Page 1

SĂ ÎNȚELEGEM POLITICILE UNIUNII EUROPENE

Cheia succesului: educația și formarea profesională

Educație, formare, tineret și sport

I nves t iț iil e î n ed uc aț ie ș i fo r m ar e p r o fes io n al ă s un t es enț ial e p en t r u d ezvo l t ar ea p er s o n al ă ș i î m b un ăt ăț ir ea p er s p ec t ivel o r p r o fes io n al e al e t iner il o r.


CUPRINS De ce este nevoie de o acțiune la nivel european ������������������������������������� 3

SĂ ÎNȚELEGEM POLITICILE UNIUNII EUROPENE

Abordarea UE ��������������������������������������� 6 Ce face UE  ����������������������������������������  10 Perspective ����������������������������������������  16 Informații suplimentare ������������������  16

Să înțelegem politicile Uniunii Europene Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Publicațiile sunt disponibile online:

http://europa.eu/pol/index_ro.htm http://europa.eu/!gX78yg Cum funcționează Uniunea Europeană 12 lecții despre Europa Europa 2020: Strategia de creștere economică a Europei Părinții fondatori ai UE Afaceri externe și securitate Afaceri maritime și pescuit Agenda digitală Agricultură Ajutor umanitar și protecție civilă Buget Cercetare și inovare Combaterea fraudei Combaterea schimbărilor climatice Comerț Concurență Consumatori Cooperare internațională și dezvoltare Cultură și audiovizual Educație, formare, tineret și sport Energie Extindere Impozitare Întreprinderi Justiție, drepturi fundamentale și egalitate Mediu Migrație și azil Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Piața internă Politica regională Sănătatea publică Sectorul bancar și financiar Securitatea la frontiere Siguranța alimentară Transporturi Uniunea economică și monetară și moneda euro Vamă

Să înțelegem politicile Uniunii Europene: Educație, formare, tineret și sport Comisia Europeană Direcția Generală Comunicare Informarea cetățenilor 1049 Bruxelles BELGIA Manuscris actualizat în noiembrie 2014 Ilustrația copertei și a paginii 2: © Glowimages/Getty Images 16 p. — 21 × 29,7 cm ISBN 978-92-79-42111-2 doi:10.2775/54830 Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014 © Uniunea Europeană, 2014 Reproducerea este autorizată. Pentru orice utilizare sau reproducere a fiecărei fotografii în parte, trebuie să se solicite direct permisiunea deținătorilor drepturilor de autor.


E duca ț ie ,

f ormare ,

tineret

ș i

3

sport

De ce este nevoie de o acțiune la nivel european Educație și formare: pentru viitorul dumneavoastră, al țării dumneavoastră, al nostru, al tuturor Pentru dumneavoastră: Investițiile în educație și formare profesională sunt soluția pentru viitorul dumneavoastră, în special dacă sunteți o persoană tânără. Învățând o a doua sau a treia limbă nu numai că veți putea descoperi mai ușor alte țări, locuitorii acestora și diferite moduri de viață, ci veți putea, de asemenea, să învățați, să vă formați sau să faceți voluntariat în străinătate și să vă îmbunătățiți șansele de a vă angaja într‑un post corespunzător și bine plătit. Studiile arată că persoanele cu înaltă calificare au de două ori mai multe șanse de a fi angajate și de aproape trei ori mai multe șanse de a obține un venit peste medie decât persoanele slab calificate.

© Fotolia/MF

Pentru țara dumneavoastră: Într‑o lume din ce în ce mai interdependentă, economiile naționale nu își pot valorifica întregul potențial decât dacă se sprijină pe sisteme solide de educație și formare. O țară care investește în mod inteligent în educație și formare profesională va putea prospera în domeniul comerțului, al științelor și al artelor. Mai mult, justiția și coeziunea socială se dezvoltă dacă tuturor cetățenilor li se asigură oportunități educaționale.

Știați că… 20 % din europeni au un nivel slab de pregătire în cazul unor competențe de bază cum ar fi cititul, scrisul și socotitul, motiv pentru care au mai greu acces pe piața muncii și mai puține posibilități de a participa pe deplin la viața socială?

Pentru Europa: Succesul nostru pe o piață mondială competitivă se bazează pe lucrători competenți, care produc și prestează bunuri și servicii inovatoare și de o calitate excelentă. Însă educația înseamnă mult mai mult decât rezultate economice: cultura democratică nu va putea prospera în Europa decât dacă fiecare dintre noi își cunoaște drepturile civice și responsabilitățile. Cetățenia activă trebuie predată și învățată acasă, la școală și în afara școlii.

Programul Erasmus+ Ținând cont de rolul esențial pe care îl joacă educația în bunăstarea viitoare a cetățenilor, a națiunilor și a Europei în ansamblul său, UE a pus la punct un program ambițios: Erasmus+. Acest program are drept scop să stimuleze dezvoltarea personală și perspectivele profesionale ale europenilor. El sprijină toate sectoarele educației și formării, precum și învățarea non‑formală pentru tineri, voluntariatul și sportul de masă. Înlocuiește mai multe programe anterioare, cu norme de aplicare și proceduri raționalizate și simplificate. Începând din 1987, peste 3 milioane de studenți din învățământul superior au beneficiat de burse Erasmus. Finanțarea UE în favoarea programului Erasmus+ a crescut în mod semnificativ. Aceste fonduri sunt destinate să ajute, în perioada 2014-2020, aproximativ 4 milioane de tineri, studenți și adulți să câștige experiență și să dobândească competențe învățând, formându‑se și luând parte la schimburi pentru tineri și la programe de voluntariat în străinătate. De asemenea, cresc semnificativ posibilitățile de cooperare între instituțiile de învățământ sau organizațiile de tineret, precum și între mediul educațional și cel profesional.

Educația a fost esențială pentru dezvoltarea civilizației grecești clasice.


4

S Ă

Î N Ț E L E G E M

Cifre alarmante: deficitul de competențe Criza economică mondială a pus în evidență deficiențe structurale cu consecințe grave pentru milioane de oameni. Rata șomajului în rândul tinerilor se ridică la peste 20 % la nivelul întregii UE și la peste 50 % în unele state membre. Cu toate acestea, criza nu constituie singura cauză a șomajului. Nivelul scăzut de instruire și lipsa competențelor contribuie, de asemenea, la această situație.

Știați că… Analfabetismul nu numai că distruge vieți, dar reprezintă și un cost enorm pentru societate? Acest cost este estimat la peste 500 de miliarde de euro pe an, și aceasta doar în țările dezvoltate.

Aproximativ 20 % din tinerii europeni nu ating nivelul minim de competențe de bază la citire, matematică și științe. Șase milioane dintre aceștia ies din sistemul de educație și formare după ce au absolvit cel mult ciclul gimnazial. Ne putem imagina consecințele acestei lipse de competențe: potrivit rezultatelor unui sondaj recent, doar un adult slab calificat din doi găsește un loc de muncă, în timp ce rata de angajare în rândul adulților cu înaltă calificare este clar mai mare.

U N I U N I I

E U R O P E N E

Să fie dobândirea de calificări cea mai bună cale de a obține un loc de muncă? Este, cu siguranță, cea mai sigură. Mulți angajatori se străduiesc din răsputeri să găsească lucrători calificați. Un angajator din trei are dificultăți în a găsi persoane cu competențele necesare. Acest lucru este valabil în special în cele mai inovatoare sectoare ale economiei, unde sunt vacante mii de posturi în domeniul ingineriei, științelor și tehnologiei. Discrepanța dintre competențele căutate de angajatori și cele de care dispun candidații se numește „deficit de competențe”. Este una dintre problemele cele mai acute cu care se confruntă țările europene. Prin urmare, este necesară reducerea acestui decalaj prin educație și formare.

Pensionarii reduc decalajul Proiectul european HEAR ME (Highly Educated Retirees Mentoring Early School Leavers) a recrutat pensionari sau persoane aflate în apropierea vârstei de pensionare care doreau să lucreze cu tineri. Voluntarii au participat la o serie de cursuri de formare, după care au jucat rolul de mentori, oferind ajutor și îndrumări tinerilor cu nevoi speciale care au abandonat prematur școala, pentru a le susține proiectele educaționale și profesionale.

© Fotolia/Ingo Bartussek

Producătorii găsesc cu greu lucrători calificați.

P O L I T I C I L E


f ormare ,

tineret

ș i

5

sport

© Fotolia/Westend61

E duca ț ie ,

Subsidiaritatea pusă în practică: ce învățați acasă nu mai trebuie să învățați la școală.

Căutăm soluții împreună Milioane de persoane și organizații sunt implicate în procesul de învățare. De la elevi, stagiari și părinți, la profesori, universități, întreprinderi și organizații de tineret, guverne și UE. Cum își pot împărți aceștia responsabilitățile în mod inteligent? Principiul subsidiarității oferă unele orientări în acest sens. Potrivit acestuia, deciziile trebuie luate întotdeauna cât mai aproape posibil de persoanele în cauză.

Ce părere aveți despre responsabilitățile în educație? Cine are rolul cel mai important în procesul de educație și formare? Guvernele, școlile, profesorii sau părinții? Dar rolul dumneavoastră? În ce măsură puteți decide unde, când și ce să învățați?

Iată de ce tratatele UE prevăd că fiecare stat membru răspunde de elaborarea propriilor sale politici în materie de educație, formare și tineret. Este la latitudinea guvernelor naționale să decidă cu privire la conținutul materiei predate și la organizarea sistemului de învățământ. La rândul său, fiecare guvern este liber să permită ca problemele de educație să fie gestionate la nivel regional sau local. Multe decizii sunt delegate universităților, școlilor și instituțiilor de formare profesională etc. Unele dintre ele sunt puse în aplicare de către organizații de tineret.

Cunoștințele trebuie însă să se dezvolte și să se înmulțească, inclusiv în afara granițelor naționale. Aici intervine dimensiunea europeană în politicile în materie de educație, formare și tineret. Statele membre își pot îmbunătăți politicile învățând unele de la altele. Studenții, ucenicii, voluntarii, cadrele didactice, lucrătorii de tineret, școlile, universitățile și organizațiile de tineret pot coopera dincolo de frontiere. Cooperarea la nivel european este necesară pentru a crea cel mai bun mediu de studiu pentru toți și pentru a obține calificări care să fie foarte apreciate. În consecință, programele de cooperare în domeniul educației, formării profesionale și tineretului figurează de mulți ani pe agenda Uniunii Europene: programul Erasmus a fost adoptat în 1987, iar primul program al UE pentru tineret (Tineret pentru Europa) – în 1988. Cu toate acestea, competențele europene formale în domeniul educației, formării profesionale și tineretului au fost incluse în tratatele fondatoare ale Uniunii de‑abia odată cu Tratatul de la Maastricht (1993).

Știați că… Sportul a fost inclus în Tratatul de la Lisabona (2009) ca un nou domeniu de competență al UE? Când vine vorba despre promovarea avantajelor economice și sociale ale participării la activități sportive și fizice și despre lupta împotriva unor amenințări la adresa sportului, cum ar fi aranjarea meciurilor, violența sau dopajul, este foarte clar cât de important este să avem o abordare europeană. Schimbul de informații la nivelul UE ajută statele membre să elaboreze politici eficiente pentru a contracara aceste fenomene.


6

S Ă

Î N Ț E L E G E M

P O L I T I C I L E

U N I U N I I

E U R O P E N E

Abordarea UE © Shutterstock/Alexander Raths

UE și‑a asumat angajamentul de a deschide noi orizonturi și oportunități prin sprijinul oferit educației, formării și politicii pentru tineret.

Noi orizonturi „A trăi înseamnă a învăța. Când te‑ai oprit din învățat, ai murit.” (Tom Clancy) Învățăm în fiecare clipă: simplul fapt de a vorbi cu cineva pe care nu îl cunoșteați dinainte vă dă posibilitatea să îi descoperiți punctele de vedere, preferințele etc. Învățând despre solidaritate, învățăm despre viață.

A învăța înseamnă mai mult decât a sta în clasă. Mai mult decât a reține informații. A învăța înseamnă a trăi.

• învățare online structurată;

De aceea, UE promovează o abordare amplă și cuprinzătoare a procesului de învățare, care include o gamă întreagă de metode și medii diferite de învățare, de exemplu învățarea non‑formală, formală și pe tot parcursul vieții.

• voluntariat sau participare la schimburi pentru tineri;

Învățarea non‑formală înseamnă învățarea în afara mediului școlar oficial, prin intermediul unor activități

Învățarea informală înseamnă învățarea care nu este organizată sau structurată din punctul de vedere al obiectivelor, al timpului sau al predării. Aceasta acoperă competențele dobândite (uneori în mod neintenționat) prin experiența personală sau profesională. De exemplu:

© Fotolia/paffy

Este aproape imposibil să nu înveți. Încercați să nu învățați nimic timp de o oră. Credeți că veți reuși? Nu prea. Chiar pregătindu‑vă de acest experiment, va trebui să vă gândiți la activitățile pe care nu trebuie să le faceți. Astfel, vă veți face, din experiență, o imagine mai clară asupra a ceea ce înseamnă să înveți. Iar din experiența personală se învață cel mai bine.

planificate care implică un anumit suport de învățare, de exemplu:

• formare în cadrul întreprinderii;

• programe de alfabetizare sau de transmitere a unor competențe profesionale tinerilor care abandonează studiile.

• competențele informatice sau de management de proiect dobândite la locul de muncă; • competențele lingvistice și interculturale dobândite în timpul unei șederi în străinătate; • competențele sociale dobândite prin intermediul voluntariatului și al activităților culturale, sportive sau la domiciliu (de exemplu, având grijă de un copil).

A învăța înseamnă a trăi.


E duca ț ie ,

f ormare ,

tineret

ș i

7

sport

Învățarea pe tot parcursul vieții înseamnă dobândirea de noi cunoștințe de‑a lungul vieții, în special după ce ați ieșit de pe băncile școlii. Nu uitați! Nu este niciodată prea târziu să înveți!

Învățarea pe tot parcursul vieții pentru persoanele cu handicap intelectual Pentru persoanele cu handicap intelectual, învățarea pe tot parcursul vieții nu constă numai din dobândirea de noi competențe. Ea le permite și să se integreze în societate, să își poată afirma personalitatea și să își gestioneze mai bine viața de zi cu zi. Cu toate acestea, multe cursuri și stagii de formare nu sunt adaptate pentru persoanele cu handicap intelectual. Deseori, materialele didactice și prezentările profesorilor sunt greu de înțeles. Iată de ce organizații din numeroase state membre ale UE s‑au reunit și au creat proiectul Pathways. Participanții au elaborat cursuri, broșuri și instrumente online, care prezintă modalități de simplificare a informațiilor. Acest proiect le va facilita persoanelor cu handicap intelectual accesul la învățarea pe tot parcursul vieții.

• Programul Jean Monnet încurajează predarea, cercetarea și reflecția privind integrarea europeană la nivel mondial. Între 1990 și 2011, programul Jean Monnet a contribuit la lansarea a aproximativ 3 700 de proiecte în domeniul studiilor referitoare la integrarea europeană, inclusiv 165 de centre de excelență Jean Monnet, 880 de catedre universitare și aproape 2 200 de cursuri permanente și module europene. În prezent, programul funcționează în 72 de țări din lume.

Promovarea cunoștințelor despre UE în lume „Acțiunea Jean Monnet este într‑adevăr crucială. Programul de economie servește astăzi la elaborarea de programe școlare cu privire la UE, la invitarea cadrelor didactice universitare și a specialiștilor europeni și la promovarea diverselor activități având ca scop o mai bună informare a populației coreene în legătură cu UE.” Profesorul Woosik Moon, catedra de economie a UE din cadrul Universității Naționale din Seul, Coreea de Sud

Uși deschise: cooperarea cu restul lumii

UE joacă un rol de susținere

Europa nu este un club exclusivist, în special când vine vorba de educație, formare și politică pentru tineret.

Statele membre răspund de conținutul și de organizarea sistemelor lor de învățământ și de formare profesională. UE respectă diversitatea reglementărilor și priorităților naționale și nu are dreptul să armonizeze legislația statelor membre în aceste domenii (articolele 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).

• UE sprijină cooperarea internațională în vederea dezvoltării și modernizării instituțiilor de învățământ superior din țările partenere. Instituțiile partenere pot fi alese atât din țările învecinate, Balcanii Occidentali și Rusia, precum și din regiuni din Asia, America Latină și Africa. • UE sprijină proiecte internaționale de cooperare între organizațiile de tineret. Aceste proiecte vizează îmbunătățirea calității și recunoașterea activităților pentru tineret, a învățării non‑formale, a schimburilor pentru tineri, a voluntariatului și a altor activități de învățare non‑formală în diferite regiuni ale lumii.

Prin urmare, nu este în măsură să stabilească norme în materie de educație, formare și politică pentru tineret. Înseamnă că nu acționează în niciun fel? În niciun caz. UE joacă un rol unic în procesul de învățare european în calitate de coordonator, intermediar și consultant. Ea încurajează cooperarea între statele membre și le susține acțiunile. Ce înseamnă, mai exact, acest lucru?


8

S Ă

Î N Ț E L E G E M

Înseamnă, de exemplu, că: • sprijină studenții, doctoranzii, stagiarii, cadrele didactice, formatorii și lectorii care doresc să studieze, să predea sau să dobândească experiență profesională în străinătate, precum și tinerii care doresc să participe la programe de schimb sau de voluntariat în străinătate; • încurajează statele membre să‑și reformeze și modernizeze sistemele de educație și formare profesională și să‑și elaboreze politicile pentru tineret, astfel încât să fie mai bine pregătite să facă față provocărilor prezente și viitoare; • facilitează integrarea pe piața muncii, în special prin educație și formare profesională; • promovează cooperarea între guverne, universități, licee și școli, instituții de formare profesională, întreprinderi, parteneri sociali, organizațiile societății civile și de tineret.

De ce este nevoie de cooperare la nivelul UE? Cooperarea la nivelul UE ajută țările europene să își modernizeze sistemele de învățământ. Ea le permite să lucreze împreună și să învețe unele de la celelalte prin schimbul de bune practici în materie de politici.

Cooperarea la nivelul UE: semestrul european Europa 2020 este strategia UE pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă. Ea se bazează pe semestrul european, creat în 2011 ca un ciclu anual de coordonare a politicilor economice și a dialogului implicând instituțiile europene, guvernele statelor membre ale UE și parlamentele naționale. În cadrul acestui exercițiu, UE adoptă recomandări de țară, menite să ofere sugestii statelor membre în legătură cu asigurarea competitivității și cu crearea de locuri de muncă. Cum educația și formarea joacă un rol din ce în ce mai important în ocuparea forței de muncă și în dezvoltarea economică, recomandările de țară abordează, de asemenea, într‑o mare măsură și din ce în ce mai des, aspecte legate de educație și formare.

P O L I T I C I L E

U N I U N I I

E U R O P E N E

Cooperarea la nivelul UE: tabloul de bord al mobilității Cu participarea statelor membre, UE a elaborat un tablou de bord al mobilității. Acesta identifică cinci factori‑cheie care influențează motivația tinerilor și capacitatea lor de a studia sau de a urma cursuri de formare în străinătate. Se pare (conform datelor din ianuarie 2014) că sprijinul diferă semnificativ de la un stat membru la altul. —— Germania, Belgia, Spania, Franța și Italia oferă cele mai complete informații și recomandări cu privire la oportunitățile de mobilitate. —— Cipru, Luxemburg și comunitatea germanofonă din Belgia pun mare accent pe învățarea limbilor străine în școli. Adeseori, acesta este un factor important atunci când cineva decide să studieze, să se formeze sau să lucreze în străinătate. —— Comunitatea flamandă din Belgia, Germania, Italia și Austria se disting prin sprijinul financiar considerabil pe care îl acordă studenților provenind din medii defavorizate care doresc să învețe sau să se formeze în străinătate.

UE urmărește obiective ambițioase A învăța înseamnă a progresa. Este valabil și pentru politicile în domeniul educației și formării. Pentru a evalua progresele realizate, UE și statele membre au stabilit următoarele obiective pentru 2020: • reducerea la sub 15 % a procentajului elevilor de 15 ani cu lacune la citire, matematică și științe; • reducerea la sub 10 % a ratei de abandon școlar;


f ormare ,

tineret

ș i

9

sport

• diplomă universitară pentru cel puțin 40 % din tinerii adulți; • o perioadă de studiu sau de formare în străinătate pentru cel puțin 20 % din absolvenții de învățământ superior.

© Fotolia/Oleksiy Mark

E duca ț ie ,

Care este situația actuală? Suntem pe calea cea bună în direcția atingerii obiectivelor ambițioase stabilite pentru 2020? Conform studiului PISA pentru 2012, situația este complexă. Indiferent de rezultatele înregistrate în anumite domenii sau țări, mai rămân încă multe de făcut. Atât timp cât milioane de tineri din UE au probleme cu scrisul, cititul și matematica, trebuie să ne continuăm eforturile.

Estonia (aici, capitala Tallinn) garantează șanse egale în materie de oportunități de învățare.

Rezultatele studiului PISA din 2012

Am rămas în urmă la matematică

Programul pentru evaluarea internațională a elevilor (PISA) este un studiu realizat la nivel mondial de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). PISA evaluează măsura în care elevi în vârstă de 15 ani au dobândit cunoștințe și competențe‑cheie în domenii precum matematica, citirea și științele. Primul studiu a fost realizat în anul 2000. De atunci, evaluarea este reluată o dată la trei ani. La PISA 2012 au participat toate cele 34 de țări membre ale OCDE și cele 31 de țări și economii partenere. Iată câteva rezultate.

Numărul mediu de elevi cu performanțe slabe la matematică rămâne aproximativ același: 22,1 % în PISA 2012, comparativ cu 22,3 % în PISA 2009.

UE face progrese la citire și științe

Estonia a obținut cele mai bune rezultate în ceea ce privește elevii cu cele mai slabe rezultate la matematică: doar 10,5 % (față de media UE, de 22,1 %).

UE este pe cale să‑și atingă obiectivul de a reduce la sub 15 % până în 2020 procentajul elevilor cu lacune. Citire: 23,1 % în 2006 → 17,8 % în 2012 Științe: 20,3 % în 2006 → 16,6 % în 2012

Unele țări o iau înainte Patru state membre ale UE (Estonia, Finlanda, Polonia și Țările de Jos) se numără printre cele mai performante țări, cu un procentaj de elevi cu rezultate slabe la matematică sub obiectivul de 15 % stabilit de UE.

Alte țări rămân mult în urmă În unele state membre, între o treime și jumătate din tinerii cu vârsta de 15 de ani se situează la cel mai scăzut nivel PISA.


10

S Ă

Î N Ț E L E G E M

P O L I T I C I L E

U N I U N I I

E U R O P E N E

Ce face UE UE investește 14,7 miliarde de euro în Erasmus+, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. Erasmus+ își propune să stimuleze perspectivele profesionale și dezvoltarea personală a tinerilor. Cu ajutorul său, sistemele noastre de educație, formare și programe pentru tineret vor putea oferi activități de predare, învățare și pentru tineri care vor permite dobândirea competențelor necesare pe piața muncii și în societatea de azi și de mâine. Dacă doriți să știți mai multe despre finanțarea acordată de UE în materie de educație, formare, tineret și sport, veți găsi aici informațiile de bază. Pentru informații mai detaliate, consultați Ghidul programului pentru solicitanți. Ghidul programului și multe alte informații, pe site‑ul Erasmus+ (http://ec.europa.eu/ programmes/erasmus‑plus).

Erasmus+ și cele trei acțiuni‑cheie • Acțiunea‑cheie 1 – Mobilitatea în scop educațional: sprijin pentru a studia, a lucra, a preda, pentru a participa la activități pentru tineret și pentru a urma stagii de formare sau pentru dezvoltarea competențelor profesionale și personale în străinătate. • Acțiunea‑cheie 2 – Cooperare și parteneriat: posibilități de parteneriate de colaborare între instituțiile de învățământ, formare și organizațiile de tineret, precum și între mediul educațional și cel antreprenorial.

• Acțiunea‑cheie 3 – Reformarea politicilor: susținerea procesului de reflecție, de dialog și de colectare a datelor necesare reformării sistemelor și politicilor din domeniul educației, formării și tineretului.

Acțiunea‑cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scop educațional Această secțiune prezintă oportunitățile Erasmus+ pentru toate tipurile de cursanți și pentru personalul instituțiilor de învățământ și formare sau al organizațiilor de tineret. Sunteți… ... student și doriți să învățați sau să vă formați în străinătate? ... înscris în învățământul profesional sau urmați cursuri de formare pentru a dobândi noi competențe? ... un tânăr care dorește să beneficieze de un program de schimb pentru tineri sau să participe la activități de voluntariat în străinătate? ... profesor, salariat sau animator de activități pentru tineret și doriți să predați sau să vă formați în străinătate? Dacă da, această secțiune conține informații despre noi oportunități care v‑ar putea interesa.

Limbi străine pentru persoanele mobile Cu cât cunoașteți mai bine o limbă străină, cu atât mai mult veți putea profita de șederea dumneavoastră în străinătate. Exersarea cunoștințelor lingvistice este un aspect important al acțiunilor de mobilitate. Dacă sunteți student, voluntar sau salariat și vă pregătiți să plecați în străinătate pentru cel puțin două luni sau urmați stagii de formare profesională și stați în străinătate cel puțin o lună, Erasmus+ vă oferă posibilitatea de a vă consolida cunoștințele pentru limba pe care o veți folosi pentru a studia, pentru a lucra sau pentru a face voluntariat.

După ce v‑a fost aprobată cererea de mobilitate, vă vor fi verificate competențele lingvistice și vi se va propune un curs de limbă, înainte sau pe parcursul șederii dumneavoastră în străinătate. Contactați instituția sau organizația de origine pentru a afla mai multe despre această nouă oportunitate oferită de programul Erasmus+. Împrospătați‑vă cunoștințele lingvistice și pregătiți‑vă de plecare!


E duca ț ie ,

f ormare ,

tineret

ș i

11

sport

STUDENȚII

ÎMPRUMUTURI PENTRU STUDII DE MASTERAT

Perioade de studiu: studenții pot studia între 3 și 12 luni la o universitate sau un colegiu din altă țară.

Erasmus+ propune împrumuturi cu rată a dobânzii redusă pentru a le permite masteranzilor să studieze în alte țări europene. Studenții pot solicita un împrumut avantajos pentru a urma un întreg program de master în străinătate și pot împrumuta până la 12 000 de euro pentru un an de studii sau până la 18 000 de euro pentru doi ani de studii.

Stagii: de asemenea, pot efectua un stagiu în străinătate pe o perioadă de 2 până la 12 luni. Tinerii absolvenți de învățământ superior pot, de asemenea, să facă un stagiu în străinătate în termen de un an de la obținerea diplomei. Însă pregătiți‑vă din timp! Trebuie să fiți selecționat de universitatea sau colegiul dumneavoastră în timpul ultimului an de studiu. Erasmus+ îi sprijină și pe studenții europeni care doresc să studieze în afara UE și pe cei care vin să studieze în Europa din alte colțuri ale lumii.

„Faptul că am studiat la altă universitate mi‑a permis să‑mi lărgesc orizonturile în domeniul meu de studiu mai mult ca oricând. Însă cel mai interesant a fost că am putut să întâlnesc multe persoane cu care sunt sigur că voi lucra în viitor.” Robert (Regatul Unit), vorbind despre studiile de proiectare industrială pe care le‑a urmat, timp de zece luni, la Universitatea Tehnologică din Delft, Țările de Jos.

MASTERATE ÎN COTUTELĂ Erasmus+ le oferă masteranzilor din toată lumea posibilitatea de a obține o bursă pentru a urma programe de studii internaționale comune de înalt nivel, gestionate de universități partenere. Absolvenții programelor de masterat în cotutelă primesc o diplomă emisă în comun de toate sau de unele dintre instituțiile participante. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa biroului internațional din cadrul instituției dumneavoastră de învățământ superior.

MOBILITATEA ÎN EDUCAȚIA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ Mobilitatea în străinătate îi poate ajuta pe tinerii care urmează studii profesionale sau cursuri de formare profesională să obțină calificările cerute pe piața competitivă a forței de muncă.

© Fotolia/Ekaterina Pokrovsky

Elevii din învățământul secundar superior înscriși în școli profesionale, stagiarii și ucenicii pot efectua un stagiu sau o ucenicie în străinătate, într‑o întreprindere, un organism (de exemplu, un ONG sau o organizație publică) sau un liceu profesional, cu o perioadă de practică într‑o întreprindere. Stagiile pot dura între două săptămâni și un an.

Lărgiți-vă orizonturile studiind în străinătate.


S Ă

Î N Ț E L E G E M

© Fotolia/illustrez-vous

12

Dobândiți experiență profesională într-o țară recunoscută pentru expertiza sa.

Tinerii absolvenți (adică foștii ucenici) pot participa, la rândul lor, la o activitate de mobilitate. Ei trebuie să‑și efectueze stagiul în străinătate în termen de un an de la obținerea diplomei.

„Experiența mea de mobilitate m‑a ajutat, cu siguranță, să îmi dezvolt cariera. Fără ea, n‑aș fi avut niciodată încrederea să particip la concursul pentru bucătarul anului, darămite să îl câștig. Recomand călduros tuturor această experiență. Călătoria mea în Franța s‑a numărat și se numără și astăzi printre cele mai frumoase amintiri pe care le am.” Deborah (Regatul Unit), care a efectuat un stagiu la Lyon, Franța.

P O L I T I C I L E

U N I U N I I

E U R O P E N E

profesionale, participând timp de până la 12 luni la activitatea cotidiană a organizațiilor în domenii precum asistența socială, mediul, programele de educație non‑formală, TIC, cultura și multe altele. Aceștia au, de asemenea, șansa de a câștiga mai multă încredere în propriile forțe, de a se simți mai implicați ca cetățeni și de a descoperi un alt mod de viață. O activitate de voluntariat poate dura până la un an, participanții putând lucra ca voluntari pentru a susține numeroase cauze, fie în interiorul, fie în afara Uniunii Europene. Schimburile pentru tineri sunt destinate persoanelor cu vârsta între 13 și 30 de ani. Serviciul european de voluntariat este destinat tinerilor cu vârsta între 17 și 30 de ani.

„Am învățat, în doar un an alături de Serviciul european de voluntariat, mai multe lucruri ca oricând. Recomand cu căldură Serviciul de voluntariat oricui este deschis și doritor să câștige experiență.” Clara (Germania), despre participarea la un proiect destinat asistării imigranților recent sosiți în Bruxelles (Belgia), la centrul comunitar Jozef Swinnen.

Dacă doriți să vă depuneți candidatura, trebuie să luați legătura cu agenția națională din țara dumneavoastră.

MOBILITATEA PERSONALULUI ȘI A ANIMATORILOR DE ACTIVITĂȚI PENTRU TINERET Dacă doriți să vă depuneți candidatura, trebuie să contactați instituția dumneavoastră de învățământ sau de formare profesională.

MOBILITATEA TINERILOR: SCHIMBURILE PENTRU TINERI ȘI PARTICIPAREA LA SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT Schimburile pentru tineri le permit acestora să dobândească competențe precum gestionarea proiectelor și capacitatea de a lucra în echipă. Datorită acestor posibilități pe care le au în afara mediului școlar, tinerii pot urma un program structurat de activități (o serie de ateliere, exerciții, dezbateri și jocuri de rol) în altă țară din interiorul sau din afara UE, timp de maximum 21 de zile. Serviciul european de voluntariat le oferă tinerilor ocazia de a‑și dezvolta competențele personale și

Dacă sunteți profesor sau lucrați într‑o întreprindere, puteți preda într‑o instituție din străinătate, puteți dobândi noi perspective profesionale, vă puteți extinde rețelele și puteți contribui la modernizarea și internaționalizarea sistemelor europene de educație și formare. Profesorii, personalul care nu este implicat în procesul de predare sau animatorii de activități pentru tineret pot urma, de asemenea, cursuri de formare în străinătate, inclusiv cursuri structurate, cursuri specializate de limbi străine, activități de formare și de observare la locul de muncă, pentru a‑și putea dezvolta noi cunoștințe și a se întoarce acasă cu idei de pus în practică. Aceste activități pot dura între două zile și două luni. Dacă doriți să vă depuneți candidatura, trebuie să contactați instituția de învățământ sau organizația de tineret pentru care lucrați. Salariații întreprinderilor trebuie să fie invitați de către instituția de învățământ superior unde intenționează să predea.


E duca ț ie ,

f ormare ,

tineret

ș i

sport

© Universität Bonn/Volker Lannert

Strategia internațională a Universității din Bonn include schimbul de tineri cercetători, de studenți și de personal administrativ.

„Misiunea mea a fost să observ modul de funcționare a Federației surzilor din Cipru, pentru a afla mai multe despre activitatea și practicile sale [...]. Această experiență mi‑a permis să înțeleg mai bine cultura surzilor din Cipru, să îmi dezvolt competențele în limbajul semnelor și să înțeleg mai bine procesul de învățare care trebuie aplicat cu elevii surzi.” Christophe (Franța), formator în limbajul semnelor și participant la o vizită de observare la locul de muncă, în Cipru.

Acțiunea‑cheie 2: Sprijin pentru cooperare și parteneriat

Sunteți o întreprindere, o organizație de cercetare, o autoritate regională, o asociație, un partener socioeconomic sau un ONG și doriți să cooperați cu organizații sau instituții din domeniul educației, formării sau tineretului pentru a consolida cooperarea, transferul de cunoștințe și pentru a pune în aplicare practici inovatoare?

PARTENERIATE STRATEGICE ÎN CADRUL ȘI ÎNTRE DOMENIILE EDUCAȚIEI, FORMĂRII ȘI TINERETULUI ȘI MEDIUL ANTREPRENORIAL Parteneriatele strategice încearcă să elaboreze, să transmită și să pună în aplicare practici inovatoare în domeniul educației, formării și tineretului, cu ajutorul cooperării transfrontaliere dintre diferite tipuri de organizații. Pentru a atinge aceste obiective, programul Erasmus+ sprijină organizații din diferite țări, active în domeniul educației, formării și tineretului. Printre tipurile de activități care pot fi finanțate se numără: • elaborarea de programe comune de studiu, noi programe școlare, metode de predare inovatoare (de exemplu, o mai bună exploatare a TIC), noi suporturi, metode și practici de predare/formare (de exemplu, pentru limbile străine); • crearea de rețele, învățarea reciprocă pentru a le permite studenților și personalului să studieze cazuri reale cu întreprinderile, în scopul de a‑și dezvolta spiritul antreprenorial și gândirea creativă; • validarea competențelor dobândite prin învățarea non‑formală și informală la nivel național, prin corelarea cu cadrul UE și utilizând instrumentele UE de documentare. Pentru a vă depune candidatura: instituțiile de învățământ, organizațiile de tineret sau reprezentanții altor organisme interesate trebuie să contacteze agenția națională din țara lor.

© Fotolia/Syda Productions

Sunteți o organizație sau o instituție activă în domeniul educației, formării sau tineretului și doriți să colaborați cu omologi din străinătate, în sectorul dumneavoastră de activitate sau în alte sectoare sau cu mediul antreprenorial, pentru a inova și a vă moderniza practicile?

13

Atunci v‑ar putea interesa mai multe tipuri de proiecte de parteneriat din programul Erasmus+. Formarea online vă permite să învățați într-un mod flexibil și personalizat.


S Ă

Î N Ț E L E G E M

P O L I T I C I L E

U N I U N I I

E U R O P E N E

© Fotolia/Sergey Nivens

14

Sunteți gata să faceți saltul? Dezvoltați-vă competențele antreprenoriale și la nivel universitar.

ALIANȚELE CUNOAȘTERII: COOPERAREA DINTRE INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ȘI ÎNTREPRINDERI Erasmus+ finanțează parteneriate structurate între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi, pentru a reduce distanța dintre mediul academic și cel antreprenorial. Alianțele cunoașterii le vor permite, de asemenea, studenților și personalului să dobândească mai multe competențe antreprenoriale, iar instituțiilor de învățământ și întreprinderilor, să își consolideze spiritul antreprenorial.

ALIANȚELE PENTRU COMPETENȚE SECTORIALE: COOPERAREA DINTRE INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ȘI MEDIUL ANTREPRENORIAL Întreprinderile și sectorul industrial gândesc în termeni de lanțuri de aprovizionare transnaționale și nu naționale. Alianțele pentru competențe sectoriale adaptează programele de studiu la această realitate și ajută la pregătirea tinerilor din învățământul profesional pentru integrarea pe piața europeană a muncii. Ele își propun să le asigure acestora competențele necesare în profesia lor prin:

Alianțele cunoașterii pot sprijini activități având ca scop: • elaborarea și punerea în aplicare a unor noi metode de predare și învățare (precum noile programe școlare multidisciplinare și învățământul și predarea axate pe probleme concrete); • crearea de structuri pentru învățarea competențelor transversale și pentru aplicarea acestora în programele de învățământ superior. Acestea trebuie elaborate în cooperare cu întreprinderile, consolidând astfel capacitatea de inserție profesională, creativitatea și crearea de noi filiere profesionale; • introducerea educației și a abordărilor antreprenoriale în procesul de predare și învățare pentru toate disciplinele, pentru a le oferi studenților, cercetătorilor, personalului și educatorilor cunoștințele, competențele și motivația necesară pentru a se angaja în activități antreprenoriale. Alianțele cunoașterii trebuie să reunească minimum șase organizații din cel puțin trei țări diferite participante la program (cu cel puțin două întreprinderi și doi parteneri academici).

• remedierea deficitului de competențe printr‑o mai bună adaptare a sistemelor de formare profesională inițială și continuă la nevoile sectoriale ale pieței muncii; • conceperea și punerea în aplicare a unor programe de formare profesională, precum și a unor metode transnaționale de învățământ și formare; • introducerea învățării la locul de muncă și a atelierelor practice (în școli sau întreprinderi) și a unor stagii de ucenicie pentru a facilita trecerea în câmpul muncii. Alianțele pentru competențe sectoriale trebuie să reunească cel puțin nouă organizații diferite din cel puțin trei țări participante la program, inclusiv din două state membre.


E duca ț ie ,

f ormare ,

tineret

ș i

15

sport

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR: COOPERAREA CU INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DIN ȚĂRILE PARTENERE Erasmus+ sprijină proiectele de cooperare cu instituțiile de învățământ superior din întreaga lume, în vederea dezvoltării și modernizării instituțiilor de învățământ superior din țările partenere. Instituțiile partenere pot fi alese din țările învecinate, Balcanii Occidentali, Rusia, precum și din regiuni din Asia, America Latină și Africa, Zona Caraibilor și Pacific. Proiectele viitoare pot include: • proiecte comune pentru elaborarea de noi programe școlare și diplome, metodologii de predare și învățare, procese și structuri de dezvoltare a personalului, de asigurare a calității, de guvernanță și management; • proiecte pentru dezvoltarea de reforme structurale la nivel național, cu sprijinul autorităților din țările partenere (de exemplu, modernizarea, guvernanța și gestionarea sistemelor de învățământ superior).

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR PENTRU TINERET: COOPERAREA CU ORGANIZAȚII DE TINERET DIN ȚĂRILE PARTENERE Erasmus+ sprijină proiectele de cooperare între organizații din întreaga lume active în domeniul tineretului. Aceste proiecte vizează îmbunătățirea calității și recunoașterea activităților pentru tineret, a învățării non‑formale și a voluntariatului în diferite regiuni ale lumii, în special în țările în curs de dezvoltare. Exemple de activități: • cooperarea, crearea de rețele și învățarea reciprocă între organizațiile de tineret; • colaborarea în vederea creșterii gradului de conștientizare și a promovării activităților de voluntariat și de învățare non‑formală din țările partenere; • dezvoltarea și punerea în aplicare a bunelor practici și a instrumentelor de dezvoltare profesională a animatorilor de activități pentru tineret și a formatorilor; • schimburi pentru tineri, programe de voluntariat în străinătate și mobilitate pentru lucrătorii de tineret.

INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PROFESORI ȘI EDUCAȚIA ADULȚILOR Inițiativa eTwinning sprijină și consolidează cooperarea dintre școli punând la dispoziție suport, instrumente utile și o platformă de colaborare online. eTwinningul pot fi utilizat pentru a sprijini proiecte de mobilitate și parteneriate strategice, sau pentru a colabora pe internet. În plus, eTwinning contribuie la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a personalului oferind suporturi de învățare online și posibilitatea constituirii de rețele în toată Europa. Toate școlile și grădinițele din țările participante la program pot utiliza eTwinning în orice moment, înscriindu‑se pe portalul eTwinning (http://www. etwinning.net). EPALE (Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa) este un spațiu online care le permite factorilor decizionali, formatorilor, părților implicate și tuturor celor implicați în educația adulților să facă schimb de informații și idei sau să prezinte și să difuzeze bune practici în domeniul educației adulților. Platforma creează comunități de personal implicat în formarea adulților la nivelul UE. Ea va fi disponibilă până la sfârșitul anului 2014.

Acțiunea‑cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor Erasmus+ sprijină activități care vizează realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, ale cadrului strategic pentru educație și formare profesională 2020 și ale altor strategii din acest domeniu, cum ar fi procesul Bologna în învățământul superior. Aceste activități au în vedere colectarea de date și realizarea unor studii și analize pe anumite teme sau cu privire la anumite țări, proiecte de cooperare între autoritățile publice sau organizații importante și consultări cu reprezentanți ai guvernelor și ai organizațiilor cetățenești. De asemenea, încurajează reuniunile între tineri și factorii de decizie, în contextul dialogului structurat cu tinerii. Activitățile sunt menite să amelioreze calitatea și eficiența sistemelor de educație și formare și a politicilor de tineret, să promoveze angajamentul față de reformarea politicilor și acțiunile de informare, învățarea reciprocă și cooperarea transnațională, să dezvolte cunoștințe și să încurajeze participarea activă a tinerilor la viața democratică.


S Ă

Î N Ț E L E G E M

P O L I T I C I L E

U N I U N I I

E U R O P E N E

Perspective În perioada 2014-2020, aproximativ 4 milioane de persoane și 125 000 de instituții vor beneficia direct de pe urma programului Erasmus+.

Cifre‑cheie: Erasmus+ (2014-2020) Buget global

14,7 miliarde de euro Vor fi alocate fonduri suplimentare pentru finanțarea acțiunilor cu țări terțe (țări partenere)

Oportunități de mobilitate globale

Peste 4 milioane de persoane

Învățământ superior

Circa 2 milioane de studenți

Învățământ și formare profesională

Aproximativ 650 000 de cursanți și ucenici

Mobilitatea personalului

Circa 800 000 de lectori, profesori, formatori, personal din domeniul educației și animatori de activități pentru tineret

Programe de schimb pentru voluntari și tineri

Peste 500 000 de tineri

Schema de garantare a împrumuturilor pentru masteranzi

Circa 200 000 de studenți

Masterate în cotutelă

Peste 25 000 de studenți

Parteneriate strategice

Circa 25 000 de parteneriate strategice, reunind 125 000 de școli, instituții de educație și formare profesională, instituții de învățământ superior și pentru educația adulților, organizații de tineret și întreprinderi

Alianțe pentru cunoaștere

Peste 150 de alianțe pentru cunoaștere înființate de 1 500 de instituții de învățământ superior și întreprinderi

Alianțe pentru competențe sectoriale

Peste 150 de alianțe pentru competențe sectoriale înființate de 2 000 de instituții de educație și formare profesională și întreprinderi

Informații suplimentare XX XX XX XX XX XX

Informații generale privind educația și formarea la nivel european: http://ec.europa.eu/education Informații generale privind politica de tineret la nivel european: http://ec.europa.eu/youth Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‑plus Agenția executivă: http://eacea.ec.europa.eu Agenții naționale: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_ro.htm Spațiul profesorului: http://europa.eu/teachers‑corner Spațiul profesorului furnizează materiale didactice despre Uniunea Europeană, în 23 de limbi. Conține numeroase tipuri de materiale (site‑uri, broșuri, jocuri online, înregistrări video etc.) concepute pentru elevii din învățământul primar și secundar. Dacă doriți să le vorbiți elevilor dumneavoastră despre istoria, modul de funcționare și acțiunile UE sau dacă vreți să dezbateți cu ei pe marginea politicilor europene, acest spațiu vă oferă o bogată sursă de inspirație. Toate resursele pedagogice sunt gratuite. XX Portalul european pentru tineret: http://europa.eu/youth Portalul european pentru tineret oferă informații și oportunități pentru tinerii din Europa. XX Aveți întrebări despre Uniunea Europeană? „Europe Direct” vă stă la dispoziție: 00 800 6 7 8 9 10 11 http://europedirect.europa.eu

ISBN 978-92-79-42111-2 doi:10.2775/54830

NA-06-14-041-RO-C

16

Profile for EuropeDirectBucuresti

Educație, formare, tineret și sport - Cheia succesului : educația și formarea profesională  

UE investește 14,7 miliarde de euro în Erasmus+, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. Era...

Educație, formare, tineret și sport - Cheia succesului : educația și formarea profesională  

UE investește 14,7 miliarde de euro în Erasmus+, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. Era...

Advertisement