Page 1

ORDIN nr. 41 din 21 februarie 2007 privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2006 Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, văzând Referatul de aprobare nr. 15.543 din 30 ianuarie 2007, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Art. I Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2006, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins: "c) nu trebuie să provină dintr-o fermă care este supusă unei interdicţii din motive de sănătate a animalelor şi nu trebuie să fi venit în contact cu animale dintr-o asemenea fermă şi, în special, dintr-o fermă care este supusă măsurilor de control în contextul Normei sanitare veterinare cu privire la introducerea măsurilor comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale peştilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 247/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 14 noiembrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Decizia Comisiei 93/53/CEE." 2.La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins: "(4) Prezentul articol se va aplica fără a aduce atingere prevederilor normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 247/2006, care transpune în legislaţia naţională Decizia Comisiei 93/53/CEE cu privire la controlul anumitor boli ale peştilor, în special al bolilor menţionate în lista I din anexa nr. 1." 3.Articolul 6 va avea următorul cuprins: "Art. 6 Pentru a obţine, pentru una sau mai multe boli la care se face referire în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1, statutul de fermă autorizată situată într-o zonă neautorizată, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va transmite Comisiei Europene: a) toate justificările corespunzătoare cu privire la condiţiile precizate, după caz, în cap. I lit. A, cap. II lit. A şi cap. III lit. A din anexa nr. 3; b) regulile naţionale care asigură respectarea condiţiilor precizate în cap. I lit. B, cap. II lit. B şi cap. III lit. B din anexa nr. 3." 4.Articolul 16 va avea următorul cuprins: "Art. 16 Regulile stabilite în Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare aplicabile comerţului intracomunitar cu produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 256/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 17 noiembrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 89/662/CEE în ceea ce priveşte produsele de acvacultura pentru consum uman, precum şi în Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/425/CEE în ceea ce priveşte animalele şi produsele de acvacultura puse pe piaţă, trebuie să se aplice."


5.Articolul 23 va avea următorul cuprins: "Art. 23 Se aplică principiile şi regulile cuprinse în Norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 243/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 91/496/CEE, şi în Norma sanitară veterinară care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 97/78/CEE cu referire specială la organizarea şi efectuarea controalelor ce trebuie efectuate de către statele membre ale Uniunii Europene şi la măsurile de protecţie ce trebuie implementate." 1

6.După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23 , cu următorul cuprins: 1 "Art. 23 Autoritatea veterinară centrală a României informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare." 7.La anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară, capitolul 1 secţiunea B, punctul 5 va avea următorul cuprins: "5. atunci când Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a cerut aprobare pentru o zonă acvatică de capturare sau pentru o parte a unei zone acvatice de capturare cu originea într-un stat membru vecin ori comună pentru două state membre, România şi celălalt stat membru al Uniunii Europene implicat trebuie să prezinte simultan o cerere pentru aprobare în conformitate cu procedurile stabilite la art. 5 sau 10 din norma sanitară veterinară. România şi celălalt stat membru al Uniunii Europene implicat, în conformitate cu Directiva 89/608/CEE transpusă în legislaţia naţională prin Norma sanitară veterinară privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 3 martie 2006, îşi vor acorda asistenţă reciprocă pentru aplicarea prezentei norme sanitare veterinare şi în special a acestui punct." 8.Anexa nr. 5 la norma sanitară veterinară se modifică şi va avea următorul cuprins: "ANEXA nr. 5: MODELE DE DOCUMENTE DE MIŞCARE CAPITOLUL I: Document de mişcare pentru peştii vii, ouăle şi gârneţii dintr-o zonă autorizată I. Ţara de origine ........................................................................................... Zona aprobată .................................................................................... II. Ferma de origine (numele şi adresa) ....................................................... III. Animale sau produse: Peşte viu

Ouă

Gârneţi

Familia (numele comun şi numele ştiinţific) Specia (numele comun şi numele ştiinţific) Cantitatea Numărul Greutatea totală Greutatea medie IV. Destinaţia: Ţara de destinaţie ....................................................................................................................... Destinatar (numele şi adresa) .................................................................................................... V. Mijloace de transport (natura şi identificarea) ..................................................................... VI. Atestarea sănătăţii: Subsemnatul certific prin acesta că animalele sau bunurile care formează prezentul lot îşi au originea într-o zonă aprobată şi că îndeplinesc cerinţele Directivei 91/67/CEE. Întocmit la (locul).......................... , la (data)................................. Numele serviciului oficial:


Ştampila serviciului oficial

.................................... Numele (cu majuscule) ........................... Funcţia ofiţerului care semnează ................................ Semnătura CAPITOLUL II: Document de mişcare pentru peştii vii, ouăle şi gârneţii dintr-o fermă autorizată I. Ţara de origine .................................................................................. II. Ferma de origine (numele şi adresa) .............................................. III. Animale sau produse ..................................................................... Peşte viu

Ouă

Gârneţi

Familia (numele comun şi numele ştiinţific) Specia (numele comun şi numele ştiinţific) Cantitatea Numărul Greutatea totală Greutatea medie IV. Destinaţia: Ţara de destinaţie .............................................................................. Destinatar (numele şi adresa) ........................................................... V. Mijloace de transport (natura şi identificarea) ................................. VI. Atestarea sănătăţii: Subsemnatul certific prin acesta că animalele sau bunurile care formează prezentul lot îşi au originea într-o fermă aprobată şi că îndeplinesc cerinţele Directivei 91/67/CEE. Întocmit la (locul)............................ , la (data)............................... Numele serviciului oficial: Ştampila serviciului oficial

.................................... Numele (cu majuscule) ........................... Funcţia ofiţerului care semnează ................................ Semnătura CAPITOLUL III: Document de mişcare pentru moluştele dintr-o zonă de coastă autorizată I. Ţara de origine ..................................................................................... Zona aprobată ............................................................................. II. Ferma de origine (numele şi adresa) ................................................ III. Animale .............................................................................................. Moluşte Familia (numele comun şi numele ştiinţific) Specia (numele comun şi numele ştiinţific) Cantitatea Numărul Greutatea totală Greutatea medie IV. Destinaţia: Ţara de destinaţie ............................................................................ Destinatar (numele şi adresa) ......................................................... V. Mijloace de transport (natura şi identificarea) ............................... VI. Atestarea sănătăţii: Subsemnatul certific prin acesta că animalele care formează prezentul lot îşi au originea într-o zonă de coastă aprobată şi că îndeplinesc cerinţele Directivei 91/67/CEE. Întocmit la(locul) ............................ , la (data) ................................ Numele serviciului oficial: Ştampila serviciului oficial

....................................


Numele (cu majuscule) ........................... Funcţia ofiţerului care semnează ................................ Semnătura CAPITOLUL IV: Document de mişcare pentru moluştele dintr-o fermă autorizată I. Ţara de origine ..................................................................................... II. Ferma de origine (numele şi adresa) ................................................ III. Animale ............................................................................................... Moluşte Familia (numele comun şi numele ştiinţific) Specia (numele comun şi numele ştiinţific) Cantitatea Numărul Greutatea totală Greutatea medie IV. Destinaţia: Ţara de destinaţie ..................................................................... Destinatar (numele şi adresa) ................................................. V. Mijloace de transport (natura şi identificarea) ........................ VI. Atestarea sănătăţii: Subsemnatul certific prin acesta că animalele care formează prezentul lot îşi au originea într-o fermă aprobată şi că îndeplinesc cerinţele Directivei 91/67/CEE. Întocmit la (locul)............................ , la (data)................................ Numele serviciului oficial: Ştampila serviciului oficial

.................................... Numele (cu majuscule) ........................... Funcţia ofiţerului care semnează ................................ Semnătura"

Art. II Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Marian Avram Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 155 din data de 5 martie 2007

ORDIN_41_februarie_2007  
ORDIN_41_februarie_2007  

Art. I Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produsel...