Page 1

ENTREVISTA AO ESCRITOR GONZALO MOURE

Os alumnos de 4ºB fixémoslle unha entrevista a Gonzalo Moure o día 28 de marzo na biblioteca do colexio. Pregunta :En que te inspiraches para facer o libro “Os cabalos do meu tío “? Gonzalo Moure: Mirando ao meu arredor, toda a historia foi como a miña vida, por un paxaro que se pouso un día no meu ombreiro. P: Por que elixiches Acacias para desenvolver a túa historia? G.M: Porque era a miña casa, o tío Darío era eu. Os cabalos eran os meus cabalos. Os cans eran meus.Todo era meu. P: Como se che ocorreron os nomes de Gioconda e Leonardo? G.M: Pensando nun pintor en concreto en Leonardo Da Vinci. P: Quen che inspirou a personaxe dePaula dos Pablos? G.M: Inspireime nunha nena dun colexio de Asturias, preto de Acacias ao que fora a dar unha charla sobre outro dos meus libros. P: Cando foi a primeira vez que fuches ao Sahara? G.M: A primeira vez que fun ao Sahara foi no ano 1996. P: Quen é Pascual a quen lle dedicas o teu libro? G.M: Pascual é un amigo meu, de profesión pastor, e sen el non coñecería aos cabalos nin como é a vida no campo. P: “Palabras de Caramelo”, tamén é un libro teu no que te inspiras na vida no deserto. Por que? G.M: Porque me inspiro na miña vida. En palabras de Caramelo inspireime nun neno xordo do Sahara que me lía os beizos. P: Ti de pequeno, na túa familia tiñades cabalos? G.M: Si, o meu tío tiña cabalos. Un en especial, que nunca puiden montar, chamábase Taburete. Dámoslle as grazas a Gonzalo Moure por compartir un anaquiño da súa vida connosco e esperamos debecidos por coñecer o seu novo libro. Unha aperta e ata o vindeiro curso Equipo de redacción: Ángela, Alex, Pedro e Mapi 4º B


!"#$!%&'#()*+"),(*+-+).!$"("/!0)

!

! "!#$%!&'!#(!)*+,-!.,/(012!1!3+%4(+!#(!(5.+(/,2.%+!%1!(24+,.1+!(! ,-62.+%#1+!7%41*1!8(+5%5#(9!!:(++%51;<6(!=!1!(24+,.1+!#(!>?,-! 4162%2!31#(5!3%2%+@!A!(!>?,-!4162%2!31#(5!3%2%+@!AA;!B2.%2!215! %2!3+(C65.%2!D6(!--(!E,F(012G! HGH1+!D6(!--(!#(#,4%2!1!-,*+1!%!.I%!.$%!%/1%J! KGH1+D6(!E1,!4101!65L%!,523,+%4,M5;! HGN(!15#(!2%4%4L(2!12!510(2!#12!3(215%F(2J! KG?,+%5#1!565!0%3%!(!512!-,*+12;! HGH1+!D6(!36F(4L(2!%1!3(+215%F(!H1641!0I2,41J! KGH1+D6(!F%!D6(!(2.%*%!06#1!%!.+%/=2!#%!0I2,4%!4152(C6,6! E%-%+;! HG<6=!4L(!,523,+16!3%+%!#(4,+!D6(!1!414L1!A2%$%2!,*%!%!(241-%J! KG81,!31+D6(!0(!C62.%!-(+!(!.1#1!=!4101!65!,5C+(#(5.(;! HGO1!-,*+1!?,-!4162%2!31#(5!3%2%+!&!/%!%!L%*(+!51/12! 3(+21%F(2J! KG:,P!215!.+(2!0%-/%#12;!! BD6,31!#(!+(#%44,M5GH%-10%PQ64$%!)P!)-*%P!:%+%P!Q64$%!8;!RS!T!


4ºB  

Traballos 4B