Page 1

“A változáshoz arra van szükség, hogy szervezeti és egyéni szinten is együttműködjünk, teret adjunk egymásnak, és merjünk nyitottak lenni az újra, a változásra. Olyan együttműködésre van szükség, amely közös felelősségvállalást, kölcsönös tiszteletet, nyitottságot és elfogadást, tiszta és egyértelmű kommunikációt jelent. A távhőszektor készen áll a megújulásra, a szektor egészére ható gyökeres változásra.”

Hőtérképet mindenkinek A VARINEX Zrt. Magyarország egyik meghatározó megoldásszállítója a műszaki térinformatika, a digitális térképezés, valamint az infrastruktúra- és közműnyilvántartás, tervezés és kezelés területén.

— Orbán Tibor a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének elnöke

Bemutatkozás Komplex, egyedi igényekre szabott megoldá-

A legtöbben csak emlékezetből, papír alapú

sokat és szolgáltatásokat kínálunk, amelyek

térképekből és az esetleges hibák feltárásá-

keretében nagy hangsúlyt helyezünk az ala-

nak eredményéből tudják, hogy mi van a bir-

pokra, a megfelelő digitális térképi és térinfor-

tokukban.

matikai adatbázisok biztosítására valamint a meglévő adatok integrálására.

Bár az e-közmű rendelet sokak számára kötelező kényszerként fogalmazódott meg,

Az elmúlt néhány évben, az egységes közmű-

mégis jelentős változást hozott a műszaki

nyilvántartási (e-közmű) rendeletnek köszön-

nyilvántartásuk hétköznapjaiban.

hetően lehetőségünk nyílt arra, hogy közelebbről megismerjük a közműszektor, különösképpen a távhőszektor aktuális adatnyilvántartási helyzetét.

Talán sokan még fel sem ismerték, hogy milyen értéket kaptak a rendeletnek köszönhetően. Akarva, akaratlanul azonban létrejött egy egységes műszaki nyilvántartási alap,

Az e-közmű rendelet bevezetését követően

egy olyan térinformatikai adatbázis, amely a

lépéskényszerbe kerültek a távhőhálózatot

földben és a föld felett rejlő infrastruktúrát

üzemeltető vállalatok is.

leíró adatokkal is felruházta a térbeli elhelyezkedésük mellett.


A műszaki nyilvántartások korát éljük. Az egyre nagyobb mennyiségű digitális térképi és leíró adat kezelése korszerű technológiai megoldást követel. A kihívás Az egyre nagyobb mennyiségű digitális tér-

Manapság szakági tematikus térképekre van

képi és leíró adat kezelése korszerűbb tech-

szükség, gyors és pontos adatszolgáltatásra,

nológiai megoldás bevezetését követeli meg.

kimutatásokra, riportokra, mind a belső, mind

A szakági állományok döntő többsége még

pedig a külső adatigénylők felé. Ez csak ak-

pár évvel ezelőtt is szinte csak papíron lé-

kor valósítható meg hatékonyan, ha a rajzi

tezett. Ezek továbbvezetése, pontosítása,

és egyéb információkat egységesen tároljuk

sokszorosítása, és az ebből történő adat-

és kezeljük. A tisztán szakági térinformatikai

szolgáltatás egyre nehézkesebb. A dinami-

alkalmazások mellett megjelent a vagyon

kus adatnövekedés és a digitális állományok

alapú nyilvántartási igény is, amely kiterjed a

térhódítása szükségessé teszi a komplex

műszaki objektumokra is, mint pl. saját tulaj-

adatok megjelenítésére és kezelésére képes

donú hálózati elemek, illetve üzemeltetetés-

szoftverek fejlesztését is.

re átvett rendszerek nyilvántartása.

Az adatnyerés folyamata és jellege is sokat

A műszaki nyilvántartások korát éljük. Egy

változott az elmúlt években. Míg régebben

olyan kort, amiben a modern számítógépes

minimális mennyiségű külső forrásból szár-

rendszerek lehetőséget biztosítanak az in-

mazó digitális adat fogadására, tárolására és

frastruktúrát üzemeltető cégek számára az

kezelésére volt szükség, addig mára szinte

általuk üzemeltetett vagyon felmérésére,

Sokszor észre sem vesszük, hogy órákat töl-

már csak ezzel találkozunk, mivel a beszál-

összegzésére, elemzésére, a jelenük és jö-

tünk el olyan egyszerű kérdések megvála-

lítók is teljesen áttértek a CAD rendszerek

vőjük tervezésére. A felgyorsult világ gyors,

szolásával, amelyekre egy modern digitális

használatára. Az adatállományok bővülése

gazdaságos és hatékony megoldásokat kö-

térinformatikai rendszerből pillanatok alatt

mellett a térinformatikai alkalmazásokra

vetel az üzemeltetés és tervezés területén is.

választ kaphatunk.

épülő feladatok is jelentős fejlődésen men-

Azonban korszerű nyilvántartási rendszerek,

tek keresztül. Kezdetben főleg az analóg-di-

folyamatosan karbantartott, naprakész ada-

gitális átmenet minél jobb és gyorsabb vég-

tok, adatbázisok nélkül nem oldható meg ha-

rehajtása, valamint a műszaki nyilvántartás

tékonyan és gazdaságosan ez a feladat.

A modern számítógépes rendszerek lehetőséget biztosítanak az infrastruktúrát üzemeltető cégek számára az általuk üzemeltetett vagyon felmérésére, összegzésére, elemzésére, jelenük és jövőjük tervezésére.

megoldása volt az elvárás, mára azonban sokkal összetettebb és nagyobb hozzáadott értéket követelő igények jelentek meg.

Egy naprakész nyilvántartási rendszerből megtudhatjuk, hogy mennyi vezetéket kell kicserélni egy meghibásodás során és mely ingatlanokat érint a javítás, illetve, hogy hol lehet olyan elzárásokat végezni a rendszerben, ami a lehető legkevesebb energiavesztéssel jár, és melyek azok az eszközök, amelyek üzemeltetése már gazdaságtalan a többszöri javítás miatt. Felbecsülhetetlen értékű az az információ is, hogy hogyan lehet egy rekonstrukció várható költségeit pontosan felmérni és tájékoztatást adni a felhasználóknak a tervezett beruházásokról, valamint az esetleges melegvíz vagy fűtési hő kieséséről.


A teljesség igényét kielégítve lehetőség nyílik a hőközponton, fűtőműben vagy hőfogadóban elhelyezkedő műtárgyak, berendezések és szerelvények rögzítésére is. A sematikus ábráknak köszönhetően átláthatóvá válik az építményen belüli objektumok kapcsolata.

Mobil adatgyűjtési platform Jogosan merül fel a kérdés, hogy nem lenne-e érdemes pénzt és időt megtakarítva felváltani a nehézkes papíralapú adatgyűjtést olyan hordozható számítógépekkel, amelyek térképen ábrázolják a felmérések helyszínét, rögzítik az adatgyűjtéshez szükséges aktuális pozíciókat és azokat a leíró adatokat, dokumentumokat, amelyek a mérésekhez kapcsolódnak. A térképi megjelenítés lehetőséget biztosít arra, hogy mérési eredményeinket közérthetően szemléltessük a képernyőn, akár online vagy táblagépen. A mobil, nagy sávszélességű internet elterjedésének köszönhetően

A megoldás

közvetlenül férhetünk hozzá a naprakész

Kifejezetten a távhőszolgáltatók számára fej-

A rendszer tervezésekor fontos szempont

térinformatikai adatokhoz. A papíron vagy

lesztettünk egy olyan térinformatikai alapú

volt a pénzügyi keretek függvényében törté-

elszigetelt adatbázisokban való tárolással

alkalmazást (MIR), amely alkalmas műszaki

nő fokozatos bevezetés lehetősége.

szemben ez a modern, digitális műszaki nyil-

nyilvántartásra,

dokumentumkezelésre,

a

munkafolyamatok támogatására, jelentéskészítésre és vezetői döntéstámogatásra is. Nagy előnye a moduláris felépítés, a kötetlen, testreszabható adatmodell és a webes felhasználói kezelőfelület.

Tudjuk, hogy a távfűtést üzemeltető cégek nyilvántartásában szereplő adatok számos esetben különbözőek lehetnek, ezért szükség van az úgynevezett adatmodellek testreszabására. A már telepített rendszereknél kialakult adatmodellek viszont jó kiindulási

vántartó rendszer valódi értékkel ruházza fel a térinformatikai adatokat, hozzájuttatva a felhasználókat a tereptárgyak gyors megkereséséhez, a térképen való kiválasztásához, az egyszerű és hatékony lekérdezéshez, listák és kiértékelések generálásához.

A rendszer napi használata nem igényel kü-

adatnak tekinthetők és megkönnyítik az

A GPS-vevővel végzett terepi adatgyűjtés

lönösebb szakmai előtanulmányokat, kön�-

egyéni igények által megkívánt átalakítást.

spektruma kiszélesíthető, ha a földrajzi po-

nyen elsajátítható. Elérhető belső intranetes hálózaton, illetve szükség szerint akár interneten is. Egyszerre többen is használhatják, de az egyes adatérzékeny funkciók használata akár jogosultsághoz is köthető. A megoldás nemcsak a térinformatikai műszaki nyilvántartó adatbázis létrejöttét, hanem a változások folyamatos kezelését, rendezését és az informatikai támogatást is biztosítani tudja, továbbá a belső munkafolyamatokat (pl.: munkalapos feladatok) is kiszolgálja. A nyilvántartási rendszer a különböző modulokkal bármikor kiegészíthető, bővíthető. Elkülönítettük a térképhez köthető elemeket és a részletesebb műszaki adatok nyilvántartását igénylő építményen belüli objektumok műszaki nyilvántartását.

A rendszerben könnyen rögzíthetjük a vezetékhez, az ellátott épülethez, a hőközpontokhoz, hőfogadókhoz vagy az aknákhoz kapcsolódó adatokat, de a dokumentumkönyvtár segítségével akár teljes archívumokat is csatolhatunk az egyes elemekhez.

zíció rögzítése mellett kitöltjük az adatgyűjtő sablont is. A beépített digitális fényképezőgéppel gyűjtött adatok integrálásával olyan gazdag térinformatikai adatbázist hozhatunk létre, amely támogatni tudja a földrajzi információkon alapuló döntéshozatalt is.


A téradatok kezelési folyamatainak központosításával mindenki naprakész adatokhoz juthat. Az eredmény A téradatok kezelési folyamatainak központosításával lehetővé válik, hogy mindenki naprakész adatokhoz jusson, és megakadályozható az adatok következetlensége. Növekszik az irodai és helyszíni munkák termelékenysége, csökkennek a költségek. A gyorsabb adatkezelés és adatbázis változás a szervezet minden szintjén kifejti jótékony hatását. A műszaki döntéshozók – igazgatóság, gazdasági döntéshozók, főmérnökök – számára, akik a CAD technológiát nem feltétlenül ismerik, azonnal elérhetővé válnak webes felületen a hálózati vagy áttekintő adatok. Eddig, ezeknek az adatoknak, vezetői információknak az előállítása időigényes feladat

kommunikáció és eredményesebb lakossági

rekonstrukciós munkálatok ütemezése, gyor-

volt, sok esetben hetekig tartó adatbányá-

szolgáltatói egyeztetésekre lesz lehetőség.

sabb hibaelhárítás érhető el.

szattal lehetett csak előállítani.

Gondolunk itt elsősorban a karbantartási

Azáltal, hogy az adatok jobban hozzáférhetők, nem csupán a döntéshozatal feltételei optimalizálódnak, hanem az ügyfelek és a la-

munkálatok kiértesítésére vagy az esetleges műszaki hibákból eredő szolgáltatás kieséssel kapcsolatos tájékoztatására.

Mivel a rendszer használói már a kivitelezés tervezése és az építés során is hozzá tudnak férni az előzetes tervekhez és a meglévő hálózati elemekhez, hatékonyan csökkent-

kosság számára is jobb szolgáltatást nyújthat

A pontosabb nyilvántartási adatokkal egy-

hetők az előre nem várt kockázatos esemé-

a vállalat. Hatékonyabb és gyorsabb ügyfél-

szerűbben működhet a karbantartások és a

nyek.

Pontosabb nyilvántartási adatokkal egyszerűbbé válik a karbantartások és a rekonstrukciós munkálatok ütemezése, gyorsabb hibaelhárítás érhető el, jobb szolgáltatás nyújtható.

VARINEX Informatikai Zrt. 1141 Budapest, Kőszeg utca 4. +36 1 273 3400 l mail@varinex.hu l gis.varinex.hu

Hőtérképet mindenkinek!  
Hőtérképet mindenkinek!  

Korszerű nyilvántartási rendszer kiépítése a távhő szektorban

Advertisement