Page 1

ORDIN nr. 44 din 23 februarie 2007 privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a unor regulamente comunitare Văzând Referatul comun de aprobare nr. 16.113 din 21 februarie 2007, nr. 25.483 din 21 februarie 2007, nr. 70.274 din 15 februarie 2007 şi nr. 65.709 din 15 februarie 2007, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară, de Direcţia generală de inspecţie şi coordonare P.I.F., de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare şi de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, luând în considerare prevederile art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Art. 1 La data prezentului ordin se abrogă ordinele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Marian Avram ANEXĂ: TABEL NOMINAL cu ordinele care se abrogă Nr. crt. Ordinul care se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2004 pentru 1. aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la cerinţele de sănătate a animalelor, aplicabile mişcării de animale de companie în scopuri necomerciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 3 februarie 2005; transpune Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 998/2003 din 26 mai 2003 privind condiţiile de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie şi de modificare a Directivei Consiliului nr. 92/65/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 146 din 13 iunie 2003, p. 1-9. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 130/2004 2. privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte măsuri cu privire la activităţi de import de produse de origine animală destinate consumului personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 28 februarie 2005; transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 745/2004 din 16 aprilie 2004 de stabilire a măsurilor privind importurile de produse de origine animală destinate consumului personal, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 122 din 26 aprilie 2004, p. 1-9. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 21/2005 privind 3. aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte proceduri pentru efectuarea controalelor sanitare veterinare la posturile de inspecţie şi controale veterinare de frontieră ale României, pentru produse importate din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 şi 230 bis din 18 martie 2005; transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 136/2004 din 22 ianuarie 2004 de stabilire a procedurilor controalelor veterinare la punctele de control la frontieră ale Comunităţii la importul produselor provenind din ţări terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 21 din 28 ianuarie 2004, p. 11-23.

1


4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 25/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce introduce un document privind declararea şi controalele veterinare efectuate asupra animalelor vii provenind din ţări terţe şi care intră pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 18 martie 2005; transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 282/2004 din 18 februarie 2004 de întocmire a unui document pentru declararea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor provenite din ţări terţe şi introduse în Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 49 din 19 februarie 2004, p. 11-24. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la măsuri care îmbunătăţesc condiţiile generale pentru producerea şi comercializarea produselor de apicultura, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 131 din 11 februarie 2005; transpune Regulamentul Consiliului (CE) nr. 797/2004 din 26 aprilie 2004 privind acţiunile de îmbunătăţire a condiţiilor de producţie şi comercializare a produselor apicole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 125 din 28 aprilie 2004, p. 1-3. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 71/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru punctele de oprire şi care modifică planul de rută la care se referă anexa la Directiva 91/628/CEE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 31 august 2005; transpune Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.255/1997 din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa Directivei nr. 91/628/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 174 din 2 iulie 1997, p. 1-6. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 90/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standarde suplimentare de protecţie a animalelor, aplicabile vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul animalelor vii în călătorii ce depăşesc opt ore, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 15 septembrie 2005; transpune Regulamentul Consiliului (CE) nr. 411/1998 din 16 februarie 1998 privind standardele suplimentare de protecţie a animalelor, aplicabile vehiculelor rutiere folosite pentru transportul animalelor în călătorii cu o durată de peste opt ore, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 52 din 21 februarie 1998, p. 8-11. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 115/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte reguli detaliate pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine şi a produselor din carne de bovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 24 noiembrie 2005; transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.825/2000 din 25 august 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.760/2000 privind etichetarea cărnii de vită şi a produselor din carne de vită, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 216 din 26 august 2000, p. 8-12. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 7/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind autorizarea unui sistem special de identificare pentru animalele din specia bovine ţinute pentru scopuri culturale şi istorice în spaţii aprobate, aşa cum este prevăzut de Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor, corelat cu etichetarea cărnii de bovine şi a produselor din carne de bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 345/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 9 februarie 2006; transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 644/2005 din 27 aprilie 2005 de autorizare a unui sistem special de identificare pentru bovinele deţinute în scop cultural sau istoric în spaţiile autorizate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.760/2000, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107 din 28 aprilie 2005, p. 18-19. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 23/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la controlul privind Salmonella şi alţi agenţi zoonotici specificaţi ce se transmit prin alimente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 2 martie 2006; transpune Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 2.160/2003 din 17 noiembrie 2003 privind combaterea salmonelei şi a altor agenţi zoonotici specifici, prezenţi în reţeaua alimentară, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 325 din 12 decembrie 2003, p. 1-15. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 142/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind obiectivul Comunităţii Europene de reducere a prevalentei anumitor serotipuri de Salmonella la efectivele reproducătoare din specia Gallus gallus, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 5 iulie 2006; transpune Regulamentul (CE) nr. 1.003/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de aplicare a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 2.160/2003 cu privire la stabilirea unui obiectiv comunitar de reducere a prevalentei anumitor serotipuri de salmonella în efectivele de reproducere din specia Gallus gallus şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.160/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 170 din 1 iulie 2005, p. 12-17. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 196/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de implementare a reglementărilor pentru aditivii utilizaţi în nutriţia animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 30 august 2006; transpune Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.831/2003 din 22 septembrie 2003 privind aditivii din furaje, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 268 din 18

2


octombrie 2003, p. 29-43. 13. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 221/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de stabilire şi implementare a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 21 septembrie 2006; transpune Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 183/2005 din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 35 din 8 februarie 2005, p. 1-22. 14. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 241/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli specifice privind controalele oficiale pentru Trichinella în carne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, care transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.075/2005 din 5 decembrie 2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 338 din 22 decembrie 2005, p. 60-82. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 241 din data de 10 aprilie 2007

3

ORDIN_44_februarie_2007  
ORDIN_44_februarie_2007  

Art. 2 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****- Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterin...