Page 1

Centrul Europe Direct Bacãu Str. Spiru Haret,Nr.8 Tel./Fax: 0234/530.255 Email: europedirectbacau@gmail.com Web: www.europedirectbacau.ro

INOVARE ? derivã din cuvântul latin «innovare», care înseamnã „a înnoi”. ? în anul 1941, economistul englez J.A. Schumpeter propune prima

definiþie, în domeniul tehnico-economic, a inovãrii, definiþie cu caracter de mare generalitate. El afirma cã inovarea reprezintã acþiunea al cãrei rezultat este de a produce altceva sau a produce altfel. Conform definiþiei lui J.A. Schumpeter, se admite cã, în cadrul inovãrii, intrã urmãtoarele tipuri de activitãþi: crearea unui nou produs; introducerea unei noi metode de fabricaþie; intrarea pe o piaþã nouã (sau crearea unei noi pieþe); apelarea la o nouã materie primã; o nouã organizare a firmei; crearea unei noi imagini a firmei. Din cele ºase tipuri de inovare, primele trei vizeazã inovarea tehnologicã, iar celelalte trei au caracter strict economic. ? definiþia lui J.A. Schumpeter ne spune ce sã facem. Nu ne rãspunde însã la o întrebare esenþialã: cum sã facem ? De aceea, în ultimul timp, circulã o altã definiþie, conform lui E. Mansfield, care afirmã cã inovarea reprezintã procesul global de creativitate tehnologicã ºi comercialã, transferul unei noi idei sau al unui nou concept pânã la stadiul final al unui nou produs, proces sau activitate de service acceptate de piaþã. ? în 2009 a fost celebrat Anul European al Inovãrii ºi Creativitãþii. Mesajul principal al anului a fost: creativitatea ºi inovarea au un rol important în prosperitate economicã, dar ºi în ceea ce priveºte binele social ºi individual.

O societate a cunoaºterii ºi inovãrii

Structurã-gazdã: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacãu Parteneri: Consiliul Judeþean Bacãu Primãria municipiului Bacãu

Sursã:

Asociaþia „Proactiv Consult” Bacãu

1. http://create2009.europa.eu 2. Conf.univ.dr.Cristina ALPOPI:Creativitate þi inovare, suport curs digital disponibil la adresa http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/

Colaboratori: Primãria oraºului Slãnic-Moldova Centrul de Documentare Europeanã Bacãu


Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacãu

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacãu

Care sunt strategiile adoptate de statelemembre ale UE pentru a realiza scopul propus: acela de a construi o Europã competitivã într-o societate bazatã pe cunoaºtere? Guvernele þãrilor din UE au adoptat urmãtoarele mãsuri: a.investirea în resursa umanã ºi creºterea substanþialã a bugetului alocat educaþiei; b.înjumãtãþirea numãrului tinerilor între 18 – 24 de ani cu pregãtire medie; c.transformarea ºcolilor, a colegiilor în centre multifuncþionale de educaþie ºi pregãtire; d.realizrea unui cadru european de dobândire a competenþelor ºi abilitãþilor de bazã, care sã includã: operarea pe calculator, cunoaºterea limbilor strãine, însuºirea culturii tehnologice, a abilitãþilor antreprenoriale ºi sociale; e.stimularea învãþãrii pe tot parcursul vieþii pentru a consolida societatea bazatã pe cunoaºtere; f.creºterea rolului universitãþilor în economia cunoaºterii, unde societatea bazatã pe cunoaºtere depinde de producerea de noi informaþii, transmiterea acestora prin educaþie ºi perfecþionare, diseminarea prin noile tehnologii IT ºi prin comunicare.

La summit-ul din Lisabona, în martie 2000, ºefii de stat ºi de guvern au fost de acord cu fixarea unui scop major al politicilor Uniunii Europene: pânã în 2010, UE trebuie sã devinã cea mai competitivã societate bazatã pe cunoaºtere din lume. Realizarea acestui proiect îndrãzneþ vizeazã schimbarea calitãþii vieþii cetãþenilor europeni, a condiþiilor de muncã a lucrãtorilor din toate sferele de activitate ºi determinã competitivitatea în domeniul industriilor ºi al serviciilor. Cum poate fi menþinutã competitivitatea în UE?

Fiind vorba de atingerea unui grad de profitabilitate crescândã pe piaþa muncii, la nivel european ºi global, se pune problema încorporãrii tehnologiilor digitale în toate sectoarele economice; ºi totuºi, într-o societate bazatã pe cunoaºtere, competitivitatea depinde de perfecþionarea ºi educaþia tuturor cetãþenilor, indiferent de vârstã. Într-o astfel de societate, este nevoie de oameni cu înaltã calificare, specializaþi în operarea noilor sisteme; cu alte cuvinte, competitivitatea depinde de gradul în care se investeºte în oameni ºi în cercetare. Astfel, modelul social european pentru o Europã competitivã are douã componente de bazã: învãþarea pe tot parcursul vieþii ºi dobândirea de competenþe ºi abilitãþi care sã permitã o dinamicã a vieþii ºi a muncii în noua societate informatizatã.

Proiect finantat de Comisia Europeana prin Reprezentanta Comisiei Europene în România si de Consiliul JudeteanBacau, Primaria municipiului Bacau si Asociatia „Proactiv Consult” Bacau.

Proiect finantat de Comisia Europeana prin Reprezentanta Comisiei Europene în România si de Consiliul JudeteanBacau, Primaria municipiului Bacau si Asociatia „Proactiv Consult” Bacau.

Pliant Forum 2: "O Societate a Cunoasterii si Inovarii"  

Macheta pliant forum 2

Advertisement