Page 1

Програма „Развитие на селските райони” (РСР) е продължение на  предприсъединителната програма САПАРД. За програмния период 2007­ 2013   г.   по   новата   програма   ще   бъдат   отпуснати   3.2   млрд.   евро   което  означава, че годишно, българските производители и преработватели могат  да усвояват шест пъти по­голям ресурс от този по САПАРД. Средствата  ще   бъдат   разпределени   между   22   мерки,   по   които   бенефициентите   ще  могат да кандидатстват за финансиране. По програмата ще се отпускат  средства за: 1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на: •   обновлението   на   земеделските   и   животновъдни   стопанства,   чрез  инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на  сгради,   въвеждане   на   европейски   норми,   нови   насаждения; • развитие на биологично земеделие; • други. Посочените   по­горе   инвестиции   ще   бъдат   финансирани   по   Мярка  121   „Модернизиране   на   земеделските   стопанства”  .    2.   Млади   фермери  и   техните   инвестиции   в   областта   на: • развитие и обновлението на земеделските и животновъдни стопанства,  чрез   закупуване   на   земеделска   земя,   животни,   оборудване   и   техника,  реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови  насаждения; • развитие на биологично земеделие. Посочените   по­горе   инвестиции   ще   бъдат   финансирани   по    Мярка  112   "Създаване   на   стопанства   на   млади   фермери"  .   3.   Преработвателни   предприятия   от   хранително­вкусовата  промишленост за: • изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими  активи   необходими   за   производство; • закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за  подобряване на производствения процес; •  закупуване   на   транспортни   средства   необходими   за  производството   и  реализацията на продукцията; • изграждане или модернизиране на лаборатории; • закупуване на земя, необходима за производствената; •изграждане на системи за управление на качеството. Посочените инвестиции ще бъдат финансирани по   Mярка 123 “Добавяне  на   стойност   към   земеделски   и   горски   продукти”  .  4. Стартиращи  и действащи  микрофирми  (с персонал  до 10  човека),  регистрирани в селски район, развиващи своята дейност в: •   производствени   сектори,   като   дървопреработване,   производство   на  мебели,   леко   машиностроене,   преработка   на   биомаса,   производство   на  енергия   от   възобновяеми   източници   или   които   могат   да   предоставят   следните   видове   услуги:


• туристически   услуги   ­   селски,   еко,   културен   туризъм; •   културни   дейности   за   населението   на   селските   райони   (културни  центрове, театри, библиотеки); • услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително  спортни   центрове,   младежки   центрове   и   др.); •   образование   и   обучение   (училища   и   центрове   за   обучение); •   социални   и   здравни   услуги   ­   грижи   за   деца   (детски   градини,   ясли),  възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), здравни услуги,  специализирани транспортни услуги за населението в селските райони; •  услуги  за   населението,  свързани   с използването   на   информационни   и  комуникационни  технологии и центрове  за  бизнес, обучение  и услуги  на  базата   на   информационните   технологии   (обучение,   здравни   съвети,  подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.). Посочените инвестиции ще бъдат финансирани по  Мярка 312 "Подкрепа за  създаване   и   развитие   на   микропредприятия"  .  5.   Земеделски   производители,  за   развитието   на   неземеделски  дейности в селски райони в областта на: • Селски туризъм; • Занаяти; •   Социални   услуги   за   населението   в   селските   райони  –   грижи   за  деца, за възрастни хора и т.н.; • Поддръжката и ремонта на машини и съоръжения: •   Производството   от   слънчева,   вятърна   и   водна   енергия   (за  продажба   и/или   за   личните   нужди   на   земеделските  производители).  Посочените   инвестиции   ще   бъдат   финансирани   по   Мярка   311  "Разнообразяване към неземеделски дейности".

Развитие на селските райони  

ОП "Развитие на Селските Райони"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you