Page 1

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT-Tarnów

ROK 2014, NUMER 1

Szanowni Państwo Biuletyn Informacyjny Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Tarnów poświęcony jest tematyce Unii Europejskiej. Sieć Europe Direct jest jednym z głównych narzędzi Komisji Europejskiej służących przekazywaniu informacji obywatelom na poziomie lokalnym oraz przesyłania informacji zwrotnych instytucjom europejskim.

W tym numerze przedstawimy Państwu m.in.:  Erasmus

- program skierowany do studentów oraz pracowników szkół wyższych;

W tym numerze:

 Ważne wydarzenie –wybory do Parlamentu Europejskiego;

Erasmus

2

 Projekty i dotacje dla niepełnosprawnych;

Wybory do Parlamentu Europejskiego

3

Niepełnosprawni

4

Lekcje europejskie

5

Dofinansowania 2007-2013

6

System socjalny UE

7

 Bezpłatne

lekcje europejskie organizowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz średnich;

 Inwestycje

w latach 2007-2013 w Tarnowie dofinansowane przez Unię Europejską;

 Informacja

o towarach z Małopolski wyróżnionych znakiem jakości;

 Zasady

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej;

 Punkt informacyjny Europe-Direct w Tarnowie;

Życzymy miłej lektury.

Europe-Direct 8

w Tarnowie Towary wyróżnione znakiem jakości

9

Kontakt

10


ROK 2014, NUMER 1

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99.

Str. 2

Wnioski o przyznanie funduszy z budżetu programu Erasmus składają instytucje, a nie indywidualni beneficjenci. Studenci i pracownicy szkół wyższych zwracają się o dofinansowanie wyjazdów w ramach Erasmusa do swoich macierzystych uczelni. W Tarnowie 3 uczelnie biorą udział w projekcie ERASMUS.: 

PWSZ - http://pwsztar.edu.pl/uczelnia/programerasmus/program-erasmus/

MWSE - http://www.mwse.edu.pl/wspolpracamiedzynarodowa/program-erasmus/

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/

Kraje uczestniczące: 

28 krajów Unii Europejskiej;

kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia;

Szwajcaria;

kraj kandydujący: Turcja.

Uczelnie biorące udział w Erasmusie mają możliwość: 

prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy/ przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji);

prowadzenia wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni);

organizowania kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;

udziału w projektach

wielostronnych wraz

z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym-nauczania na odległość, modernizowania uczelni.

Erasmus


ROK 2014, NUMER 1

Str. 3

Parlament Europejski składa się z 766 posłów, wybranych w 28 Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. Od 1979 r. posłowie są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres 5 lat. W Polsce odbędą się one 25 maja 2014r. Dlaczego warto głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Każdego dnia Unia Europejska podejmuje decyzje, które wpływają na Twoje życie. Odpowiada za wiele ważnych i praktycznych kwestii – pomaga przedsiębiorstwom borykającym się z kryzysem finansowym, walczy z bezrobociem, troszczy się o czystsze środowisko i bezpieczniejszą żywność, zabiega o łatwiejsze podróżowanie oraz tańsze rozmowy telefoniczne. Poprzez Parlament Europejski i Ty możesz wpływać na decyzje podejmowane przez UE. Parlament Europejski – wybrany, by reprezentować Ciebie i wszystkich ludzi żyjących w Unii Europejskiej odgrywa zasadniczą rolę w procesie podejmowania decyzji przez UE oraz ma decydujący głos co do sposobu, w jaki Unia Europejska rozdziela euro na poszczególne kraje, w takich dziedzinach jak:  Budżet i finanse 

Środowisko naturalne

Rynek wewnętrzny

Transport

Zatrudnienie i edukacja

Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo

Czy wiesz, że UE wspiera uczenie się przez całe życie, programy wymiany kulturalnej i naukowej dla obywateli europejskich? Od 2007 do 2013 roku UE wydała ponad 8 miliardów euro, na programy dające ludziom możliwość zdobycia międzynarodowych doświadczeń (Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, programy „Młodzież w działaniu” i „Europa dla obywateli” oraz program Kultura). Czy wiesz, że wspólna polityka rolna (WPR) koncentruje się obecnie nie tylko na ilości, ale również na jakość żywności produkowanej przez rolników, a także na promowaniu tworzenia miejsc pracy i zrównoważonego rozwoju wsi? Parlament Europejski jest mocno zaangażowany w reformę WPR. Dzięki dotychczasowym reformom Unia Europejska, zamiast nadal produkować góry żywności, realizuje długoterminową politykę zrównoważonego rozwoju wsi. Czy wiesz, że UE pomaga ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej? Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, zatwierdzony przez Parlament Europejski, dysponuje kwotą do 500 milionów euro rocznie. Fundusz pomaga w znalezieniu nowej pracy ludziom, którzy ją stracili.

Twój udział w wyborach świadczy o tym że jesteś dojrzałym obywatelem Unii Europejskiej!!


ROK 2014, NUMER 1

Str. 4

Niepełnosprawność powoduje szereg utrudnień i ograniczeń we właściwym funkcjonowaniu w życiu osobistym, społecznym, a także zawodowym.

Warto podkreślić, że każda osoba niepełnosprawna, pomimo występującej u niej dysfunkcji, zachowuje pewne zdolności i sprawności, które podlegają rozwojowi i mogą stanowić podstawę do podjęcia kształcenia zawodowego oraz aktywności zawodowej. Żadna praca nie wymaga od człowieka, który ją wykonuje zaangażowania wszystkich zdolności i sprawności fizycznych, psychicznych i intelektualnych. Unia Europejska wyszła takim osobom naprzeciw i wprowadziła szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych mających na celu ich rozwój, edukację, możliwości pracy lub otwarcia własnego biznesu. Europarlament 10.12.2013r. przyjął program: „Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014-2020”; Dokument ten opiera się na wartościach takich jak tolerancja, brak dyskryminacji, sprawiedliwość, równość oraz poszanowanie wolności podstawowych. Wartości te mają ochraniać różnego rodzaju mniejszości przed przemocą, nienawiścią i dyskryminacją. Osoby z niepełnosprawnościami mają zostać objęte Programem na równi z innymi grupami mniejszościowymi. W naszym regionie istnieje szereg placówek i instytucji oraz firm które służą pomocą w szkoleniach, pozyskiwaniu dotacji dla osób niepełnosprawnych m.in.: -Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie/dotacje dla niepełnosprawnych - środki na podjęcie działalności gospodarczej/ -Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie -/projekty: ”Praca Marzeń” oraz „Moje życie maja praca” w ramach których są organizowane kursy zawodowe, płatne staże, praca/ -Klub Integracji Społecznej w Tarnowie - /projekt ,„KIS-kreatywnie i skutecznie” szkolenia , warsztaty./

Pomóżmy niepełnosprawnym stać się pełnosprawnymi w korzystaniu z życia, satysfakcji z pracy zawodowej i w osiągnięciu wyznaczonego przez nich celu.


ROK 2014, NUMER 1

Str. 5

Zachęcamy Państwa oraz dzieci do uczestniczenia w bezpłatnych organizowanych przez firmę euroPiM: LEKCJACH EUROPEJSKICH –KONKURSACH- POGADANKACH Prowadzone są one przez konsultantów Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów i są adresowane do uczniów szkół:   

podstawowych, gimnazjalnych, średnich.

W trakcie spotkań konsultanci Europe Direct stosują różnego rodzaju metody dydaktyczne – np. przeprowadzają konkursy wiedzy - euroquizy, w których nagrodami są gadżety europejskie. Prowadzone przez nas spotkania dają możliwość pogłębienia poziomu wiedzy o Unii Europejskiej oraz stanowią doskonałe uzupełnienie lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie. Wszelkie dodatkowe informacje na temat możliwości organizacji i udziału w lekcjach europejskich można uzyskać w siedzibie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Tarnów który mieści się przy ul .Granicznej 8A w Tarnowie. Szczególnie zapraszamy do współpracy szkoły znajdujące się w małych miejscowościach i wsiach, gdzie młodzież ma ograniczone możliwości uzyskania wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Wiedza to –inwestycja na przyszłość!!!!!!!

Zapraszamy do naszego biura w Tarnowie ul. Graniczna 8A (14) 692 49 79


ROK 2014, NUMER 1

Str. 6

Zakończył się etap dofinansowań na lata 2007-2013r. Miasto Tarnów w dużym stopniu odmłodziło się korzystając z dofinansowań unijnych w różnych aspektach tj.: nauka i edukacja, energetyka, transport, turystyka, bezpieczeństwo, badania, rozwój, innowacje, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, rozwój firm, telekomunikacja i e-usługi, praca i integracja społeczna, rewitalizacja, ochrona środowiska. Poniżej przedstawiamy Państwu jedne największych inwestycji które powstały przy pomocy dotacji Europejskich. Nauka i edukacja: Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Transport: Budowa autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż"

Wartość projektu: 45 832 410,05 zł

Wartość projektu: 2 832 344 836,41 zł

Dofinansowanie z Unii: 36 886 867,76 zł

Dofinansowanie z Unii: 887 339 857,04 zł

Turystyka: Budowa Parku wodnego w Tarnowie

Ochrona zdrowia: Doposażenie SOR w Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie w sprzęt i aparaturę medyczną

Wartość projektu: 10 577 587,88 zł Dofinansowanie z Unii: 3 900 996,71 zł

Wartość projektu: 4 566 619,61 zł Dofinansowanie z Unii: 1 768 238,16zł


ROK 2014, NUMER 1

Str. 7

1.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej i jej korzyści. Od 1 maja 2004 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Możemy swobodnie:  podróżować po terytorium Unii,  osiedlać się, gdzie nam się spodoba,  podejmować pracę,  studiować. Prawo do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii nie miałoby jednak w praktyce żadnego znaczenia, gdyby nie towarzyszyły jej dodatkowe gwarancje w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Gwarancje te stwarza właśnie koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Zapewnia równe traktowanie każdego obywatela Unii i daje prawo bezpłatnej opieki lekarskiej, świadczeń chorobowych, rodzinnych, emerytur czy rent bądź zasiłków dla bezrobotnych. Gwarantuje że świadczenia nabyte w jednym państwie, np. emerytura, będą wypłacane, także jeśli osoba uprawniona przeniesie się do innego państwa. 2. Zasady systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujące w Unii Europejskiej: -zasada równego traktowania, zasada zachowania praw nabytych oraz w trakcie nabywania , -zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zasada jedności stosowanego ustawodawstwa. 3.Świadczenia, których dotyczy unijna koordynacja to: emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa oraz równoważne świadczenia dla ojca, świadczenia dla osób bezrobotnych, świadczenia zdrowotne, w tym opieka medyczna , zasiłki pogrzebowe, świadczenia przedemerytalne.


ROK 2014, NUMER 1

Punkt Informacyjny Europe Direct Tarnów jest częścią sieci Komisji Europejskiej i pełni funkcję punktu pierwszego kontaktu z Unią Europejską. W całej Europie ramach sieci Europe Direct działa prawie 500 punktów informacyjnych, w Polsce jest ich obecnie 32. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów swoje usługi informacyjne na tematy związane z Unią Europejską, kieruje do wszystkich mieszkańców: -Miasta Tarnowa

-Powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego. ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli samorządu terytorialnego, rolników i mieszkańców wsi, małych i średnich przedsiębiorców, nauczycieli i instytucji oświatowych, młodzieży studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Głównym celem i misją Punktu Europe Direct jest docieranie z wszelkimi informacjami na tematy Unii Europejskiej do jak najszerszego grona odbiorców oraz dostarczenie społeczności lokalnej szerokiej i specjalistycznej wiedzy europejskiej.

Str. 8

W Punkcie Informacyjnym w Tarnowie można uzyskać:  bezpłatne publikacje oraz broszury informacyjne o instytucji UE, prawa europejskiego,  informacje jak korzystać z dotacji unijnych, jak brać udział w projektach,  odpowiedź na pytania o uczestnictwie w Polski w UE, jakie to daje przywileje i korzyści.

Nasi konsultanci :  Piotr Kłusek – Koordynator / Kierownik  Dorota Wzorek – Konsultant udzielają informacji telefonicznie lub odpowiadają na e-mail. Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek: godzina 10:00 –14:00

Jeśli chcesz szybko, wyczerpująco i kompetentnie uzyskać informacje na tematy dotyczące Unii Europejskiej przyjdź - służymy pomocą.


ROK 2014, NUMER 1

Str. 9

W celu wyróżnienia produktów wysokiej jakości, Unia Europejska wprowadziła europejskie systemy certyfikowania i znakowania produktów wysokiej jakości.

Te znaki gwarantują konsumentowi, że nabywa produkty unikalne o jakości wyższej od przeciętnej co wynika ze specjalnej receptury lub zastosowanych składników oraz ścisłego związku z obszarem wytwarzania. Unikalność i jakość są stale potwierdzane specjalnymi badaniami upoważnionych jednostek certyfikujących. Nasz region może się pochwalić wyróżnionymi produktami: OSCYPEK– wędzony ser ze 100% mleka owczego od owiec rasy polskiej górskiej lub zawierający co najmniej 60% mleka owczego i resztę mleka krowiego od krów rasy polska czerwona.

OBWARZANEK- wypiek mający kształt spiralnie skręconego pierścienia, zazwyczaj posypany jest makiem, solą lub sezamem a jego nazwa związana jest ze sposobem przygotowywania ciasta, które przed upieczeniem jest obgotowywane („obwarzane”) w wodzie. FASOLA „PIĘKNY JAŚ”- uprawiana w dolinie rzeki Dunajec, ma wyborny smak, związany ze składem gleby wzbogaconej osadami nanoszonymi podczas wezbrań. Dunajca. Ponadto tradycyjne i naturalne metody uprawy i pielęgnacji, znacząco wpływają na jej walory smakowe i zdrowotne.


Serdecznie Państwa zachęcamy do odwiedzenia naszego biura, które znajduje się przy ul. Granicznej 8A w Tarnowie. Godziny otwarcia: Od poniedziałku do piątku: 10:00—14:00

Telefon: +48 14 692 49 79

e-mail: europedirect-tarnow@europim.pl

Strona internetowa: Punkt Informacji tarnow.europim.pl

Europejskiej Europe

Direct

Tarnów:

www.europedirect-

Zapraszamy również na nasz profil na facebook’u!!! :) https://pl-pl.facebook.com/EDTarnow

Biuletyn 1/2014 Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you