Page 1

SĂ ÎNȚELEGEM POLITICILE UNIUNII EUROPENE

Energia

O energie durabilă, sigură și la prețuri accesibile pentru europeni S igur anț a ap r ovizio n ăr ii c u ener gie la p r eț ur i ab o r d ab il e r ep r ezint ă una d int r e c el e m ai m ar i p r ovo c ăr i c u c are s e c o n f r un t ă U E î n p r ezent . P ent r u a găs i s o l uț ii, es t e es en ț ial c a s t at el e m em b r e s ă t r an s m it ă un m es aj un itar p e s c ena m o nd ial ă ș i s ă-ș i in t egr ez e î n c o nt inuar e p o l it ic il e ener get ic e.


CUPRINS

SĂ ÎNȚELEGEM POLITICILE UNIUNII EUROPENE Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Publicațiile sunt disponibile online:

http://europa.eu/pol/index_ro.htm http://europa.eu/!gX78yg

De ce avem nevoie de o politică europeană în domeniul energiei Interese comune într‑un domeniu strategic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Abordarea UE O strategie europeană în domeniul energetic . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Cum acționează UE Implicarea consumatorilor, stimularea sectorului energetic . . . . . . . . . 9 Perspective După 2020: construirea unei uniuni energetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Informații suplimentare������������������������16

Cum funcționează Uniunea Europeană 12 lecții despre Europa Europa 2020: Strategia de creștere economică a Europei Părinții fondatori ai UE Afaceri externe și securitate Afaceri maritime și pescuit Agenda digitală Agricultură Ajutor umanitar și protecție civilă Buget Cercetare și inovare Combaterea fraudei Combaterea schimbărilor climatice Comerț Concurență Consumatori Cooperare internațională și dezvoltare Cultură și audiovizual Educație, formare, tineret și sport Energia Extindere Impozitare Întreprinderi Justiție, drepturi fundamentale și egalitate Mediu Migrație și azil Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Piața internă Politica regională Sănătatea publică Sectorul bancar și financiar Securitatea la frontiere Siguranța alimentară Transporturi Uniunea economică și monetară și moneda euro Vamă

Să înțelegem politicile Uniunii Europene: Energia Comisia Europeană Direcția Generală Comunicare Informarea cetățenilor 1049 Bruxelles BELGIA Manuscris actualizat în noiembrie 2014 Ilustrația copertei și a paginii 2: © Digital Vision/Getty Images 16 p. — 21 × 29,7 cm ISBN 978-92-79-42207-2 doi:10.2775/61049 Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015 © Uniunea Europeană, 2015 Reproducerea este autorizată. Pentru orice utilizare sau reproducere a fiecărei fotografii în parte, trebuie să se solicite direct permisiunea deținătorilor drepturilor de autor.


3

E N E R G I A

De ce avem nevoie de o politică europeană în domeniul energiei Interese comune într‑un domeniu strategic

Un domeniu complex Să ne deschidem calculatorul sau să circulăm cu mașina ni se par lucruri de la sine înțelese și, totuși, ele

EVOLUȚIA IMPORTURILOR DE COMBUSTIBILI FOSILI ÎN UE-27 (1995-2012) 100 %

90 %

1995 2000 2005 2010 2012

80 %

© Wintershall

Lumină, căldură, transport, producție industrială: energia are o importanță fundamentală pentru serviciile esențiale de zi cu zi, indispensabile atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi. Însă rezervele de combustibili fosili ale Europei (petrol, gaz natural, cărbune) nu sunt inepuizabile. De aceea, trebuie să le gestionăm cu atenție și, în același timp, să încercăm să găsim și resurse alternative. Europa consumă și importă tot mai multă energie. Statele membre au înțeles necesitatea unei acțiuni coerente în acest domeniu de o importanță strategică deosebită. Așa se face că Europa dispune azi de norme comune, iar statele membre își pun eforturile în comun pentru a avea acces la o cantitate suficientă de energie, la prețuri accesibile, cu menținerea poluării la un nivel cât mai mic.

Pentru a produce și transporta energia până la consumatorul final, sunt necesare mijloace tehnice, logistice și financiare enorme.

reprezintă rezultatul unui proces complex. Pentru început, resursele energetice, precum gazele naturale, petrolul sau cărbunele, trebuie extrase din sol. Lemnul poate fi transformat, de asemenea, în căldură, iar electricitatea poate fi obținută din surse precum vântul – folosind eoliene, apa – folosind baraje și lumina solară – folosind panouri solare. Apoi, această energie trebuie transportată, uneori peste continente sau pe sub mare, până în locul în care va fi consumată. Pentru aceasta, este nevoie de instalații capabile să asigure o aprovizionare continuă cu energie, de‑a lungul a zeci de ani. Prin urmare, sunt puse în joc mijloace tehnice, logistice și financiare impresionante. Sectorul energetic este un domeniu strategic, deoarece nu ne putem lipsi de energie. Avem nevoie de ea pentru a ne lumina locuințele, pentru a ne încălzi, pentru a ne deplasa sau pentru a transporta mărfuri. De asemenea, energia stă la baza tuturor sectoarelor economice (agricultură, industrie și servicii) și este esențială pentru asigurarea progresului științific. Calitatea vieții noastre este strâns legată de consumul unor mari cantități de energie. Acesta generează poluarea aerului, a apei, a solurilor și a mediului în general, iar impactul negativ trebuie redus cât mai mult posibil.

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%

Dependența de importuri Total

Cărbune (*)

(*) Include lignit. (**) Include produse petroliere.

Sursa: Eurostat, aprilie 2013.

Petrol (**)

Gaze


4

S Ă

Î N Ț E L E G E M

Cel mai mare importator din lume Una din trăsăturile care caracterizează Europa este dependența sa de energia din exterior. Uniunea Europeană, a doua economie din lume, consumă o cincime din energia produsă la nivel mondial, însă dispune de foarte puține rezerve. Din fericire, portofoliul nostru, denumit „mix energetic”, este extrem de diversificat: avem numeroase baraje în Austria, mine de cărbune în Polonia, centrale nucleare în Franța, platforme petroliere în Marea Nordului și zăcăminte de gaze în Danemarca și Țările de Jos, iar această diversitate nu poate fi decât un lucru bun. Bineînțeles, cu condiția ca țările europene să fie solidare pentru a putea profita de ea. Dependența energetică europeană ne afectează în mod grav economia. Cumpărăm petrol din țările Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și din Rusia, iar gaze naturale din Algeria, Norvegia și Rusia. Astfel, Europa pierde peste 350 de miliarde de euro/an. Mai mult, costurile energiei continuă să crească. Prin urmare, nu avem de ales: statele membre trebuie să fie eficiente, solidare și ambițioase pentru a‑și putea diversifica sursele de energie și modalitățile de aprovizionare.

Componenta climatică Experți de renume au demonstrat cât de mult ne vor costa schimbările climatice dacă nu reușim să reducem emisiile de gaze cu efect de seră. Sectorul energetic are o implicare directă în acest caz, deoarece peste 80 % din producția de energie provine din combustibili fosili. Prin ardere, combustibilii fosili emit dioxid de carbon (CO2), principalul gaz cu efect de seră. Viitorul sectorului energetic este strâns legat, așadar, de scăderea consumului de combustibili fosili și de exploatarea, pe scară mai largă, a tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon.

Europa trebuie să acționeze în mod unitar

U N I U N I I

E U R O P E N E

Încă din anii ′60, statele membre au înțeles că trebuie să se solidarizeze pentru a face față problemelor legate de aprovizionarea cu energie. Așa au fost puse în comun stocuri strategice de petrol și a fost elaborat un mecanism de reacție în caz de criză. În prezent, politica energetică afectează de asemenea multe alte domenii: industria, mediul, transporturile, cercetarea și inovarea și chiar relațiile externe.

Obiectivele europene Uniunea Europeană are puterea și instrumentele necesare pentru a aplica o politică energetică menită: —— să îi garanteze aprovizionarea cu energie; —— să garanteze că prețurile la energie nu sunt de natură să îi frâneze competitivitatea; —— să protejeze mediul și în special să lupte împotriva schimbărilor climatice; —— să dezvolte rețelele energetice. Statele membre pot alege sursele de energie pe care doresc să le dezvolte, dar trebuie să țină cont de obiectivele Uniunii privind sursele regenerabile.

O piață unică pentru jumătate de miliard de europeni. © NASA/Goddard Space Flight Center

Interesul statelor membre față de sectorul energiei nu este de dată recentă. Importanța energiei a fost recunoscută imediat după cel de‑al Doilea Război Mondial, atunci când părinții fondatori ai Europei unite au hotărât să „pună mijloacele de război în slujba păcii”, după cum spunea Jean Monnet. Cărbunele, oțelul și energia atomică au stat la baza primelor tratate europene: Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (Tratatul CECO), care a fost integrat în politica Uniunii în 2002, și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, care este în vigoare și astăzi.

P O L I T I C I L E


5

E N E R G I A

Abordarea UE O strategie europeană în domeniul energetic În prezent, Europa trebuie să importe mai mult de jumătate din necesarul său de energie, deoarece dispune de rezerve energetice reduse. De asemenea, trebuie să accepte prețurile stabilite pe piețele mondiale sau chiar de către fiecare țară furnizoare. O modalitate eficientă de a reduce factura la energie este să acționăm asupra cantității pe care o consumăm. Deși acest lucru pare evident, apare o întrebare: este oare posibil să consumăm mai puțin și să ne menținem aceleași standarde de viață și același confort?

Economii de energie Reducerea consumului de energie nu se realizează cu ușurință, dar este posibilă printr‑un consum mai eficient. Acționând astfel, nu am avea decât de câștigat: se pot reduce emisiile de CO2, putem crea noi locuri de muncă și putem economisi bani prin reducerea dependenței de importurile de energie. În plus, avem posibilitatea de a exporta cunoștințe de specialitate. Așadar, eficiența energetică face parte din obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene pentru anul 2020. Liderii europeni au decis că până în 2020 trebuie să reducem consumul total de energie cu 20 % față de consumul înregistrat în 1990. O astfel de reducere considerabilă este echivalentă cu oprirea producției a peste 400 de centrale electrice. Pentru a atinge acest obiectiv, Uniunea Europeană trebuie să își încurajeze statele membre să oprească risipa de energie provocată de aparatura electrică, de industrie și de transporturi.

Directiva privind eficiența energetică, adoptată în 2012, va ajuta Uniunea să atingă aceste obiective și să beneficieze de toate oportunitățile în domeniul eficienței energetice. Această directivă este un act legislativ transversal care introduce măsuri în toate sectoarele economice importante, inclusiv noi obiective și audituri în domeniul energiei, precum și obiective privind recuperarea căldurii și performanța energetică. În 2014, Comisia Europeană va evalua dacă Uniunea poate să atingă obiectivul de 20 % și va propune o cale de urmat. Toate statele membre au fost nevoite să stabilească obiective naționale orientative privind eficiența energetică pentru 2020 și să elaboreze planuri care să definească modul în care intenționează să atingă aceste obiective. Având în vedere contextul economic dificil, Uniunea Europeană trebuie să elimine toate obstacolele dacă intenționează să stimuleze investițiile și măsurile concrete în domeniul eficienței energetice. Deși investițiile în domeniul eficienței energetice devin profitabile rapid și acționează ca o pârghie pentru alte investiții, este nevoie totuși să se pună la dispoziție fonduri în prealabil. Prin bugetul de care dispune și prin instituțiile sale financiare, Uniunea Europeană poate

© Fotolia

O provocare pentru Europa: reducerea consumului fără a afecta calitatea vieții

Clădirile constituie de asemenea un domeniu fundamental, deoarece ele reprezintă 40 % din consumul nostru de energie și generează 36 % din emisiile totale de gaze cu efect de seră din Uniune, din care 80 % sub formă de căldură.


6

S Ă

Î N Ț E L E G E M

ajuta statele membre să își finanțeze planurile de eficientizare energetică. În perioada 2014-2020, UE pune la dispoziție fonduri considerabile pentru a contribui la creșterea numărului investițiilor în domeniul eficienței energetice (23 de miliarde de euro numai din fondurile structurale europene). În plus, eficiența energetică devine un domeniu important pentru cercetare și inovare în cadrul noului program Orizont 2020 (a se vedea mai jos).

O veritabilă piață europeană a energiei

© Fotolia

În principiu, electricitatea și gazul pot circula liber prin rețelele aflate pe teritoriul european. Marea piață europeană a energiei creează un cadru concurențial pentru producători și furnizori. Cu alte cuvinte, electricitatea și gazele naturale pot fi, teoretic, cumpărate și vândute oriunde. Scopul este să se obțină energie de calitate, la prețul cel mai corect. Însă această piață, care reunește 500 de milioane de consumatori, nu s‑a dezvoltat suficient, deoarece o parte dintre normele în vigoare la nivel național împiedică dezvoltarea întreprinderilor energetice în afara frontierelor țării proprii. Un exemplu în acest sens îl constituie tarifele la gaze naturale și electricitate pentru întreprinderi, care sunt fixate de stat. Unii actori beneficiază, în mod nemeritat, de acces preferențial la rețele. În consecință, investitorii sunt descurajați din cauza lipsei unor condiții favorabile. Prin urmare, reînnoirea instalațiilor învechite ar putea fi amânată. Așadar, trebuie îmbunătățite condițiile concurențiale și trebuie introduse norme comune, care să garanteze o utilizare echitabilă a rețelelor. Aici, Uniunea Europeană joacă un rol principal atât în stabilirea normelor comune, cât și în supravegherea strictă a piețelor, pentru a‑i împiedica pe unii agenți economici să impună un monopol.

P O L I T I C I L E

U N I U N I I

E U R O P E N E

Rețele energetice adaptate Este nevoie și de modernizarea și dezvoltarea rețelelor energetice, atât pentru a face față cererii de energie în creștere, cât și pentru a diversifica resursele existente și pentru a fluidiza piața. În următorii zece ani sunt necesare investiții de aproximativ 1 000 de miliarde de euro în aceste rețele. În acest sens, Uniunea poate sprijini statele membre, deoarece toate au interesul de a dezvolta linii de înaltă tensiune și gazoducte transnaționale, precum și de a‑și spori capacitățile de stocare a energiei. Rețelele electrice de înaltă tensiune, construite inițial pentru a conecta marile centrale electrice la zone de consum apropiate, vor trebui să includă și centralele care produc electricitate pe bază de surse regenerabile, în mod intermitent. În sfârșit, rețelele de distribuție trebuie să permită utilizarea mai flexibilă a electricității, pentru o mai bună gestionare a vârfurilor de consum, și să găsească soluții de exploatare a mijloacelor de microproducție individuală (de exemplu, panouri solare). Cu toate acestea, proiectele de rețele trebuie să aștepte foarte mult pentru a obține autorizațiile necesare. Uniunea Europeană încurajează, prin urmare, dezvoltarea și modernizarea rețelelor energetice pentru a accelera construirea „verigilor lipsă”, în special în Europa de Est. Uniunea nu trebuie să se limiteze la coordonarea acestor activități, ci poate să sprijine uneori din punct de vedere financiar realizarea unor proiecte necesare, dar care, din punct de vedere economic, pot fi considerate prea riscante pentru o singură întreprindere sau o singură țară.

Gospodăriile, serviciile publice și întreprinderile europene trebuie să poată beneficia de energie sigură și de calitate.


7

E N E R G I A

Consumatorii, în centrul preocupărilor

În avangarda tehnologiei nepoluante

Scopul final al politicii Uniunii în domeniul energiei este acela de a veni în sprijinul consumatorilor, fie că este de vorba de persoane fizice sau de întreprinderi mici sau mari. Consumatorii au drepturi și trebuie să fie mai bine informați pentru a beneficia de toate posibilitățile pe care le oferă piața internă a energiei. De exemplu, trebuie să poată trece ușor de la un furnizor la altul, să primească facturi clare și oferte comparabile, să știe de unde provine curentul electric pe care îl folosesc și să primească informații despre consumul de energie în timp real. Informatica și telecomunicațiile vor juca un rol din ce în ce mai important în sectorul energetic, permițându‑le consumatorilor să se implice mai mult pe această piață. Numai aplicând același set de norme peste tot în Europa putem garanta că toți consumatorii vor beneficia de condiții de egalitate și vor profita de economiile de scară realizate de industrie. Europa trebuie deci să introducă normele necesare, în special în materie de protecție a datelor înregistrate de contoarele de gaz și de energie electrică. Consumatorii trebuie să aibă acces la echipamente mai eficiente din punct de vedere energetic și să cunoască consumul real al acestora pentru a cumpăra în cunoștință de cauză. Întreprinderile trebuie să poată cumpăra energie în deplină siguranță, alegând oferta cea mai convenabilă. Doar o concurență reală este în măsură să garanteze că prețurile sunt corecte și nu majorate sau micșorate artificial, astfel încât să se poată stimula investițiile în producția de energie.

Pentru a‑și produce energia fără emisii de CO2, Europa trebuie să declanșeze o revoluție tehnologică. În 2013, Comisia Europeană a propus un plan strategic actualizat pentru tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Pentru a răspunde noilor provocări de pe piața mondială a energiei, Uniunea Europeană își stabilește propriile priorități privind cercetarea și inovarea în domeniul energiei, pentru a asigura integrarea tehnologiilor cu emisii scăzute de dioxid de carbon în sistemul energetic și pentru a introduce noi produse pe piață într‑un mod rentabil.

Securitatea: o miză importantă pentru cetățeni

O diplomație energetică

Politica europeană în domeniul energetic garantează siguranța producției și a transportului de energie. Guvernele statelor membre sunt conștiente de necesitatea coordonării și armonizării normelor de securitate a instalațiilor energetice de importanță majoră la nivel european. Accidentul de la Fukushima (Japonia) a demonstrat importanța siguranței nucleare. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că centralele nucleare europene sunt sigure și că deșeurile nucleare sunt gestionate respectând norme cât mai stricte. Normele de protecție împotriva expunerii populației și a angajaților din sectorul nuclear la radiații radioactive sunt acum aceleași pe tot continentul. În sfârșit, Europa trebuie să poată garanta în continuare că utilizarea materialului nuclear pe teritoriul său nu conduce nici la traficul ilegal cu arme nucleare, nici la proliferarea acestora.

Obiectivul este acela de a‑i unifica și a‑i determina să coopereze pe actorii din sectoarele vizate, cu susținerea Uniunii Europene. Unele inițiative industriale se concentrează pe producția și sursele de energie, precum biocombustibilii, energia eoliană, energia solară și energia nucleară, precum și pilele de combustie și utilizarea hidrogenului. Altele se referă la o mai bună gestionare a energiei în așa‑numitele „orașe inteligente”, la captarea și stocarea subterană a CO2, precum și la rețelele electrice ale viitorului. Scopul urmărit în acest caz este de a face ca aceste noi tehnologii să fie accesibile și rentabile pentru a putea înlocui, în timp, tehnologiile actuale și pentru a obține astfel reducerea emisiilor de CO2 în sectorul energetic european. Acest obiectiv poate fi atins numai printr‑un efort coordonat la nivel european, deoarece costurile sunt uriașe.

Europa, cea mai mare piață regională din lume, trebuie să își promoveze interesele pe scena internațională pentru a‑și asigura aprovizionarea cu energie. O structură de o asemenea dimensiune, care depinde într‑o mare măsură de exterior, nu își poate permite să nu se implice, în special într‑o perioadă în care cursa mondială pentru resurse energetice se întețește. Problema este că țările europene au întâmpinat întotdeauna dificultăți în a se exprima la unison. Însă este esențial să dea dovadă de solidaritate pentru a avea o influență mai puternică asupra țărilor mari producătoare și mari consumatoare de energie. Europa trebuie să asigure transportul în condiții de siguranță a energiei de la furnizorii săi de gaze și petrol. Energia trebuie să facă parte, de asemenea, din politicile europene externe, inclusiv din ajutorul pentru dezvoltare, acordurile comerciale și acordurile de cooperare bilaterală. Acestea reprezintă și un mijloc de a susține exporturile de tehnologii europene de vârf.


8

S Ă

Î N Ț E L E G E M

P O L I T I C I L E

U N I U N I I

E U R O P E N E

DE UNDE PROVIN PETROLUL ȘI GAZUL IMPORTATE ÎN EUROPA? Furnizori tradiționali strategici Furnizori emergenți strategici

NORVEGIA RUSIA GNL (*)

OPEC

MAREA CASPICĂ

ALGERIA

ESTUL MEDITERANEI

(*) GNL: gaz natural lichefiat (Algeria, Nigeria, Qatar etc.) Sursa: Comisia Europeană.

Un proces decizional democratic Politica energetică a Uniunii Europene afectează toți europenii. Legislația Uniunii are o mare influență asupra legislațiilor naționale, mai ales în materie de energie. Parlamentul European (ai cărui deputați sunt aleși în mod direct de cetățenii Uniunii la fiecare cinci ani) și Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene (reprezentând guvernele naționale) adoptă împreună legislația europeană în domeniul energiei, cu excepția celei care vizează sectorul nuclear și fiscalitatea energetică, adoptată doar de Consiliul de Miniștri. Guvernele naționale sunt implicate încă de la început în elaborarea legislației europene, prin intermediul comitetelor de experți naționali. Organizațiile profesionale și societatea civilă participă la acest proces transparent, deoarece li se cere părerea de‑a lungul diverselor etape de consultare.

IRAK


9

E N E R G I A

Cum acționează UE Implicarea consumatorilor, stimularea sectorului energetic Uniunea Europeană le asigură consumatorilor europeni o protecție fără precedent prin protejarea consumatorilor vulnerabili, prin consolidarea atribuțiilor de reglementare ale autorităților de supraveghere și a capacității acestora de a impune sancțiuni și prin facilitarea înțelegerii facturilor. Însă revoluția așteptată este cea a contoarelor și a rețelelor „inteligente”, care îi va determina pe consumatori să fie mai activi. Pe lângă faptul că facturile se vor baza pe consumul real, clienții vor putea ști în orice moment cât consumă și vor putea lua măsurile corespunzătoare de eficientizare a consumului. Uniunea Europeană aplică măsurile necesare pentru a garanta protecția vieții private atunci când se colectează informații cu ajutorul contoarelor inteligente. Prin eticheta energetică, introdusă de Uniunea Europeană, cetățenii europeni sunt acum pe deplin informați cu privire la aparatele electrice pe care le cumpără. Acest tip de etichetare este acum în curs de extindere la mai multe produse casnice, electrice, de birotică și altele. În acest fel, producătorii au fost încurajați să propună produse mai economice din punct de vedere energetic, ceea ce a condus la reducerea facturilor, deoarece prețul total al unui produs nu include numai prețul de vânzare, ci și pe cel de utilizare.

Uniunea Europeană a impus crearea unor noi autorități naționale în fiecare stat membru, cunoscute sub denumirea de „autorități naționale de reglementare” în domeniul energiei, pentru a asigura concurența loială. Acestea supraveghează sistemul și asigură respectarea normelor de către companiile energetice. Ele au prerogative extinse, cu ajutorul cărora pot sancționa practicile anticoncurențiale și le pot permite consumatorilor să facă alegerea cea mai bună. Autoritățile de reglementare stabilesc tarifele optime de transport al electricității, pentru a permite, pe de o parte, remunerarea corectă a operatorilor de rețele și stimularea investițiilor și pentru a împiedica, pe de altă parte, încărcarea facturilor pe care le plătesc consumatorii finali. Totuși, acest lucru nu înseamnă neapărat că prețurile la energie vor scădea, deoarece acestea depind, într‑o măsură mai mică sau mai mare, de prețurile de piață ale combustibililor, inclusiv ale petrolului, ale cărbunelui și ale gazelor, care sunt imposibil de controlat. Astfel, una dintre cele mai eficiente modalități de reducere a facturii la energie este reducerea consumului. Dacă obiectivele europene în materie de economie de energie ar fi atinse până în 2020, fiecare gospodărie europeană ar putea realiza, în medie, economii de până la 1 000 de euro pe an.

Reducerea facturilor la energie Eliminarea monopolurilor de pe piețele de electricitate și gaze naturale le permite tuturor consumatorilor să își aleagă furnizorii de energie. Într‑un studiu recent s‑a estimat că, prin schimbarea furnizorului de electricitate și de gaze, pot fi făcute economii de peste 13 miliarde de euro, adică de 100 de euro pe gospodărie/an. Întreprinderile au fost primele care și‑au putut alege furnizorii. Energia constituie o parte importantă a costurilor de producție înregistrate în marile sectoare europene de activitate, incluzând întreprinderile mari și IMM‑urile. Concurența dintre furnizori a avut ca rezultat diversificarea ofertei, creșterea calității serviciilor și menținerea prețurilor la un nivel cât mai scăzut posibil.

Datorită etichetării energetice, ne putem alege aparatura electrică în cunoștință de cauză.


10

S Ă

Î N Ț E L E G E M

Asigurarea aprovizionării cu energie Dacă întreruperile în alimentarea cu energie electrică sunt rare în Europa de astăzi, acest lucru se datorează și cooperării dintre operatorii de rețele, ale cărei baze au fost puse de Uniunea Europeană. În schimb, Europa trebuie să importe, uneori din țări foarte îndepărtate, 67 % din cantitatea de gaze naturale de care are nevoie. Întreruperea aprovizionării din motive pe care nu le putem controla poate avea consecințe grave. Uniunea Europeană dispune, prin urmare, de un mecanism de solidaritate foarte bine pus la punct, care permite accesul la stocurile de petrol și gaz. Însă, cum paza bună trece primejdia rea, Uniunea Europeană și‑a creat propriul observator al piețelor de energie și a introdus chiar și un sistem de alertă precoce împreună cu Rusia și cu alte țări furnizoare și de tranzit importante. În octombrie 2014, Comisia a publicat un raport privind reziliența sistemului de aprovizionare cu gaz din Europa. Raportul evaluează impactul întreruperilor potențiale ale aprovizionării cu gaze în mai multe țări europene. Principala recomandare este ca țările UE să coopereze și ca mecanismele pieței să fie lăsate să acționeze, acolo unde este posibil. Această abordare cooperativă ar putea reduce semnificativ impactul unor întreruperi ale aprovizionării cu gaz în țările cele mai afectate.

„Pachetul de iarnă” - un acord între Rusia și Ucraina La sfârșitul lunii octombrie 2014, Rusia și Ucraina au încheiat, cu sprijinul Comisiei Europene în calitate de moderator, un acord în valoare de 4,6 miliarde de dolari. Datorită acestui acord, cetățenii ucraineni (și, în cele din urmă, și cetățenii europeni) nu ar trebui să se confrunte cu probleme de aprovizionare cu gaz în timpul iernii 2014-2015.

U N I U N I I

E U R O P E N E

Cadrul pentru politica privind clima și energia pentru 2030 Comisia Europeană a prezentat un nou cadru european pentru politica privind clima și energia pentru 2030. Propunerea prevede o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40 % sub nivelurile din 1990, un obiectiv obligatoriu la nivel european de creștere a utilizării energiei din surse regenerabile la cel puțin 27 % din consumul total, ambiții reînnoite privind politicile în domeniul eficienței energetice, un nou sistem de guvernanță și un set de indicatori noi pentru a garanta o aprovizionare cu energie sigură și competitivă.

Stimularea sectorului energetic Concurența dintre operatorii de electricitate și de gaze a adus schimbări fundamentale în sectorul energetic. Au apărut noi meserii (trader, consultant, auditor) și s‑a înregistrat o apropiere tot mai mare de sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor. Pe piețele naționale au intrat noi operatori, o mare parte dintre aceștia activând în prezent în mai multe țări europene. Pentru a câștiga noi clienți, firmele trebuie să obțină produse noi, la prețuri competitive, prin inovare și eficientizare. Uniunea Europeană a introdus stimulente și măsuri prioritare pentru a favoriza utilizarea noilor surse de energie în producția de electricitate, în producția de biocombustibili și în producția de căldură, precum și în producția combinată de căldură și electricitate.

© Uniunea Europeană

O mai mare solidaritate între țările europene reduce riscurile de penurie de gaz sau întreruperile în alimentarea cu curent electric.

P O L I T I C I L E


E N E R G I A

Boom‑ul surselor regenerabile Obiectivul actual al Uniunii este ca 20 % din energia consumată în Uniunea Europeană în 2020 să provină din surse regenerabile de energie. Pentru 2030, obiectivul este de cel puțin 27 %. Promovarea acestui obiectiv la nivel european a condus la o creștere impresionantă a capacității de producție a surselor regenerabile de energie. În 2011, la nivel mondial, au fost instalate panouri solare care produc peste 100 de gigawați. 70 % dintre acestea au fost instalate în Europa. În UE, producția de energie din surse regenerabile contribuie la reducerea importurilor de combustibili fosili cu aproximativ 400 de miliarde de euro în fiecare an. Extinderea pieței europene a energiei din surse regenerabile a redus în mod considerabil costul tehnologiilor în domeniu. De exemplu, costul panourilor solare a scăzut cu 70 % în ultimii șapte ani. Energia din surse regenerabile face parte, de asemenea, din sectorul în curs de dezvoltare al tehnologiilor „ecologice”, care creează tot mai multe locuri de muncă în Europa. În 2011, în domeniul energiei din surse regenerabile lucrau 1,2 milioane de persoane. Se estimează că până în 2020, în sectorul surselor regenerabile de energie și al eficienței energetice vor lucra peste patru milioane de persoane pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

11

Obiectivul Uniunii este ca, până la sfârșitul deceniului, bilanțul energetic al clădirilor noi să fie aproape de zero, ceea ce va reduce în mod considerabil consumul de energie și costul facturilor. Utilizarea energiei din surse regenerabile va răspunde nevoilor reduse de energie ale acestor clădiri, reducând astfel emisiile. Directiva privind performanța energetică a clădirilor impune statelor membre ale Uniunii să instituie un sistem de certificate de performanță energetică pentru clădiri și să elaboreze recomandări pentru creșterea eficienței energetice. Aceste etichete ale clădirilor urmează în general un sistem de clase „A‑G”, similar etichetării energetice europene pentru aparate electrice, cum ar fi frigiderele, clasa „A” fiind clasa energetică optimă. Certificatele de performanță energetică le furnizează consumatorilor informații cu privire la cât de ridicat va fi costul facturilor lor la energie, oferindu‑le posibilitatea să compare ofertele și să negocieze prețurile chiriilor. S‑a demonstrat că îmbunătățirea eficienței energetice cu o clasă (de exemplu de la clasa „G” la clasa „F”) crește prețul unui case sau al unui apartament cu cel puțin 4 %.

Îndeplinind obiectivele europene în materie de economii de energie, am putea crea două milioane de locuri de muncă până în 2020.

Energia din surse regenerabile se află în centrul strategiei europene pe termen lung în domeniul energiei, deoarece contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a importurilor de energie și sporește independența Europei. Acest sector economic aflat în plin avânt îi conferă Europei o poziție de lider în domeniul tehnologic și face ca statele și regiunile Uniunii Europene să beneficieze de noi locuri de muncă „verzi” și de exporturi cu o mare valoare adăugată.

Eficiența energetică: o piață în creștere

© Lisa F. Young/iStock/Thinkstock

Investițiile în creșterea eficienței energetice stimulează creșterea economică. Izolarea și renovarea locuințelor, instalarea unor echipamente mai economice, efectuarea auditurilor, toate acestea stimulează activitatea economică. Dacă obiectivele europene în materie de economii de energie sunt realizate, până în 2020 ar putea fi create 2 milioane de locuri de muncă. De exemplu, cu o investiție anuală de 24 de miliarde de euro în izolare și sisteme de gestiune și control al consumului de energie, factura la energie ar putea scădea, la nivel european, cu aproximativ 38 de miliarde de euro din prezent până în 2020.


12

S Ă

Î N Ț E L E G E M

P O L I T I C I L E

U N I U N I I

E U R O P E N E

Creșterea eficienței energetice prin activități de cercetare și inovare Logoul Energy Star le permite utilizatorilor să repereze echipamentele eficiente din punct de vedere energetic.

Interviu cu Patrick Lambert, directorul Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME).

Ce întreprinde agenția dumneavoastră în domeniul energiei?

În plus, creșterea ratei renovării clădirilor ar contribui considerabil la crearea de locuri de muncă și la creșterea competitivității în sectorul construcțiilor și al serviciilor energetice. Renovarea clădirilor existente oferă, de asemenea, o oportunitate semnificativă de stimulare a inovării. De acum înainte, furnizorii de energie trebuie să le ofere clienților lor economii de energie. Modelul economic al companiilor de servicii energetice va trebui să fie adoptat de toată Europa. El constă în a le încredința acestor companii furnizarea de servicii energetice (iluminat, încălzire, climatizare, alimentare cu energie), cu condiția să investească în echipamente performante și să câștige din economiile de energie realizate. Uniunea reduce consumul de energie și prin impunerea unor cerințe de proiectare ecologică pentru o gamă largă de aparate, precum televizoare, frigidere, mașini de spălat vase, mașini de spălat, ventilatoare, congelatoare, echipamente de iluminat etc. Schimbarea cea mai importantă, pe care nimeni nu o poate trece cu vederea, a fost înlocuirea pe scară largă a becurilor clasice cu cele economice, care consumă de cinci ori mai puțină energie. Pe lângă eticheta energetică, logoul „Energy Star” de pe echipamentele de birou este dovada clară că Uniunea Europeană încurajează comerțul cu produse eficiente energetic. Din 2001, în cadrul unui acord cu Statele Unite, a fost posibilă semnalarea performanței energetice a numeroase produse (calculatoare, copiatoare, imprimante, monitoare etc.) prin utilizarea acestei etichete. Eticheta energetică și logoul „Energy Star” le oferă autorităților publice repere importante atunci când efectuează achiziții în vrac.

P.L.: Din ianuarie 2014 suntem responsabili de organizarea apelurilor în domeniul eficienței energetice în cadrul programului Orizont 2020 (2014-2020), succesorul programului‑cadru pentru cercetare și dezvoltare. Vom promova și vom sprijini proiecte de‑a lungul întregului ciclu de cercetare și inovare, inclusiv activitățile legate de absorbția pe piață pentru facilitarea punerii în aplicare a politicilor, îmbunătățirea nivelurilor de competențe și mobilizarea investițiilor în eficiență energetică. Vom continua, de asemenea, să gestionăm proiectele sprijinite în cadrul programului „Energie inteligentă pentru Europa” (2007-2013), pentru a promova eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie. În fiecare an, activitățile noastre de comunicare ating un nivel maxim cu ocazia Săptămânii europene a energiei durabile (EUSEW).

Chiar credeți că puteți schimba mentalitățile într‑o săptămână? P.L.: Pe parcursul Săptămânii europene a energiei durabile, în toată Uniunea Europeană au loc câteva sute de evenimente, dintre care 100 la Bruxelles. Dorim să contribuim la asumarea unui angajament de către cetățeni și întreprinderi și să provocăm un efect de „bulgăre de zăpadă”, încurajând reproducerea proiectelor și a bunelor practici în Europa. Premiile noastre anuale pentru energie durabilă stau mărturie în acest sens și reprezintă un stimulent suplimentar pentru părțile interesate.

Legislația nu este suficientă? P.L.: Este important să se voteze legi, dar este nevoie și să se acționeze pe teren pentru ca acestea să se concretizeze în viețile cetățenilor. De exemplu, legislația europeană privind performanța energetică a clădirilor nu va putea fi tradusă în practică decât în măsura în care actorii din domeniul energiei, inclusiv consumatorii, sunt sensibilizați și calificați în mod corespunzător în această privință.


13

E N E R G I A

Combaterea schimbărilor climatice

Poziția Europei pe scena mondială

În cadrul negocierilor internaționale privind clima, Uniunea s‑a angajat ca până în 2020 să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20 % față de cele din 1990 și, în anumite condiții, să crească acest procent la 85 % sau chiar 95 %, până în 2050. Sectorul energiei va trebui să facă cele mai mari eforturi în acest sens, deoarece generează 80 % din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană. Dacă UE continuă să își realizeze obiectivele în ritmul actual, până în 2020 va depăși obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % și va realiza o reducere cu 25 % a emisiilor.

Uniunea Europeană a instituit dialoguri permanente pe probleme energetice cu marii săi furnizori – Norvegia, Rusia, țările din Golf, OPEC –, dar și cu alte țări sau regiuni care joacă un rol important pe scena energetică mondială, și anume Brazilia, China, India, Statele Unite, Africa și regiunea mediteraneeană. Uniunea a lansat numeroase programe de cooperare și de sprijin în domeniul energiei în lumea întreagă. Ea cooperează în mod activ cu organizații precum Agenția Internațională a Energiei, Agenția Internațională a Energiei Atomice și Forumul Internațional al Energiei. De asemenea, s‑a asociat inițiativei privind energia durabilă pentru toți, lansată în 2011 de Organizația Națiunilor Unite, pentru a facilita accesul la energie durabilă a încă 500 de milioane de persoane din țările în curs de dezvoltare, până în 2030. Mai aproape de frontierele sale, Uniunea a semnat Tratatul de instituire a Comunității Energiei pentru a integra treptat piețele de energie din sud‑estul Europei, și anume Republica Moldova și Ucraina, pe baza normelor europene în domeniul energiei, al concurenței și al mediului. Energia este de asemenea un element esențial al politicii europene de vecinătate cu țările din sudul și estul Europei, cu un accent specific pe eficiența energetică și promovarea surselor de energie regenerabilă.

© Uniunea Europeană

Punerea în aplicare a politicilor Uniunii în domeniul energiei și climei vizează toate nivelurile decizionale: local, regional, național și european. Astfel, Uniunea Europeană a lansat în 2009 inițiativa „Convenția primarilor”. Orașele semnatare s‑au angajat să depășească obiectivele europene. În prezent, acestea sunt în număr de 4 000, includ peste 160 de milioane de locuitori și prezintă un potențial de reducere a emisiilor de CO2 cu 164 de milioane de tone, echivalentul tuturor emisiilor generate de Ungaria, Suedia și Portugalia.

Uniunea Europeană participă la numeroase programe de cooperare internațională, difuzându-și astfel cunoștințele în materie de energii din surse regenerabile.


14

S Ă

Î N Ț E L E G E M

P O L I T I C I L E

U N I U N I I

E U R O P E N E

Perspective După 2020: construirea unei uniuni a energiei

UE continuă să investească foarte mult în diversificarea surselor de energie și a rutelor energetice.

O politică energetică stabilă pe termen lung Europa se confruntă cu o provocare complexă: necesitatea de a asigura accesul la energie din import, de a furniza energie la cele mai competitive prețuri posibile și de a proteja, în același timp, mediul. Fidelă angajamentelor sale internaționale, Uniunea Europeană este deja pe cale să devină, în orizontul anilor 2050, o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Foaia sa de parcurs intitulată „Perspectiva energetică 2050” a lansat o dezbatere privind găsirea celei mai bune modalități de a face față nevoilor tot mai mari de energie la prețuri accesibile,menținând, în același timp, emisiile de gaze cu efect de seră la un nivel scăzut. Însă, având în vedere că un număr mare de centrale electrice învechite trebuie înlocuite în următorii 30-40 de ani, Uniunea trebuie să atragă investitori oferindu-le un cadru de reglementare clar și previzibil.

©EnginKorkmaz/iStock/Thinkstock

Accesul la resursele minerale ale planetei este din ce în ce mai dificil, iar omenirea trebuie să găsească soluții. Petrolul va fi mult mai scump și mai greu de extras. Deși există rezerve de petrol și de gaze de șist, extragerea acestora este împiedicată de constrângeri legate de protecția mediului. Va fi nevoie de tot mai multă energie pentru extragerea materiilor prime, deoarece concentrațiile de minereu din mine sunt din ce în ce mai mici. Rolul geopoliticii va fi, prin urmare, din ce în ce mai important pentru accesul la sursele de energie. Acest context ne obligă să regândim radical securitatea aprovizionării cu energie. Iată de ce, în ultimii ani, UE a investit foarte mult în diversificarea surselor de energie și a rutelor energetice. Un astfel de proiect este coridorul sudic al gazelor, care ar trebui să permită accesul Europei la resursele semnificative de gaze din regiunea Mării Caspice.


15

© SPLA Lyon Confluence

E N E R G I A

Optimizarea securității energetice Ca răspuns la criza politică din Ucraina și având în vedere importanța aprovizionării constante cu energie suficientă pentru cetățenii și economia UE, Comisia Europeană a prezentat, în mai 2014, Strategia europeană pentru securitate energetică. Obiectivul său principal este de a găsi modalități de a reduce dependența energetică a UE și de a spori securitatea energetică. Strategia se axează pe diversificarea surselor externe de aprovizionare cu energie, pe modernizarea infrastructurii energetice, pe sporirea producției de energie în UE, pe finalizarea pieței interne a energiei și pe moderarea cererii de energie. Aceasta prevede, de asemenea, o mai bună coordonare a deciziilor și a politicilor energetice naționale.

Consiliile Europene din iunie și octombrie 2014 au salutat strategia Comisiei și au convenit asupra lansării de măsuri imediate pentru a spori securitatea energetică a UE pe durata iernii.

În orașele viitorului, fără emisii de dioxid de carbon, populația în creștere va continua să beneficieze de cele mai bune servicii.

O strategie pe termen lung: cadrul pentru 2030 Pentru a deveni o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, Europa are nevoie de o viziune clară pe termen lung. Consiliul European a adoptat propunerea Comisiei privind obiectivele pentru 2030 în materie de energie și schimbări climatice. Scopul acestei strategii pe termen lung este de a spori certitudinea pentru investitori, în special în cazul proiectelor de infrastructură pe termen lung, de a furniza orientări guvernelor Uniunii în pregătirea politicilor naționale și de a sprijini contribuția Uniunii la negocierile pentru un nou acord internațional privind schimbările climatice, care vor avea loc în 2015. Strategia urmărește, de asemenea, să reducă dependența de combustibili fosili importați, să eficientizeze sectorul energetic și modul de utilizare a resurselor în UE (reducând astfel și emisiile de dioxid de carbon) și să sporească investițiile în economia europeană, prin dezvoltarea unor noi sectoare și tehnologii și crearea de locuri de muncă.

Europenizarea politicii energetice Nu putem face față provocărilor din domeniul energetic dacă nu cooperăm - deciziile unui stat membru influențează și celelalte state. Costurile modernizării sistemului energetic și ale dezvoltării de noi soluții tehnologice sunt enorme. Numai printr-o colaborare la nivel european, fondurile publice pot fi orientate către investiții în tehnologiile viitorului, care încă prezintă prea multe riscuri pentru investitorii naționali. În această perioadă de tranziție către o lume mai ecologică, statele membre trebuie să se pună de acord cu privire la prioritățile lor în materie de energie, pentru a-și coordona mai bine activitățile în domeniu și pentru a permite Uniunii să transmită un mesaj unitar pe plan internațional.


S Ă

Î N Ț E L E G E M

Economie de energie: un obiectiv mai ambițios pentru 2030 În octombrie 2014, plecând de la o propunere înaintată de Comisie, Consiliul European a adoptat un nou obiectiv la nivelul UE, acela de a îmbunătăți eficiența energetică cu cel puțin 27 % până în 2030. Acest obiectiv va aduce multiple avantaje întregii Europe: noi oportunități pentru întreprinderi, facturi rezonabile la energie, securitate energetică sporită printr-o reducere semnificativă a importurilor de gaze naturale, dar și un impact pozitiv asupra mediului. Obiectivul propus se bazează pe rezultatele înregistrate: clădirile noi utilizează jumătate din energia pe care o consumau în anii 1980, iar industria consumă cu aproximativ 19 % mai puțin decât în 2001.

P O L I T I C I L E

U N I U N I I

E U R O P E N E

În următorii ani, energia va continua să figureze printre prioritățile agendei europene. Consiliul European a subliniat în special importanța eficienței energetice și a creșterii producției interne. Acesta a evidențiat, de asemenea, necesitatea de a realiza o piață europeană a energiei pe deplin funcțională și interconectată, bazată pe o abordare regională. Pentru aceasta, se impune o sporire a transparenței pe piața gazelor naturale, precum și corectarea lacunelor la nivel de infrastructură, pentru a pune capăt izolării statelor membre ale UE în raport cu rețelele europene de gaz și energie electrică. Pe scurt, elaborarea, la nivel european, a unei politici energetice veritabile este singura soluție durabilă pentru viitor.

Informații suplimentare LEGISLAȚIA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL ENERGIEI XX Sintezele legislației UE: http://europa.eu/legislation_summaries/energy/index_ro.htm STATISTICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI XX Energy trends up to 2050: http://ec.europa.eu/energy/en/statistics/energy-trends-2050 STRATEGIA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL ENERGIEI XX 2020 / 2030 / 2050 strategy: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy POLITICA ENERGETICĂ EUROPEANĂ XX Comisia Europeană – Direcția Generală Energie: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

ISBN 978-92-79-42207-2 doi:10.2775/61049

NA-06-14-043-RO-C

16

Profile for EuropeDirectBucuresti

Energia - O energie durabilă, sigură și la prețuri accesibile pentru europeni  

Lumină, căldură, transport, producție industrială: energia are o importanță fundamentală pentru serviciile esențiale de zi cu zi, indispensa...

Energia - O energie durabilă, sigură și la prețuri accesibile pentru europeni  

Lumină, căldură, transport, producție industrială: energia are o importanță fundamentală pentru serviciile esențiale de zi cu zi, indispensa...

Advertisement