Page 6

Annons

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSHALSA.SE

MINDMANCER SIKTAR MOT FRAMTIDENS E-HÄLSA I takt med en åldrande befolkning ställs äldreomsorgen inför en rejäl utmaning. E-health Manager, Eric Pettersson berättar om framtidens digitalisering av äldreomsorgen och Mindmancers höga ambitioner inom detta område. Med en patenterad intelligent

kamerateknologi levererar Mindmancer en marknadsledande tjänst inom området kameratillsyn. Genom en unik teknologi och bred kompetens ser Eric Pettersson goda möjligheter att utveckla företagets Mindcare-system till en ledande tjänst inom välfärdsteknologi och e-hälsa. – Mindmancer har en patenterad teknik där fundamentet är att identifiera risker i förtid. Programvarans algoritmer känner av allt från onaturliga rörelser på offentliga platser eller otillbörlig aktivitet på området av en byggfirma eller skola, till att en person faller mot golvet i ett hem där systemet har till uppdrag att utföra tillsyn av en person med behov av extra trygghet. Mindmancers teknologi identifierar olyckan innan den inträffar och fungerar därmed också i ett preventivt syfte som gör det möjligt att larma i tid. Detta skiljer vår teknik från befintliga system på marknaden som exempelvis larmar först när något har hänt och i efterhand levererar en videoström eller filmsekvens av det inträffade, säger Eric Pettersson.

”Mindmancers teknologi identifierar olyckan innan den inträffar.”

Eric Pettersson, E-health Manager.

Eric berättar vidare att Mindman-

cers portal för tillsyn nattetid också erbjuder mer än bild. Med hjälp av tänkande kameror kan en flamma upptäckas innan den leder till rökutveckling och med Mindcare´s fallprevention upptäcks onormala rörelsemönster innan personen faller. – Mindcare-tekniken är lättintegrerad i alla typer av IT-miljöer, vilket innebär en smärtfri driftsättning för alla inblandade. Skulle en kommun ha hårdvara sedan tidigare så fungerar systemet även för dem. En ytterligare fördel med vår lösning är att vi kan använda alla typer av kameramodeller oavsett fabrikat. I praktiken innebär det att vi kan använda en traditionell vanlig fast monterad kamera och en modell som kan ”titta runt” i ett rum eller en värmekamera, säger Eric. För Nattillsyn inom äldreomsorgen

lagstiftning också värnar om den personliga integriteten. – För omsorgstagare som har särskilda önskemål där man exempelvis inte vill synas i bild så finns möjligheten att installera värmekameror. Dessa fyller dessutom en funktion nattetid då man lättare kan hålla uppsikt över kroppstemperaturen. Det finns också en funktion för vanliga ”optiska” kameror där vi anonymiserar ansikten med hjälp av en ”blurr”-funktion med syfte att värna om den personliga integriteten, berättar Eric. Eric poängterar vidare att Nattill-

syn är ett komplement till den fysiska tillsyn som normalt görs av kommunens nattpatrull. En kamera kan inte ersätta personalens fysiska händer men däremot är kameran ett ”förlängt” öga. Med kamerornas hjälp kan man göra fler tillsynes utan någon större kostnad eller personalinsats till skillnad från att fysiskt åka ut till omsorgstagarens bostad. – Med hänsyn till en åldrande

befolkning och en överbelastad äldreomsorg i kombination med sammanhang av stora geografiska avstånd, eller personalbrist så finns många fördelar med ett högteknologiskt tillsynssystem. Det garanterar god trygghet och möjliggör dessutom för personal att utföra sitt arbete i samband med kraftigt oväder eller svårframkomlig terräng, vilket innebär att systemet fyller ytterligare en funktion ur en säkerhetsaspekt.

– Därför blir Mindmancers och Mindcare-systemets viktiga uppgift att möta den utvecklingen, att med hänsyn till den rådande situationen fortsätta arbetet med att utveckla vår unika teknologi som säkerställer framtidens höga krav på en trygg och högkvalitativ äldreomsorg, säger Eric. Text: Therese Lukic

FAKTA Mindmancer har sitt ursprung i forskning på Chalmers Tekniska Högskola. Med en stark bakgrund inom områdena artificiell intelligens, robotteknik och videoanalys erbjuder och utvecklar företaget framtidens säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

INTRESSERAD AV NANOTEKNIK? ANALYSHALSA.SE

SNABBA FRÅGOR

SUSANNA LEIDEGRANT

Susanna Leidegrant, Affärsutveckling – e-hälsa & Metrokluster, Hewlett Packard Enterprise

Vilka är HPE Healthcare’s stora fokusområden på årets Vitalismässa? – Det Intelligenta Sjukhus och best practices för implementation av Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) inklusive det vi kallar Intelligent Edge – nervsystemet i det Intelligenta Sjukhuset.

HPE Healthcare ställer ut på området som kallas Intelligent Hospital Pavilion (IHP) som visar uppkopplade vårdmiljöer. Vad betyder det för er att få visa upp era tjänster och produkter i ett sådant sammanhang? – Det innebär att vi på ett konkret sätt kan visualisera den mycket viktiga roll som IKT har i framtidens sjukhus och varför IKT måste byggas in i sjukhus på ett mer integrerat sätt jämfört med hur det traditionellt görs.

Ni poängterar vikten av att era lösningar också tillåter personal och patienter att bli mer delaktiga i vårdprocessen. Vilka effekter har det fått? – En modern IKT-infrastruktur tillgängliggör rätt resurser till personal och patienter vid rätt tidpunkt, rätt plats och situation – detta oavsett om det handlar om rullstolar, patientsängar, hissar eller patientinformation och status från vårdflöden. Detta skapar en transparens i vårdflödet och en 360-vy om patienten, vilket frigör tid för personalen som istället kan nyttja den till det som skapar mest värde för patienten.

Gör sjukvårdslogistik till Gör sjukvårdslogistik till Gör sjukvårdslogistik Gör sjukvårdslogistik Gör sjukvårdslogistik till Gör sjukvårdslogistik till din konkurrensfördel! din konkurrensfördel! din konkurrensfö Gör hälsooch sjukvårdslogistik till din konkurrensfördel! din konkurrensfö din konkurrensfördel! råder strikta lagar och regelverk. Eric berättar att Mindmancer är noga med att bygga system som förutom att följa rådande

Läs då vår intervju med Maria Strømme – professor och forskare i nanoteknik vid Uppsala universitet – på analyshalsa.se.

ANNONS

din konkurrensfördel!

Medical Log Point är specialist på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. Medical Log specialist på på logistik inom hälsooch sjukvårdsmarknaden. Log Point är specialist logistiktill inom Vi gör logistik till är enär konkurrensfördel för våra kunder genom: Medical LogPoint Point specialist logistik inom hälsoochMedical sjukvårdsmarknaden. Vi görpå logistik en hälso- och sjukvårdsm Vi gör logistik till en konkurrensfördel för våra genom: Vi gör logistik till en för våra genom: konkurrensfördel våra kunder genom: Medical Log Point ärkonkurrensfördel specialist på logistik inomkunder hälso- och sjukvårdsm Medical Log Point ärför specialist på logistik inomkunder hälso- och sjukvårdsmarknaden. ››› Enkla, effektiva direktleveranser Vi gör logistik till en konkurrensfördel för våra kunder genom: Vi gör logistik till en konkurrensfördel för våra kunder genom: Nordisk lösning logistikkrävande produkter för visibilitet och styrning i realtid ››› Enkla, direktleveranser ››› System Enkla, effektiva direktleveranser Medical Logeffektiva Point ärför specialist på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden.

››› Nordisk logistik-hub specialiserad på produktsegment som av ekonomiska Vi gör logistik till en konkurrensfördel för kunder genom: 24-timmars leveranser inom hela Norden av flera varuägares logistikflöden ››› Enkla, effektiva direktleveranser Nordisk logistik-hub specialiserad påvåra produktsegment som av Samordning ekonomiska Nordisk logistik-hub specialiserad på produktsegment som av ek ››› Enkla, effektiva direktleveranser och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare

och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare ››› Nordisk logistik-hub specialiserad på produktsegment som av ek Specialiserade pådirektleveranser produktsegment som ekonomiska Nordisk logistik-hub specialiserad påav produktsegment som av ekonomiska Enkla, effektiva Samordning av flera varuägares logistikflöden och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare Samordning av fleraskäl varuägares logistikflöden ››› Samordning av flera varuägares logistikflöden och produktspecifika skäl levereras direktkylkedja till slutförbrukare och produktspecifika börbör levereras Nordisk logistik-hub specialiserad påi obruten produktsegment som av ekonomiska direkt tillvisibilitet slutförbrukaren ››› System för visibilitet och styrning i realtid ››› Samordning av flera varuägares System för och styrning i realtid System för visibilitet och styrninglogistikflöden i realtid ››› eller Samordning av flera varuägares logistikflöden och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare ››› ››› ››› ›››

››› System för visibilitet och styrninglogistikflöden i realtid Samordning av flera varuägares ExEMPEL PåfLöDE fLöDE ExEMPEL På EXEMPEL PÅ FLÖDE ››› System för visibilitet ochDepå styrning i realtid Leverantörens / / Sjukhus Leverantörens Depå Sjukhus

Traditionellt Traditionellt ExEMPEL På fLöDE produktflöde produktflöde

Traditionellt ExEMPEL På fLöDE produktflöde MLP-konceptet MLP-konceptet Traditionellt produktflöde MLP-konceptet

lager lager Leverantörens lager Nordisk Nordisk hub Leverantörens hub lager Nordisk hub Nordisk hub

Grossist Grossist Depå / Grossist Depå / Grossist

godsmottagning godsmottagning Sjukhus godsmottagning Sjukhus godsmottagning

››› System för visibilitet och styrning i realtid

ExEMPEL På fLöDE SjukhusSjukhus ExEMPEL På fLöDE Traditionellt avdelning produktflöde avdelning Traditionellt Sjukhus produktflöde avdelning SjukhusSjukhus MLP-konceptet avdelning Sjukhusavdelning avdelning Sjukhus MLP-konceptet avdelning Sjukhus avdelning

Leverantörens Depå / Sjukhus Sjukhus lager Grossist godsmottagning avdelning Leverantörens Depå / Sjukhus Sjukhus lager Grossist godsmottagning avdelning Nordisk Sjukhus hubTrankärrsgatan 15, S-425 37 Hisings Kärra • Tel +46 31 15 99 60avdelning info@medicallogpoint.com • www.medicallogpoint.com Nordisk Sjukhus hub avdelning

Nordisk lösning produkter Nordisk lösning för logistikkrävande pro Nordisk lösningför förlogistikkrävande logistikkrävande produkter MLP-konceptet

Nordisk Nordisk produkter Medical Log Point ärlösning ett nytt oberoendeför företaglogistikkrävande Medical Log Point ärlösning ett nytt oberoendeför företaglogistikkrävande Driver kostnader ur försörjningskedjan Driver kostnaderpro ur fö

Analys Vård & e-Hälsa #2  

Distributed with Dagens Samhälle 12 April 2017

Analys Vård & e-Hälsa #2  

Distributed with Dagens Samhälle 12 April 2017