Page 1

Parochiereis 2016 St. Eusebiusparochie Reisgebed in de Walburgiskerk Arnhem ONTWIKKELING VAN HET CHRISTENDOM

IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN


DE REIS GLOBAAL

Bezienswaardigheden Wo 1 juni

Morgen: TER APEL - Kloostermuseum

Middag: BORGER - Hunebedcentrum

Algemene dagorde

Do 2 juni

Indien noodzakelijk wijzigt het programma.

Vr 3 juni

Morgen: DOKKUM - Bonifatius ontmoeten Middag: LEEUWARDEN – Stad verkennen Morgen: SCHIERMONNIKOOG - De monniken Middag: IDEM – Huifkartocht over het eiland

7.00-8.30 u.

Ontbijt en reisvaardig maken

8.20-8.50 u.

Bezinning

Za 4 juni

Middag: GRONINGEN – Stad verkennen

9.00 u. Vertrek naar … Bezienswaardigheid +/- 12.30 u.

Lunch

Morgen: ADUARD - Kloostermuseum Avond: BOOTTOCHT door Nat. Park De Alde Feanen

Zo 5 juni

Morgen: DEVENTER - Eucharistieviering

13.00 u. Vertrek naar … Bezienswaardigheid

Middag: IDEM – Geert Groote + wandeling

17.30 u. Vertrek naar Hotel Princenhof

Namiddag:

19.00 u. Diner in het hotel

Avond: 20.00 uur:

TERWOLDE - Afscheidsdiner Aankomst Walburgis


ARNHEM – TER APEL – BORGER

Woensdag 1 juni 2016


Koffie met gebak in het oude bak- en brouwhuis van het klooster


Domus Novae Lucis Huis van het Nieuwe Licht


Twee gidsen zullen ons rondleiden


Klooster Ter Apel In 1464 schonk een pastoor in Garrelsweer en vicaris in Loppersum, zijn nederzetting Apell aan de Orde van het Heilig Kruis [Ordo Sanctae Crucis: Kruisheren] onder voorwaarde dat op deze plek een klooster zou verrijzen. Tussen 1465 en 1561 werd het klooster gebouwd volgens een middeleeuws plan. Behalve het bouwen van het convent, betekende dat ook de realisatie van een poortgebouw, watermolens, perkamenthuis, bak- en brouwhuis en een gastenverblijf. Tot 1566 en 1648 Beeldenstorm !! Sinds 1992 behoort het klooster tot de UNESCO "Top 100" van onroerende objecten in Nederland, beschermd krachtens internationaal recht. Deze kwaliteitsgarantie bevestigt de unieke status van Klooster Ter Apel en de onvervangbaarheid ervan.

Kloostercomplex Ter Apel


Kloosters in Groningen in de Middeleeuwen


Kruisheren in 1248 te Hoei (BelgiĂŤ) gesticht door Theodorus van Celles Als basis: de regel van Augustinus (reguliere kanunniken)

Zorg voor pelgrims en zieken


Kunststukken die de beeldenstorm hebben overleefd


Aandacht


Aandacht


Ere wie ere toekomt


oud en nieuw


Lezing uit: De wonderbaarlijke reis van Sint Brandaan, door een onbekend auteur opgeschreven rond 1150 (Rijnland – Duitsland) over de monnik die niet geloofde … Brandaan met 11 broeders de boot in … perigrinatio …


Expositie van kunstwerken van Yvonne Struys over De wonderbaarlijke reis van Sint Brandaan


Kruidentuin van Klooster Ter Apel met 130 plantensoorten


Christoffel leidt ons naar de kloosterkapel/kerk


Kanunnikenkerk


Als monniken tijdens het koorgebed (te) lang moesten staan, bood de opgeklapte bank barmhartigheid in de vorm van een gebeeldhouwde kop waar de monnik op kon steunen: de misericorde


Goede en slechte eigenschappen gesymboliseerd: gulzigheid, vroomheid, nieuwsgierigheid, strengheid, zachtmoedigheid ‌


Grafsteen van de laatste prior en eerste predikant van deze kerk: Johannes Emmen


Gevolgen van de beeldenstorm?


Laatgotisch doksaal van Baumberger kalkzandsteen


Lekenkerk door een doksaal gescheiden van de kanunnikenkerk


Lekenkerk


Zolder boven de gewelven van de kapel

Met nabootsing van kloostercellen, ziekenzaal, glazeniersatelier en scriptorium


Kijkje in de kloostercel en de ziekenzaal


Atelier van de glazenier


Kijkje in het scriptorium waar boeken met de hand werden gekopieerd


Kruisgang met gotische vensters, gewelven en plavuizenvloer, ademt middeleeuwse sfeer


Een lunch … om je vingers … Wat ‘n kwaliteit!

Dit noem je een kloosterlunch?


Hunebedcentrum te Borger


Grootste hunebed van Nederland


De wereld van het Trechterbekervolk


Steenkist (ossuarium) gevonden in Heveskesklooster (bij Delfzijl)


Vondsten uit D26

Trechterbekercultuur


Betekenis van Hunebedden in de loop der eeuwen


Carnac (Bretagne-Fr) 5000 vJ Newgrange (Ierland) 3200 vJ Stonehenge (Engeland) 2300 vJ

Andere prehistorische megalithische monumenten


Bedreigde wereld: LevensMuur 360 bakstenen symboliseren de bedreigde dier soorten op alle 360 graden van onze wereldbol


Earnewâld

Eernewoude

Hotel Princenhof

Einde dag 1


DOKKUM – LEEUWARDEN

Donderdag 2 juni 2016


Bonifatius – de heilzame bron – het park met de kruisweg – de pelgrimskapel


Zoals in de Friezenkerk in Rome een wand is opgetrokken van 500 authentieke kloostermoppen – zo ook hier. Van elke kloostermop is de herkomst bekend.


Titus Brandsma – karmeliet (Bolsward 1881 – Dachau 1942)


De kruisweg

TITUS BRANDSMA nam het initiatief en vroeg zijn vriend en kunstenaar JACQ. MARIS de 14 staties te vervaardigen. Dit gebeurde tussen 1935 en 1949.


Bonifatius – apostel der Germanen (Crediton 672 – Dokkum 754)


Op weg naar de lunch in het stadje Dokkum


Ludger de Voltooier (742-809)

navolger van Bonifatius


Deze beelden tonen hier ‘t gebruik van deze woning. Deelt rijkelijk uit en wacht een hemelse beloning. Aan Hem die zei: komt de armen tegemoet, want wat u doet aan hen, weet dat u het Mij doet. De Burgemeesterschap liet deze steen dus houwen opdat men werken doet die nimmermeer berouwen. ANNO 1758


Naast de Abdijkerk werd in 1420 een kerk gebouwd gewijd aan Sint Maarten. Toen in 1580 het klooster werd opgeheven, gebruikte men sloopmateriaal om deze St. Martinuskerk te verhogen en uit te breiden.


Willibrord – Bonifatius – Willehad – Liudger BRENGERS VAN HET CHRISTENDOM


Beelden van een snel - snel

rondje Dokkum


Inleiding over LEEUWARDEN in de geschiedenis van Friesland /Nederland


Op weg naar de Grote – of Jacobijnerkerk


Luilekkerland Hier lag de Appelhof van het in 1580 gesloten klooster van de Dominicanen of Jacobijnen. Al in 1749 heette het Luy Lekkerlandt. Vanaf 1716 had de Hervormde diaconie hier 14 huisjes die pro deo door armen konden worden bewoond; gĂŠĂŠn luilekkerland: de kamertjes waren 4x4 meter en zij hadden gezamenlijk een massaal secreet.


Stadhoudersbank of koningskraak


Leeuwarden en de band met de Oranjes


Iedereen is belangrijk en loopt dus mee in de begrafenisstoet


Wat over is van het klooster dat met de kerk was verbonden


Jacobijnerkerkhof


Keimpema Stins Anno Circa 1350


Leeuwarden – rijke religieuze geschiedenis. Leeuwarden – ook staatkundig: 1435: eigen rechtsgebied 1504: hoofdstad van het gewest residentie van de Friese stadhouders. Rond 1650 behoort het met 16.000 inwoners tot de aanzienlijkste steden van Nederland: Stadhouderlijk Hof, de Waag en de scheve toren van Oldenhove.


Een rondleiding door historische figuren


Paleis Stadhouderlijk Hof

WILLEM LODEWIJK GRAAF VAN NASSAU 1560-1620 DEN VADER VAN ZIJN VOLK DEN STRIJDER VOOR ‘S LANDS VRIJHEID


Deze plaquette herinnert aan de BEVRIJDING VAN LEEUWARDEN op 15 april 1945 door de Royal Canadian Dragoons. Ze werd geplaatst bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het regiment.


Princessehof Nu: Keramiekmuseum


Earnewâld

Eernewoude

Hotel Princenhof

Einde dag 2


SCHIERMONNIKOOG

Vrijdag 3 juni 2016


Met ‘eigen’ vervoer …

naar het dorp Schiermonnikoog


Broeder Paulus verwelkomt ons in de Kapel St. Egbert


Monniken van Abdij Sion - Diepenveen willen op Schiermonnikoog een klooster bouwen. De cisterciĂŤnzer traditie nemen zij mee.

Egbert van NorthumbriĂŤ werd monnik in Ierland en later abt van Rathmelsigi en tenslotte van het klooster in Iona. Willibrord werd in de abdij van Rathmelsigi gevormd tot missionaris. In Iona zette Egbert de Keltische monniken aan om de Romeinse ritus te gaan volgen. Egbert stierf op Pasen 729.


De Kinderkruisweg; op elke statie lopen drie kinderen mee met Jezus en zij vervullen een rol in het lijdensverhaal.


Harthoorn Huifkarren


Mijn meissies


Er zijn veel wegen die tot bezinning leiden


De typische woningen van de eilanders


We verlaten Schiermonnikoog: het eiland van de grijze monnik


De Monnik brengt ons thuis

Gijsbert houdt een oogje in het zeil


Earnewâld

Eernewoude

Hotel Princenhof

Einde dag 3


ADUARD – GRONINGEN – BOOTTOCHT

Zaterdag 4 juni 2016


Broeder Ies verwelkomt ons

Een van de oudste huizen van Aduard (uit ca. 1600) biedt onderdak aan het kleine en sfeervolle MUSEUM SINT BERNARDUSHOF De vrijwilligers van het museum besteden aandacht aan de geschiedenis van de cisterciënzer Sint Bernardusabdij te ‘Adduwert’, die tussen de 12de en de 16de eeuw in heel Europa bekend was. Een bezoek aan dit museum is een ervaring: persoonlijke ontvangst en rondleiding in een authentieke sfeer die ons terugvoert naar het roemruchte monastieke verleden. Een bezoek wordt altijd afgesloten met een bezichtiging van de 13e eeuwse ziekenzaal van het klooster.

Bernardus van Clairvaux Stichter van de Cisterciënzers


Welkomstwoord Koffie Groningse koek Foto’s hier en daar Gezellige voorbereidingen


Een aandachtig gehoor

Broeder Izebrand blijkt te weten waar hij over spreekt


Van natuur- naar cultuurlandschap: watermanagement door de monniken tussen 1200 en 1600: aanleg dijken, sluizen, bruggen, wegen, sloten en kanalen


De kruidentuin


De steenbakkerij voor de kloostermoppen


Een wonderboom met vele gezichten


Belangrijke vondsten


In de abdij van Aduard (1192-1580) leefden op het hoogtepunt 100 monniken en 500 lekenbroeders. Beroemde mannen, o.a. de vroeg-humanisten Wessel Gansfort en Rudof Agricola kwamen er samen in de Aduarder Kring. Vanuit een buitenschool (in Bedum/Roodeschool) en een binnenschool in de abdij hebben de monniken ook gezorgd voor een intellectuele ontwikkeling van de bevolking.

PESTDRAGERS brachten de doden naar het kerkhof. Zij moesten bellen dragen aan armen en benen. Hierboven de kleding; in de maskers zitten scherpe reukstoffen om hen te beschermen tegen de pest en de vreselijke lijkenstank.


Kloostermoppen in een echt oud huis: uit 1594

We lopen over de vroegere haven van de abdij naar de voormalige ziekenzaal van de lekenbroeders


Kaakheem: de plaats waar vroeger mensen werden terechtgesteld

Voorgevel ook gebouwd met kloostermoppen – gehaald uit de ruïnes van het kloostercomplex


De Abdijkerk is de voormalige ziekenzaal van het klooster, het oudste medische monument van Nederland en het enige bewaard gebleven bouwwerk van het kloostercomplex; pracht voorbeeld van Noord-Nederlandse Romano-Gotische bouwstijl. Eind 16e eeuw werd de zaal als kerk in gebruik genomen.


Oorspronkelijke vloer volgens middeleeuws patroon N-O-Z-W


Bij een overlijden worden door de monniken de klok geluid, gebeden gezegd en gezongen en wierook gebrand


In 1595 overgegaan in Protestants bezit en in 1959 werd hier de 1e vrouwelijke predikant benoemd.

Let op de zandloper die aangaf hoe lang de predikant mocht preken


Als muren konden spreken ‌

Stenen vertellen hun verhaal ‌


Vergelijking met Hotel de Dieu (1443) in Beaune (Fr.)


‌ en tot slot in Aduard een heerlijk en gezellig lunchbuffet


OP EIGEN GELEGENHEID BEZOEK AAN DE STAD GRONINGEN


Aan het eind van een retraiteweek heeft een mens wel behoefte aan een bezoek aan DE BIECHTSTOEL


Geen plekje is onbenut


BANIEREN H.-HARTDEVOTIE (EIND 19E EEUW) I. II. III. IV. V.

GRATIE VOLGENS HUNNE STAAT VREDE IN HUNNE HUISGEZINNEN TROOST IN HUNNE DROEFHEDEN … ZEGENING OVER HUNNE ONDERNEMINGEN VI. BARMHARTIGHEID VOOR DE ZONDAARS VII. VURIGHEID VOOR DIE LAUW ZIJN VIII. VOLMAAKTHEID VOOR DE VURIGEN IX. … X. … XI. … XII. NEGEN ACHTEREEN EERSTE VRIJDAGEN COMMUNICEEREN GOEDE DOOD


Kunst en kitsch ?


EINDELIJK … de biechtstoel gevonden


Samenzijn in een geur van heiligheid EĂŠn ziet het licht


Bij Groninger Museum


Ze staan er gekleurd op


Station Groningen en omgeving


Het peerd van alle konten bezien


Het Hoofdstation van Groningen is "gebouwd in een virtuoze mengeling van renaissance- en gotische stijlelementen“ en behoort tot de mooiste stationsgebouwen van Nederland. Het ontwerp is van Isaac Gosschalk, officieel op 16 april 1896 voltooid. Het pand is een rijksmonument.


De doorgang leidt naar: Wachtkamer 1e klas Damessalon

Tegeltableaus: De Arbeid en de Tijd


Tegeltableau van Franciscus Hermanus Bach. In het midden de Groningse 'stedenmaagd' met aan weerszijden de 'telegrafie' en de 'post'. Aan de muur aan overzijde bevinden zich tegeltableaus van 'de arbeid' en 'de tijd'.


K u n st ?


In de stationshal een piepklein museum

Het sierplafond van papier collĂŠ (een bijzondere vorm van papierstuc met in mallen geperst papier) kon in 1999 worden gerestaureerd.


Einde verkenning van de stad Groningen


Onverwachte gelegenheid om met z’n allen een boottocht te maken over de Friese wateren


Hotel Princenhof vanaf het water


genieten


Rusten


Kiekjes maken


Waarover spraken zij?


Nationaal Park

De Alde Feanen

Beheerder:

It Fryske Gea


Wij keren huiswaarts ...


De beste stuurlui staan niet aan de wal


A P P L A U S voor de kok en de bediening

Ons laatste toetje hier


Even rust ‌ en dan ‌.

De comeback van een onbekend talent


Echte meezingers


Stille genieters

En andere talenten staan op ‌


Earnewâld

Eernewoude

Hotel Princenhof

Einde dag 4


DEVENTER – GEERT GROTE – AFSLUITEND DINERBUFFET

Zondag 5 juni 2016


10.30 uur Eucharistie in de Broederenkerk

met een speciale Eerste Communieviering


De dag van hun leven


Een vrijwilliger vertelt graag iets over de Broederenkerk


De moeite waard om nog eens te bezoeken


Een voortreffelijke en betaalbare lunch bij

De Keizerskroon

Grote – of Lebuinuskerk


Middagpauze


Een

snel

rondje Deventer


“EERBIED VOOR HET LEVEN” Albert Schweitzer


Inleiding over de Moderne Devotie en de invloed van Geert Grote binnen Europa


Begin van de wandeling door Deventer langs plekken die te maken hebben met Geert Grote


WAT MOET IK DAT DOE IK


Inkijkje in het Gilde Hotel om de bijzondere stijl te kunnen bewonderen


WAT PIJNIGT DAT REINIGT


Slot van de kennismaking met Geert Grote en de zusters van het Gemene Leven


Kriebelz- Terwolde

Warm en koud buffet


En een mooi toetjesbuffet


Tevreden beginnen we aan de laatste rit om dan rond 20.30 uur aan te komen bij de Walburgiskerk te Arnhem


Earnewâld - Deventer

- Arnhem

Einde dag 5


Foto’s: Gerard Kok Nelly Gudden Fotomontage: Gerard Kok

Parochiereis 2016  

Van Willibrord tot de Moderne Devotie

Parochiereis 2016  

Van Willibrord tot de Moderne Devotie

Advertisement