Page 1

ÁRSMAPPA / YEARPACK 2012

24.01.2013

The 2013 calendar features 12 magnificent photos from Iceland. The photos can be detached and used as postcards. Price: ISK 1.965

Kennitala/Kundenummer /Customer No./Kunden-Nr./No. de client

Íslandspóstur Frímerkjasala

Nafn/Navn/Name/Name/Nom:

Stórhöfða 29

Gata/Gade/Street/Straße/Rue:

110 Reykjavík Póstnr./Postnr./Postal Code/PLZ/Code Postal:

ICELAND

De Forenede Nationers generalforsamling har erklæret år 2013 for Året for internationalt samarbejde om vand. Formålet er at udbrede kendskabet blandt verdens nationer til mulighederne for større samarbejde om denne kostbare naturresurse. Islandske institutioner og hjælpeorganisationer har deltaget i internationale hjælpeprojekter, blandt andet ved at udgrave brønde til fremskaffelse af vand til indbyggerne i tørkeramte områder. Islands Ulandshjælp (ÞSSÍ) har i nogle år arbejdet med at bore efter vand og grave vandbrønde. Islands Folkekirkes Ungdomsarbejde har også været aktivt i hjælpearbejdet, bl.a. i Malawi. Med bistand fra Folkekirkens Ulandshjælp har indbyggerne været i stand til at grave brønde, installere gode vandpumper, og de har dermed fået bedre adgang til rent vand.

Staður/By/City/Stadt/Localité:

Sími: 580 1050

Land/Country/Staat/Pays:

Fax: 580 1059

Greiðslumáti / Betalingsmetoder / Mode of payment / Zahlungsart / Mode de paiement VISA MASTERCARD

American Express

Beingreiðsla (Iceland only)

Póstkrafa (Iceland only)

(500 kr. bætast við í póstkröfugjald)

Kort nr./Card no. /Karte Nr./Carte nr.: Gildir til/Gyldig/Exp.date /Gültig bis/Date d'exp.:

stamps@stamps.is www.stamps.is

Året for internationalt samarbejde om vand

International Year of Water Cooperation

United Nations General Assembly has declared the year 2013 the International Year of Water Cooperation. The purpose is to raise general awareness about the possibility of increased cooperation on this precious resource. Icelandic institutions and nonprofit organizations have been involved in international relief efforts, which include digging wells to provide water for people in drought areas. The Icelandic

K

REY

R

U

FUDA

International Development Agency (ICEIDA) has been working in several countries drilling for water and digging waterwells. The Youth Organization of the National Church has also been actively involved in the relief effort, for instance in Malawi. With the assistance of the Icelandic Church Aid residents have been digging wells, installing waterwell pumps and thereby gaining better access to clean water.

Bankareikningur: 528-26-3035. Kennitala Frímerkjasölu: 701296-6139

1/2013

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat das Jahr 2013 zum Internationalen Jahr der Zusammenarbeit im Wasserbereich erklärt. Ziel ist es, das Bewusstsein der Völker der Welt über die Möglichkeiten wachsender Zusammenarbeit im Bereich dieser kostbaren Ressource zu erhöhen. Isländische Institutionen und Hilfsorganisationen haben sich in internationalen Hilfsaktionen engagiert, darunter im Brunnenbau zur Wassergewinnung in Dürregebieten. Die Isländische Internationale Entwicklungs­­­agentur hat in verschiedenen Ländern im Bereich Wasserbohrungen und Brunnenbau gearbeitet. Die Jugendorganisation der Nationalkirche hat ebenfalls an Hilfsaktivitäten mitgewirkt, u.A. in Malawi. Mit Unterstützung der kirchlichen Hilfsorganisation konnten die Einwohner Brunnen graben und Wasserpumpen installieren und bekamen so Zugang zu sauberem Wasser.

Frimærkenyt • Briefmarkennachrichten Nouvelles des timbres • Stamp News

Année Internationale de la Coopération dans le domaine de l'Eau

L'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé 2013 l'Année Internationale de la Coopération dans le domaine de l’Eau. Son objectif est de renforcer la conscience des nations du monde pour encourager leur coopération autour de cette précieuse ressource. Les institutions et les organisations non gouvernementales islandaises ont participé à des efforts internationaux d'entraide, notamment en creusant des puits pour le bénéfice des populations des zones de sécheresse. L'Agence Islandaise pour le Développement International a effectué des forages et creusé des puits dans plusieurs pays. La Jeunesse de l'Église Nationale a elle aussi été active dans ce domaine, par exemple au Malawi. Avec le concours du Mouvement d'Entraide de l'Église islandaise, les habitants ont creusé des puits et installé des pompes de puits, rendant ainsi possible un meilleur accès à une eau salubre et potable.

Undirskrift/Underskrift/ Signature/Unterschrift:

Frímerkjafréttir

Internationales Jahr der Zusammenarbeit im Wasserbereich

FRÍMERKJASALAN – POSTPHIL, STÓRHÖF‹A 29, IS-110 REYKJAVÍK, ICELAND Tel.: (+354) 580 1050 • Fax: (+354) 580 1059 • E-mail: stamps@stamps.is • www.stamps.is

584A

w w w.stamps.is

Dagtalið 2013 er prýtt 12 glæsilegum ljósmyndum frá Íslandi. Myndirnar er hægt er að rífa frá og nota síðan sem póstkort. Verð 1.965 kr.

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur lýst árið 2013 Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn. Tilgangurinn er að auka vitund þjóða heims um möguleikana á aukinni samvinnu um þessa dýrmætu auðlind. Íslenskar stofnanir og hjálparsamtök hafa komið að alþjóðlegu hjálparstarfi, meðal annars með því að grafa fyrir brunnum til að afla vatns fyrir fólk á þurrkasvæðum. Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) hefur unnið að því í nokkrum löndum að bora fyrir vatni og grafa vatnsbrunna. Æskulýðsstarf Þjóðkirkjunnar hefur einnig verið virkur þátt­takandi í hjálparstarfinu, m.a. í Malaví. Með aðkomu Hjálparstarfs kirkjunnar hafa íbúarnir getað grafið brunna, komið fyrir góðum vatnsdælum og þar með öðlast betra aðgengi að hreinu vatni.

013

DAGATAL / CALENDAR 2013

Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn

.2

The amazing variety of Iceland’s flora and fauna, its culture and history is the all-important theme of Icelandic stamps. All our stamps can be viewed and ordered on our website www.stamps.is All the postage stamps issued by Iceland Post 2012 are now available in a single folder in the size of A4. This yearpack is a collector’s item, ideally suited as a gift for friends at home and abroad. Price: ISK 8.400

T

Myndefni íslenskra frímerkja lýsa náttúru landsins, dýralífi og gróðurfari, sögu og menningu á listrænan og einstæðan hátt. Öll frímerkin má skoða og panta á vefsetri okkar www.stamps.is Hægt er að fá öll frímerkin sem Íslandspóstur gefur út 2012 í einni ársmöppu A4. Ársmappan er glæsilegur safngripur og tilvalin sem vinargjöf, innanlands og erlendis. Verð: 8.400 kr.

Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn / United Nations International Year of Water Cooperation 585A Borgar Hjörleifur Árnason V Í K 24. Joh. Enschedé Security Print 1 JA Offset Litho (CMYK) 45,00 x 29,00 mm 10 frímerki í örk / Pane of 10 stamps 13 ¼ x 13 ¾ pr. 2 cm 110 gsm gummed Sopal B50g innanlands/ Domestic non-priority mail 0-50g (103 kr./ISK) G 150.000 stk/pcs G Á

Ú

Heiti útgáfu/Theme: Útgáfunúmer/Issue no.: Hönnuður/Designer: Prentsmiðja/Printer: Prentunaraðferð/Process: Stærð frímerkja/Stamp size: Form arkar/Sheet configuration: Tökkun/Perforation gauge: Pappír/Paper: Verðgildi/Denomination: Upplag/Issue pr. value:

583A 585A

584B


24.01.2013 Heiti útgáfu/Theme: Útgáfunúmer/Issue no.: Hönnuður/Designer: Prentsmiðja/Printer: Prentunaraðferð/Process: Stærð frímerkja/Stamp size: Form arkar/Sheet configuration: Tökkun/Perforation gauge: Pappír/Paper: Verðgildi/Denomination: Upplag/Issue pr. value:

24.01.2013 Þjóðminjasafn Íslands 150 ára / The National Museum of Iceland 150 yrs. anniversary 583A Sigríður Guðrún Kristinsdóttir Joh. Enschedé Security Print Offset Litho (CMYK) + 1 Pantone litur / + 1 Metalic Pantone Colour 40,00 x 32,50 mm 10 frímerki í örk / Pane of 10 stamps 13 ½ x 13 ½ pr. 2 cm 220 gsm sjálflímandi pappír / self-adhesive stamp paper 100g innanlands/domestic (125 kr./ISK) 120.000 stk/pcs.

Þjóðminjasafnið 150 ára Þjóðminjasafnið telst stofnað 24. febrúar 1863. Þann dag færði Jón Árnason stiftsbókavörður stiftsyfirvöldum bréf frá Helga Sigurðssyni á Jörfa í Kolbeinsstaðahreppi þar sem hann býðst til að gefa Íslandi 15 gripi með þeirri ósk „að þeir verði fyrsti vísir til safns íslenskra fornmenja.” Íslenskir gripir höfðu fram að þessu einkum verið varðveittir í dönskum söfnum. Þórður Jónasson stiftamtmaður og Helgi Thordersen biskup þágu gjöfina skriflega samdægurs. Myndefni frímerkisins er dúkur Staðarhóls-Páls, útsaumaður með silkiþræði á hörléreft. Á dúknum er þéttsaumað blóma- og laufamunstur, dýr og fólk í 16. aldar klæðnaði. Dúkurinn er erlendur að uppruna en kom til safnsins vestan úr Breiðafirði og var talin mikil gersemi á sínum tíma.

Islands Nationalmuseum 150 år Islands Nationalmuseum regnes for stiftet den 24. februar 1863. Den dag bragte stiftsbibliotekar Jón Árnason et brev til stiftsstyrelsen fra præsten Helgi Sigurðsson på gården Jörfi hvor han tilbyder at skænke Island 15 genstande med ønsket om „at de bliver den første begyndelse til et museum for islandske fortidsminder.“ Indtil da havde man mest opbevaret islandske museumsgenstande i danske museer. Stiftsamtmand Þórður Jónasson og biskop Helgi Thordersen modtog gaven med et brev samme dag. Frimærkets motiv er en dug fra Staðarhóls-Páll med silkebroderi på hørlærred. Broderiet på dugen er et blomster- og bladmønster med tætte sting, dyr og mennesker i klæder fra 1500-tallet. Dugen har sin oprindelse uden for Island og kom til museet fra Breiðafjörður på Vestisland. Den blev dengang anset for at være et virkeligt klenodie.

The National Museum 150th Anniversary

The National Museum of Iceland was founded February 24th, 1863. That day National Librarian Jon Arnason brought a letter to the regional authorities from pastor Helgi Sigurdsson at Jörfi offering fifteen relics a gift to Iceland with the request "that they be the first sprout in the collection of old Icelandic relics." Until that time ancient Icelandic objects were mainly preserved in Danish museums. Þórður Jónasson, the regional governor, and bishop Helgi Thordersen accepted this gift in

writing the same day. The stamp depicts the cloth of StaðarhólsPáll, embroidered with silk threads on linseed linen. The cloth is tightly stitched with floral and leaf patterns, animals and people in 16th century attire. The cloth is of foreign origin but came to the museum from Breidafjördur and was regarded as a great treasure at the time.

150 Jahre Nationalmuseum Als Gründungsdatum des Nationalmuseums gilt der 24. Februar 1863. An diesem Tag überbrachte der Stiftsbibliothekar Jón Árnason der Stiftsleitung einen Brief von Helgi Sigurðsson zu Jörfi, in dem er anbietet, Island 15 historische Stücke zu schenken mit dem Wunsch, „sie mögen die ersten Samen einer Sammlung isländischer Altertümer sein“. Alte isländische Stücke waren bis dahin hauptsächlich in dänischen Museen verwahrt worden. Stiftsamtmann Thórdur Jónasson und Bischof Helgi Thordersen nahmen das Geschenk schriftlich noch am gleichen Tage an. Die Briefmarke zeigt das Tuch von Staðarhóls-Páll, bestickt mit Seidenfäden auf Leintuch. Das Tuch ist dicht bestickt mit Blumen- und Blättermustern, Tieren und Menschen in Trachten des 16. Jahrhunderts. Es ist ausländischen Ursprungs, aber kam aus Breidafjördur zum Museum und wurde seinerzeit als große Kostbarkeit betrachtet.

150ème anniversaire du Musée National

On considère que le Musée National a été fondé le 24 février 1863, le jour où le bibliothécaire Jón Árnason remit à ses supérieurs hiérarchiques une lettre du révérend Helgi Sigurðsson de Jörfi, par laquelle il faisait don à l'Islande de 15 objets très anciens et exprimait le souhait « qu'ils deviennent les premières pièces d'une collection d'antiquités islandaises. » Jusqu'à cette date, ces objets étaient conservés au sein de collections danoises. Le gouverneur Þórður Jónasson et l'évêque Helgi Thordersen acceptèrent le don par écrit le jour même. Le timbreposte représente la broderie de Staðarhóls-Páll, en drap de lin brodé de fils de soie. Couverte de motifs floraux et foliacés, d'animaux et de personnages en habits du XVIe siècle, cette pièce est d'origine étrangère, mais c'est du Breiðafjörður qu'elle fut envoyée au Musée. Elle était considérée à l'époque comme un véritable trésor.

Heiti útgáfu/Theme: Útgáfunúmer/Issue no.: Hönnuður/Designer: Prentsmiðja/Printer: Prentunaraðferð/Process: Stærð frímerkja/Stamp size: Form arkar/Sheet configuration: Tökkun/Perforation gauge: Pappír/Paper: Verðgildi/Denomination: Upplag/Issue pr. value:

Ferðamannafrímerki II / Tourist-stamps II 584A-B Oscar Bjarnason Joh. Enschedé Security Print Offset Litho (CMYK) 35,00 x 24,7917 mm 10 frímerki í örk / Pane of 10 stamps 13 ¾ x 13 ¾ pr. 2 cm 110 gsm gummed Sopal 50g til Evrópu/to Europe (175 kr./ISK) 50g utan Evrópu/outside Europe ( 230 kr./ISK) 584A: 350.000 stk/pcs., 584B: 150.000 stk/pcs.

Aldeyjarfoss og Hafursey Aldeyjarfoss er foss í Skjálfandafljóti í Bárðardal. Fossinn er innrammaður í fagrar stuðlabergsmyndanir. Fallið er um 20 metrar. Skjálfandafljót er fjórða lengsta vatnsfall á Íslandi. Margir þekktir fossar eru í fljótinu, ekki síst Goðafoss. Aldeyjarfoss hefur löngum verið talinn meðal fegurstu fossa í Skjálfandafljóti. Hafursey er móbergsfell á Mýrdalssandi norðanverðum. Þarna er mikið fýlavarp og undirhlíðarnar eru vaxnar kjarri. Þar var áður áningarstaður ferðamanna um Mýrdalssand. Laust eftir aldamótin 1900 var reist þar sæluhús og nú er þar skýli Slysavarnarfélags Íslands. Hellirinn Stúka vestan í fellinu var áður skýli og náttból ferðamanna.

Aldeyjarfoss und Hafursey

Aldeyjarfoss ist ein Wasserfall im Skjálfandafljót in Bárðardalur. Der Wasserfall ist eingerahmt von schönen Basaltformationen. Seine Höhe beträgt ca. 20 m. Skjálfandafljót ist ein Gletscherfluss, mit 180 km Länge der viertlängste in Island. Viele bekannte Wasserfälle liegen in seinem Verlauf, nicht zuletzt auch der Goðafoss. Aldeyjarfoss wurde lange Zeit als der schönste Wasserfall im Skjálfandafljót angesehen. Hafursey ist ein Tuffberg im nördlichen Mýrdalssandur. Dort liegt ein großes Brutgebiet des Eissturmvogels und die Hänge sind meist bewachsen. Früher war dies ein Rastplatz für Reisende durch den Mýrdalssandur. Bald nach 1900 wurde eine Unterkunft errichtet und nun steht dort eine Schutzhütte Aldeyjarfoss og Hafursey der Lebensrettungsgesellschaft Islands. Die Höhle Stúka Aldeyjarfoss er et vandfald i elven Skjálfandafljót i Bárðardalur. auf der Westseite des Berges diente früher als Schutz und Übernachtungsstätte für Reisende. Vandfaldet indrammes af smukke basaltsøjleformationer. Vandfaldet er 20 meter højt. Skjalfandafljót er den Aldeyjarfoss et Hafursey fjerdelængste elv i Island. Der er mange kendte vandfald i den, ikke mindst Goðafoss. Man har længe regnet Aldeyjarfoss est une chute d'eau de Skjálfandafljót, dans Aldeyjarfoss for et af de smukkeste vandfald i Skjálfandafljót. la vallée Bárðardalur. Haute de 20 m, elle est encadrée par Hafursey er et fjeld af tuf i den nordlige del af Mýrdalssandur. de splendides orgues basaltiques. Quatrième cours d'eau Det huser store kolonier af malemukker, og de nederste d'Islande par sa longueur, la rivière Skjálfandafljót compte skrænter har kratbevoksning. Det var tidligere et sted hvor plusieurs chutes renommées, parmi lesquelles Goðafoss. rejsende over Mýrdalssandur rastede. Kort efter 1900 blev der Aldeyjarfoss est depuis longtemps considérée comme l'une bygget en fjeldhytte der, og nu ligger Islands Redningskorps’ des plus belles. Hafursey est une montagne de tuf volcanique nødhytte der. Grotten Stúka på vestsiden af fjeldet var située dans le nord des sables de Mýrdalssandur. Les pétrels tidligere rastested og overnatning for rejsende. fulmars y sont nombreux, et une abondante végétation recouvre les basses pentes. C'était autrefois un point de halte pour les voyageurs qui traversaient Mýrdalssandur. Aldeyjarfoss and Hafursey La grotte Stúka, située sur le flanc ouest de la montagne, Aldeyjarfoss is a waterfall in the river of Skjálfandi in a servi pendant un temps de refuge et de gîte aux touristes. Bárðardalur. The waterfall is framed in beautiful basalt formations. The waterfall is about 20 meters. Skjálfandafljót is a glacial river, about 180 km. in length and the fourth longest watercourse in Iceland. There are many famous Sérstimpill / A special cancellation waterfalls in the river, especially Goðafoss. Aldeyjarfoss has Sérstimpill 23. janúar 2013 í long been considered one of the most beautiful waterfalls tilefni þess að 40 ár eru liðin in Skjálfandafljót. Hafursey is tuff mountain in northern frá eldgosinu í Vestmannaeyjum. Mýrdalssandur. Fulmars frequently gather there and the slopes are dominated by vegetation. These slopes were the A special cancellation January resting place of tourists travelling over the beaten track of 23rd 2013 on the occasion of the Mýrdalssandur. A cave in the western side of the mountain 40th anniversary of the volcanic previously served as a shelters and night-quarters of tourists. eruption in the Westman Islands.

Pöntun / Bestilling / Order form / Bestellung / Commande - Janúar / January 2013 Já takk! Ég panta hér með eftirfarandi YES, please! I would like to order the following item(s) Nr. No.

Lýsing Item

Óstimplað Stimplað Útg.dags fjöldi fjöldi stimplað -fjöldi Regular Day Fist Day Mint Cancellation Cancellation No. of items No. of items No. of items

583SET Þjóðminjasafnið 150 ára - sett The National Museum of Iceland 150th Anniv. Set 583FDCS Fyrstadagsumslag með setti (FDCS) First Day cover w/set (FDCS) 583FDC1 Fyrstadagsumslag með stökum frímerkjum (FDC1) First Day cover w/single stamps (FDC1) 583FDC4 Fyrstadagsumslag með fjórblokk (FDC4) First Day cover w/blocks of four (FDC4) 583SET4A Þjóðminjasafnið 150 ára - fjórblokk úr eftri kanti The National Museum, block of 4, upper edge 583SET4B Þjóðminjasafnið 150 ára - fjórblokk úr neðri kanti The National Museum, block of 4, lower edge 583SORK Þjóðminjasafnið 150 ára - örk með 10 frímerkjum The National Museum, sheet of 10 583FDCB Autt fyrstadagsumslag útgáfunnar First Day Cover of the issue - blank 584SET Ferðamannafrímerki II - sett Tourist-stamps II - Set of stamps 584FDCS Fyrstadagsumslag með setti (FDCS) First Day Cover w/set (FDCS) 584FDC1 Fyrstadagsumslag með stökum frímerkjum (FDC1) First Day Cover w/single stamps (FDC1) 584FDC4 Fyrstadagsumslag með fjórblokk (FDC4) First Day Cover w/blocks of four (FDC4) 584SET4A Ferðamannafrímerki II - fjórblokk úr eftri kanti Tourist-stamps II, block of 4, upper edge 584SET4B Ferðamannafrímerki II - fjórblokk úr neðri kanti Tourist-stamps II, block of 4, lower edge 584SORK Ferðamannafrímerki II - örk með 10 frímerkjum Tourist-stamps II, sheet of 10 584FDCB Autt fyrstadagsumslag útgáfunnar First Day Cover of the issue - blank 585SET Ár alþjóðlegarar samvinnu um vatn - sett UN - International Year of Water Cooperation. Set 585FDCS Fyrstadagsumslag með setti (FDCS) First Day cover w/set (FDCS) 585FDC1 Fyrstadagsumslag með stökum frímerkjum (FDC1) First Day cover w/single stamps (FDC1) 585FDC4 Fyrstadagsumslag með fjórblokk (FDC4) First Day cover w/blocks of four (FDC4) 585SET4A Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn - fjórbl.úr eftri kanti Intern. Year of Water Cooperation, block of 4, upper edge 585SET4B Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn - fjórbl. úr neðri kanti Intern. Year of Water Cooperation, block of 4, lower edge 585SORK Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn - örk með 10 frím. Intern. Year of Water Cooperation, sheet of 10 585FDCB Autt fyrstadagsumslag útgáfunnar First Day Cover of the issue - blank PD013 Dagatal með póstkortum 2013 Calendar with postcards 2013 A12 Ársmappa 2012 Year Pack 2012

Verð Price ISK

Verð Price1 €

125

0,76

195

1,20

195

1,20

570

3,50

500

3,05

500

3,05

1.250

7,60

70

0,43

405

2,45

475

2,90

545

3,30

1.760

10,70

1.620

9,85

1.620

9,85

4.050

24,65

70

0,43

103

0,65

173

1,05

173

1,05

482

2,95

412

2,50

412

2,50

1.030

6,25

70

0,43

1.965

11,95

8.400

51,10

Samtals/Total:

According to Rate of Exchange pr. 12.11.2012 Þjónustugjald er lagt á allar pantanir, 200 kr. á fasta áskrift, 300 kr á stakar pantanir. A service fee is added to all orders - 200 ISK for subscription and 300 ISK for extra orders 1

Samtals Total


24.01.2013 Heiti útgáfu/Theme: Útgáfunúmer/Issue no.: Hönnuður/Designer: Prentsmiðja/Printer: Prentunaraðferð/Process: Stærð frímerkja/Stamp size: Form arkar/Sheet configuration: Tökkun/Perforation gauge: Pappír/Paper: Verðgildi/Denomination: Upplag/Issue pr. value:

24.01.2013 Þjóðminjasafn Íslands 150 ára / The National Museum of Iceland 150 yrs. anniversary 583A Sigríður Guðrún Kristinsdóttir Joh. Enschedé Security Print Offset Litho (CMYK) + 1 Pantone litur / + 1 Metalic Pantone Colour 40,00 x 32,50 mm 10 frímerki í örk / Pane of 10 stamps 13 ½ x 13 ½ pr. 2 cm 220 gsm sjálflímandi pappír / self-adhesive stamp paper 100g innanlands/domestic (125 kr./ISK) 120.000 stk/pcs.

Þjóðminjasafnið 150 ára Þjóðminjasafnið telst stofnað 24. febrúar 1863. Þann dag færði Jón Árnason stiftsbókavörður stiftsyfirvöldum bréf frá Helga Sigurðssyni á Jörfa í Kolbeinsstaðahreppi þar sem hann býðst til að gefa Íslandi 15 gripi með þeirri ósk „að þeir verði fyrsti vísir til safns íslenskra fornmenja.” Íslenskir gripir höfðu fram að þessu einkum verið varðveittir í dönskum söfnum. Þórður Jónasson stiftamtmaður og Helgi Thordersen biskup þágu gjöfina skriflega samdægurs. Myndefni frímerkisins er dúkur Staðarhóls-Páls, útsaumaður með silkiþræði á hörléreft. Á dúknum er þéttsaumað blóma- og laufamunstur, dýr og fólk í 16. aldar klæðnaði. Dúkurinn er erlendur að uppruna en kom til safnsins vestan úr Breiðafirði og var talin mikil gersemi á sínum tíma.

Islands Nationalmuseum 150 år Islands Nationalmuseum regnes for stiftet den 24. februar 1863. Den dag bragte stiftsbibliotekar Jón Árnason et brev til stiftsstyrelsen fra præsten Helgi Sigurðsson på gården Jörfi hvor han tilbyder at skænke Island 15 genstande med ønsket om „at de bliver den første begyndelse til et museum for islandske fortidsminder.“ Indtil da havde man mest opbevaret islandske museumsgenstande i danske museer. Stiftsamtmand Þórður Jónasson og biskop Helgi Thordersen modtog gaven med et brev samme dag. Frimærkets motiv er en dug fra Staðarhóls-Páll med silkebroderi på hørlærred. Broderiet på dugen er et blomster- og bladmønster med tætte sting, dyr og mennesker i klæder fra 1500-tallet. Dugen har sin oprindelse uden for Island og kom til museet fra Breiðafjörður på Vestisland. Den blev dengang anset for at være et virkeligt klenodie.

The National Museum 150th Anniversary

The National Museum of Iceland was founded February 24th, 1863. That day National Librarian Jon Arnason brought a letter to the regional authorities from pastor Helgi Sigurdsson at Jörfi offering fifteen relics a gift to Iceland with the request "that they be the first sprout in the collection of old Icelandic relics." Until that time ancient Icelandic objects were mainly preserved in Danish museums. Þórður Jónasson, the regional governor, and bishop Helgi Thordersen accepted this gift in

writing the same day. The stamp depicts the cloth of StaðarhólsPáll, embroidered with silk threads on linseed linen. The cloth is tightly stitched with floral and leaf patterns, animals and people in 16th century attire. The cloth is of foreign origin but came to the museum from Breidafjördur and was regarded as a great treasure at the time.

150 Jahre Nationalmuseum Als Gründungsdatum des Nationalmuseums gilt der 24. Februar 1863. An diesem Tag überbrachte der Stiftsbibliothekar Jón Árnason der Stiftsleitung einen Brief von Helgi Sigurðsson zu Jörfi, in dem er anbietet, Island 15 historische Stücke zu schenken mit dem Wunsch, „sie mögen die ersten Samen einer Sammlung isländischer Altertümer sein“. Alte isländische Stücke waren bis dahin hauptsächlich in dänischen Museen verwahrt worden. Stiftsamtmann Thórdur Jónasson und Bischof Helgi Thordersen nahmen das Geschenk schriftlich noch am gleichen Tage an. Die Briefmarke zeigt das Tuch von Staðarhóls-Páll, bestickt mit Seidenfäden auf Leintuch. Das Tuch ist dicht bestickt mit Blumen- und Blättermustern, Tieren und Menschen in Trachten des 16. Jahrhunderts. Es ist ausländischen Ursprungs, aber kam aus Breidafjördur zum Museum und wurde seinerzeit als große Kostbarkeit betrachtet.

150ème anniversaire du Musée National

On considère que le Musée National a été fondé le 24 février 1863, le jour où le bibliothécaire Jón Árnason remit à ses supérieurs hiérarchiques une lettre du révérend Helgi Sigurðsson de Jörfi, par laquelle il faisait don à l'Islande de 15 objets très anciens et exprimait le souhait « qu'ils deviennent les premières pièces d'une collection d'antiquités islandaises. » Jusqu'à cette date, ces objets étaient conservés au sein de collections danoises. Le gouverneur Þórður Jónasson et l'évêque Helgi Thordersen acceptèrent le don par écrit le jour même. Le timbreposte représente la broderie de Staðarhóls-Páll, en drap de lin brodé de fils de soie. Couverte de motifs floraux et foliacés, d'animaux et de personnages en habits du XVIe siècle, cette pièce est d'origine étrangère, mais c'est du Breiðafjörður qu'elle fut envoyée au Musée. Elle était considérée à l'époque comme un véritable trésor.

Heiti útgáfu/Theme: Útgáfunúmer/Issue no.: Hönnuður/Designer: Prentsmiðja/Printer: Prentunaraðferð/Process: Stærð frímerkja/Stamp size: Form arkar/Sheet configuration: Tökkun/Perforation gauge: Pappír/Paper: Verðgildi/Denomination: Upplag/Issue pr. value:

Ferðamannafrímerki II / Tourist-stamps II 584A-B Oscar Bjarnason Joh. Enschedé Security Print Offset Litho (CMYK) 35,00 x 24,7917 mm 10 frímerki í örk / Pane of 10 stamps 13 ¾ x 13 ¾ pr. 2 cm 110 gsm gummed Sopal 50g til Evrópu/to Europe (175 kr./ISK) 50g utan Evrópu/outside Europe ( 230 kr./ISK) 584A: 350.000 stk/pcs., 584B: 150.000 stk/pcs.

Aldeyjarfoss og Hafursey Aldeyjarfoss er foss í Skjálfandafljóti í Bárðardal. Fossinn er innrammaður í fagrar stuðlabergsmyndanir. Fallið er um 20 metrar. Skjálfandafljót er fjórða lengsta vatnsfall á Íslandi. Margir þekktir fossar eru í fljótinu, ekki síst Goðafoss. Aldeyjarfoss hefur löngum verið talinn meðal fegurstu fossa í Skjálfandafljóti. Hafursey er móbergsfell á Mýrdalssandi norðanverðum. Þarna er mikið fýlavarp og undirhlíðarnar eru vaxnar kjarri. Þar var áður áningarstaður ferðamanna um Mýrdalssand. Laust eftir aldamótin 1900 var reist þar sæluhús og nú er þar skýli Slysavarnarfélags Íslands. Hellirinn Stúka vestan í fellinu var áður skýli og náttból ferðamanna.

Aldeyjarfoss und Hafursey

Aldeyjarfoss ist ein Wasserfall im Skjálfandafljót in Bárðardalur. Der Wasserfall ist eingerahmt von schönen Basaltformationen. Seine Höhe beträgt ca. 20 m. Skjálfandafljót ist ein Gletscherfluss, mit 180 km Länge der viertlängste in Island. Viele bekannte Wasserfälle liegen in seinem Verlauf, nicht zuletzt auch der Goðafoss. Aldeyjarfoss wurde lange Zeit als der schönste Wasserfall im Skjálfandafljót angesehen. Hafursey ist ein Tuffberg im nördlichen Mýrdalssandur. Dort liegt ein großes Brutgebiet des Eissturmvogels und die Hänge sind meist bewachsen. Früher war dies ein Rastplatz für Reisende durch den Mýrdalssandur. Bald nach 1900 wurde eine Unterkunft errichtet und nun steht dort eine Schutzhütte Aldeyjarfoss og Hafursey der Lebensrettungsgesellschaft Islands. Die Höhle Stúka Aldeyjarfoss er et vandfald i elven Skjálfandafljót i Bárðardalur. auf der Westseite des Berges diente früher als Schutz und Übernachtungsstätte für Reisende. Vandfaldet indrammes af smukke basaltsøjleformationer. Vandfaldet er 20 meter højt. Skjalfandafljót er den Aldeyjarfoss et Hafursey fjerdelængste elv i Island. Der er mange kendte vandfald i den, ikke mindst Goðafoss. Man har længe regnet Aldeyjarfoss est une chute d'eau de Skjálfandafljót, dans Aldeyjarfoss for et af de smukkeste vandfald i Skjálfandafljót. la vallée Bárðardalur. Haute de 20 m, elle est encadrée par Hafursey er et fjeld af tuf i den nordlige del af Mýrdalssandur. de splendides orgues basaltiques. Quatrième cours d'eau Det huser store kolonier af malemukker, og de nederste d'Islande par sa longueur, la rivière Skjálfandafljót compte skrænter har kratbevoksning. Det var tidligere et sted hvor plusieurs chutes renommées, parmi lesquelles Goðafoss. rejsende over Mýrdalssandur rastede. Kort efter 1900 blev der Aldeyjarfoss est depuis longtemps considérée comme l'une bygget en fjeldhytte der, og nu ligger Islands Redningskorps’ des plus belles. Hafursey est une montagne de tuf volcanique nødhytte der. Grotten Stúka på vestsiden af fjeldet var située dans le nord des sables de Mýrdalssandur. Les pétrels tidligere rastested og overnatning for rejsende. fulmars y sont nombreux, et une abondante végétation recouvre les basses pentes. C'était autrefois un point de halte pour les voyageurs qui traversaient Mýrdalssandur. Aldeyjarfoss and Hafursey La grotte Stúka, située sur le flanc ouest de la montagne, Aldeyjarfoss is a waterfall in the river of Skjálfandi in a servi pendant un temps de refuge et de gîte aux touristes. Bárðardalur. The waterfall is framed in beautiful basalt formations. The waterfall is about 20 meters. Skjálfandafljót is a glacial river, about 180 km. in length and the fourth longest watercourse in Iceland. There are many famous Sérstimpill / A special cancellation waterfalls in the river, especially Goðafoss. Aldeyjarfoss has Sérstimpill 23. janúar 2013 í long been considered one of the most beautiful waterfalls tilefni þess að 40 ár eru liðin in Skjálfandafljót. Hafursey is tuff mountain in northern frá eldgosinu í Vestmannaeyjum. Mýrdalssandur. Fulmars frequently gather there and the slopes are dominated by vegetation. These slopes were the A special cancellation January resting place of tourists travelling over the beaten track of 23rd 2013 on the occasion of the Mýrdalssandur. A cave in the western side of the mountain 40th anniversary of the volcanic previously served as a shelters and night-quarters of tourists. eruption in the Westman Islands.

Pöntun / Bestilling / Order form / Bestellung / Commande - Janúar / January 2013 Já takk! Ég panta hér með eftirfarandi YES, please! I would like to order the following item(s) Nr. No.

Lýsing Item

Óstimplað Stimplað Útg.dags fjöldi fjöldi stimplað -fjöldi Regular Day Fist Day Mint Cancellation Cancellation No. of items No. of items No. of items

583SET Þjóðminjasafnið 150 ára - sett The National Museum of Iceland 150th Anniv. Set 583FDCS Fyrstadagsumslag með setti (FDCS) First Day cover w/set (FDCS) 583FDC1 Fyrstadagsumslag með stökum frímerkjum (FDC1) First Day cover w/single stamps (FDC1) 583FDC4 Fyrstadagsumslag með fjórblokk (FDC4) First Day cover w/blocks of four (FDC4) 583SET4A Þjóðminjasafnið 150 ára - fjórblokk úr eftri kanti The National Museum, block of 4, upper edge 583SET4B Þjóðminjasafnið 150 ára - fjórblokk úr neðri kanti The National Museum, block of 4, lower edge 583SORK Þjóðminjasafnið 150 ára - örk með 10 frímerkjum The National Museum, sheet of 10 583FDCB Autt fyrstadagsumslag útgáfunnar First Day Cover of the issue - blank 584SET Ferðamannafrímerki II - sett Tourist-stamps II - Set of stamps 584FDCS Fyrstadagsumslag með setti (FDCS) First Day Cover w/set (FDCS) 584FDC1 Fyrstadagsumslag með stökum frímerkjum (FDC1) First Day Cover w/single stamps (FDC1) 584FDC4 Fyrstadagsumslag með fjórblokk (FDC4) First Day Cover w/blocks of four (FDC4) 584SET4A Ferðamannafrímerki II - fjórblokk úr eftri kanti Tourist-stamps II, block of 4, upper edge 584SET4B Ferðamannafrímerki II - fjórblokk úr neðri kanti Tourist-stamps II, block of 4, lower edge 584SORK Ferðamannafrímerki II - örk með 10 frímerkjum Tourist-stamps II, sheet of 10 584FDCB Autt fyrstadagsumslag útgáfunnar First Day Cover of the issue - blank 585SET Ár alþjóðlegarar samvinnu um vatn - sett UN - International Year of Water Cooperation. Set 585FDCS Fyrstadagsumslag með setti (FDCS) First Day cover w/set (FDCS) 585FDC1 Fyrstadagsumslag með stökum frímerkjum (FDC1) First Day cover w/single stamps (FDC1) 585FDC4 Fyrstadagsumslag með fjórblokk (FDC4) First Day cover w/blocks of four (FDC4) 585SET4A Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn - fjórbl.úr eftri kanti Intern. Year of Water Cooperation, block of 4, upper edge 585SET4B Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn - fjórbl. úr neðri kanti Intern. Year of Water Cooperation, block of 4, lower edge 585SORK Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn - örk með 10 frím. Intern. Year of Water Cooperation, sheet of 10 585FDCB Autt fyrstadagsumslag útgáfunnar First Day Cover of the issue - blank PD013 Dagatal með póstkortum 2013 Calendar with postcards 2013 A12 Ársmappa 2012 Year Pack 2012

Verð Price ISK

Verð Price1 €

125

0,76

195

1,20

195

1,20

570

3,50

500

3,05

500

3,05

1.250

7,60

70

0,43

405

2,45

475

2,90

545

3,30

1.760

10,70

1.620

9,85

1.620

9,85

4.050

24,65

70

0,43

103

0,65

173

1,05

173

1,05

482

2,95

412

2,50

412

2,50

1.030

6,25

70

0,43

1.965

11,95

8.400

51,10

Samtals/Total:

According to Rate of Exchange pr. 12.11.2012 Þjónustugjald er lagt á allar pantanir, 200 kr. á fasta áskrift, 300 kr á stakar pantanir. A service fee is added to all orders - 200 ISK for subscription and 300 ISK for extra orders 1

Samtals Total


ÁRSMAPPA / YEARPACK 2012

24.01.2013

The 2013 calendar features 12 magnificent photos from Iceland. The photos can be detached and used as postcards. Price: ISK 1.965

Kennitala/Kundenummer /Customer No./Kunden-Nr./No. de client

Íslandspóstur Frímerkjasala

Nafn/Navn/Name/Name/Nom:

Stórhöfða 29

Gata/Gade/Street/Straße/Rue:

110 Reykjavík Póstnr./Postnr./Postal Code/PLZ/Code Postal:

ICELAND

De Forenede Nationers generalforsamling har erklæret år 2013 for Året for internationalt samarbejde om vand. Formålet er at udbrede kendskabet blandt verdens nationer til mulighederne for større samarbejde om denne kostbare naturresurse. Islandske institutioner og hjælpeorganisationer har deltaget i internationale hjælpeprojekter, blandt andet ved at udgrave brønde til fremskaffelse af vand til indbyggerne i tørkeramte områder. Islands Ulandshjælp (ÞSSÍ) har i nogle år arbejdet med at bore efter vand og grave vandbrønde. Islands Folkekirkes Ungdomsarbejde har også været aktivt i hjælpearbejdet, bl.a. i Malawi. Med bistand fra Folkekirkens Ulandshjælp har indbyggerne været i stand til at grave brønde, installere gode vandpumper, og de har dermed fået bedre adgang til rent vand.

Staður/By/City/Stadt/Localité:

Sími: 580 1050

Land/Country/Staat/Pays:

Fax: 580 1059

Greiðslumáti / Betalingsmetoder / Mode of payment / Zahlungsart / Mode de paiement VISA MASTERCARD

American Express

Beingreiðsla (Iceland only)

Póstkrafa (Iceland only)

(500 kr. bætast við í póstkröfugjald)

Kort nr./Card no. /Karte Nr./Carte nr.: Gildir til/Gyldig/Exp.date /Gültig bis/Date d'exp.:

stamps@stamps.is www.stamps.is

Året for internationalt samarbejde om vand

International Year of Water Cooperation

United Nations General Assembly has declared the year 2013 the International Year of Water Cooperation. The purpose is to raise general awareness about the possibility of increased cooperation on this precious resource. Icelandic institutions and nonprofit organizations have been involved in international relief efforts, which include digging wells to provide water for people in drought areas. The Icelandic

K

REY

R

U

FUDA

International Development Agency (ICEIDA) has been working in several countries drilling for water and digging waterwells. The Youth Organization of the National Church has also been actively involved in the relief effort, for instance in Malawi. With the assistance of the Icelandic Church Aid residents have been digging wells, installing waterwell pumps and thereby gaining better access to clean water.

Bankareikningur: 528-26-3035. Kennitala Frímerkjasölu: 701296-6139

1/2013

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat das Jahr 2013 zum Internationalen Jahr der Zusammenarbeit im Wasserbereich erklärt. Ziel ist es, das Bewusstsein der Völker der Welt über die Möglichkeiten wachsender Zusammenarbeit im Bereich dieser kostbaren Ressource zu erhöhen. Isländische Institutionen und Hilfsorganisationen haben sich in internationalen Hilfsaktionen engagiert, darunter im Brunnenbau zur Wassergewinnung in Dürregebieten. Die Isländische Internationale Entwicklungs­­­agentur hat in verschiedenen Ländern im Bereich Wasserbohrungen und Brunnenbau gearbeitet. Die Jugendorganisation der Nationalkirche hat ebenfalls an Hilfsaktivitäten mitgewirkt, u.A. in Malawi. Mit Unterstützung der kirchlichen Hilfsorganisation konnten die Einwohner Brunnen graben und Wasserpumpen installieren und bekamen so Zugang zu sauberem Wasser.

Frimærkenyt • Briefmarkennachrichten Nouvelles des timbres • Stamp News

Année Internationale de la Coopération dans le domaine de l'Eau

L'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé 2013 l'Année Internationale de la Coopération dans le domaine de l’Eau. Son objectif est de renforcer la conscience des nations du monde pour encourager leur coopération autour de cette précieuse ressource. Les institutions et les organisations non gouvernementales islandaises ont participé à des efforts internationaux d'entraide, notamment en creusant des puits pour le bénéfice des populations des zones de sécheresse. L'Agence Islandaise pour le Développement International a effectué des forages et creusé des puits dans plusieurs pays. La Jeunesse de l'Église Nationale a elle aussi été active dans ce domaine, par exemple au Malawi. Avec le concours du Mouvement d'Entraide de l'Église islandaise, les habitants ont creusé des puits et installé des pompes de puits, rendant ainsi possible un meilleur accès à une eau salubre et potable.

Undirskrift/Underskrift/ Signature/Unterschrift:

Frímerkjafréttir

Internationales Jahr der Zusammenarbeit im Wasserbereich

FRÍMERKJASALAN – POSTPHIL, STÓRHÖF‹A 29, IS-110 REYKJAVÍK, ICELAND Tel.: (+354) 580 1050 • Fax: (+354) 580 1059 • E-mail: stamps@stamps.is • www.stamps.is

584A

w w w.stamps.is

Dagtalið 2013 er prýtt 12 glæsilegum ljósmyndum frá Íslandi. Myndirnar er hægt er að rífa frá og nota síðan sem póstkort. Verð 1.965 kr.

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur lýst árið 2013 Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn. Tilgangurinn er að auka vitund þjóða heims um möguleikana á aukinni samvinnu um þessa dýrmætu auðlind. Íslenskar stofnanir og hjálparsamtök hafa komið að alþjóðlegu hjálparstarfi, meðal annars með því að grafa fyrir brunnum til að afla vatns fyrir fólk á þurrkasvæðum. Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) hefur unnið að því í nokkrum löndum að bora fyrir vatni og grafa vatnsbrunna. Æskulýðsstarf Þjóðkirkjunnar hefur einnig verið virkur þátt­takandi í hjálparstarfinu, m.a. í Malaví. Með aðkomu Hjálparstarfs kirkjunnar hafa íbúarnir getað grafið brunna, komið fyrir góðum vatnsdælum og þar með öðlast betra aðgengi að hreinu vatni.

013

DAGATAL / CALENDAR 2013

Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn

.2

The amazing variety of Iceland’s flora and fauna, its culture and history is the all-important theme of Icelandic stamps. All our stamps can be viewed and ordered on our website www.stamps.is All the postage stamps issued by Iceland Post 2012 are now available in a single folder in the size of A4. This yearpack is a collector’s item, ideally suited as a gift for friends at home and abroad. Price: ISK 8.400

T

Myndefni íslenskra frímerkja lýsa náttúru landsins, dýralífi og gróðurfari, sögu og menningu á listrænan og einstæðan hátt. Öll frímerkin má skoða og panta á vefsetri okkar www.stamps.is Hægt er að fá öll frímerkin sem Íslandspóstur gefur út 2012 í einni ársmöppu A4. Ársmappan er glæsilegur safngripur og tilvalin sem vinargjöf, innanlands og erlendis. Verð: 8.400 kr.

Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn / United Nations International Year of Water Cooperation 585A Borgar Hjörleifur Árnason V Í K 24. Joh. Enschedé Security Print 1 JA Offset Litho (CMYK) 45,00 x 29,00 mm 10 frímerki í örk / Pane of 10 stamps 13 ¼ x 13 ¾ pr. 2 cm 110 gsm gummed Sopal B50g innanlands/ Domestic non-priority mail 0-50g (103 kr./ISK) G 150.000 stk/pcs G Á

Ú

Heiti útgáfu/Theme: Útgáfunúmer/Issue no.: Hönnuður/Designer: Prentsmiðja/Printer: Prentunaraðferð/Process: Stærð frímerkja/Stamp size: Form arkar/Sheet configuration: Tökkun/Perforation gauge: Pappír/Paper: Verðgildi/Denomination: Upplag/Issue pr. value:

583A 585A

584B


24.01.2013 Heiti útgáfu/Theme: Útgáfunúmer/Issue no.: Hönnuður/Designer: Prentsmiðja/Printer: Prentunaraðferð/Process: Stærð frímerkja/Stamp size: Form arkar/Sheet configuration: Tökkun/Perforation gauge: Pappír/Paper: Verðgildi/Denomination: Upplag/Issue pr. value:

24.01.2013 Þjóðminjasafn Íslands 150 ára / The National Museum of Iceland 150 yrs. anniversary 583A Sigríður Guðrún Kristinsdóttir Joh. Enschedé Security Print Offset Litho (CMYK) + 1 Pantone litur / + 1 Metalic Pantone Colour 40,00 x 32,50 mm 10 frímerki í örk / Pane of 10 stamps 13 ½ x 13 ½ pr. 2 cm 220 gsm sjálflímandi pappír / self-adhesive stamp paper 100g innanlands/domestic (125 kr./ISK) 120.000 stk/pcs.

Þjóðminjasafnið 150 ára Þjóðminjasafnið telst stofnað 24. febrúar 1863. Þann dag færði Jón Árnason stiftsbókavörður stiftsyfirvöldum bréf frá Helga Sigurðssyni á Jörfa í Kolbeinsstaðahreppi þar sem hann býðst til að gefa Íslandi 15 gripi með þeirri ósk „að þeir verði fyrsti vísir til safns íslenskra fornmenja.” Íslenskir gripir höfðu fram að þessu einkum verið varðveittir í dönskum söfnum. Þórður Jónasson stiftamtmaður og Helgi Thordersen biskup þágu gjöfina skriflega samdægurs. Myndefni frímerkisins er dúkur Staðarhóls-Páls, útsaumaður með silkiþræði á hörléreft. Á dúknum er þéttsaumað blóma- og laufamunstur, dýr og fólk í 16. aldar klæðnaði. Dúkurinn er erlendur að uppruna en kom til safnsins vestan úr Breiðafirði og var talin mikil gersemi á sínum tíma.

Islands Nationalmuseum 150 år Islands Nationalmuseum regnes for stiftet den 24. februar 1863. Den dag bragte stiftsbibliotekar Jón Árnason et brev til stiftsstyrelsen fra præsten Helgi Sigurðsson på gården Jörfi hvor han tilbyder at skænke Island 15 genstande med ønsket om „at de bliver den første begyndelse til et museum for islandske fortidsminder.“ Indtil da havde man mest opbevaret islandske museumsgenstande i danske museer. Stiftsamtmand Þórður Jónasson og biskop Helgi Thordersen modtog gaven med et brev samme dag. Frimærkets motiv er en dug fra Staðarhóls-Páll med silkebroderi på hørlærred. Broderiet på dugen er et blomster- og bladmønster med tætte sting, dyr og mennesker i klæder fra 1500-tallet. Dugen har sin oprindelse uden for Island og kom til museet fra Breiðafjörður på Vestisland. Den blev dengang anset for at være et virkeligt klenodie.

The National Museum 150th Anniversary

The National Museum of Iceland was founded February 24th, 1863. That day National Librarian Jon Arnason brought a letter to the regional authorities from pastor Helgi Sigurdsson at Jörfi offering fifteen relics a gift to Iceland with the request "that they be the first sprout in the collection of old Icelandic relics." Until that time ancient Icelandic objects were mainly preserved in Danish museums. Þórður Jónasson, the regional governor, and bishop Helgi Thordersen accepted this gift in

writing the same day. The stamp depicts the cloth of StaðarhólsPáll, embroidered with silk threads on linseed linen. The cloth is tightly stitched with floral and leaf patterns, animals and people in 16th century attire. The cloth is of foreign origin but came to the museum from Breidafjördur and was regarded as a great treasure at the time.

150 Jahre Nationalmuseum Als Gründungsdatum des Nationalmuseums gilt der 24. Februar 1863. An diesem Tag überbrachte der Stiftsbibliothekar Jón Árnason der Stiftsleitung einen Brief von Helgi Sigurðsson zu Jörfi, in dem er anbietet, Island 15 historische Stücke zu schenken mit dem Wunsch, „sie mögen die ersten Samen einer Sammlung isländischer Altertümer sein“. Alte isländische Stücke waren bis dahin hauptsächlich in dänischen Museen verwahrt worden. Stiftsamtmann Thórdur Jónasson und Bischof Helgi Thordersen nahmen das Geschenk schriftlich noch am gleichen Tage an. Die Briefmarke zeigt das Tuch von Staðarhóls-Páll, bestickt mit Seidenfäden auf Leintuch. Das Tuch ist dicht bestickt mit Blumen- und Blättermustern, Tieren und Menschen in Trachten des 16. Jahrhunderts. Es ist ausländischen Ursprungs, aber kam aus Breidafjördur zum Museum und wurde seinerzeit als große Kostbarkeit betrachtet.

150ème anniversaire du Musée National

On considère que le Musée National a été fondé le 24 février 1863, le jour où le bibliothécaire Jón Árnason remit à ses supérieurs hiérarchiques une lettre du révérend Helgi Sigurðsson de Jörfi, par laquelle il faisait don à l'Islande de 15 objets très anciens et exprimait le souhait « qu'ils deviennent les premières pièces d'une collection d'antiquités islandaises. » Jusqu'à cette date, ces objets étaient conservés au sein de collections danoises. Le gouverneur Þórður Jónasson et l'évêque Helgi Thordersen acceptèrent le don par écrit le jour même. Le timbreposte représente la broderie de Staðarhóls-Páll, en drap de lin brodé de fils de soie. Couverte de motifs floraux et foliacés, d'animaux et de personnages en habits du XVIe siècle, cette pièce est d'origine étrangère, mais c'est du Breiðafjörður qu'elle fut envoyée au Musée. Elle était considérée à l'époque comme un véritable trésor.

Heiti útgáfu/Theme: Útgáfunúmer/Issue no.: Hönnuður/Designer: Prentsmiðja/Printer: Prentunaraðferð/Process: Stærð frímerkja/Stamp size: Form arkar/Sheet configuration: Tökkun/Perforation gauge: Pappír/Paper: Verðgildi/Denomination: Upplag/Issue pr. value:

Ferðamannafrímerki II / Tourist-stamps II 584A-B Oscar Bjarnason Joh. Enschedé Security Print Offset Litho (CMYK) 35,00 x 24,7917 mm 10 frímerki í örk / Pane of 10 stamps 13 ¾ x 13 ¾ pr. 2 cm 110 gsm gummed Sopal 50g til Evrópu/to Europe (175 kr./ISK) 50g utan Evrópu/outside Europe ( 230 kr./ISK) 584A: 350.000 stk/pcs., 584B: 150.000 stk/pcs.

Aldeyjarfoss og Hafursey Aldeyjarfoss er foss í Skjálfandafljóti í Bárðardal. Fossinn er innrammaður í fagrar stuðlabergsmyndanir. Fallið er um 20 metrar. Skjálfandafljót er fjórða lengsta vatnsfall á Íslandi. Margir þekktir fossar eru í fljótinu, ekki síst Goðafoss. Aldeyjarfoss hefur löngum verið talinn meðal fegurstu fossa í Skjálfandafljóti. Hafursey er móbergsfell á Mýrdalssandi norðanverðum. Þarna er mikið fýlavarp og undirhlíðarnar eru vaxnar kjarri. Þar var áður áningarstaður ferðamanna um Mýrdalssand. Laust eftir aldamótin 1900 var reist þar sæluhús og nú er þar skýli Slysavarnarfélags Íslands. Hellirinn Stúka vestan í fellinu var áður skýli og náttból ferðamanna.

Aldeyjarfoss und Hafursey

Aldeyjarfoss ist ein Wasserfall im Skjálfandafljót in Bárðardalur. Der Wasserfall ist eingerahmt von schönen Basaltformationen. Seine Höhe beträgt ca. 20 m. Skjálfandafljót ist ein Gletscherfluss, mit 180 km Länge der viertlängste in Island. Viele bekannte Wasserfälle liegen in seinem Verlauf, nicht zuletzt auch der Goðafoss. Aldeyjarfoss wurde lange Zeit als der schönste Wasserfall im Skjálfandafljót angesehen. Hafursey ist ein Tuffberg im nördlichen Mýrdalssandur. Dort liegt ein großes Brutgebiet des Eissturmvogels und die Hänge sind meist bewachsen. Früher war dies ein Rastplatz für Reisende durch den Mýrdalssandur. Bald nach 1900 wurde eine Unterkunft errichtet und nun steht dort eine Schutzhütte Aldeyjarfoss og Hafursey der Lebensrettungsgesellschaft Islands. Die Höhle Stúka Aldeyjarfoss er et vandfald i elven Skjálfandafljót i Bárðardalur. auf der Westseite des Berges diente früher als Schutz und Übernachtungsstätte für Reisende. Vandfaldet indrammes af smukke basaltsøjleformationer. Vandfaldet er 20 meter højt. Skjalfandafljót er den Aldeyjarfoss et Hafursey fjerdelængste elv i Island. Der er mange kendte vandfald i den, ikke mindst Goðafoss. Man har længe regnet Aldeyjarfoss est une chute d'eau de Skjálfandafljót, dans Aldeyjarfoss for et af de smukkeste vandfald i Skjálfandafljót. la vallée Bárðardalur. Haute de 20 m, elle est encadrée par Hafursey er et fjeld af tuf i den nordlige del af Mýrdalssandur. de splendides orgues basaltiques. Quatrième cours d'eau Det huser store kolonier af malemukker, og de nederste d'Islande par sa longueur, la rivière Skjálfandafljót compte skrænter har kratbevoksning. Det var tidligere et sted hvor plusieurs chutes renommées, parmi lesquelles Goðafoss. rejsende over Mýrdalssandur rastede. Kort efter 1900 blev der Aldeyjarfoss est depuis longtemps considérée comme l'une bygget en fjeldhytte der, og nu ligger Islands Redningskorps’ des plus belles. Hafursey est une montagne de tuf volcanique nødhytte der. Grotten Stúka på vestsiden af fjeldet var située dans le nord des sables de Mýrdalssandur. Les pétrels tidligere rastested og overnatning for rejsende. fulmars y sont nombreux, et une abondante végétation recouvre les basses pentes. C'était autrefois un point de halte pour les voyageurs qui traversaient Mýrdalssandur. Aldeyjarfoss and Hafursey La grotte Stúka, située sur le flanc ouest de la montagne, Aldeyjarfoss is a waterfall in the river of Skjálfandi in a servi pendant un temps de refuge et de gîte aux touristes. Bárðardalur. The waterfall is framed in beautiful basalt formations. The waterfall is about 20 meters. Skjálfandafljót is a glacial river, about 180 km. in length and the fourth longest watercourse in Iceland. There are many famous Sérstimpill / A special cancellation waterfalls in the river, especially Goðafoss. Aldeyjarfoss has Sérstimpill 23. janúar 2013 í long been considered one of the most beautiful waterfalls tilefni þess að 40 ár eru liðin in Skjálfandafljót. Hafursey is tuff mountain in northern frá eldgosinu í Vestmannaeyjum. Mýrdalssandur. Fulmars frequently gather there and the slopes are dominated by vegetation. These slopes were the A special cancellation January resting place of tourists travelling over the beaten track of 23rd 2013 on the occasion of the Mýrdalssandur. A cave in the western side of the mountain 40th anniversary of the volcanic previously served as a shelters and night-quarters of tourists. eruption in the Westman Islands.

Pöntun / Bestilling / Order form / Bestellung / Commande - Janúar / January 2013 Já takk! Ég panta hér með eftirfarandi YES, please! I would like to order the following item(s) Nr. No.

Lýsing Item

Óstimplað Stimplað Útg.dags fjöldi fjöldi stimplað -fjöldi Regular Day Fist Day Mint Cancellation Cancellation No. of items No. of items No. of items

583SET Þjóðminjasafnið 150 ára - sett The National Museum of Iceland 150th Anniv. Set 583FDCS Fyrstadagsumslag með setti (FDCS) First Day cover w/set (FDCS) 583FDC1 Fyrstadagsumslag með stökum frímerkjum (FDC1) First Day cover w/single stamps (FDC1) 583FDC4 Fyrstadagsumslag með fjórblokk (FDC4) First Day cover w/blocks of four (FDC4) 583SET4A Þjóðminjasafnið 150 ára - fjórblokk úr eftri kanti The National Museum, block of 4, upper edge 583SET4B Þjóðminjasafnið 150 ára - fjórblokk úr neðri kanti The National Museum, block of 4, lower edge 583SORK Þjóðminjasafnið 150 ára - örk með 10 frímerkjum The National Museum, sheet of 10 583FDCB Autt fyrstadagsumslag útgáfunnar First Day Cover of the issue - blank 584SET Ferðamannafrímerki II - sett Tourist-stamps II - Set of stamps 584FDCS Fyrstadagsumslag með setti (FDCS) First Day Cover w/set (FDCS) 584FDC1 Fyrstadagsumslag með stökum frímerkjum (FDC1) First Day Cover w/single stamps (FDC1) 584FDC4 Fyrstadagsumslag með fjórblokk (FDC4) First Day Cover w/blocks of four (FDC4) 584SET4A Ferðamannafrímerki II - fjórblokk úr eftri kanti Tourist-stamps II, block of 4, upper edge 584SET4B Ferðamannafrímerki II - fjórblokk úr neðri kanti Tourist-stamps II, block of 4, lower edge 584SORK Ferðamannafrímerki II - örk með 10 frímerkjum Tourist-stamps II, sheet of 10 584FDCB Autt fyrstadagsumslag útgáfunnar First Day Cover of the issue - blank 585SET Ár alþjóðlegarar samvinnu um vatn - sett UN - International Year of Water Cooperation. Set 585FDCS Fyrstadagsumslag með setti (FDCS) First Day cover w/set (FDCS) 585FDC1 Fyrstadagsumslag með stökum frímerkjum (FDC1) First Day cover w/single stamps (FDC1) 585FDC4 Fyrstadagsumslag með fjórblokk (FDC4) First Day cover w/blocks of four (FDC4) 585SET4A Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn - fjórbl.úr eftri kanti Intern. Year of Water Cooperation, block of 4, upper edge 585SET4B Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn - fjórbl. úr neðri kanti Intern. Year of Water Cooperation, block of 4, lower edge 585SORK Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn - örk með 10 frím. Intern. Year of Water Cooperation, sheet of 10 585FDCB Autt fyrstadagsumslag útgáfunnar First Day Cover of the issue - blank PD013 Dagatal með póstkortum 2013 Calendar with postcards 2013 A12 Ársmappa 2012 Year Pack 2012

Verð Price ISK

Verð Price1 €

125

0,76

195

1,20

195

1,20

570

3,50

500

3,05

500

3,05

1.250

7,60

70

0,43

405

2,45

475

2,90

545

3,30

1.760

10,70

1.620

9,85

1.620

9,85

4.050

24,65

70

0,43

103

0,65

173

1,05

173

1,05

482

2,95

412

2,50

412

2,50

1.030

6,25

70

0,43

1.965

11,95

8.400

51,10

Samtals/Total:

According to Rate of Exchange pr. 12.11.2012 Þjónustugjald er lagt á allar pantanir, 200 kr. á fasta áskrift, 300 kr á stakar pantanir. A service fee is added to all orders - 200 ISK for subscription and 300 ISK for extra orders 1

Samtals Total


ÁRSMAPPA / YEARPACK 2012

24.01.2013

The 2013 calendar features 12 magnificent photos from Iceland. The photos can be detached and used as postcards. Price: ISK 1.965

Kennitala/Kundenummer /Customer No./Kunden-Nr./No. de client

Íslandspóstur Frímerkjasala

Nafn/Navn/Name/Name/Nom:

Stórhöfða 29

Gata/Gade/Street/Straße/Rue:

110 Reykjavík Póstnr./Postnr./Postal Code/PLZ/Code Postal:

ICELAND

De Forenede Nationers generalforsamling har erklæret år 2013 for Året for internationalt samarbejde om vand. Formålet er at udbrede kendskabet blandt verdens nationer til mulighederne for større samarbejde om denne kostbare naturresurse. Islandske institutioner og hjælpeorganisationer har deltaget i internationale hjælpeprojekter, blandt andet ved at udgrave brønde til fremskaffelse af vand til indbyggerne i tørkeramte områder. Islands Ulandshjælp (ÞSSÍ) har i nogle år arbejdet med at bore efter vand og grave vandbrønde. Islands Folkekirkes Ungdomsarbejde har også været aktivt i hjælpearbejdet, bl.a. i Malawi. Med bistand fra Folkekirkens Ulandshjælp har indbyggerne været i stand til at grave brønde, installere gode vandpumper, og de har dermed fået bedre adgang til rent vand.

Staður/By/City/Stadt/Localité:

Sími: 580 1050

Land/Country/Staat/Pays:

Fax: 580 1059

Greiðslumáti / Betalingsmetoder / Mode of payment / Zahlungsart / Mode de paiement VISA MASTERCARD

American Express

Beingreiðsla (Iceland only)

Póstkrafa (Iceland only)

(500 kr. bætast við í póstkröfugjald)

Kort nr./Card no. /Karte Nr./Carte nr.: Gildir til/Gyldig/Exp.date /Gültig bis/Date d'exp.:

stamps@stamps.is www.stamps.is

Året for internationalt samarbejde om vand

International Year of Water Cooperation

United Nations General Assembly has declared the year 2013 the International Year of Water Cooperation. The purpose is to raise general awareness about the possibility of increased cooperation on this precious resource. Icelandic institutions and nonprofit organizations have been involved in international relief efforts, which include digging wells to provide water for people in drought areas. The Icelandic

K

REY

R

U

FUDA

International Development Agency (ICEIDA) has been working in several countries drilling for water and digging waterwells. The Youth Organization of the National Church has also been actively involved in the relief effort, for instance in Malawi. With the assistance of the Icelandic Church Aid residents have been digging wells, installing waterwell pumps and thereby gaining better access to clean water.

Bankareikningur: 528-26-3035. Kennitala Frímerkjasölu: 701296-6139

1/2013

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat das Jahr 2013 zum Internationalen Jahr der Zusammenarbeit im Wasserbereich erklärt. Ziel ist es, das Bewusstsein der Völker der Welt über die Möglichkeiten wachsender Zusammenarbeit im Bereich dieser kostbaren Ressource zu erhöhen. Isländische Institutionen und Hilfsorganisationen haben sich in internationalen Hilfsaktionen engagiert, darunter im Brunnenbau zur Wassergewinnung in Dürregebieten. Die Isländische Internationale Entwicklungs­­­agentur hat in verschiedenen Ländern im Bereich Wasserbohrungen und Brunnenbau gearbeitet. Die Jugendorganisation der Nationalkirche hat ebenfalls an Hilfsaktivitäten mitgewirkt, u.A. in Malawi. Mit Unterstützung der kirchlichen Hilfsorganisation konnten die Einwohner Brunnen graben und Wasserpumpen installieren und bekamen so Zugang zu sauberem Wasser.

Frimærkenyt • Briefmarkennachrichten Nouvelles des timbres • Stamp News

Année Internationale de la Coopération dans le domaine de l'Eau

L'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé 2013 l'Année Internationale de la Coopération dans le domaine de l’Eau. Son objectif est de renforcer la conscience des nations du monde pour encourager leur coopération autour de cette précieuse ressource. Les institutions et les organisations non gouvernementales islandaises ont participé à des efforts internationaux d'entraide, notamment en creusant des puits pour le bénéfice des populations des zones de sécheresse. L'Agence Islandaise pour le Développement International a effectué des forages et creusé des puits dans plusieurs pays. La Jeunesse de l'Église Nationale a elle aussi été active dans ce domaine, par exemple au Malawi. Avec le concours du Mouvement d'Entraide de l'Église islandaise, les habitants ont creusé des puits et installé des pompes de puits, rendant ainsi possible un meilleur accès à une eau salubre et potable.

Undirskrift/Underskrift/ Signature/Unterschrift:

Frímerkjafréttir

Internationales Jahr der Zusammenarbeit im Wasserbereich

FRÍMERKJASALAN – POSTPHIL, STÓRHÖF‹A 29, IS-110 REYKJAVÍK, ICELAND Tel.: (+354) 580 1050 • Fax: (+354) 580 1059 • E-mail: stamps@stamps.is • www.stamps.is

584A

w w w.stamps.is

Dagtalið 2013 er prýtt 12 glæsilegum ljósmyndum frá Íslandi. Myndirnar er hægt er að rífa frá og nota síðan sem póstkort. Verð 1.965 kr.

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur lýst árið 2013 Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn. Tilgangurinn er að auka vitund þjóða heims um möguleikana á aukinni samvinnu um þessa dýrmætu auðlind. Íslenskar stofnanir og hjálparsamtök hafa komið að alþjóðlegu hjálparstarfi, meðal annars með því að grafa fyrir brunnum til að afla vatns fyrir fólk á þurrkasvæðum. Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) hefur unnið að því í nokkrum löndum að bora fyrir vatni og grafa vatnsbrunna. Æskulýðsstarf Þjóðkirkjunnar hefur einnig verið virkur þátt­takandi í hjálparstarfinu, m.a. í Malaví. Með aðkomu Hjálparstarfs kirkjunnar hafa íbúarnir getað grafið brunna, komið fyrir góðum vatnsdælum og þar með öðlast betra aðgengi að hreinu vatni.

013

DAGATAL / CALENDAR 2013

Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn

.2

The amazing variety of Iceland’s flora and fauna, its culture and history is the all-important theme of Icelandic stamps. All our stamps can be viewed and ordered on our website www.stamps.is All the postage stamps issued by Iceland Post 2012 are now available in a single folder in the size of A4. This yearpack is a collector’s item, ideally suited as a gift for friends at home and abroad. Price: ISK 8.400

T

Myndefni íslenskra frímerkja lýsa náttúru landsins, dýralífi og gróðurfari, sögu og menningu á listrænan og einstæðan hátt. Öll frímerkin má skoða og panta á vefsetri okkar www.stamps.is Hægt er að fá öll frímerkin sem Íslandspóstur gefur út 2012 í einni ársmöppu A4. Ársmappan er glæsilegur safngripur og tilvalin sem vinargjöf, innanlands og erlendis. Verð: 8.400 kr.

Ár alþjóðlegrar samvinnu um vatn / United Nations International Year of Water Cooperation 585A Borgar Hjörleifur Árnason V Í K 24. Joh. Enschedé Security Print 1 JA Offset Litho (CMYK) 45,00 x 29,00 mm 10 frímerki í örk / Pane of 10 stamps 13 ¼ x 13 ¾ pr. 2 cm 110 gsm gummed Sopal B50g innanlands/ Domestic non-priority mail 0-50g (103 kr./ISK) G 150.000 stk/pcs G Á

Ú

Heiti útgáfu/Theme: Útgáfunúmer/Issue no.: Hönnuður/Designer: Prentsmiðja/Printer: Prentunaraðferð/Process: Stærð frímerkja/Stamp size: Form arkar/Sheet configuration: Tökkun/Perforation gauge: Pappír/Paper: Verðgildi/Denomination: Upplag/Issue pr. value:

583A 585A

584B

Iceland - Stamp news  

n° 1 - 2013 - english

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you