Page 1

2010-2011

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

1

Som líders en qualitat perquè la qualitat ens fa líders


memòria 2010-2011

Bellaterra - Gener 2012


Escola associada / membre de:

Union Internationale des Anciens Élèves des Écoles Hôtelières

EUHOFA (International Association of Hotel School Directors)

Asociación Española para la Calidad

CHRIE (The Hospitality Tourism Educators)

IHA (International Hotel Association)

Asociación Española de Directores de Hotel

Asociación Española de Profesionales del Turismo

Escola acreditada / certificada / avaluada per:

EURHODIP (Association Européenne pour la Délivrance des Diplômes Hôteliers)

NEW AMFORHT (Nouvelles Association pour la Formation Hôtelière et Touristique)

Redacció i elaboració dels textos i gràfics: Aguar, M.J.; Barrabés, D.; Fàbrega, R.; Izquierdo, S.; Noguera, M.; Orobitg, R.; Rodriguez, M.A.; Romagosa, F; Santolalla, B.; Uroz, F.; Vancells, A. Edició Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera Vila Universitària. Campus UAB 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Tel.: 93 592 97 10 - Fax: 93 581 74 95 eutdh@uab.cat www.eutdh.cat www.uab.cat Coordinació editorial Administració / Qualitat Direcció General Disseny gràfic Espai Gràfic


memòria 2010-2011

Índex Presentació de la memòria

6

Organigrama

8

Dades bàsiques

10

Missió i objectius

11

El sistema integrat de qualitat: una realitat amb experiència

12

Més d’una dècada de qualitat en l’ensenyament superior

17

Miscel·lània

19

Oferta Acadèmica de Grau

30

Evolució de la valoració docent del professorat

34

Els estudiants Grau de Turisme Diplomatura de Turisme Graduat en Direcció Hotelera

34 34 34 37

Oferta de Màsters i Postgraus

40

La formació continuada: cursos d’especialització i altres

44

Intercanvis internacionals

48

El Programa Professional

56

La Borsa de Treball

56

Destinacions dels alumnes en pràctiques

57

XIVè Workshop i Xè Simposi

61

El Centre Internacional d’Estudis i Recerca del Turisme (CInERT)

62

Centre d’iniciatives emprenedores universitàries

62

Índex UAB d’Activitat Turística 2011

64

Activitats de l’Àrea de Consultoria (ARC)

68

Notícies EUTDH als mitjans

69

Altres activitats acadèmiques

79

Treballs fi de Grau I Projectes de Pla d’Empresa 2010-2011

91

Activitats de formació del personal d’Administració i Serveis

96

El professorat i l’equip de Direcció i d’Administració

96

El Personal d’Administració i Serveis

100

Sigles utilitzades en el text

101


Presentació de la memòria 2010-2011

Al llarg del curs 2010/11, l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH UAB) ha seguit amb el seu procés d’adaptació a l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior (EEES) i ha continuat treballant en la construcció d’un nou esquema organitzatiu, de gestió i institucional, i d’un mapa de titulacions que facin de la seva oferta i les seves característiques de coneixement, emprenedoria, qualitat, innovació i creativitat una facultat única en el seu àmbit, d’acord amb el pla estratègic i en el marc de la UAB. El curs s’ha caracteritzat per canvis en la normativa universitària de la UAB, en l’organització, i en la gestió d’entitats vinculades i dels seus professionals, i ha vingut marcat per dificultats financeres i econòmiques i per incerteses, així com per la major presència d’Internet en el món universitari, amb repercussions a tots els nivells. L’estructura de la Memòria de l’EUTDH que es presenta aquest curs té un format similar a la de cursos anteriors, en la que relatem, entre d’altres, els aspectes generals i organitzatius i de màrqueting i comercialització, les activitats institucionals i promocionals, les activitats docents, de recerca i de consultoria, la transferència de coneixement i la implicació amb la comunitat i els recursos humans, a més d’altres informacions d’interès amb especial dedicació a les possibilitats d’ocupació dels titulats. Els trets principals del curs 2010-2011 que cal assenyalar, pel que fa referència a l’àmbit acadèmic, així com als serveis i les activitats realitzades, són els següents: • El disseny i la implantació del curs d’adaptació al Grau de Turisme (o curs Pont per a la Retitulació de la Diplomatura de Turisme) com a innovació destacada, amb un programa adaptat a les necessitats professionals i personals dels estudiants, que comportarà la millora formativa dels professionals turístics, l’optimització de les capacitats i competències necessàries, l’elevació de la competitivitat del sector, -tant de les empreses turístiques com

dels seus productes i activitats-, l’augment de la qualitat i la cultura del servei, i al mateix temps suposarà un millor accés al mercat laboral. • El seguiment de la tramitació i lliurament a l’ANECA/AQU per part de la UAB de la Memòria i de totes les informacions complementàries i addicionals necessàries per a la verificació del futur títol oficial de Graduat/Graduada en Direcció Hotelera per la UAB, així com la Memòria de la Retitulació, que completa una oferta en formació de Grau en Turisme única a nivell espanyol, tot destacant l’experiència, la professionalitat, els resultats acadèmics, la demanda per part dels estudiants, l’interès del sector pels títols i els titulats, les referències internacionals, i les diferències conceptuals i competencials, com a elements claus per a l’ajut a la decisió administrativa, atès el fort caràcter innovador de la proposta davant de l’organització i normativa existent. • La internacionalització de l’activitat universitària de forma més intensa pel que respecta a la realització, promoció i distribució d’amplis programes d’intercanvis i de pràctiques, la difusió dels estudis i de la recerca, i el canvi en el perfil dels estudiants de nova incorporació, que està revolucionant la composició i diversitat al Centre. • La creació, el disseny i el llançament de noves propostes formatives i de canals de comunicació i comercialització pel curs 2011-2012, d’alt valor i contingut innovador, que han de revertir en evidents millores en els aspectes acadèmics i econòmics de l’organització. • L’elaboració i presentació de la 10ª edició del projecte Índex per part del Centre de Recerca CInERT de l’EUTDH, amb el títol “Índex UAB d’Activitat Turística 2011: 10 anys fent previsions. Conjuntura i prediccions per Catalunya i Espanya” -a més de l’estudi sobre Turisme de Creuers a Barcelona-, que ha esdevingut un referent en el camp de les previsions turístiques a Catalunya i compta amb la més llarga tradició investigadora. A més, s’ha publicat el llibre commemoratiu dels 15 anys de Direcció Hotelera.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

6


L’equip directiu de l’EUTDH agraeix al col·lectiu de professors, alumnes i personal d’administració i serveis el notable treball realitzat, així com la seva participació en l’activitat acadèmica, i a les institucions de la UAB i de la FUAB el suport i col·laboració prestats a través de la seva organització, departaments, àrees i serveis. Francesc J. Uroz Felices Director EUTDH UAB

Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, setembre de 2011

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

7


Organigrama

Direcció General F. Uroz

Secretaria Programa Professional i d’Estudis E. Vazquez/F. Gallart

Webmaster i Documentalista S. Izquierdo

Secretaria Direc. Grat. M. Sieso

Administració de Centre/ Qualitat i Medi Ambient M.A. Rodriguez

Direcció d’Estudis M. Noguera

Direcció 2R+D G. Cànoves

Secretaria Programa Professional i d’Estudis E. Vazquez/ F. Gallart

Serv. Informàtics D. Barrabes (Q.M.A.) S. Carol

Serv. Manten./Neteja M.L. Armesto I. Muñoz M. Madueño

Serv. Documentalista S. Izquierdo

WeBmaster S. Izquierdo

Cap. Prog. Professional M.J. Aguar

Tutors Acadèmics A. Vancells M. Noguera

Secretaria Acadèmica M. Vime M. Balagueró (Q.M.A.) R. Fabrega Secretaria Programa Professional d’Estudis E. Vazquez/F. Gallart

Administ. Pràctiques

Coord. Turisme M. Noguera

Coord. Hoteleria B. Santolalla

Professorat

Tutors Acadèmics R. Nicholson B. Santolalla

Coord. Prac. Residents R. Orobitg

Secretaria FC C. Puigpinós/ F. Gallart

RRII i Erasmus A. Vancells

Monitors

Secretaria Programa Professional i d’Estudis E. Vazquez/ F. Gallart

Tutors profess. T R. Eusebio M.J. Aguar

Tutors profess. DH R. Orobitg B. Santoalla

Post. i F. Continuada G. Cànoves

Cinert R+D A. Vancells

Coordinació de Programes de Postgrau

Bacaris predoct. recerca

Serv. Documentalista S. Izquierdo

Consultoria

Becaris Projecte

Equips de Treballs F. Romagosa

Borsa de Treball R. Orobitg

Recepció/At. Públic L. Faba F. Gallardo C. Moral

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

8/9


Dades bàsiques 2010-2011

Departaments Àrees Biblioteca Serveis

9 3 1 10

Estudiants nou ingrés • Grau de Turisme

95

• Graduat en Direcció Hotelera

51

Estudiants totals Grau

601

Estudiants Formació Continuada • Postgraus

64

• Cursos d’especialització

117

Diplomats / Graduats • Diplomatura en Turisme • Grau de Turisme

20* 82

• Graduat en Direcció Hotelera

55

• Formació Continuada Convenis de pràctiques de Grau Convenis de pràctiques de Postgrau Altres convenis

41

319 61 17

* Alumnes que no van adaptar-se als estudis de Grau de Turisme.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

10


Missió i objectius

Introducció Les profundes transformacions que s’operen en el coneixement, en la tecnologia, així com al variable entorn ens obliguen a preparar-nos convenientment per assumir un creatiu i innovador sistema de planificació que permeti ‘preveure’ el futur per no haver-lo de ‘patir’. Aquesta ràpida evolució de l’entorn, i inclòs la del treball en sí mateix, imposen una empresa turística distinta, amb un desenvolupament organitzatiu diferent, que estigui més preparada per reaccionar anticipadament i obtenir millors rendiments i que els éssers humans constitueixin el principal avantatge competitiu en el sector. Degut a les anteriors consideracions i tenint en compte que l’EUTDH es projecta com a líder i centre de referència, tant en el marc nacional com internacional, s’ha portat a terme un Exercici de Planificació Estratègica desenvolupat progressivament que li possibiliti posicionar-se i complir la seva missió. Aquest exercici estratègic és un procés que es desenvolupa en diversos estadis, essent aquesta la segona aproximació i de la qual es declaren els següents aspectes: Antecedents i història L’EUTDH-UAB està situada al Campus de Bellaterra. Gaudeix de totes les instal·lacions i els serveis propis d’una de les millors i més prestigioses universitats del país. L’any 1999, l’Escola va obtenir l’homologació nacional i europea segons la norma de qualitat UNE-EN ISO 9002 (1994), que abasta les activitats docents i de gestió del Centre. Va esdevenir el primer centre universitari amb l’acreditació de qualitat. Des d’aleshores ha anat renovant la certificació amb un considerable èxit fins a l’actualitat. A l’any 2002 va certificar el seu sistema de qualitat segons la norma ISO 9001 (2000). El model de formació en turisme i hoteleria de la UAB es va iniciar amb la creació de l’Hotel Escola Campus i el Graduat en Direcció Hotelera l’any 1993, va continuar amb el naixement de l’Escola

Universitària de Turisme i de la Diplomatura de Turisme, quatre anys més tard, al 1997. El curs 1999-2000 va ser el darrer que ambdues Escoles van funcionar de forma independent. El 1999 es van agrupar sota una única Direcció i l’any 2000 es van unir per crear una nova Escola: l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. L’EUTDH ofereix una formació, única a l’Estat, amb dues titulacions que permeten un alt nivell d’especialització. Posa a l’abast de la comunitat universitària dues carreres diferenciades i amb itineraris específics: la Diplomatura de Turisme i el Graduat en Direcció Hotelera i la possibilitat d’establir passarel·les entre cursos, convalidacions d’assignatures i obtenir una doble titulació. Les sinèrgies que es generen entre l’EUTDH i els estudis que s’imparteixen a la UAB garanteixen una docència d’alta qualitat i possibiliten un ampli ventall de connexions amb altres ensenyaments universitaris de les àrees d’humanitats i ciències socials principalment, per exemple, la doble titulació de Diplomatura de Turisme i Ciències Empresarials. En aquest àmbit podem destacar una formació complementària d’especialitat i una continuïtat formativa amb un ampli ventall d’estudis de postgraus i màsters. El model docent que desenvolupa l’EUTDH entén l’ensenyament del turisme i l’hoteleria com l’alternança entre els coneixements teòrics i la seva aplicació a la realitat, tot promovent i impulsant la investigació i el desenvolupament del sector. Des de la seva creació, l’Escola estableix i manté relacions nacionals i internacionals amb diferents centres universitaris i organitzacions sectorials. Tanmateix, és destacable el volum d’empreses i institucions que col·laboren amb l’EUTDH en la formació pràctica dels seus estudiants de grau i postgrau. Un ampli pla de conferències i seminaris a càrrec de personalitats rellevants del món del turisme i l’hoteleria permet als alumnes conèixer les seves experiències en empreses privades o al capdavant d’estaments públics. La formació teòrica es complementa amb les pràctiques residents de restauració i

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

11


El sistema integrat de qualitat i medi ambient: una realitat amb experiència allotjament a l’Hotel Escola Campus i a les diferents oficines d’agències de viatges existents al Campus, i les estades de pràctiques nacionals i internacionals en empreses de prestigi durant els estudis. Un Workshop anual posa en contacte directe les empreses amb els titulats i els alumnes d’últim curs. També es celebra un Simposi amb temàtiques d’actualitat com a lloc de trobada i debat amb el sector. Els alumnes poden completar els seus estudis amb un curs a la Universitat Coastal Carolina dels Estats Units i obtenir la llicenciatura americana BSBA (Degree of Bachelor of Science in Business Administration). L’EUTDH organitza programes de màster i de postgrau, amb titulació de l’Escola de Postgrau de la UAB, i cursos d’especialització, alguns dels quals es realitzen amb la col·laboració d’altres centres universitaris o institucions del sector turístic. Així mateix, es dissenyen cursos a mida que pretenen satisfer les demandes específiques de col·lectius determinats. La missió La missió de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona és aconseguir ser líders en l’àmbit nacional i centre de referència internacional. Els seus signes d’identitat seran la integració a la Universitat Autònoma de Barcelona, l’excel·lència i rigurositat en la impartició de la docència i l’impuls de la recerca, el reconeixement sectorial i la inserció professional dels seus estudiants. Aquest projecte serà viable econòmicament i generarà sentiment de pertinença.

L’EUTDH va escollir la certificació del Centre seguint les normes ISO 9000 per la millora de l’oferta total dels seus serveis. L’any 1999 va obtenir la certificació ISO 9002 i, des del gener de 2003, el sistema s’ha adaptat als canvis de la norma ISO 9001-2000 que ha materialitzat amb l’obtenció de la certificació del Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient al darrer quadrimestre de 2006, fita pionera en l’àmbit universitari espanyol, atès que és el primer Centre que la va obtenir. Al curs 2009-10 el centre va participar en el Programa d’Avaluació Institucional dut a terme per l’AQU i va rebre la millor qualificació obtinguda pels centres catalans acollits a aquesta convocatòria en totes les àrees avaluades. S’han integrat els diferents sistemes per aprofitar les sinèrgies que es produeixen tant en la planificació: identificació i avaluació d’aspectes, requeriments legals, línies estratègiques, programa d’actuacions, en la implantació i gestió: estructura i responsabilitats, control de la documentació, control operacional, formació,... com en el control i avaluació: registres, auditoria, entre d’altres. Ateses les característiques del producte que s’elabora i es posa a disposició de la societat des d’aquesta institució, “el coneixement”, a més dels aspectes ambientals clàssics com són el consum energètic, l’abocament d’aigües, l’abocament de residus, etc., considerem que el Centre fa una aportació diferent i novedosa ja que inclou dos aspectes propis: l’ambientació curricular, estudi dels aspectes ambientals a les assignatures que s’imparteixen i el compromís ambiental: mesures i activitats de conscienciació ambiental que, com a centre docent universitari, podem fer que tinguin incidència sobre la nostra comunitat. La informació sobre el sistema està a l’abast de tothom mitjançant un mapa de processos. Tanmateix, es poden consultar els procediments establerts per obtenir els objectius prefixats, així com totes les qüestions relacionades amb la millora contínua en l’oferta que s’ha dut a terme.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

12


l’assegurament de la qualitat medi ambiental en tots el processos de la nostra oferta docent, és un dels factors de progrés, responsabilitat, canvi i competitivitat que el Centre desenvolupa per mantenir-se com a capdavanter en les seves especialitats formatives.

El sistema es nodreix de les necessitats que els usuaris indiquen i del grau de satisfacció de tots aquells pels quals l’EUTDH posa a l’abast la seva oferta formativa. Aquests són els alumnes dels diferents graus d’ensenyament però, també, els sectors implicats i la societat que rep l’ampli ventall de professionals que desenvolupen les seves tasques sota l’àmbit de Turisme i Oci.

La revisió i millora constant és una de les estratègies que possibiliten la seva permanent adaptació a l’entorn.

Tant els pares, els empleadors públics i/o privats o l’entorn social són per a nosaltres referents per avaluar la tasca de la formació que el Centre imparteix, i per dotar als nostres alumnes d’aquelles habilitats i coneixements que, com a ciutadans, els ajudin a incorporar-se al món del treball i a la societat en general.

La innovació organitzativa, el sistema de gestió, així com els resultats obtinguts evidencien que les mesures adoptades per a la innovació del producte, del procés i del marketing acompanyen un model que detecta els punts febles i forts, així com les àrees de millora del conjunt de les activitats del Centre, per tal de continuar complint amb els objectius i la missió encomanada.

La utilització d’una eina com és el Sistema Integrat de la Norma ISO 9001 i la Norma ISO 14001 per a

Mapa processos EUTDH Planificació i Estratègia

Elaboració i Disseny de Plans d’Estudi

Gestió Econòmica Financera

Gestió de Qualitat i Medi Ambient

Gestió dels Recursos Humans

Informació als alumnes

Matriculació

Realització del curs

Av. Satisfacció Alumne

Avaluació de l’alumne

Seguiment graduats i diplomats

Satisfacció clients

Programació de la formació

Millora contínua

Necessitats clients

Orientació als alumnes

Realització de pràctiques

Manteniment i suport Informàtic

Manteniment Instal·lacions

Estratègia

Operatius

Gestió de la Informació

Adquisició de Recursos

Suport

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

13


La qualitat ens identifica i ens diferencia

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

14


Qualitat integral docent i de serveis ratificada per

Estudiants, amb un alt nivell de formació, capaços

la Norma ISO. L’EUTDH-UAB ha estat el primer centre universitari turístic amb aquesta certificació, demostrant la seva aposta per la qualitat com a factor de progrés i garantia de millora contínua.

de gestionar empreses i institucions.

Unic model docent en Turisme i Direcció Hotelera, dues titulacions diferenciades, amb un elevat component pràctic i amb una doble titulació que permet assolir les dues formacions, donant una visió global del sector i una alta especialització.

Alt nivell d’un claustre de professors acreditats de

Universitat Autònoma de Barcelona, un segell contrastat de qualitat docent, de recerca, d’innovació i formació basada en els valors propis de les universitats de campus. Tecnologies de la informació i de la formació incorporades per possibilitar una docència de qualitat que prepari als futurs professionals del primer sector de la nostra Economia.

reconegut prestigi que reuneix docents amb una llarga trajectòria universitària i investigadora amb professionals de contrastada trajectòria en el sector.

Direcció responsable, compromesa i amb una pla-

Lideratge en qualitat com a signe d’identitat fona-

Hotel

mentat en el coneixement, en l’experiència, en la innovació i en el sistema de gestió.

Inserció laboral alta i qualificada mitjançant: les pràctiques, la Borsa de Treball, el Workshop, les relacions institucionals i corporatives, així com un elevat nombre d’intercanvis internacionals d’estudiants i de professors amb Europa i amb Amèrica.

nificació estratègica orientada al benefici de l’estudiant, del sector i de la societat en general. Escola, com a element emblemàtic d’unes instal·lacions úniques, que faciliten els aprenentatges teòrics i pràctics, que incorporen les més modernes tecnologies, que apropen l’aula a l’empresa i l’empresa a l’aula i, en definitiva, que fan de la qualitat la nostra senya d’identitat.

Titulacions de Diplomatura en Turisme i de Graduat en Direcció Hotelera de la UAB certificades pels programes d’avaluació institucional de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU-Catalunya), amb una doble titulació entre les diplomatures en Turisme i en Ciències Empresarials de la UAB.

Adaptació i ajustament a uns programes docents molt consolidats en els centres de formació capdavanters del món, així com als principis i metodologies docents de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Turisme i Hoteleria de la UAB, unes titulacions singulars, genèriques i especialitzades, respectuoses amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible, amb cursos de formació específics i a mida, amb titulacions oficials i pròpies, amb programes de primer i de tercer cicle. La qualitat és la nostra diferència.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

15


La política de qualitat i medi ambient de l’EUTDH • Mantenir un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi Ambient que proporcioni el mecanisme per assolir les expectatives dels alumnes i els compromisos assumits en la Carta de Serveis i que sigui conforme als requeriments de les normes UNE EN ISO 9001:2000 i UNE EN ISO 14001:2004. • Garantir la millora contínua de tots els seus processos docents a través de la selecció, la formació i la participació de tot el seu personal docent, administratiu i auxiliar. • Garantir la personalització de l’orientació laboral de l’alumne, a través del Programa Professional, amb un seguiment individual que ha de permetre recolzar-lo en la consolidació del seu perfil professional detectant les seves actituds i aptituds. • La promoció de conductes i comportaments responsables amb el medi ambient.

• La sensibilització en els valors ambientals en tota acció de promoció, planificació, comercialització, gestió i administració de productes, línies d’activitat i projectes turístics, de forma especial en els projectes de recerca i consultoria. • El desenvolupament de la comunicació interna i externa necessària, així com les activitats d’informació, per tal d’afavorir el compliment del sistema integrat de qualitat i de medi ambient. • La reducció dels consums de recursos i matèries primeres als mínims possibles, el reciclatge i reutilització de residus i materials i la prevenció de la contaminació. • La coordinació i col·laboració amb els proveïdors per tal d’utilitzar matèries primeres i productes ecològics. • El compliment de la legislació ambiental així com d’altres compromisos que es puguin subscriure en aquesta matèria.

• El desenvolupament en el Centre de les activitats formatives en turisme, hoteleria i oci de forma congruent amb els valors ambientals per tal que l’exercici professional i laboral dels futurs titulats sigui responsable amb el medi ambient. • La col·laboració, cooperació i coordinació amb el Servei de Prevenció i Medi Ambient de la UAB en la seva política ambiental i les seves actuacions derivades. En particular, en aquelles iniciatives que són impulsades per la UAB atès el conveni d’adscripció i relació de dependència i ubicació al Campus de la UAB. • El desenvolupament de les activitats de formació interna necessàries destinades a la comunitat universitària de l’EUTDH: professorat, personal d’administració i serveis i estudiants per tal de complir els objectius de la política de qualitat ambiental del Centre.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

16


Més d’una dècada de qualitat en l’ensenyament superior a L’EUTDH-UAB Un dels objectius dels centres educatius que es dóna per descomptat és el d’oferir un ensenyament superior de qualitat. Assolir l’excel·lència i superar els obstacles per obtenir-la és un fi en si mateix, implícit en l’oferta d’estudis superiors. En aquest context val a dir que sense un alt nivell de qualitat no pot haverhi formació universitària útil i rendible socialment. És ben conegut que el coneixement, eina que utilitza l’ensenyament superior, és un bé tingut per intangible i, pel mateix, resulta difícil avaluar-lo. No obstant això, les noves –o no tan noves- maneres d’avaluar aquests intangibles han posat de manifest que aquest coneixement podia i es pot constatar o mesurar. Per exemple, es pot definir i valorar la forma d’impartirlo, qui l’elabora i com, de quina manera és percebut, i quin profit treu d’això no només l’alumne o perceptor d’aquest, sinó també l’entorn social. Aquest ha bolcat en l’ensenyament superior les seves expectatives per tal d’aconseguir que el desenvolupament social i econòmic obtingui millors resultats.

convertir la seva gestió en un sistema avaluable. En aquest sentit i, seguint les normes ISO 9001, va iniciar el procés d’anàlisi, mesura, avaluació, obtenció de resultats i aplicació de les millores que aquests resultats aconsellaven. A partir de 2004 va afegirhi els valors de compliment mediambiental de les normes ISO 2004, certificant el seu sistema el 2006 i integrant-se en el sistema de gestió de la qualitat. El procés de certificació de la gestió de la qualitat no s’ha aturat fins l’actualitat, i curs rere curs, durant aquests últims 12 anys, s’han anat renovant les certificacions de manera positiva. Aquest ha estat un procés de recerca contínua de la qualitat en tots els àmbits, àrees i dimensions de l’EUTDH. A més, ha estat una acció compartida per tots els agents interns: alumnes, professors i personal d’administració i serveis que conformen el centre i pels agents socials externs, que són els perceptors dels resultats aconseguits.

Aquesta manera de pensar, innovadora i pionera en la dècada dels anys noranta, és present en la visió de l’EUTDH de la UAB des de la seva creació com a centre l’any 1997. Un moment en què aquests valors i els mètodes i eines per avaluar-los, si bé es suposaven intrínsecs a la filosofia dels objectius de l’ensenyament superior, no s’utilitzaven o estaven escassament contrastats. Consegüentment, no en tot l’ensenyament universitari que s’oferia es prenien en consideració aquests valors centrals i intrínsecs, com tampoc eren tinguts en compte pel sector de la formació turística.

Aquests èxits avalen, dins les perspectives de la globalitat del Centre, les valoracions obtingudes tenint els plans d’estudi com a primer objectiu. En aquest entorn també cal observar els processos d’anàlisi i avaluació d’aquests últims dotze anys. El Centre s’ha integrat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) mitjançant l’adaptació al Pla Bolonya. L’EUTDH-UAB va participar en el pla pilot per a l’elaboració del Llibre Blanc de Turisme (2004) i en el programa pilot de la UAB d’adaptació a l’EEES a partir de l’any 2005, en què va tenir un paper destacat implementant el sistema de transferència de crèdits europeus (ECTS) tot generalitzant-lo als altres títols.

L’EUTDH-UAB ha orientat des dels seus inicis tota la seva activitat a la qualitat i a la innovació al servei dels estudiants. En aquest sentit, a més de recolzar la seva estratègia de diferenciació sobre un concepte ampli i avançat de la qualitat, va decidir fer un pas endavant i sotmetre el seu sistema de gestió dels ensenyaments de Turisme i Direcció Hotelera a un procés de certificació. Més enllà d’avaluar només el sistema que li donava suport, tan habitual en altres sectors, va fer-ho extensiu a tots els estudis. Per això, el 1999, va realitzar les tasques necessàries per tal de

Recentment, en el procés de les avaluacions institucionals dutes a terme per l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) específicament en els centres adscrits catalans que presentaven propostes de titulacions adaptades a l’EEES, el Centre va obtenir la màxima puntuació a Catalunya l’any 2010 en tots els aspectes avaluats. Aquests aspectes són: govern del centre, programes de formació, recursos humans i materials, recerca i transferència de coneixement i implicació en la comunitat. Així mateix, el Centre havia superat

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

17


prèviament i amb informes favorables les proves de qualitat de l’AQU en les seves titulacions principals: Diplomatura de Turisme (2004) i Graduat en Direcció Hotelera (2006). L’EUTDH-UAB no ha volgut restringir el seu espai d’avaluació al món universitari i es va presentar -l’any 2007- a la convocatòria de la Generalitat de Catalunya dels Premis a la Competitivitat Empresarial. Va obtenir el Premi a la Competitivitat en l’especialitat d’Innovació Organitzativa.

recursos humans i materials. En aquest sentit defensarà, com ja ho ha fet des dels seus inicis, la idea que l’eina del coneixement que s’imparteix en l’ensenyament superior és un bé intangible mesurable, avaluable i millorable. Amb aquesta finalitat continuarà desenvolupant els esquemes i conceptes de qualitat edificats per tal d’assolir un model superior de sostenibilitat com a garantia de progrés.

En la seva recerca de la millor i més complerta oferta formativa, el Centre ha analitzat i ha aplicat satisfactòriament les novetats de comunicació que ofereixen les tecnologies informàtiques. En aquest entorn es va acollir, també, a un procés d’avaluació que va comportar la seva certificació d’Internet l’any 2004. Des que Bolonya va marcar el camí a seguir i va quedar establerta l’adaptació dels estudis superiors espanyols dins d’un mateix marc de titulacions, l’EUTDH-UAB va iniciar el procés de reconversió dels seus títols de nivell de Diplomatura o Graduat a Grau Universitari, i de Màster propi a Màster universitari oficial, una ambició plantejada des de la creació del Centre. En aquest procés ha acompanyat a la resta de titulacions de la UAB i integrant-se en el procés general de certificació SIC-UAB. En aquest context ha quedat palesa la validesa del seu anterior procés de certificació atès que va obtenir les avaluacions positives de les titulacions presentades. Cal fer constar que les àrees d’estudis de postgrau i formació contínua estan integrades en aquest procés de certificació, així com també ho estan els projectes de recerca i desenvolupament o consultoria que es desenvolupen en la pròpia organització o amb la col· laboració d’ens externs. L’aposta de futur de l’EUTDH-UAB té com a objectiu mantenir i millorar els resultats ja obtinguts i estendre la gestió de la certificació de qualitat a totes aquelles tasques o projectes que emprengui. La necessitat d’innovar continuarà desplegant-se sobre tots els elements, inputs i aspectes, així com sobre els

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

18


Miscel·lània

On han conegut els estudiants l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (curs 2010-2011)

En el curs 1993-1994 es va engegar una nova titulació pròpia a la UAB: el Diploma en Direcció Hotelera. Poc temps després sorgiria amb èxit la primera promoció de titulats i titulades en Direcció Hotelera. En el curs 2008-09 aquesta formació va complir 15 anys. Fins als nostres dies, han finalitzat aquests estudis 15 promocions i gairebé mil estudiants.

6,45% 5,65%

20,16%

8,06%

12,90% 21,77% 2,42%

22,58%

Jornada portes obertes 20,16% Pàgina web UAB 22,58% Saló de l’Ensenyament 12,90% Presentacions Centre d’Ensenyament 5,65%

L’EUTDH publica el llibre commemoratiu dels 15 anys d’estudis en Direcció Hotelera a la UAB

Pàgina web EUTDH 21,77% Pàgina web Generalitat 2,42% Fulletons informatius 8,06% Presentacions a un altre lloc 6,45%

En motiu d’aquesta fita, s’ha publicat recentment l’obra que recopila tota aquesta trajectòria de l’EUTDH i tota l’evolució dels estudis del Graduat en Direcció Hotelera (futur Grau) en el marc de la Universitat, en el context del Sector turístic i hoteler, i també en l’àmbit social i econòmic de Catalunya i Espanya. La publicació titulada “Direcció Hotelera a la UAB, 15 Anys d’Història” també recull les opinions de diverses personalitats vinculades amb aquest centre de formació (des del seu Director, Francesc J. Uroz; passant per la Cap d’Estudis, la professora Maria Noguera; la responsable de l’Administració del Centre i de l’Àrea de Qualitat i Medi Ambient, Maria Àngels Rodríguez; i qui havia estat fins fa poc Vicerector Executiu i Director General de la FUAB, el Dr. Santiago Guerrero), on des de la seva àrea de treball analitzen el tarannà d’aquests estudis i de l’Escola, durant tot aquest període de docència i de recerca científica. Els alumnes han estat i són part rellevant del dia a dia de l’EUTDH i del seu èxit com a centre de formació capdavanter i referent del país, i per aquest motiu, s’ha dedicat un capítol específic per recopilar les visions i experiències d’ex-alumnes en el seu pas per la nostra Escola i com els ha influït posteriorment en la seva carrera professional. Les empreses i entitats del sector turístic i hoteler que sempre han recolzat els estudis de Direcció Hotelera també hi són present en un capítol d’aquesta publicació, detallant com han contribuït a facilitar con-

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

19


venis de pràctiques per seguir amb la formació dels alumnes des d’una vessant més aplicada; a més de cooperar en la organització d’esdeveniments, com el Workshop anual de l’Escola, que posa en contacte els estudiant amb el món empresarial per ajudar-los a inserir-se en el mercat laboral. Finalment, com a col·laboració especial en el llibre, s’ha rebut la del prestigiós director de cinema Jaume Balagueró posant el seu segell característic amb la redacció d’un breu conte inèdit on l’escenari de la narració transcorre en un conegut hotel parisenc.

Lliurament de diplomes L’EUTDH va realitzar el lliurament de diplomes corresponents a les darreres promocions de titulats/des del Centre el passat dijous 12 de maig de 2011 a les instal·lacions de l’Hotel Escola Campus. Concretament es van lliurar els diplomes a la 15ª promoció de Graduats/des en Direcció Hotelera, la 1ª promoció de titulats/des en el Grau en Turisme, i l’11ª de Diplomats/des en Turisme de l’EUTDH.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

20


L’EUTDH, única Escola Universitària de Catalunya acreditada per Amadeus España

Amadeus España col·labora amb escoles i universitats que imparteixen coneixement sobre el seu sistema de reserves per a futurs agents de viatges. Per aconseguir la màxima qualitat i plenes garanties d’èxit d’aquest ensenyament, aquesta institució ha homologat aquest any, 23 escoles en les quals els estudiants de Turisme i de mòduls afins poden rebre formació específica de monitors certificats. L’EUTDH de la UAB és l’única escola universitària de Catalunya homologada per aquesta entitat, que ofereix cursos de formació especialitzats en aquet rellevant sistema de reserves amb una monitora totalment qualificada i amb titulació reconeguda, la professora Sònia Garcia. La novetat més important de la formació d’Amadeus d’enguany a les aules és la incorporació d’una nova funcionalitat que permet al sistema emetre bitllets des de les escoles i des d’un entorn de proves, fent que els continguts dels cursos siguin més reals i més semblants al dia a dia que es viu en una agència de viatges.

VII Debats turístics El 12 de maig de 2011 va tenir lloc la setena edició dels Debats Turístics de l’EUTDH-UAB, certament que els alumnes d’aquest centre organitzen cada any. Enguany l’acte es va desenvolupar en una aula de la pròpia EUTDH, que els estudiants van transformar en una autèntica sala de convencions. El tema tractat en aquesta edició va ser: “Les tendències actuals en l’organització de congressos i esdeveniments: la sostenibilitat, la responsabilitat social i els esdeveniments 2.0”. Les ponències van córrer a càrrec de tres experts de reconegut prestigi en els àmbits esmentats: - Guy Bigwood, president del Green Meeting Industry Council (GMIC) i director de Sostenibilitat del MCI-Group. - Mauricio Orozco, doctor en Medicina per la UAB, professor de Medicina a la Universitat Pompeu Fabra i cap del Departament de l’Aparell Respiratori a l’Hospital del Mar de Barcelona. - Miquel Fortuny, director de Tecnologia i enginyer de Software a l’empresa Soft Congres. Els Debats van ser moderats pels professors de les assignatures d’Organització de Congressos i Esdeveniments, que s’imparteix al quart curs del Grau en Turisme de l’EUTDH, i d’Organitació de Convencions, del tercer curs del Graduat en Direcció Hotelera. Els Debats Turístics els organitzen el alumnes, amb la coordinació dels professors, la qual cosa els hi permet posar en pràctica els coneixements apresos durant el curs, apropar-se a la realitat del sector i a aquest a la Universitat. La pràctica totalitat del centenar d’alumnes de les matèries esmentades va assistir com a públic a l’acte, que es va desenvolupar en català, castellà i anglès.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

21


Èxit de participació en la darrera edició del curs de formació en turisme accessible

Els graduats/des en turisme de la UAB milloren el seu nivell d’anglès

L’EUTDH, juntament amb Polibea Turismo, i amb el patrocini del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad y Política Social van organitzar durant els dies 13, 14 i 15 d’octubre el “Curs de Formació en Turisme Accessible”, adreçat a tots els alumnes de 3er i 4rt curs de Turisme, i de 2on i 3er curs de Direcció Hotelera que estaven interessats en adquirir coneixements sobre els turistes amb discapacitats i quina era la seva realitat.

Els estudiants del Grau de Turisme de la UAB que cursen l’assignatura de “Primera Llengua Estrangera IV (Anglès)” de 4rt curs del pla d’estudis assoliran el nivell avançat (B2.2), d’acord a l’escala del marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Comitè d’Educació del Consell d’Europa i rebran al final una certificació del nivell de l’idioma per la UAB a través de l’EUTDH.

Tant els alumnes assistents en el curs, més d’una trentena, com els professionals que hi van participar de Polibea Turismo van manifestar la seva alta satisfacció en com s’havia desenvolupat aquesta formació intensiva. Als estudiants se’ls hi va concedir uns diplomes de certificació d’haver superat aquest curs. L’EUTDH continuant amb la seva línia d’innovar i d’oferir un ensenyament de qualitat i adaptat a les demandes del mercat laboral, aporta fermament en realitzar accions formatives d’aquest tipus com a complement als aspectes curriculars dels alumnes, que contribueixen a ajudar-los a créixer i evolucionar com a futurs professionals de l’àmbit turístic i hoteler.

Aquesta és una actuació i contribució més de l’EUTDH adreçada a fer realitat el Campus d’Excel·lència Internacional de la UAB. L’EUTDH crea el Consell Assessor d’Entitats i Professionals del Sector L’EUTDH va donar inici, al mes d’octubre de 2010, a la creació del Consell Assessor d’Entitats i Empreses EUTDH-UAB (CAE), que neix amb l’objectiu principal d’esdevenir un òrgan de connexió entre la Universitat i la Societat, des de les dues vessants possibles: - tant amb l’apropament de les empreses i institucions turístiques al procés formatiu dels estudiants del Centre, establint vies de comunicació continuades per tal d’adequar plenament els plans d’estudis i la docència a les necessitats i objectius requerits per la societat en general i pel sector turístic en particular; - com amb la creació d’acords estratègics i/o col· laboracions en l’àmbit de la comunicació, la formació y la recerca obrint línies d’investigació que siguin d’interès comú tant per l’Escola com per les empreses i institucions turístiques. El Consell Assessor estarà constituït tant per empreses com entitats públiques de reconegut prestigi en el seu àmbit d’actuació i que abarquen els diferents àmbits dels que consta el sector turístic (representació d’organismes públics de l’àmbit turístic, gremis,

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

22


associacions, principals cadenes hoteleres, principals grups d’agències de viatges i d’empreses de restauració, OPC i centres de negocis, entre d’altres). Aquest òrgan tindrà com a funcions principals les d’assessorar i realitzar propostes d’actuació per tal d’impulsar la implicació del Sector en el procés de formació universitari, ajudant a identificar les sinèrgies existents entre la Universitat i l’Empresa. També té com a objectiu planejar accions per tal de projectar el sector i la seva formació com a indicadors de qualitat i innovació, col·laborant per afavorir l’atracció de recursos humans qualificats en el sector turístic, així com ajudant a l’assoliment de qualsevol altre objectiu o activitat que impliqui una millora del Sector.

ció, en funció de la superació total de cada curs, fins a obtenir, finalment, la titulació. A més, la beca cobreix tot el cost d’allotjament de l’estudiant a la Vila Universitària. Aquest ajut pretén també honorar la figura del que va ser professor col·laborador de l’EUTDH-UAB i director general del CCIB fins a l’any 2009, el Sr. Fèlix Martínez Touriño. Investigadors vinculats a l’EUTDH participen en la comissió d’experts del Laboratori de Turisme

Alumna guanyadora de la 1ª beca “Fèlix Martínez Touriño” L’EUTDH-UAB juntament amb el Centre de Convencions Internacional de Catalunya (CCIB) van crear, a l’inici del curs 2010-11, la beca d’ajut a l’estudiant Fèlix Martínez Touriño per aquell alumne/a de nou ingrés que iniciés el Grau de Turisme o el Graduat en Direcció Hotelera a la nostra Escola, i que tingués un expedient acadèmic preuniversitari excel·lent. També es tenia en consideració en la selecció del candidat/a, la renda econòmica personal o familiar, i el lloc de residència habitual. La comissió de selecció i avaluació dels candidats/ des, formada per Francesc Uroz, Director General de l’EUTDH; juntament amb Marc Rodríguez, Director General de GL Events de CCIB; Maria Noguera, Directora d’Estudis i Coordinadora del Grau de Turisme; Maria Àngels Rodríguez, Administradora de l’EUTDH; i Beatriz Santolalla, Coordinadora del Graduat en Direcció Hotelera, va decidir atorgar aquest ajut a Natàlia Miquel Carrera, alumna de primer curs de Direcció Hotelera, procedent de Mollerussa. Aquesta beca consisteix en el pagament íntegre de la matrícula de cada curs acadèmic de l’alumne/a beneficiari/a, renovant-se per a cada any de forma-

La Dra. Gemma Cànoves, catedràtica de Geografia de la UAB i Directora de Recerca de l’EUTDH, juntament amb el professor Juan Antonio Duro, coordinador de l’Índex UAB d’Activitat Turística que elabora el nostre Centre, participen en la comissió d’experts del Laboratori de Turisme impulsat per la Diputació de Barcelona. El Laboratori de Turisme és l’instrument de treball de la Delegació de Turisme de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic d’aquesta administració per transferir el coneixement turístic que es genera des dels espais de R+D+I als ens turístics locals, a empreses turístiques, i a la societat, en general; esdevenint un espai d’informació, anàlisi de tendències i d’innovació en turisme. Aquest projecte engloba diversos àmbits d’actuació, com la recopil·lació d’informació estadística de caire comarcal i municipal, i l’estudi de les dades obtingudes; el coneixement turístic del territori, gràcies a estudis i col·laboracions dels principals grups acadèmics d’investigació en turisme que ajuden a comprendre la dinàmica turística de la província de Barcelona. La Formació és un altre dels eixos importants del laboratori de turisme, ja que organitza cur-

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

23


sos per formar amb competències professionals als treballadors i empresaris perquè es puguin adaptar a les demandes del sector; i finalment, aquesta institució preveu crear un centre documental i fer-ho accessible als investigadors i professionals del turisme.

Aquest monogràfic dedicat a l’EUTDH s’insereix en la secció dedicada a donar a conèixer les Escoles més rellevants d’Espanya.

La comissió d’experts està formada per persones que destaquen en les seves respectives línies de treball professional dins l’àmbit del turisme, de perfils diversos però, principalment, procedents de tres camps: del món acadèmic, dels governs locals i de l’empresariat turístic. Reportatges sobre els estudis de l’EUTDH a la revista especialitzada “Chefsbook” La revista “Chefsbook”, una de les publicacions periòdiques especialitzades més conegudes del món de la gastronomia, restauració i formació, ha publicat en el nº 56 (corresponent a l’edició de març-abril de 2011), un reportatge sobre les titulacions que imparteix l’EUTDH-UAB. En l’article es fa un repàs al naixement de la nostra Escola, a partir de la unificació de l’Escola Superior d’Hosteleria de Catalunya i l’Escola Universitària de Turisme. Es destaca que va ser el primer centre de formació, en aquest àmbit, en obtenir la certificació ISO pel que fa a la qualitat de la docència, plans d’estudis i organització del Centre. També es remarca la gran tasca formativa pràctica que la institució realitza a través de l’Hotel-Escola, situat en el mateix campus de la UAB, i els nombrosos convenis de pràctiques signats amb prestigioses empreses i cadenes hoteleres; fent que des d’un primer moment, els alumnes tinguin contacte directe amb la realitat del sector turístic i hoteler. Es destaquen les activitats de recerca i consultoria impulsades a través del Centre Internacional d’Estudis i Recerca del Turisme (CInERT) i l’Àrea de Consultoria (ARC) de l’EUTDH, generadores d’importants investigacions com l’Índex UAB d’Activitat Turística, o estudis sobre la sostenibilitat turística, entre altres.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

24


L’EUTDH-UAB va començar a estar present a les xarxes socials a finals d’octubre de 2009 amb la creació d’un perfil i pàgina de seguidors a Facebook, la principal teranyina de contactes i relacions virtuals de més èxit al nostre país i a escala internacional. En tot aquest temps, el Centre ha aconseguit més de 2300 “amistats o contactes” en el seu perfil, i més de 1500 “seguidors o admiradors” de la seva pàgina; que van seguint totes les novetats i informacions referents als estudis que s’ofereixen o les notícies de la nostra institució i la seva comunitat. Aquestes dades posen al capdavant la nostra Escola, com a entitat de formació en turisme i hosteleria, més present en aquesta xarxa social; amb diferència respecte altres escoles catalanes i espanyoles de la mateixa branca d’estudis. Aquests usuaris inclouen, principalment, tot el contingent d’alumnes i ex-alumnes tant de primer cicle, com de màsters i postgraus, professorat, investigadors, personal d’administració i serveis, i també col·lectius rellevants vinculats amb l’àmbit turístic i hoteler (gremis, associacions, cadenes hoteleres, establiments particulars de restauració, allotjament o agències de viatges, serveis d’equipaments a la indústria hotelera, administracions, oficines i patronats de turisme, professionals del Sector...) i, fins i tot, altres contactes, alguns directament no afins a aquest camp d’estudi, però que també estan interessats en les ofertes formatives de l’EUTDH.

Evolució del nombre d’admiradors/es de la Pàgina del Facebook de l’EUTDH (Setembre 2010 - Gener 2012) Nombre d’admiradors/es

L’EUTDH al Facebook

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12

L’EUTDH, present al Twitter Després de l’experiència positiva al Facebook, l’EUTDH-UAB s’introdueix ara al món del Twitter, una altra de les xarxes socials amb més adeptes. Els usuaris i usuàries que interactuïn més amb aquesta malla virtual, podran seguir les notícies i informacions sobre els estudis que imparteix l’Escola, convocatòries de beques, novetats sobre la comunitat universitària, etc. a través d’aquesta adreça web: www.twitter.com/eutdh

L’Escola té previst incrementar encara més la seva presència a les xarxes socials, ja que s’han convertit en eines indispensables per estar en contacte permanent amb tota la comunitat universitària i amb les institucions i professionals del Sector per continuar establint vincles de relació, interacció i cooperació.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

25


El bloc de l’EUTDH participa als “Premis Blocs de Catalunya 2011” organtizats per STIC

El nostre lloc web

El bloc titulat “EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB” (http://blogs.uab.cat/eutdh) que diàriament us ofereix les últimes notícies de l’EUTDH-UAB, participa al curs 2010-11 als “Premis Blocs de Catalunya 2011” que organitza l’Associació Tecnologia i Coneixement (STIC), entitat nascuda al 2008; que impulsa la “interactivitat i innovació en el context de la cultura i la llengua catalana amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eix vertebrador”. Animats per diversos companys/es de la nostra Escola, s’ha presentat la nostra bitàcora a aquestes prestigiosos guardons en la categoria de “blocs corporatius”, esperant fer-hi un bon paper.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

26


Guies de l’estudiant

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

27


Eslògans Any 1997 • Turisme i Direcció Hotelera: “Aprèn del món” • Turisme: “Ser un professional del turisme, una opció de futur” Any 1998 • Turisme i Direcció Hotelera: “Un ensenyament amb rigor universitari” • Turisme i Direcció Hotelera: “Formació de Professionals Qualificats” • Turisme i Direcció Hotelera: “Estudis en un entorn telemàtic” • Turisme i Direcció Hotelera: “Qualitat docent i de serveis” Any 1999 • Turisme i Direcció Hotelera: “Docència, serveis, turisme i, sobretot, qualitat” • Turisme i Direcció Hotelera: “Tothom implicat i totes les activitats compromeses amb la qualitat” Any 2000 • Turisme i Direcció Hotelera: “Turisme i Hoteleria a l’Autònoma, la millor opció per preparar bé el teu futur professional” • Turisme i Direcció Hotelera: “Estudis amb el rigor d’una de les primeres universitats del país” Any 2002 Textos corresponents a la informació donada per l’UAB sobre el nostres estudis: • Turisme: “Neil A. Armstrong, astronauta de la nau l’Apol·lo XI, quan va posar el peu a la lluna, al mar de la Tranquil·litat, va dir: “Un petit pas per a l’home, un gran salt per a la humanitat”” • Direcció Hotelera: “Pots crear, dissenyar i construir el lloc més bonic del món, però fan falta persones per fer-ho realitat (Walt Disney)” Any 2003 • Turisme i Direcció Hotelera: “Som líders en qualitat perquè la qualitat ens fa líders”

• Turisme i Direcció Hotelera: “Somos líderes en calidad porque la calidad nos hace líderes” • Turisme i Direcció Hotelera: “Leaders in quality because our quality makes us leaders” • Turisme: “El sector més dinàmic de l’economia” • Turisme: “Un programa docent d’una gran especialització aplicat al sector turístic” • Direcció Hotelera: “Una Formació internacional per a una professió amb futur” • Direcció Hotelera: “Una formació pràctica i multidisciplinària” Any 2004 • Turisme i Direcció Hotelera: “La qualitat ens identifica i ens diferencia” Any 2005 • Turisme i Direcció Hotelera: “La calidad nos identifica y nos diferencia” Any 2006 • Turisme i Direcció Hotelera: “Quality identifies us and makes the difference” Any 2008 • Turisme: “4 anys de formació universitària de qualitat en Turisme” • Turisme: “4 años de formación universitaria de calidad en Turismo” • Direcció Hotelera: “Una formació universitària única i internacional per a una professió innovadora i amb futur” Any 2010 • Turisme i Direcció Hotelera: “L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB: un GRAU per davant” • Direcció Hotelera: “Una formación universitaria única e internacional para una profesión innovadora y con futuro” Any 2011 • Turisme: “El grau de Turisme s’estudia a la UAB”

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

28


Històric de lliçons inaugurals de curs

conferència inaugural titulada: “Restauració: tradició, història i reptes de futur”.

Curs 1997-1998. El Sr. Joan Cals i Güell, President del Patronat de l’Escola Universitària de Turisme i Catedràtic de la UAB, va pronunciar la conferència inaugural titulada: “La contribució del turisme al desenvolupament econòmic”. Curs 1998-1999. El Sr. Josep Cortadellas i Gratacòs, Director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, va pronunciar la conferència inaugural titulada: “Reflexions sobre la oferta i la demanda turística a Catalunya”. Curs 1999-2000. El Sr. Terenci Moix, Escriptor, va pronunciar la conferència inaugural titulada: “L’art oblidat de viatjar”.

Curs 2006-2007. El Sr. Francisco Carnerero, President de l’Associació Catalana d’Agències de Viatges, va pronunciar la conferència inaugural titulada: “Agències de viatges: Balanç, perspectives, reptes i estratègies”. Curs 2008-2009. El Sr. Joan Molas, President de la Confederación Espanyola de Hoteles y Alojamientos Turísticos, va pronunciar la conferència inaugural titulada: “Indústria hotelera espanyola: balanç, tendències, reptes, i estratègies”.

Curs 2000-2001. El Sr. Sebastià Escarrer, Vicepresident del Grup Sol Meliá, va pronunciar la conferència inaugural titulada: “Los nuevos retos”.

Curs 2009-2010. El Sr. Joan Carles Vilalta, Director General de Turisme del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, va pronunciar la conferència inaugural titulada: “El sector turística català: situació, reptes i tendències polítiques”.

Curs 2001-2002. El Sr. Antoni Bassas, Periodista i Director de “Els Matins” de Catalunya Radio, va pronunciar la conferència inaugural titulada: “El Turisme i els mitjans de comunicació”.

Curs 2010-2011. El Sr. Enrique Fontecha, Codirector General de Port Aventura, va pronunciar la conferència inaugural titulada: “Port Aventura, molt més que un parc temàtic: turisme, espectacle, art i ciència”.

Curs 2002-2003. El Dr. Miquel Seguí i Llinàs, Professor titular de l’Escola Universitària de Turisme de la Universitat de les Illes Balears, va pronunciar la conferència inaugural titulada: “Les implicacions socials d’un projecte de turisme sostenible. El cas de les Balears”. Curs 2003-2004. El Sr. Joan Miquel Gomis, Director del Setmanari Editur, va pronunciar la conferència inaugural titulada: “Comunicació turística o comunicació i turisme. Canvis en l’estructura del mercat”. Curs 2004-2005. El Sr. Joan Gaspart Solves, President del Grup Husa, va pronunciar la conferència inaugural titulada: “Els Professionals del Turisme: aproximació a la figura de Director d’Hotel a l’actualitat”. Curs 2005-2006. El Sr. Gaietà Farràs, President del Gremi de Restauració de Barcelona, va pronunciar la

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

29


Oferta Acadèmica de Grau

- Grau de Turisme El Grau de Turisme, títol universitari, europeu, oficial i homologat, va ser aprovat per la UAB, el passat 28 d’octubre de 2008, d’acord a la Memòria i Pla d’ estudis presentat per l’EUTDH i implantat per primera vegada durant el curs 2009-2010, assolint un alt nivell de satisfacció de totes les parts implicades.

- Curs Pont del Grau de Turisme pels diplomats i diplomades de la UAB i d’altres Universitats A partir del curs 2010-11, l’EUTDH ofereix la possibilitat als estudiants diplomats/des en Turisme que puguin obtenir una titulació adaptada a l’Espai Europeu com és el Grau de Turisme. El Centre creu que des dels seus orígens la Diplomatura de Turisme ha tingut com a eixos fonamentals de la seva formació donar al seu alumnat la capacitat i competències necessàries per afrontar situacions i adaptar-se a les necessitats de la societat, i en aquests moments, aquesta societat demanda una major qualificació pels titulats i titulades universitari/es en Turisme que poden assolir-la amb l’obtenció del Grau en Turisme. Produint-se una molt bona rebuda d’aquesta proposta de curs pont, tant d’alumnes que ja havien iniciat la seva carrera professional i han vist en aquesta oferta l’oportunitat d’accedir a una titulació que els permetés arribar als càrrecs professionals més alts a la piràmide de l’organització, elevant la competitivitat de les empreses, els seus productes i activitats, millorant la qualitat i la cultura del servei, i ampliant el ventall de possibilitats laborals disposant de totes les competències necessàries. A la vegada que també a permès als alumnes que van decidir finalitzar la Diplomatura de Turisme i no adaptar-se al Grau en Turisme utilitzar aquesta via per tal d’assolir aquesta nova titulació. El Grau en Turisme ha de permetre accedir amb la titulació adequada als llocs professionals més alts a la piràmide de l’organització, elevant la competitivitat de les empreses, els seus productes i activitats, millorant la qualitat i la cultura del servei, i ampliant l’accés al mercat laboral amb totes les competències necessàries. L’EUTDH per tal de facilitar l’obtenció del Grau en Turisme permet amb una formació adaptada a les necessitats i disponibilitats poder conciliar la feina amb la millora de la formació. Els diplomats/des poden matricular-se només d’aquelles assignatures que puguin realitzar, a través entre d’altres de l’exis-

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

30


tència d’assignatures virtuals o semi virtuals que permeten una gran flexibilitat.

- Diplomatura de Turisme (en extinció)

La proposta de retitulació s’adreça a tots els diplomats/des en Turisme, independentment de l’origen d’aquests: a) Els diplomats/des en Turisme han de cursar i superar 54 crèdits. b) El curs de retitulació en Turisme s’oferirà només fins al curs 2014-15 Per tal de facilitar als ja diplomats/des la realització d’aquest curs pont i permetre la conciliació formativa i laboral, s’ha realitzat una oferta de cursos concentrada els divendres tarda i dissabtes al matí, a la vegada que es permet als/les alumnes del Curs Pont escollir també les assignatures oferides en els horaris del curs de Grau ordinari, adaptant-se als calendaris i horaris que estan establerts.

- Graduat en Direcció Hotelera

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

31


- Futur Grau en Direcció Hotelera El nou títol oficial de Grau en Direcció Hotelera, que ofereix un pla d’estudis propi i innovador, amb una estructura de quatre cursos específica i singular, desenvolupat amb la participació del sector hoteler, és un títol europeu – diferenciat del Grau en Turisme – comprensible i comparable a tot el continent, adaptat a l’EEES, amb oportunitats de treball pensades pel mercat global, que impulsa la promoció de la mobilitat internacional dels estudiants.

- Doble titulació en Turisme i Direcció Hotelera: Les passarel·les internes

El Grau en Direcció Hotelera de la UAB té una orientació formativa acadèmica i professionalitzadora, per tal de proporcionar la formació necessària en els àmbits de la Direcció Hotelera i de la Restauració. Combina assignatures de les àrees d’Administració i Direcció d’Empreses Hoteleres, d’Allotjament i de Restauració amb les competències i els coneixements pluridisciplinars i propis del sector, distintius de la universitat i específics de la indústria hotelera i de la restauració. L’EUTDH de la UAB: Un GRAU per davant.

- Passarel·la entre la Diplomatura de Turisme i Empresarials de la UAB

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

32


- Passarel·la entre l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera i l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Acords de Continuïtat Internacional dels Estudis

- Hotel Management degree

L’EUTDH va signar un acord de doble titulació amb el Griffith College Dublin (Irlanda). Aquest acord permet als nostres estudiants de Direcció Hotelera obtenir la titulació Irlandesa en Hotel Management. També permetrà als estudiants irlandesos obtenir el títol de Graduat en Direcció Hotelera. També s’han establert relacions amb la Southern New Hampshire University (USA) per signar un acord que permet als nostres estudiants de Direcció Hotelera i de Turisme fer un programa de 15 mesos als EUA i obtenir la titulació americana en Hotel Management. Aquest programa es composa de 3 mesos de classes, 9 mesos de pràctiques a les costes americanes i 3 mesos més de classes al campus de la SNHU. S’ha signat un acord amb la Universitat de Califòrnia i la Companyia Disney pel qual els nostres estudiants de grau i del graduat poden estudiar i fer les pràctiques durant un semestre als EUA. Finalment els nostres estudiants, tant de Turisme com de Direcció Hotelera, poden continuar els seus estudis a Anglaterra a la University of Lincoln, per completar el Bachelor in European Tourism, programa que té una durada de 9 mesos. Probablement en els propers mesos hi hagi la possibilitat d’ampliar aquests acords amb altres Universitats d’Europa i de la resta del Món.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

33


Evolució de la valoració docent del professorat

3,1

3,6

3,5

3,7

3,6 3,4

3,7

3,5 3,2

3,2 2,9*

3

Alumnes matriculats 400

2,8*

350

270

2,5

311

3,5 3,5 3,3

313

3,5

307

3,4

333

3,1

3,5

3,4

328

3,2

3,3 3,3

334

3,5

316

3,5

319

4,0

Els estudiants Grau de Turisme Diplomatura de Turisme

300

134

100 0

Curs Curs Curs Curs Curs Curs 2000-2001 Curs 2002-2003 Curs 2004-2005 Curs 2006-2007 Curs 2008-2009 Curs 2010-2011 2007-2008 2009-2010 2005-2006 2003-2004 2001-2002

95

107

0,5

130

140

157

158

169

127 153

130

150

150

134

171

200 1,0

176 162

1,5

184 147 162 162 139

218

250

222

248

2

50 0

Diplomatura de Turisme

Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011

Graduat en Direcció Hotelera

Grau de Turisme*

Puntuació màxima a la Diplomatura de Turisme i al Graduat en Direcció Hotelera: 5 *Puntuació màxima al Grau de Turisme: 4

Primer curs

Segon curs

Tercer curs

Segon, Tercer i Quart curs

400 350 300 250 200 150 100 50 0 Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011

Primer curs

Segon, Tercer i Quart curs

El perfil dels alumnes de 1r curs l’any 2010-2011 Sexe 80 70

68,37%

65,26%

60 50 40

34,74%

31,63%

30 20 10 0 Curs 2009-2010

Dones

Curs 2010-2011

Homes

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

34


Edat

Comarca d’origen

45,26%

40

39,80%

50

36,84%

50

60

24,49%

0%

0 19 anys

18 anys

Curs 2009-2010

Curs 2010-2011

5,26%

4,08%

2,04%

0 Barcelonès

21 anys i més

20 anys

2,11%

10

8,42%

9,47% 10

8,16%

20

18,95%

20

6,32%

26,32%

5,10%

30

18,37%

30

16,84%

35,71%

24,21%

40

22,45%

39,80%

Vallès Occidental

Vallès Oriental

Curs 2009-2010

Baix Llobregat

Maresme

Bages

Altres

Curs 2010-2011

Resultats acadèmics del curs 2010-2011 Alumnes de primer curs

Procedència 100

60

90,82%

87,37%

90

54,44% 48,98%

50

80 70

40

60

29,59% 50

30

24,44% 21,43%

21,12%

40 20

30 20

12,63%

10

9,18%

10 0

0 Espanyols

Estrangers

Curs 2009-2010

Tot aprovat

Curs 2010-2011

Curs 2009-2010

Una assignatura suspesa

Dues o més assignatures suspeses

Curs 2010-2011

Alumnes de segon i tercer curs de Diplomatura i de segon, tercer i quart de Grau

Païs de procedència alumnes estrangers 4

60

53,33%

50,92%

50

3 3

40

2

28,34%

30

1

1

1

1

1

1

18,33%

20

30,40%

18,68%

1 10

0

0 Albania

Alemanya

Xina

Argentina

Curs 2010-2011

Itàlia

Romania

Suïssa

Tot aprovat

Curs 2009-2010

Una assignatura suspesa

Dues o més assignatures suspeses

Curs 2010-2011

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

35


Qualificacions globals del curs 2010-2011

Inserció laboral dels diplomats en turisme

Alumnes de primer curs

100

49,83%

60 55 50

47,29%

90

68%

70

8,47%

4,63%

2,83%

0,33%

0,69%

15

14%

17%

21%

17%

10

11%

Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Excel·lent

Notable

Curs 2009-2010

Aprovat

Suspès

No presentat

Treballen

Altres

Curs 2010-2011

Alumnes de segon i tercer curs de Diplomatura i de segon, tercer i quart de Grau

Inserció laboral dels graduats en turisme 80

72%

60 70

29,53%

40 35

60

37,00%

45

35,13%

50

42,22%

55

50 40

30

28%

30

0,78%

0,69%

10,65%

9,52%

8,91%

15

6,72%

10,19%

20

8,65%

25

5

20 10 0 Curs 2009-2010

0 Notable

Curs 2009-2010

Aprovat

Suspès

No presentat

Treballen

Curs 2010-2011

Alumnes diplomats i graduats en turisme

Vies d’accés dels alumnes de nou ingrés del Grau de Turisme el curs 2010-2011 i 2011-2012

120

104 94

100

95

91

95 88

85

89

86

82

78

90 80

58

60

Altres

79,10%

Excel·lent

69,15%

Matrícula d’Honor

80

17%

8%

0

0 Matrícula d’Honor

21%

20

8,87%

20

32%

30

6,88%

25

50 40

16,91%

30

30,05%

23,22%

35

10

83%

79%

60

40

5

89%

83%

83%

79%

80

45

10

92% 86%

70 60

40

23*

50

20*

20

Diplomats

Graduats

*Alumnes que no van adaptar-se als estudis de Grau de Turisme

4,26%

2,99%

1,06%

0,75%

6,72%

5,32%

4,25%

10

2,99%

20

0%

Curs Curs Curs Curs Curs Curs 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 Curs Curs Curs Curs Curs Curs 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011

0%

15,96%

30 0

7,46%

40

0 Selectivitat

Curs 2010-2011

FP/CFGS

COU

Llicenciats / Diplomats

Altres carreres

Majors de 25 anys

Selectivitat estrangers

Curs 2011-2012

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

36


Graduat en Direcció Hotelera

144

139

126 69

75

72

69

53

60

5,38%

63

56

62

68

80

5,57%

64

80

100

51

5,81%

5,8 5,6

141

142

144

152

160

170

120

5,88%

46

6,0

140

68

6,07%

6,13%

6,11%

124

6,18%

137

160

6,21% 6,2

180

128

6,4

Alumnes matriculats 147

Nota mitjana d’accés dels alumnes matriculats a la Diplomatura de Turisme i al Grau de Turisme

5,4 40 5,2

20

5,0

0 Curs 2000-2001

Curs Curs Curs Curs Curs 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 Curs Curs Curs Curs Curs Curs 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012

4,8 Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 (Grau de (Grau de (Grau de turisme) turisme) turisme)

Nota mitjana d’accés dels 20 primers alumnes matriculats a la Diplomatura de Turisme i al Grau de Turisme 7,86%

7,83%

Segon i Tercer curs

300

250

150

7,66% 100

7,6

7,51% 7,45%

7,5 7,4

Tercer curs

7,82%

7,8 7,7

Segon curs

200

8,0 7,9

Primer curs

50

7,38% 7,31%

7,27%

7,3

0 Curs 2000-2001

Curs Curs Curs Curs Curs 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 Curs Curs Curs Curs Curs Curs 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012

7,2 7,1 7,0

Primer curs

Segon i Tercer curs

6,9 Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 (Grau de (Grau de (Grau de turisme) turisme) turisme)

El perfil dels alumnes de 1r curs l’any 2010-2011 Sexe 60

56,25%

55%

50

45%

43,75%

40

30

20

10

0 Curs 2009-2010

Dones

Curs 2010-2011

Homes

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

37


Comarca d’origen

27,50%

27,08%

30%

33,33%

25,50%

35%

40

25%

43,14% 43,75%

31,40%

50

33,33%

Edat

25%

30

23,53% 22,92% 20

20%

17,65%

15,68%

20 anys

3,90%

21 anys i més

0%

19 anys

0%

18 anys

2,08%

5%

0

4,17%

3,90%

10%

8,33%

7,80%

15% 10

0

Curs 2009-2010

Barcelonès

Curs 2010-2011

Vallès Occidental

Vallès Oriental

Curs 2009-2010

Baix Llobregat

Maresme

Bages

Altres

Curs 2010-2011

Resultats acadèmics del curs 2010-2011

Procedència

Alumnes de primer curs

120

98%

70

95,83%

100

61,70% 60

56,80%

80 50 60 40 40

30

20

25%

2%

23,40% 18,20%

20

14,89%

4,17% 10

0 Espanyols

Estrangers

Curs 2009-2010

0

Curs 2010-2011

Tot aprovat

Curs 2009-2010

Païs de procedència alumnes estrangers

Una assignatura suspesa

Dues i més assignatures suspeses

Curs 2010-2011

Alumnes de segon i tercer curs

1,2 70

1

1

59,26%

1,0

60

0,8

50

0,6

40

43,61%

32,33% 30

0,4

24,44%

24,06% 16,30%

20 0,2

0

0

0

0

0

10

0 Albania

Alemanya

Argentina

Xina

Itàlia

Romania

Suïssa

0 Tot aprovat

Curs 2010-2011

Curs 2009-2010

Una assignatura suspesa

Dues i més assignatures suspeses

Curs 2010-2011

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

38


Inserció laboral dels graduats en Direcció Hotelera

Qualificacions globals del curs 2009-2010

60

100

50,63%

54,26%

Alumnes de primer curs

50

80

36,96%

30,41%

40

91%

90

79%

79% 74%

72%

70%

67%

70

59%

60 50

30

41%

40

33%

30%

28%

30

3,29%

6,33%

6,25%

2,79%

0,85%

0%

0%

10

8,23%

20

71%

26%

29% 21%

21%

20

9%

10 0

0 Notable

Curs 2009-2010

Aprovat

Suspès

Curs 2010-2011

Treballen

39,93%

32,59%

33,31%

43,68%

60

40

Altres

Vies d’accés dels alumnes de nou ingrés en el graduat en Direcció Hotelera curs 2010-2011 i 2011-2012

Alumnes de segon i tercer curs

50

Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

No presentat

90

82,35%

Excel·lent

80

75,36%

Matrícula d’Honor

70

30

50

Curs 2009-2010

Curs 2010-2011

FP/CFGS

Curs 2010-2011

Alumnes graduats en Direcció Hotelera 84

55

51

6,0

Majors de 25 anys

6,06 5,97

Selectivitat estrangers

6,04 5,94

5,82

49

45

50

Altres carreres

6,32

6,2

70

53

Llicenciats / Diplomats

Curs 2011-2012

6,4

57

COU

Nota mitjana d’accés dels alumnes matriculats al graduat en Direcció Hotelera

80

60

5,80%

0 Selectivitat

90

3,92%

10

0%

20

0%

No presentat

3,92%

Suspès

1,96%

Aprovat

1,45%

Notable

0,00%

Excel·lent

0,00%

Matrícula d’Honor

7,85%

30

0

2,90%

40

14,49%

4,76%

5,59%

8,50%

6,18%

0,39%

0,51%

10

11,57%

12,99%

60 20

5,86

5,80

5,8

38

36

40 30

5,6

32

28

27

5,4

5,36

20 5,2 10 5,0 0 Curs 1999-2000

Curs 2001-2002

Curs 2000-2001

Curs 2005-2006

Curs 2003-2004

Curs 2002-2003

Curs 2004-2005

Curs 2007-2008

Curs 2006-2007

Curs 2009-2010

Curs 2008-2009

Curs 2010-2011

4,8 Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

39


Oferta de màsters i postgraus

Nota mitjana d’accés dels 20 primers alumnes matriculats al graduat en Direcció Hotelera 7,4

7,25

7,2

7,05

6,92

7,0 6,8

7,23

7,10

6,77 6,65

6,70

6,6 6,4

6,33

En termes generals i acumulatius, el Departament d’Estudis de Postgrau ha format a un total de 595 alumnes des del curs 2000-2001 fins a l’actualitat. En el curs 2010-11, el nombre total de matriculats ha estat de 64 alumnes. Com es pot apreciar en el gràfic següent, el 73.5% dels alumnes han realitzat el Programa en Gestió i Organització d’Esdeveniments- Turisme de Negocis (Màster i Postgrau), i el 26,5% el MBA en Gestió Hotelera i Postgrau en Marketing i Finances Hoteleres.

6,2

Distribució dels alumnes per programes (curs 10/11)

6,0

80

73,5%

5,8 Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 2003-2024 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

70 60 50 40 30

26,5%

20 10 0 MBA i PMFH

MGOE i PGOE

Les titulacions de màster

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

40


El MBA en Gestió Hotelera/Postgrau en Màrqueting i Finances Hoteleres ha comptat durant el curs 10-11 amb un total de 17 alumnes, 16 d’ells matriculats en el MBA en Gestió Hotelera i 1 en el Postgrau en Màrqueting i Finances Hoteleres. Pel que fa a la formació acadèmica d’accés al MBA en Gestió Hotelera podem dir que 4 eren Diplomats en Turisme, i els altres Llicenciats en Administració i Direcció d’empreses, 1 Graduat en Direcció Hotelera, Llicenciats en Dret, Llicenciats en Filologia Anglesa, Llicenciats en Geografia, Llicenciats en Humanitats, tots ells varen accedir amb titulació universitària. Des d’un punt de vista d’origen geogràfic dels alumnes, el curs acadèmic 10-11 s’ha consolidat un any més com un curs amb un origen dels alumnes primordialment de l’Estat espanyol i la UE, havent-t’hi només quatre alumnes de fora de la UE. Pel que fa a l’origen dels estudiants de l’Estat espanyol, onze eren de Catalunya. Això demostra la consolidació del programa, com a producte diferenciat i de qualitat, dins de l’oferta universitària espanyola de postgrau dins de l’àmbit de la direcció hotelera. Pel que fa a la distribució dels alumnes per les titulacions a les que dóna accés els estudis, setze van optar pel realitzar els estudis de MBA en Gestió Hotelera, i un per el Postgrau en Marketing i Finances Hoteleres. Titulació d’accés MBA en gestió Hotelera / Postgrau en Màrqueting i Finances Hoteleres 9

8 8

Núm. d’estudiants

7 6 5

4 4 3

2 2

1

1

Llicenciada en Dret

Llicenciat Filologia Anglesa

1

1 0 Diplomatura en Turisme

Graduat en Direcció Hotelera

Titulació

Llicenciat en ADE

Llicenciat

Procedència alumnat MBA en gestió Hotelera / Postgrau en Màrqueting i Finances Hoteleres 10

9 9 8 7

Núm. d’estudiants

MBA en Gestió Hotelera i Postgrau en Màrqueting i Finances Hoteleres (10a Edició)

6 5

4

4

4 3 2 1 0 Catalunya

Resta d’Espanya

Estranger

Procedència per mercats

Titulació obtinguda MBA en gestió Hotelera / Postgrau en Màrqueting i Finances Hoteleres 6%

Master Postgrau 94%

Tesis de Màster presentades dins el Programa en MBA en Gestió Hotelera • Atanosa Todorova, Nadezha “Estrategias comerciales para potenciar el mercado Ruso en Hoteles de Salou”. • Pardo Cruz, Alba “La gestión de la calidad en los principales Hoteles de lujo en Barcelona”. • Salvador de la Barrera, Lluis “Proyecto de elaboración de plan estratégico de sector hotelero Altafulla”. • Presas Maestro, Benet “L’impacte dels parcs temàtics en el sector hoteler. El cas de Port Aventura”. • Muñoz Alvarez, Pedro “Proyecto de viabilidad de un establecimiento rural El Castillo”. • Rocafort Cases, Berta “La RSC, estudio de sus Best prácticas y factores clave. Éxito en cadenas hoteleras”. • Rodríguez Pàmias “Casa Rural La Herreria”.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

41


• Franek, Karl “La planificación de aperturas en el ámbito gastronómico”. • Gonzalez Cioccio, Luis Alfonzo “Proyecto de viabilidad, plan de empresa Canaima Agency Travel”.

Titulació obtinguda MGOE-TN i PGOE-TN 15%

Màster i Postgrau en Gestió i Organització d’Esdeveniments-Turisme de Negocis (11a Edició)

Aquest programa que continua sent únic a Espanya i Europa, va formar un total de 47 alumnes, 41 dels quals van seguir l’itinerari de Màster en Gestió i Organització d’Esdeveniments- Turisme de Negocis i 6 el de Postgrau en Gestió i Organització d’Esdeveniments- Turisme de Negocis. El perfil dels 41 alumnes que han realitzat aquest programa durant el curs 2010-11 és el següent: Titulació d’accés MGOE-TN i PGOE-TN 10

9

9

Núm. d’estudiants

8 7

6

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

1

1

Titulació

Núm. d’estudiants

Procedència Alumnat MGOE-TN i PGOE-TN 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

12 11 10

Catalunya

Resta d’Espanya

Titulació

Estranger

varis

Llicenciatura en Geografia

Llicencuatura en Administració Hotelera

Llicenciada en Marketing & Comunicacións

Llicenciat en Direcció i Adm. Emp

Llicenciat Filologia Anglesa

Llic. En Publicitat i Relacions Públiques

Llicenciat en Dret

Ingenieria Civil Industrial

Diplomatura de Turisme

0

85%

Master Postgrau

Tesis de Màster presentades dins el Programa de Màster Gestió i Organització d’Esdeveniments • Barreto Hildebrand Madureira, Isabela “La sostenibilidad de la copa Mundial de la FIFA Brasil 2014”. • Boté Navarro, Marta “Anàlisis d’accessibilitat a les Fires organització compromesa i sensibilitzada?”. • Campos Vidal, Cristina “Anàlisis del Sistema y Protocolos de los Eventos sostenibles como modelo prototipo para implementar en Puerto Rico”. • Carabias Garriz, Eider “Anàlisis del mercado congresual en las capitales Vascas”. • Casado Zumeta, Uxue “Eventos corporativos en el País Vasco”. • Castellà Coll, Lara “El Networking en el Turismo de Negocios en España”. • Jun Chen “Anàlisis comparativo del turismo de ferias entre Barcelona y Shangai”. • Fernández García, Ma. Eugenia “Análisis de la situación de Sant Pere de Ribes respecto al Turismo de Negocios”. • García Saravia, Marcela “Anàlisis del Club para la excelencia en eventos”. • Guarda Arias, Maria Elena “Modelo de gestión de organizadoras de eventos de universidades españolas”. • Hernalsteen Karolien “Comparación de los festivales musicales en Flandes y en Catalunya organizados en el 2010”. • Herrero Amores, Arantxa “Un sello de calidad para las salas de reuniones”. • Morató Biosca, Cristina “Turisme de Negocis a Lloret de Mar. Model de diversificació”.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

42


Evolució matrícula masters i postgraus 50

47

45 39

40 35

31

29

30 25 20 17

20 14

15

25 25 23 22 19

12

22

21

21

20

21

20

17

17

1414 13 11 12 12 9

10

10 5

88 8 9 3

3

0 000 0 000 0 000 0 000

0

GOE

Curs 2004-2005

Curs 2002-2003

Curs 2000-2001

Curs 2001-2002

Curs 2003-2004

GPDT

ADGH

Curs Curs 2008-2009 2010-2011 Curs Curs 2009-2010 2007-2008

Curs 2006-2007

Curs 2005-2006

MPT

PMDT

ETS

2,89 2,95

2,84 3,03

3,58 2,62

3,58 3,49 3,38

3,20 3,13 3,13 3,20 3,20

2,80 3,00

3,0

2,99

3,17

3,5

3,29 3,18 3,41

4,0

3,29 3,29 3,13 3,28 3,42

Evolució valoració del professorat / conferenciants 3,26 3,10 3,20

• Pallucca Lucia “Turismo de Negocios en Milan”. • Quinzaños Bosch, Maria José “Balance y perspectivas del Turismo de Negocios en el estado de Tabasco, México”. • Valldaura Guitart, Anna “Vic, Turisme de Negocis”. • Ventura Cuadern, Ariadna “Projecte de creació de l’empresa X d’organització d’Esdeveniments”. • Lu Xiaoxian “La exposición Universal de Shanghai 2010. Efectos sobre la ciudad”. • Zhang, Tianhui “Jiangsu como destino turístico y de negocios. Comparación entre Jiangsu y Girona respecto a sus ciudades colindantes”. • Abasolo Laucirica, Kattalin “Efecto Guggenheit: Turismo de Negocios y Eventos en la ciudad de Bilbao”. • Abramovic, Dina “Turismo de Negocis en Croacia”. • Cano Royo, Ana “Aplicació i ús de les xarxes socials en el Turisme de Negocis”. • Ramirez Toledo, Laura Fabiola “Estructura del turismo de negocios en México en comparación con los Convention Bureau. El caso de Barcelona”. • Pérez Fusté, Neus “Análisi del Turisme de Negocis a les terres de l’Ebre: Una proposta de futur”. • Li, Lingjun “Análisis para la creación de una guía de turismo. El Delta del Río de la Perla”. • Marín Laudo, Judith “Los casos de la Feria Internacional de Turismo de Madrid y el Salón Internacional de Turismo de Cataluña en el Turismo de Negocios y Reuniones de España”. • Guarda Arias, Ma. Elena “Modelo de gestión de organizadoras de eventos de instituciones educacionales: El caso de las organizadoras de eventos de universidades españolas”. • Navarro Gómez, Lina Maria “Anàlisis del turismo de negocios en Bogota: nuevas tendencias, los eventos de salud”. • Werth Varela, Giselle “JJ.OO Barcelona-Pirineo. La apuesta olímpica como proyecto de país”. • Contreras Lozano, Laura Amira “Análisis de la gestión del turismo de eventos en Barcelona: el caso de las bodas”. • Carreño Sementé, Cristina “Evolució dels festivals de música alternativa a Espanya (1989-2011)”. • Trullàs Vila, Elena “Anàlisi del impacte de l’esdeveniment del gran premi d’Espanya de Fòrmula 1 a Montmeló”.

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

PGE

PECO

MGPDT

MADGH

MMPT

MGOE

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

MBA

43


La formació continuada

Els Cursos d’Especialització Els Cursos d’Especialització estan dissenyats per oferir una formació especialitzada i específica en activitats turístiques, de restauració i direcció hotelera en un format intensiu. Actualment, s’ofereixen d’una manera sistemàtica els dos cursos organitzats amb Torres S.A: Introducció al món del vi i del tast i Perfeccionament al tast. Igualment, s’ofereixen cursos “in company”, dissenyats a mida de les necessitats de l’empresa i que han versat principalment sobre la “manipulació d’aliments”. També hi ha una oferta d’altres cursos de formació orientats a aprofundir en determinats temes o tècniques com són: cocteleria, cuina afrodisíaca, els quals són desenvolupats segons demandes específiques de col·lectius, com entitats, empreses, agrupacions o associacions del sector.

Cursos d’estiu

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

44


Màster on-line “Direcció i Gestió Turística” de la IUP amb la col·laboració de l’EUTDH El Màster on-line de l’Institut Universitari de Postgrau (IUP) de “Direcció i Gestió Turística”, es va posar en marxa el curs 2004-2005, ampliant l’oferta formativa existent fins el moment de l’Institut i en el qual ha col·laborat de forma decisiva l’EUTDH. Des d’aleshores s’han fet ja 7 edicions amb dues convocatòries a l’any: març i octubre. Es composa de 14 mòduls (Estructura del mercat turístic, Planificació i gestió de destinacions turístiques, Direcció estratègica de l’empresa turística, Màrqueting i investigació de mercats, Direcció dels RRHH en les empreses turístiques, Noves tecnologies i turisme, Gestió d’esdeveniments...); amb un total de 72 crèdits ECTS que s’han de cursar en setze mesos.

L’EUTDH ha participat, una edició més, en la celebració dels cursos que s’han ofert a la “Universitat d’Estiu” que la UAB organitza conjuntament amb altres facultats i escoles del Campus, amb la finalitat de facilitar nous coneixements especialitzats a la comunitat de la UAB, i que s’emmarquen en diferents disciplines acadèmiques. En l’edició 2011, l’EUTDH ha participat amb l’Institut de Ciències de l’Educació, en l’organització i docència dels cursos: - “Història del Vi. Cultura gastronòmica i anàlisis”, professors: Jaume Fàbregas i José Luis García, juliol 2011 - “Cuina i salut (Taller magistral)”, professors: Teresa Jané i Marc Grañó, juliol 2011 Aquests cursos han rebut un gran nombre d’assistents, i en especial, el relacionat amb la cuina sana i la bona alimentació que les seves places disponibles es van esgotar en pocs dies durant el període d’inscripció.

El nostre professorat ha participat en la redacció i revisió de materials especialment conceptualitzats i creats per a la docència virtual, realitza la impartició dels mòduls de “Gestió d’Esdeveniments” i de “Direcció i Gestió Hotelera” amb les mateixes condicions i rigor que ha caracteritzat la seva col·laboració. Aquest programa està avalat per la pròpia UAB (EUTDH), la Universitat d’Alacant i la Universitat de Carlos III de Madrid. També és reconegut per grans empreses del sector turístic. El màster acull professionals que aspiren a assumir noves responsabilitats, a emprenedors que volen fer realitat un projecte d’empresa, o a titulats universitaris desitjosos de desenvolupar la seva activitat professional en el camp del turisme. Com a fets a destacar, cal esmentar les senyes d’identitat de la formació de l’IUP, entre d’altres: el sistema d’ensenyament on-line innovador que ofereix aquesta institució, la seva tecnologia puntera, els serveis prestats als estudiants i la seva exigència acadèmica. El nombre d’alumnes matriculats en les diferents edicions ha estat de 337 alumnes fins al curs 2008-2009. Entre les institucions col·laboradores destaca Turijobs, ANESTUR y Associació Espanyola de Directors d’Hotels, i les empreses que recomanen el màster: Europcar, Institut de Turisme Responsable, Parcs reunits, Politours, Soltour i Tui Espanya.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

45


La valoració que els alumnes fan del Màster ha augmentat positivament des de la primera convocatòria realitzada en març 2004. L’última valoració va ser de 8,82 sobre 10. EUTDH consolida la formació per l’habilitació de guies de turisme de Catalunya

L’habilitació per ser Guia de Turisme de Catalunya es pot assolir presentant-se a les proves que anualment convoca el Departament de Turisme de la Generalitat per als Tècnics Superiors en Informació i Comercialització Turístiques, als Diplomats o Graus en Turisme i als Llicenciats de qualsevol titulació. Continguts acords amb el temari de les proves, proves simulades, professorat professional, grups adequats i classes personalitzades, campus virtual com a eina de comunicació i d’informació i la continua motivació de tot l’equip de coordinació i professorat cap als alumnes des del primer moment del curs són la garantía d’aquesta consolidació. A Catalunya la mitjana d’aprovats va arribar al 51% quan la mitjana d’aprovats de la formació d’EUTDH va superar el 92%. Al curs 2010-11, amb el mateix nombre d’alumnes de l’edició anterior, no va haver-hi convocatòria perquè la nova Direcció General de Turisme va decidir no convocar aquest any per “reflexionar sobre aquest procès”. Els alumnes del curs 2010-11 seran convocats durant el curs 2011-12 per realitzar una actualització de temaris i un repàs general del mateix i, conjuntament amb els alumnes de la propera edició, fer les proves simulades que ja són característiques d’aquesta preparació per les proves.

L’EUTDH de la UAB, consolida la formació especialitzada per la preparació de les proves d’habilitació de Guies de Turisme de Catalunya. Aquesta formació, impartida conjuntament amb la Fundació Prat i l’Escola Superior de Turisme de Barcelona, en la seva cinquena edició, ha rebut tot el reconeixement del sector, des de l’organisme avaluador fins les empreses contractants dels serveis de guies/informadors turístics al nostre país i els propis guies habilitats.

Alumnes matriculats al curs de preparació a les proves de guia de turisme de Catalunya 60

54

50

54

46

40

31 30

22 20

L’èxit d’aprovats dels alumnes que han confiat en l’EUTDH per la seva preparació per les proves, ha estat en les últimes edicions més remarcable degut a l’augment de persones matriculades i l’alt índex d’aprovats.

10

0 1a edició Curs 2006-2007

2a edició Curs 2007-2008

3a edició Curs 2008-2009

4a edició Curs 2009-2010

5a edició Curs 2010-2011

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

46


Èxit del curs de guia acompanyant de turisme nacional i internacional promogut per EUTDH La primera promoció de la nova oferta formativa d’EUTDH per a Guies acompanyants de turisme ha superat totes les expectatives. El més important ha estat veure a TOTS els alumnes al final del curs treballant professionalment com a guies acompanyants per a diferents majoristes del sector. El curs va començar al novembre amb alumnes de diferents nacionalitats: espanyols, italians, francesos i suissos. Seguint un estudiat programa i una innovadora metodologia, amb classes presencials i sessions tutoritzades on-line, a través del campus UAB, es va aconseguir un ritme trepidant d’aprenentatge i assimilació de conceptes. Van comptar amb activitats pràctiques de simulació de micròfon, de parlar davant de públic, d’interpretar de patrimoni al carrer, d’aprendre dinàmiques de grup i de disseny de viatges combinats.

Una vegada finalitzat el curs i coneixent les característiques personals i professionals de cada alumne, la coordinació del curs, amb la col·laboració inestimable d’en Xavier Serret de Mediterranean Incoming Services de Barcelona, va buscar l’oportunitat per a cada un dels alumnes en diferents majoristes del sector. Mesos desprès TOTS continuen treballant com a guies, amb viatges tant per territori nacional com per la resta d’Europa. Al novembre de 2011 començarà la segona promoció d’aquest curs i esperem que almenys tingui la mateixa repercussió final, tant en els alumnes com en el sector que ha guanyat nous guies preparats, motivats i il·lusionats. Tota la informació en el web: http://masters.uab.es/gat

El motivat i il·lusionat, davant del repte, equip de professors; va saber transmetre al grup d’alumnes tots els seus coneixements en cada especialitat treballada: Comunicació, Psicologia, Geografia, Recursos turístics, Estils arquitectònics,...fins i tot als conceptes bàsics dels primers auxilis. Com a cloenda del curs, i dins de la programació del mateix, els professors van plantejar als alumnes el més difícil: quatre dies de circuit on havien de demostrar que estaven preparats per a ser guies acompanyants. El circuit es va celebrar per la Costa Blava francesa visitant els racons més emblemàtics, la Provença, Cannes, Niça, Mònaco i Montecarlo. Els alumnes van realitzar totes les tasques d’un guia en un viatge, com són coordinar, explicar, solucionar imprevistos, assessorar i dinamitzar.

Orla de la promoció 2010-11

Els alumnes van poder apreciar l’evolució que durant els mesos de formació havien adquirit i es van demostrar a ells mateixos que estaven preparats per enfrontar-se amb la professió.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

47


Intercanvis internacionals

L’EUTDH sempre ha tingut com un dels seus objectius mantenir les màximes relacions amb altres països, siguin de l’òrbita europea o d’altres continents. En aquest sentit des de l’Àrea de Relacions Internacionals s’ha intentat, al llarg d’aquests anys de la Diplomatura de Turisme i el Graduat en Direcció Hotelera establir el màxim de contactes i intercanvis possibles amb Universitats d’altres països. El programa marc d’intercanvi universitari en la Unió Europea és el Programa Sòcrates – Erasmus i amb la resta del món participem en el Programa de Mobilitat de la UAB. Des del curs 1998-99, en què s’inicià el programa Sòcrates – Erasmus a la nostra Escola, l’evolució ha estat d’un progressiu increment en el nombre d’intercanvis signats i el nombre d’alumnes que hem enviat i rebut:

Intercanvis amb Universitats 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 Curs Curs Curs Curs Curs Curs 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010

Nombre d’alumnes enviats i rebuts 70

58

60

53

Curs

Intercanvis signats

Països

Alumnes Rebuts

Alumnes Enviats

1998-99

2

2

0

4

1999-00

7

4

5

6

30

2000-01

6

6

7

8

20

2001-02

11

7

10

13

10

2002-03

16

9

20

21

2003-04

17

10

17

21

2004-05

19

10

29

19

2005-06

22

11

26

23

2006-07

23

11

28

28

2007-08

26

12

22

28

2008-09

29

14

48

38

2009-10

34

15

58

29

2010-11

38

16

53

22

48

50

38

40

29 21 20 21 13 4

6 5

8 7

23 17

26

19

29

28 28 28 22

22

10

0 Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 1998-1999 2001-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 Curs Curs Curs Curs Curs Curs 2000-2001 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010

Alumnes enviats

Alumnes rebuts

Durant el curs 2010-2011: Existeixen intercanvis amb 38 institucions ubicades a 16 països. Alemanya: Fachhochschule Deggendorf (2010) Àustria: International Management Center de Krems (1999) Management Center Innsbruck (2003) FH Salzburg Fachhochschulgesellschaft (2006) Bèlgica: Haute École Charlemagne de Lieja (2000) Hogeschool West-Vlaanderen de Kortrij (2009) Erasmushogeschool Brussel (2010) Dinamarca: Ordjyllands Erhvervsakademi d’Alborg (2009) Ceus School of Business de Nykobing-Faster (2009)

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

48


Finlàndia: Jyvaskyla University of Applied Sciences de Jyväskylä (2002) Central Ostrobotnia University of Applied Sciences de Kokkola (2002) Vaasa University of Applied Sciences de Vaasa (2009) França: Université de Cergy – Pontoise (2002) Université de Pau et des Pays de l’Adour (1999) ESC Troyes (2008) Université de Marne- La Vallée (2010) Hongria: Szolnok University (2008) Irlanda: Galway – Mayo Institute of Technology de Galway (2002) Griffith College Dublin (2005) Islàndia: Háskóli Íslands (1999) Itàlia: Universitat Ca’Foscari de Venècia (2003) IULM de Milà (2004) Universitá Milano Bicocca (2005) Università di Pisa – Campus Lucca (2006) Lituània: Tarptautine Teises ir verslo Aukstoji Mokykla (2010) Malta: Institute of Tourism Studies (2008) Països Baixos: University of Stenden (2000) University of Saxion (2006) Hogeschool Zuyd (2010) Polònia: University of Poznan-Adama Mickiewiza (2007) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego (2010) Portugal: Universidade do Algarve a el Faro (1999) Universidade do Aveiro (1998) Universidade de Coimbra (1998) Instituto Politecnico de Leiria (2008) Universidade Lusiada (2006) Instituto Politecnico da Guarda (2009) Regne Unit: University of Bournemouth, School of Services Industries (1999)

Hongria: Szolnok University (2008) Irlanda: Galway – Mayo Institute of Technology de Galway (2002) Griffith College Dublin (2005) Islàndia: Háskóli Íslands (1999) Itàlia: Universitat Ca’Foscari de Venècia (2003) IULM de Milà (2004) Universitá Milano Bicocca (2005) Università di Pisa – Campus Lucca (2006) Malta: Institute of Tourism Studies (2008) Països Baixos: University of Stenden (2000) University of Saxion (2006) Polònia: University of Poznan-Adama Mickiewiza (2007) Portugal: Universidade do Algarve a el Faro (1999) Universidade do Aveiro (1998) Universidade de Coimbra (1998) Instituto Politecnico de Leiria (2008) Universidade Lusiada (2006) Instituto Politecnico da Guarda (2009) Regne Unit: University of Bournemouth, School of Services Industries (1999)

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

49


Irlanda Islàndia

Portugal França

Regne Unit Holanda Països Baixos Dinamarca Alemanya Alemanya Àustria Polònia Lituania Finlàndia

Bulgària Hongria Malta Itàlia Bèlgica

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

50


Alumnes que van participar en el programa Erasmus del curs 2010-11:

Griffith College Dublin Marta Molano Gomez (1r semestre) Ricardo Gonzalez Marín (1r semestre)

Alumnes de l’EUTDH que van anar a l’estranger: Àustria: IMC Krems Sara Vas Padilla (1r semestre) FH Salzburg Ana Belén Lopez Corral (1r semestre) Tamara Martos Marabel (2n semestre) Iris Nebot Kuch (1r semestre) Ana Rubio Lopez (1r semestre) Dinamarca: Ordjyllands Erhvervsakademi Alborg Esther Riba Fernández (1r semestre) Laura Sanchez Garcia (1r semestre) Països Baixos: University of Saxion Berta Santaeugenia Oriol (1r semestre) University of Stenden Adriana Amillano Pujala (1r semestre) Martí Garcia Salarich (1r semetre) Victor Luesma Vila (1r semestre) Alfred Perez Calmet (1r semestre) Rogelio Rocha Morales(1r semestre) Finlàndia: Jyväskylä Univerity of Applied Sciences Núria Ollé Martínez (1r semestre) Andrea Gil Rodriguez (Anual) Joana Pinyol Vilardell (Anual) Vaasa University of Applied Sciences Josep Bautista Campanales (1r semestre) Central Ostrobotnia University of Applied Sciences Isaac Diaz Carpio (1r semestre)

Alumnes de l’estranger que van cursar estudis a l’EUTDH: Alemanya: Deggendorf Johannes Strohmaier (2n semestre) Àustria: FH Salzburg Eva Ximena Lopez Canchola (2n semestre) Nina Simone Martin (2n semestre) Elisabeth Ramsauer(2n semestre) Denise Müller (2n semestre) Christina Zauner (2n semestre) IMC Krems Emma Lee Baker (1r semestre) Victoriya Kostova (1r semestre)

França: ESC Troyes Cristina Pérez Faulkner (1r semestre)

Dinamarca: Ordjyllands Erhvervsakademi d’Alborg Bianka Herold (1r semestre) Finlàndia: Central Ostrobotnia University of Applied Sciences Pankaj Sharma (1r semestre) Vaasa University of Applied Sciences Aino Virtanen (1r semestre) França: Université de Cergy – Pontoise Melanie Carvalho (1r semestre) Jesline Rasanayagam (1r semestre) Marianne Vary(1r semestre) Amanda Zerbib (1r semestre) Université de Pau et des Pays de l’Adour Uhaina Azpeitia (Anual) Julie Lassalle (Anual)

Irlanda: Galway-Mayo Institute of Technology Gemma Torà Vallès (1r semestre)

Hongria: Szolnok University Fanni Arvai (1r semestre)

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

51


Peter Elek (Anual) Bernadette Herczeg (1r semestre) Laura Lajko (1r semestre) Islàndia: Háskóli Íslands Anna Jonsdottir (1r semestre) Itàlia: Ca’ Foscari Venezia Federica Griffoni (2n semestre) Universitá de Pisa –Lucca Elena Marsili (1r semestre) Sofia Tomasi (1r semestre) Chiara Murdoch (2n semestre) IUL Milano Stefano Bifulco (Anual) Sara Manzoni (1r semestre) Milano Bicocca Alessio Pagani (Anual) Sebastiano Soldà (Anual) Països Baixos: University of Stenden Ruth Klose (2n semestre) Stefan Basilev (2n semestre) Pablo Alejandro Franco (2n semestre) Sanne Hoen (2n semestre) Tinna Seifert (2n semestre) University of Saxion University Laura Karthal (1r semestre) Isabel Kasprowiak (1r semestre) Sandra Nolte (1r semestre) Snadra Reimann (1r semestre) Polònia: Poznan – Adama Mickiewicza Agnieska Gabriel (1r semestre) Magdalena Kulpa (1r semestre) Portugal: Universidade de Algarve Joao Louro (1r semestre) Filipe Barros (1r semestre) Universidade de Aveiro Helena Silva (2n semestre)

Sara Valadares (2n semestre) Diana Oliveira (2n semestre) Universidade de Coimbra Luis Costa (2n semestre) Diana Rodrigues (2n semestre) Universidade Lusiada Francisco Catalao (1r semestre) Ana Rita Marques (1r semestre) Instituto Politecnico da Guarda Mariana Costa (2n semestre) Instituto Politecnico de Leiria Marta Branco (1r semestre) Vania Silva (1r Semestre)

L’EUTDH també participa del Programa Propi de la UAB i té els següents convenis signats: Argentina: Universidad e Belgrano (2010) Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico (2005) Brasil: Minas – Gerais (2006) Mèxic: Tecnológico de Monterrey (2006) En el marc d’aquest conveni l’any passat es van rebre cinc estudiants: Adrián Rivadeneira i Paula de Felice de Puerto Rico el segon semestre i Verónica Preciado (Mèxic) que va estar tot l’any a la UAB. El darrer programa d’intercanvi en què participa l’EUTDH és el programa SICUE-SENECA, d’intercanvi entre Universitats espanyoles. El Centre té signats quatre intercanvis amb les següents Universitats: • Universitat de València • Universidad de Granada • Universidad de Zaragoza • Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

52


En el marc d’aquest programa l’EUTDH va enviar l’Aida Francès, la Marta Arnal i la Marta Zanichelli a la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Study Abroad

La UAB ofereix el programa Study Abroad per a que estudiants de Universitats, amb les que no es té signat conveni d’intercanvi, puguin fer una estada d’un semestre o un any a la nostra Universitat. Aquest any l’Escola ha rebut 1 estudiant que han gaudit d’aquesta oportunitat: Leonardo Garcia (Mèxic)

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

53


Mapa de les Universitats d’Intercanvis Internacionals

1 2 4 3 56

29 3034 3233 31

8 9

7 12 13 19 11 10 14 15 202122 23 171816 2425 27 26 28

1. Islàndia. Háskóli Islands University. Reikjavik. www.hi.is 2. Finlàndia. Central Ostrobothnia Polytechnic. Kokkola. www.cop.fi 3. Finlàndia. Jyvaskylä Politechnic. Jyväskulä. www.jypoly.fi 4. Finlàndia. Vaasa University of Applied Sciences de Vaasa. www.puv.fi 5. Irlanda. Galway-Mayo Institute of Technologies. Galway. www.gmit.ie 6. Irlanda. Griffith College Dublin. www.gcd.ie 7. Regne Unit. School of Service Industrie. Bournemouth. www.bournemouth.ac.uk 8. Dinamarca. Ordjyllands Erhvervsakademi d’Alborg 9. Dinamarca. Ceus School of Business de Nykobing-Faster 10. Bèlgica. Haute École Charlemagne. Liège. www.lesrivageois.be 11. Bélgica. Hogeschool West-Vlaanderen de Kortrij 12. Països Baixos. University of Stenden. www.stenden.com 13. Països Baixos. University of Saxion. www.saxion.edu 14. França. Université de Cergy-Pontoise. Cergy. www.u-cergy.fr 15. França. Université de Pau & des Pays de l’Adour. Pau. www.univ-pau.fr 16. França. Université de Toulon et du Var. www.univ-tln.fr 17. França. Université de Marne-La Vallée. www.univ-mlv.fr 18. França. ESC Troyes. www.groupe-esc-troyes.com 19. Polònia. University of Poznan-Adama Mickiewiza. http://amu.edu.pl 20. Àustria. Internacional Management Centre. Krems. www.imc-krems.ac.at 21. Àustria. Management Center Innsbruck. Innsbruck. www.mci.edu

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

54


22. Austria. FH Salzburg Fachhochschulgesellschaft. www.fh-salzburg.ac.at 23. Hongria. Szolnok University. http://international.szolf.hu 24. Itàlia. Universitat Ca’ Foscari. Venècia. www.unive.it 25. Itàlia. Università degli Studi di Milano-Bicocca. Milan. www.unimib.it 26. Itàlia. Istituto Universitario di Lingue Moderne. Milan. www.iulm.it 27. Italia. Università di Pisa – Campus Lucca. www.unipi.it 28. Malta. Institue of Tourism Studies. www.its.edu.mt 29. Portugal. Universidade do Aveiro. Aveiro. www.ua.pt 30. Portugal. Escola Superior de Educaçao. Coimbra. www.uc.pt 31. Portugal. Escola Superior de Gestao, Hotelaria e Turismo. Universidade do Algarve. El Faro. www.ualg.pt/esght 32. Portugal. Instituto Politecnico de Leiria. www.ipleiria.pt 33. Portugal. Universidade Lusiada. www.ulusiada.pt 34. Portual. Instituo Poltecnico da Guarda. www.ipg.pt

Visites d’Universitats Internacionals

Vam rebre la visita de representants de les Universitats següents: • Université de Cergy-Pontoise • Université de Marne-La Vallée (França) • University of California-Riverside (USA) • University of Saxion (Holanda) • Vidzeme University of Applied Sciences (Letònia) Es va realitzar un viatge de relacions internacionals a Shangai per tractar amb les Universitats de Xianda i el Shangai Institute of Tourism possibles vies d’acord i col·laboracions. Cursos en anglès

Amb la voluntat d’ampliar la internacionalització del nostre centre i en el marc de millora contínua que caracteritza l’EUTDH, aquest any s’han ofert els següents cursos impartits en anglès: • Parcs temàtics i oci. • Planificació Estratègica • Organització de Congressos i Convencions • Direcció Comercial • Marketing estratègic • Gestió d’Oficines de Turisme

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

55


El Programa Professional

El Programa Professional és un dispositiu acadèmic singular de l’EUTDH al servei dels nostres alumnes que té com a objectius fonamentals l’orientació i la inserció de l’alumne en el mercat laboral a partir d’una concepció de les pràctiques com una àrea d’aprenentatge de la realitat i d’aplicació, de forma interdisciplinar, dels coneixements assolits a les aules. Amb aquests criteris pedagògics, els alumnes, tant els del Grau de Turisme, els de la Diplomatura de Turisme com els del Graduat en Direcció Hotelera, s’integren des del primer moment en el Programa Professional, la qual cosa permet realitzar un seguiment personalitzat que afavoreix la consolidació del seu perfil professional integrat, tant pel que fa referència a les seves actituds com a les seves aptituds. L’alumne segueix un programa planificat de pràctiques que contempla una rotació pels diferents àmbits empresarials i del sector. Des del Programa Professional, amb aquesta formació pràctica interdisciplinar i l’esmentat seguiment personalitzat de l’alumne, es facilita la seva incorporació al mercat laboral que es vehicula a través de la Borsa de Treball. El Programa Professional també dóna els mateixos serveis a la resta d’estudiants de Formació Continua.

Data de consulta: 28-02-2012

La Borsa de Treball La Borsa de Treball de l’Escola neix amb la filosofia de ser un servei complementari més per tal de poder ajudar als nostres alumnes a incorporar-se al món laboral, una vegada han acabat els seus estudis o bé durant els mateixos, si ho poden compaginar. A l’actualitat, la Borsa manté relacions amb 817 empreses repartides entre tots els sectors que tenen a veure amb l’àmbit del Turisme i l’Hoteleria, això ja ha generat gairebé 1789 ofertes de treball i ha reunit un total de 1652 usuaris. D’altra part, cada any es fan noves accions: enviament d’e-mails, visites a empreses, contactes telefònics, presentacions... per tal d’oferir la nostra Borsa, tant a noves empreses com a nous sectors, amb la idea d’ampliar les possibilitats de noves ofertes de treball.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

56


Destinacions dels alumnes en pràctiques

Evolució del total d’hores per curs acadèmic del Pràcticum I i Pràcticum II

Grau de Turisme 20000

Pràctiques Obligatòries

18000

10000 8000

63 alumnes

74 alumnes

63 alumnes

71 alumnes

44 alumnes

54 alumnes

2000

42 alumnes

4000

Congresos i Convencions 7%

71 alumnes

6000

82 alumnes

Convaliden 15%

12000

80 alumnes

Agència de viatges 28%

76 alumnes

Altres 12%

14000

75 alumnes

2010/2011

Total hores per curs acadèmic

16000

0 Curs 2005-2006

Hotels 38%

Curs 2006-2007

Pràcticum I

Curs 2007-2008

Curs 2008-2009

Curs 2009-2010

Curs 2010-2011

Pràcticum II

2009/2010 Altres 11% Agència de viatges 32% Convaliden 9%

Valoració de les Pràctiques de la Diplomatura de Turisme / Grau de Turisme

Congressos i Convencions 9% Consultoria 0%

4,3

4,20

4,20 4,2

Hotels 39% 4,1

4

4

4

3,96

3,93

4

3,95

4 3,94

Pràctiques Optatives 3,80

3,9

2010/2011

3,80

3,8

Agències de Viatges 17% 3,7

Altres 22%

Curs 2005-2006

Curs 2006-2007

Pràcticum I Congresos i Convencions 11%

Curs 2007-2008

Curs 2008-2009

Curs 2009-2010

Curs 2010-2011

Pràcticum II

Puntuació màxima 5 Hotels 39%

Consultoria 11%

2009/2010 Agències de Viatges 26%

Altres 20%

Entitats Públiques 7%

Congressos i Convencions 13% Hotels 27% Consultoria 7%

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

57


Graduat en Direcció Hotelera

Evolució del total d’hores per curs acadèmic del Pràcticum I i Pràcticum II

Pràctiques Obligatòries

20000

2010/2011

18000 16000

10000 8000

44 alumnes

30 alumnes

48 alumnes

49 alumnes

38 alumnes

47 alumnes

2000

47 alumnes

Recepció 34%

44 alumnes

6000 4000

45 alumnes

Convencions 25%

55 alumnes

Sala 4% Cuina 3% Reserves 3% Catering 3%

14000 12000

44 alumnes

General 4%

60 alumnes

Comercial 11%

Total hores per curs acadèmic

Convalidats 13%

0

2009/2010

Curs 2005-2006

Pisos 4% F&B 2% Cuina 3%

Curs 2006-2007

Pràcticum I

Curs 2007-2008

Curs 2008-2009

Curs 2009-2010

Curs 2010-2011

Pràcticum II

Pràcticum I són més de 220 hores Pràcticum II són més de 220 hores

Convencions 15% Recepció 45%

Compres 1% Comercial 12% Catering 2% Reserves 4% Convalidats 6%

Evolució del total d’hores per curs acadèmic de les Pràctiques Residents

General 3% Sala 3%

Pràctiques Optatives

20000 18000 16000

8000

40 alumnes 44 alumnes

48 alumnes 50 alumnes

2000

200

67 alumnes 59 alumnes

4000

61 alumnes 61 alumnes

6000

55 alumnes 67 alumnes

300

10000

53 alumnes 63 alumnes

400

12000

64 alumnes 52 alumnes

500

14000

57 alumnes 49 alumnes

574

61 alumnes 58 alumnes

600

721

687

700

753 Total hores per curs acadèmic

800

0

100

Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

0 2007-2008

2008-2009

2009-2010

Hotel Escola Campus 25

22

2010-2011

Primer curs

Segon curs

Alumne de Primer Curs: 120 hores de pràctiques a Cuina i 120 hores a Sala Alumne de Segon Curs: 90 hores de pràctiques a Allotjament, 90 hores a Cuina i 90 hores a Sala

20

15

10

5

0

Pràctiques RCDE

2010-2011

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

58


Valoració de les pràctiques obligatòries del Graduat en Direcció Hotelera 4,7 4,6

4,58

4,55

Total hores per curs acadèmic

4,5 4,4

4,30 4,3

4,21

4,20

4,15

4,2

4,10

4,10

4,1

4

4

4,0 3,9 3,8 3,7 Curs 2006-2007

Curs 2007-2008

Pràcticum I

Curs 2008-2009

Curs 2009-2010

Curs 2010-2011

Pràcticum II

Puntuació màxima 5

Pràctiques en Empreses i Institucions de Formació Contínua Curs 2010-2011

MBA en Gestió Hotelera Curs 2010-2011

Master i Postgrau en Gestió i Organització d’Esdeveniments-Turisme de Negocis

Convenis: 47 Hores de pràctiques: 16450 Empreses: 34 • Teatre- Auditori Sant Cugat • Days-Off Events -Grup Otac • MCI Spain Events Services S. A. • Centre de Fires i Congressos Sabadell, SL • Logística de Eventos SL • Applee Tree Communications • World Trade Center • Ammistia Internacional Catalunya • She Iberian Tours, S. A. • Gestió i Serveis Trade Center S. A. • Fira Internacional de Barcelona • BCN Events Planners • Primavera Sound • Hosmark Azafatas • Hotel Princesa Sofia • Agència de Promoció i Congressos de la UAB • TUI España

• M y N Asociados • BCF Consultors • Iberochina Travel SL • Wow Caufape Bordera • BCM Group • Grupo Eventoplus • Panta Rei SCP • Plan Events Sabadell • Interprofit • Fira Manresa • Day-Off Events • Marbet Eventos • Tianhe Chi-Spa Tours • Soltravel Hispano • Seven Marketing on Sport&Leisure, S.L. • Value Retail Management La Roca, S.L. • Primavera Sound, SL

Convenis: 14 Hores de pràctiques: 4900 Empreses: 12 • Sol Melia, S. A. • Online central Reservations Ltd. • Grup H10 Hotels • Hotel Catalonia Atenas • Hotel Melia Golf Vichy Catalan • Bienes y Derechos Reales SL • El Mirador del Duque SL • Barceló Gestión Hotelera SL • Hotel Casa Camper • Gran Hotel La Florida • W Hotels • Hoteles Catalonia

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

59


Stages Internacionals Curs 2010-2011

Diplomatura de Turisme Estats Units 1 Regne Unit 1

Graduat en Direcció Hotelera Estats Units 3 Regne Unit 3 Canada 2

Diplomat Turisme / Graduat en Direcció Hotelera Estats Units 1

Grau de Turisme Regne Unit 1 República Dominicana 1

MBA Gestió Hotelera Regne Unit 1

Estats Units Canadà

Regne Unit

Itàlia República Dominicana

Pot consultar-se la relació d'empreses i institucions col·laboradores amb el Programa Professional al lloc web de l'EUTDH www.eutdh.cat

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

60


XIVè Workshop i Xè Simposi de l’EUTDH

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) de la UAB va celebrar el 9 i 10 de març a l’Hotel Campus la catorzena edició del Workshop, la trobada anual que té com a objectiu establir contactes entre el sector i la universitat, i que facilita la inserció laboral d’un 80% del seus estudiants, en la que varen participar 30 empreses, com ara cadenes hoteleres, agències de viatges i consultories, entre d’altres, i prop de 200 alumnes. Dins de les activitats del Workshop també va tenir lloc el Xè Simposi, un espai anual de debat i reflexió amb participació del món professional turístic i hoteler. La crisi econòmica internacional, que ha repercutit negativament en el sector turístic espanyol, va centrar les ponències, presentades per representants d’institucions i empreses com l’Agència Catalana de Turisme, les Diputacions de Tarragona i Girona i els establiments hotelers Termes Montbrió i Silken Platja D’Aro. A la trobada, que duia com a títol “La indústria hotelera en el segle XXI: competitivitat en temps d’expansió i crisi”, hi varen assistir 125 estudiants.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

61


El Centre Internacional d’Estudis i Recerca del Turisme (CInERT)

Centre d’iniciatives emprenedores universitàries

El Centre Internacional d’Estudis i Recerca del Turisme (CInERT) es va crear l’any 1998 fruit de la col·laboració de l’EUTDH, els diferents departaments de la UAB i diverses empreses i institucions del sector. Dos anys després, es va crear l’Àrea de Recerca i Consultoria (ARC), per a l’aplicació de les recerques desenvolupades pel CInERT. Es tracta, per tant, d’un espai comú de debat i recerca que neix amb la finalitat fonamental de potenciar les sinèrgies que sorgeixen de les relacions entre les diferents entitats que l’integren i que tenen uns objectius comuns: contribuir a la millora de la recerca i del coneixement del sector turístic.

El Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries (CIEU) de l’EUTDH, que forma part de la xarxa INICIA per a la creació d’empreses, neix amb l’ànim de fomentar l’esperit emprenedor i la innovació entre els membres de la comunitat universitària de la UAB en general, i en particular de l’EUTDH.

El CInERT desenvolupa aquestes tasques de recerca en els diferents àmbits d’una activitat interdisciplinària com és el turisme. D’aquesta forma, s’incorpora a la tradició investigadora de la UAB. Projectes realitzats el curs 2010-11 • Índex UAB d’Activitat Turística 2011, dirigit pel professor Juan Antonio Duro. • Conjuntura i previsions per a Catalunya. Investigadors: David Rodríguez Francesc J. Uroz Albert Vancells • Turisme de creuers a Barcelona. Investigadors: Gemma Cànovas Lluís Garay

La finalitat principal del CIEU és donar el suport necessari a aquells emprenedors i emprenedores de l’àmbit universitari i especialment de l’EUTDH que vulguin iniciar-se en el món de l’emprenedoria, ja sigui a partir de la creació d’una empresa turística o hotelera o a través de la millora/potenciació de les seves actituds emprenedores. Alhora, el CIEU analitzarà i mesurarà l’activitat emprenedora sorgida des de la universitat a partir d’un Observatori. Específicament, les accions que es duen a terme des del CIEU es centren en donar informació, assessorament i formació a aquelles persones que vulguin dur a terme una iniciativa empresarial de la comunitat EUTDH, així com oferir activitats i cursos relacionats amb la millora de les competències d’emprenedoria i innovació. El CIEU compta amb un equip de quatre persones expertes en emprenedoria, a més de varis col·laboradors. Equip tècnic: Claudia Álvarez, Elisabeth Ferri, Maria Noguera i Núria Toledano Comité cientìfic: Maria Noguera, Francesc Uroz i David Urbano Direcció tècnica: David Urbano Entre les activitats que el CIEU ha desenvolupat durant el curs 2010-2011 per tal de fomentar l’emprenedoria i la innovació destaquen les següents: - Assessorament a estudiants en la realització del pla d’empresa. - Seguiment en la creació d’empreses. - Assistència i participació en les jornades de la xarxa INICIA de la Generalitat de Catalunya.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

62


- Seminaris de formació en el pla d’empresa, específicament en el pla econòmic-financer i investigació de mercat. - Sessions de sensibilització i de foment de l’activitat emprenedora entre els estudiants universitaris de la UAB i en altres organismes. - Premi CIEU-EUTDH 2010 a la millor idea emprenedora. - Segons resultats de l’observatori per tal de mesurar l’activitat emprenedora sorgida des de la universitat.

Equips guanyadors: Categoria EUTDH - “Portal d’Internet de Rutes Personalitzades”. Marina Camañes Rosell. - “Restaurant Nexes – Espai Comú ”. Marina Muñoz Aguilar. Categoria UAB - “Turn on the light ”. Jordi Frías Cacho i Cristina Navarro Barbagelata. Equips finalistes: Categoria EUTDH - “Esports Sense Límits”. Silvia Pradales Costi. - “Zero-Zero”. Andrea Andrés Fantoba. Categoria UAB - “Amulet”. Martí Ferran Vives. - “Aquam Decoracions”. Marta López Vicens, Patricia Miralles García, David Olmo Pérez i Ignasi Sabé Olivé.

Premi CIEU –EUTDH 2010 a la idea més emprenedora El 14 de desembre de 2010 va tenir lloc l’acte de lliurament dels premis als guanyadors del “II Premi CIEU-EUTDH 2010 a la idea més emprenedora”. Aquest premi es va adreçar a tots els estudiants universitaris de l’EUTDH i de la UAB que tinguessin una idea emprenedora i que la desenvolupessin mitjançant una pla d’empresa. A la convocatòria es van presentar un total de 16 idees de participants de l’EUTDH i 32 idees de participants de la resta de la UAB.

El Premi consistia en 450 Euros pels equips guanyadors i 225 euros per les persones guanyadores; certificats pels guanyadors i finalistes. El jurat que va decidir la concessió dels premis estava format per Elisabeth Ferri (CIEU-EUTDH), Maria Noguera (EUTDH), David Urbano (CIEU-EUTDH) i Francesc Uroz (EUTDH).

Els premis van ser lliurats pel Sr. Ivan Caballero (empresa Muuby), Sr. Francesc Uroz (director de l’EUTDH) i el Sr. David Urbano (director del CIEU). En Ivan Caballero, com a fundador de l’empresa Muuby, va ser l’encarregat de pronunciar la conferència del Premi. Amb aquesta convocatòria s’ha volgut animar als estudiants a presentar idees de negoci i projectes empresarials amb la finalitat de fomentar l’esperit emprenedor i la innovació a membres de la comunitat universitària en general i en particular de l’EUTDH de la UAB.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

63


Índex UAB d’Activitat Turística 2011

L’EUTDH publica anualment l’Índex UAB d’Activitat Turística, estudi que s’ha convertit en un dels principals instruments d’anàlisi de la conjuntura turística a Catalunya. Fins al moment, l’Índex ha viscut deu edicions (als anys 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011), amb una constant millora en el seu contingut. L’Índex ha esdevingut un element significatiu de debat sobre les perspectives del sector turístic entre tots els agents, com així demostra el seu impacte clarament creixent i la naturalesa d’aquest. L’Índex UAB d’Activitat Turística 2011 preveu que el sector continuï recuperant-se durant el 2011 amb un augment del 1,9% de l’activitat turística a Catalunya. Aquestes dades confirmen que el sector turístic representa un important “coixí” per a l’economia catalana que enguany veu reforçat el seu paper. Pel que fa al conjunt d’Espanya, s’espera l’arribada de 54,8 milions de turistes estrangers, és a dir, gairebé 2,2 milions més que l’any anterior. La despesa que realitzaran, de gairebé 50.000 milions d’euros, representa també una ajuda molt significativa per al conjunt de l’economia espanyola. L’Índex dedica també un apartat a analitzar la consolidació de la ciutat de Barcelona com una de les principals destinacions del turisme de creuers a nivell internacional. Catalunya: 600.000 turistes estrangers més L’activitat turística, sintetitzada a l’Índex UAB d’Activitat Turística, creixerà un 1,9%. Segons les previsions de la UAB, el nombre de turistes estrangers podria créixer un 4,2% i arribar als 14,8 milions, és a dir, 600.000 persones més que el 2010. Aquest augment es produiria gràcies sobretot a l’augment dels mercats francès (un 3,1% més de turistes que el 2010), alemany (4,5%), nòrdic (8,6%) i britànic (3,6%), així com al creixent pes dels mercats emergents que ja van presentar les xifres més encoratjadores durant el 2010 i que augmentaran enguany un 5%. D’altra banda, l’augment més pronunciat, d’un 9,1%, es registra entre els turistes suïssos, tot i que aquest increment té un impacte menor que el dels principals mercats emissors, abans esmentats.

Una altra dada que millora respecte al 2010 és el nombre de pernoctacions, que creixerà un 2,6% fins arribar als 107 milions. No es registrava un augment tan destacat des del 2006. El creixement de les pernoctacions es deu també als mercats emergents, als francesos i als alemanys. Val a dir, però, que la durada mitjana de les estades baixarà lleugerament dels 7,35 dies (2010) als 7,24 (2011). La despesa dels turistes estrangers a Catalunya se situarà, segons l’Índex, en 10.727 milions d’euros, xifra que representa un augment del 2% respecte al 2010. No obstant això, es preveu un descens de la despesa per turista del 2,1% (situant-se enguany en 725€) i una lleugera davallada de la despesa per turista i dia del 0,6% (100,1€). Les dades positives que preveu l’Índex d’enguany poden explicar-se, en part, per una reactivació dels mercats emissors consolidats, pel creixement dels mercats emergents i per la disminució del turisme a altres països competidors que s’han vist afectats per factors polítics, concretament Tunísia i Egipte. Així doncs, el creixement del turisme estranger a Catalunya podria veure’s parcialment afectat si els sectors turístics d’aquests països es recuperen -cal tenir en compte que es calcula que els turistes tenen una memòria d’aproximadament sis mesos. Per això, es recomana al sector continuar treballant en millorar els factors competitius i, en especial, en promocionar els productes i destinacions turístiques de Catalunya. Espanya: 4% més de turistes estrangers El sector turístic al conjunt d’Espanya també registrarà un creixement i representarà, com a Catalunya, una ajuda important per al rumb general de l’economia. El nombre de turistes estrangers se situarà en 54,8 milions, és a dir, 2,2 milions més que l’any 2010, que representen un augment del 4%. Aquesta xifra millora molt notablement l’1% de creixement registrat durant el 2010 però se situa encara per sota del rècord assolit l’any 2007, amb 58,7 milions de turistes estrangers. Com en el cas de Catalunya, l’augment està protagonitzat pel creixement tant dels mercats emergents com dels tradicionals, destacant

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

64


especialment l’increment de turistes italians (7,3%). L’augment dels turistes estrangers es farà notar especialment al sector hoteler: tot i que, en conjunt, es registrarà un 4,8% més de viatgers hotelers, cal destacar que els estrangers augmentaran un 9,7%, davant d’un 1% dels espanyols. Pel que fa al nombre de pernoctacions, el creixement global d’un 4,9% també es recolzarà molt més en els estrangers (8,3%) que en els espanyols (0,2%). La despesa dels turistes estrangers a Espanya se situarà en 49.945 milions d’euros, un 2,1% més que el 2010. No obstant, la despesa per turista caurà un 1,9%, situant-se en 911 euros.

Equip Humà

Direcció tècnica: Juan Antonio Duro Moreno Investigadors: Gemma Cànoves Valiente Lluis Garay Tamajón David Martínez Bestard David Rodríguez Borràs Francesc J. Uroz Felices Albert Vancells Farraró CInERT (Centre Internacional d’Estudis i Recerca del Turisme/UAB)

Turisme de creuers: Barcelona, un dels principals ports d’Europa L’auge del sector del turisme de creuers i la millora del posicionament de Barcelona en aquest mercat han contribuït a que augmenti espectacularment la demanda a la capital catalana durant les dues últimes dècades. Actualment, Barcelona és ja la quarta destinació europea més transitada per aquest tipus de turistes. La preparació dels jocs olímpics de 1992 va donar un primer impuls a l’adequació de les infraestructures portuàries al tràfic turístic, que s’ha consolidat durant els anys posteriors. Barcelona, a més, presenta grans avantatges com a destinació del turisme de creuers: està a escassa distància dels altres ports més importants del Mediterrani, gaudeix de grans recursos turístics, té una oferta hotelera àmplia i diversa i es percep com una destinació més segura que no pas altres del Mediterrani oriental. A més, durant les dues últimes dècades el sector ha viscut una important expansió a nivell mundial. Han augmentat els mercats europeu i nord-americà i, concretament, la Mediterrània ha crescut com a destinació regional. Això s’ha produït gràcies a que el turisme de creuers s’ha popularitzat, ha abandonat en bona mesura la seva imatge minoritària i elitista, s’ha beneficiat del creixement del mercat de la tercera edat i ha millorat la seva capacitat per atendre a segments com el turisme familiar.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

65


Repercussió als mitjans de comunicació Us mostrem el recull de premsa i d’informacions als mitjans de comunicació que s’han fet ressò dels resultats publicats en l’Índex UAB d’Activitat Turística 2011: HostelturTV (28.06.11): Entrevista a J.A. Duro sobre els resultats de l’Índex UAB d’Activitat Turística 2011.

La Vanguardia (29.06.11): “Catalunya aquest any rebrà 600.000 turistes més. El nombre de visitants estrangers creixerà un 4,2%. Regió 7 (29.06.11): “La UAB preveu un creixement de l’1,9 % del turisme a Catalunya per a aquest 2011”. Expansión (30.06.11): “El tejido económico, confiado a la suerte de las exportaciones”.

TV3, espai ‘Els Diners’ (28.06.11). Breu reportatge sobre les previsions del Índex UAB d’Activitat Turística 2011.

Federació de Radios Locals de Catalunya. Programa ‘La Caixa de Trons’ (30.06.11): Entrevista a J.A. Duro, director tècnic de l’Índex UAB d’Activitat Turística 2011.

ACN (29.06.11): “El turisme serà el motor de l’economia catalana al 2011”.

El País (ed. Catalunya, 07.07.11): “El turismo es la esperanza”.

Ara (29.06.11): “Catalunya rebrà més turistes però es gastaran menys diners. Els experts defensen que cal buscar models alternatius per captar turismo de més qualitat”.

La Razón (ed. Catalunya, 08.07.11): “El turismo da un respiro a la crisis”.

Diari de Girona (29.06.11): “La UAB preveu que el turisme torni a ser el motor de l’economia catalana al 2011. L’Índex d’Activitat Turística calcula que hi haurà 600.000 turistes més que l’any passat”. Diari de Tarragona (29.06.11): “El motor de la economía en 2011 será el turismo. Catalunya recibirá cerca de 15 millones de turistas extranjeros durante este año, aumentando un 4,2% los de 2010”. Diari de Terrassa (29.06.11): “La actividad turística crecerá este año un 2% en Catalunya”. El Periódico de Catalunya (29.06.11): “La despesa turística a Catalunya serà la més alta des del 2005. Un estudi de la UAB assenyala que l’activitat del sector creixerà l’1,9%”.

Cerdanyola al Dia (12.07.11): “Un estudi de la UAB prediu l’augment d’un 1,9% del turisme a Catalunya”. Diari de Sabadell (30.07.11): “L’activitat turística creixerà un 2% i impulsarà l’economia catalana. Segons l’Índex d’Activitat Turística anual”. L’Econòmic (30.07.11): Entrevista a Juan Antonio Duro: “Al sector turístic: no queixar-se i contribuir a la promoció exterior”. L’Autònoma (nº248, juliol-agost de 2011): “L’activitat turística augmentarà gairebé un 2%. L’Índex UAB preveu aquest increment durant el 2011” (pàg. 9). Expansión (ed. Catalunya, 22.08.11): “Barcelona roza el 90% de ocupación hotelera”.

Expansión (ed. Catalunya, 29.06.11): “Hacia una cifra récord de ingresos turísticos”. Expansión (ed. Catalunya, 29.06.11): “La aportación del turismo a la economía crecerá un 2 %”.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

66


Webs i Premsa Digital

Comunicatur.info (12.07.11): “L’augment de l’activitat turística a Catalunya no arribarà al 2%”.

Diariocritico.com (ed. Catalunya, 28.06.11): “El turisme serà un dels grans motors d’empenta de l’economia catalana al 2011, segons la UAB. La recomanació és incrementar els graus de competitivitat i promoció de Catalunya de cara a la recuperació de destins avui en hores baixes”. Full Turisme. Coneixement turístic, informació i estratègia. Butlletí de l’Observatori del Turisme de Catalunya. Direcció General de Turisme de GENCAT (28.06.11): “Índex UAB d’Activitat Turística”. Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i Barcelonès (28.06.11): “La actividad turística aumentará un 2% y dará impulso a la economía catalana durante el 2011.

CerdanyolaOberta.cat (14.07.11): “L’augment del turisme a Catalunya”. Butlletí de la ‘Fundació del Món Rural’ (24.08.11): “El turisme rural es recupera al 2011”. In-Catalonia.cat (31.08.11): “L’activitat turística augmentarà un 2% durant 2011”. Nexotur (07.09.11): “La actividad turística en España crecerá un 4% este año, y será un motor de la economía, según un estudio publicado por la UAB”.

Naciodigital.cat (28.06.11): “El turisme tornarà a empènyer l’economia catalana”. Reusdirecte.cat (28.06.11):”El turisme tornarà a ‘empènyer’ l’economia catalana durant el 2011”. UAB.cat (28.06.11): “L’activitat turística augmentarà un 2% durant el 2011”. Bloc de la Xarxa Independentista, xarxaindepe.org (29.06.11): “El turisme seguirà sent el motor de l’economia catalana el 2011”. Catalunyavanguardista.com (29.06.11): “600.000 turistes estrangers més”. Lloretonline.blogspot.com (29.06.11): “La UAB preveu que el turisme torni a ser el motor de l’economia catalana al 2011”. Butlletí ‘Apunts d’Empresa i Ocupació’. Gabinet Tècnic del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (01.07.11). ElSingularDigital.cat (03.07.11): “El turisme tornarà a empènyer l’economia catalana”.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

67


Activitats de l’Àrea de Consultoria (ARC)

Distingiu de Garantia de Qualitat Ambiental Durant aquest curs l’Àrea de Consultoria del centre ha realitzat la verificació dels criteris per a la renovació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) d’un establiment de turisme rural de la comarca de l’Anoia i la verificació dels mateixos criteris per a l’obtenció del DGQA en un establiment de turisme rural de la comarca de la Garrotxa. Recordem que l’EUTDH és “entitat col·laboradora” de la Generalitat de Catalunya i està habilitada per a la realització de verificacions del compliment dels requisits de les etiquetes ecològiques per al sector turístic a Catalunya.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

68


Notícies EUTDH als mitjans

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

69


Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

70


Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

71


Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

72


Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

73


Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

74


Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

75


Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

76


Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

77


Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

78


Altres activitats acadèmiques

Conferències impartides pel professorat Álvarez, C. i Urbano, D. “Cultural-cognitive dimension and entrepreneurial activity: a crosscountry study”. XIX Congreso Nacional de ACEDE, Granada, setembre 2010 Álvarez, C. i Urbano, D. “Diversidad cultural y emprendimiento”. VI International Workshop of Research Based on GEM Interculturality, Diversity and Entrepreneurship, Ceuta, Espanya, març 2011 Álvarez, C. y Urbano, D. “Factores socio-culturales y actividad emprendedora en España: una comparación regional”. XXV Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa, Valencia, Espanya, juny 2011 Ferri, E. i Urbano, D. “Institutions and social entrepreneurial activity”. Seventh Annual Conference on Social Entrepreneurs, New York, UAB, novembre 2010

Congreso Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management, Estambul, Turquia, juny 2011 Guerrero, M.; Urbano, D. i Toledano, N. “Entrepreneurial universities in Spain: an internal perspective”. XIX Congreso nacional de ACEDE, Granada, setembre 2010 Guerrero, M. i Urbano, D. “Socio-economic impacts of the Entreprenurial University”. Technology Transfer Society’s (T2S) Annual conference, Washington, USA, novembre 2010 Llorca. A. “La cura de l’ànima o el camí de la saviesa”. Ateneu Barcelonès, desembre 2010 Llorca, A. “Crisi educativa versus filosofia de l’educació?”. Institut Emmanuel Mounier de Catalunya, Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, març 2011

Ferri, E. i Urbano, D. “Institutions and Social Entrepreneurial Activity”. 7th New Institucionalism Workshop, Lyon, França, març 2011

Llorca, A. “Educar en la dignitat com exercici de l’esperança”. Curs sobre la Dignitat Humana, SAFOR, Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, març 2011

Flamarich, M. “Informe Estadístic – Turisme de Reunions a Espanya 2010”. Meeting Poing Convention Bureau, Asamblea Anual del Spain Convention Bureau, Forum MICE, Palau de Fires i Congressos de Màlaga, Màlaga, setembre 2011

Llorca, A. “Al voltant de l’obra de Franz Rosenzweig: La Revelació o el naixement sempre renovat de l’ànima”. Organitzat pel Grup de Filosofia Personalista de la Societat Catalana de Filosofia, Centre Borja de Sant Cugat del Vallès, abril 2011

Flamarich, M. “Sistema d’Indicadors Estadístics i de Gestió de la Llibreria a Espanya – 2010”. Feria Internacional del Libro – Liber 2011 (IFEMA), Madrid, octubre 2011

Massanés, J. “El sector i la formació turística ahir i avui”. Direcció Hotelera a la UAB: 15 anys d’història, EUTDH, UAB, març 2011

Garay, Ll. i Cànoves, G. “El papel del espacio rural en la historia del turismo. El caso de Cataluña”. IX Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Económica, Cardona, Sevilla, setembre 2011 Garay, Ll. i Cànoves, G. ”Rural Tourism in Spain, progress and setbacks from postfordism to fordism”.

Romagosa, F. “Tourism in Catalonia. Geographical overview and challenges for its sustainability”. University of Waterloo, Canadà, desembre 2010 Urbano, D. “El emprendimiento en la actualidad: logros y retos”. Conferencia Magistral en el I Simposio Internacional de Administración Estrategia y Competividad organizacional, Sonora, Mèxic, octubre 2010

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

79


Urbano, D.; Álvarez, C. i Amorós, J.E. “The GEM research: Achievements and Challenges”. Open Plenary Session presentada en el Fourth Global Entrepreneurship Monitor Research Conference, Londres, Reino Unido, setembre-octubre 2010 Urbano, D. i Toledano, N. “Enhancing entrepreneurial competences through narratives in the context of doctoral educaction”. 4th International Conference on Rethoric and Narratives in Management Research, Barcelona, març 2011 Publicacions Álvarez, C.; Urbano, D.; Coduras, A i Ruiz-Navarro, J. “Environmental conditions and entrepreneurial activity: a regional comparison in Spain”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18 (1), 120-140, 2011 Álvarez, C. i Urbano, D. “Una década de investigación basada en el GEM: logros y retos”. Academia – Revista Latinoamericana de Administración, 46, 16-37, 2011 Álvarez, C. i Urbano, D. “Institutions and Entrepreneurship in the Economic Crisis”. In Nelson, W.D. (Ed.) Advances in Business and Management, Volume 1, Nova Publishers, New York, 2011 (ISBN: 978-1-61761-998-4) Campillo, X. i López-Monné, R. “El llibre dels camins. Manual per esvair dubtes, desfer mites i reivindicar drets”. Arola Editors, 2010 Capelleras, J.L.; Greene, F.J.; Kantis, H. i Rabentino, R. “Venture creation speed and subseqüent growth: Evidence from South America”. Journal of Small Business Management, vol. 48, no. 3, pp. 302-324, 2010 Capelleras, J.L.; Contin, I. i Larraza, M. “Publicly funded pre-stard support for new firms: who demands it and how it affects their employment growth”. Environment and Planning C: Government and Policy vol. 29, no. 5, pp. 821-847, 2011

Capelleras, J.L. i Hoxha, D. “Start-up size and subsequent firm growth in Kosova: the role of entrepreneurial and institutional factors”. Post-Communist Economies, vol. 22, no. 3, pp. 411-426, 2010 Castrogiovanni, G.; Urbano, D. i Loras, J. “Linking corporate entrepreneurship and Human Resource management in SMEs”. International Journal of Manpower, 32 (1), 34-47, 2011 Cayón, M. i Bou, S. “Fishing in Troubled Waters: The Lull before the Storm”. Vol. 1, No. 1, 51-65, Eurasian Economic Review, Estambul, Turquía, Spring 2011 Garay, Ll. i Font, X. “Doing good to do well? Corporate Social Responsibility Reasons, Practices and Impacts in Small and Medium Accommodation Enterprises”. International Journal of Hospitality Management, article en premsa, Elsevier, 2011 Garay, Ll. i Cànoves, G. “Life Cycles, Stages and Tourism History”. Annals of Tourism Research, 38 (2), 651-671, Elsevier, 2011 Garay, Ll. i Cànoves, G. “Six decades of contemporary tourism development in Catalonia. An analysis from the perspective of destination life cycle and regulation theories”. Martins, M.M. y Calado, Á (Coords.). Economics and management of tourism: trends and recent developments, 61-78, Editora Universidad de Lusíada, Lisboa, 2011 Garay, Ll. i Cànoves, G. “Spanish Rural Tourism in the Context of Europe: Challenges and Oportunities”. A Nigam, D. & Narula, V.K. (Eds.). Rural Tourism: Emerging Issues and Challenges. Shree Publishers & Distributors, Nova Delhi, India, 2011 Garay, Ll. i Cànoves, G. “El turismo de cruceros en Barcelona. La conjunción exitosa de la promoción, las infraestructuras y la nueva demanda con un ciudad de atractivos únicos”. A Duro, J.A. (Dir.) Índice UAB de actividad turística, EUTDH, UAB, Bellaterra, 2011 Guerrero, M.; Toledano, N. i Urbano, D. “Entrepreneurial universities and support mecha-

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

80


nisms: a Spanish case study”. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 13 (2), 144-160, 2011 Guerrero, M. i Urbano, D. “Las universidades emprendedoras en la economía del conocimiento”. Editorial Pearson, 2011 (ISBN: 978-607-32-0481-1) Guerrero, M. i Urbano, D. “The Creation and Development of Entrepreneurial Universities in Spain: an Institutonal Approach”. Nova Publishers, 2011 (ISBN: 978-1-61761-095-0) Hoxha, D. i Capelleras, J.L. “Fast growing firms in a transitional and extreme environment – Are they different?”. Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 17, no. 3, pp. 350-370, 2010 Liñán, F.; Urbano, D. i Guerrero-Cano, M. “Regional Variations in Entrepreneurial Cognitions: StartUp Intentions of University Students in Spain”. Entrepreneurship & Regional Development, 23 (3-4), 187-215, 2011 Llorca, A. “Diversitat o deformació en el concepte de bellesa en l’era postmoderna?”. Actes dels XIV Col·loquis de Vic, organitzats per la SCF i l’Ajuntament de Vic (ps. 126-137), octubre 2010 Llorca, A. “Els riscos d’Europa: L’Europa dibuixada per Alain Minc”. Calidoscopi. Revista de Pensament i Valors Personalistes, Institut Emmanuel Mournier de Catalunya, (ps. 24-27), nº 28, desembre 2010

Mournier d’Espanya, nº 99, any XXXVII (ps. 22-24), gener 2011 Llorca, A. “La Globalització del segle XXI. Por o esperança?”. Estudi inclòs en el llibre Globalització i interculturalitat. La Busca edicions, (ps. 211-236), Barcelona, maig 2011 Llorca, A. “Regular drets per a dissoldre’ls”. Calidoscopi. Revista de Pensament i Valors Personalistes. IEMC, nº 29, juny 2011 Llorca, A. “Treball i lleure en la perspectiva personalista del segle XXI”. Revista Ars Brevis. Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna. Servei de Publicacions Blanquerna, (ps. 52-79), Barcelona, 2011 Romagosa, F. (dir) “Test to implement tourist indicators in EDEN destinations. Evaluation report”. Informe inèdit per a la DG Enterprise & Industry (Comissió Europea), UAB, Bellaterra, 2010 Saurí, D. i Llurdés, J.C. “El turisme” (capítol 19). Josep Llebot (ed.), Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (Generalitat de Catalunya) i Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, pp. 835-871, 2010 Thorton, P.; Ribeiro-Soriano, D. i Urbano, D. “Socio-cultural factors and entrepreneurial activity: an overview”. International Small business Journal, 29 (2), 105-118, 2011

Llorca, A. “Comentari del llibre “Aturar la crisi”. Calidoscopi. Revista de Pensament i Valors Personalistes. IEMC, nº 28 (ps. 12-13), desembre 2010

Toledano, N.; Urbano, D. i Ribeiro, D. “Prácticas de Gestión de Recursos Humanos y desarrollo de nuevos proyectos innovadores: un estudio de casos en las pymes”. Universia Business Review, 29, 116-130, 2011

Llorca, A. “Pensament personalista català contemporani: Lluís Cuéllar i Bassols”. Calidoscopi. Revista de Pensament i Valors Personalistes. IEMC, nº 28 (ps. 32-36), desembre 2010

Urbano, D.; Toledano, N. i Ribeiro-Soriano, D. “Socio-cultural factors and transnational entrepreneurship: a multiple case study in Spain”. International Small Business Journal, 29 (2), 119-134, 2011

Llorca, A. “Recensió sobre la Presentació de l’edició catalana del Manifest al servei del personalisme”. Revista Acontecimiento de l’Institut Emmanuel

Uroz, F. i Rodríguez, M.A. Direcció i Coordinació “Direcció Hotelera a la UAB. 15 anys d’història”. Ed. EUTDH, Barcelona, 2011

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

81


Comunicacions a congressos Campillo, X. i López-Monné, R. “Els camins i l’accés al medi rural. Informació, sensibilització i reptes de futur per a Catalunya”. Presentació publicació “El llibre dels camins. Manual per esvair dubtes, desfer mites i reivindicar drets”, desembre 2010 Capelleras, J.L. i Greene, F.J. “Determinants of start-up size and subsequent growth: the role of prior experiences and strategic experimentation”. XXI Congreso ACEDE (Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa), Barcelona, setembre 2010 Capelleras, J.L.; Cotin, I. i Larraza, M. “Pre-start public support for new ventures: who demands it and how it affects their growth”. XX Congreso ACEDE (Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa), Granada, setembre 2010 Fàbrega, J. “I encara diuen que el peix és car! La cuina del peix”. Lliçó inaugural del curs 2010-11 de la Càtedra d’estudis Marítims de la Universitat de Girona, Museu de la Pesca, Palamós, octubre 2010 Fàbrega, J. “L’impacte dels nous productes americans”. 10è Simposi La Descoberta d’Amèrica, Arenys de Munt, novembre 2010 Fàbrega, J. “La introducció de la canyamel i la cultura del sucre a la Corona d’Aragó”. I Jornades d’estudis locals de Campos, Mallorca, abril 2011 González, B. “Autonomía del aprendiente de ELE a través de la tecnología y del desarrollo de la competencia digital”. Congrés XIX Encuentro Práctico de Profesores ELE, Barcelona, desembre 2010 Llorca, A. “Europa: educació humana en crisi?”. Comunicació presentada en els XV Col·loquis de Vic, seu del Consell d’Osona per la Societat Catalana de Filosofia i l’Ajuntament de Vic, octubre 2010 Llorca, A. “La pràctica filosófica en el turismo”. I Congreso Nacional de Filosofía Práctica o Aplicada,

organtizat per l’Associació de Filosofia Pràctica de Catalunya, Col·legi de Salesians de la Vall d’Hebron, abril 2011 Llorca, A. Intervenció al voltant del tema “Hi ha una ciència de la nació?”. Organitzada pel Liceu Maragall de Filosofia, juntament amb els altres dos ponents Xavier Filella i Joan Cavaller, esen moderats pel President del Liceu Maragall Gonçal Mayols, Ateneu Barcelonès, abril 2011 Llurdés, J.C. “La incidència del canvi climàtic en el turisme hivernal? S’ha acabat l’esquí?”. 4es Jornades Tècniques de Neu i Allaus – Homentatge a Xavier Bosch i Martí, Organitzat per l’Institut Geològic de Catalunya, Vielha e Mijaran, maig 2010 Morales, A.; Capelleras, J.L. i Giménez, V. “Calidad en el servicio generada por el desempeño de los empleados: un anàlisis de la actividad docente del profesorado universitario”. XV Congreso Internacional de Investigación de la ACACIA (Academia de las Ciencias Administrativas), Boca del Río, Veracruz, México, maig 2011 Participació com a docent en cursos i altres activitats del professorat Llorca, A. “Ética aplicada a la economía financiera”. Master en Dirección de Entidades y Divisiones Financieras, Bellaterra, octubre 2010 Llorca, A. “Ética aplicada a la economía de la empresa on line”. Máster en Dirección de Entidades y Divisiones Finacieras, Bellaterra, juny 2011 Massanés, J. “L’atenció i el tracte amb l’usuari, gestió de conflictes en una biblioteca pública”. Curs encarregat per la Generalitat de Catalunya, Lleida, octubre 2010 Massanés, J. “Planificació i gestió de recursos humans”. V Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural, Universitat de Saragossa, octubre 2010

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

82


Massanés, J. “Comunicació escrita i habilitats de la comunicació interpersonal”. Curs encarregat per Profesionalia, Barcelona, novembre 2010 Massanés, J. “Habilitats directives per a comandaments intermedis”. Curs encarregat per IPAGSA, Rubí, novembre i desembre 2010 Massanés, J. “La comunicació interna i la comunicació escrita a l’empresa”. Curs encarregat per Industrial Gispert, Rubí, desembre 2010 i gener 2011 Massanés, J. “La comunicació empresarial i les habilitats interpersonals”. Sessió del Màster executiu per a ajudants de direcció, St. Charles College, madrid, febrer 2011

Dr. Juan Jesús Donaire, adjunt vicerectorat de Política Acadèmica, octubre 2010 Sr. Joan Melcion, vicegerent d’afers acadèmics, octubre 2010 Sr. Enrique Fontecha, co-Director General de Port Aventura, i Pilar Capdevila, responsable de Formación RRHH de Port Aventura, octubre 2010 Sr. Pere Nicolás, Director departament d’Economia de l’Empresa UAB, octubre 2010 Sr. Tomás Gil i Sr. Tommy Gil, Socis Fundadors i Director de BCMEDIC i OPC’S Catalunya, novembre 2010

Massanés, J. “Comunicació escrita i habilitats de la comunicació interpersonal”. Cursos encarregats per Profesionalia, Madrid i Barcelona, maig 2011

Sra. Nuria Prat, Presidenta i Directora Gerent Fundació Prat, novembre 2010

Massanés, J. “curs d’iniciació al voluntariat”. Voluntariat de Catalunya, Barcelona, maig i juny 2011

Sr. Jaume Roldua, Director Escola Superior de Turisme, novembre 2010

Oller, J. “Web 2.0 and specialized Tourism”. Màster Tourism Management and Planning, Universitat de Girona, ocubre 2010

“Creuer de luxe BRILLIANCE OF THE SEAS – Royal Caribbean”, sortida de l’assignatura Temes de Direcció Hotelera, novembre 2010

Oller, J. “Mòdul Sistemes d’Informació”. Posgrau en Gestió estratègica i empresarial, Tecnocampus Mataró-Maresme, gener-març 2011

Sr. Francesc Vilà diputat de turisme de la Diputació de Barcelona, desembre 2010

Uroz, F. “Comptabilitat Financera: Introducció a la comptabilitat i estats comptables”. Programa CITIUSUAB, Escola de Postgrau UAB, novembre 2010 Visites/seminaris institucionals efectuats Dra. Elena Valderrama, Delegada de la rectora per l’acreditació i Avaluació docent, setembre 2010 Dra. Montserrat Farell, Vicerectora Acadèmica UAB, setembre 2010

Sr. Antonio Hermosilla, managing director GP Destination Management, gener 2011 Sra. Nuria Prat, Presidenta i Directora Gerent de Fundació Prat, gener 2011 Sr. Jaume Rolduà, Director Turisme, gener 2011

Escola Superior de

Política Sra. Isabel Blanes, Barcelona Expo Shanghái, gener 2011

Dra. M. Recoder, vicerectora de Relacions Internacionals, octubre 2010

Sr. Tomás Gil i Sr. Tommy Gil, Socis Fundadors i Director de BCMEDIC i OPC’S Catalunya, gener 2011

Dra. Montserrat Farell, Vicerectora Acadèmica UAB, gener 2011

Política

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

83


Sra. Yulia Soloviova i Valeria Volodarskaya, directora general i jefa departament de Marketing i RRPP de TuCASARUSIA, febrer 2011

Molina, S. Seminari “Revenue Management”, Hotels Dot Com, en el marc de l’assignatura Temes de Direcció Hotelera, març 2011

“Centre de Convencions Internacional de Barcelona”, sortida de l’assignatura Organtizació de Congressos i Fires, febrer 2011

Vilanova, A. Seminari “Seguretat en cas d’incendi als hotels”, en el marc de l’assignatura Temes de Direcció Hotelera, Escola de Bombers Generalitat de Catalunya, març 2011

“Fira de Cornellà”, sortida de l’assignatura Organització de Congressos i Fires, febrer 2011 “World Trade Centre”, sortida de l’assignatura Organització de Congressos i Fires, febrer 2011 “El Modernisme a l’Eixample de Barcelona”, sortida de l’assignatura Patrimoni cultural, març 2011 Sr. José Trigo, Cap de Serveis Logístics i de l’Administració de la UAB, març 2011

Sra. Nuria Prat, Presidenta i Directora Gerent de Fundació Prat, abril 2011 Sr. Jaume Roldua, Director Turisme, abril 2011

Escola Superior de

“Torneig Internacional de tenis Comte de Godó”, sortida de l’assignatura Organització d’esdeveniments socials, abril 2011

Política

Sr. Joan Clavera, Degà de la Facultat d’Economia de l’Empresa UAB, maig 2011

Dr. Juan Jesús Donaire, adjunt vicerectorat de Política Acadèmica, març 2011

“Hotel Condes de Barcelona” (Barcelona), sortida de l’assignatura Temes de Direcció Hotelera, abril 2011

Sr. Joan Melcion, vicegerent d’afers acadèmics, març 2011

“Hotel España de Barcelona”, sortida de l’assignatura Temes de Direcció Hotelera, abril 2011

Sr. Vicente Montfort, Director de l’Instituto de Estudios Turísticos, març 2011

“Hotel W de Barcelona”, sortida de l’assignatura Temes de Direcció Hotelera, abril 2011

Dr. Emili Grifell, Director Departament d’Economia de l’Empresa de la UAB, març 2011

Rocafort, G. Seminari “Estàs segur d’estar segur?”, en el marc de l’assignatura Temes de Direcció Hotelera, abril 2011

Dra. Montserrat Farell, Vicerectora Acadèmica UAB, març 2011

Sra. Audrey Damas, Coordinadora Fundació Escola Emprenedors, març 2011

“Hotel Can Boix” (Peramola, Lleida), sortida de l’assignatura Temes de Direcció Hotelera, maig 2011

“Hotel Rey Juan Carlos I” (Barcelona), sortida de l’assignatura Temes de Direcció Hotelera, març 2011

“Hotel Gold River” (Portaventura), sortida de l’assignatura Temes de Direcció Hotelera, maig 2011

Lozano, I. i Paños, D. Seminari: “F & B”, Catering Prats Fatjó i Keytel, en el marc de l’assignatura Temes de Direcció Hotelera, març 2011

“Hotel Melià Golf Vichy Catalán” (Caldes de Malavella, Girona), sortida de l’assignatura Temes de Direcció Hotelera, maig 2011

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

84


Dr. Miguel Angel Senar, vicerector de professorat de la UAB, juny 2011

Sra. Victoria Salvador, Tècnica de comunicació FUAB, novembre 2010

Sr. Marc Rodríguez, Director CCIB , juny 2011

Dr. Pere Nicolás i Dr. Ricard Pedreira, director i secretari del Departament d’Economia de l’Empresa de la UAB; novembre 2010

Sr. Joan Melcion, vicegerent d’afers acadèmics, juny 2011 Dr. Santiago Guerrero, Gerent UAB, juliol 2011 Sra. Marian Muro, Sra Carme Ribó i Sra Josefina Díez, directora, subdirectora i cap de Formació de la Direcció General de Turisme, juliol 2011 Sra. Nuria Prat, Presidenta i Directora Gerent Fundació Prat i Sr. Jaume Roldua, Director Escola Superior de Turisme, juliol 2011 Dr. Joaquin Gairín, director del departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, juliol 2011

Sr. Tommy Gil, Director de BCMEDIC i OPC’S Catalunya, novembre 2010 Sra. Sònia Prous, Directora de Prous Consulting, octubre 2010 Sr. Enriques Fontecha, co-Director General de Port Aventura, novembre 2010 Sra. Montse Balagueró, Directora UAB Idiomes i Servei de Llengües UAB, desembre 2010 Sr. Joaquim Majó , UdG , desembre 2010

Dra. Montserrat Farell, Vicerectora Acadèmica UAB, juliol 2011

Política Sra. Helena Puig , Gestió Acadèmica i Relacions Internacionals CETT , desembre 2010

“Sibaris Catering” (Sant Cugat del Vallès), sortida de l’assignatura Gestió de Compres i Estocs, 2011

Sr. J A Pérez Aranda, Director CETT, desembre 2010

Visites Institucionals rebudes a l’EUTDH

Sr. Lluís Serra , Conseller Delegat EUHT Sant Pol de Mar, desembre 2010

Sr. Carlos Felipe, director comercial AIDETUR, setembre 2010

Sr. J. Hernández , Director Acadèmic, EUHT Sant Pol de Mar, desembre 2010

Sr. Miquel Flamarich , Soci Director BCF Consultors, octubre 2010

Sr. Francesc Sastre , Director EHIB-UIB, desembre 2010

Sra. Kai Li, representante del Departamento de Spain de la empresa Shanghai Overseas Service Study Abroad Port , octubre 2010

Sra. Antònia Ripoll , Cap d’Estudis EHIB-UIB, desembre 2010 Sr. Iván Caballero, director de Muuby, desembre 2010

Sra. Marta Pujol, Comercial FUAB, octubre 2010 Sr. David Bretón, Director Tag Traveling.com, octubre 2010 Sr. Jaume Casanoves, Director Hotel Campus UAB, novembre 2010

Sr. Juan Jesús Donaire , Adjunt Vicerectorat d’Estudis de Grau – UAB, desembre 2010 Sr. Jaume Casanoves, Director Hotel Campus UAB, gener 2011

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

85


Sra. Carlota Riera, Directora Escola de Formació Continua, FUB Manresa, gener 2011 Sr. Jesús Felipe Gallego, Presidente de AIDETUR, gener 2011

Sr. Joan Melcion, Vicegerent de la UAB, març 2011 Sr. Juan José Cestero, director RRHH Confortel Hoteles, març 2011 Sr. Pau Morata, director ICONOTUR, març 2011

Sr. Carlos Felipe, Director comercial de AIDETUR, febrer 2011 Sr. Pere Saló, Responsable departament de Gestió de Locals d’Establiments Viena, febrer 2011 Sr. Iván Añón, Director General Novotel Barcelona Sant Joan Despí, febrer 2011 Sr. Albert Labastida, Director Condes de Barcelona, febrer 2011 Sr. Josep Miralpeix , Coordinador Observatori de Turisme de Catalunya, febrer 2011 Sr. Miguel Palacios, Tècnic Informador turístic de la oficina de turisme del Palau Robert, febrer 2011 Sra. Marta Campos, Cap de recepció de l’Hotel AC Sants, febrer 2011 Sra. Helena Viñas, Resposable de marketing de Central Derby Hotels, febrer 2011 Sr. Josep Ros, Director de Ros D&P, febrer 2011 Sra. Nuria Prat, Presidenta i Directora Gerent Fundació Prat, febrer 2011 Sr. Jaume Rolduà, Director Turisme, febrer 2011

Sra. Audrey Damas, Coordinadora Fundació Escola Emprenedors, abril 2011 Sra. Nuria Prat, Presidenta i Directora Gerent Fundació Prat, abril 2011 Sr. Jaume Rolduà, Director Turisme, abril 2011

Escola Superior de

Sra. Sheila Nadal, Ex Cap de Formació de Marsans, abril 2011 Sr. Javier Aguirre, Responsable de contractació gastronomia de Smart Box, maig 2011 Sr. Mauricio Orozco-Levi, Professor associat de Medicina, CEXS, Universitat Pompeu Fabra. Cap de Recerca de la Unitat Pulmonar, Cap clínic del Departament de Dany i Resposta Immunològica Respiratòria de l’Hospital del Mar de Barcelona, maig 2011 Sr. Miquel Fortuny Dragó, Director de Tecnologia i Enginyeria de Programes de Softcongres, maig 2011 Sr. Guy Bigwood, Director de Sostenbilitat de MCI Group. President de Green Meeting Industry Council., maig 2011

Escola Superior de

Sra. Isabel Blanes, Barcelona Expo Shanghái, febrer 2011

Sr. Jordi Secall Cubells, Director de relacions institucionals de l’Agència Catalana de Turisme, maig 2011

Sr. Santiago Guerrero, gerent de la UAB, febrer 2011

Sr. Octavi Bono, Gerent del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, maig 2011

Sr. José Luis Albertos, Director Vila Universitària UAB, març 2011

Sra. Mireia Bessó, Directora de l’hotel Termes de Montbrió, maig 2011

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

86


Sra. Dolors Batallé, Directora del Patronat de Turisme de la Diputació de Girona, maig 2011.

Sra. Mª Jesús Ibañez, Redactora de Societat del Periódico de Catalunya, juliol 2011

Sr. Jaume Donjó, Director del Parkhotel Platja d’Aro de cadena Silben, maig 2011

Sr. Josep M. Llobet i Jordi Bonastre, President i soci de BurgMaster Gabinet, juliol 2011

Sr. Nuno Almeida, Coordinador Master Marketing y Promoción Turística , Instituto Politecthico de Leira (Portugal), maig 2011

Assistència esdeveniments Institucionals

Sr. Paolo Jorge Santos Almeida, profesor adjunto, Instituto Politecthico de Leira (Portugal), maig 2011 Dr. Emili Grifell, Director Departament d’Economia de l’Empresa de la UAB, maig 2011 Sr. José Luis Albertos, Director Vila Universitària UAB, maig 2011

Fira d’estudis universitaris, UNITOUR, Hotel Astoria Palace, València, gener 2011 Fira Internacional de Turisme, FITUR, gener 2011 Jornades de Portes Obertes de la UAB, febrer 2011 Workshop IV i X Simposi de l’EUTDH de la UAB, març 2011 Saló Estudia i Futura UAB, març 2011

Sra. Neus Orgaz, Professora, Departament Economia de l’Empresa UAB, juny 2011 Sr. Jean Claude Aranega, ex cheff de cuina La Mola, juny 2011 Sra. Sònia Gutierrez, Redactora del Periódico de Catalunya, juny 2011 Sra. Montserrat Balagueró, Directora UAB Idiomes i Servei de Llengües, juliol 2011

Saló Internacional del Turisme a Catalunya, SITC. Fira de Barcelona, abril 2011 Jornada Dia de la Família UAB, maig 2011 V Debats Turístics, EUTDH, maig 2011 Jornada de Portes Obertes de la EUTDH, maig i juny 2011 Presentació estudi “Índex UAB 2010”, juny 2011

Sr .Murilo Ghisoni Bortoluzzi President de Agencia de desenvolvimiento regional da Amurel-Adram (Brasil), juliol 2011 Sr. Ruben Cesar Reinoso Superintendente de Agencia de desenvolvimiento regional da Amurel-Adram (Brasil), juliol 2011 Sra. Francesca Fernández, Directora manteniment de Vila Universitària, juliol 2011 Sra. Rivero Delgado, Directora Hotel Arts, Barcelona, juliol 2011

Convenis signats amb entitats (exclosos els de formació per pràctiques) Programa Mestratges de Marketing, Comerç i Distribució de l’Escola de Postgrau de la UAB, col·laboració docent per mestratges específics, juliol 2010. Instituto Universitario de Postgrado (IUP), S.A., col· laboració docent específica, octubre 2010.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

87


University Of California Riversides, International Education Programs, USA; cooperació i intercanvi docent, octubre 2010. Associació d’Empreses Organitzadores de Congressos de Catalunya (OPC Catalunya), col·laboració docent i per promoció, gener 2011. FURV, col·laboració per recerca aplicada, gener 2011. TURESPAÑA, Instituto de Turismo de España, col· laboració docent, de recerca i divulgació, gener 2011 Fundació Escola Emprenedors, col·laboració docent i d’empreneduria, març 2011.

Assistència a congressos, fires i altres esdeveniments Flamarich, M. “EIBTM the global Meeting & Incentive Exhibition (MICE)”. Reed Exhibitions, novembre-desembre 2010 Noguera, M. “Jornades Ajuntament de Sabadell: Accés a la Universitat. Els estudis de Grau en Turisme i Graduat en Direcció Hotelera”. Sabadell, febrer 2011 Noguera, M. i Uroz, F. “IV Congrés Català de Comptabilitat i Direcció ACCID”. Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, Facultat d’Economia i Empresa, UPF, Barcelona, maig 2011

FUNDACIÓ KONTRAST, col·laboració docent i foment del desenvolupament, abril 2011.

Romagosa, F. “Presentation of the results of the test to implement tourist indicators in EDEN destinations”. Participació a la reunió del Tourism Sustainability Group (TSG) – DG ENTR European Comission, Brussel·les, febrer 2011

Associació d’Amics de la UAB, col·laboració per promoció, abril 2011.

Santolalla, B. “Unitour, Fira d’estudis universitaris”. Hotel Astoria Palace, València, gener 2011

XIANDA College Of Economics & Humanities Shanghai International Studies University, cooperació docent, abril 2011.

Uroz, F. “Saló Internacional del Turisme de Catalunya”, Barcelona, abril 2011

PORTAVENTURA ENTERTAINMENT SA, col· laboració docent, abril 2011.

Escola d’Idiomes Moderns Casa de Convalescència SL, col·laboració docent, juliol 2011. Servei de Llengües de la UAB, col·laboració docent, juliol 2011. Hotel Escola Campus SL, col·laboració docent, juliol 2011.

Uroz, F. “Fira Internacional de Turisme – FITUR”, gener 2011 Transferència de tecnologia Fàbrega, J. “Conferència i Pregó de la Setmana de la Cuina Mallorquina”. Campos, octubre 2010

Hotel Escola Campus SL, col·laboració docent específica, juliol 2011.

Fàbrega, J. Participació en l’obra “Les cançons de Perduda”, de Jaume Boix, Teatre Municipal de Banyoles, octubre 2010

Europe Education Center, col·laboració per promoció, juliol 2011.

Fàbrega, J. Participació en l’exposició d’Eva Brunner, Palausgalerie, Berlín, octubre 2010

BCF Consultors SL , col·laboració docent de postgrau, juliol 2011.

Fàbrega, J. Jurat del “Concurs de Sopes” de la Fira de Sant Andreu, Torroella de Montgrí, novembre 2010

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

88


Fàbrega, J. Entrevistat per Judit Aliaño de la revista “Més Ocio Girona”, juny 2011 Giménez, V. Ha obtingut l’acreditació com a Professor Titular d’Universitat concedida Per l’Agència Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditacion (ANECA). Llorca, A. Organització i gestió de la III Jornada de Filosofia Personalista sobre el tema “Ontologia de la hipòtasi, teologia del misteri i hermenèutica bíblica: aproximacions”, abordat pel doctor Carles Llinàs i Puente. Activitat promoguda com a coordinador del Grup de Filosofia personalista de la Societat Catalana de Filosofia. Facultat de filosofia de la URL, abril 2011 Llorca, A. Discurs de concessió del Reconeixement Mounier 2011, atorgat per l’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya i la Facultat de Filosofia de la URL al Dr. Arcadi Oliveres i Boadella, sala Sant Jordi de la Facultat de Filosofia de la URL, maig 2011 Llorca, A. Direcció i gestió de la Revista Calidoscopi del IEMC, amb l’edició de dos números – desembre i juny – en digital i en paper Llurdés, J.C. Direcció tesi de Màster Jordi Duch “Mètode per a la captació digital de la informació territorial de les dues primeres edicions del mapa topogràfic nacional”. Màster Oficial en Estudis Territorials i de la Població, Departament de Geografia, UAB, setembre 2010 Llurdés, J.C. Direcció tesi de Màster Inma Díaz “El turisme com a estratègia de desenvolupament local: introducció a l’estudi del turisme de proximitat”. Màster Oficial en Estudis Territorials i de la Població, Departament de Geografia, UAB, juliol 2011 Noguera, M. Membre del Consell Assessor d’ACCID, des de maig 2011 Oller, J. Assessoria orientació estratègica turística per la “Fundació Abadia de Montserrat 2025”, febrer 2011

Oller, J. Assessoria per la preparació conferencia “Cloud competitive” dins de les jornades “Cloud Tech Academy Iberia roll-out”, Oracle Consulting, Oracle Office Las Rozas, Madrid, maig 2011 Romagosa, F. Estada de recerca postdoctoral al Departament of Rereation and Leisure Studies de la University of Waterloo, Canadà, agost-desembre 2010 Uroz, F. Assessor en l’estada a l’empesa a l’Hotel Escola Campus durant la VII convocatòria del Programa ARGÓ de la UAB, 2011 Uroz, F. Membre del consell d’administració de l’Hotel Campus, S.L. des de juliol 2010 Uroz, F. Membre de la Asociación Española de la Calidad (AEC) en representació del Centre EUTDH en el comitè d’Educació. Uroz, F. Presentació del VI Taller d’Empreneduria i Innovació de l’EUTDH “Algunes propostes per a la millora de la comunicació entre el professorat i els estudiants en el context de Bolonya”. Bellaterra, febrer 2011 Formació del professorat Bru, J. “Curs de Coaching”. Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Foment de Formació, junyjuliol 2011 Cayón, M. “Carpeta de l’estudiant”. Curs-Taller de formació per formadors a través de l’IDES (UAB) per professorat de la UAB Llurdés, J.C. “Formació de coordinadors per al seguiment de les titulacions: El nou marc de les titulacions. El procés de seguiment i acreditació (sessió 2)”. Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES), UAB, març 2011 Llurdés, J.C. “Formació de coordinadors per al seguiment de les titulacions: Datawarehouse i repositori per al seguiment (sessió 3)”. Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES), UAB, març 2011

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

89


Llurdés, J.C. “Eines i recursos documentals de suport a la docència i recerca”. Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES), UAB, juliol 2011 Uroz, F. “Taller: Comunicació oral”. IDES de la UAB, Facultat d’Economia i Empresa UAB, Campus de Sabadell, maig 2011 Bru, J.; Ferri, E.; Hidalgo, J.; Jané, T.; Jurado, M.; Massanés, J.; Nicholson, R.; Noguera, M.; Poza, M.J.; Rodriguez, D.; Romagosa, F.; Santolalla, B.; Urbano, D.; Uroz, F.; Vancells, A. “Algunes propostes per a la millora de la comunicació entre el professorat i els estudiants en el context de Bolonya”. VI Taller d’Empreneduria i Innovació, EUTDH, Bellaterra, febrer 2011

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

90


Treballs fi de Grau i Projectes de Pla d’Empresa i de Recerca 2010-2011 Grau de Turisme (Treballs fi de Grau) Alumne Andres Fantoba Arau Crusellas Barandalla Fernández, Barcia Casals, Bautista Campanales Bermejo Garcia Blasco Lapuente,

Andrea Silvia María Dolores Ainoha Josep Laura

Cachero Sanchez Camañes Rosell

Anna Maria Maria Dolores Javier Marina

Camara Hidalgo Campos Llorens

Victor Marta

Carreras Alvarez Caspueñas Alonso Castilla Aguilar Cheng

Jordi Ana Lara Albert Hua

Cortadelles Baulenas Costa Mestres Creixell Tarres de la Morena Santos

Albert

Fernandez Paredes Ferrer Flaque

Helena Xavier

Flores Guardado Freixa Romero Garcia Cano

Lorena Andrea Anabel

Caballero Romero

Monica Adrià Vanessa

Treball Creació d’un servei de bicicletes de lloguer a Sant Cugat Hotel de 4 estrelles a Osona Creació d’un hotel a l’Anoia Creació d’una empresa d’animació Turística Creació d’una cocteleria - espectacle temàtica Agència de viatges comercialitzadora de rutes gastronòmiques Creació d’un hotel a Barcelona Implantació d’un producte de cicloturisme a Mallorca Creació d’una pàgina web dedicada al turisme "obscur" o macabre Creació d’una pàgina web de rutes turístiques adaptada a les necessitats dels clients Evolució del turisme pels canvis en els models socials i familiars Creació d’una empresa especialitzada en sortides i estades pels seus treballadors Creació d’un allotjament al Camí de Sant Jaume a la Costa Brava. Model de turisme desestacionalitzat Creació d’una casa rural a la Garrotxa Anàlisi de la restauració a la ciutat de Barcelona Creació d’una agència de viatges per a esportistes Creació d’una agència de viatges adreçada tant a turistes estudiants espanyols com a xinesos Creació d’una casa rural a la Vall de Boí Servei d’acompanyament a clients per fer compres Creació d’un Hotel a la sagrera adreçat al turisme de negocis Creació d’un Hotel a Las Palmas de Gran Canària Creació d’una agència especialitzada en vols de l’aeroport de l'Alguaire a les Balears Creació d’una empresa organitzadora de "Jornades" a Centres de Salut Creació d’una agència de viatges especialitzada en paquets d’espectacles i esdeveniments El Revenue Management en el Sector Hoteler Agencia que organitza rutes turístiques per Barcelona Empresa que ofereix serveis a empreses turístiques de gestió de la qualitat (ISO, EFQM, etc.)

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

91


Alumne Gil Noray Gil Rodriguez Gomez Guerrero Gonzalez Duque González Solà Grau Artal Herrerias Martinez Hinojosa Fernandez Li Lillo Iturri Lopez Corral Luna Verdaguer Martin Oliveros Martinez Espinosa Martinez Verdu Martos Marabel Molano Gómez Moyano Casas Muñoz Aguilar Muntal Garcia Navarro Casas Navarro Isla Oller Balcells Palacios Salmeron Pinyol Vilardell Pradales Costi Prat Villanueva

Treball Laia Rehabilitació d’una cas de colònies i adaptació per persones amb minusvalies Andrea Empresa dedicada a excursions VIP a Illa Saona Alexandra Empresa viatges en autocaravanes a Santa Perpètua de la Mogoda Alba Allotjament en un vaixell al Port de Ciutadella (Menorca) Alba Allotjament rural per a clients que viatgen amb mascota Guillem Personal Concierge Amanda Creació d’una Escola de Guies a balí (Indonèsia) Monica Creació d’un Allotjament turístic a Sant Sadurní d’Anoia Jue Restaurant xinés en un vaixell al port de Barcelona Beatriz Empresa que ofereix activitats d’esport de muntanya Ana Belen Organització d’intercanvis per estudi d’idiomes amb Salzburg (Àustria) Veronica Agència de viatges especialitzada en turisme caní Laura Allotjament en un vaixell al Port de Ciutadella (Menorca) Barbara Web d’ecoturisme Adriana Casa de colònies a la Cerdanya Tamara Servucció. Creació d’una xarxa d’informació pels clients d’un Hotel Marta Agència de viatges especialitzada en persones amb minusvalies Mireia Consultoria de Marketing turístic Marina Establiment similar a Societat gastronòmica Marta Restaurant braseria a la Roca del Vallès Mireia Hotel rural del vi Yolanda Creació d’una casa rural Cristina Empresa dedicada a oferir informació turística per telèfon a Barcelona Miguel Organització de trobades a restaurants mitjançant xarxes socials Joana Creació d’un Hotel de negocis a Finlàndia Silvia Agència de viatges especialitzada en paquets turístics per realitzar Maratons Gemma Turisme accesible (adaptació Hotel per a tot tipus de clients amb alguna discapacitat o minusvalia) Quilez Garcia Mar Estudi sobre el Turisme mèdic o "de bisturí" a Catalunya i Espanya Ramirez Tavera Esteban Creació d’un hotel a Colòmbia Riba Corbella Arnau Agència de viatges virtual especialitzada en comiats de solter, de casat i festes a mida Rios Blazquez Carlota Hotel temàtic a la garrotxa Robustella Littel Kilia Creació d’una "ghest house" al barri de la Sagrada Família de Barcelona Rodriguez Cañizares Patricia Rehabilitació d’un poble mitjançant el turisme rural Rodriguez Mora Beatriz Casa rural a Vilanova de la Sau Roncero Gonzalez Vanessa Centre de Turisme Rural a Santa eulàlia de Tàbara (Zamora)

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

92


Alumne Ros Galera Rubio Lopez Rue Belinchon Sanchez Garcia Sanchez Grao

Sandra Ana Mireia Laura Arlet

Sanchez Lopez Serra Burguès Serra Garcia Serra Piqué Serrano Suárez Sierra Medina Solera Martinez Teruel Llorente Tora Valles Verderi Salvador Vigo Mata Viñas Verde Ylla Villar Zarco Sanchez

Maria Nuria Sonia Leticia Marina Jaume Daniel Ana Gemma Marta Alba Helena Alba Jesús

Treball Allotjament hoteler rural especialitzat en turisme sostenible Empresa dedicada al lloguers de velers amb patró Casa de turisme rural a l’Aragó Restaurant temàtic a Aalborg (Dinamarca) Restaurant (innovador) 100 grams, on els clients poden triar les calories i el tamany dels seus plats, mitjançant un sistema interactiu Estudi empíric del turisme a Barcelona Casa de colònies a Matadepera Creació d’una pàgina web per vendre turisme d’aventura Creació d’un blog turístic Itineraris per la Costa Brava a través dels Camins de Ronda Empresa que ofereix itineraris i rutes cinematogràfiques Agencia de viatges (especialitzada en enoturisme i gastronomia) Ruta turística infantil per Barcelona Anàlisi del turisme rural al priorat Empresa virtual dedicada a la venda de cursos alternatius per cases rurals Agència de viatges especialitzada en rutes gastronòmiques Creació d’un hotel spa a Setcases Agència de viatges especialitzada en persones discapacitades Creació d’una casa rural a Tortosa

Diplomatura de Turisme (Treballs Fi de Grau) Alumne Capel Villalba Ferrandis Manso Garriga Pelaez González Fernandez Huertas Baños Mañé Rodriguez Massagué Sanchez Ortega Miguel Recasens Mullor Sanz Tico Tugués Franceschi Vas Padilla

Marta Pol Estefania Aldara Rosa Maria Jessica Joan Alejandro Albert Xavier Alejandro Javier Sara

Treball Anàlisi i propostes de millora del Turisme al priorat Casa rural basada en l’enoturisme al Somontano Anàlisi i propostes de millora d’accessibilitat a Vilafranca del Penedès Estudi per millorar l’oci de persones amb minusvalies Organització i Gestió d’un Tren Turístic (amb col·laboració) de Renfe que faci una ruta per Andalucia Anàlisi i propostes de millora d’accessibilitat a Vilafranca del Penedès Franquícia de Viatges Ecuador Casa rural basada en l’enoturisme al Somontano Restauració temàtica (Tintin) Casa Rural a la vall de Cardós Casa rural basada en l’enoturisme al Somontano Estudi per millorar l’oci de persones amb minusvalies

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

93


Grau de Turisme (Treballs Fi de Grau) Alumne Alonso Riba Rocha Morales Canturiense Marín Valladares Fos De la Torre Sanfeliu Muriana Vargas Mondejar Torrente Pieras Martín Vila Garcia Madurga Mancilla Hortet Berengué Cañas López Torrent Funes Mediavilla Osan Serra Sabe Montalbán Sánchez Bou Morales Merzoug Castro Valls Díaz Sainz Osorio Nuñez Herruzo Casanova Soria Paños Robledo Rivera Sancheza Martinez Oller Gasull Arias Hausmann Ponsa Pla Pruna Santaeugenia Oriol Torres Ruiz Amillano Pujala Pérez Faulkner Sans Armengol Reyes Lopez Roca Pascual

Treball Alejandro Rogelio Alba Sònia Sònia Azahara Júlia Celia Clàudia Lorena Marc Núria Marta Aina Natalia Andrea Miriam Yamina Laura Isabel Anna Miriam Ruth Jaime Francesc Pol Sergi Jordi Berta Patricia Adriana Cristina Anna Mª Valentina Nina

Hotel Air Restaurante el Mesón Eros Restaurante Afrodisíaco Cásate Conmigo Visió Introspectiva dels Barcelonins envers el turisme Can Berengué. Casa de Colònies M&N Wedding Can Barnils Hotel per estades esportives Can Moreres Casa rural a Cantàbria Restaurant Multitemàtic Restaurant per banquets Organització esdeveniments online

Hotel Macrobiòtic

Hotel Caravana

Empesa nou espai per esdeveniments

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

94


Alumne Hernández González Puchal Domingo Casanovas Muntañola Nyffeler Bogas Soria Catalán Parra Devnani Garzón Encomienda Alamís Chapinal Ramirez Minguell Pont Alegre Wahl Triler Plans Palaus Montells Durban Ravina Peidró Vallverdú Torrejón Segovia Viñas Solans Pérez Calmet Ortega Morales

Treball Eva Sidorme Albacete Laia Eugenia Hotel Místic Frank Oscar Isaac Anais Anna Mònica Nathan Sergi Mª Teresa Sergi Marta Sigrid Alba Joana Alfred Noelia

Nova proposta restaurant a Sant Just Bed and Breakfast actualitzat Allotjament intraeroport Restaurant a Santa Cristina d’Aro Viabilitat d’un restaurant a Blanes (EL MELONET) Projecte ALL-IN Hotel sostenible al centre de Girona Cerveceria TICO TACO a Sabadell

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

95


Activitats de formació del personal d’Administració i Serveis

El professorat i l’equip de Direcció i Administració

Assistència a cursos, congressos, seminaris i trobades

2010-2011

Mònica Balagueró, “Curs conversa anglès nivell avançat B2.1”. UAB Idiomes, FUAB, Bellaterra, 2010-2011 Mònica Balagueró, “XXIV Reunión de Referentes de Progreso 2010”. Valor Lider, Barcelona, octubre 2010 David Barrabés, “Curs protecció de dades i legislació actual”. APDCAT, Barcelona, juny 2011 Santi Carol, “Curs Access avançat”. PIMEC, Barcelona, abril-maig 2011 Roser Fàbrega, “Curs nivell IV Anglès Intermediate”. FIAC, Sant Quirze, 2010-2011 Roser Fàbrega, “La signatura digital”. FUAB, Bellaterra, novembre 2010 Sílvia Izquierdo, “La implantació del Préstec Consorciat”. Servei Biblioteques UAB, Bellaterra, juny-abril 2011 Sílvia Izquierdo, “Curs pràctic d’iniciació Indesign”. FAQ, Barcelona, juny 2011 Carmen Moral, “Curs nivell IV Anglès Intermediate”. FIAC, Sant Quirze, 2010-2011 Mª Àngels Rodriguez, “XXIV Reunión de Referentes de Progreso 2010”. Valor Lider, Barcelona, octubre 2010 Mª Àngels Rodriguez, “Cumbre de Gestión sostenible 2011 – Enredados por la sostenibilidad”. AEC, Madrid, juny 2011 Marta Sieso, “Curs la signatura digital”. FUAB, Bellaterra, novembre 2010 Eva Vázquez, “Curs conversa anglès nivell avançat B2.1”. FUAB, Bellaterra, 2010-2011

Professorat d’Assignatures del Grau i la Diplomatura de Turisme • Maria Abril, llicenciada en Humanitats UPF. Màster de Docència en Gestió Cultural i Patrimonial. • Susanne Ackermann, llicenciada en Filologia Anglo-Germànica UB. Llicenciada en Filologia Hispànica UB. • M. José Aguar Martínez, llicenciada en Ciències de la Informació UAB. Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia UAB. Doctora en Ciències Polítiques i de l’Administració UAB. • Manel Alvarez, llicenciat en Ciències Econòmiques. Màster en Economia Aplicada. • Mark Bain Crawford, Licentiate Diploma in TESOL (Trinity College London). • Josep Bru Sánchez, Llicenciat en Dret UB. • Magdalena Cayón Costa, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. • Joan Lluís Capelleras Segura, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. • Francisco Uriel, llicenciat en Traducció i Interpretació UAB. • Rossano Eusebio, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Universitat de Torino, Itàlia/UAB). Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. • Jaume Fàbrega Colom, llicenciat en Filosofia i Lletres UB. • José Fernandez Cavia, llicenciat en Publicitat i Rel. Públiques. Llicenciat en Filología Hispànica. Doctor en Ciències de la Informació UAB. • Luís Alfonso Garay Tamajón, llicenciat en Economia General. Doctor en Economia. • Sònia García, tècnica en Empreses i Activitats Turístiques. • Luz Adriana Gómez, Contador Público. Gestión Financiera, Universidad Libre Seccional Pereira. • Justiniano Hidalgo Imbernón, tècnic en Empreses i Activitats Turístiques. EuroaulaUdG. Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques (UOC).

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

96


• Rubén Huertas, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Doctor en Administració i Direcció d’Empreses UPC. • Lluís Jovell Turró, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UB. Doctor en Economia Aplicada URL. • Manuel Jurado Córdoba, llicenciat en Ciències Econòmiques UAB. Catedràtic d’Institut. • Albert Llorca Arimany, llicenciat en Filosofia i Lletres UB. Doctor en Filologia i Ciències de l’Educació. Especialitat Filologia i Ciències de l’Educació UB. • Joan Carles Llurdés Colt, llicenciat en Filosofia i Lletres UAB. Doctor en Geografia Humana UAB. • Albert Martí Pastor, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UB. Enginyer Industrial UPC. Professor Titular d’Escola Universitària. • Joan Massanés Vilaplana, llicenciat en Ciències de la Informació UAB. Doctor en Periodisme (Especialitat Turisme) UAB. • Oriol Miralbell Izard, llicenciat en Filosofia AngloGermànica UB. • Maria Noguera Noguera, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Doctora en Economia d’Empresa UAB. • Montserrat Ollé Giné, llicenciada en Filologia Anglesa UAB. Postgrau en Metodologies de la Formació Empresarial (UPC) • Jordi Oller Nogués, llicenciat en Ciències Econòmiques UB. Doctor en Ciències Econòmiques UB. • Blanca Par Lopez Pinto, llicenciada en Dret UB. • Marta Pérez García, llicenciada en Dret UAB. • David Rodriguez Borràs, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UPF. Màster en Anàlisi Econòmica UPF. • Francesc Romagosa Casals, llicenciat en Geografia UAB. Doctor en Geografia UAB. • Genevieve Roubira, llicenciada en Ciències del Llenguatge (Francès Llengua Estrangera), Universitat Paul Valery, Montpellier. • Beatriz Santolalla García, tècnica en Empreses i Activitats Turístiques, Ministeri de Comerç i Turisme. Llicenciada en Ciències del Treball UB. • Francesc Tensa Castellà, enginyer Industrial, especialitat: organització industrial. Màster en gestió de la qualitat a l’empresa, Institut català de Tecnologia.

• David Urbano Pulido, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Llicenciat en Antropologia Socio Cultural UAB. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. • Francisco José Uroz Felices, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials amb Grau UAB. Doctorant Economia Empresa UAB. Professor Titular d’Escola Universitària. • Albert Vancells Farraró, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Professorat d’assignatures del Graduat en Direcció Hotelera • Susanne Ackermann, llicenciada en Filologia Anglo-Germànica UB. Llicenciada en Filologia Hispànica UB. • Eva Auracher, llicenciada en Filosofia Alemanya Universidad Paris Lodron de Salzburgo. • Daniel Blabia Girau, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Professor Titular d’Escola Universitària. • Mariano Bolivar Troya, Tècnic Professional en Administració i Comptabilitat. • Josep Bru Sánchez, llicenciat en Dret UB. • Magdalena Cayón Costa, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. • Victor Gabriel Conti Olegui, Tècnic Professional de Cuina. • Carles Escribano Fuertes, Tècnic Professional de Sala. Diplomat en Turisme, EUTH Sant Pol de Mar • Jaume Fàbrega Colom, llicenciat en Filosofia i Lletres UB. • Jose Luis Garcia Vitorino, tècnic Professional Restauració. Postgrau Gestió i Organització de Congressos. • Víctor Giménez García, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. • Marc Grañó López-Alberca, tècnic Professional de Cuina. • Mª Teresa Jané Planas, llicenciada en Ciències Biològiques.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

97


• Yolande Juanola Artigas, Maîtrise, License Espagnol-Lience Français Langue Etrangère, Univ. Perpignang (France). C.A.P.E.S. • Joan Carles Llurdés Colt, llicenciat en Filosofia i Lletres UAB. Doctor en Geografia Humana UAB. • Joan Massanés Vilaplana, llicenciat en Ciències de la Informació UAB. Doctor en Periodisme (Especialitat Turisme) UAB. • Roger George Nicholson, B.A. (Hons) Humanities. The University of North London . MEd (Master of Education) in English Language Teaching – The University of Sheffield. • Jordi Oller Nogués, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UB. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials UB. • Blanca Par Lopez Pinto, llicenciada en Dret UB. • Mª José Poza Lozano, llicenciada en Psicologia Industrial UB. • Eduard Rivera Vicencio, llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. Diplomat en Estudis Superiors Especialitzats. Màster en Preparació i Avaluació de Projectes. Postgrau en Fiscalitat. • Francesc Romagosa Casals, llicenciat en Geografia UAB. Doctor en Geografia UAB. • Miguel Sánchez Romero, tècnic en Empreses i Activitats Turístiques UB. Llicenciat en Ciències del Treball, UOC. • Beatriz Santolalla García, tècnica en Empreses i Activitats Turístiques, Ministeri de Comerç i Turisme. Llicenciada en Ciències del Treball UB. • Ramon Tor Mestres, llicenciat en Ciències Físiques UB. • Jordi Urquizu Rovira, Formació Professional Hosteleria. • Albert Vancells Farraró, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB.

Programa professional • Mª José Aguar Martínez, Cap del Programa Professional. Llicenciada en Ciències de la Informació UAB. Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia UAB. Doctora en Ciències Polítiques i de l’Administració UAB. • Ramón Orobitg, tècnic d’Empreses i Activitats Turístiques. • Rossano Eusebio, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Torino (Itàlia) / UAB. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. • Beatriz Santolalla Garcia, tècnica en Empreses i Activitats Turístiques, Ministeri de Comerç i Turisme. Llicenciada en Ciències del Treball UB. • Eva Vázquez García, secretaria del Programa Professional . Coordinadors de titulació Diplomatura de Turisme

• Maria Noguera i Noguera, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Doctorant en Economia d’Empresa UAB. Graduat en Direcció Hotelera

• Beatriz Santolalla García, tècnica en Empreses i Activitats Turístiques, Ministeri de Comerç i Turisme. Llicenciada en Ciències del Treball UB. Coordinador borsa de treball i pràctiques residents • Ramón Orobitg Mill, tècnic en Empreses i Activitats Turístiques. Ministeri de Comerç i Turisme.

Professors col·laboradors • Tomàs Gil, Director Reunions i Ciència, S.L. • Rafael Peris, Director BCM

Coordinador dels programes d’intercanvi d’estudiants i professorat • Albert Vancells Farraró, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

98


Coordinador Formació Continua

• 2on i 3er curs: Albert Vancells i Farraró, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UAB).

• Gemma Cànoves, llicenciada en Filosofia i Lletres UAB. Doctora en Filosofia i Lletres (secció Geografia) UAB. Suport Formació Continua • Carme Puigpinós March

Diplomatura de Turisme

• 2on curs: Albert Vancells i Farraró, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UAB). • 3er curs: Maria Noguera Noguera, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UAB). Doctorant Economia Empresa (UAB). Graduat en Direcció Hotelera

Coornadors dels Màster – Postgraus Màster i Postgrau en Gestió i Organització d’Esdeveniments

• Miquel Flamarich Tarrasa, llicenciat en Història Contemporània UAB. MBA en Gestió Hotelera i Postgrau en Marketing i Finances Hoteleres

• Víctor Giménez García, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. • Daniel Blabia Girau, llicenciat en ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Màster en Gestió del Turisme per a Tots (Turisme Accessible)

• Magdalena Cayón Costa, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Postgrau en Tècniques en Gestió i Assessorament a les Agències de Viatges

• 1er curs: Roger Nicholson B.A. (Hons) Humanities. The University of North London . MEd (Master of Education) in English Language Teaching – The University of Sheffield • 2on i 3er curs: Beatriz Santolalla García, tècnica en Empreses i Activitats Turístiques, Ministeri de Comerç i Turisme. Llicenciada en Ciències del Treball UB. Responsable innovació i empreneduria • David Urbano Pulido, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UAB). Llicenciat en Antropologia Socio Cultural (UAB).Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials (UAB). Responsable campus virtual • Víctor Giménez García, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB.

• Sònia García, tècnica en Empreses i Activitats Turístiques. Cap de formació Viatges Halcón.

Responsable nous projectes de grau

Els tutors acadèmics

• Albert Martí Pastor, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials UB. Enginyer Industrial UPC. Professor Titular d’Escola Universitària.

Grau de Turisme

• 1er i 4rt curs: Maria Noguera Noguera, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UAB). Doctorant Economia Empresa (UAB).

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

99


Àrea de recerca i consultoria (ARC) • Francesc Romagosa Casals, consultor. Llicenciat en Geografia UAB. Doctor en Geografia UAB. L’equip de direcció • Francesc Josep Uroz i Felices, director general. • Gemma Cànoves, directora de 2R+D. Recerca, Desenvolupament i Relacions Internacionals. • M. Àngels Rodríguez i Garcia, Administradora i Responsable de Qualitat. • Maria Noguera Noguera, directora d’estudis. • Albert Vancells Farraró, Director Relacions Internacionals. El Personal d’Administració i Serveis • Maria Luisa Armesto Muñoz, servei de Manteniment i Neteja. • Mònica Balagueró Bernat, secretaria d’Afers Acadèmics. • David Barrabés Vera, serveis informàtics. • Santi Carol Vilaró, serveis informàtics. • Lydia Fabà Micolau, recepció i secretaria acadèmica. • Roser Fàbrega Jurado, secretaria d’Afers Acadèmics. • Francisco Gallardo Perera, recepció i serveis generals. • Ferran Gallart Canal, suport secretaria d’estudis. • Sílvia Izquierdo Molinas, webmàster i responsable del Centre de Recursos. • Catalina Jiménez Caro, servei de Manteniment i Neteja. • Carmen Moral Maldonado, recepció i secretaria acadèmica. • Imma Muñoz Armesto, servei de Manteniment i Neteja. • Carme Puigpinós March, suport Formació Continua. • Marta Sieso Santafé, secretaria de direcció general/estudis. • Eva Vázquez García, secretaria del Programa Professional i d’Estudis. • Meritxell Vime Monter, secretaria d’Afers Acadèmics.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

100


Sigles utilitzades en el text

ACCID: ACACIA: ACEDE: ACN: ADGH: ADE: AIDETUR: AEC: ANECA: ANESTUR: APDCAT: AQU: ARC: BSBA: CAE: CCIB: CETT: CEI: CIEU: CFGS: CInERT: COU: DGQA: ECTS: EEES: EHIB: EIBTM: ETS: EUA: EUHT: EUTDH: FIFA: FP: FITUR: FUAB: FUB: FURV: F&B: GEM: GENCAT: GMIC: GOE: GPDT: ICONOTUR: IDES: IEMC:

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció Academia de las Ciencias Administrativas Associació Científica d’Economia i Direcció d’Empresa Agència Catalana de Notícies Alta Direcció de Grups Hotelers Administració i Direcció d’Empreses Agència Internacional per al Desenvolupament Turístic Associación Espanyola de la Calidad Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Federació Espanyola d’Escoles de Turisme Autoritat Catalana de Protecció de Dades Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Àrea de Recerca i Consultoria Bachelor of Science in Business Administration Consell Assessor d’Entitats i Empreses Centre de Convencions Internacional de Barcelona Centre d’Estudis Tècnics Turístics Campus d’Excel·lència Internacional Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries Cicle Formatiu Grau Superior Centre Internacional d’Estudis i Recerca del Turisme Curs d’Orientació Universitària Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental Sistema Europeu de Transferènia de Crèdits Espai Europeu d’Educació Superior Escola d’Hosteleria de les Illes Balears Feria de turismo profesional, incentivos, eventos, viajes de negocios y congresos de Barcelona Ecoturisme i Turisme Sostenible Estats Units d’Amèrica Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera Federació Internacional de Futbol Associació Formació Professional Fira Internacional de Turisme Fundació Universitat Autònoma de Barcelona Fundació Universitària del Bages Fundació Universitat Rovira i Virgili Food and Beverage Global Entrepreneurship Monitor Generalitat de Catalunya Green Meeting Industry Council Gestió i Organització d’Esdeveniments Gestió i Planificació de Destinacions Turístiques Instituto para el conocimiento del turismo Innovació Docent en Educació Superior Integrated Emergency Management Course

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

101


IFEMA: Índex UAB: ISO: JJOO: IUP: MADGH: MBA: MECR: MGOE-TN: MGPDT: MICE: MMPT: MPT: OPC: PECO: PGE: PGOE-TN: PAAU: PIMEC: PMFH: PMDT: R+D: RCDE: RRHH: RRPP: RSC: SIC: SICUE: SITC: SMEs: SNHU: STIC: TSG: UAB: UB: UdG: UE: UIB: UOC: UPC: UPF: URL: USA: VIP:

Institució Ferial de Madrid Índex UAB d’Activitat Turística International Organization for Standardization/Organització Internacional per a la Estandarització Jocs Olímpics Institut Universitari de Postgrau Màster en Alta Direcció de Grups Hotelers Master Business Administration Marc Europeu Comú de Referència Màster en Gestió i Organització d’Esdeveniments-Turisme de Negocis Màster en Gestió i Planificació de Destinacions Turístiques Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions Màster en Marketing i Promoció Turística Màster en Promoció Turística OLE for Process Control Postgrau Internacional en Ecoturisme i Turisme Sostenible Postgrau en Gestió d’Esdeveniments Postgrau en Gestió i Organització d’Esdeveniments-Turisme de Negocis Prova d’Accés a la Universitat Petita i Mitjana Empresa de Catalunya Postgrau en Marketing i Finances Hoteleres Postgrau en Marketing i Destinacions Turístiques Recerca i Desenvolupament Real Club Deportiu Espanyol Recursos Humans Relacions Públiques Responsabilitat Social Corporativa Sistema Integral de Calidad Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Saló Internacional del Turisme a Catalunya Sistema Monetari Europeu Southern New Hampshire University Societat de Tecnologia i Coneixement Tourism Sustainability Group Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de Barcelona Universitat de Girona Unió Europea Universitat de les Illes Balears Universitat Oberta de Catalunya Universitat Politècnica de Catalunya Universitat Pompeu Fabra Universitat Ramon Llull United States of America Very Important Person

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

102


Empreses que participen amb l’EUTDH

Operated by R-C Spain SL, a subsidiary of the Ritz-Carlton Hotel Company

The Sheraton Seattle Hotel & Towers


15 anys

TURISME UAB

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera-UAB Vila Universitària. Campus de la UAB 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Telèfon 93 592 97 10 Fax 93 581 74 95 eutdh@uab.cat

www.eutdh.cat www.uab.cat www.youtube.com/user/eutdh blogs.uab.cat/eutdh/ www.facebook.com/eutdh twitter.com/eutdh

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera / Memòria 2010-2011

104

Memòria de l'EUTDH  
Memòria de l'EUTDH  

Memòria de les activitats realitzades per l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona dura...

Advertisement