Page 1

ORDIN nr. 94 din 2 aprilie 2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor referitoare la unele măsuri de protecţie cu privire la produsele de origine animală importate din China Văzând Referatul de aprobare nr. 66.230 din 23 martie 2007, întocmit de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Art. 1 Se aprobă Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor referitoare la unele măsuri de protecţie cu privire la produsele de origine animală importate din China, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2 Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3 Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei 2002/994/CE referitoare la unele măsuri de protecţie cu privire la produsele de origine animală importate din China, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 348 din 21 decembrie 2002, p. 154. Art. 4 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Marian Avram


ANEXĂ: NORMA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR din 2 aprilie 2007 referitoare la unele măsuri de protecţie cu privire la produsele de origine animală importate din China Art. 1 Prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se aplică pentru toate produsele de origine animală importate din China, destinate consumului uman sau folosite ca hrană pentru animale. Art. 2 (1)Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor interzice importurile produselor menţionate la art. 1. (2)Prin derogare de la alin. (1), este autorizat importul de produse menţionate în anexa la prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu condiţiile specifice de sănătate a animalelor şi sănătate publică aplicabile produselor în cauză şi cu art. 3, în cazul produselor menţionate la cap. II din anexa la prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor. Art. 3 Este autorizat importul de loturi de produse menţionate la cap. II din anexa la prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, însoţite de o declaraţie a autorităţii competente chineze în care este menţionat faptul că fiecare transport a fost supus înainte de expediere unui examen de laborator în măsură să asigure faptul că produsele în cauză nu reprezintă pericol pentru sănătatea publică. Acest examen de laborator trebuie să fie efectuat, în special, pentru a se detecta prezenţa de cloramfenicol şi nitrofuran şi metaboliţi ai acestora. Rezultatele examenelor de laborator trebuie să fie incluse în declaraţie. Art. 4 Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană asupra măsurilor ce se aplică comerţului pentru a le alinia cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.


ANEXĂ: CAPITOLUL I: Lista produselor de origine animală destinate consumului uman sau utilizării ca hrană pentru animale, autorizate să fie importate în Comunitatea Europeană fără să fie însoţite de declaraţia la care se face referire la art. 3 din norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor 1.Produse din pescuit, exceptând: a)produsele obţinute din acvacultură; b)creveţi decojiţi şi/sau procesaţi; c)raci din specia Procambrus clarkii capturaţi prin activităţi de pescuit în apă dulce naturală 2.Gelatină 3.Hrană pentru animale de companie, aşa cum este reglementat în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE CAPITOLUL II: Lista produselor de origine animală destinate consumului uman sau folosite ca hrană pentru animale, autorizate pentru a fi importate în Comunitatea Europeană, care trebuie să fie însoţite de declaraţia la care se face referire la art. 3 din norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor 1.Produse obţinute din acvacultură 2.Creveţi decojiţi şi/sau procesaţi 3.Raci din specia Procambrus clarkii capturaţi prin activităţi de pescuit în apă dulce naturală 4.Intestine 5.Carne de iepure 6.Miere 7.Lăptişor de matcă Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 253 din data de 16 aprilie 2007

ORDIN_94_aprilie_2007  

Art. 1 Se aprobă Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor referitoare la unele măsuri de protecţie cu privire la produsele...