanyem l’alumnat, treballem la prevenció de l’abandonament i l’ èxit i continuïtat educatius, potenciem la participació, el pensament reflexiu i crític, coordinem i gestionem recursos de l’entorn i innovem en xarxes i projectes. 8


CFA EL CARMEL

3. FORMULACIÓ D’OBJECTIUS: QUÈ PRETENEM? “Les persones adultes hem acumulat una certa experiència de la vida i del treball que es tradueix en informació, en habilitats, en capacitats, en hàbits de treball i en autoconeixement personal. No partim, doncs, de zero... Hem de fer servir la nostra experiència i hem d’enfocar l’estudi com a persones adultes que som: tenint en compte les nostres limitacions (instrumentals, laborals, familiars...) però incorporant la nostra experiència davant dels problemes a l’hora d’aprendre.”

3.1 OBJECTIUS GENERALS

1. Crear un espai d’educació/formació permanent,

d’interrelació, de creació i d’investigació de les diferents àrees del saber, proporcionant a l’usuari eines i instruments d’anàlisi.

2. Dotar l’alumnat dels elements necessaris per interpretar les dades que li siguin necessàries per la seva vida laboral, cultural i social.

3. Ajudar l’alumnat a treballar els coneixements i les tècniques necessàries per obtenir un millor coneixement de l’entorn. Fer un seguiment de l’actualitat nacional i internacional i afavorir la reflexió sobre els grans temes que envolten la nostra vida, el nostre treball i el nostre món són alguns dels elements imprescindibles a l’hora de preparar-nos per a estudiar.

4. Impulsar el desig d’aprendre a aprendre i la necessitat d’assolir unes tècniques de treball i d’estudi que millorin la nostra autonomia davant de l’aprenentatge i la nostra capacitat a l’hora de seguir estudiant.

5. Dotar tot l’alumnat d’una formació bàsica per comprendre, entendre i participar dels canvis tecnològics, econòmics... que es van produint en el si de la nostra societat.

6. Desenvolupar la capacitat general i la creativitat de l’ésser humà en el procés d’aprenentatge així com la reflexió, l’avaluació, la investigació i la transformació.

7. Fomentar la participació de l’alumnat en els seus processos educatius i l’autoaprenentatge, per la qual cosa caldrà la utilització de pluralitat i diversitat de metodologies, entre les quals s’han de destacar les tecnologies de la informació i comunicació.

8. Fomentar l’esperit crític, de diàleg fluït i continu, i de mútua comprensió, de tolerància i de solidaritat, educar en la diversitat. 9


CFA EL CARMEL

9. Crear un clima de diàleg en la nostra pràctica educativa i en el coneixement de les diverses cultures.

10. Desvetllar la consciència sobre els problemes bàsics que ens afecten i cercar pistes per a la seva solució.

11. Fomentar la participació ciutadana en els àmbits socials, polítics i culturals. 12. Facilitar i ajudar a comprendre i aprofundir en la realitat de Catalunya des d’una perspectiva local, nacional i internacional.

13. Fomentar el treball en grup, tot respectant itineraris individuals i el desenvolupament personal.

14. Aconseguir que l’activitat educativa feta a l’escola sigui profitosa, gratificant, necessària i significativa

15. Promoure i compartir l’intercanvi d’experiències de forma socialitzadora. 16. Fomentar l’autoestima. 17. Fomentar actituds i hàbits de defensa del medi ambient com a forma d’assegurar el patrimoni natural i la sostenibilitat.

18. Possibilitar que el currículum s’adapti a la diversitat de realitats de les persones i contextos. EL currículum no ha de ser uniforme ni tecnocràtic sinó que ha d’estar basat en els diferents contextos sociopolítics i culturals.

19. Potenciar una veritable autonomia en la presa de decisions col·legiades, la presència de suports i serveis al centre que coordinin les seves actuacions, la flexibilitat en l’organització del temps, en els horaris del centre, de l’alumnat, del professorat i tota la comunitat educativa, la diversitat i pluralitat de materials curriculars i la formació del professorat.

20. Entendre que els continguts no constitueixen un fi en ells mateixos, sinó un mitjà per al desenvolupament de les capacitats bàsiques, atès que el domini d’aquestes implica que les persones poden generalitzar-les i transferir-les a diferents àmbits i situacions, entre els quals es troben els de la vida quotidiana de les persones.

3.2. PRINCIPIS METODOLÒGICS Aquests principis són els principis bàsics dels quals hauran de sorgir totes les decisions metodològiques que els concretin i els facin operatius. Contemplen:

10


CFA EL CARMEL

3.2.1 Característiques de l’alumnat Les notes més característiques de l’alumnat són l’heterogeneïtat i la diversitat. Malgrat tot, tot l’alumnat té en comú la pressió social de les acreditacions necessàries per trobar feina, el reciclatge i el desig de superació personal tot formant part d’una formació continua i permanent. TIPOLOGIA         

Persones treballadores en actiu o aturades Persones adultes i joves amb necessitat de titulació Persones adultes amb necessitats de desenvolupament personal i social Persones nouvingudes que necessiten aprendre la llengua per tal de poder-se incorporar al món del treball Persones que han patit experiències adverses en altres centres educatius Persones amb dificultats d’aprenentatge Persones amb problemes de salut mental, emocional i física. Persones amb seguiment de Serveis socials, Justícia Juvenil o altres. Persones en risc d’exclusió social

CARACTERÍSTIQUES SINGULARS  Tenen experiència de la vida i són competents  S’interessen per situacions i problemes reals  Estudien perquè volen restituir els seus itineraris i tenir noves oportunitats  Disposen de temps limitat per a l’estudi i és difícil de fer compatible amb horaris estrictament escolars  Valoren de manera continuada l’esforç emprat en la formació i els resultats obtinguts

3.2.2 Principis psicopedagògics de l’aprenentatge de les persones adultes        

L’aprenentatge és una construcció personal que la persona porta a terme per dotar de significat a la informació rebuda. La finalitat del procés d’ensenyament-aprenentatge es assolir l’autonomia de les persones. El “aprendre a aprendre”. Es necessària l’ajuda del professorat per a facilitar el procés de construcció en funció de les necessitats de cada alumne/a. L’aprenentatge entre iguals afavoreix la construcció del coneixement. La persona adulta ja posseeix un coneixement, una interpretació del món, si bé aquesta pot ser amb components poc científics, acrítica... La història de vida de l’alumnat adult influeix directament en la seva percepció de l’aprenentatge. La construcció del coneixement adult necessita que els aprenentatges siguin rellevants, es a dir que siguin significatius i de funcionalitat immediata. L’acte d’ensenyar i aprendre requereix la interacció i la participació activa de l’alumne/a en totes i cada una de les etapes del procés formatiu: la planificació, el disseny, l’aplicació i l’avaluació. 11


CFA EL CARMEL

3.2.3 Perspectiva educativa del professorat La perspectiva educativa del professorat parteix dels apartats anteriors i té com a objectiu formar persones flexibles, estratègiques i empàtiques, per això és necessita una formació basada en les següents competències bàsiques:

1. Buscar per decidir. Convertir el nostres alumnat en persones buscadores d’informació competents. En un món en el que les tecnologies de la comunicació i de la informació estan en constant evolució és imprescindible l’ensenyament de saber buscar: - Delimitant al màxim allò que busquem per assolir el coneixement desitjat. - Discriminant el que són fonts d’informació rigoroses i fiables de les que no ho són. - Sent crítics amb la informació, destriant el que és fonamental del que no ho és.

2. Llegir per comprendre. Potenciar la lectura per a la consecució de nivells profunds de comprensió mitjançant el contrast de textos que expressin punts de vista diferents, tot i procurant que la persona els integri en la seva pròpia visió per tal que pugui extreure conclusions i emetre judicis crítics propis.

3. Escriure per convèncer. Desenvolupar l’habilitat de saber expressar de forma escrita allò que és més rellevant en funció dels objectius. Per això caldrà ensenyar a planificar l’escriptura i argumentar de forma convincent, sempre tenint en compte l’efecte que podrà provocar al/la lector/a destinatari.

4. Automatitzar per pensar. Optimitzar la memòria, automatitzant els coneixements i procediments que l’alumnat hagi d’utilitzar amb més freqüència, per tal d’alliberar espai mental que es pugui utilitzar en el treball d’altres recursos cognitius.

5. Analitzar per opinar. Ensenyar a analitzar les situacions i a realitzar argumentacions i raonaments sòlids. Fer pensar al nostres alumnat posant-lo en situacions en les que les solucions als problemes no vinguin marcades prèviament i en les que el coneixement d’aquestes solucions no sigui l’objectiu final, sinó el procés continuat d’indagació que permeti generar opinions modificables.

6. Escoltar per dialogar. Entendre i acceptar que les coses no són només com nosaltres les veiem sinó que hi ha altres punts de vista que s’hauran de conèixer per a enriquir el propi. Per aconseguir això, s’haurà de transmetre la idea que els sentiments, informacions i valors de cada individu poden ser diferents als nostres i que el seu coneixement permetrà l’intercanvi i el diàleg.

7. Parlar per fer-se escoltar Fer conscients del poder seductor del llenguatge oral, reflexionant sobre les connotacions de cada terme, el to i el registre emprat, tot i analitzant els seus efectes quan formen part d’un missatge inserit en una determinada situació comunicativa. 12


CFA EL CARMEL

8. Empatitzar per compartir. Conèixer les concepcions i sentiments dels altres sobre un determinat tema i també les estratègies que permetin comprendre’ls posant-se en el seu lloc: com els jocs de rol, grups de suport emocional, escoltar reflexivament, etc.

9. Cooperar per aconseguir. Cooperar per assolir objectius comuns, és l’autèntic motor de l’aprenentatge entre iguals. Es programaran treballs en grup en els que es puguin desenvolupar les habilitats del respecte a la diversitat, participació, autonomia i cooperació.

10. Fixar-se metes per a superar-se. Desenvolupar l’hàbit de fixar-se metes per tal de dirigir correctament els esforços i utilitzar els mètodes més rendibles per obtenir els resultats més útils. Això es portarà a la pràctica promovent l’autonomia, proposant feines que impliquin un desafiament, estimulant la curiositat i afavorint l’autoestima.

13


CFA EL CARMEL

4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: COM ENS ORGANITZEM?

L’Escola d’Adults, per tal de poder dur a terme la realització d’aquest Projecte Educatiu, estableix una estructura d’organització i gestió que respon a una organització que accepta la diversitat dels seus membres, marca un lideratge compartit i té com a valors la convivència, el respecte, la tolerància entre d’altres. I a una gestió democràtica basada en el diàleg, la transparència i la participació. Desestima la burocratització, les relacions verticals i asimètriques, la manca de flexibilitat...

4.1 ORGANIGRAMA DE L’ESCOLA

CFA EL CARMEL

CONSELL de CENTRE

CLAUSTRE PROFESSORAT COORDINADORES ENSENYAMENTS

REUNIÓ DELEGADES I DELEGATS

EQUIP DIRECTIU

XARXA GRUPS I ENTITATS

Alumnat. (3)

8 Places

1 delegat@/ grup classe

Cap Estudis

Claustre (3)

4 Coordinacions d’Ensenyament

Claustre

Secretari

Presentació a començame nt de curs

PAS (1)

Directora

Activitats al llarg del curs

Reunions setmanals

Periodicitat diversa

Districte(1) Equip D. (3)

Reunions Trimestrals

Reunions mensuals

Reunions trimestrals

14


CFA EL CARMEL 4.2 GRUPS DE TREBALL 4.2.1 Consell de Centre

    

Representant del Districte HortaGuinardó. Representants del professorat Representants de l’alumnat Representants del PAS Equip directiu

Elegir el/la director/a i conèixer la seva proposta de nomenament de l’equip directiu Establir les directrius per a l’elaboració del Projecte Educatiu, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment Garantir els recursos Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals Aprovar l’oferta formativa Aprovar la memòria Aprovar el Pla anual

Periodicitat reunions

Trimestral

4.2.2 Claustre Professorat

Tot el professorat

Participar en la revisió del Projecte educatiu del centre i de les NOFC Vincular-se als objectius de la PGA i fer propostes de millora. Aprovar i avaluar les activitats i reunions programades Assumir les Coordinacions dels Ensenyaments: Llengües, Informàtica, Educació General i Preparació Proves d’Accés. Fer propostes d’actuacions educatives, projectes d’innovació i treball en xarxa. Fer propostes d’activitats curriculars i generals. Fer propostes de Formació del professorat Participar activament als Grups de Treball d’Àmbit, de Nivell o de Cicle. Participar activament a la Formació pel professorat en centre i als Projectes de centre. Aplicar i revisar el Pla d’acció tutorial Elegir els seus representants al Consell de Centre Participar en la Mesa d’educació d’Adults. Avaluar els processos d’ensenyament- aprenentatge i fer propostes d’actuacions educatives per tal de millorar els resultats. Programació dels diferents àmbits, nivells i programes Elaboració de materials didàctics Avaluació de l’àmbit, del nivell i del programa

Periodicitat reunions

Mensual

15


CFA EL CARMEL 4.2.3. Reunions De Delegats i Delegades De Classe 

1 Representant Avaluar els processos d’ensenyament- aprenentatge i fer propostes d’actuacions educatives per tal de millorar els resultats. de cada grup Proposar activitats trimestrals i avaluar les activitats realitzades. classe Presentació i discussió al grup classe de les propostes abans i després de la reunió Organització de Comissions per a tasques específiques: convivència, festes, tallers, sortides

Periodicitat reunions

Trimestral

4.2.4. Equip Directiu   

Cap d’estudis Secretari Directora

Elaborar, avaluar i actualitzar el projecte educatiu i vetllar pel seu compliment. Dissenyar la Programació General Anual i avaluar-la a la Memòria del curs Organitzar els equips de treball i definir-ne les funcions Fer propostes d’actuacions Gestionar el Centre Assistir a les reunions, grups de treball, cursos i seminaris pedagògics que es convoquin, per tal d’actualitzar constantment els coneixements relacionats amb la pràctica educativa i transmetre-ho al claustre.

Periodicitat reunions

Setmanal

4.2.5 Xarxa De Grups I Entitats. 

Entitats educatives, culturals i socials del districte

El CFA El Carmel treballa per la vinculació efectiva amb totes les entitats del districte que col·laboren al desenvolupament formatiu, personal i/o social de l’alumnat, alhora que representen canals que afavoreixen la participació i l’orientació, especialment, de l’alumnat més jove . També permet: Participar i fer visible l’escola a tots els àmbits de l’educació i la cultura al districte Coordinar i programar actuacions a la zona Realització de tallers i activitats educatives complementàries. Fer propostes de noves actuacions per resoldre nous reptes.

Periodicitat reunions

Diversa

16


CFA EL CARMEL Projectes compartits

1. EDUCADORS de CARRER i PUNT D’INFORMACIÓ A. XARXA JOVES 2. SERVEIS SOCIALS del CARMEL 3. TÈCNICA del PLA JOVE 4. PUNT d’INFORMACIÓ JUVENIL. PUNT 7 5. CENTRE D’ASSESSORAMENT JOVES. CAAJ

ACADÉMIC

PER

6. ESPAI JOVE BOCA NORD 7. INSTITUTS MUNDET, FERRAN TALLADA i VALL D’HEBRON 8. SERVEI CONVIVÈNCIA HORTA-GUINARDÓ 9. SERVEI D’ORIENTACIÓ DEL CFA EL CARMEL B. INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ REFORÇ

10. P.A.C.A. TALLER DE CERCA DE FEINA i REFORÇ de MATEMÀTIQUES 11. PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DEL DISTRICTE (PIAD) 12. TÈCNICA D'ORIENTACIÓ i ACOMPANYAMENT per a PERSONES IMMIGRADES D'HORTA-GUINARDÓ i SANT ANDREU. DIRECCIÓ D'IMMIGRACIÓ 13. PLATAFORMA DRET A LA NACIONALITAT 14. ITINERARI FORMATIU I LABORAL. ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. 15. IMPEMTO. BARCELONA ACTIVA 16. GRUP DE CONVERSA

C. FOMENT DE LA LECTURA I LES TIC

17. BIBLIOTECA EL CARMEL-JUAN MARSÉ 18. TALLER D’INFORMÀTICA 19. GUIFI AMUNT 20. HORT

DEL

CENTRE

I

PROJECTES

PER

LA

D. SOSTENIBILITAT 17


CFA EL CARMEL SOSTENIBILITAT DE L’AGENDA 21e 21. XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS, BENS I SERVEIS DEL CFA EL CARMEL 22. VSF. JUSTICIA ALIMENTARIA GLOBAL 23. COOPERATIVA LA CARMELA VERDULERA 24. GRUP DE PINTURA E. PARTICIPACIÓ 25. PLA COMUNITARI. CARMEL AMUNT 26. AVV EL CARMEL 27. JO SÍ, SANITAT UNIVERSAL 28. 40 P’ARRIBA 40 P’ABAJO 29. PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PARC GÜELL 30. PLATAFORMA TRES TURONS I ASSEMBLEA SOCIAL GUINARDÓ- CAN BARÓ 31. FOC. DIABLES DEL CARMEL 32. ESPLAI MAKARENKO F. ÚS SOCIAL DEL CENTRE

5. PLANIFICACIÓ i PROGRAMACIÓ

El Centre com a servei públic compleix l’ objectiu de l’educació de les persones adultes, formar-se al llarg de la vida. Per això fereix tot un ventall de possibilitats de programes, de professorat, d’horaris, d’espais, adaptats a una realitat laboral i social canviant que el sistema productiu i social imposa (versatilitat, flexibilitat, tecnologies de la informació i la comunicació.) L’oferta global de l’escola té com a objectiu facilitar l’accés a l’ensenyament a totes les persones, connectant amb les demandes i necessitats formatives de la població, adaptant-se als nous reptes i a les noves titulacions

18


CFA EL CARMEL

5.1 ENSENYAMENTS

EDUCACIÓ GENERAL i ACCÉS al SISTEMA EDUCATIU

ENSENYAMENT Nivell 1 INSTRUMENTAL Nivell 2

ALFABETITZACIÓ TALLER CERTIFICAT 2

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Nivell 3

PREGES

GES 1

GES 1 T

GES 2

GES 2 M GES 2 T

PREPARACIÓ PROVES ACCÉS a CICLES FORMATIUS

PPACF GRAU SUPERIOR

ENSENYAMENTS D’INFORMÀTICA

COMPETIC INICIAL

COMPETIC INICIAL A i B M

COMPETIC 1

COMPETIC 1 M i T

COMPETIC 2

COMPETIC 2

COMPETIC 3

COMPETIC 3

LLENGUA CATALANA

Llengua Catalana 1

ENSENYAMENTS DE LENGÜES

Comunes Específiques IOC

Llengua Catalana 2 Llengua Catalana 3 LLENGUA CASTELLANA

Llengua Castellana 1 Llengua Castellana 2 Llengua Castellana 3

Llengua Estrangera ANGLÈS

Llengua Anglesa 1 Llengua Anglesa 2 Llengua Anglesa 3

19


CFA EL CARMEL

5.2 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Les activitats complementàries que es realitzen responen als següents objectius:   

      

Utilitzar els recursos educatius que ofereix l’Ajuntament de Barcelona i altres institucions com a complementació de la pràctica educativa. Donar resposta a temes d’actualitat Compartir les aficions i interessos de l’alumnat Treballar un projecte transversal al llarg de cada curs. Un tema d’actualitat, que es treballa a partir d’ activitats a classe, xerrades, cinefòrum, sortides a museus, ... Conèixer un indret del barri o la ciutat Treballar activament per la sostenibilitat del planeta Generar interessos culturals diversos Compartir llengües i cultures de l’alumnat Vincular-nos a l’entorn acadèmic, social, cultural Treballar el respecte, la convivència, la cohesió i la inclusió de tot l’alumnat com a aprenentatge de l’alumnat per tal que incorpori aquests valors a la seva pràctica quotidiana.

5.3 SERVEIS L’escola ofereix als alumnes les aules d’informàtica, i els espais del centre com a llocs de trobada, estudi i cooperació. Tallers d’informàtica, de Conversa i de Pintura. Reforç de matemàtiques. Wifi lliure

5.4 ATENCIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT És un servei que té com a objectius:  Informar sobre els programes formatius de l’escola ( característiques, requisits, sortides...)  Ajudar a situar demandes i aclarir motivacions  Detectar les capacitats i competències de l’alumnat per tal d’orientar-lo cap a un determinat grup, nivell, programa  Valorar capacitats, motivacions, expectatives i disponibilitats  Dissenyar itineraris formatius individualitzats.  Orientar sobre qualsevol qüestió relacionada amb l’àmbit de la formació professional

20


CFA EL CARMEL

6. AVALUACIÓ

Entenem l’educació com l’accés a la cultura i a la ciència, per tant no pot quedar ningú exclòs. D’aquí que per nosaltres l’avaluació s’entengui com l’activitat crítica d’aprenentatge a través de la qual s’adquireix coneixement. La nostra responsabilitat es garantir que allò que els/les participants estudien, llegeixen, aprenen val la pena que sigui objecte d’aprenentatge. Per tant l’avaluació forma part de la tasca educativa de tots els professionals de l’educació. Cal entendre-la com un procés necessari, rigorós i de qualitat que permet la recollida d’informació, l’anàlisi i la reflexió sobre com es desenvolupa el procés d’ensenyament- aprenentatge, amb la posterior presa de decisions per millorar-lo. L’avaluació permet també que els participants en els processos formatius puguin conèixer quina és la seva situació inicial respecte dels objectius determinats i prendre consciència sobre el nivell de dificultat, de responsabilitat, de compromís personal i d’èxit que això comporta. L’avaluació és un element motivador pel grau d’informació que obtenen els estudiants i que els permet autoregular els seus processos formatius de forma responsable. En conseqüència, s’entén l’avaluació com un procés per al servei i la millora de la formació de cadascun dels participants i del sistema educatiu en general. En el terreny estrictament pedagògic, considerem que la finalitat de l’avaluació és la de regular el procés d’ensenyament- aprenentatge i facilitar informació sobre l’eficàcia d’aquest procés en relació a cada participant.

Objectius

Tipus

Per tal de dur a terme una avaluació ordenada i orientadora cal considerar les següents fases de l’avaluació:

Avaluació inicial:

Avaluació processal:

Avaluació final:

Es fa abans d’aplicar els processos formatius i cal orientar-la cap a la detecció dels coneixements, habilitats i comportaments inicials dels participants.

És la que es refereix a totes les intervencions avaluatives fetes durant el procés de formació per tal de millorar-les. Té un caràcter integrador i es refereix tant a les persones com a les matèries.

Es refereix als resultats obtinguts després del procés de formació i a la seva certificació corresponent.

valorar i acreditar els estudis i els coneixements previs

regular la tasca educativa. prendre consciència

registrar el grau d’assoliment dels objectius.

21


CFA EL CARMEL

Funció

 

Tècniques

    

dels participants. determinar la situació actual del participant en iniciar el procés de formació segons els coneixements. obtenir informació de les institucions de procedència dels participants. obtenir informació sobre les estratègies, maneres de resoldre els problemes dels participants en funció de la seva experiència laboral, social i personal. implicar els participants en aquest procés

diagnosticar dificultats, habilitats, coneixements. adequar les activitats d’aprenentatge a les característiques dominants del grup. formar grups.

entrevista observació informes proves orals i per escrit

   

dels errors per rectificar-los o mantenir els èxits. afavorir els processos d’autoregulació

acreditar i certificar el nivell adquirit

facilitar informació sobre: dificultats, avenços, errors conceptuals. exigir del professor que interpreti les dades i apliqui els canvis necessaris.

comprovar l’eficàcia del procés. veure com els participants utilitzen els continguts apresos.

observació sistemàtica  treballs i proves exercicis estructurals participació en debats   i discussions 

treballs, proves objectives o pràctiques projectes estudis de casos entrevistes

22


CFA EL CARMEL

7. FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

Entenem la formació permanent com una eina que permet d’una banda la revisió i actualització de la nostra feina i de l’altra la millora personal quant a qualificació professional. L’escola ha de recolzar les millores en la qualitat de l’ensenyament, en la investigació pedagògica i el desenvolupament i divulgació de mètodes i tècniques més adequats per a l’exercici de la docència i de l’educació. L’Escola ha d’aprofundir en l’acció tutorial, la innovació i el model competencial orientador. El/la cap d’estudis és qui ha de recollir les necessitats de formació del professorat, per tal de proposar diferents activitats, grups de treball, seminaris, assistència a cursos, jornades... i elaborar el Pla de Formació del centre.

8. EL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ

El districte d’Horta-Guinardó ha col·laborat amb l’escola des del seu origen. Ha donat resposta en la lluita pel local digne i ha recolzat la demanda de l’oferta formativa del Graduat d’educació Secundària, actualment ha vinculat el centre a la Xarxa 0-18. El districte i el CFA El Carmel tenen l’objectiu comú de millorar el nivell acadèmic de la població i les seves opcions personals, laborals, socials, culturals i de participació. La coordinació ens ha de permetre:  Conèixer el tipus de necessitats concretes que demana la població i donar així les respostes adequades, materialitzades en l’oferta formativa del centre i els projectes complementaris.  Prioritzar i rendibilitzar els recursos existents.  Establir espais de coordinació entre els diferents agents implicats en la formació.  Fomentar processos de participació, desenvolupament i transformació social de la comunitat.

Revisió del document setembre 2017 Claustre del professorat. Consell de Centre. 23

Profile for eva

PEC+Pl  

Projecte educatiu del centre i Projecte Lingüístic

PEC+Pl  

Projecte educatiu del centre i Projecte Lingüístic

Profile for eva532
Advertisement