Page 1

                                                       ÁREA    MATEMÁTICAS                                                                                                                                                              NIVEL  4º   1º  Trimestre               Contidos  a  traballar     Repaso  básico  3º  nivel   Temas    1-­‐2   Sist.  numeración  decimal  e  romana.  T.1:       Valor  da  posición,  orde  das  unidades,  decenas  e  centenas  de  millar,  aproximación  de  números  e     valor  das  letras.  Resolución  de  problemas.   12  /09  ao  06  /10   Suma  e  resta.        T.2:    Propiedades  conmutativa  e  asociativa  da  suma,  proba  da  resta,  expresións  con  paréntesis.     Multiplicación.          T.3:   Temas  3  e  4    Propiedades  conmutativa,  asociativa  e  distributiva.  Multiplicación  por  unha  e  varias  cifras.     Resolución  de  problemas.     División.        T.4:   10  /10  ao  11  /11    termos  desta  operación  (  D,  d,  c  e  r  ),  clases  de  división  :  exacta  e  inexacta.  Probas  da  división.   Resolución  de  problemas.   Temas  5  e  6   Práctica  da  división.          T.5:     Dividendo  de  ata  cinco  cifras.  Divisor  de  ata  dúas  cifras  e  unidade  seguida  de  ceros.  Cociente  con   14  /11  ao  12  /12   ceros  intermedios  e  con  ceros  finais.  Resolución  de  problemas.     REPASO  DOS  CONTIDOS  MÁIS  SOBRESAINTES  DOS  CINCO  PRIMEIROS  TEMAS  

Temas  5  e  6     14  /11  ao  12  /12   Temas  7     09    ao  20  /01     Temas  8  e  9       23  /01  ao  17  /02    

2º Trimestre   As  fraccións.        T.6:     Parte  dunha  unidade,  parte  dun  conxunto,  comparación  de  fraccións  de  igual  denominador,   comparación  coa  unidade,  cálculo  da  fracción  dunha  cantidade  ,  lectura  e  escritura  de  fraccións.   Resolución  de  problemas.           Os  números  decimais.        T.7:   Décimas,  centésimas  e  equivalencias.  Lectura  e  escritura  de  nº  decimais,  representación  na  recta,   comparación  e  ordenación  .  Operacións:  sumas  e  restas.  Resolución  de  problemas.   A  medida  de  lonxitude.          T.8  :    Unidades  :  metro,  multiplos  e  divisores.  Expresións  complexas  e  incomplexas.  Operacións  :   sumas  e  restas.  Resolución  de  problemas.   As  medidas  de  capacidade  e  peso.          T.9:     Unidades.  Litro  e  gramo,  múltiplos  e  divisores.  Expresións  complexas  e  incomplexas.  Operacións  :   sumas  e  restas.  Resolución  de  problemas.  

Avaliación Inicial     Temas  1  e  2     Semana  do   10  ao  14/10   Temas  3  e  4       Semana  do   14  ao  18/11     Tema  5   Semana  do   01  ao  07/12   P.D.-­‐1         Temas  6  e  7         Semana  do   23  ao  27/01       Temas  8  e  9       Semana  do   27  /02  ao  01/03  


Temas 10  e  11       23  /02  ao  23  /03    

Tema  12     26/03  ao  13/04     Temas  13  e  14       16  /04  ao  18  /05     Tema  15     21/05  ao  08/06     Mes  de  xuño  

Rectas e  ángulos.          T.10:     Semirrecta,  segmento,  rectas  paralelas,  rectas  secantes:  perpendiculares  e  non  perpendiculares.   Ángulo  recto,  obtuso  e  agudo.  Resolución  de  problemas.   As  formas  planas.        T.11:     Os  polígonos:  elementos,  triángulos:  (  equiláteros,  isósceles,  escalenos,  rectángulos,  acutángulos   e  obtusángulos),  cuadriláteros:  (  paralelogramos  e  non  paralelogramos  ).  Circunferencia  e  círculo.   Resolución  de  problemas.   REPASO  DOS  CONTIDOS  MÁIS  SOBRESAINTES  DOS  TEMAS  6  AO  10   3º  Trimestre   Regularidades  nas  figuras  planas.            T.12:     Igualdade  de  lados,  de  ángulos.  Figuras  que  se  superpoñen  mediante  xiros,  simetrías,  polígonos   regulares.  Resolución  de  problemas.  

Os corpos  geométricos.          T.13:     Poliedros:  clases  (prismas,  pirámides,outros  ),  elementos  (arestas,  vértices,  bases  e  caras   laterales  ).  Corpos  redondos:  clases  (  cilindros,  conos,  esferas  e  outros  ),  elementos  (  bases  e   superficie  lateral)    Resolución  de  problemas.   Planos  e  mapas.          T.  14:     Orientación  espacial,  mapas,  planos  e  bosquexos,  o  plano  cuadriculado   Azar  e  probabilidade.        T15:     Experiencias  aleatorias,  sucesos  (probabibilidade  dun  suceso,  clases  de  sucesos:  posible,seguro  e   imposible  )  .  Resolución  de  problemas.   Repaso  xeral  do  curso  

Temas 10       Semana  do   19  ao  23/03    

PD-­‐ 2     Temas  11  e  12     Semana  do   16  ao  20/04       Temas  13  e  14     Semana  do   21  ao  25/05     Temas  15       Semana  do   11  ao  15/06   PD.-­‐  FINAL    

Temporalizacion matematicas  

Temporalizacion contidos