Page 1

AKCESORIA DOPLŇKY KIEGÉSZÍTŐK

2013

W y łąc z n y d y s t r y b u t o r S p e e d o n a P o l s k ę, C z e c h y , S ło w a c j ęi W ęg r y E x k l u z i v n í d i s t r i b u t o r z n a čk y S p e e d o p r o P o l s k o u , Če s k o u , S l o v e n s k o u a M a d ´ a r s k o u r e p u b l i k u K i z á r ó l a g o s S P E E D O f o r g a l m a z ó L e n g y e l o r s z á g b a n , C s e h o r s z á g b a n , S z l o v á k i á b a n é s M a g y a r o r s z á g o n P . P . H . F O R D E X S p . z o . o . u l . W i n o g r a d y 1 4 9 , 6 1 6 2 6 P o z n a ń t e l . + 4 8 0 6 1 8 2 5 0 7 4 4 f a x . + 4 8 0 6 1 8 2 5 0 7 4 3 w w w . s p e e d o . p l , e m a i l : s p e e d o @ f o r d e x F O R D E X Če s k o s . r . o . K o n ěv o v a 1 2 7 1 / 1 0 1 , 1 3 0 0 0 P r a h a 3 T e l . + 4 2 0 2 2 2 5 1 8 5 5 8 w w w . f o r d e x . c z , s p e e d o @ f o r d e x . R u b i n C o n f e r e n c e 1 1 1 8 B u d a p e s t , H u n g a r y D a y k a G á b o r s t r . 3 , O f f i c e n r . 2 0 3 t e l . + 3 6 7 0 6 0 3 0 6 3 3 e m a i l : s p e e d o h u n g a r y @ f o r d e x . p l


A q u a s o c k e t

C O M P E T I T I O N / R A C I N G

8 0 2 3 0 5 0 0 0 0 A s s o r t e d 4 a ) 8 0 2 3 0 5 0 2 8 4 B l a c k / S m o k e b ) 8 0 2 3 0 5 4 5 5 6 S i l v e r / C l e a r

O k u l a r k i P l a v e c k é b r ý l e P l a v e c k é o k u l i a r e S z e m ü v e g e k

a )

b )

L E N S : P C S E A L : T P E F R A M E : T P ES T R A P : S i l i c o n e

F a s t s k i n 3 S u p e r E l i t e G o g g l e M i r r o r

S p e e d s o c k e t M i r r o r

a ) 8 0 8 2 0 8 8 1 3 6 W h i t e / G o l d b ) 8 0 8 2 0 8 8 1 3 7 B l a c k / S m o k e

8 7 0 5 8 9 0 0 0 0 A s s o r t e d 2 a ) 8 7 0 5 8 9 3 5 1 5 B l a c k a ) a )

L E N S : P C S E A L : T P R F R A M E : P CS T R A P : S I L I C O N E

b )

L E N S : P C S E A L : E l a s t o m e r S T R A P : S i l i c o n e

F a s t s k i n 3 S u p e r E l i t e G o g g l e

S p e e d s o c k e t

8 0 8 2 0 9 8 1 3 9 W h i t e / S m o k e

8 7 0 5 8 9 5 5 5 5 A s s o r t e d 3 a ) 8 7 0 5 8 9 1 5 4 9 B l a c k a )

L E N S : P C S E A L : T P R F R A M E : P CS T R A P : S I L I C O N E

L E N S : P C S E A L : E l a s t o m e r S T R A P : S i l i c o n e

F a s t s k i n 3 E l i t e G o g g l e M i r r o r

S i d e w i n d e r M i r r o r

a ) 8 0 8 2 1 0 7 0 5 3 W h i t e / G o l d b ) 8 0 8 2 1 0 8 1 3 7 B l a c k / S m o k e

a ) 8 0 2 3 1 2 0 3 0 9 B l u e b ) 8 0 2 3 1 2 1 7 3 1 S i l v e r a )

L E N S : P C S E A L : T P R F R A M E : P CS T R A P : S I L I C O N E

a )

b )

b ) L E N S : P C S E A L : S i l i c o n e

F a s t s k i n 3 E l i t e G o g g l e

S i d e w i n d e r

a ) 8 0 8 2 1 1 4 2 8 4 W h i t e / B l u e b ) 8 0 8 2 1 1 8 1 3 9 W h i t e / S m o k e

a ) 8 0 2 3 1 1 3 5 1 9 S m o k e b ) 8 0 2 3 1 1 0 0 3 9 A m b e r

a )

a )

L E N S : P C S E A L : T P R F R A M E : P CS T R A P : S I L I C O N E

b )

b ) L E N S : P C S E A L : S i l i c o n e

2


S w e d i s h M i r r o r

S w e d i s h

8 7 0 6 0 6 2 1 5 0 B l a c k

a ) 8 7 0 6 0 6 0 0 1 4 B l u e b ) 8 7 0 6 0 6 5 9 9 5 C l e a r

b )

R i f t P r o G o g g l e a ) 8 0 6 9 4 0 0 2 8 4 B l a c k / S m o k e b ) 8 0 6 9 4 0 7 2 3 7 W h i t e / C l e a r c ) 8 0 6 9 4 0 3 5 5 0 R e d / C l e a r d ) 8 0 6 9 4 0 8 0 6 1 G r e e n / B l u e

b )

a )

a )

L E N S : P C S T R A P : L a t e x

c )

L E N S : C P S E A L : T P R S T R A P : S i l i c o n e

L E N S : P C S T R A P : L a t e x

d )

M e r i t M i r r o r 8 0 2 7 7 3 4 5 6 4 A s s o r t e d 3 a ) S i l v e r / P u r p l e 4 b ) S i l v e r / S i l v e r 5 c ) S i l v e r / S m o k e 5

V a n q u i s h e r 2 . 0 M i r r o r b ) a )

a )

S E A L : S i l i c o n e S T R A P : S i l i c o n e L E N S : P C

c )

M e r i t 8 0 2 8 3 7 4 5 6 4 A s s o r t e d 4 a ) B l u e / B l u e 4 b ) R e d / S m o k e 4 c ) S i l v e r / A m b e r 3 d ) P i n k / C l e a r 3

L E N S : P C S E A L : S i l i c o n e S T R A P : S i l i c o n e

V a n q u i s h e r 2 . 0 a )

b )

d )

L E N S : P C S E A L : S i l i c o n e S T R A P : S i l i c o n e

c )

8 0 4 2 8 2 8 1 7 8 B l a c k / B l a c k 5

L E N S : P C S E A L : S i l i c o n e S T R A P : S i l i c o n e

R i f t P r o M a s k a ) 8 0 6 9 4 1 3 5 5 7 R e d / S m o k e b ) 8 0 6 9 4 1 0 2 8 4 B l a c k / S m o k e a )

b ) L E N S : C P S E A L : T P R S T R A P : S i l i c o n e

R i f t P r o M i r r o r G o g g l e a ) 8 0 6 9 4 2 8 0 7 8 B l a c k / O r a n g e b ) 8 0 6 9 4 2 7 2 3 8 W h i t e / S i l v e r c ) 8 0 6 9 4 2 0 2 7 3 B l a c k / S i l v e r

b )

8 0 4 2 8 1 0 0 0 0 A s s o r t e d 2 a ) B l u e / B l u e 5 b ) S i l v e r / P i n k 4

b ) a )

c ) L E N S : P C S E A L : T P R S T R A P : S i l i c o n e

3


N i e w a żn e c z y t r e n u j e s z c z y p o p r o s t u c i e s z y s z s i ęz p r z e b y w a n i a w w o d z i e , T e c h n o l o g i a S p e e d o B i o f u s e s t a w i a T w ó j k o m f o r t n a p i e r w s z y m m i e j s c u . P r o d u k t y S p e e d o B i o f u s e d o s t o s o w u j ą s i ęd o k s z t a łt u T w o j e g o c i a ła , o f e r u j ąc T o b i e p e łn y k o m f o r t k a żd e g o r a z u k i e d y c i e s z y s z s i ęz p r z e b y w a n i a w w o d z i e . M i ęk k i i e l a s t y c z n y j a k że l m a t e r i a ł, p o p r a w i a k o m f o r t i d o p a s o w a n i e d o t w a r z y , p o d c z a s g d y s z t y w n a s t r u k t u r a p o m a g a z a c h o w a ć w y j ąt k o w ąs t a b i l n o ść.

E l a s t y c z n e d o p a s o w a n i e O p r a w a o k u l a r k ó w S p e e d o B i o f u s e j e s t m a k s y m a l n i e m i ęk k a i e l a s t y c z n a . R o z c i ąg a s i ęi d o p a s o w u j e w o k ó łn o s a i t w a r z y , r e d u k u j ąc p r z e c i e k a n i e i p o p r a w i a j ąc k o m f o r t .

u s z c z e l k a B i o f u s e

K o m f o r t O k u l a r k i S p e e d o B i o f u s e l e p i e j s i ęd o p a s o w u j ąd z i ęk i m i ęk k i m u s z c z e l k o m i s ąn a t y l e k o m f o r t o w e , że m o żn a z a p o m n i e ćo n i c h w t r a k c i e u ży w a n i a . S ąw t a k i s p o s ó b u f o r m o w a n e , że b y d o s t o s o w a ćs i ęd o k s z t a łt u t w a r z y r e d u k u j ąc p r z y t y m p r z e c i e k a n i e o r a z o d c i s k i w o k ó ło c z u .

W e w n ęt r z n a o p r a w a

4

W i d o c z n a w e w n ęt r z n a o p r a w a j e s t r d z e n i e m o k u l a r k ó w S p e e d o B i o f u s e , d a j e o n a w e w n ęt r z n ąs i łę d o u t r z y m a n i a i c h o d p o w i e d n i e g o k s z t a łt u n a t w a r z y r e d u k u j ąc p r z e c i e k a n i e .


A ťu žp l a v e šP r o K o n d i c i n e b o s i j e n u ží v á š, že s i v e v o d ě, t e c h n o l o g i e S p e e d o B i o f u s e b e r e T v o j e p o h o d l í z a n e j v y šší p r i o r i t u . S p e e d o B i o f u s e p r o d u k t y j s o u v y t v a r o v a n é t a k , a b y o d p o v í d a l y t v a r u t v é h o t ěl a , n a b í z í p o h o d l í p o k a žd é , k d y žs i c h c e šu ží t , že j s i v e v o d ě.

P r u žn é p ři z p ůs o b e n í

M ěk k é a p r u žn é g e l o v é m a t e r i á l y T i p o s k y t u j í l e p ší p o h o d l í a s e d í T i , z a t í m c o t u h á k o n s t r u k c e u m o žňu j e , a b y S p e e d o B i o f u s e p r o d u k t y b y l y v ý j i m e čn ěs t á l é , p l a v á n í z a p l a v á n í m .

R á m e čk y S p e e d o B i o f u s e b r ý l í j s o u v e l m i m ěk k é a p r u žn é . P r o t á h n o u s e a p ři z p ůs o b í k a žd é m u , d o k o n a l e p ři l n o u k o l e m n o s u a t v á ří , c o žs n i žu j e z a t é k á n í a z v y šu j e k o m f o r t .

B i o f u s e t ěs n ěn í

K o m f o r t d í k y p o l s t r o v á n í S p e e d o B i o f u s e b r ý l e m a j í h l u b ší a m ěk čí t ěs n ěn í n e žm á t r a d i čn í b r ý l e . A j s o u t a k p o h o d l n é , že m o žn á z a p o m e n e š, že j e n a s o b ěv ůb e c m á š. N a v r h n u t é , a b y s e v e šl y n a o b l i če j a s n í ži l i s t o p y k o l e m o čí .

Z á s a d n í p ře d n o s t r a m e če k

V i d i t e l n á v n i t řn í k o n s t r u k c e s e n a c h á z í v j á d r u b r ý l í S p e e d o B i o f u s e . Z a j i šťu j e s t á l o s t t v a r u n a t v é t v á ři a z a m e z u j e z a t é k á n í .


M i n d e g y h o g y é p p e d z e l , v a g y e g y s z e r űe n c s a k é l v e z e d , h o g y a v í z b e n v a g y , a S p e e d o B i o f u s e t e c h n o l ó g i a t ö k é l e t e s s é t e s z i a k é n y e l m e t . A S p e e d o B i o f u s e t e r m é k e k ú g y l e t t e k k i a l a k í t v a , h o g y t ö k é l e t e s e n i l l e s z k e d j e n e k a t e s t e d h e z , e z z e l b i z t o s í t v a a k o m f o r t é r z e t e t m i n d e n a l k a l o m m a l a v í z b e n .

R u g a l m a s F o r m a

K ö n n y űé s r u g a l m a s , z s e l é s z e r űa n y a g o k b i z t o s í t j á k a p o n t o s i l l e s z k e d é s t é s a k é n y e l m e t , m í g a m e r e v s z e r k e z e t a d j a a S p e e d o B i o f u s e t e r m é k e k k i v é t e l e s s t a b i l i t á s á t , ú s z á s r ó l ú s z á s r a .

B i o f u s e l e n c s e k i a l a k í t á s

A S p e e d o B i o f u s e ú s z ó s z e m ü v e g e k k e r e t e e x t r é m p u h a é s r u g a l m a s . K ö n n y e d é n n y ú l n a k , é s i g a z o d n a k , h o g y r é s m e n t e s i l l e s z k e d é s t b i z t o s í t s a n a k a z o r r k ö r ü l é s a z a r c o n , l e c s ö k k e n t v e e z z e l a v í z b e s z i v á r g á s t é s n ö v e l v e a k o m f o r t é r z e t e t .

P á r n á z o t t k é n y e l e m A S p e e d o B i o f u s e ú s z ó s z e m ü v e g e k m é l y e b b é s p u h á b b l e n c s e k i a l a k í t á s s a l r e n d e l k e z n e k , m i n t a h a g y o m á n y o s ú s z ó s z e m ü v e g e k , é s o l y a n k é n y e l m e s e k , h o g y e l f e l e j t e d , h o g y b á r m i t i s v i s e l s z h a s z n á l a t u k k ö z b e n . K i a l a k í t á s u k r é v é n t ö k é l e t e s e n l e k ö v e t i k a z a r c f o r m á j á t , l e c s ö k k e n t v e e z z e l a v í z b e s z i v á r g á s á t , i l l e t v e a s z e m k ö r ü l i e s e t l e g e s b e n y o m ó d á s o k a t .

B e l s őe r ő B e l s ők e r e t

E g y l á t h a t ó k e r e t t a l á l h a t ó a S p e e d o B i o f u s e ú s z ó s z e m ü v e g e k b e l s e j é b e n , m e l y k e r e t n a g y b e l s ős z i l á r d s á g o t a d , v a l a m i n t b i z t o s í t j a a z ú s z ó s z e m ü v e g f o r m á j á n a k m e g t a r t á s á t a z a r c o n , é s e m e l l e t t l e c s ö k k e n t i a v í z b e s z i v á r g á s t .


F u t u r a B i o F U S E

F I T N E S S / T R A I N I N G

8 0 1 2 3 2 8 1 5 9 G r e e n / C l e a r a ) b ) 8 0 1 2 3 2 3 5 5 7 R e d / S m o k e c ) 8 0 1 2 3 2 5 0 5 2 G r e y / B l u e

O k u l a r k i P l a v e c k é b r ý l e P l a v e c k é o k u l i a r e S z e m ü v e g e k b )

a )

F u t u r a B i o F U S E W E R S J A D A M S K A D Á M S K Á V E R Z E D Á M S K A V E R Z I A N ŐI V Á L T O Z A T 8 0 8 0 3 5 0 0 0 0 A s s o r t e d 4

L E N S : P C S E A L : T P R W I S H B O N E : T P U S T R A P : S i l i c o n e

c )

L E N S : C P S E A L : T P R S T R A P : S i l i c o n e F R A M E : P P

d )

A q u a p u l s e 8 0 7 4 5 4 6 8 1 7 A s s o r t e d 4 a ) W h i t e / S m o k e b ) R e d / C l e a r c ) P i n k / C l e a r d ) B l u e / W h i t e

F u t u r a S p e e d f i t a )

L E N S : P C S E A L : T P R S T R A P : S i l i c o n e

d )

b )

8 0 7 3 5 6 0 0 0 0 A s s o r t e d 4

c )

L E N S : C P S E A L : T P R S T R A P : S i l i c o n e

F u t u r a B i o f u s e P o l a r i s e d 8 0 8 8 3 4 8 8 3 3 G r e e n / S m o k e

L E N S : C P S E A L : T P R S T R A P : S i l i c o n e F R A M E : P P

F u t u r a B i o F U S E 8 0 1 2 3 2 3 5 5 2 A s s o r t e d 3 a ) 8 0 1 2 3 2 0 4 8 6 C l e a r / B l u e b ) 8 0 1 2 3 2 0 4 8 9 C l e a r / S m o k e c ) 8 0 1 2 3 2 3 5 1 8 C l e a r / C l e a r d ) 8 0 6 9 3 1 0 0 0 1 B l a c k / S m o k e

L E N S : C P S E A L : T P R S T R A P : S i l i c o n e F R A M E : P P

b )

c ) L E N S : C P S E A L : T P R S T R A P : S i l i c o n e F R A M E : P P

A q u a p u l s e M a x a ) 8 8 0 8 4 4 8 1 3 9 W h i t e / S m o k e b ) 8 8 0 8 4 4 0 1 7 1 B l a c k / C l e a r c ) 8 0 8 0 4 4 3 5 1 8 C l e a r / C l e a r d ) 8 0 8 0 4 4 3 9 6 8 B l a c k / B l u e

a )

a )

b )

d )

c )

5


F u t u r a I c e P l u s

M a r i n e r M i r r o r

a ) 8 7 0 5 9 7 1 7 5 9 C l e a r / S m o k e b ) 8 7 0 5 9 7 0 3 1 1 C l e a r / B l u e

b ) a )

L E N S : C P S E A L : T P R F R A M E : T P R S T R A P : S i l i c o n e

a )

L E N S : P C S E A L : T P R S T R A P : T P R F R A M E : P C

R i f t 8 7 0 3 2 9 0 0 0 0 A s s o r t e d 3 a ) 8 7 0 3 2 9 3 5 5 1 B l u e

b )

a ) 8 7 0 6 0 1 0 3 0 9 B l u e b ) 8 7 0 6 0 1 0 0 0 4 R e d c ) 8 7 0 6 0 1 0 4 8 8 S i l v e r

c )

A C T I V E E S S E N T I A L S

a )

O k u l a r k i P l a v e c k é b r ý l e P l a v e c k é o k u l i a r e S z e m ü v e g e k

L E N S : C P S E A L : L i q u i d S i l i c o n e S T R A P : L i q u i d S i l i c o n e

P u l s e O p t i c a l L e n s

M a r i n e r

8 0 2 3 0 9 3 5 3 9 S i l v e r / S m o k e

8 7 0 6 0 1 8 3 7 6 A s s o r t e d 3 a ) B l a c k b ) S m o k e c ) B l u e

0 d o 8 L E N S : P C S E A L : S i l i c o n e

b ) a )

P u l s e O p t i c a l K i t 8 0 2 3 1 0 1 7 3 1 S i l v e r L E N S : P C S E A L : T P R F R A M E : P CS T R A P : T P R

S T R A P : S i l i c o n e

M a r i n e r O p t i c a l

P a c i f i c S t o r m

8 0 0 8 5 1 3 0 8 1 B l a c k / S m o k e 1 , 5 d o 8

8 0 0 4 9 5 0 0 0 0 A s s o r t e d 3 a ) 8 0 0 4 9 5 1 7 6 0 S m o k e / S m o k e b ) 8 0 0 4 9 5 0 3 1 1 B l u e / C l e a r

L E N S : P C S E A L : T P R F R A M E : P CS T R A P : T P R

L E N S : C P S E A L : T P R F R A M E : T P R S T R A P : S i l i c o n e

M a r i n e r S p e e d F I T 8 0 2 7 5 8 0 0 0 0 A s s o r t e d 3 a ) B l u e / C l e a r 5 b ) B l a c k / S m o k e 5 c ) S m o k e / C l e a r 4

L E N S : P C S E A L : T P R S T R A P : S i l i c o n e

c )

a )

b )

P a c i f i c b )

a )

c )

8 0 7 3 5 7 0 0 0 0 A s s o r t e d 3 a ) B l u e / C l e a r b ) C l e a r / B l u e c ) S m o k e / S m o k e

L E N S : C P S E A L : T P R F R A M E : T P R S T R A P : T P R

6

b ) a )

c )


R a p i d e 8 0 2 8 3 8 4 5 6 4 A s s o r t e d 4 a ) B l a c k 4 b ) S i l v e r 4 c ) N a v y 3 d ) W h i t e 3

c )

a )

O k u l a r k i j u n i o r s k i e 6 1 4 l a t

L E N S : P C F R A M E : T P R S T R A P : S i l i c o n e

b )

d )

L a z e r 8 7 0 2 9 8 3 0 8 1 A s s o r t e d 3 a ) T i t a n i u m 5 b ) B l a c k 5 c ) B l u e 4

R i f t J u n i o r b )

c )

J e t

8 0 1 2 1 3 0 0 0 0 A s s o r t e d 3 a ) 8 0 1 2 1 3 0 3 1 1 B l u e / C l e a r

a )

a )

c )

K i c k

L E N S : P C S E A L : T P R S T R A P : T P R

L E N S : C P S E A L : T P R F R A M E : P PS T R A P : S i l i c o n e

R i f t J u n i o r b )

L E N S : P C S E A L : S i l i c o n e S T R A P : S i l i c o n e

8 0 0 4 1 1 0 0 0 0 A s s o r t e d 3 a ) B l a c k 5 b ) B l u e 5 c ) N a v y 4

8 0 1 2 1 3 8 4 3 4 A s s o r t e d 4

a )

L E N S : P C S E A L : S i l i c o n e S T R A P : S i l i c o n e

8 7 0 3 1 2 3 0 8 1 A s s o r t e d 3 a ) T i t a n i u m 5 b ) W h i t e 4 c ) B l u e 5

D ì t s k é p l a v e c k é b r ý l e 6 1 4 D e t s k é p l a v e c k é o k u l i a r e 6 1 4 J u n i o r s z e m ü v e g e k 6 1 4

L E N S : C P S E A L : T P R F R A M E : P PS T R A P : T P R

J u n i o r F u t u r a B i o F U S E b ) a )

c )

8 0 1 2 3 3 0 0 0 0 A s s o r t e d 4 a ) O r a n g e / B l u e 4 b ) B l u e / Y e l l o w 3 c ) T u r q u o i s e / P i n k 4 d ) P i n k / Y e l l o w 3

a )

L E N S : C P S E A L : T P R F R A M E : P PS T R A P : S i l i c o n e

G o g g l e P o u c h

J u n i o r F u t u r a B i o F U S E

8 0 8 0 8 1 0 0 0 1 B l a c k

8 0 1 2 3 3 3 5 5 2 A s s o r t e d 4 a ) 8 0 1 2 3 3 0 4 8 9 C l e a r / S m o k e b ) 8 0 1 2 3 3 0 4 8 6 C l e a r / B l u e c ) 8 0 1 2 3 3 3 5 1 8 C l e a r / C l e a r

S i z e 2 0 x 8 x 2 c m

1 0 0 % P o l y e s t e r

a )

L E N S : C P S E A L : T P R F R A M E : P PS T R A P : S i l i c o n e

7

b )

d )

c )

b )

c )


J u n i o r F u t u r a I c e P l u s

J e t J u n i o r

8 7 0 3 7 1 3 0 8 1 A s s o r t e d 3 a ) 8 7 0 3 7 1 1 7 5 9 C l e a r / S m o k e b ) 8 7 0 3 7 1 0 3 1 1 C l e a r / B l u e

8 7 0 3 1 6 3 0 8 1 A s s o r t e d 2 a ) 8 7 0 3 1 6 0 4 8 6 C l e a r / B l u e b ) 8 7 0 3 1 6 1 3 2 5 C l e a r / P i n k

a )

b )

L E N S : C P S E A L : T P R F R A M E : T P R S T R A P : S i l i c o n e

L E N S : C P S E A L : S i l i c o n e F R A M E : P US T R A P : S i l i c o n e

F u t u r a S h a d e

J e t J u n i o r S w i m S e t

8 0 4 7 9 2 0 0 0 0 A s s o r t e d 3 a ) C l e a r / B l u e z m i e n i a s i ęw O r a n g e / B l u e 5 b ) C l e a r / P i n k z m i e n i a s i ęw P u r p l e / P i n k 5 c ) C l e a r / P u r p l e z m i e n i a s i ęw P i n k / P u r p l e 4

8 7 0 3 4 2 3 0 8 1 A s s o r t e d 3 a ) P i n k 5 b ) B l u e 5 c ) B l a c k 4

b )

b ) a )

a ) c )

L E N S : C P S E A L : T P R S T R A P : S i l i c o n e

L E N S : C P S E A L : S i l i c o n e F R A M E : P US T R A P : S i l i c o n e

J u n i o r P a c i f i c S t o r m

K i c k J u n i o r

8 0 0 8 7 4 0 0 0 0 A s s o r t e d 4 a ) 8 0 0 8 7 4 0 3 1 1 B l u e b ) 8 0 0 8 7 4 0 2 8 4 S m o k e

8 0 1 6 9 7 0 0 0 0 A s s o r t e d 2 b )

a )

L E N S : C P S E A L : T P R F R A M E : T P R S T R A P : S i l i c o n e

L E N S : P C S E A L : T P R S T R A P : T P R

J u n i o r R a p i d e 8 0 2 8 3 9 4 5 6 4 A s s o r t e d 3 a ) T i t a n i u m / S t e e l 4 b ) B l u e / C l e a r 5 c ) P i n k / C l e a r 5

b ) a )

L E N S : P C S E A L : T P R F R A M E : T P R S T R A P : S i l i c o n e

c )

M a r i n e r J u n i o r 8 7 0 0 7 4 0 0 0 0 A s s o r t e d 4 a ) B l u e 4 b ) P i n k 4 c ) B l a c k 4 d ) G r e e n 2

L E N S : P C S E A L : T P R F R A M E : P US T R A P : T P R

c ) a )

b )

d )

8

a )

b )

c )


S e a S q u a d C a p a n d G o g g l e S e t

O k u l a r k i j u n i o r s k i e 2 6 l a t D ì t s k é p l a v e c k é b r ý l e 2 6 D e t s k é p l a v e c k é o k u l i a r e 2 6 J u n i o r s z e m ü v e g e k 2 6

S e a S q u a d S w i m B a g P a c k b ) a )

8 0 8 7 7 1 0 0 0 0 A s s o r t e d 2 a ) P i n k 1 8 b ) B l u e 1 8

L E N S : P C S E A L : S i l i c o n e S T R A P : S i l i c o n e C A P : S i l i c o n e B A G : P o l y e s t e r w i t h P U c o a t i n g

L E N S : C P S E A L : T P R S T R A P : N e o p r e n e

S e a S q u a d G o g g l e 8 0 8 3 8 2 0 0 0 0 A s s o r t e d 4 a ) P u r p l e 3 b ) G r e e n 3 c ) B l u e 4 d ) P i n k 4

b )

a )

c )

L E N S : P C S E A L : S i l i c o n e S T R A P : S i l i c o n e

d )

S k o o g l e F l e x i f i t 8 0 8 7 6 5 0 0 0 0 A s s o r t e d 4 a ) G r e e n / B l u e 4 b ) B l u e / O r a n g e 3 c ) P i n k / G r e e n 4 d ) P u r p l e / G r e e n 3

a )

b )

c )

L E N S : P C S E A L : S i l i c o n e S T R A P : S i l i c o n e

d )

S k o o g l e 8 0 7 3 5 9 8 4 3 4 A s s o r t e d 4 a ) P i n k / P u r p l e 4 b ) P u r p l e / Y e l l o w 3 c ) B l u e / G r e e n 4 d ) O r a n g e / G r e e n 3

L E N S : P C S E A L : S i l i c o n e S T R A P : S i l i c o n e

b )

a )

c )

b )

L E N S : P C S E A L : S i l i c o n e S T R A P : S i l i c o n e C A P : S i l i c o n e

S e a S q u a d M a s k 8 0 8 7 6 3 0 0 0 0 A s s o r t e d 2 a ) B l u e / C l e a r 4 b ) P i n k / C l e a r 4

a )

8 0 8 7 7 0 0 0 0 0 A s s o r t e d 2 B l u e 7 , P i n k 7 a ) P i n k 7 b ) B l u e 7

d )

9

a )

b )


A q u a S p r i n t C a p 8 0 4 0 8 5 7 4 0 7 A s s o r t e d a ) G r e e n b ) P u r p l e c ) P i n k

C z e p k i p ły w a c k i e P l a v e c k é è e p i c e P l a v e c k é è i a p k y Ú s z ó s a p k á k

b )

c )

1 0 0 % S i l i c o n e

F a s t s k i n 3 C a p a ) 8 0 8 2 1 6 4 2 8 4 W h i t e / B l u e b ) 8 0 8 2 1 6 0 0 0 3 W h i t e c ) 8 0 8 2 1 7 0 0 0 1 B l a c k

a )

S l o g a n P r i n t C a p a )

c )

8 0 8 3 8 5 0 0 0 0 A s s o r t e d

a )

b )

c )

S i z e : S , M , L d ) 1 0 0 % S i l i c o n e 1 0 0 % S i l i c o n e

F a s t s k i n 3 H a i r M a n a g e m e n t S y s t e m

B u b b l e C a p

8 0 8 2 1 7 0 0 0 1 B l a c k

8 7 0 9 2 9 6 8 1 7 A s s o r t e d 2

S i z e : S , M , L

7 5 % P o l y a m i d e 2 5 % E l a s t a n e S i l i c o n e

3 D F a s t C a p

M u l t i C o l o u r S i l i c o n e C a p

8 0 6 9 8 0 0 0 0 1 B l a c k

8 0 6 1 6 9 7 2 3 9 A s s o r t e d 3

1 0 0 % S i l i c o n e

S i l i c o n e

A q u a E v o l v e C a p 8 0 6 9 1 8 0 0 0 0 A s s o r t e d a ) N a v y b ) P i n k c ) B l a c k

1 0 0 % S i l i c o n e

a )

P a c e C a p a )

b )

c )

8 7 2 0 6 4 1 9 5 9 A s s o r t e d T e a m a ) 8 7 2 0 6 4 0 0 0 1 B l a c k

N y l o n L y c r a C o a t i n g : P U

1 0

a )

b )

c )


P a c e C a p 8 7 2 0 6 4 6 5 2 6 A s s o r t e d B r i g h t s a ) 8 7 2 0 6 4 1 7 3 1 S i l v e r b ) 8 7 2 0 6 4 0 0 0 2 N a v y

P o l y e s t e r C a p

b )

8 7 1 0 0 8 0 0 0 0 A s s o r t e d 4 a ) 8 7 1 0 0 8 0 0 0 1 B l a c k b ) 8 7 1 0 0 8 0 0 0 2 N a v y

a )

N y l o n L y c r a C o a t i n g : P U

F a b r i c : P o l y e s t e r

L o n g H a i r C a p 8 0 6 1 6 8 0 0 0 0 A s s o r t e d 4 a ) R e d b ) B l a c k c ) S i l v e r d ) B l u e

b )

c )

a )

L a t e x C a p a ) 8 7 1 0 2 5 0 0 0 1 B l a c k b ) 8 7 1 0 2 5 0 0 0 5 R e d c ) 8 7 1 0 2 5 0 0 1 1 N a v y d ) 8 7 1 0 2 5 0 0 1 0 W h i t e e ) 8 7 1 0 2 5 0 0 0 2 R o y a l

d )

1 0 0 % L a t e x

P l a i n M o u l d e d S i l i c o n e C a p C Z E P E K B E Z S Z W O W Y

b )

c )

a )

1 0 0 % S i l i c o n e

P l a i n F l a t S i l i c o n e C a p a ) 8 7 0 9 9 1 0 0 0 1 B l a c k b ) 8 7 0 9 9 1 0 0 1 0 W h i t e c ) 8 7 0 9 9 1 1 1 8 1 S i l v e r d ) 8 7 0 9 9 1 0 0 1 1 N a v y

b )

c )

a )

d ) 1 0 0 % S i l i c o n e

M o n o g r a m E n d u r a n c e C a p 8 0 8 7 7 2 0 0 0 0 A s s o r t e d 3 a ) B l a c k 3 b ) P i n k 3 c ) N a v y 3

b )

b )

c )

a )

F a b r i c : 5 0 % N y l o n / L y c r a 5 0 % P B T

1 1

c )

a )

d )

1 0 0 % S i l i c o n e

B E Z E ŠV Á ČE P I C E B E Z ŠV O V Á ČI A P K A V A R R A T M E N T E S S A P K A a ) 8 7 0 9 8 4 0 0 0 1 B l a c k b ) 8 7 0 9 8 4 0 0 1 1 N a v y c ) 8 7 0 9 8 4 1 1 8 1 S i l v e r

b ) a )

e )


J u n i o r P a c e C a p T e a m 8 7 2 0 7 3 1 9 5 9 A s s o r t e d T e a m

D z i e c i ęc e c z e p k i p ły w a c k i e D ì t s k é p l a v e c k é è e p i c e D e t s k é p l a v e c k é è i a p k y J u n i o r ú s z ó s a p k á k M o t i o n T u r n P r i n t e d C a p 8 0 8 2 1 6 8 8 3 2 A s s o r t e d 2 P u r p l e 6 , A c i d 6 a ) a ) P u r p l e b ) A c i d

F a b r i c : N y l o n L y c r a C o a t i n g : P U

P l a i n F l a t S i l i c o n e J u n i o r

b )

8 7 0 9 9 3 1 9 5 9 A s s o r t e d T e a m a ) a ) R e d b ) 8 7 0 9 9 3 0 8 1 0 W h i t e c ) 8 7 0 9 9 3 0 0 1 0 R o y a l d ) 8 7 0 9 9 3 0 0 0 1 B l a c k e ) 8 7 0 9 9 3 1 1 8 1 S i l v e r

b )

c )

d )

e )

1 0 0 % S i l i c o n e 1 0 0 % S i l i c o n e

J u n i o r S l o g a n C a p 8 0 8 3 8 6 0 0 0 0 A s s o r t e d 4

a )

b )

c )

P o l y e s t e r C a p J u n i o r 8 7 1 0 1 1 0 0 0 0 A s s o r t e d 4 a ) N a v y b ) B l a c k c ) R e d d ) B l u e

a )

b )

c )

d ) d )

1 0 0 % S i l i c o n e

P o l y e s t e r

S e a S q u a d C h a r a c t e r C a p 8 0 8 7 6 9 0 0 0 0 A s s o r t e d 2 a ) B l u e 6 b ) Y e l l o w 6

L a t e x C a p J u n i o r b )

8 7 1 0 2 3 1 9 5 9 A s s o r t e d T e a m 6

a )

1 0 0 % S i l i c o n e L a t e x

S e a S q u a d P o l y e s t e r C a p 8 0 7 9 9 7 7 5 8 4 A s s o r t e d 2 P i n k 6 , B l u e 6 a ) a ) P i n k b ) B l u e

b )

1 0 0 % P o l y e s t e r

1 2


E l i t e P u l l b u o y 8 0 1 7 9 1 0 0 0 4 R e d

A k c e s o r i a P o m ù c k y P o m ó c k y K i e g é s z í t ők

E V A

B i o F U S E P o w e r P a d d l e

W a t e r B o t t l e 1 L i t r e

8 7 3 1 5 6 0 0 0 4 R e d / G r e y

8 0 1 7 2 8 0 0 0 4 R e d

S i z e s : M , L P A D D L E : P P / T P R S T R A P : S i l i c o n e B O T T L E : L D P E T O P : P P / T P R

B i o f u s e F i n

K i c k B o a r d

M i n i K i c k B o a r d

8 0 8 8 4 1 3 9 9 1 R e d / G r e y

8 0 1 6 6 0 0 3 0 9 B l u e

8 0 1 6 6 1 0 3 0 9 B l u e

F i n s i z e : 3 5 3 6 , 3 7 3 8 , 3 9 4 0 , 4 1 4 2 , 4 3 4 4 , 4 5 4 6

S i z e : 2 9 c m x 4 4 c m

S i z e : 2 0 c m x 3 0 c m

E V A

E V A

F I N : S i l i c o n e

C e n t e r S n o r k e l

T r a i n i n g F i n

8 0 7 3 6 1 0 0 0 4 R e d

8 0 7 3 6 2 0 3 0 9 B l u e F i n s i z e : 3 2 3 3 , 3 4 3 5 , 3 6 3 7 , 3 8 3 9 , 4 0 4 1 , 4 2 4 3 , 4 4 4 5

S T R A P : S i l i c o n e M O U T H P I E C E : S i l i c o n e

F O O T P O C K E T : T P R B L A D E : P P

P o w e r P a d d l e

H y d r o B e l t

8 0 2 7 6 1 0 0 0 6 R e d / G r e y

8 0 6 9 3 4 0 3 0 9 B l u e

S i z e : S , M , L P A D D L E : P P S T R A P : S i l i c o n e

N e o p r e n e c o v e r e d E V A

1 3


A q u a B e l t

B i o F U S E A q u a t i c E a r p l u g

8 0 6 9 1 6 0 3 0 9 B l u e

8 0 0 4 9 6 7 1 9 7 G r e y / B l u e

F L A N G E : T P R C O R E : P P E V A N y l o n B e l t

H y d r o D i s c s

E r g o E a r p l u g

8 0 6 9 3 5 0 3 0 9 B l u e

8 7 0 3 3 8 0 0 0 0 A s s o r t e d 2 a ) B l u e b ) G r a p h i t e

E V A

a ) b )

T P R

A q u a D u m b b e l l

C o m p e t i t i o n N o s e c l i p

8 0 6 9 1 7 0 3 0 9 B l u e

8 0 0 4 9 7 0 8 1 7 G r a p h i t e

E V A P l a s t i c T u b i n g

F R A M E : S t e e l P a d : T P R

A q u a G l o v e s

U n i v e r s a l N o s e C l i p

8 0 6 9 1 9 0 3 0 9 B l u e

a ) 8 7 0 8 1 2 7 0 4 4 C l e a r b ) 8 7 0 8 1 2 0 0 0 0 A s s o r t e d 4 ( b , c , d , e )

a )

b )

c )

S i z e : S , M , L

d )

G L O V E : N e o p r e n e

F R A M E : N y l o n P A D : S i l i c o n e

W a t e r B o t t l e 1 L i t r e

S p a r e S i l i c o n e S t r a p

8 0 1 7 2 8 0 3 0 9 B l u e

a ) 8 0 2 3 0 3 0 0 0 1 B l a c k

B O T T L E : L D P E T O P : P P / T P R 1 0 0 % S i l i c o n e

1 4

e )


R ęc z n i k i

A k c e s o r i a d o n a u k i p ły w a n i a

R u čn í k y U t e r á k y T ö r ö l k ö z ők

D o p l ò k y p r o d ì t i D o p l n k y p r e d e t i T a n u l j u n k ú s z n i k i e g é s z í t ők

S p e e d o S o y a T o w e l

S w i m S e a t

A r m b a n d s

8 0 8 0 0 5 8 0 9 9 D a p p l e G r e y / C h a r c o a l

a ) 8 0 6 9 8 1 1 2 8 8 0 1 2 M i e s i ęc y , 1 1 k g m a x b ) 8 0 6 9 8 2 1 2 8 8 1 2 2 4 M i e s i ęc y , 1 5 k g m a x

8 0 6 9 2 0 1 2 8 8 O r a n g e

7 0 c m X 1 3 0 c m

L E N S : C P S E A L : T P R S T R A P : N e o p r e n e

S i z e s : 0 2 l a t ( d o 1 5 k g ) , 2 6 l a t ( d o 2 5 k g ) , 6 1 2 l a t ( d o 5 0 k g ) , 1 2 + l a t ( p o n a d 5 0 k g )

L o w p h t h a l a t e P V C

L o w p h t h a l a t e P V C

12-24 months

B o n d i T o w e l

a )

b )

a ) 8 0 5 8 9 7 4 3 8 0 P i n k b ) 8 0 5 8 9 7 0 0 0 2 N a v y

S e a S q u a d P i n k A r m b a n d s P i n k a ) 8 0 6 9 4 6 1 3 4 1

S e a S q u a d B l u e A r m b a n d s

1 0 0 c m X 1 5 0 c m

b ) 8 0 6 9 4 6 0 3 0 9 B l u e

a )

b )

S i z e s : 2 6 l a t , d o 2 5 k g

1 0 0 % C o t t o n

T P U

S p e e d o L a r g e L o g o T o w e l a ) 8 0 8 0 0 4 3 1 6 3 N a v y / N e o n B l u e a ) b ) 8 0 8 0 0 4 6 2 1 9 B l a c k / D a p p l e G r e y c ) 8 0 8 0 0 4 8 0 8 2 P o p P i n k / G l a c i e r G r e y

b )

S e a S q u a d S w i m V e s t a ) 8 0 6 9 5 2 4 2 3 0 B l u e / G r e e n b ) 8 0 6 9 5 2 7 2 4 1 P i n k / G r e e n

a )

b )

a )

b )

S i z e s : 2 3 l a t , 3 4 l a t , 4 5 l a t , 5 6 l a t 7 0 c m X 1 4 0 c m c ) 1 0 0 % P o l y e s t e r f o a m i n s e r t s 1 0 0 % N y l o n w e b b i n g 1 0 0 % C o t t o n

S p o r t s T o w e l

S e a S q u a d B a c k F l o a t

a )

8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 A s s o r t e d 2 a ) P i n k b ) B l u e

a ) 8 0 6 9 4 7 1 3 4 1 P i n k b ) 8 0 6 9 4 7 0 3 0 9 B l u e S i z e s : 2 6 y r s

4 0 c m X 3 0 c m b ) E V A P V A F o a m

1 5


S e a S q u a d M i n i K i c k a ) 8 0 6 9 5 0 0 3 0 9 B l u e b ) 8 0 6 9 5 0 1 3 4 1 P i n k

b )

S p r z ęt d o n u r k o w a n i a

a )

P o t á p ěn í P o t á p a n i e B ú v á r f e l s z e r e l é s

E V A

S e a S q u a d W a t e r B a l l s

Q u e s t F i n s

G l i d e F i n s

8 0 6 4 7 0 0 0 0 0 A s s o r t e d

8 0 1 6 5 2 3 5 5 1 G r e y / S m o k e

8 0 1 6 5 5 5 0 5 2 G r e y / B l u e

F i n s i z e s : 3 5 3 6 , 3 7 3 8 , 3 9 4 0 , 4 1 4 2 , 4 3 4 4 , 4 5 4 6

F i n s i z e s : 3 5 3 6 , 3 7 3 8 , 3 9 4 0 , 4 1 4 2 , 4 3 4 4 , 4 5 4 6

B L A D E : P P F O O T P O C K E T : T P R

B L A D E : P P F O O T P O C K E T : T P R

P i q u e k n i t

P U s t u f f i n g

S e a S q u a d S q u i r t y T o y s

G l i d e M a s k

G l i d e S n o r k e l

8 0 8 3 8 3 0 0 0 0 A s s o r t e d

8 0 1 6 5 6 5 0 5 2 G r e y / B l u e

8 0 1 6 5 7 5 0 5 2 G r e y / B l u e

L o w p h t h a l a t e P V C

S E A L : T P R S T R A P : S i l i c o n e L E N S : P C

M O U T H P I E C E : T P R T U B E : P U

S p e e d o W o g g l e M a k a r o n d o n a u k i p ły w a n i a

G l i d e M a s k & S n o r k e l S e t

8 0 8 3 6 0 0 0 0 0 A s s o r t e d

8 0 1 6 5 8 5 0 5 2 G r e y / B l u e

1 0 0 % S i l i c o n e

S e a S q u a d P o n c h o a ) 8 0 8 0 0 6 6 9 9 1 P i n k b ) 8 0 8 0 0 6 6 9 8 7 B l u e

G l i d e M a s k , S n o r k e l & F i n S e t b )

8 0 1 6 5 9 5 0 5 2 G r e y / B l u e

a ) F i n s i z e s : 3 5 3 6 , 3 7 3 8 , 3 9 4 0 , 4 1 4 2 , 4 3 4 4 , 4 5 4 6

6 0 c m X 1 2 0 c m

1 0 0 % C o t t o n

1 6


G l i d e J u n i o r S c u b a S e t a ) 8 0 3 5 9 3 0 3 0 9 B l u e b ) 8 0 3 5 9 3 1 3 4 1 P i n k

b )

a )

T o r b y

S i z e s : S = 2 1 3 3 , M = 3 3 3 6 , L = 3 6 3 8

T a s k y T a s k y T á s k á k

S E A L : T P RS T R A P : T P R L E N S : P o l y c a r b o n a t e

G l i d e J u n i o r S n o r k e l S e t a ) 8 0 3 6 3 1 0 3 0 9 B l u e b ) 8 0 3 6 3 1 1 3 4 1 P i n k

a )

b )

P o o l M e d i u m H o l d a l l a ) 8 0 7 4 0 9 8 3 6 9 B l u e / N a v y b ) 8 0 7 4 0 9 6 2 1 9 B l a c k / G r e y

a )

b )

W y m i a r y 5 8 x 2 9 x 3 0 c m , 4 0 l i t r ó w

S E A L : T P RS T R A P : T P R L E N S : P o l y c a r b o n a t e

1 0 0 % P o l y e s t e r

C o r e M e d i u m H o l d a l l a ) 8 0 7 4 0 5 0 0 0 1 B l a c k b ) 8 0 7 4 0 5 0 0 0 2 N a v y c ) 8 0 7 4 0 5 6 4 4 6 R e d

b ) a )

W y m i a r y 5 5 x 2 8 x 2 9 c m , 4 0 l i t r ó w

c ) 1 0 0 % P o l y e s t e r

C y l i n d e r B a g a ) 8 0 7 4 0 3 0 0 0 1 B l a c k b ) 8 0 7 4 0 3 0 0 0 2 N a v y c ) 8 0 7 4 0 3 4 3 8 0 P i n k

b ) a )

W y m i a r y 4 3 x 2 3 x 2 5 . 5 c m P o j e m n o ść 2 5 l i t r ó w c ) 1 0 0 % P o l y e s t e r

E l i t e T e a m C o a c h B a g 8 0 7 4 1 5 6 9 5 0 B l a c k / G o l d W y m i a r y 4 2 x 1 8 x 3 4 c m P o j e m n o ść 2 0 l i t r ó w

1 0 0 % P o l y e s t e r

1 7


E l i t e R u c k s a c k

S e a S q u a d W e t K i t B a g

8 0 7 4 1 4 6 9 5 0 B l a c k / G o l d

a ) 8 0 7 4 0 0 8 5 8 6 P a s s i o n P i n k / E l e c t r i c P u r p l e b ) 8 0 7 4 0 0 8 7 3 2 S p o r t B l u e / N e w S u r f

a )

b )

W y m i a r y 3 5 x 2 0 x 5 0 c m W y m i a r y 4 6 x 3 6 c m P o j e m n o ść 3 0 l i t r ó w P o j e m n o ść 1 2 l i t r ó w

1 0 0 % P o l y e s t e r

T e a m R u c k s a c k I I

1 0 0 % P o l y e s t e r

a )

a ) 8 0 8 7 8 0 0 0 0 1 B l a c k b ) 8 0 8 7 8 0 6 3 7 5 P i n k c ) 8 0 8 7 8 0 0 0 0 2 N a v y

b )

c )

S e a S q u a d C h a r a c t e r R u c k s a c k a ) 8 0 8 7 7 7 8 7 3 2 S p o r t B l u e / N e w S u r f b ) 8 0 8 7 7 7 8 5 8 6 P a s s i o n P i n k / E l e c t r i c P u r p l e W y m i a r y 2 8 . 5 x 1 5 x 4 0 c m

W y m i a r y 3 3 x 2 2 x 5 0 c m P o j e m n o ść 1 5 l i t r ó w P o j e m n o ść 3 0 l i t r ó w

1 0 0 % P o l y e s t e r

1 0 0 % P o l y e s t e r

C o r e R u c k s a c k a ) 8 0 7 4 0 4 0 0 0 1 B l a c k b ) 8 0 7 4 0 4 7 5 2 2 N a v y / R e d c ) 8 0 7 4 0 4 7 5 9 6 R e d / N a v y

b )

a )

c )

W y m i a r y 3 5 x 1 9 x 5 0 c m P o j e m n o ść 2 0 l i t r ó w

1 0 0 % P o l y e s t e r

W e t K i t B a g

a )

b )

c )

a ) 8 0 7 4 0 2 0 0 0 2 N a v y b ) 8 0 7 4 0 2 0 0 0 1 B l a c k c ) 8 0 7 4 0 2 6 4 4 6 R e d d ) 8 0 7 4 0 2 2 6 1 0 B l u e W y m i a r y 4 6 x 3 6 c m d ) P o j e m n o ść 1 2 l i t r ó w 1 0 0 % P o l y e s t e r

E q u i p m e n t M e s h B a g a ) 8 0 7 4 0 7 4 3 8 0 P i n k b ) 8 0 7 4 0 7 2 6 1 0 B l u e c ) 8 0 7 4 0 7 0 0 0 1 B l a c k d ) 8 0 7 4 0 7 0 0 0 2 N a v y e ) 8 0 7 4 0 7 6 4 4 6 R e d W y m i a r y 6 8 x 4 9 c m P o j e m n o ść 3 5 l i t r ó w

a )

b )

c )

d )

e )

1 0 0 % P o l y e s t e r

1 8

a )

b )


F l e e t 8 7 1 0 1 3 3 0 9 1 M e t a l i c G r a p h i t e / B l a c k

B u t y M ฤ™s k i e

S i z e 6 1 2 , 3 9 4 7

O b u v O b u v L รก b b e l i k

U P P E R : I n j e c t e d M e g o l O U T S O L E : I n j e c t e d M e g o l

K a t a h a m a C o r e T h o n g

S a t u r a t e K a t a h a m a T h o n g

a ) 8 0 7 3 5 0 6 2 2 3 B l a c k / G r e y

a ) 8 0 7 9 7 5 8 0 7 0 B l u e / P i n k / B l a c k b ) 8 0 7 9 7 5 8 1 0 6 B l a c k / W h i t e

S i z e 6 1 2 , 3 9 4 7

b ) S i z e 6 1 2 , 3 9 4 7

F O O T B E D : E V A M I D S O L E : I n j e c t e d m o u l d e d E V A U P P E R : I n j e c t e d m o u l d e d T P U O U T S O L E I N S E R T S : M o u l d e d T P R

a ) U P P E R : R u b b e r O U T S O L E : S p e e d o F l e x E V A R u b b e r

S h i r a h a m a S l i d e a ) 8 0 6 9 5 3 5 3 3 2 N a v y / W h i t e / B l u e b ) 8 0 6 9 5 3 3 5 0 3 B l a c k / W h i t e / G r e y

b )

B u t y D a m s k i e

S i z e 6 1 2 , 3 9 4 7

O b u v O b u v L รก b b e l i k

a ) F O O T B E D : E V A U P P E R : I n j e c t e d m o u l d e d T P U O U T S O L E : I n j e c t e d m o u l d e d E V A

S h i r a h a m a M a s s a g e S l i d e

K a t a h a m a C o r e T h o n g

a ) 8 0 6 2 2 6 0 2 9 9 B l a c k / W h i t e

a ) 8 0 7 3 5 1 4 6 9 2 B l a c k / P o p P i n k

S i z e 6 1 2 , 3 9 4 7

S i z e 3 8 , 3 5 . 5 4 2

F O O T B E D : M o u l d e d T R U P P E R : I n j e c t e d m o u l d e d T P U O U T S O L E : I n j e c t e d m o u l d e d E V A

F O O T B E D : E V A M I D S O L E : I n j e c t e d m o u l d e d E V A U P P E R : I n j e c t e d m o u l d e d T P U O U T S O L E I N S E R T S : M o u l d e d T P R

A t a m i S l i d e

A t a m i S l i d e ( P o l y b a g )

a ) 8 0 6 2 2 7 3 5 0 3 B l a c k / W h i t e b ) 8 0 6 2 2 7 5 3 3 2 N a v y / W h i t e

8 0 6 9 8 9 4 6 9 2 B l a c k / P i n k b ) S i z e 3 8 , 3 5 . 5 4 2

S i z e 6 1 2 , 3 9 4 7

a )

U P P E R : I n j e c t e d m o u l d e d T P U M I D S O L E / O U T S O L E : I n j e c t e d m o u l d e d E V A

U P P E R : I n j e c t e d m o u l d e d T P U M I D S O L E / O U T S O L E : I n j e c t e d m o u l d e d E V A

1 9


I r a g o C o r e S l i d e a ) 8 0 7 9 7 8 6 2 3 1 B l a c k / P i n k / W h i t e b ) 8 0 7 9 7 8 8 2 2 5 B l a c k / B l o s s o m b )

S i z e 3 8 , 3 5 . 5 4 2

U P P E R : E V A M I D S O L E : I n j e c t e d m o u l d e d E V A O U T S O L E I N S E R T S : T R

a )

F l e e t 8 7 1 0 1 3 9 6 7 2 S e a S p r a y S i z e 3 8 , 3 5 . 5 4 2

U P P E R : I n j e c t e d M e g o l O U T S O L E : M e g o l

K a i l u a T h o n g a ) 8 0 7 9 8 0 8 7 3 1 S p e e d o N a v y / H o t o r a n g e / P e r i c ) 8 0 7 9 8 0 8 7 2 1 B l a c k / T u r q u o i s e / E l e c t r i c P u r p l e S i z e 3 8 , 3 5 . 5 4 2 U P P E R : T P U M I D S O L E : E V A O U T S O L E : E V A

b )

a )

A t a m i C o r e S l i d e

P o l s k i

Če s k y

S l o v e n s k y

M a g y a r

F i l t r U V

U V f i l t r

U V f i l t e r

U V s z űr é s

L u s t r z a n k a

Z r c a d l o v é čo čk y

Z r k a d l o v é šo šo v k y

T ü k ö r l e n c s e

T e c h n o l o g i a m i ęk k i e j r a m k i

M ěk k á o b r o u čk a b r ý l í

M e k k á o b r ú čk a o k u l i a r o v

P u h a , e l a s z t i k u s k e r e t

P o w ło k a z a p o b i e g a j ąc a p a r o w a n i u

I m p r e g n a c e čo če k p r o t i z a m l že n í

I m p r e g n a c i a šo šo v i e k p r o t i z a h m l e n i u

P á r á s o d á s g á t l ó b e v o n a t o s l e n c s é k

U l e p s z o n a p o w ło k a Z e s i l e n á i m p r e g n a c e z a p o b i e g a j ąc a p a r o w a n i u čo če k p r o t i z a m l že n í

Z o s i l n e n á i m p r e g n a c i e M e g e r ős í t e t t , p á r á s o d á s g á t l ó šo šo v i e k p r o t i z a h m l e n i ub e v o n a t t a l i m p r e g n á l t l e n c s é k

D o łąc z o n y w o r e c z e k n a o k u l a r k i

S á če k n a b r ý l e v s a d ě

V r e c k o n a o k u l i a r e v s a d e

T o k k a l e g y ü t t

S z e r o k i e p o l e w i d z e n i a

R o z ší ře n á v i d i t e l n o s t

R o z ší r e n á v i d i t e l n o s ť

S z é l e s l á t ó t é r

S y s t e m s z y b k i e g o d o p a s o w a i a

S y s t é m r y c h l é h o u p í n á n í b r ý l í

S y s t e m r ý c h l e h o u p í n a n i a o k u l i a r o v

G y o r s b e á l l í t á s i l e h e t ős é g

O p r a w k i z m i e n i a j ąc e k o l o r p o d w p ły w e m p r o m i e n i s ło n e c z n y c h

O b r o u čk a m ěn í c í b a r v u O b r ú čk a m e n i a c a f a r b u F é n y h a t á s á r a v á l t o z ó ( p o d v l i v e m U V z á ře n í ) ( p o d v p l i v o m U V ži a r e n i a ) l e n c s e á r n y a l a t

Z a p r o j e k t o w a n y d l a k o b i e t

N a v r že n ý p r o že n y

P o d e s z w a a n t y p o śl i z g o w a

P r o t i s k l u z o v á p o d r á žk a P r o t i ¹ m y k o v á p o d r á ¾ k a C s ú s z á s m e n t e s t a l p

K a n a l i k i o d p r o w a d z a j ąc e w o d ę

K a n á l k y o d v a d ěj í c í v o d u

K a n á l i k y n a o d v e d e n i e v o d y

G y o r s s z á r a d á s v í z e l v e z e t ő c s a t o r n á k s e g í t s é g é v e l

P o d e s z w a m a s u j ąc a s t o p ę

K a n á l k y o d v a d ěj í c í v o d u

K a n á l i k y n a o d v e d e n i e v o d y

M a s s z í r o z ó k i a l a k í t á s

Z a w o r y z a b e z p i e c z a j ąc e

M a s á žn í p o d r á žk a

M a s á žn a p o d r á žk a

B i z t o n s á g i s z e l e p e k

N i e z a w i e r a l a t e x u

N e o b s a h u j e l a t e x

N e o b s a h u j e l a t e x

L a t e x m e n t e s

N i e z a w i e r a P C V

N e o b s a h u j e P V C

N e o b s a h u j e P V C

P V C m e n t e s

W o d o o d p o r n y

V o d ěo d o l n ý

V o d e o d o l n ý

V í z á l l ó

T r w a l y / w y t r z y m a ły

S p o l e h l i v ý / t r v a l ý

S p o ľa h l i v ý / t r v a l ý

T a r t ó s / S t r a p a b í r ó

K i e s z e n n a m o k r e r z e c z y

K a p s a n a m o k r é v ěc i

V r e c k o n a m o k r é v e c i

V í z z á r ó z s e b

S y s t e m p r z e p u s z c z a j ąc y p o w i e t r z e

S y s t é m p r o p o u št ěj í c í v z d u c h

S y s t é m p r e p ú šťa j ú c e v z d u c h

L é l e g z őr e n d s z e r

W y p r o d u k o w a n y z l e k k i c h m a t e r i a łó w

V y r o b e n o z l e h k ý c h l á t e k

V y r o b e n é z ľa h k ý c h l á t o k

K ö n n y űa n y a g o k

O s w a j a n i e z w o d ą

S e z n á m e n í s v o d u

Z o z n á m e n i e s v o d o u

I s m e r k e d é s a v í z z e l

N a u k a p ły w a n i a

V ý u k a p l a v á n í

V ý u k a p l á v a n i a

T a n u l j u n k ú s z n i

Z a b a w a w w o d z i e

H r y v e v o d ě

Z á b a v a v e v o d á c h

J á t é k a v í z b e n

N o w o ść

N o v i n k a

N o v i n k a

Ú j

N a v r h n u t ý p r e že n y

N ői m o d e l l

8 0 7 3 9 9 3 0 8 2 B l u e / W h i t e S i z e 1 0 5 , 2 8 3 8

U P P E R : I n j e c t e d m o u l d e d T P U M I D S O L E / O U T S O L E : I n j e c t e d m o u l d e d E V A

A t a m i C o r e S l i d e 8 0 7 4 1 9 8 0 1 2 P u r p l e / P i n k / W h i t e S i z e 1 0 5 , 2 8 3 8

U P P E R : I n j e c t e d m o u l d e d T P U M I D S O L E / O U T S O L E : I n j e c t e d m o u l d e d E V A

2 0

Speedo akcesoria  
Speedo akcesoria  

Speedo akcesoria

Advertisement