Page 1

Índex UAB: 'L'activitat turística augmentarà un 2% i donarà empenta a l'economia catalana durant el 2011' •

El nombre de turistes estrangers a Catalunya pujarà un 4,2%.

Espanya rebrà 2,2 milions de turistes més que el 2010.

Barcelona es converteix en una de les principals destinacions europees del turisme de creuers.

L'Índex UAB d'Activitat Turística 2011 preveu que el sector continuï recuperant-se durant el 2011 amb un augment del 1,9% de l'activitat turística a Catalunya. Aquestes dades confirmen que el sector turístic representa un important "coixí" per a l'economia catalana que enguany veu reforçat el seu paper. Pel que fa al conjunt d'Espanya, s'espera l'arribada de 54,8 milions de turistes estrangers, és a dir, gairebé 2,2 milions més que l'any anterior. La despesa que realitzaran, de gairebé 50.000 milions d'euros, representa també una ajuda molt significativa per al conjunt de l'economia espanyola. L'Índex dedica també un apartat a analitzar la consolidació de la ciutat de Barcelona com una de les principals destinacions del turisme de creuers a nivell internacional. L'Índex UAB arriba enguany a la desena edició . Es tracta d'un indicador de l'evolució del sector que es calcula tenint en compte factors com el nombre de turistes estrangers, el nombre de pernoctacions que es registren o el volum de la despesa que realitzen. Sempre es presenta a finals de juny, a les portes de la temporada estival. L'Índex indica que el sector, que ja va començar a recuperar-se el 2010, creixerà al llarg del 2011, deixant enrere la tendència negativa registrada anteriorment, sobretot entre el 2008 i el 2009. Part del creixement, però, es considera conjuntural ja que pot estar parcialment relacionat amb la davallada d'altres mercats competidors, concretament Tunísia i Egipte.


1. Catalunya: 600.000 turistes estrangers més L'activitat turística, sintetitzada a l'Índex UAB d'Activitat Turística, creixerà un 1,9%. Segons les previsions de la UAB, el nombre de turistes estrangers podria créixer un 4,2% i arribar als 14,8 milions , és a dir, 600.000 persones més que el 2010. Aquest augment es produiria gràcies sobretot a l'augment dels mercats francès (un 3,1% més de turistes que el 2010), alemany (4,5%), nòrdic (8,6%) i britànic (3,6%), així com al creixent pes dels mercats emergents que ja van presentar les xifres més encoratjadores durant el 2010 i que augmentaran enguany un 5%. D'altra banda, l'augment més pronunciat, d'un 9,1%, es registra entre els turistes suïssos, tot i que aquest increment té un impacte menor que el dels principals mercats emissors, abans esmentats. Una altra dada que millora respecte al 2010 és el nombre de pernoctacions, que creixerà un 2,6% fins arribar als 107 milions . No es registrava un augment tan destacat des del 2006. El creixement de les pernoctacions es deu també als mercats emergents, als francesos i als alemanys. Val a dir, però, que la durada mitjana de les estades baixarà lleugerament dels 7,35 dies (2010) als 7,24 (2011). La despesa dels turistes estrangers a Catalunya se situarà, segons l'Índex, en 10.727 milions d'euros , xifra que representa un augment del 2% respecte al 2010. No obstant això, es preveu un descens de la despesa per turista del 2,1% (situant-se enguany en 725 €) i una lleugera davallada de la despesa per turista i dia del 0,6% (100,1 €). Les dades positives que preveu l'Índex d'enguany poden explicar-se, en part, per una reactivació dels mercats emissors consolidats, pel creixement dels mercats emergents i per la disminució del turisme a altres països competidors que s'han vist afectats per factors polítics, concretament Tunísia i Egipte . Així doncs, el creixement del turisme estranger a Catalunya podria veure's parcialment afectat si els sectors turístics d'aquests països es recuperen -cal tenir en compte que es calcula que els turistes tenen una memòria d'aproximadament sis mesos-. Per això, es recomana al sector continuar treballant en millorar els factors competitius i, en especial, en promocionar els productes i destins turístics de Catalunya. 2. Espanya: 4% més de turistes estrangers El sector turístic al conjunt d'Espanya també registrarà un creixement i representarà, com a Catalunya, una ajuda important per al rumb general de l'economia. El nombre de turistes estrangers se situarà en 54,8 milions , és a dir, 2,2 milions més que l'any 2010, que representen un augment del 4%. Aquesta xifra millora molt notablement l'1% de creixement registrat durant el 2010 però se situa encara per sota del rècord assolit l'any 2007, amb 58,7


milions de turistes estrangers. Com en el cas de Catalunya, l'augment està protagonitzat pel creixement tant dels mercats emergents com dels tradicionals, destacant especialment l'increment de turistes italians (7,3%). L'augment dels turistes estrangers es farà notar especialment al sector hoteler: tot i que, en conjunt, es registrarà un 4,8% més de viatgers hotelers, cal destacar que els estrangers augmentaran un 9,7%, davant d'un 1% dels espanyols. Pel que fa al nombre de pernoctacions, el creixement global d'un 4,9% també es recolzarà molt més en els estrangers (8,3%) que en els espanyols (0,2%). La despesa dels turistes estrangers a Espanya se situarà en 49.945 milions d'euros , un 2,1% més que el 2010. No obstant, la despesa per turista caurà un 1,9%, situant-se en 911 euros. 3.Turisme de creuers: Barcelona, un dels principals ports d'Europa L'auge del sector del turisme de creuers i la millora del posicionament de Barcelona en aquest mercat han contribuït a que augmenti espectacularment la demanda a la capital catalana durant les dues últimes dècades. Actualment, Barcelona és ja la quarta destinació europea més transitada per aquest tipus de turistes. La preparació dels jocs olímpics de 1992 va donar un primer impuls a l'adequació de les infraestructures portuàries al tràfic turístic, que s'ha consolidat durant els anys posteriors. Barcelona, a més, presenta grans avantatges com a destinació del turisme de creuers: està a escassa distància dels altres ports més importants del Mediterrani, gaudeix de grans recursos turístics, té una oferta hotelera àmplia i diversa i es percep com una destinació més segura que no pas altres del Mediterrani oriental. A més, durant les dues últimes dècades el sector ha viscut una important expansió a nivell mundial. Han augmentat els mercats europeu i nord-americà i, concretament, la Mediterrània ha crescut com a destinació regional. Això s'ha produït gràcies a que el turisme de creuers s'ha popularitzat, ha abandonat en bona mesura la seva imatge minoritària i elitista, s'ha beneficiat del creixement del mercat de la tercera edat i ha millorat la seva capacitat per atendre a segments com el turisme familiar.


Anàlisi de les previsions de l'Índex UAB per a l'any 2010 i expectatives per al 2011. Una síntesi. 1. Anàlisi de les desviacions del 2010. Pretenem en aquest text portar a terme una valoració global inicial, sintètica, sobre les previsions realitzades per l'Índex UAB d'Activitat Turística per a l'any 2011 (IUAB 2010) i realitzar alguns comentaris sobre les expectatives per al 2011. Per la disponibilitat de les dades i la tipologia utilitzada en les previsions de l'IUAB, el gruix de les comparacions poden ser fetes per al cas espanyol. Per al cas català, disposem ja d'un parell d'indicadors que ens permeten veure el què ha passat.


Ens centrem, primer, en l'experiència traçada per Catalunya, hem de recordar que l'Índex 2010 preveia una ralentització (raonable) de l'ajust dels fluxos de demanda, respecte a la intensa detracció experimentada al 2009. En tot cas, la imatge general era de reducció. Així, per exemple, es preveia un descens del nombre de turistes estrangers del 4%, lluny, en tot cas, de la caiguda del 9,5% experimentada a l'any 2009. Les dades ja disponibles, procedents de la enquesta FRONTUR, revelen que, contràriament, el número de turistes hauria crescut al 2010 un 3,7%. Tanmateix, l'IUAB 2010 estimava un ajust de la despesa real del 3,4% a Catalunya, quan en realitat ha estat d'un increment del 7,8%. No disposem encara de les dades segmentades per mercats emissors. L'error en la tendència, en tot cas, ha estat clar. Previsiblement, poden haver dues raons tècniques que expliquen el gruix d'aquesta desviació: en primer lloc, l'efecte de l'ajust en els preus dels productes turístics davant la crisi sobre la demanda, evident en el sector de l'allotjament, ja que els models utilitzats no donaven un efecte molt significatiu en aquest sentit, i el tema de fons radica en les dificultats inherents al maneig de sèries de preus més pròxims a la realitat. En segon lloc, l'existència d'una espècie de sòl en la demanda de certs mercats que provoca, a partir de cert nivell, dificultats per a nous descensos. Òbviament, aquestes situacions seran millor precisades en les estimacions per al 2011. En referència als anàlisis de les desviacions per al cas espanyol, -del qual disposem de més informació en aquests moments-, encara que el sentit de l'evolució no es va encertar, les desviacions absolutes de les variacions no són elevades; per exemple, en quant al flux de turistes i despesa. Específicament, l'IUAB 2010 va predir una caiguda del número de turistes estrangers del 0,2% mentre que al final aquest ha augmentat un 1%. Quantitativament, la desviació no és elevada. En el cas de la despesa dels estrangers, les nostres previsions apuntaven a un descens real de l'1,3%, quan al final s'ha mantingut estable. Els errors són, no obstant, majors per a la demanda en establiments hotelers. Rellevant és la desviació en el cas concret dels mercats estrangers. Quadre 1. Previsions del creixement de l'Índex UAB 2010 en base a les principals magnituds turístiques per a Espanya versus realitzacions (percentatges) Previsió IUAB Realització Desviació 2010 (P) (R) Absoluta (P-R) Turistes Estrangers

-0.2%

1%

-1.2%

Total Hotelers

-0.8%

6.4%

-7.2%

Viatgers Espanyols

-0.7%

2.6%

-3.3%

Viatgers Estrangers

-0.9%

11.9%

-12.8%

6.7%

-9.2%

3,2%

-6%

9,5%

-11.7%

Viatgers

Total Pernoctacions -2.5% Hoteleres Pernoctacions -2.8% Espanyols Pernoctacions -2.2% Estrangers


Despesa Estrangers

-1.3% Despesa Estrangers -1.1% per Turista

0%

-1.3%

1%

-2.1%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Índex UAB 2010, Instituto de Estudios Turísticos i Instituto Nacional de Estadística.

Malgrat les desviacions succeïdes en el 2010 i que ens obliguen a intensificar més, si cap, els treballs per a precisar les estimacions corresponents al 2011, creem que aquestes són fortament atípiques en la història de l'Índex UAB, el qual, generalment, ha avançat bé les tendències globals i del gruix de mercats. Cal puntualitzar, a més, que el que es pretén precisar no són tant els nivells dels indicadors, sinó la seva evolució, cosa que comporta un més alt nivell d'exigència a l'estudi. Els aprenentatges per aplicar al 2011 són: en primer lloc, millorar les sèries de preus; en segon lloc, considerar la distinció dels valors dels paràmetres estimats (efectes-preus i renta) per mercats; i, en tercer lloc, revisar les sèries de base. 2. Expectatives per al 2011 Les previsions per al 2011, almenys a aquestes alçades, semblen ser moderadament optimistes. Per exemple, segons un sondeig portat a terme en la WTM de gener, el gruix dels professionals enquestats revela una millora de l'activitat per aquest any en el món. La OMT preveu un creixement del nombre de turistes internacionals d'entre el 4 i 5% amb gairebé 1000 milions de turistes en tot el món, un increment fortament empès per la demanda en el mercat asiàtic i americà. En el cas espanyol, les previsions de recuperació dels fluxos es veuen afavorides, en primer lloc, per les de creixement econòmic en els principals mercats emissors: així, i segons les expectatives de la Comissió Europea a principis de març, s'espera que l'economia alemanya creixi a un ritme del 2,4%, la francesa a l'1,7% i la britànica al 2%. En segon lloc, cal citar les previsions d'augment en els mercats emergents, per al seu bon funcionament econòmic i per les mesures d'oferta dutes a terme (i.e. Rússia, Xina). I, en tercer lloc, l'obertura de noves perspectives favorables per al 2011 a tenor dels problemes d'inestabilitat sòcio-política en les destinacions competidores del Nord d'Àfrica. Davant els temors i/o les incerteses que la situació genera a països com Tuníssia, Líbia o Egipte, els turistes, ja a principis de l'any 2011, han iniciat processos de substitució del consum turístic que, entre altres destinacions, han afavorit a Espanya i, en particular, a Canàries (amb un augment en els dos primers mesos del 13,5%). Pel que respecte al mercat espanyol podria mostrar una debilitat major que l'estranger, fortament condicionada pel dèbil creixement, les elevades taxes d'atur i els impactes sobre la demanda de les mesures d'ajustament públiques,


en particular, desenvolupades a certes Comunitats Autònomes. Aquesta disparitat, de fet, ja s'observa amb força claretat en l'evolució de la demanda hotelera a Catalunya corresponent al primer bimestre de l'any. En tot cas, la situació és vista amb cautela per als operadors, com mostra l'últim butlletí de conjuntura elaborat per CEHAT (OHE) o les previsions de creixement moderat del PIB turístic elaborades per Exceltur (creixement del PIB turístic de l'1%). Quadre 2. Evolució de la demanda turística per a Espanya i Catalunya per al període gener-febrer 2011 y 2010 (percentatges) 2011

2010

Turistes Estrangers

4.5%

-1.6%

Total Viatgers Hotelers

4.3%

2.6%

Viatgers Espanyols

0.6%

1.4%

Viatgers Estrangers

10.6% 4.9%

Total Pernoctacions Hoteleres

8,1%

2.9%

Pernoctacions Espanyols

0.5%

2.9%

Pernoctacions Estrangers

14.8% 2.9%

Despesa Estrangers

4.9%

0.1%

Turistes Estrangers

0.6%

-4.4%

Total Viatgers Hotelers

2.7%

11.6%

Viatgers Espanyols

-4.7% 11%

Viatgers Estrangers

10.8% 12.2%

Total Pernoctacions Hoteleres

3%

Pernoctacions Espanyols

-3.7% 12.2%

Pernoctacions Estrangers

8.9%

19.7%

Despesa Estrangers

2.2%

0.8%

Espanya

Catalunya

16.1%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Instituto de Estudios Turísticos i Instituto Nacional de Estadística.

Equip del CInERT EUTDH-UAB


Celebració dels VII Debats Turístics de l'EUTDH: 'Les tendències actuals en l'organització d'esdeveniments a anàlisi' El passat dia 12 de maig de 2011 va tenir lloc la setena edició dels Debats Turístics de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH UAB) , certamen que els alumnes d'aquest centre organitzen cada any. Enguany l'acte es va desenvolupar en una aula de la pròpia EUTDH, que els estudiants van transformar en una autèntica sala de convencions. El tema tractat en aquesta edició va ser: "Les tendències actuals en l'organització de congressos i esdeveniments: la sostenibilitat, la responsabilitat social i els esdeveniments 2.0" . Les ponències van córrer a càrrec de tres experts de reconegut prestigi en els àmbits esmentats: •

Guy Bigwood, president del Green Meeting Industry Council (GMIC) i director de Sostenibilitat del MCI-Group.

Mauricio Orozco, doctor en Medecina per la UAB, professor de Medecina a la Universitat Pompeu Fabra i cap del Departament del Aparell Respiratori a l'Hospital del Mar de Barcelona.

Miquel Fortuny , director de Tecnologia i enginyer de Software a l'empresa Soft Congres.

Els Debats van ser moderats pels professors de les assignatures Organització de Congressos i Esdeveniments , que s'imparteix al quart curs del Grau en Turisme de l'EUTDH , i Organització de Convencions , del tercer curs del Graduat en Direcció Hotelera . Els Debats Turístics els organitzen els alumnes, amb la coordinació dels professors, la qual cosa els hi permet posar en pràctica els coneixements apresos durant el curs, apropar-se a la realitat del sector i a aquest a la Universitat. La pràctica totalitat del centenar d'alumnes de les matèries esmentades va assistir com a públic a l'acte, que es va desenvolupar en català, castellà i anglès. Guy Bigwood, la importància de "l'eco-motivació" . Guy Bigwood va explicar com un grup de professionals del sector de congressos i esdeveniments d'Espanya i Portugal havia posat en marxa aquest any el que ells anomenen el "capítol ibèric" del Green Meeting Industry Council (GMIC), la primera comunitat internacional dedicada a la sostenibilitat en aquest sector. El GMIC és una fundació sense ànim de lucre que es va


fundar a l'any 2003 als Estats Units i que té a l'actualitat prop de 600 membres en 30 països. Promou "l'eco-motivació" per avançar cap a uns esdeveniments cada cop més sostenibles, amb la convicció de què cada vegada hi ha més consumidors i empreses que creuen en la necessitat de ser més responsables amb els seus entorns social i natural. A les preguntes dels alumnes amb relació a com podien contribuir ells a aquesta preservació del mediambient, no sols des de l'òptica del sector d'esdeveniments, sinó també en el seu tarannà de cada dia, Bigwood va contestar que cal comprometre's en les anomenades polítiques de les "3 R" (Reduir, Refusar i Reciclar) i que cada pas que es fa en aquest sentit, per petit que sigui, té un impacte positiu. Mauricio Orozco: "Les accions solidàries i responsables són més complexes del que podria semblar" . Mauricio Orozco ens va parlar de la SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica), que mantenia les sigles de la seva denominació anterior, entre els anys 1967 i 1988 (Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio). La societat actual estava formada per 3067 persones, és a dir, per la pràctica totalitat dels neumòlegs i dels cirurgians toràcics espanyols, així com per molts professionals de l'Amèrica Llatina; el doctor Orozco és colombià. SEPAR Solidaria va nèixer al gener de l'any 2007 en el sí de l'estructura orgànica de la SEPAR. La seva principal finalitat era i és el desenvolupament de la investigació i de la docència de l'aparell respiratori, així com tenir cura dels interessos sanitaris de les comunitats, especialment de les més necessitades, com és el cas de les de Nicaragua, Colòmbia i Guatemala, països en què ja s'havien realitzat i/o es pensaven desenvolupar accions. En aquest sentit, un percentatge dels diners que sortien dels congressos de la SEPAR s'adreçaven a accions solidàries d'aquest tipus. Orozco, com a metge i com a colombià, coneixia força bé l'efecte nociu que tenia el fum de la llenya. Ens va parlar de cases i cabanes que no tenien sortida de fum a les xemeneies per a què no es perdés l'escalfor, d'indrets frondosos on gairebé no hi arribava la llum del sol i tan llunyans que es feia impensable dur-los-hi l'electricitat o el butà. En aquest sentit, SEPAR va realitzar un estudi neumològic sobre els problemes que generaven les cuines de llenya i, del mateix, sortia un programa solidari a Colòmbia i a d'altres països. Es va comprovar que el fet de respirar el fum d'aquesta llenya equivalia per als habitants de les cabanes a fumar uns vint cigarrets diaris.


Aquest descobriment va fer palès que les accions solidàries eren molt més complexes del que podria semblar, ja que intervenien moltes variables. L'eliminació total del fum podria facilitar l'acció dels mosquits, transmissors de moltes malalties. Calia actuar –va afirmar- conjuntament amb les organitzacions locals, i assolir compromisos per ambdues parts que anessin més enllà del lliurament de diners o d'equipaments. En aquest cas, SEPAR havia salvat moltes vides canviant les cuines, i ara seguia investigant i formant en funció de les necessitats reals d'altres països. Miquel Fortuny: "Les xarxes socials poden allargar la vida dels congressos" Miquel Fortuny ens va sorprendre doblement al recordarnos que les xarxes socials a nivell públic van aparèixer l'any 2006, és a dir, fa tan sols cinc anys, i també al esmentar que a l'actualitat en el món n'hi ha més de 500. Va fer un repàs cronològic d'aquesta evolució i va afirmar que l'autèntic boom de les xarxes socials va ser a l'any 2009. En aquest sentit, va comentar que, tot i que el domini encara segueix essent de Facebook amb una quota de mercat superior al 24% del total, que aquest percentatge està baixant per la incorporació de tantes xarxes noves. Pel que fa referència a la possible utilització d'aquest fenomen pel sector dels congressos i dels esdeveniments, Fortuny va comentar que les xarxes socials poden allargar la vida dels congressos ja que es poden utilitzar abans, durant i després dels mateixos, fins i tot creant fòrums de debat. Finalment, va engrescar als alumnes a posar-ho en pràctica utilitzant les xarxes ja existents o creant-ne alguna de pròpia.

L'EUTDH i Port Aventura firmen un conveni de col·laboració L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona i Port Aventura acaben de firmar un conveni conjunt de col·laboració per treballar plegats en projectes interessants i beneficiosos per ambdues institucions. En aquest sentit, l'empresa que gestiona el gran parc temàtic i d'oci participarà en diferents activitats relacionades en l'àmbit


acadèmic com són les celebracions de jornades científiques, simposis, workshops, etc.; a més de cooperar en les activitats de recerca de l'Escola tot incorporant-se a l'estudi de temàtiques turístiques que siguin del seu interés, i participar en sessions de docència dels estudis de grau i postgrau que ofereix el Centre. Port Aventura també facilitarà l'oportunitat de realitzar estades de pràctiques per als alumnes de l'EUTDH que desitgin adquirir una visió real del sector turístic des de l'òptica empresarial, i en la mesura que sigui possible, també col·laborarà amb la Borsa de Treball de l'Escola oferint vacants laborals perquè siguin ocupades per als estudiants. L'EUTDH per la seva banda serà partícep en algunes activitats de formació dels treballadors i treballadores d'aquesta entitat, i també els oferirà descomptes rellevants per cursar estudis a la nostra Escola, a més de facilitar-los-hi lliure accés als esdeveniments acadèmics que es portin a terme des del nostre centre universitari. Enrique Fontecha, CoDirector General de Portaventura Entertainment, juntament amb Francesc J. Uroz , Director General de l'EUTDH van signar l'acord el passat mes d'abril de 2011 ( a la imatge, el sr. Fontecha ).

L'EUTDH i la Fundació Kontrast promouen els estudis de postgrau per a alumnes de països en vies de desenvolupament L'EUTDH-UAB, que des del 1997 ha tingut una cura especial per la qualitat, la innovació i la sostenibilitat en la docència universitària i en els seus serveis, a més de facilitar el desenvolupament humà dels estudiants i ajudar-los a formar-se en les millors condicions, juntament amb la Fundació Kontrast (entitat dependent de la consultora BCF Consultors SL ) que, d'acord amb els seus estatuts té com a objectiu principal fomentar el desenvolupament social, econòmic i cultural des d'una perspectiva sostenible de col·lectius desfavorits en països en vies de desenvolupament, han signat un conveni de col·laboració per promoure que estudiants graduats procedents de països del Tercer Món puguin cursar estudis de postgrau o màster a Catalunya. En concret, EUTDH-UAB col·laborarà en aquest projecte per a alumnes de tercer cicle dins del marc del conveni de cooperació que té la UAB amb la Universitat Cadi-AYYAD (UCA) de Marrakech al Marroc amb el suport i assessorament de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB (FAS) que assumiran els costos d'allotjament en el període d'estada i a la vegada els cànons acadèmics, que seran coberts per l'Escola de Postgrau.


La participació de l'EUTDH-UAB consistirà en atorgar una beca per a la matrícula, neta de cànons i despeses, a l'estudiant triat d'aquests països que sigui admès en algun dels seus programes d'estudis i d'acord amb la seva sol·licitud. La Fundació Kontrast assumirà la totalitat del procés de creació, disseny, difusió, selecció, seguiment i adequació contractual del projecte, així com els costos que generi aquesta actuació. L'alumne/a haurà de complir tots els requeriments administratius, legals, acadèmics i de domini de les llengües espanyola i anglesa. Aquesta iniciativa producte de la cooperació de dues entitats capdavanteres com són l'EUTDH-UAB i la Fundació Kontrast veurà la seva concreció el proper curs 2011-2012 amb l'inici dels programes de mestratges oferts pel Centre a partir de l'octubre.

Conveni de col·laboració amb l'Associació d'Amics de la UAB L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, a través del seu Director General, Francesc J. Uroz, juntament amb l'Associació d'Amics de la UAB, entitat presidida per Antonio Franco Estadella, van signar, a finals d'abril de 2011, un acord de col·laboració per organitzar i realitzar diverses activitats comunes vinculades amb el món acadèmic i amb el camp de la formació, com debats, jornades, conferències, cursos, presentacions, etc. A més a més, l'EUTDH aplicarà diversos descomptes als membres de l'Associació en els cursos d'especialització i màsters i postgraus que imparteix. Per la seva banda, l'entitat que agrupa als amics de la nostra Universitat, ajudarà també a la difusió de l'oferta d'estudis del nostre Centre entre els seus associats i associades. L'Associació d'Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona és una institució que té com a objectiu, entre d'altres, la promoció d'una relació activa i oberta entre la Universitat i la Societat, l'organització d'activitats, així com la promoció del contacte i difusió de coneixements i opinions a partir de trobades que vinculen sectors professionals i empresarials concrets. Podeu trobar més informació sobre l'Associació d'Amics de la UAB en la seva pàgina web: www.amicsuab.cat


Visites de representants d'entitats i empreses col·laboradores amb l'EUTDH L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB seguint amb la seva política d'establir nous llaços de col·laboració tant en el camp acadèmic com professional amb institucions i empreses rellevants del sector turístic, hoteler i formatiu, ha rebut a través de la Direcció del Centre, en les últimes setmanes, a Javier Aguirre, Director Comercial de Smartbox. També els representants de Burgmaster, Josep Maria Llovet (President) i Jordi Balbastre (soci d'aquesta entitat) van visitar l'EUTDH per establir projectes de cooperació comuns. Finalment, Juan Monzó i Carlos Pons, Director General i Director d'Hosteleria del Club de Golf Sant Cugat, respectivament, es van entrevistar amb la Direcció de l'Escola.

Curs pont del Grau en Turisme per als Diplomats i Diplomades (retitulació) A partir del curs 2010-2011, l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB ha ofert l'oportunitat a tots els diplomats i diplomades en Turisme d'obtenir una titulació adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior, com és el Grau de Turisme. L'EUTDH creu que des dels seus orígens la Diplomatura en Turisme ha tingut com a eixos fonamentals de la seva formació donar al seu alumnat la capacitat y competències necessàries per afrontar situacions i adaptar-se a les necessitats de la societat, i en aquests moments, aquesta societat demanda una major qualificació pels titulats i titulades universitaris/es en Turisme que poden assolir-la amb l'obtenció del Grau en Turisme . El Grau en Turisme els ha de permetre accedir amb la titulació adequada als llocs professionals més alts a la piràmide de l'organització, elevant la competitivitat de les empreses, els seus productes i activitats, millorant la qualitat i la cultura del servei, i ampliant el seu accés al mercat laboral amb totes les competències necessàries. L'EUTDH per tal de facilitar-te l'obtenció del Grau en Turisme et permet amb una formació adaptada a les teves necessitats i disponibilitats poder conciliar la


teva feina amb la millora de la teva formació. Els diplomats/des poden matricular-se només d'aquelles assignatures que puguin realitzar, a través entre d'altres de l'existència d'assignatures virtuals o semi virtuals que els permeten una gran fliexibilitat. La proposta de retitulació que es presenta s'adreça a tots els diplomats i diplomades en Turisme, independentment de l'origen d'aquests: •

A) Els diplomats i diplomades de Turisme han de cursar i superar 54 crèdits.

B) El curs de retitulació al Grau en Turisme s'oferirà només fins al curs 2014-2015.

Per tal de facilitar als ja diplomats i diplomades la realització d'aquest curs pont i permetre la conciliació formativa i laboral, s'ha realitzat una oferta de cursos concentrada els divendres tarda i dissabtes al matí, a la vegada que es permet als i les alumnes del Curs Pont escollir també les assignatures ofertades en els horaris del curs de Grau ordinari, adaptant-se als calendaris i horaris que estiguin establerts. El Curs Pont d'Adaptació al Grau s'iniciarà per al curs 2011-2012, el proper divendres 30 de setembre de 2011.

Preinscripció per cursar la retitulació de la Diplomatura al Grau en Turisme Els estudiants que desitgin retitular-se al Grau en Turisme de la UAB i ja disposin de la Diplomatura en Turisme, previament, hauran de tramitar la preinscripció per a l'ingrés a la oficina d'Orientació Universitària. Aquesta sol·licitud s'ha de formalitzar per internet al portal Accesnet, a l'apartat Preinscripció Universitària. La primera vegada que es vulgui realitzar una gestió a l'aplicació informàtica del portal, únicament s'ha d'introduïr el DNI o el passaport i a continuació s'ha de triar un codi (format per entre 6 i 8 caràcters alfanumèrics). A partir d'aquest moment l'estudiant ja tindrà el seu codi accesnet secret que necessitarà per a fer qualsevol gestió relacionada amb la preinscripció universitària (preinscripció, modificació de les preferències, matrícula, consulta de l'assignació, etc.). La notificació de l'assignació de plaça es fa a través del propi portal, dels llistats exposats a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, les seves seus i en aquest centre en les dates corresponents.


Terminis de preinscripció universitària 2011-2012 Convocatòria de setembre (única) Del 19 al 22 de setembre de 2011. Per a més informació: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat Plaça Bonsuccés 5-6 08001 Barcelona Telf.: +34 93 223 03 23 / +34 93 223 25 91 E-mail: accesnet.cur@gencat.cat

Informació per als ex-alumnes de l'EUTDH que no han finalitzat els estudis Us recordem que, com a estudiants de l'Escola que no heu finalitzat els estudis, l'EUTDH posa a la vostra disposició un servei d'assessorament i seguiment personalitzat, que us ofereix la posibilitat de reiniciar els estudis, mitjançant tutories específiques i les diferents eines telemàtiques i virtuals que el Centre posa al vostre abast. Aquest servei va especialment dirigit a tots aquells exalumnes que els hi manquin crèdits i desitgin obtenir el títol de Diplomat en Turisme o bé el títol de Graduat en Direcció Hotelera. Els estudis de Diplomatura en Turisme es troben en procés d'extinció, donat que el Centre imparteix el Grau en Turisme des del curs 2009-2010 i els estudis del Graduat en Direcció Hotelera iniciaran el procés d'extinció properament. Pel que fa als estudis de la Diplomatura en Turisme , és molt important que tingueu en compte que aquesta titulació s'extingueix definitivament en el curs 2012-2013. Després d'aquest curs acadèmic, els alumnes que vulguin reiniciar els estudis ho hauran de fer adaptant-se obligatòriament als estudis del Grau en Turisme. En cas d'estar interessats, en aquest servei d'assessorament, us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un e-mail a la següent adreça: eutdh@uab.cat o bé trucant al telèfon 93 592 97 10


Cursos Amadeus Nivell I i II (intensius) L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB , com a centre reconegut i homologat oficialment per AMADEUS ESPAÑA , organitza cursos de formació sobre el sistema AMADEUS . Aquest és el programa de reserva líder en el sector de les agències de viatge i companyies aèries, fet que fa que el coneixement sobre el seu funcionament i les seves actualitzacions sigui imprescindible per tots aquells professionals que vulguin desenvolupar-se professionalment en qualsevol d'aquestes empreses. L'objectiu d'aquests cursos és aprendre el funcionament del programa, assolintne els coneixements necessaris per poder realitzar i gestionar les reserves aèries, hoteleres i de cotxe de lloguer a través del sistema AMADEUS . La docència es realitza a l'aula virtual d'Amadeus de l'Escola dotada amb 26 ordinadors amb connexió en temps real al sistema de distribució. •

Durant els dies 19, 20, 21 i 22 de setembre de 2011, de 16:00 a 20:00 hores es realitzarà el "Curs d'Amadeus Nivel I (curs intensiu)".

I durant els dies 26, 27, 28 i 29 de setembre de 2011, de 16:00 a 20:00 hores es realitzarà el "Curs d'Amadeus Nivel II (curs intensiu)".

Per a més informació i inscripcions, visiteu aquest enllaç .

Programa 'Study Abroad' 2011-2012 a l'EUTDH Com cada curs acadèmic, l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera participa en el programa 'Study Abroad in regular studies' on els alumnes internacionals que no disposen de convenis d'intercanvi, poden assistir a les classes ofertes per les diferents facultats i escoles universitàries de la UAB . La mitjana anual d'estudiants que participen en aquest programa és de 2 i acostumen a venir de països d'Amèrica del Sud (mexicans, brasilers, colombians). Cada any l'EUTDH ofereix cursos que s'imparteixen en anglès o en espanyol com a llengua vehicular a les classses i a les avaluacions. En general, des del nostre Centre, s'ofereixen assignatures de tercer curs del Grau en Turisme i del Graduat en Direcció Hotelera, i les de quart curs del Grau en Turisme (exceptuant, el Treball de fi de Grau ).


Nova convocatòria per participar al programa d'estudis i pràctiques de la UCR i de Disney Resort als EEUU L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona t'ofereix la possibilitat de realitzar el segon semestre dels teus estudis a Estats Units , estudiant a Califòrnia, a la University of California de la ciutat de Riverside, i realitzant les pràctiques obligatòries al Walt Disney World Resort , situat a Florida. Aquest programa et permetrà obtenir el certificat en 'Hospitality & Tourism Management' o en 'Management' per aquesta prestigiosa universitat, a més d'aconseguir el reconeixement dels crèdits teòrics corresponents al segon semestre. Aquesta formació va destinada als alumnes de 2on i 3er curs del Grau de Turisme i als alumnes de 2on curs del Graduat en Direcció Hotelera . Aquest programa també permet reconèixer els crèdits teòrics corresponents al segon semestre, exceptuant Francès per als alumnes de Grau en Turisme. Es preveu que el cost d'aquest programa aproximadament d'uns 5000 dòlars (uns 4100 euros).

sigui

Tothom qui vulgui participar en aquests estudis i pràctiques a la UCR-Disney pot començar a preparar la següent documentació per fer la sol·licitud: •

Omplir la pre-application.

Tenir el passaport vàlid i vigent fins a 6 mesos després de la finalització del programa (gener del 2013).

Escriure l'Essay correctament.

Preparar el nivell d'anglès. En cas que algú no tingui un nivell d'anglès acreditat, es realitzarà una prova de nivell a l'EUTDH el mes de setembre.

Data límit de presentació de les pre-applications: dijous 15 de setembre de 2011. L'entrevista amb les representants de la UCR-Disney serà el dimecres 19 d'octubre de 2011, en horari de matí. Per a més informació, posa’t en contacte amb el coordinador d'intercanvis de l'EUTDH , el professor Albert Vancells a: albert.vancells@uab.es


No deixis escapar aquesta oportunitat per ampliar la teva formació als Estats Units!

Diverses empreses participen en una jornada informativa sobre els seus programes de treball i pràctiques internacionals a l'EUTDH El passat 3 de maig de 2011, a les instal·lacions de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma es va celebrar una jornada de presentació de diversos programes per ampliar i complementar la formació dels alumnes i ex-alumnes de l'EUTDH a empreses internacionals del sector. Concretament aquestes sessions informatives anaven adreçades a estudiants i titulats de la Diplomatura i del Grau en Turisme, del Graduat en Direcció Hotelera i del MBA en Gestió Hotelera del nostre Centre. L'assistència va ser considerable ja que aquestes xerrades generaven molt interés. Les empreses que van participar van ser: Travelwork , Sabàtica i ABC Àsia , a qui volem agraïr la seva col·laboració. Alguns alumnes i ex-alumnes de l'EUTDH ja han gaudit dels programes d'aquestes entitats en anys anteriors de forma molt satisfactòria.

Els Grups 'Fast Tracks' d'Anglès a l'EUTDH-UAB Ara fa quatre cursos que la coordinació d'estudis de Turisme i el professorat implicat en la docència de l'Anglès de la Diplomatura en Turisme de l'EUTDH de la UAB es va adonar que s'havia produït un increment del nombre d'alumnes de primer curs amb un nivell d'anglès superior al demanat i exigit.


Al principi del curs 2008/2009, i tot fent servir la informació recollida durant les proves de nivell, es va formar un grup de 24 alumnes el qual es va anomenar “el grup Fast Track” . Aquest grup va seguir el programa d'anglès de segon curs de Turisme durant el seu primer any d'estudis i en al seu segon curs, es va preparar per a fer l'examen de Cambridge Advanced English . Des de llavors, que cada curs acadèmic l'EUTDH crea un "grup fast track" amb els alumnes que tenen, de partida, un bon nivell d'anglès a l'inici dels seus estudis al Centre, i que tenen també la possibilitat de preparar-se per aquest examen extern des de les nostres aules, a més de fer, a la vegada l'examen del nivell B2.1 de la UAB Idiomes. El passat curs 2009-2010 també es va crear un grup de primer de Fast Track amb 25 alumnes del Grau en Turisme que continuaven amb la mateixa línia d'estudi que el primer col·lectiu d'estudiants. Aquesta és la vocació i la inquietud del nostre Centre afavorint que la formació en Idiomes s'adapti als diferents nivells idiomàtics dels estudiants i que aquest sistema dels grups Fast Track es consolidi com una pràctica contínua i regular, que contribueixi als processos de millora constant en la docència de les nostres titulacions i completament encaixada en el marc de la política de qualitat i innovació de l'EUTDH.

Acreditació oficial del nivell d'anglès dels alumnes de 3er curs de Direcció Hotelera Com en anys anteriors, els alumnes de 3er curs del Graduat en Direcció Hotelera de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB van gaudir de l'oportunitat d'acreditar el seu nivell d'anglès mitjançant la realització de l'examen de quart curs de l'UAB Idiomes (el Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona ), el passat 6 de juny de 2011. La superació de l'esmentada prova servia per oficialitzar i certificar el nivell d'idioma, més enllà de l'avaluació de l'assignatura corresponent cursada a l'EUTDH, i que era reconeguda com a equivalent al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües .


Els alumnes del Grau en Turisme de l'EUTDH visiten l'Aeroport de Barcelona i la terminal de Transmediterránea Dins de l'oferta curricular de l'assignatura de ‘Transport, Logística i Distribució', els alumnes del Grau en Turisme de l'EUTDHUAB van realitzar visites a l'Aeroport de Barcelona i a la Terminal de Trasmediterránea. La visita a l'Aeroport de Barcelona va començar en el seu Centre de Convencions on vam poder visitar les sales polivalents per a reunions i esdeveniments, les habitacions, el ‘Call Centre' , el gimnàs i la sala d'actes. Després es va projectar un reportatge sobre el ‘Pla Barcelona' sobre la implantació i evolució de l'ús d'aquestes instal·lacions aeroportuàries i la seva importància per a la ciutat de Barcelona, la seva àrea d'influència i per al turisme i altres sectors econòmics de Catalunya. Finalitzada aquesta sessió, vam haver de passar pel control de seguretat i vam recórrer la zona ‘aire' (plataforma per on circulen avions i els serveis per aquests ) amb autocar. En aquest recorregut ens va veure de manera pràctica tot allò que a l'aula s'havia treballat. Una vegada ens va deixar l'autocar, Marta Guillemí , guia d'Externa (empresa que s'encarrega de les relacions públiques i publicitat d'AENA i de l'aeroport) ens va acompanyar per la nova terminal 1 explicant tot allò que és rellevant com a usuaris i com a futurs professionals. Una carpeta amb informació sobre Aena i l'Aeroport de Barcelona, va ser l'obsequi que ens vam fer al finalitzar la visita. Posteriorment, també es va realitzar una altra interessant sortida a la Terminal de Trasmediterrànea en el Port de Barcelona . La visita va començar en el moment que arribava el "Sorolla", vaixell que en aquell moment feia la ruta Mallorca-Barcelona . En un espai habilitat de la Terminal, mentre el vaixell atracava en el moll i el passatge baixava del mateix, vam rebre per part d'en Pere Clarós, comercial de l'empresa, tota la informació sobre l'empresa i del grup al que pertany, Acciona. Un dossier complementava aquesta informació. Una vegada el vaixell estava preparat per la nostra visita vam poder embarcar i vam ser rebuts pel seu capità. Amb una assistent del vaixell i en Pere Clarós vam recórrer totes les dependències del mateix: camarots, cine, bars, discoteca, zona pels animals de companyia, piscines, spa, gimnàs, zona de butaques, restaurants, etc., per finalitzar en la coberta del vaixell divisant una esplèndida vista de Barcelona des del port.


Visites i activitats realitzades a l'assignatura 'Temes de Direcció Hotelera' Amb la finalitat d'ampliar els coneixements teòrics i pràctics apresos en la titulació del Graduat en Direcció Hotelera de l'EUTDH , s'organitzen diverses activitats, conferències i sortides en el marc de l'assignatura 'Temes de Direcció Hotelera' del tercer curs de carrera. Aquestes visites es realitzen a empreses i hotels rellevants de Catalunya que aporten informació de primera mà de la situació actual del sector i de la seva evolució. Per altra cantó, els seminaris contribueixen a aprofundir en diversos aspectes i matisos de temàtiques molt específiques tractades a les aules durant el curs. Durant el segon semestre del curs 2010-2011 s'han realitzat les següents activitats que detallem: •

Seminari de "F & B" (04.03.11).

Seminari de "Revenue Management" (11.03.11).

Visita i xerrada a l'Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona (18.03.11).

Seminari de "Seguretat en cas d'incendi als hotels" (25.03.11).

Seminari "Estàs segur d'estar segur? Visió del director d'hotel" (01.04.11).

Visita i xerrada a l'Hotel Condes de Barcelona (08.04.11).

Visita i xerrada a l'Hotel España de Barcelona (15.04.11).

Visita i xerrada a l'Hotel W de Barcelona (29.04.11).

Visita, xerrada i dinar a l'Hotel Can Boix de Peramola, Lleida (06.05.11).

Visita, xerrada i dinar a l'Hotel Meliá Golf Vichy Catalán de Caldes de Malavella, Girona (13.05.11).

Visita i xerrada a l'Hotel Gold River de Portaventura (20.05.11).

Alumnes del Graduat en Direcció Hotelera visiten Sibaris Catering Els alumnes de l'assignatura de 'Gestió de compres i estocs' del Graduat en Direcció Hotelera van realitzar una visita fa uns dies a les instal·lacions de l'empresa Sibaris Catering a Sant Cugat del Vallès. L'objectiu de la sortida era reforçar els coneixements treballats a classe sobre com dirigir un departament clau com el de compres en una empresa del sector de la restauració i del càtering.


Els alumnes van poder veure directament el procés de recepció i control de mercaderies en una de les empreses d'elaboració de càterings de major qualitat a Catalunya. La visita va ser guiada en tot moment per Joan Marc Vidal , director de Sibaris Catering qui va saber explicar i presentar tots els aspectes sobre els sistemes de recepció, d'emmagatzemament i de picking sota el control dels sistemes informàtics propis desenvolupats per aquesta empresa. L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona vol agrair a aquesta entitat la seva col·laboració en l'aprenentatge dels alumnes més enllà de les aules.

Estudiants xinesos visiten l'EUTDH El passat dijous dia 28 d'abril de 2011 un grup de 12 estudiants xinesos que estan aprenent espanyol a l'Instituto Don Quijote , acompanyats per Shan Kai Li , tutora i professora d'aquest centre, van venir a conèixer l'EUTDH , els estudis que s'imparteixen i les seves instal·lacions, com a activitat d'interés de la seva estada a la ciutat de Barcelona . El coordinador d'intercanvis i relacions internacionals de l'EUTDH, el professor Albert Vancells, els hi va fer una presentació sobre la Universitat Autònoma de Barcelona i sobre l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, així com una visita guiada per les aules de la nostra Escola. Posteriorment, es van desplaçar a Vila Universitària 2 per conèixer les diverses ofertes d'allotjament que ofereix aquesta entitat al campus de la UAB.

Lliurament de diplomes als titulats i titulades de les últimes promocions de l'EUTDH L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera va realitzar el lliurament de diplomes corresponents a les darreres promocions de titulats/des del Centre el passat dijous 12 de maig de 2011 a les instal·lacions de l'Hotel Escola Campus. Concretament es van lliuraran els diplomes a: La 15ª promoció de Graduats en Direcció Hotelera, la 1ª promoció de


titulats/des en el Grau en Turisme , i l'11ª de Diplomats/des en Turisme de l'EUTDH. Al finalitzar l'acte, es va celebrar un aperitiu per als assistents.

L'EUTDH, present a la 2a edició de la 'Fira del Postgrau de la UAB'

Els dies 12, 13 i 14 de maig de 2011 la Universitat Autònoma de Barcelona es va organitzar la segona edició de la 'Fira del Postgrau' , un esdeveniment en el qual els alumnes i titulats es podien informar de totes les opcions que tenen al teu abast per encaminar el teu futur acadèmic i professional. Enguany la fira tenia diverses novetats, entre elles la seva ubicació. Els dies 12 i 13 de maig es van realitzar diverses activitats d'orientació en el Campus de la UAB per a futurs estudiants de màsters, postgraus i doctorats, mentre que el dia 14 aquestes es van dur a terme a les instal·lacions de la Casa de Convalescència (Hospital de Sant Pau) a Barcelona. Per altra banda es van realitzar no només xerrades informatives sobre els estudis sinó també tallers sobre l'entrevista de feina i el currículum professional molt útils a l'hora de cercar un lloc de treball. L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera va celebrar una sèrie de sessions informatives sobre la seva oferta de màsters i diplomatures de postgrau que van ser molt seguides pels assistents.

Memòria d'activitats de l'any 2010 del Centre d'Iniciatives Emprenedores Universitàries de l'EUTDH Durant l'any 2010 el Centre d'Iniciatives Emprenedores Universitàries de l'EUTDH (CIEU) va atendre un total de 328 usuaris: 109 usuaris van rebre assessorament per a l'elaboració del Pla d'Empreses i la resta van


participar en activitats de sensibilització i formació envers la creació d'empreses i emprenedoria. També cal destacar la nombrosa participació en la "2ª Edició del Premi CIEUEUTDH a la Idea més emprenedora" , a la qual es van presentar un total de 48 idees d'estudiants de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera i de participants de la resta de la UAB . Finalment, es va premiar a una idea de cada col·lectiu. El perfil dels usuaris del CIEU correspon bàsicament a estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona de les titulacions de Grau en Turisme, Administració i Direcció d'Empreses, Economia i Direcció Hotelera . La majoria són dones (un 60%). En quant a l'edat dels usuaris, la majoria (un 80%) tenen entre 19 i 24 anys. Pràcticament el 90% són catalans. Pel que fa a la seva situació professional, la gran majoria no treballa (al voltant del 80%) ja que es troba realitzant els estudis universitaris.

L'Àrea de Consultoria de l'EUTDH verifica dos establiments de turisme rural per obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental El passat mes de juny de 2011, l'Àrea de Consultoria de l'EUTDH (ARC) va realitzar la verificació dels criteris per a l'obtenció, en un cas, i per a la renovació, en un altre cas, del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) de dos establiments de turisme rural, un situat a la comarca de la Garrotxa, i l'altre a l'Anoia. Recordem que l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona és "entitat col·laboradora" de la Generalitat de Catalunya, i està habilitada per a la realització de verificacions del compliment dels requisits de les etiquetes ecològiques per al sector turístic a Catalunya.


Membres de l'EUTDH van assistir al IV Congrés de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) Membres de la direcció de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB van assisitr al "IV Congrés de Comptabilitat i Direcció" organitzat per l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) que es va celebrar al Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona durant els dies 26 i 27 de maig de 2011. Concretament, la Directora d'Estudis de l'EUTDH, Maria Noguera, i el Director del nostre Centre, Francesc J. Uroz, van assistir convidats per l'organització d'aquest Congrés. En aquesta quarta edició, les conferències i les sessions de treball simultànies es van centrar en temes més actuals en matèria comptable i de direcció d'empreses i van aplegar gairebé 1000 auditors, comptables, professors, assessors fiscals i empresaris que van participar en la trobada més rellevant i consolidada d'aquest àmbit específic professional a Catalunya. Josep M. Portabella, Interventor General de la Generalitat de Catalunya , i Daniel Serra, Vicerector d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Internacionals van presidir la inauguració d'aquest esdeveniment, juntament amb altres autoritats. La conferència inaugural, a càrrec de María del Mar Raventós, va versar sobre el model d'èxit de l'empresa familiar que presideix, Codorniu. El President de l'ICAC, José Antonio Gonzalo Angulo va pronunciar la ponència de cloenda, sobre els problemes d'avui i de sempre de l'auditoria i la comptabilitat. A més, en aquesta quarta edició es van realitzar 4 conferències i 34 sessions simultànies de treball de gran interés i rigorosa actualitat com les millores a introduir en la comptabilitat de les pimes, els models de negoci per a la recuperació, les noves normes per a la formulació dels comptes consolidats o la nova normativa de compatibilitat de cooperatives, entre d'altres. Gairebé, un miler de professionals de l'àmbit empresarial i acadèmic, i 70 empreses i entitats hi van participar, presidint i coordinant les sessions simultànies, per presentar nous avenços en matèria professional, i donar a conèixer i impulsar la investigació i els grups de recerca, essent una bona oportunitat de networking. Per a més informació sobre aquest esdeveniment, visiteu el seu web: www.accid.org/congres


L'EUTDH imparteix l'Autònoma 2011

cursos

a

la

Universitat

d'Estiu

de

L' Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ha participat, un any més en la celebració dels cursos que s'ofereixen en la "Universitat d'Estiu" que la Universitat Autònoma de Barcelona organitza conjuntament amb altres facultats i escoles del Campus, amb la finalitat de facilitar nous coneixements especialitzats a la comunitat de la UAB, i que s'emmarquen en diferents disciplines acadèmiques. En l'edició 2011, l'EUTDH ha participat, amb l'Institut de Ciències de l'Educació, en l'organització i docència del curs "Cuina i salut (Taller magistral)", que s'ha celebrat del 4 al 8 de juliol de 2011, en horari de 15:30 a 19:30, amb una durada de 20 hores. Els professors que l'han impartit han estat Teresa Jané i Marc Grañó, docents de la nostra Escola. Per l'altra banda, també l'EUTDH ha impartit el curs "Història del Vi. Cultura gastronòmica i anàlisis", que s'ha portat a terme de l'11 al 15 de juliol de 2011, en horari de 9:30 a 13:30, amb una durada de 20 hores. També s'ha realitzat a les instal·lacions de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. Els professors d'aquesta formació han estat Jaume Fàbrega i José Luis García, professors de l'EUTDH.

Reportatge sobre els estudis de l'EUTDH a la revista especialitzada 'Chefsbook' La revista 'Chefsbook', una de les publicacions periòdiques especialitzades més conegudes del món de la gastronomia, restauració i formació, ha publicat en el nº56 (corresponent a l'edició de març-abril de 2011), un reportatge sobre les titulacions que imparteix l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona . En l'article es fa un repàs al naixement de la nostra Escola, a partir de la unificació de l'Escola Superior d'Hosteleria de Catalunya i l'Escola Universitària de Turisme, i es destaca que va ser el primer centre de formació en aquest àmbit en obtenir la certificació ISO


pel que fa a la qualitat de la docència, plans d'estudis i organització del Centre. També es remarca la gran tasca formativa pràctica que la institució realitza a través de l'Hotel-Escola, situat en el mateix campus de la UAB, i els nombrosos convenis de pràctiques firmats amb prestigioses empreses i cadenes hoteleres, fent que des d'un primer moment, els alumnes tinguin contacte directe amb la realitat del sector turístic i hoteler. Es destaca les activitats de recerca i consultoria impulsades a través del Centre Internacional d'Estudis i Recerca del Turisme (CInERT) i l'ARC (Àrea de Consultoria) de l'EUTDH, generadores d'importants investigacions com l'Índex UAB d'Activitat Turística, o estudis sobre la sostenibilitat turística, entre altres. Aquest monogràfic dedicat a l'EUTDH s'insereix en la secció dedicada a donar a conèixer les Escoles més rellevants d'Espanya. Per llegir-ho podeu cliqueu sobre el següent enllaç (arxiu en format pdf)

El professor Oriol Miralbell publica l'article 'The role of social and intangible factors in cultural event planning in Catalonia' El professor col·laborador de l'EUTDH i docent de l'UOC, Oriol Mirabell Izard ha publicat juntament amb l'investigador Francesc González Reverté un article en el volum 2, nº1 d'aquest any de la prestigiosa revista ‘International Journal of Event and Festival Management' titulat ‘The role of social and intangible factors in cultural event planning in Catalonia' . En aquesta publicació els autors estudien en detall l'abast del “capital social” en diversos esdeveniments culturals celebrats a Catalunya i analitzen el seu impacte en l'àmbit turístic local. Concretament, mostren els resultats i conclusions obtinguts d'un estudi on s'han analitzat la presència i rellevància de diversos factors socials en gairebé 300 esdeveniments portats a terme en terres catalanes. En la recerca es mostra que el capital social juga un rol important en els esdeveniments culturals del país. La presència de factors de cohesió social, xarxes internes i lideratge intervenen en diferent grau i forma en el procés de creació i planificació d'esdeveniments i en els seus impactes en el turisme. Entre les conclusions, els autors destaquen que la cohesió social esdevé més forta quan l'esdeveniment no té una clara vocació turística, sinó de contribuir a reforçar el sentit d'identitat del col·lectiu que hi participa, tot i que, també se'n beneficia el sector turístic. Els


esdeveniments concebuts amb una voluntat més turística, el lideratge intervé de forma més prominent i contribueix a establir xarxes externes d'atracció de visitants i fer-lo més visible a la resta del món. S'impulsa la idea que els organitzadors han de tenir en compte els factors que composen el capital social a l'hora de planificar un esdeveniment de caire cultural, i copsar les diverses dimensions que intervenen per garantir l'èxit, i com aquests factors interactuen amb altres de tipus econòmic, social i mediambiental. En el Centre de Recursos de l'EUTDH disposeu d'un exemplar de la publicació amb totes les troballes de la investigació portada a terme per Oriol Miralbell i Francesc González per a la seva consulta.

Jaume Fàbrega, crític gastronòmic i professor de l'EUTDH, entrevistat a 'Més Oci Girona' El professor de Gastronomia i Enologia de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB , Jaume Fàbrega , va ser entrevistat per Judit Aliaño de la revista 'Més Oci Girona' , en el número que es va publicar el passat juny de 2011, per parlar d'algunes curiositats vinculades amb el món de la cuina, gastronomia i enologia, com per exemple, els mites vinculats amb els vins blancs i negres que acompanyen les receptes de casa nostra, o si la dieta mediterrània és només moda o està recollida històricament en els receptaris tradicionals, entre altres aspectes. Una entrevista molt amena i interessant al prestigiós crític gastronòmic, escriptor de més d'una cinquantena d'obres relacionades amb la cuina, historiador i professor de l'EUTDH, i autor reconegut amb el premi de l'Exposició Cultural Olímpica de Pequín al 2007 per una de les seves obres, a més d'haver estat distingit en quatre ocasions al Premi Gourdmand World Cookbook Awards. L'entrevista la podeu llegir i trobar íntegrament en les pàgines 12 i 13 de la revista 'Més Oci Girona', clicant sobre aquest enllaç.

L'EUTDH publica el llibre commemoratiu dels 15 anys d'estudis en Direcció Hotelera a la UAB En el curs 1993-1994 es va engegar una nova titulació pròpia a la Universitat Autònoma de Barcelona: el Diploma en Direcció Hotelera. Poc temps després sorgiria amb èxit la primera promoció de titulats i titulades en Direcció


Hotelera. En el passat curs 2008-09 aquesta formació va complir 15 anys. Fins als nostres dies, han finalitzat aquests estudis 15 promocions i gairebé mil estudiants. En motiu d'aquesta fita, s'ha publicat recentment l'obra que recopila tota aquesta trajectòria de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) i tota l'evolució dels estudis del Graduat en Direcció Hotelera (futur Grau) en el marc de la Universitat, en el context del Sector turístic i hoteler, i també en l'àmbit social i econòmic de Catalunya i Espanya. La publicació titulada “Direcció Hotelera a la UAB, 15 Anys d'Història” també recull les opinions de diverses personalitats vinculades amb aquest centre de formació (des del seu Director, Francesc J. Uroz ; passant per la Cap d'Estudis, la professora Maria Noguera ; la responsable de l'Administració del Centre i de l'Àrea de Qualitat i Medi Ambient, Maria Àngels Rodríguez ; i qui havia estat fins fa poc Vicerector Executiu i Director General de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, el Dr. Santiago Guerrero), on des de la seva àrea de treball analitzen el tarannà d'aquests estudis i de l'Escola, durant tot aquest període de docència i de recerca científica. Els alumnes han estat i són part rellevant del dia a dia de l'EUTDH i del seu èxit com a centre de formació capdavanter i referent del país, i per aquest motiu, s'ha dedicat un capítol específic per recopilar les visions i experiències d'ex-alumnes en seu pas per la nostra Escola i com els ha influït posteriorment en la seva carrera professional. Les empreses i entitats del sector turístic i hoteler que sempre han recolzat els estudis de Direcció Hotelera també hi són presents en un capítol d'aquesta publicació, detallant com han contribuït a facilitar convenis de pràctiques per seguir amb la formació dels alumnes des d'una vessant més aplicada; a més de cooperar en la organització d'esdeveniments, com el Workshop anual de l'Escola, que posa en contacte els estudiants amb el món empresarial per ajudar-los a inserir-se en el mercat laboral. Finalment, com a col·laboració especial en el llibre, s'ha rebut la del prestigiós director de cinema Jaume Balagueró posant el seu segell característic amb la redacció d'un breu conte inèdit on l'escenari de la narració transcorre en un conegut hotel parisenc. Disposeu d'exemplars de l'obra al Centre de Recursos de l'EUTDH i a diferents biblioteques de la UAB. Properament, podreu comprar-la a través d'internet al nostre web www.eutdh.cat .


L'EUTDH ha rebut en pràctiques una alumna d'últim curs de Filologia Anglesa per fer tasques de traducció En aquest segon semestre, l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ha rebut la col·laboració d'una estudiant de l'últim any de carrera del Grau en Filologia Anglesa de la UAB per realitzar tasques de traducció del web i material promocional de la nostra Escola com a pràctiques de la seva titulació. L'alumna que ha participat en aquest pràcticum, ha estat Adeline Horga i ha estat supervisada i assessorada en tot moment per Roger Nicholson, professor d'anglès de l'EUTDH.

Candidats/des de l'EUTDH seleccionats per realitzar pràctiques de formació a l'estranger Responsables de l'Hotel Hilton London Metropole, Ylenia Taltavull (Deputy Executive Housekeeper), Siân Richards (Human Resources Manager) i Judith Wood (Executive Housekeeper) van presentar, al passat 25 de febrer de 2011, el programa de formació pràctica adreçat a titulats/des en la Diplomatura de Turisme, Grau en Turisme i Graduat en Direcció Hotelera, i en el MBA en Gestió Hotelera de l'EUTDH, així com també als estudiants dels últims cursos. Un total de 22 persones van assistir tant a les presentacions com a les entrevistes presencials del mateix dia, quedant seleccionats 8 estudiants per una segona entrevista telefònica duta a terme el 22 de març. Finalment aquest prestigiós hotel londinenc va escollir els següents candidats/es que gaudiran dels seus programes de formació: Programa SIT (Supervisor in Trainning ) •

Andrea Freixa Romero del 4rt curs del Grau en Turisme.

Alejandro Tugues Franceschi del 3er curs de la Diplomatura en Turisme.

Martí Garcia Salarich del 3er curs de Direcció Hotelera.

Programa HMIT (Housekeeping Manager in Training ) •

Natalia Blazquez Sanz del MBA en Gestió Hotelera.

Per altra part, el passat 6 d'abril, la gerent i directora de l'Hotel Roger Smith New York, Phoebe Knowles, va dur a terme les entrevistes de selecció de candidats/des per anar a fer un període de formació pràctica al seu establiment


hoteler, que era adreçat a alumnes dels últims cursos de la Diplomatura en Turisme, del Grau en Turisme i del Graduat en Direcció Hotelera. Dels 15 estudiants que finalment es van presentar a la plaça que anualment s'ofereix a l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB, va ser atorgada a l'alumna Sara Vas del 3er curs de la Diplomatura en Turisme.

Actualització de la Borsa de Treball de l'EUTDH A continuació, us mostrem les dades més recents del servei de la Borsa de Treball de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB dels últims mesos: S'han rebut 42 noves ofertes de treball, de les quals 18 eren a l'àrea d'allotjament, 8 en l'àmbit de la restauració; 7 eren places de comercial, 4 eren vacants en l'àmbit de la direcció, 3 llocs de treball més en altres àrees, i 1 vacant per treballar a l'Administració. Per altra banda: •

99 alumnes i 14 empreses s'han donat d'alta a la Borsa de Treball.

223 alumnes han optat a aquests ofertes laborals.

Properament, us tornarem a detallar més dades actualitzades de la Borsa de Treball de l'EUTDH.

A on són els nostres alumnes? Us oferim informació de primera mà de la carrera professional de diversos exalumnes de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona que actualment estan treballant en el sector turístic i hoteler:

El sr. Daniel Aliaga (Turisme) és el mànager de 7 Stones Boraca.


El sr. Albert Estrany (Graduat en Direcció Hotelera) exerceix de cap de cuina a la Universitat d'Edinburg a Escòcia.

La sra. Eva Llorente (Graduada en Direcció Hotelera) és la cap de recepció de l'Hotel Campus.

El sr. Pere Saló (Graduat en Direcció Hotelera) treballa com a supervisor de les pizzeries dels Establiments Viena.

El sr. Alejandro Pascual (Graduat en Turisme) desenvolupa el càrrec de delegat comercial a Hotusa Hotels.

Seguim la pista…a Jordi Jiménez Sánchez-A. (Graduat en Direcció Hotelera per l’EUTDH-UAB al 1996) L'ex-alumne de l'EUTDH-UAB, Jordi Jiménez Sánchez-A., originari de Balaguer (Lleida), i Graduat en Direcció Hotelera al 1996, va començar la seva carrera professional a la cadena Gargallo , primer durant un any a Terol i, després, durant tres anys a Reus. A continuació, va ser director a l'establiment Ros Roca a Rialp i, des de fa sis anys, és director d'hotel a la cadena d'Hotels


Catalonia a Barcelona. En Jordi recorda el seu pas pel nostre Centre i comenta que "el fet de formarme a l'Escola ha estat bàsic per començar a estimar i entendre aquesta professió" .

Seguim la pista...a Sònia Molina Orta (Graduada en Direcció Hotelera per l'EUTDH-UAB al 2000) Al finalitzar a l'any 2000 la titulació del Graduat en Direcció Hotelera a l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB, la Sònia Molina Orta va passar un any i mig a San Diego (Califòrnia, Estats Units), treballant com a sots-directora de pisos a l'Hotel Marriot. Després va tornar a Barcelona, on es va incorporar a la cadena hotelera NH. Es va encarregar dels departaments de recepció, reserves i grups durant dos anys a l'Hotel NH Calderón; un any de cap de reserves a l'Hotel NH Constanza; i dos anys de directora de finances (regional revenue manager ) per a les regions de Catalunya i Aragó de tota la cadena. Des de fa tres anys, és la directora de finances (revenue manager ) d'Hotelesdotcom, càrrec que desenvolupa de forma simultània amb la copropietat de l'Hostal Nitz BCN . Sobre la trajectòria professional que ha seguit la Sònia Molina i sobre el seu pas per la nostra Escola, ens explica: "De totes les persones que conec, crec que sóc la que se sent més realitzada amb la feina que fa, i això és gràcies a haver triat estudiar a l'EUTDH".

Associació d'Antics Alumnes de l'EUTDH Us informem a tots els i les alumnes del Grau en Turisme, Graduat en Direcció Hotelera, Màsters i Postgraus de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB que acabeu els vostres estudis aquest curs acadèmic, i també als ex-alumnes ja titulats/des d'anys anteriors, que l'EUTDH posa a la vostra disposició l'Associació d'Antics Alumnes per tal que pugueu seguir mantenint el contacte amb la nostra Escola, i us poguem fer arribar tota aquella informació que sigui del vostre interés (nous màsters i postgraus, cursos, workshops, jornades, seminaris, esdeveniments i altres activitats, etc...).


Per això us preguem que ompliu el formulari que trobareu al web de l'Escola, en l'apartat d'Antics Alumnes , i ens el feu arribar. Moltes gràcies i molta sort en la vostra vida professional!!! EUTDH-ALUMNI tel. 93 592 97 10 e-mail: as.alumni.eutdh@uab.cat web: www.eutdh.cat

El Bloc de l'EUTDH participa als 'Premis Blocs de Catalunya 2011' organitzats per STIC El bloc titulat 'EUTDH - Turisme i Hoteleria UAB' (http://blogs.uab.cat/eutdh) que diàriament us ofereix les últimes notícies de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona participa aquest any als 'Premis Blocs de Catalunya 2011' que organitza l'Associació Tecnologia i Coneixement (STIC) , entitat nascuda al 2008, que impulsa la "interactivitat i innovació en el context de la cultura i la llengua catalanes amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eix vertebrador." Animats per diversos companyes i companyes de la nostra Escola, hem presentat la nostra bitàcora a aquests prestigiosos guardons en la categoria de 'blocs corporatius' , esperant fer-hi un bon paper. Si us agraden totes les informacions que es publiquen aquí, com està estructurat i/o dissenyat el bloc, i si us fa servei, us agraïríem que ens donèssiu un cop de mà i ens votèssiu. El procés de votació és molt senzill: Només cal que us registreu al web de la STIC, www.stic.cat de forma gratuïta, o bé, podeu connectar-vos a través del vostre compte de Facebook o Twitter per votar; un vot per a cada categoria, fins arribar als 12 vots totals, corresponents a les dotze categories existents. El període de votació es va iniciar el passat 13 de juliol i finalitzarà al 10 de setembre de 2011, a la mitjanit. Moltes gràcies per la vostra ajuda!!! Nosaltres continuarem informant-vos dia a dia de totes les novetats de la comunitat vinculada amb l'EUTDH-UAB mitjançant aquest bloc.


Horaris de l'EUTDH al mes d'agost Gairebé tot el personal de l'EUTDH ja iniciem les vacances d'estiu, no obstant la Secretaria de l'Escola romandrà oberta durant el mes d'agost des de les 9 del matí a les 2 de la tarda per si heu de realitzar alguna gestió, consulta, etc. Del 15 al 28 d'agost de 2011 (ambdós dies inclosos), l'EUTDH romandrà completament tancada. El centre de recursos (biblioteca) romandrà tancat durant tot el mes. Tot i així, si heu de retornar llibres, els podeu deixar al personal de Secretaria durant aquest període. Per qualsevol consulta, us podeu adreçar al telèfon 93 592 97 10 o a través de l'e-mail: eutdh@uab.cat . Bon estiu i Bones vacances (per qui les faci)!!!

anem digital nº50, el Butlletí de Notícies de l'EUTDH  

anem digital nº50, el Butlletí de Notícies de l'EUTDH. Informacions i novetats sobre l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you