Page 1

Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

Sã fim parteneri în

Europa!

Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu


Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu


Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

2010 Anul european pentru combaterea sãrãciei þi a excluziunii sociale

www.2010againstpoverty.europa.eu

Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu 1


Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

Istoria Uniunii Europene 1950 - 1959 O Europã paºnicã - începuturile cooperãrii

1960 - 1969 O Europã în plin avânt economic

1970 - 1979 O comunitate în creºtere - primul val de extindere

1980 - 1989 “Schimbarea la faþã” a Europei - cãderea zidului Berlinului

1990 - 1999 O Europã fãrã frontiere

2000 - prezent Un deceniu de extindere http://europa.eu/abc/history Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu 2


Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

Istoria municipiului Bacãu 6 octombrie 1408 Prima atestare documentarã

1457 - 1504 Epoca de glorie a Bacãului. ªtefan cel Mare ºi fiul sãu Alexandru

9 ianuarie 1662 Cetatea Bacãu devine Târgul Bacãu

1714 Dimitrie Cantemir descrie Bacãul ca „târg situat într-o insulã a râului Bistriþa”

1774 Târgul Bacãu prezenta 69 de case

1801 - 1850 De la domnitorul bãcãuan Ioniþã Sandu Sturza la Republica de la Bacãu

1819 Prima hartã a þinutului Bacãului

1851 - 1877 Consolidarea administraþiei locale ºi apariþia primului sãptãmânal bãcãuan, „Diorile”

1859 Este înfiinþatã ºcoala care astãzi poartã numele de „Al. I. Cuza”

1 septembrie 1872 Se inaugureazã Gara din Bacãu

1877 - 1916 Bacãul, în drum spre progres Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu 3


Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

Istoria municipiului Bacãu 1896 Se înfiinþeazã Oficiul Poºtal ºi Telefonic 1902 Este dat în folosinþã iluminatul electric 7 decembrie 1929 Bacãul este declarat municipiu 28 iulie 1930 Este constituit primul Consiliu Municipal 1989 - prezent Municipiul Bacãu reintrã, dupã perioada comunistã, pe traiectoria dezvoltãrii economice, sociale ºi culturale.

Teatrul Municipal „Bacovia”

Camera de Comerþ ºi Industrie Bacãu

Catedrala „Sf. Nicolae”

Ateneul Bacãu

Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu 4


Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

Parteneriatul în Uniunea Europeanã 2007 - Anul European al Egalitãþii de ªanse

http://ec.europa.eu/ploteus

PLOTEUS (Portalul Ofertelor de Educaþie din Spaþiul European) a fost dezvoltat pentru a rãspunde concluziilor Consiliilor Europene de la Lisabona ºi Stockholm (martie 2000 ºi martie 2001), care invitau Comisia Europeanã ºi Statele Membre sã creeze un serviciu cu acoperire europeanã pentru oferirea de informaþii despre oportunitãþile de muncã ºi educaþie. Obiectivul PLOTEUS, asemenea omologului sãu EURES, este acela de a face posibil dreptul la libertatea de miºcare pentru cetãþenii europeni prin oferirea informaþiilor necesare.

Scopul EURES este de a oferi informaþii, recomandãri ºi servicii de recrutare / plasare (gãsire a candidatului / locului de muncã potrivit) în beneficiul lucrãtorilor ºi angajatorilor, precum ºi al oricãrui cetãþean care doreºte sã beneficieze de principiul liberei circulaþii a persoanelor. http://ec.europa.eu/eures Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu 5


Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

9 mai - Ziua Europei Probabil cã aþi întâlnit, într-o agendã sau într-o altã publicaþie, menþiunea „Ziua Europei” pentru data de 9 mai ºi v-aþi întrebat care este semnificaþia acesteia. Foarte puþini þtiu cã la data de 9 mai 1950 s-a fãcut primul pas în direcþia creãrii Uniunii Europene de astãzi. La Paris, în acea zi, pe fundalul ameninþãrii izbucnirii unui al treilea rãzboi mondial în Europa, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a citit în faþa presei internaþionale o declaraþie prin care chema Franþa, Germania ºi alte state europene la cooperare, aºezând astfel piatra de temelie a unei federaþii europene. Ceea ce a propus ministrul francez a fost crearea unei instituþii europene supranaþionale, însãrcinatã cu gestionarea industriei cãrbunelui ºi a oþelului, sector care constituia, la vremea respectivã, baza întregii puteri militare. Þãrile la adresa cãrora a fost lansat apelul aproape se distruseserã reciproc într-un conflict care a lãsat în urma sa pagube materiale imense ºi un sentiment de dezolare. Prin urmare, totul a început în acea zi. Iatã de ce liderii UE, întruniþi în cadrul summitului de la Milano, în 1985, au decis ca la data de 9 mai sã fie sãrbãtoritã Ziua Europei.

9 mai 2006

9 mai 2007

9 mai 2008

9 mai 2009

Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu 6


Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

Politici europene la nivel local

Anul European al Inovãrii ºi Creativitãþii

Alegerile Europarlamentare Iunie 2009

Cetãþenia europeanã

Energie ºi schimbare climaticã

20 de ani de la cãderea comunismului

Solidaritate ºi incluziune socialã

Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu 7


Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

9 mai 2009 Celebrarea a 20 de ani de la cãderea comunismului Noaptea de 9 noiembrie 1989 a însemnat începutul schimbãrii peisajului politic european. Cãderea zidului Berlinului – cel mai puternic simbol al diviziunii Europei ºi punctul culminant al miºcãrilor democratice din Ungaria, Polonia ºi Germania de Est – a condus, inevitabil, la revoluþiile din Cehoslovacia ºi România, la reunificarea Germaniei ºi la dezintegrarea Uniunii Sovietice. Un suflu nou, cel al schimbãrii, al deschiderii, al reformelor economice, al dorinþei de a fi informat, dar, mai ales, al setei de a fi liber, a cuprins întreg spaþiul est-european. Ce reprezintã, din punct de vedere istoric, cei 20 de ani de la cãderea comunismului? Începutul anilor '90 a fost marcat de aprinse dezbateri privind lãrgirea Europei. În 1993, prin adoptarea Criteriilor de la Copenhaga, s-au instituþionalizat cerinþele privind aderarea la Uniunea Europeanã. Integrarea politicã, extinderea Uniunii, adoptarea legislaþiei UE, aplicarea principiilor democratice în viaþa cetãþeanului european au constituit prioritãþile anilor '97 – 2000. La 1 mai 2004, 10 noi þãri (Cehia, Cipru, Estonia, Malta, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria) au devenit membre ale Uniunii Europene, care numãra, astfel, 25 de state. Retorica discursului european, având ca paradigme esenþiale prosperitatea, pacea, libera circulaþie, schimbul de valori culturale, a menþinut vie dorinþa apartenenþei la aceastã familie europeanã, aºa încât anul 2007 marcheazã lãrgirea hotarelor Uniunii prin includerea României ºi a Bulgariei. Astãzi, harta UE cuprinde teritoriul de la Oceanul Atlantic la Marea Neagrã, cu o populaþie de peste patru sute cincizeci de milioane de cetãþeni europeni, care, pentru prima datã în istoria euroEuropei, ºi-au votat parlamentarii în aceeaºi perioadã. Ce înseamnã cei 20 de ani de la cãderea comunismului pentru cele 27 de state-membre ale UE? Cu siguranþã un nou mod de a înþelege instituþia democraþiei.

Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu 8


Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

Parteneriatul în municipiul Bacãu Proiecte finanþate de Primãria municipiului Bacãu în domeniul social (în anul 2009) Centrul de integrare a tinerilor Beneficiar: Asociaþia creºtinã de misiune ºi ajutor Olanda - România „Betania”

Tineri din cadrul proiectului

Sediul Asociaþiei „Betania”

Tineri din cadrul proiectului

http://www.asociatiabetania.ro/integrare/

Servicii de îngrijiri comunitare pentru persoanele vârstnice din municipiul Bacãu Beneficiar: Fundaþia de Sprijin Comunitar Centrul de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice „Deschideþi o uºã” Beneficiar: Societatea Naþionalã de Cruce Roºie http://crrbc.blogspot.com/ Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu 9


Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

Parteneriatul în municipiul Bacãu Proiecte cu finanþare europeanã în municipiul Bacãu Politici publice de dezvoltare localã - Planificarea strategicã pe termen mediu ºi lung Proiect finanþat prin Programul Operaþional Dezvoltarea Capacitãþii Administrative Data de începere a proiectului: Iulie/August 2009

ªedinþa Consiliului Local Bacãu

Centrul expoziþional ºi de afaceri Proiect finanþat prin programul Phare 2006 Data de începere a proiectului: Iulie 2008

Planul tehnic al Centrului Expoziþional

Lansarea lucrãrilor în iulie 2008

Plan integrat de dezvoltare urbanã a municipiului Bacãu Aplicaþie Axa 1.1.Planuri integrate de dezvoltare urbanã, Programul Operaþional Regional Data de începere a proiectului:2009 Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu 10


Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

Parteneriatul în municipiul Bacãu Proiecte cu finanþare europeanã în municipiul Bacãu Reþeaua „Urbs Health pentru Construirea de Comunitãþi Sãnãtoase” Building Healthy Communities Proiect finanþat prin programul URBACT II Data de începere a proiectului: noiembrie 2008

Clãdirea S.I.F.Moldova, Bacãu

Panoramã, municipiul Bacãu

Centrul de cazare temporarã a persoanelor fãrã adãpost din municipiul Bacãu Aplicaþie axa 3.2.Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, Programul Operaþional Regional Data de începere a lucrãrilor: 2008

Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu 11


Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

Evenimente cu dimensiune europeanã în municipiul Bacãu 8 - 10 mai - Ziua Europei

9 mai 2009 - Parcul Cancicov, Bacãu

10 mai 2009 - Centrul oraºului Bacãu

8 mai 2009 - Complexul Muzeal „Iulian Antonescu “

Februarie - Iunie 2009 Caravana “Energie ºi schimbare climaticã” Colaborator: Asociaþia “Iubim Natura” Bacãu

Colegiul Catolic „Sf. Iosif” Bacãu Colegiul Naþional „Mihai Eminescu” Bacãu

Colegiul Naþional „Gheorghe Vrãnceanu” Bacãu

ªcoala Generalã „Constantin Platon” Bacãu

Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu 12


Universitatea din Bacãu

Primãria Bacãu

Europe Direct Bacãu

Surse bibliografice: ªendrea, Eugen (2007): Istoria municipiului Bacãu, Bacãu:Editura „Vicovia” Imagini utilizate http://www.farafiltru.net/ http://www.kristofer93.com/ http://europa.eu/abc/symbols/9-may/index_ro.htm http://www.asociatiabetania.ro/ro/?page_id=205 http://www.fsc.ro/site/programmes.html http://crrbc.blogspot.com/ http://www.adlbacau.ro/new/ http://www.inimabacaului.ro http://www.bacaul.ro http://2.bp.blogspot.com http://www.earthartist.com http://www.informaticisenzafrontiere.org http://agorachristi.files.wordpress.com

Parteneri Media http://www.ziaruldebacau.ro http://www.observatordebacau.ro

Proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Primãria Bacãu 13


"Sa fim parteneri in Europa!"  

Brosura tematica realizata de centrul Europe Direct Bacau, in colaborare cu partenerul Primaria municipiului Bacau, in anul 2009