Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

ANALYS VÅRD & E-HÄLSA NR 2 | APRIL 2017 ANALYSHALSA.SE

”Sverige ligger i framkant inom e-hälsa, då vi har den högkvalitativa infrastrukturen som krävs för att bli bäst” SKL arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Med målet om att bli bäst i världen på att använda e-hälsans möjligheter till år 2025, är siktet inställt på framtidens digitalisering, menar Patrik Sundström, programansvarig på SKL.  Läs mer på sida 20

”Vi måste själva sätta vården på agendan” Vården behöver ställas om, menar Sineva Ribeiro som är Vårdförbundets förbundsordförande. Det går inte att gå i samma spår som tidigare. Nya tider kräver nya synsätt och metoder. Svensk vård är överlag god jämförelsevis med andra länders, men den måste bli bättre.  Läs mer på sida 14

ANALYS HÄLSA

Ta del av fler artiklar på analyshalsa.se På analyshalsa.se finner du fler reportage om ämnen som rör nya behandlingsmetoder i kampen mot cancer, patientsäkerhet samt fler artiklar rörande e-hälsa.

MÖJLIGHETER

Framtidsvisioner för den digitala vården

Tillförordnade stabschefen Jean-Luc af Geijerstam och utredare Rickard Broddvall om e-hälsomyndighetens utmaningar och Sveriges vision att vara bäst i världen på e-hälsa år 2025.  Läs mer på sida 4

GABRIEL WIKSTRÖM

FOLKHÄLSO-, SJUKVÅRDS- OCH IDROTTSMINISTER

”Den digitala utvecklingen är här för att stanna och den kommer att innebära mycket positivt” Läs mer på sida 12 Medföljer som bilaga i Dagens Samhälle april 2017

Tid för liv med det intelligenta sjukhuset Tid för liv

I det intelligenta sjukhuset bedrivs värdebaserad vård genom att rätt personal, utrustning, information och utrymme görs tillgänglig för patienten vid rätt tidpunkt för det optimala hälsoresultatet.

Kom till vår monter B07:12 på Vitalis den 25–27 april i Göteborg, så visar vi hur.


Annons

2

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

LEDARE – ANALYSHALSA.SE

TRE DIGITALA FAVORITER – LÄS SAMTLIGA ARTIKLAR I SIN HELHET PÅ ANALYSHALSA.SE 1. Bättre behandling av psykisk ohälsa ”Nya metoder, där olika e-hälsolösningar, kan göra att fler barn och ungdomar snabbare får hjälp att tillfriskna eller övervinna sina symptom. En oroande utveckling som också återfinns i många andra länder.” – Clara Hellner Gumpert

2. Framtidens vård är digital ”Aldrig har teknikutvecklingen gått så fort och det skapar ringar på vattnet inom alla sektorer. Vad kan man i framtiden förvänta sig för nya, banbrytande lösningar inom vården?” – Maria Sterner.

3. Gemensamma standarder? ”Klart är att ny teknik kommer att få en allt större betydelse för att klara den demografiska utmaning som detta innebär. Inte minst för att människor ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och samtidigt känna sig trygga.” – Fredrik Göthe

AGNES TIPSAR! Koka dig en kopp kaffe, luta dig tillbaka och ta del av branschens experter i deras arbete mot en världsledande och digital vård 2025. Agnes Jarfjord, Projektledare

INNEHÅLL 4

Digitala sjukhuset

5

Om Vitalis

6

Mindmancer mot framtiden

8

Sineva Ribeiro – Vårdförbundet

10 Läkemedelsförsörjning i framtiden

Stefan Lindgren

Ordförande SLS, professor, läkare

12 Profilintervju – Gabriel Wikström

Göran Petersson

Ordförande Kommittén för e-hälsa, professor, läkare

14 Personliga integriteten 16 Forskning och donatorer

E-HÄLSOARBETET KRÄVER GEMENSAM STANDARDISERAD DOKUMENTATION FÖR ATT LYCKAS

D

igitaliseringen av svensk hälso- och sjukvård – e-hälsa – är viktigt för Svenska Läkare-sällskapet. Rätt utformad kommer e-hälsa att både underlätta och förbättra vården.

Svenska Läkaresällskapet vill bidra med professionens synpunkter på hur digitaliseringen ska utformas, för att dess möjligheter att förenkla och effektivisera ska tas tillvara. Statens och SKL:s ambitiösa ”Vision e-hälsa 2025” från 2016 har nu kompletterats med beslut om handlingsplan för samverkan och inrättande av ett samordningskansli på e-hälsomyndigheten. Vi bedömer det som ytterst viktigt att denna strategiska plan snarast följs av en plan där man redovisar delmål, tidsplan, konkreta åtgärder och vem som ansvarar för att de genomförs. Speciellt angeläget är det att tydliggöra vilken information om patienten som ska dokumenteras i vården och specificera en gemensam standard för hur denna information ska dokumenteras. Här föreslår vi en nationell överenskommelse om vilka centrala uppgifter som ska dokumenteras för ett visst sjukdomsområde, förslagsvis utgående från nationella riktlinjer. De överenskomna uppgifterna ska kodas

Följ oss digitalt:

@europeanmediapartner

med hjälp av Socialstyrelsens system, för att kopplas till befintliga och överenskomna tekniska standarder för att möjliggöra kommunikation mellan olika system. Först när vi har en strukturerad journal med enhetliga begrepp och koder kan vården dra full nytta av den digitaliserade informationen. Då kan den information som registrerats en gång återanvändas för flera olika syften – uppföljning, kvalitetsregister, forskning, life science, Big Data, med mera. Enhetliga standarder är också en förutsättning för att ta till vara på potentialen för patientens medverkan och delaktighet med stöd av olika ”appar”. Att genomföra strukturerad vårdinformation kräver nationell samordning av vårdens aktörer så att acceptans om begrepp och mallar uppnås. Denna samordning kan koordineras av det nya e-hälsokansliet. Svenska Läkaresällskapet med sina specialistsektioner bidrar gärna med expertkunskap till detta och annat e-hälsoarbete. Vitaliskonferensen och andra forum är viktiga för att vårdens professioner och andra aktörer ska kunna mötas över gränserna på ett informellt sätt och diskutera vårdens – och patienternas – behov av digitala verktyg.

analyshalsa.se

Återvinn eller ge tidningen vidare!

18 Produkter för vården 20 Vision 2025

ANALYS VÅRD & E-HÄLSA Projektledare: Agnes Jarfjord agnes.jarfjord@europeanmediapartner.com

VD: Tobias Valfridsson Redaktionschef: Mats Gylldorff Textbearbetning: Johanna Sjöberg Art Director: Camilla Alm Text: Martin Westholm Therese Lukic Omslagsfoto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Distribution: Dagens Samhälle, april 2017 Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå

European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-606 68 00 Email: info@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS

EN REVOLUTIONERANDE

NYHET

integrerar patienten i vårdprocessen.

Den digitala länken mellan patient, vårdgivare och patientjournal är på plats. – EnterMedic® är nyckeln och allt patienten behöver är en nätuppkoppling. INTRESSERAD? Vill du veta mer om EnterMedic® kontaktar du oss för en demo. Ring 035-15 59 00.

Läs mer på www.entermedic.se

EnterMedic® är Sveriges första medicinska webbapplikation som kan skicka unika uppgifter direkt till en patientjournal.


Besök oss i vår monter B04:31 samt ”Intelligent Hospital Pavilion” under årets Vitalis i Göteborg den 25-27 april.

Läs mer om den nya integrationen mellan patient och vård på

dmd.amab.nu


Annons

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

MÖJLIGHETER – ANALYSHALSA.SE

FRAMTIDENS DIGITALA VÅRD OCH OMSORG E-hälsomyndigheten arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg samt samordnar regeringens initiativ på en såväl nationell som internationell nivå. Tillförordnade stabschefen Jean-Luc af Geijerstam och utredare Rickard Broddvall om E-hälsomyndighetens utmaningar och Sveriges vision att vara bäst i världen på e-hälsa år 2025.

Som tillförordnad stabschef har Jean-Luc af Geijerstam det strategiska ansvaret för att samordna e-hälsomyndighetens uppdrag enligt regeringsbeslut. En uppgift som kräver ett långsiktigt arbete, tydliga visioner och ett ständigt fokus på patientens och vårdtagarens bästa. Jean-Luc af Geijerstam berättar om hur framtidens digitalisering av vård och omsorg kan gynna samhället och individen. Det finns ett tydligt mönster i medborgarnas vardag där man allt mer strävar efter att kunna sköta sin tillvaro med hjälp av digitala medel som både förenklar och individanpassar samhällets många tjänster. Vi har sett en snabb utveckling inom många områden och har i dag för vana att exempelvis sköta våra bankärenden via e-tjänster. Området vård och omsorg präglas

dock först nu vi har det lagförslag som möjliggör första steget av den nationella läkemedelslistan. I dag befinner vi oss i ett konkret läge där vi på E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att förbereda införandet Det är ett omfattande uppdrag som kräver medverkan från många kompetenser, som till exempel arkitekter, jurister, farmaceuter och tekniker som kvalitetssäkrar den färdiga produkten, säger Rickard Broddvall. Text: Therese Lukic

Rickard Broddvall, utredare på E-hälsomyndigheten

av ett stort ansvar, dels gentemot patienten, dels gentemot den lagstiftning och de regeringsbeslut som styr E-hälsomyndighetens arbete. Därför har vi inte sett samma snabba utveckling inom det området, säger Jean-Luc. En av E-hälsomyndighetens stora

satsningar är den nationella läkemedelslistan. Regeringen har lagt fram förslag till en ny lag som ska ersätta nuvarande lagar om receptregistret och läkemedelsförteckningen. Lagförslaget och det nya register som lagen reglerar, den nationella läkemedelslistan, syftar till att skapa bättre tillgång till samlad information för både patienter och professioner om

Jean-Luc af Geijerstam, tillförordnad stabschef.

en patients receptförskrivna läkemedel, vilket effektiviserar och bidrar till ökad säkerhet för patienten. Detta möjliggör ett informationsutbyte mellan vård, apotek och patient. Där till exempel en läkare kan se patientens historik och utskrivna mediciner från andra behandlande läkare. Rickard Broddvall är utredare på

E-hälsomyndigheten och var tidigare sekreterare i E-hälsokommittén som lade fram förslaget om en nationell läkemedelslista, det förslag som regeringen nu gått vidare med. Han menar att visionen E-hälsa 2025 förutom att skapa förutsättningar för digitala utbyten också sätter indi-

viden i centrum. Den nationella läkemedelslistan är ett exempel på det som också är tydligt kopplat till visionens tre insatsområden; regelverk, termer och begrepp samt standarder. Han betonar vikten av att öka patientsäkerheten i läkemedelsprocessen samt att den nationella läkemedelslistan kommer möjliggöra att vård, apotek och patienten får ta del av helhetsbilden och historiken. Vilket krävs för att undvika felmedicineringar och i förlängningen att patienter läggs in till följd av biverkningar. – Behovet av en digitalt effektiviserad vård och omsorg som sätter patienten och vårdtagaren i fokus har funnits länge. Det är

FAKTA E-hälsomyndighetens fokuserar på tre teman inom sin satsning på E-hälsa: Kommunikation – E-hälsa kan användas för att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal, sjukvård och patienter. Tillgänglighet – E-hälsa låter patienten själv medverka i sin vård genom att till exempel boka vårdtider på webben och jämföra olika vårdgivare. Verksamhet – E-hälsa ger vårdpersonal rätt arbetsverktyg och tillgång till snabb information vilket leder till säkrare vård.

FRAMTIDENS LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNING ANALYSHALSA.SE ”Målet med digitalisering och automatisering är en säkrare läkemedelsdelning, ökad patientsäkerhet och förbättrad patientservice.” Läs hela artikeln med Akademiska sjukhuset på analyshalsa.se

ANNONS

Himlen, var god dröj. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten drabbas årligen hundratusentals svenskar av cancer, diabetes 2 och hjärtkärlsjukdomar. Sjukdomar som går att upptäcka och behandla om åtgärder sätts in i tidigt skede. Läkarmottagningen Vegatus utför omfattande hälsoundersökningar med bland annat magnetkamera i syfte att förebygga sjukdom, förlänga liv och främja sunda levnadsvanor. Hos oss kan du alltid räkna med ett gott omhändertagande av specialistläkare och erfarna sjuksköterskor. Skjut inte upp till morgondagen det du kan göra idag. Ring 08-122 000 20 eller läs mer på www.vegatus.se.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYSHALSA.SE – ANALYS

VITALIS 2017 – DEN KOMPLETTA MÄSSAN FÖR LÖSNINGAR INOM E-HÄLSA

En av årets stora händelser på Vitalis 2017 är visningen av Intelligent Hospital Pavilion (IHP) som demonstrerar uppkopplade vårdmiljöer med uppbyggda patientrum, som ska bidra till ökad medvetenhet och kunskap om de många tekniska, innovativa lösningar som används i en klinisk vårdmiljö. En innovativ teknik som kan komma att ha en enormt positiv inverkan på patientsäkerhet och vårdkvalitet samt bidra till minskade driftskostnader. För besökare sker guidade turer var femtonde minut. Här ges en presentation av de olika möjligheterna att leverera realtidsdata från patientens rum till läkarens utrustning, vilket ger vårdgivarna aktuell och tillförlitlig information om patienter samt processer. Vitalis uppger vidare att den tilltänkta målgruppen är exempelvis kliniker, beslutsfattare och upphandlare. Vitalis tipsar också om Robotics@ vitalis, en utställningsdel och ett aktivitetsområde tillägnat robotar inom vård och omsorg. De så kallade hälsorobotarna kan hjälpa till med allt från påklädning, måltider och toalettbesök

Foto: Svenska Mässan/Anna Sigvardsson Högborg

Vitalis är Nordens mest kompletta mässa för lösningar inom e-hälsa och samlar över 3 600 deltagare under tre dagar. Här träffas branschens ledande aktörer för att erbjuda besökaren ett unikt tillfälle att möta det senaste inom IT för hälsa, vård och omsorg.

till att ge patienten närhet och tröst. Andra robotar är tilltänkta att avlasta vården och medverka till ett högre patientvärde genom artificiell intelligens och ny avancerad analys. Robotics@ vitalis ger en spännande glimt av framtiden samt demonstrerar teknik som redan är i bruk. Ett prioriterat område på Vitalis är lösningar för dig som är verksam inom e-hälsofrågor inom kommunen. Vitalis tipsar om ”Smarta Hem och boenden” som fokuserar utmaningarna inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. En plattform för erfarenhetsutbyte som leder till ökad kunskap. Målgruppen är alla som jobbar strategiskt med

”Du får en unik möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med kollegor från hela Norden.” äldrefrågor inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst, med fokus på socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, politiker, projektledare, strateger, verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga och upphandlare med flera.

Vitalis belyser vikten av att finnas på plats då nästan hälften av 2016 års besökare, varav majoriteten var beslutsfattare, uppgav att de planerar köp av lösningar de sett i utställningen. Därmed blir Vitalis den självklara platsen för att introducera nya lösningar för branschen. Ett sätt att stärka sitt varumärke, att träffa kunder i en aktiv köpprocess samt ett tillfälle att förstärka relationen till befintliga kunder. För besökaren blir Vitalis en unik upplevelse som kombinerar ett starkt konferensprogram med en stor utställning, där seminarierna länkas samman med det som visas på mässan. Som besökare ges du tillfället att träffa de viktigaste beslutsfattarna inom verksamhetsutveckling för hälsa, vård och omsorg. Du får även en unik möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med kollegor från hela Norden.

Text: Therese Lukic

FAKTA Vitalis anordnas av Svenska Mässan och pågår i Göteborg från den 25–27 april.

HYGIENROBOTEN POSEIDON ANALYSHALSA.SE ”Robotteknik är framtiden, och vi utvecklar robotar som ska hjälpa människan att bli mer självständig, inte robotar som ska ta hand om människor”, säger Adam Hagman från Robotdalen. Läs vidare på analyshalsa.se

5

BIOPLÅSTER KAN GE VARNING PÅ MOBILTELEFON VID INFEKTIONER

Malmöforskaren Sergey Schleev, t.h. och Pampetts VD Johan Sjöholm, i mitten, hoppas genom sitt forskningsprojekt få fram biosensorer som kan upptäcka infektioner i ett tidigt skede och minska behovet av invasiv provtagning. Här med mastersstudenten Stefan Cirovic.

När patienten inte själv kan kommunicera att något är fel, ökar risken för att behandling av exempelvis infektioner inte sätts in i tid. Med biosensorer som fästs på huden hoppas forskaren Sergey Shleev vid Malmö Högskola och entreprenören Johan Sjöholm kunna hitta biologiska markörer som ger en tidig varning vid exempelvis urinvägsinfektion. Professor Sergey Shleev vid institutionen för biomedicinsk vetenskap vid Malmö Högskola har ägnat många års forskning åt biosensorer och är mycket optimistisk när det gäller deras framtida användning. – I det forskningsprojekt, finansierat av KK-stiftelsen, som nu startar, ingår att ta fram sensorer som ska kunna ge information om olika kroppsfunktioner, och till exempel göra det möjligt att övervaka glukosnivån i blodet, utan att behöva ta blodprov. Målet är att biosensorerna ska kunna ge minst lika tillförlitliga resultat som traditionella invasiva prover, säger Sergey Shleev.

ANNONS

Din partner för CE-märkning – från idé till färdig produkt Vill du lära dig mer om hantering av patientdata, informationssäkerhet och riskanalys för medicinska informationssystem och IT-system i vården? Välkommen till en temadag i september 2017. Anmälan och mer information hittar du på mediteq.se Mediteq levererar konsulttjänster, rådgivning och utbildning samt driver kompetensnätverket Mediteq Forum. Vi är experter inom regulatoriska frågor, lagkrav och kvalitet för medicintekniska produkter och IT-system.

Besök oss på mediteq.se


Annons

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSHALSA.SE

MINDMANCER SIKTAR MOT FRAMTIDENS E-HÄLSA I takt med en åldrande befolkning ställs äldreomsorgen inför en rejäl utmaning. E-health Manager, Eric Pettersson berättar om framtidens digitalisering av äldreomsorgen och Mindmancers höga ambitioner inom detta område. Med en patenterad intelligent

kamerateknologi levererar Mindmancer en marknadsledande tjänst inom området kameratillsyn. Genom en unik teknologi och bred kompetens ser Eric Pettersson goda möjligheter att utveckla företagets Mindcare-system till en ledande tjänst inom välfärdsteknologi och e-hälsa. – Mindmancer har en patenterad teknik där fundamentet är att identifiera risker i förtid. Programvarans algoritmer känner av allt från onaturliga rörelser på offentliga platser eller otillbörlig aktivitet på området av en byggfirma eller skola, till att en person faller mot golvet i ett hem där systemet har till uppdrag att utföra tillsyn av en person med behov av extra trygghet. Mindmancers teknologi identifierar olyckan innan den inträffar och fungerar därmed också i ett preventivt syfte som gör det möjligt att larma i tid. Detta skiljer vår teknik från befintliga system på marknaden som exempelvis larmar först när något har hänt och i efterhand levererar en videoström eller filmsekvens av det inträffade, säger Eric Pettersson.

”Mindmancers teknologi identifierar olyckan innan den inträffar.”

Eric Pettersson, E-health Manager.

Eric berättar vidare att Mindman-

cers portal för tillsyn nattetid också erbjuder mer än bild. Med hjälp av tänkande kameror kan en flamma upptäckas innan den leder till rökutveckling och med Mindcare´s fallprevention upptäcks onormala rörelsemönster innan personen faller. – Mindcare-tekniken är lättintegrerad i alla typer av IT-miljöer, vilket innebär en smärtfri driftsättning för alla inblandade. Skulle en kommun ha hårdvara sedan tidigare så fungerar systemet även för dem. En ytterligare fördel med vår lösning är att vi kan använda alla typer av kameramodeller oavsett fabrikat. I praktiken innebär det att vi kan använda en traditionell vanlig fast monterad kamera och en modell som kan ”titta runt” i ett rum eller en värmekamera, säger Eric. För Nattillsyn inom äldreomsorgen

lagstiftning också värnar om den personliga integriteten. – För omsorgstagare som har särskilda önskemål där man exempelvis inte vill synas i bild så finns möjligheten att installera värmekameror. Dessa fyller dessutom en funktion nattetid då man lättare kan hålla uppsikt över kroppstemperaturen. Det finns också en funktion för vanliga ”optiska” kameror där vi anonymiserar ansikten med hjälp av en ”blurr”-funktion med syfte att värna om den personliga integriteten, berättar Eric. Eric poängterar vidare att Nattill-

syn är ett komplement till den fysiska tillsyn som normalt görs av kommunens nattpatrull. En kamera kan inte ersätta personalens fysiska händer men däremot är kameran ett ”förlängt” öga. Med kamerornas hjälp kan man göra fler tillsynes utan någon större kostnad eller personalinsats till skillnad från att fysiskt åka ut till omsorgstagarens bostad. – Med hänsyn till en åldrande

befolkning och en överbelastad äldreomsorg i kombination med sammanhang av stora geografiska avstånd, eller personalbrist så finns många fördelar med ett högteknologiskt tillsynssystem. Det garanterar god trygghet och möjliggör dessutom för personal att utföra sitt arbete i samband med kraftigt oväder eller svårframkomlig terräng, vilket innebär att systemet fyller ytterligare en funktion ur en säkerhetsaspekt.

– Därför blir Mindmancers och Mindcare-systemets viktiga uppgift att möta den utvecklingen, att med hänsyn till den rådande situationen fortsätta arbetet med att utveckla vår unika teknologi som säkerställer framtidens höga krav på en trygg och högkvalitativ äldreomsorg, säger Eric. Text: Therese Lukic

FAKTA Mindmancer har sitt ursprung i forskning på Chalmers Tekniska Högskola. Med en stark bakgrund inom områdena artificiell intelligens, robotteknik och videoanalys erbjuder och utvecklar företaget framtidens säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

INTRESSERAD AV NANOTEKNIK? ANALYSHALSA.SE

SNABBA FRÅGOR

SUSANNA LEIDEGRANT

Susanna Leidegrant, Affärsutveckling – e-hälsa & Metrokluster, Hewlett Packard Enterprise

Vilka är HPE Healthcare’s stora fokusområden på årets Vitalismässa? – Det Intelligenta Sjukhus och best practices för implementation av Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) inklusive det vi kallar Intelligent Edge – nervsystemet i det Intelligenta Sjukhuset.

HPE Healthcare ställer ut på området som kallas Intelligent Hospital Pavilion (IHP) som visar uppkopplade vårdmiljöer. Vad betyder det för er att få visa upp era tjänster och produkter i ett sådant sammanhang? – Det innebär att vi på ett konkret sätt kan visualisera den mycket viktiga roll som IKT har i framtidens sjukhus och varför IKT måste byggas in i sjukhus på ett mer integrerat sätt jämfört med hur det traditionellt görs.

Ni poängterar vikten av att era lösningar också tillåter personal och patienter att bli mer delaktiga i vårdprocessen. Vilka effekter har det fått? – En modern IKT-infrastruktur tillgängliggör rätt resurser till personal och patienter vid rätt tidpunkt, rätt plats och situation – detta oavsett om det handlar om rullstolar, patientsängar, hissar eller patientinformation och status från vårdflöden. Detta skapar en transparens i vårdflödet och en 360-vy om patienten, vilket frigör tid för personalen som istället kan nyttja den till det som skapar mest värde för patienten.

Gör sjukvårdslogistik till Gör sjukvårdslogistik till Gör sjukvårdslogistik Gör sjukvårdslogistik Gör sjukvårdslogistik till Gör sjukvårdslogistik till din konkurrensfördel! din konkurrensfördel! din konkurrensfö Gör hälsooch sjukvårdslogistik till din konkurrensfördel! din konkurrensfö din konkurrensfördel! råder strikta lagar och regelverk. Eric berättar att Mindmancer är noga med att bygga system som förutom att följa rådande

Läs då vår intervju med Maria Strømme – professor och forskare i nanoteknik vid Uppsala universitet – på analyshalsa.se.

ANNONS

din konkurrensfördel!

Medical Log Point är specialist på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. Medical Log specialist på på logistik inom hälsooch sjukvårdsmarknaden. Log Point är specialist logistiktill inom Vi gör logistik till är enär konkurrensfördel för våra kunder genom: Medical LogPoint Point specialist logistik inom hälsoochMedical sjukvårdsmarknaden. Vi görpå logistik en hälso- och sjukvårdsm Vi gör logistik till en konkurrensfördel för våra genom: Vi gör logistik till en för våra genom: konkurrensfördel våra kunder genom: Medical Log Point ärkonkurrensfördel specialist på logistik inomkunder hälso- och sjukvårdsm Medical Log Point ärför specialist på logistik inomkunder hälso- och sjukvårdsmarknaden. ››› Enkla, effektiva direktleveranser Vi gör logistik till en konkurrensfördel för våra kunder genom: Vi gör logistik till en konkurrensfördel för våra kunder genom: Nordisk lösning logistikkrävande produkter för visibilitet och styrning i realtid ››› Enkla, direktleveranser ››› System Enkla, effektiva direktleveranser Medical Logeffektiva Point ärför specialist på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden.

››› Nordisk logistik-hub specialiserad på produktsegment som av ekonomiska Vi gör logistik till en konkurrensfördel för kunder genom: 24-timmars leveranser inom hela Norden av flera varuägares logistikflöden ››› Enkla, effektiva direktleveranser Nordisk logistik-hub specialiserad påvåra produktsegment som av Samordning ekonomiska Nordisk logistik-hub specialiserad på produktsegment som av ek ››› Enkla, effektiva direktleveranser och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare

och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare ››› Nordisk logistik-hub specialiserad på produktsegment som av ek Specialiserade pådirektleveranser produktsegment som ekonomiska Nordisk logistik-hub specialiserad påav produktsegment som av ekonomiska Enkla, effektiva Samordning av flera varuägares logistikflöden och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare Samordning av fleraskäl varuägares logistikflöden ››› Samordning av flera varuägares logistikflöden och produktspecifika skäl levereras direktkylkedja till slutförbrukare och produktspecifika börbör levereras Nordisk logistik-hub specialiserad påi obruten produktsegment som av ekonomiska direkt tillvisibilitet slutförbrukaren ››› System för visibilitet och styrning i realtid ››› Samordning av flera varuägares System för och styrning i realtid System för visibilitet och styrninglogistikflöden i realtid ››› eller Samordning av flera varuägares logistikflöden och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare ››› ››› ››› ›››

››› System för visibilitet och styrninglogistikflöden i realtid Samordning av flera varuägares ExEMPEL PåfLöDE fLöDE ExEMPEL På EXEMPEL PÅ FLÖDE ››› System för visibilitet ochDepå styrning i realtid Leverantörens / / Sjukhus Leverantörens Depå Sjukhus

Traditionellt Traditionellt ExEMPEL På fLöDE produktflöde produktflöde

Traditionellt ExEMPEL På fLöDE produktflöde MLP-konceptet MLP-konceptet Traditionellt produktflöde MLP-konceptet

lager lager Leverantörens lager Nordisk Nordisk hub Leverantörens hub lager Nordisk hub Nordisk hub

Grossist Grossist Depå / Grossist Depå / Grossist

godsmottagning godsmottagning Sjukhus godsmottagning Sjukhus godsmottagning

››› System för visibilitet och styrning i realtid

ExEMPEL På fLöDE SjukhusSjukhus ExEMPEL På fLöDE Traditionellt avdelning produktflöde avdelning Traditionellt Sjukhus produktflöde avdelning SjukhusSjukhus MLP-konceptet avdelning Sjukhusavdelning avdelning Sjukhus MLP-konceptet avdelning Sjukhus avdelning

Leverantörens Depå / Sjukhus Sjukhus lager Grossist godsmottagning avdelning Leverantörens Depå / Sjukhus Sjukhus lager Grossist godsmottagning avdelning Nordisk Sjukhus hubTrankärrsgatan 15, S-425 37 Hisings Kärra • Tel +46 31 15 99 60avdelning info@medicallogpoint.com • www.medicallogpoint.com Nordisk Sjukhus hub avdelning

Nordisk lösning produkter Nordisk lösning för logistikkrävande pro Nordisk lösningför förlogistikkrävande logistikkrävande produkter MLP-konceptet

Nordisk Nordisk produkter Medical Log Point ärlösning ett nytt oberoendeför företaglogistikkrävande Medical Log Point ärlösning ett nytt oberoendeför företaglogistikkrävande Driver kostnader ur försörjningskedjan Driver kostnaderpro ur fö


ANNONS

Unik ny blåsprov-teknik och metod från Sensa Bues och KI Under de senaste åren från 2015 har Karolinska Universitetssjukhuset erbjudit sina kunder ett helt nytt sätt att göra drogtester. I stället för blod-, urin- eller salivprover erbjuder man blåsprovtagning. Metoden är validerad för att detektera de tio vanligaste olagliga drogerna. Tekniken och metoden har nu visat sig ha fördelar i många andra sammanhang som i sportsammanhang, testning av att medicinering följs samt för att studera olika biomarkörer för att diagnostisera lungsjukdomar i mycket tidigt stadium.

Varför blåstest? Det enkla svaret är att blåstestet inte är personligt kränkande test, det är mycket svårt, nästan omöjlig, att fuska, A+B test går att göra i samma utandning, flera personer och blandade kön kan testas samtidigt, jämfört tillexempel med urinering. Det hela började på Karolinska Institutet 2009 med en upptäckt att amfetamin kunde spåras i utandningsluften. Förutsättningen var dock rätt filter, rätt analysutrustning och en synnerligen erfaren kemist. Analyser av blåsprover är i dag en kommersiellprodukt som kan köpas genom Karolinska Universitetssjukhuset.

Biomarkörer Det nya som är inspirerande för många forskargrupper runt om i världen är att med hjälp av våra provtagare identifiera olika biomarkörer. Speciellt av intresse är biomarkörer som kan identifiera till exempel tidiga stadier av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL och eller lungcancer. Dessa provtagare möjliggör ett mycket enkelt sätt för att samla in så kallad bio-aerosoler eller mikroskopiska partiklar som kan vara biomarkörer för olika sjukdomar. Partiklarna kommer

innan en National Hockey League match då flera tiotals tävlande ska lämna prover samtidigt.

från de små luftvägarna längs ner i lungorna. Det är mycket komplicerat att göra provtagning i dessa regioner på annat sätt. Forskning bedrivs med vår provtagare även för andra sjukdomar runt om i Europa. Den här typen av forskning kommer möjligen att kunna generera mycket resultat i nära tid. Sport och doping Ytterligare en applikation är att WADA (World-Anti-Doping-Agency och deras ”dotterorganistion” Partnership for Clean Competition) nu undersöker om de kan använda tekniken för att spåra

www.sensabues.com

olika typer av stimulantia och dopning på enklare sätt än urinprovtagning, som är svår att genomföra tex efter en cyklingstävling eller just

Följa medicinering, TBC Ett mycket intressant forskningsprojekt startade i Cape Town 2016. Man har funnit att barn med TBC är mycket smittosamma om de inte är helt friska. Medicineringen är enkel men en kur tar ung. Tolv månader. Redan efter ung sex månader kan barnet/patienten känna sig riktigt kurerad. Vissa kan då frestat att sälja sin medicin, som skulle tas ytterligare i sex månader. När barnen slutar ta medicinen i förtid så riskerar resistenta bakterier som överlevt de första sex månaderna att kunna bli smittsamma och ge ödesdigra konsekvenser.


Annons

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSHALSA.SE

Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

DIGITALISERINGEN I VÅRDEN STÄLLER NYA KRAV PÅ SÄKERHETEN Digitaliseringen i vården innebär både möjligheter och risker och det är viktigt att vi hanterar båda dessa sidor på ett seriöst sätt och i ett sammanhang. Samtidigt som arbetet intensifieras för att dra nytta av vårdens digitalisering måste den personliga integriteten säkerställas och medborgarna förtroende upprätthållas. Det säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. – Att vi blir bättre på att utnytt-

ja digitaliseringens fördelar är en nyckelfaktor för att möta välfärdens utmaningar med en åldrande befolkning, ökad förekomst av kroniska sjukdomar, mer krävande patienter och en allt snabbare kunskapsutveckling, säger Fredrik Lennartsson. – Vi har sett flera branscher som fullständigt omvandlats till följd av digitalisering. Mycket talar för att vi nu står inför en liknande förändring av hälsooch sjukvården. Digitaliseringen gör att vi mer systematiskt kan använda information för en lång rad ändamål. På så sätt kan vården bli säkrare, av högre kvalitet, mer effektiv och tillgänglig och mer individanpassad. Samtidigt

som patientens möjlighet till delaktighet och insyn men också inflytande i sin egen vård kan stärkas. – Digitaliseringen kan också underlätta en övergång till vad som brukar kallas lärande hälsooch sjukvård. Det vill säga en vård som både använder bästa möjliga kunskap och samtidigt hela tiden utvecklar ny kunskap.

Den stora mängd information som samlas in och hanteras måste också skyddas. – Om känsliga uppgifter hamnar i orätta händer kan det få stora konsekvenser, såväl för den enskilde som för vården och samhället i stort om befolkningens förtroende skadas. Både nytta och risker måste läggas i vågskålen när digitaliseringen diskuteras.

”Om känsliga uppgifter hamnar i orätta händer kan det få stora konsekvenser.”

Finns det en medvetenhet i vården omkring detta? – Ja, det gör det nog. Vi uppfattar samtidigt att debatten kring dessa frågor tenderar att vara alltför polariserad. Vissa betonar den stora nyttan, andra fokuserar på riskerna. Många av de problem som finns går att lösa med ökad kunskap, bättre, säkrare och mer ändamålsenliga tekniska lösningar och ett mer systematiskt arbete. Vi uppfattar att informationssäkerhet liksom funktionalitet i IT-system hittills varit allt för lågt prioriterade områden i hälso- och sjukvården.

Vilka risker, hot, har ni identifierat

som de största? – Jag skulle inte vilja tala i termer av hot, men det är klart att det finns vissa risker som följer med en ökad insamling och användning av information i vården. Därför ställer digitaliseringen och utvecklingen krav på nya arbetssätt och prioriteringar.

Hur ser säkerheten ut ”på golvet”?

– Dessvärre saknas en hel del kunskap. Det blir lätt mycket ”anekdotisk” kunskap och exempel men det är svårt att ge en

heltäckande bild. Vår kartläggning visar att uppgifter om individens vård, hälsa och omsorg kan hamna på ställen där den inte hör hemma och exponeras och användas på sätt som inte är önskvärda. Det kan handla om misstag, slarv eller felbedömningar, eller att onödigt mycket information finns tillgängligt. Det förekommer också medvetna dataintrång, inte bara av personal inom vården utan också av externa aktörer. Exakt hur stor risken för integritetsintrång är, är däremot svårt att säga. Hur ska den personliga integrite-

ten garanteras? – Lagstiftningen ger ett starkt skydd åt den personliga integriteten och rätten till personlig integritet är en av de grundläggande fri- och rättigheterna. Det är väldigt tydligt i debatten att vissa ser personlig integritet som en grundläggande rättighet medan andra ser det som ett intresse. Skillnaden på de olika perspektiven får i praktiken har att göra med vilka integritetskränkningar eller risker som kan betraktas som acceptabla. – De som ser det som en rättighet kan visserligen medge att inskränkningar kan vara motive-

rade, vilket också lagstiftningen medger, men ofta krävs långt mer för att det ska anses legitimt att kränka en rättighet än att tillgodose ett intresse. – För oss är det viktigt att belysa

befolkningens syn på dessa frågor som ett underlag för utvecklingen inom området. Hur ser man på personlig integritet i förhållande till värden som säkerhet och högkvalitativ vård samt kvalitetsutveckling och forskning? Vad krävs för att patienter, brukare och medborgare ska känna tillit till hanteringen av sina digitala hälsouppgifter eller vara villiga att dela med sig av dem? Det är bara några av de frågor vi kommer att besvara i den slutrapport som vi ska presentera efter sommaren, avslutar Fredrik Lennartsson. 

Text: Martin Westholm

GAMIFICATION – DET NYA! ANALYSHALSA.SE Inom vården har man börjat införa en form av dataspel som komplement till traditionella behandlingsmetoder. Läs om denna digitala process på analyshalsa.se.

ANNONS

JOURNALIA

– IT-system i vården som förenklar och följer upp

AK – för antikoagulationsbehandlingen CytoBase – för cytostatikabehandlingens vårdkedja www.journalia.se


EMPOWERING EMPOWERING HEALTH EMPOWERING HEALTH EMPOWERING HEALTH Realizing a healthier HEALTH future today Realizing a healthier Realizing a healthier future today Realizing healthier Microsoft andaits partners can future today enable digital transformation. futureyour today Microsoft and its partners can

With Microsoft’s powerful and enable your digital transformation. Microsoft its platforms, partners can intelligentand cloud you With Microsoft’s powerful and Microsoft and its partners can enable yourengage digitalyour transformation. can better patients, intelligent cloud platforms, you enable your digital transformation. With Microsoft’s powerful empower your care teams,and optimize can engage your patients, Withbetter Microsoft’s powerful and intelligent cloud platforms, you your clinical and operational empower care teams, optimize intelligent cloud platforms, you can betteryour engage your patients, effectiveness, and transform the care your clinical and operational can better engage your patients, empower care teams, optimize continuumyour for your organization. effectiveness, transform the care empower yourand care teams, optimize your clinical operational Together, weand all can realize a continuum your organization. your clinicalfor and operational effectiveness, and transform the care healthier future today. Together, weforall can realize a the care effectiveness, and transform continuum your organization. healthier future today. continuum organization. Together, weforallyour can realize a Together, future we all can realize a healthier today. healthier future today.

http://www.microsoft.com/health http://www.microsoft.com/health http://www.microsoft.com/health http://www.microsoft.com/health


Annons

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSHALSA.SE

DIGITALISERING OCH AUTOMATION – FRAMTIDENS LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNING

Dagens digitala framsteg är en självklarhet i samhället, men sjukvården har hittills inte dragit nytta av dessa landvinningar fullt ut. På Akademiska sjukhuset pågår nu initiativ för att ändra på det.

roende på vad patienten önskar hjälp med så går signalen till rätt personalkategori direkt, rör det sig om till exempel smärtlindring så får ansvarig sjuksköterska signalen i sin hand-enhet. Man kan även lägga in en plan för dagen, när patienten ska skrivas ut och även erbjuda underhållning som film, böcker, musik och serier.

Digitaliseringen inom sjukvården

började med patientjournalerna en gång i tiden. Därefter har sjukvården inte lyckats upprätthålla den hastighet med vilken resten av samhället har anammat de digitala lösningar som kommit ut på marknaden. – Sjukvården skulle behöva utnyttja de digitala hjälpmedel som finns mer effektivt. Det är det som saknas för att ge sjukhuset en skjuts, säger Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset. Hans-Olov Hellström påpekar att

problemet med kommunikationstekniken är att medan andra delar av samhället samlat upp och dragit nytta av detta på ett bättre och mer integrerat sätt, har sjukvården i stället infört stuprörssystem, digitala system som inte pratar med varandra. Ibland har medarbetare blivit frustrerade på den digitala eftersattheten inom sjukvården och själva utvecklat egna system som spridits internt, vilket är varje IT-integratörs mardröm. – Man måste vara mer systematisk än så och ha en strategi för detta inom sjukvården. På

Tanken är att flera av de utvärde-

Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

Akademiska Sjukhuset har vi nu lagt upp en plan för att bättre försöka dra nytta av de tekniska landvinningarna, för det har hittills inte varit vår hemmaplan, säger Hans-Olov. Ett av de fem projekten har

fokus på vårdflöden. Ett utbyggt flödessystem ger en tydlig realtidsbild av lediga vårdplatser och operationssalar och kan användas på exempelvis akutmottagningen där man direkt kan skicka patienten till en ledig sal. Scanning är ett annat projekt som man, enligt Hans Sjöberg på Läkemedelsavdelningen på Akademiska Sjukhuset, hoppas ska förbättra kvalitetssäkringen vid medicinering. – Vårdpersonalen scannar streckkoden på medicinen, på

Hans Sjöberg, Akademiska Sjukhuset.

patientens armband, samt på sig själv som medicingivare, och allt laddas upp direkt i journalen.

”Sjukvården skulle behöva utnyttja de digitala hjälpmedel som finns mer effektivt.” Ankomstregistrering och inom-

husnavigering är temat för ett annat projekt. Tanken är att man som patient knappar in att man

har ankommit till sjukhuset, sedan kan man med hjälp av Akademiska sjukhusets applikation navigera till rätt mottagning. Positionering är ett annat område som personalen ville ha digitaliserat. – Vi trodde att det främst var utrustning som skulle positioneras, men det visade sig att personalen även ville kunna positionera sig själva, då mycket tid går åt till att få tag på varandra runt om på sjukhuset, säger Hans-Olov. Det femte systemet är ett patient-

kallelsesystem, den digitala ersättaren till att ringa på klockan om man är inlagd. – Med hjälp av en pekskärm kan patienten skriva vad hen vill ha hjälp med, ifall man vill ha vatten, har ont, och så vidare. Be-

rade systemen ska kunna användas ihop med läkemedelsroboten som Akademiska Sjukhuset planerar att köpa in. – Vi planerar en omfattande förändring av läkemedelsförsörjningsprocessen där vi går över till ”unit dose”, berättar Hans. Målet med digitalisering och au-

tomatiseringen är att minimera felkällor, en säkrare läkemedelsdelning, ökad patientsäkerhet, förbättrad patientservice samt minskad stress och bättre arbetsmiljö för personalen. – Nu när vi tar det här initiativet måste vi se till att man bygger ett digitalt sjukhus och inte ett sjukhus med en massa separata digitala system, avslutar HansOlov.  Text: Anna Bjärenäs

VILL DU LÄSA MER? ANALYSHALSA.SE På analyshalsa.se finner du artiklar och reportage inom allt från omsorg, graviditet till munhälsa.

ANNONS

DIGITALISERING FLYTTAR VÅRDEN NÄRMARE INDIVIDEN Inspirera med ett enkelt hjälpmedel som bidrar till att öka individens självständighet, delaktighet och trygghet. Med det inspirerande hjälpmedlet, ExorLive: • • •

kan du spara tid och möjliggöra vård på distans genom enkla och smarta lösningar för feedback till och från individer. får du en träningsapp, så att det blir ännu enklare att kommunicera aktivitet på ett bra sätt. hittar du enkelt kvalitetssäkrade mallar på träningsprogram med video - som både vårdbiträde och individen kan ha glädje av.

Med ExorLive blir välfärdsteknologi en del av vardagen. Läs mer. Besök oss på:

www.exorlive.com/ehalsa


SWEETPOP

DE PERFEKTA FÖRHÅLLANDENA FÖR MORGONDAGENS HÄLSOVÅRD Norrland. Här är vägarna längre och medelåldern högre än någon annanstans.

En del kallar det avfolkningsområde, där man inte kan bo. Vi kallar det perfekta förhållanden för att skapa morgondagens sjuk- och hälsovård. Här utvecklar vi virtuella hälsorum,

som krymper avståndet mellan patient och läkare. Vi tror nämligen på att du ska kunna

bo där du vill, ett digitalt stenkast från hälsocentral och sjukhus. Se filmen om hur vi gör Sverige och världen till en bättre plats att leva på. www.nhiab.com/virtuellvard

Partners: Ericsson | Microsoft | Calejo | Sigma / www.nhiab.com


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

PROFIL – ANALYSHALSA.SE

FRAMTIDENS PATIENT SITTER INTE I VÄNTRUMMET Patienter som bokar och träffar sin läkare via nätet, patienter som vårdar sig själv hemma och patienter som bidrar med kunskap. Så skissar sjukvårdsminister Gabriel Wikström en bild av framtidens sjukvård. En verklighet som inte ligger så långt borta, enligt ministern.

Svensk sjukvård står inför ett pa-

radigmskifte. Från att uteslutande ha varit analog håller den på att bli allt mer digital. – Dagens och morgondagens patienter kommer inte att nöja sig med att snällt sitta i väntrummet och vänta på att få komma in till doktorn, säger Gabriel Wikström. – En generation som är van vid att beställa allt från resor till att köpa kläder och skor på nätet, kommer också att ställa helt andra krav på vården. – Den digitala utvecklingen är här för att stanna och den kommer att innebära mycket positivt för både de som är sjuka och för vården själv. Alla blir vinnare när arbetet kan förenklas och nya digitala produkter, metoder och tjänster får fullt genomslag.

är också digitala. – Näst på tur står att få till ett system för nationella läkemedelslistor, så att behandlande läkare kan få en komplett bild av vilka läkemedel en patient står på. I dag är det inte så, och resultatet kan i vissa fall bli förödande. Vissa läkemedel kan vara livsfarliga om de kombineras med andra. I andra fall kan två olika läkemedel ta ut effekten av varandra. Det är bara ett par exempel som tydligt visar hur angeläget det är med den här reformen. En annan förändring är att delar av

vården som en följd av digitaliseringen i allt större omfattning kommer att flytta från vårdcentraler och sjukhus till vardagsrummet eller köket hemma hos människor.

”Redan i dag finns tekniken och det pågår lovande försök på flera håll.” Redan i dag har vården kommit

en bit på väg. Så gott som 100 procent av all journalföring är i dag digital och nästan 100 procent av alla recept som skrivs ut

– Redan i dag finns tekniken och det pågår lovande försök på flera håll där patienten på egen hand kan mäta sitt blodsocker eller ta pulsen, bara för att ta ett

par exempel. Resultaten överförs sedan digitalt till sjukhuset eller vårdcentralen och ligger därefter till grund för läkarens fortsatta behandling. Fördelen är att patienten slipper

ta sig till vården samtidigt som doktorn kontinuerligt kan följa upp patienten. Särskilt i glesbygder, där det är långa avstånd, kommer detta att få stor betydelse, men även i större städer där resan också kan ta lång tid och innebära flera byten av buss eller tunnelbana. – Dessutom kortar det köerna på mottagningarna på sjukhus och vårdcentraler, och ökar även tillgängligheten i stort. En annan sida av digitaliseringen

är att det administrativa arbetet inom vården kommer att kunna minskas avsevärt. Inte så att behovet av dokumentation kommer att bli mindre utan för att arbetet kan göras snabbare och med större säkerhet. I dag är det inte helt ovanligt att samma uppgifter ska skrivas in manuellt på tre, fyra olika ställen. – På det här sättet kommer läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal få mer tid för

patienterna, vilket ju är deras primära uppgift. Inte minst att lyssna till vad patienterna har att säga. – Mellan 80 och 85 procent av vårdens resurser går till vård av kroniskt sjuka och många av dem känner sin sjukdom väl och har därmed viktig kunskap och erfarenhet att dela med sig av, information som delvis i dag går till spillo på grund av tidsbrist. Gabriel Wikström ser också med

stort intresse på den starka innovationskraft som finns inom näringslivet när det gäller att implementera digital teknik inom vården. – Nya företag ser dagens ljus. Gemensamt för många av dem är att de arbetar med digitala lösningar som utgångspunkt. Fokus ligger både på nya eller förbättrade behandlingsmetoder, men också på lösningar som är kostnadsbesparande. – Vården är redan i dag kostnadsdrivande och ekonomiskt hårt ansträngd. I framtiden med en allt äldre befolkning och många multisjuka gäller det att få resurserna att räcka till alla. Då är smarta lösningar en nödvändighet.

Om man gör en internationell jämförelse har Sverige kommit ungefär lika långt som andra jämförbara industriländer i västvärlden, när det gäller digitalisering av vården. – På vissa områden ligger vi längre fram, på andra är vi lite efter. Samtidigt finns det ett stort intresse bland flera länder för att se och lära av hur Sverige arbetar med just digitalisering av vården, säger Gabriel Wikström. – Jag var själv i Iran för några månader sedan tillsammans med en delegation av medicintekniska företag. Iran satsar för tillfället stort på att rusta upp och utveckla sitt sjukvårdssystem, och nyfikenheten var därför stor på vad svenska företag kan bidra med. – Så visst kan svensk sjukvård bli en stor exportindustri i framtiden! Text: Martin Westholm SVENSK SJUKVÅRD VÄRLDSBÄST ANALYSHALSA.SE På analyshalsa.se finner du ett reportage med vår saknade Hans Rosling, där fokus ligger på hur bra svensk sjukvård egentligen är.

ANNONS

Webblösning som säkrar kvaliteten i vården Alla branscher behöver effektiv styrning och kvalitetssäkring av arbetsprocesser. Vård och omsorg är inget undantag. Det vet man på Addsystems, en leverantör av innovativa och webbaserade ledningssystem för alla typer av verksamheter.

Tanken med systemet är att det ska underlätta arbetet men också göra så att arbetet känns kul och relevant för de anställda. – De stora fördelarna är, förutom tidsbesparing och minskad risk för att arbetsuppgifter missas, att medarbetare känner att de faktiskt gör det som förväntas av dem, att de blir ännu tryggare i sin yrkesroll, säger Fredrik Sundström, VD, Addsystems. En yrkesgrupp som har stor nytta av plattformen Add är hemtjänstpersonal. Add Vård & Omsorg, som lösningen heter, lämpar sig också till assistansbolag, vårdcentraler och sjukhus. – Det är enkelt att med sin egen

smartphone när man är ute i fält, logga in och till exempel få ut checklistor, instruktioner om någon inte öppnar dörren eller om man behöver hantera akuta situationer. Dessutom finns verktyg för ärendehantering, uppföljning och internt kvalitetsarbete. Man kan därtill rapportera allvarliga händelser enligt Lex Sarah och Lex Maria direkt i mobilen.

Fredrik Sundström, VD, Addsystems

Systemet är utformat enligt kraven i Socialstyrelsens föreskrifter gällande

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. (SOSFS 2011:9). – I det här fallet har myndigheterna varit pådrivande och skapat mycket bra förutsättningar för branschen att kvalitetssäkra sina arbetssätt. Addsystems lösning ger också användbar statistik som bidrar till förbättrade processer. Det har hunnit hända en hel del med plattformen sedan Addsystems körde igång 2000. – För närvarande håller vi bland annat på att bygga in stöd för mobilt Bank-ID, vilket många har efterfrågat. Det ger en extra säkerhet och trygghet till systemet. – Vi bygger också upp ett allt större bibliotek av färdiga tillvalslösningar inom Add App Store där kunderna först kan testa och sedan utöka sitt abonnemang. Systemet kan även förändras utan programmering vilket gör att det kan skräddarsys utifrån verksamhetens behov. Ur vårt perspektiv är

ANNONS det viktigt att erbjuda en lösning som gör att man kan arbeta på det sätt man önskar och inte begränsas av teknisk lösning, säger Fredrik Sundström.

Besök www.addsystems.com för mer information.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

ANALYSHALSA.SE 13

POSEIDON – ROBOTEN SOM HÖJER LIVSKVALITETEN På Robotdalen ser man potentialen i robotteknik. Adam Hagman berättar: – Robotteknik är framtiden, och vi utvecklar robotar som ska hjälpa människan att bli mer självständig, inte robotar som ska ta hand om människor. Roboten Poseidon ska möjliggöra att äldre och personer med begränsad rörlighet själva kan sköta sin hygien. – Det är en produkt utvecklad från scratch. Vi har återkommande workshops där politiker, beslutsfattare, föreningar samt äldre och deras anhöriga samlas för att diskutera behov och framtid. Politikerna ville ha strokerehabilitering på distans, eftersom det i dag är väldigt dyrt och vi i Sverige är dåliga på detta. De äldre däremot ville ha hjälp att sköta sin hygien själva, säger Adam. I stället utvecklade Robotdalen en egen hygienrobot med hjälp av en industridesigner som byggde en modell för att testa utrymme och funktioner. Framtagningen skedde i samråd med arbetsgruppen bestående av äldre och olika experter inom äldreomsorg. – Det är viktigt att allt blir perfekt. Stolen ska åka in och ut med rätt hastighet, vattnet förvärms och kommer ut i en mjuk stråle, allt programmeras efter individen. Har man dålig handfunktion kan man även få tvålvattenlösning i munstyckena. Man kan duscha så länge man vill och vi har uppnått en mysig känsla i duschkabinen. Hygienroboten har skapat stort intresse bland vårdgivare och målet är att den ska komma ut på marknaden i år.

FAKTA Med sina 32 år är Gabriel Wikström en av regeringens yngsta statsråd. Han är född och uppväxt i Riddarhyttan i Västmanland. Mellan åren 2011 och 2017 var han medlem av SSU:s förbundsstyrelse och dess utbildningspolitiska talesperson. Från 2011 till 2014 var han SSU:s förbundsordförande. Han har också varit engagerad i kommunpolitiken i Västerås. Gabriel Wikström bor fortfarande kvar i Västerås och har en dotter.

ANNONS

Vi erbjuder tre viktiga omsorgsfunktioner integrerade i en app! Safe-Doc verksamhetssystem: • Brukarinformation • Läsa och skriva journalanteckningar inkl. åtgärder och resultat. • Läsa genomförandeplaner Läkemedelshantering: • Signeringslistan i appen • Signera vid överlämnande • Larm vid missad överlämning • Ordinationslista direkt från Pascal, med interaktionsvarningar och antirekommendationer Schema/planering: • Översikt över de insatser jag ansvarar för idag • Signering vid genomförda insatser

SafeDoc

e-Läkemedel

e-Planering

När du använder vår app får du följande effekter: • Viktig information om brukare direkt i mobilen • Bättre och mer omfattande dokumentation • Drastisk minskning av avvikelser/missade överlämningar av läkemedel • Väsentligt bättre uppföljning av insatser och kvalitet i omsorgen. Kort sagt, bättre omsorg och mer tid för brukarna! Safe Care Svenska AB, Skeppsbron 2, 211 20 MALMÖ. 040-643 03 20 www.safecare.se


Annons

14

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

MÖJLIGHETER – ANALYSHALSA.SE

VÅRDEN BEHÖVER STÄLLAS OM Foto: Ulf Huett

Kompetens, styrning och patientfokus är några av pusselbitarna i utvecklingen av en jämlik, godtagbar vård menar Sineva Ribeiro som är Vårdförbundets förbundsordförande. – Med mitt ledarskap vill jag

utveckla vården och göra den säker för patienter och personal, säger hon. Sineva Ribeiro menar att vården behöver ställas om. Det går inte att göra som man alltid gjort. Nya tider kräver nya grepp och ett nytt synsätt. Svensk vård är överlag god jämfört med många andra länders, men den har blivit sämre. Där vissa kommuner har hamnat i en ond spiral. – Vi måste själva sätta vården på agendan, i stället för att vänta på att någon annan gör det.

”Vi hinner inte alltid vara tillräckligt noggranna.” En aspekt av säker vård är att

förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner. Vårdhygien är den benämning som används för alla typer av åtgärder som görs för att uppnå en god hygienisk standard. Det kan handla om rutiner kring att desinficera och tvätta händerna, bära skyddshandskar, att inte bära ringar eller ha håret utsläppt. Nationella mätningar som genomförts sedan 2008 visar att strax under tio procent av alla inneliggande patienter drabbas av en vårdrelaterad infektion. För att ännu färre patienter ska drabbas är arbetet med förbättrad vårdhygien en viktig och avgörande faktor. – Det kan låta så enkelt att bara tvätta händerna, men problemet i dag är att vi har en arbetsmiljö som är så pressad att vi inte alltid hinner vara tillräckligt noggranna. Det finns sjuksköterskor som knappt går på toaletten under sin arbetsdag, säger Sineva Ribeiro. Hon menar att vi måste vända trenden, kompetensförsörja,

Sineva Ribeiro, Vårdförbundets förbundsordförande.

utveckla vården och göra den jämlik över hela landet. – Det är faktiskt så illa redan i dag att chansen att överleva vissa sjukdomar kan skilja upp till 30 procent beroende på vilken stad man bor i. Så ska det naturligtvis inte vara, säger hon. En viktig nyckel till framtidens vård är att göra den till en attraktiv arbetsplats. Undersökningar visar att sjuksköterskorna redan efter sina tre första år funderar på att sluta, och att undersköterskor helt enkelt inte vill utbilda sig till sjuksköterskor i dag eftersom de inte anser att det lönar sig. – Siffrorna talar sitt tydliga språk i många tillförlitliga undersökningar, både europeiska och svenska, fler patienter dör när kompetensen sänks på exempelvis kirurgavdelningen. Vi måste ta detta på allvar och hitta lösningar. Som sagt. Vården behöver ställas

om. Det behövs styrning och ledning som kan samverka och bygga nytt. I vissa fall bokstavligt talat. – Det sägs ofta att det blir en sådan belastning på akutsjukvården för att människor söker

fel. I stället för att tänka, hur kan vi bygga om systemet så att folk i bättre utsträckning söker rätt? säger hon och efterfrågar exempelvis en egen ingång för multisjuka äldre med särskild vårdavdelning och personal som kan vårdplanera för deras hemgång på bästa sätt.

”Siffrorna talar sitt tydliga språk, fler patienter dör när kompetensen sänks.” – Tänk vilken skillnad det skulle bli – för vårdpersonal och för patienter. På 1990-talet sa regeringen att multisjuka äldre skulle vårdas i hemmet. Det är bra, men att ta ett sådant beslut utan att kompetensutveckla teamet runt patienten fungerar ju inte. Det slutar bara med att patienten felaktigt hamnar på akutsjukvården, så som det är i dag.

Förlossningen är en annan del av vården som förvånar Sineva Ribeiro. Vartenda år klagas det över hur många det är som ska föda på sommaren och att det inte finns tillräckligt med personal. – Ändå är förlossning det lättaste inom vården att faktiskt planera för. Vi vet ju nio månader i förväg vad som kommer att hända, säger hon. En annan fråga som Sineva Ribeiro brinner för är personcentrerad vård, att ge patienten en roll i det team som ska planera och fatta beslut om vården. I den personcentrerade vården sätts personen, inte patienten eller diagnosen, i centrum och patient och vårdpersonal utformar en hälsoplan i samråd som följer patienten genom hela vårdkedjan. – Teamarbete, ledarskap och att lyssna på berättelsen är viktigt för att nå en personcentrerad vård. Jag vet på ett personligt plan hur viktig den är eftersom min dotter är hjärtsjuk och i ständig kontakt med vården, säger hon. Denna gemensamma plan sparar

dessutom vårddagar, resurser, tid och pengar. En ny studie från Centrum för personcentrerad vård visar att personer som drabbats av akut kranskärlssjukdom har nästan tre gånger större möjlighet att förbättras om de får personcentrerad vård. De hade även en större tilltro till den egna förmågan, kunde återgå till arbete och blev inte återinlagda på sjukhus. Alltså – resurser sparades både för vården och för samhället i stort. – Jag är mer övertygad än någonsin om att det är det bästa sättet att komma till rätta med de stora brister som finns i dagens vård, avslutar Sineva Ribeiro. 

Text: Caroline Säfström

E-HÄLSA UNDERLÄTTAR ANALYSHALSA.SE ”Digitaliseringen ökar i samhället men vården ligger efter. Inom e-hälsa finns flera alternativ som kan underlätta för patienter och sjukvårdspersonal”, läs hela artikeln med Henrik Ahlén på analyshalsa.se

E-HÄLSA HJÄLPER VID PSYKISK OHÄLSA

Clara Hellner Gumpert.

Allt fler barn och ungdomar i Sverige mår psykiskt dåligt. En oroande utveckling som också återfinns i många andra länder. Nya metoder, bland annat olika e-hälsolösningar, kan göra att fler snabbare får hjälp att tillfriskna eller övervinna sina symptom. Det finns många teorier om varför allt fler barn och ungdomar mår psykiskt dåligt i dag jämfört med hur det var för bara 30–40 år sedan, men ingen enskild teori räcker som förklaring. – Vi vet inte säkert om det är en reell ökning eller om det är så att vi har blivit bättre på att identifiera de som mår dåligt, säger Clara Hellner Gumpert som är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska Institutet. Uttrycken som den psykiska ohälsan kan ta sig varierar. Det handlar om allt från oro och ångest till svåra depressioner och som värsta konsekvens självmord. – I åldrarna åtta till tolv år är det pojkarna som sticker ut med utmärkande tecken som utåtagerande och avsaknad av impulskontroll. I tonåren är det i stället flickorna som är överrepresenterade och då framför allt med symptom som ångest och depression. – Ju tidigare man kan fånga upp dessa och inleda behandling desto bättre är det givetvis. Här spelar både föräldrar och skola en viktig uppgift, framhåller Clara Hellner Gumpert. Själv arbetar Clara Hellner Gumpert med ett projekt som utgår från e-hälsa. – Tanken är att ungdomar som mår dåligt ska få hjälp via nätet. För de flesta är det en miljö där man känner sig hemma samtidigt som det ökar tillgängligheten när man kan vara uppkopplad när som helst. Parallellt kan man också få stöd av en terapeut som finns till hands online. – Liknande e-hälsolösningar inom vuxenpsykiatrin har visat sig fungera bra, och därför tror vi mycket på det här även när det gäller barn- och ungdomar, avslutar Clara Hellner Gumpert. ANNONS


Akupunktur för behandling av smärta! AKAB Utbildning erbjuder akupunkturutbildning enligt västerländsk modell för legitimerad sjukvårdspersonal. Vi ger dig en kunskap om akupunktur baserad på vetenskaplig evidens. Kursort är Stockholm och Göteborg. Är ni många från samma företag som önskar gå en utbildning kan vi komma till er. Kursutbud: • Grundutbildning i akupunktur (AKU I – AKU II) vid behandling av smärta • AKU III – Uppdatering • Triggerpunktsbehandling/Dry Needling • Öronakupunktur • Akupunktur vid stressrelaterad ohälsa • Akupunktur vid Kvinnohälsa/Obstetrik och Gynekologi • Eget önskemål om utbildning eller föreläsning om akupunktur och smärta • Smärta hos små barn samt spädbarnskolik

För mer information, kursprogram och anmälan se:

www.akabutbildning.com Mail: akab.utbildning@telia.com Tel: 0346-361 00, 070 304 87 96

ANNONS

Rethosta, sväljsvårigheter och snarkning – lidande som drabbar Mörkertalet bland dem som lider av sväljsvårigheter, dysfagi är stort. Även snarkning och sömnapné är ett utbrett problem. Vi kan alla drabbas, ung som gammal, kvinna som man, frisk som sjuk. Nu finns äntligen den neuromuskulära behandlingsmetoden, IQoro ® som tränar upp invärtes förslappad muskulatur och ger människor livskvalitén tillbaka.

IQoro ® blev Helens vändpunkt

Helene Andersson vara bara 39 år då hon - ovetandes - drabbades av en stroke efter en incident i skidbacken. Med ett hektiskt jobb inom reklambranschen bortförklarade hon sina balans-, minnes- och koncentrationsbesvär som stressrelaterade. Inte heller läkarna såg några konstigheter. Helen återgick till arbetet med stödkrage och morfintabletter. Fem år senare kom livet ikapp när en massiv stroke slog till. Läkarna såg då även spår av två tidigare strokes. Läs Helens egen berättelse: ”När jag drabbades av lillhjärns - och hjärnstamsinfarkt, var det ingen som nämnde vad dysfagi (sväljsvårigheter) eller dysartri (talsvårigheter) var för något. Synd, då det är väldigt vanligt efter stroke. Jag fick viss hjälp av logoped, men musklerna i matstrupen och munnen var så försvagade att jag ofta satte i halsen. Jag sluddrade, led av sura uppstötningar, var slemmig i halsen och snarkade som en gris. Långt senare visade det sig att jag hade ett mellangärdesbråck. Enda alternativ – enligt läkarna – var operation, något som skulle upprepas vartannat år. Operationer efter tre stroke! Nej tack, jag vågade faktiskt inte. Jag funderade på om mitt resterande liv skulle bestå av sluddrigt tal och sura uppstötningar, någon vård eller rehabilitering fick jag ju inte.

Så ramlade jag över IQoro®. Vilken uppfinning! Nu har jag har tränat i ungefär ett år med IQoro®. De sura uppstötningarna, slemhostan och snarkningarna är borta sedan länge och jag kan även tala betydligt bättre idag. Också mitt självförtroende har stärkts av framstegen. Nyligen gjorde jag något jag aldrig vågat göra efter sjukdomen. Jag höll ett tal på ett 60- års kalas. Det var stort, men jag tordes eftersom jag inte sluddrar längre. IQoro® har även betytt mycket för min make Sven som är yrkeschaufför. Han har lidit av snarkning och sömnapné under flera år. Efter träning med munhanteln är han idag helt besvärsfri och vaknar utvilad varje morgon. Det borde vara allas rätt att få chansen att rehabilitera sig med IQoro®. För mig blev denna lilla blå sak ett mirakel.” Helene Andersson, Orust

• LÄTT ATT ANVÄNDA • 1,5 MIN TRÄNING/DAG • VETENSKAPLIGT BEVISAD EFFEKT

Läs om kunder erfaren nas he myorofa ter på ce.com

IQoro® behandlingsmetoden med bredd

Då IQoro® aktiverar kroppens eget inprogrammerade system från mun, hjärna till magsäck, förklarar det varför IQoro® har positiv inverkan på så många olika funktioner, såsom sväljsvårigheter, reflux, rethosta, snarkning och sönapné. Våra mest basala funktioner som att andas, äta, svälja och tala använder nämligen samma muskler och nervbanor, men på olika sätt.

IQoro® går att köpa på myoroface.com eller tel: 0650 - 40 22 37 samt hos utvalda återförsäljare.

ANNONS

Magnum Textile Production Ltd

Arbetskläder för dig som jobbar inom vården

CUSTASPAR INVEST AB Magnum Textile Production Ltd

Vi äger och driver vår egna nybyggda textilfabrik I södra Indien. Där producerar vi det mesta inom textil i Private Brand. Vår specialitet är allt inom vård & omsorg, t.ex. läkarrock, Bussaronger, byxor, klänningar mm. Vi gör även allt till kök såsom kockrockar, pepitabyxor, alla sorters förkläden mm. Vi har en avdelning som tar fram exakt vad ni vill ha och efter er beskrivning, skickliga skräddare och sömmerskor som vi är väldigt stolta över. Kom gärna med era förfrågningar, vi lovar att göra vårt bästa för att göra er nöjda. Vårt signum är hög kvalitet, snabba leveranser och marknadens bästa priser.

Custaspar Invest AB | custaspar.invest@telia.com | tel. 0739-219820

Nöjda kunder sedan 1993!


Annons

MÖJLIGHETER – ANALYSHALSA.SE

FORSKNING PÅ TOPPNIVÅ STÄRKER KONKURRENSKRAFT Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. Två helt olika projekt handlar om forskning kring cancer och cellulosabaserade energilagrings­ system.

Ett helt annat område där SSF gått

Adaptiv cellterapi är en relativt ny

behandlingsform där immunceller, från patienten själv eller från en donator, används för att bota olika typer av cancer. Stamcellstransplantationer är en mer etablerad behandlingsmetod för terapiresistenta former av leukemi. Inför en stamcellstransplantation behandlas patienten med cytostatika och/eller strålning i syfte att slå ut cancern. – En bieffekt är att patientens immunförsvar försvagas kraftigt och måste ersättas genom transplantation av benmärgsceller från en donator, berättar professor Björn Önfelt på KTH. Han fortsätter: – Eftersom varje individ normalt sett har ett eget skräddarsytt immunförsvar måste valet av donator till en viss patient göras med omsorg. Trots de metoder som används i dag blir kompabiliteten mellan patient och mottagare aldrig hundraprocentig. Detta kan vara fördelaktigt då T-lymfocyter eller naturliga mördarceller, så kallade NK-celler, från det tillförda immunsystemet ibland medför en så kallad

FLER DONATORER EFTERLYSES!

”graft-mot-leukemi”-effekt som hjälper till att döda kvarvarande cancerceller och bota patienten. En allvarlig biverkan är dock att

T-celler som följer med från donatorn också kan orsaka skador hos patienten om de attackerar normala kroppsvävnader och ger en så kallad ”graft-mot-mottagare”-effekt.

”Valet av donator måste göras med omsorg.” – För att minska risken att det uppstår men samtidigt optimera det nya immunsystemets kraft mot cancern är det viktigt av metoder för att ta fram dona-

torceller för stamcellstransplantation och adaptiv cellterapi utvecklas, och det är det som vi tittar närmare på i vår forskning, förklarar Björn Önfelt som fått 32 miljoner kronor under fem år i bidrag från SSF. – Vårt angreppssätt är unikt eftersom vi utvecklat ett mikrochip som tillsammans med en mikroskopisk screening möjliggör upptäckt och karaktärisering av små fraktioner av T- eller NK-celler som reagerar mot valda målceller, det vill säga patientens egna eller cancerceller. – De resultat vi uppnått så här långt ser lovande ut. Vår förhoppning är att kunna avgöra vilka donatorer som är mest lämpade, och även utveckla protokoll för att ta fram de mest effektiva cellerna. I sin förlängning innebär det att fler kommer att kunna bli helt återställda från sin sjukdom, säger han.

in med medel, närmare bestämt 19 miljoner kronor, handlar om forskning kring elektriskt ledande cellulosakompositer. – Det är i dag ett strategiskt mycket viktigt material för svensk industri då cellulosa är basen för den svenska trä- och pappersindustrin. Det är därför av stor vikt att utveckla nya produkter baserade på cellulosa för att kunna behålla konkurrenskraften och för att kunna hitta nya applikationsområden för cellulosa, säger Leif Nyholm professor i analytisk kemi vid Uppsala universitet. Han fortsätter: – I vårt projekt har vi undersökt möjligheterna att utveckla nya billiga produkter baserade på ett elektroniskt ledandecellulosamaterial som framställs genom att belägga cellulosa med ett mycket tunt lager av en elektriskt ledande polymer. – Det vi framför allt tittar på är möjligheten att tillverka mycket lätta och smidiga energilagringssystem med hjälp av det ledande cellulosamaterialet. Text: Martin Westholm

INVESTERING I LIFE SCIENCE ANALYSHALSA.SE Kika in på analyshalsa.se och läs hela artikeln med Hans Winberg om hur viktigt investeringar inom Life Science är.

Camilla Lindgren, internationell koordinator:

Vad är Tobiasregistret? – Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller. Liknande register som samarbetar finns runt om i hela världen. I vårt register finns närmare 70 000 personer.

Vilka sjukdomar kan behandlas med blodstamceller? – Leukemi, blodcancer, är den sjukdom där blodstamceller ofta används som en sista utväg. Det finns flera andra sjukdomar som kan behandlas på samma sätt, bland annat svår blodbrist, immunbristsjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar.

Hur fungerar det? – Genom att ge en sjuk människa nya blodstamceller kan de bilda ny, frisk benmärg och nytt, friskt blod. För att det ska fungera krävs att givare och mottagare har samma HLA-typ som hjälper kroppens immunförsvar att känna igen främmande celler. Har cellerna fel HLA angrips de av immunförsvaret och då fungerar det inte att transplantera.

Hur går det till i praktiken? – När någon behöver en transplantation av blodstamceller vänder sig vården till oss. Förhoppningsvis får man träff i vårt eller något annats lands register. För att öka träffsäkerheten behöver vi bli många fler som registrerar sig.

ANNONS

CELGENE NORDIC HJÄLPER MÄNNISKOR ATT LEVA ETT BÄTTRE OCH HÄLSOSAMMARE LIV För Celgene är Norden en viktig och prioriterad marknad. Här sker flera initiativ för att främja forskning och innovationer samt påskynda införandet av nya behandlingar. I Norden finns också högkvalitativa kvalitetsregister vilket skapar mycket goda förutsättningar för kliniska prövningar. Den vetenskapliga forskningen är vår grund och vi investerar mer än en tredjedel av vinsten i FoU. Forskning som syftar till att utveckla behandlingar för stora medicinska behov, såsom blodcancersjukdomar, solida cancertumörer samt inflammatoriska och immunologiska sjukdomar. Celgene AB • Färögatan 33 • 164 40 Kista | 08-703 16 00 | www.celgene.se

För oss är samarbete nyckeln till framgång. Genom att lyssna och bygga relationer med patienter, vårdgivare, akademin, betalare och beslutsfattare så strävar vi efter att hitta lösningar som kan förändra hälso- och sjukvården till det bättre. Tillsammans kan vi arbeta för att förändra människors hälsa så att sjukdomar kan förebyggas, diagnostiseras tidigt, framgångsrikt behandlas, och kanske till och med botas. NS-CELG170002

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner


SJUKVÅRDENS STATIVLEVERANTÖR

[

'1 •

-

Promenadstativ

Apparatstativ

Displaystativ

Hemsjukvårdstativ

Specialstativ

Det är en självklarhet att patienten ska få bra sjukvård på alla sätt. Lika självklart är det att vårdpersonal ska ha en säker arbetsmiljö med väl anpassade arbetsredskap. Stativ används dagligen inom sjukvården. De ska bära droppåsar, pumpar, aggregat, dataskärmar och annan utrustning. De ska kunna följa med vid olika typer av transporter och vara stabila och säkra i alla situationer. Vårt breda produktprogram gör att i stort sett alla specifika behov inom respektive användningsområde kan tillgodoses.

• JOHLINS

Johlins Sweden AB • Tel. 0570-501 20 • www.johlins.se

ANNONS


Annons

NYHETER – ANALYSHALSA.SE

Foto: Alfa KL

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Effektivisering av vården genom nya IT-lösningar

Alfa KL levererar bland annat IT-lös-

ningar som effektiviserar inom vården. Vad kan du berätta om era digitala arbetsverktyg? – Alfa KL har under de senaste åren utvecklat verktyg för planering, insatsregistrering och läkemedelshantering inom den kommunala omsorgen. På vilket sätt underlättar dessa för vårdgivare i deras dagliga arbete? – Alfa e-Läkemedel för digital läkemedelshantering ger kommunerna en oöverträffad kontroll över brukarnas läkemedel. Läkemedelslistor är genom vår unika lösning alltid aktuella och signering sker med mobil enhet. Påminnelser sker om överlämningar är försenade, vilket eliminerar de flesta avvikelserna. Lösningen spar tid, pengar och ökar kvaliteten i vården. Alfa e-Läkeme-

del gör succé i kommuner över hela landet.

SNABBA FRÅGOR

CHRISTIAN ELMEHAGEN

Hur pass lätt är det att implementera

verktygen i sin verksamhet? – Om vi tar ett särskilt boende som exempel, så brukar vi utbilda sjuksköterskorna under en förmiddag och övrig personal i ett antal 45-minuterspass. Sen är man i princip självgående. Ett vanligt upplägg är att man under första veckan signerar både på papper och i mobilen och från andra veckan går över helt till elektronisk signering. Hur kommer Alfa KL att fortsätta ut-

veckla sina produkter och tjänster? – Vi lanserar nu ett nytt verksamhetssystem för den kommunala äldreomsorgen Alfa Omega. Systemet är modern, webbaserat och öppet. Möt oss i vår monter på Vitalis.

Christian Elmehagen, Ansvarig Hälso- & Sjukvård IBM GBS Sverige.

Vad kan du berätta om Watson? – Watson tar fram relevant information ur 300 medicinska tidskrifter, 200 böcker, 15 miljoner sidor läkemedelsinformation samt mängder av kliniska studier som sedan körs och utvärderas) mot patientens journal. Watson skapar ett nytt partnerskap mellan människor och datorer som förstärker, skalar och accelererar mänsklig expertis. På vilket sätt kommer Watson att anpassas till den svenska marknaden?

Alexander Börve, läkare, VD iDoc24

HUDLÄKARE PÅ NÄTET KAN SPARA LIV OCH MILJONER

Vart femte besök hos en allmänläkare handlar om problem med huden. Ofta är besöket helt onödigt. Men ibland kan det vara precis tvärtom. Malignt melanom, hudcancer, är en av de mest aggressiva formerna av cancer och kräver behandling så fort som möjligt. – Varje år dör omkring 500 svenskar i sjukdomen. Förklaringen är att cancern vanligtvis upptäckts allt för sent, säger Alexander Börve, läkare, VD iDoc24 och den som utvecklat First Derm, en app och ett dermatoskop, som gör det möjligt för patienten att på egen hand ta initiativ till att undersöka sina hudfläckar och utslag. First Derm är lätt att använda. Det enda som behövs är två bilder som man tar med sin mobilkamera, en närbild och en översiktsbild av området. Om man skulle vilja ha en närbild med medicinsk kvalitet, av eventuell hudcancer, kan man använda dermatoskopet. Därefter svarar man på några frågor, beskriver sina symptom och skickar iväg informationen till erfarna specialisthudläkare för granskning.

GEMENSAMMA STANDARDER NÖDVÄNDIGA Problemet med en snabbt åldrande befolkning är inte något unikt svenskt utan likartat i många andra länder i västvärlden. Klart är att ny teknik kommer att få en allt större betydelse för att klara den demografiska utmaning som detta innebär. Inte minst för att människor ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och samtidigt känna sig trygga och behålla en hög livskvalitet. – För det krävs gemensamma standarder, något som inte finns i dag. Dels för hur produkter och tjänster ska vara utformade. Dels för hur välfärdsteknologi ska kunna upphandlas av kommuner, landsting och privata vårdaktörer, säger Fredrik Göthe, affärsområdeschef på SIS (Swedish Standards Institute). Samma sak gäller för infrastruktur och tjänster för kom-

munikation och användning av responshantering där behovet av standardisering också är stort. – I det här sammanhanget ligger Sverige långt framme, och SIS har därför fått uppdraget att leda arbetet med målet att ta fram gemensamma EU-standarder på området, förklarar Fredrik Göthe. – Det här är välkommet för alla parter, inte minst för industrin och den offentliga sektorn som länge efterfrågat gemensamma regler. Och från svensk sida är det här en unik möjlighet att påverka.

– Vi har redan anpassat Watson till det svenska språket. Dessutom behöver vi tillsammans med vården anpassa Watson till lokala och nationella riktlinjer, som att lägga till godkända svenska läkemedel. Ni är noga med att belysa att Watson inte fattar några beslut utan att läkaren alltid har sista ordet. Hur hittar man den balansen där Watson’s uppgift snarare blir att coacha än att ta de medicinska besluten? – Watson for Oncology är ett beslutsstöd där man arbetar med frågor och får svar. Du förser Watson med information och utifrån detta får du som läkare en rekommendation i form av en behandlingsmetod. Watson kan också användas för en ”second opinion” i form av kunskap och erfarenhet från de bästa cancerläkarna i världen. Det är dock alltid den behandlande läkaren som fattar beslut om behandlingen. Vilka är de största utmaningarna i det fortsatta utvecklandet av produkten och det stöd som Watson erbjuder? – En av våra stora utmaningar de senaste åren har varit att lära Watson att se, något som Watson nu kan göra. Detta är en förutsättning för att kunna tolka bilder från exempelvis magnetkameror. Det gör att röntgenläkare med flera kan få avlastning i arbetet med att tolka bilder. Resultatet blir snabbare diagnos och behandling. ANNONS


Tillsammans gör vi livet med diabetes enklare Glooko och Diasend har gått ihop för att erbjuda: Världens främsta plattform för hantering av diabetesdata

Vi söker nya medarbetare! Läs mer på: http://karriar.pspartner.se/diasend ANNONS

ANNONS

Telemedicin ger vårdcentralen direkt tillgång till specialistkompetens Telemedicin spelar en allt större och viktigare roll inom primärvården. Inte minst när det gäller tidig och korrekt diagnos, exempelvis vid misstänkt hudcancer och bensår. Resultatet blir fler nöjda patienter, färre onödiga ingrepp, kortare vårdtider och lägre kostnader. Gnosco är ett svenskt telemedicinskt företag som utvecklat en plattform för tidig diagnos av hudcancer. Principen bygger på att hudspecialistens kompetens digitalt överförs till primärvården. – Tekniken bakom plattformen Dermicus, består av en smart telefon med ett tillhörande förstoringsglas, ett så kallat dermatoskop, en mobilapplikation och en serverlösning. Via den mobila applikationen kan vårdcentralens allmänläkare på ett säkert och enkelt sätt fotografera hudförändringar som sedan laddas upp till plattformen alternativt vårdgivarens egna bildlagringssystem, berättar Daniel Eliasson, VD för Gnosco. – Hudspecialisten får på så sätt tillgång till bilderna, tillsammans med viss bakgrundsinformation, och kan med detta underlag göra en bedömning, ställa diagnos och skriva en rekommendation om hur fallet bör handläggas. Fördelarna är flera. Dels får vårdcentralens läkare ett värdefullt stöd i sitt arbete, dels får patienten snabbare svar och rätt behandling kan inledas omgående. Tidig upptäckt av melanom räddar liv. Förutom kortare väntetid från första patientbesök till diagnos har antalet onödiga kirurgiska ingrepp av godartade pigmentförändringar minskat liksom behovet av att remittera patienten till specialist.

– Det kan tidigare ha tagit flera månader att få besked om det rör sig om ett melanom eller inte, numera tar det bara en till två veckor, förklarar Daniel Eliasson. Med hjälp av teknik och ett förändrat arbetssätt kan patienter få en specialistbedömning redan vid sitt första besök på vårdcentralen. En annan fördel är att kunskapsnivån snabbt stigit bland läkarna på de vårdcentraler som använder teledermatoskopi, när man kontinuerligt lär av erfarna specialister. – Förutom att erbjuda ett beslutsstöd mellan primärvård och specialistvård kan Gnosco i dag erbjuda tjänster för granskning och diagnos direkt till vårdcentralen, vilket underlättar primärvårdens arbete där specialistvården inte riktigt räcker till. Plattformen Dermicus kan med fördel användas även vid andra sjukdomstillstånd, exempelvis för att stötta ett multidisciplinärt arbete med bensår. Svårläkta sår drabbar framför allt äldre och diabetiker och är en av sjukvårdens stora utmaningar. – Dessa sår medför inte bara stora kostnader för vården, utan även ett stort lidande för patienten. Smärta, begränsad rörlighet, isolering och behov av regelbundna omläggningar sänker livskvaliteten för den enskilde patienten, förklarar Daniel Eliasson. Att konstatera att det rör sig om ett bensår är inte svårt, men att avgöra de bakomliggande faktorerna är desto svårare. Orsakerna till såret kan variera och det är ofta svårt att få primärvårdsläkaren engagerad i behandlingsprocessen. Även här är behovet stort av att stötta varandra inom en vårdcentral och vid extra komplicerade fall enkelt kunna bjuda in sårspecialist för konsultation via plattformen Dermicus. – Ett annat problemen i dag är att sjuk-

Läsa gärna mer på www.dermicus.com Gnosco AB • Telefon 0760-40 50 12

vårdpersonal antingen fotograferar med en vanlig digitalkamera, vilket är både tidskrävande och komplicerat, eller använder sin egen mobil vilket inte är patientsäkert. Detta problem hanteras med Dermicus mobilapplikation, vilket gör att exempelvis sköterskan i hemsjukvården kontinuerligt kan ta bilder av såret. Läkningsprocess och eventuella komplikationer följs upp och diskuteras på vårdcentralen utan att patient behöver åka till vårdcentralen varje vecka och läkaren sparar onödiga hembesök, säger Daniel Eliasson. – En annan positiv effekt är att tidig diagnos minskar onödig behandling med antibiotika, vilket många gånger förskrivs rutinmässigt utan annan effekt än att det driver på bakteriers resistensutveckling.

I dag finns en tydlig ökning av intresset från primärvårdens sida, där man ser både medicinska och ekonomiska fördelar med att använd Dermicus. – Förutom stöd med att ställa rätt diagnos och korta köerna till specialist kan man sänka kostnaderna för vårdcentralen. En stor fördel är att det här sättet att arbeta inte kräver några stora eller dyrbara investeringar, understryker Daniel Eliasson. – Intresset för telemedicin i allmänhet och teledermatoskopi i synnerhet växer både i Sverige och i andra länder. Just nu sjösätter vi ett projekt inom teledermatoskopi tillsammans med en stor vårdgivare i Polen, avslutar Daniel Eliasson.


Annons

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYS – ANALYSHALSA.SE

Trött på nedhasadePÅ BÄST I VÄRLDEN kateterpåsar? E-HÄLSA 2025 Trött ÅR på nedhasade ”Visionen bottTrött på nedhasade nar i människors kateterpåsar? liv och leverne, kateterpåsar? att kunna göra

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Med målet om att bli bäst i världen på att använda e-hälsans möjligheter till år 2025, är siktet inställt på framtidens digitalisering. Programansvarige Patrik Sundström om framtidsvisioner och utmaningarna som väntar på vägen.

Trött på nedhasade kateterpåsar? – Det finns ett intresse i Sverige för att testa nya lösningar och att utveckla innovativa idéer, det säger Patrik Sundström, programansvarig på SKL och menar att det inte är en slump att Sverige ligger i framkant inom e-hälsa, då vi har den högkvalitativa infrastrukturen som krävs för att nå målet om att bli bäst i världen. Sverige var ett av de första länderna i världen som datoriserade sin verksamhet och att vi nu tar nästa kliv och använder digitaliseringen till att transformera våra verksamheter känns lika positivt som naturligt.

Patrik Sundström, programansvarig på SKL.

aktiva val och genom det skapa en högre livskvalitet.”

Trött på nedhasade kateterpåsar? Trött på nedhasade att arbeta mot de högt uppsatta målen. Att arbetet med att utveckla framtidens e-hälsa inte går över en natt, är något Patrik ser som naturligt, då hälso- och sjukvårdens karaktär av högriskverksamhet kräver noggranna överväganden. – Det är en ny tid med nya behov där vi behöver hantera hälsovård, sjukvård och socialtjänst i ett gemensamt sammanhang. Det handlar om ett samlat stöd i frågor som rör människors hälsa och livssituation. Med visionen vill vi även öka förutsättningarna för offentlig sektor att motsvara invånarnas förväntningar på tillgänglighet, delaktighet och självständighet. Vi är vana att kunna hantera en stor del av vår vardag med digitala medel. Därför är det

rimligt att kunna ställa samma krav på hälsovård, sjukvård och socialtjänst.

En av utmaningarna inför framti-

dens digitalisering menar Patrik är att ta ett gemensamt och långsiktigt ansvar för grundläggande förutsättningar så att landets kommuner, landsting, privata utförare och myndigheter kan fokusera obehindrat på den egna verksamhetsutvecklingen. – Digitaliseringen ställer även nya krav på ledarskap. Att ha verktygen och modet att leda genom en förändringsresa, att förmå verksamheter att bryta gamla vanor och omfamna nya synsätt och arbetsmetoder. Det är en omställningsprocess som ställer stora krav på alla in-

NY VENTILATIONSTEKNIK MINSKAR RISKEN ATT DRABBAS AV INFEKTIONER VID OPERATION

blandade. Dessutom behöver vi möjliggöra för såväl medarbetare som invånare att bättre kunna bidra i utvecklandet av den nya tidens offentliga sektor. Det finns en enorm kraft och kunskap när vi tar tillvara på människors förmåga och förutsättningar. Fokuset för SKL på årets Vitalis-

mässa ligger enligt Patrik på att kraftsamla i visionen och att skapa verktyg inför det viktiga arbetet. – Vitalismässan blir ett tillfälle för oss att träffa både kommuner, landsting, myndigheter, privata vård- och omsorgsgivare men också industrin för att gemensamt skapa allianser som gör det möjligt att driva det viktiga arbetet vidare. Text: Jenny N Andersson

Multiresistenta bakterier där ingen antibiotika biter är ett växande hot inom sjukvården. Lundaföretaget Avidicare har utvecklat ett unikt ventilationssystem för operationssalar som minskar risken för infektioner i samband med operationer. Förekomsten av multiresistens bakterier har ökat kraftigt under de senaste åren runt om i världen. – En stor del av smittspridningen sker i sjukhusmiljö och om utvecklingen fortsätter som hittills kommer sjukvården snart att stå inför en kris, där patienterna riskerar att dö av helt vanliga infektioner, exempelvis lunginflammation, när befintlig antibiotika inte längre biter på bakterierna som gett upphov till infektionerna, säger Peter Höjerback som är VD för Avidicare.

Trött på nedhasade kateterpåsar? Trött på nedhasade kateterpåsar? kateterpåsar?

FAKTA

Sveriges Kommuner och Landsting

Trött på nedhasade kateterpåsar Trött på nedhasade kateterpåsar? Trött på nedhasade

Patrik berättar att visionen i grun-

den bottnar i människors liv och leverne, att människor själva ska kunna göra aktiva val i sin vardag och genom det skapa en högre livskvalitet. Med det ökar också ansvaret, säger Patrik och poängterar vikten av att medarbetare ges fullgoda förutsättningar för

kateterpåsar?

SKL ingick hösten 2015 en avsiktsförklaring med regeringen kring ”Digitalt först”, där bland annat e-hälsoområdet ingår. E-hälsovisionen antogs i mars 2016.

ROBOTTEKNIK ÄR HETAST ANALYSHALSA.SE

I Sverige räknar man med att mellan en till sex procent av alla operationer resulterar i en infektion, vad man i vanligt tal brukar kalla sjukhussjuka. I andra länder är siffran så hög som upp till 20 procent. För att minska risken för att patienter drabbas av infektioner av dessa och andra bakterier har Avidicare utvecklat ett helt nytt ventilationssystem som kraftigt sänker risken för infektioner vid operationer.

PATENTSÖKT Trött på nedhasade kateterpåsar? Trött påPATENTSÖKT nedhasade kateterpåsar? PATENTSÖKT VÄRLDSNYHET! Trött påpå nedhasade kateterpåsar? Trött på nedhasade kateterpåsar? Trött nedhasade kateterpåsar? Maria Sterner, affärsansvarig på Vitalis, berättar om vilka trender inom e-hälsa vi kommer få se i framtiden. Läs hela reportaget på analyshalsa.se

VÄRLDSNYHET! Trött på nedhasade kateterpåsar? PATENTERAD Trött på VÄRLDSNYHET! nedhasade kateterpåsar? Kalsong med specialanpassad

PATENTSÖKT PATENTERAD VÄRLDSNYHET! PATENTERAD Trött på nedhasade kateterpåsar? Kalsong med specialanpassad Kalsong med specialanpassad PATENTSÖKT hållare för kateterpåsen. Kalsong med VÄRLDSNYHET! VÄRLDSNYHET! VÄRLDSNYHET! Trött påhållare nedhasade kateterpåsar? PATENTSÖKT PATENTSÖKT förhållare kateterpåsen. för kateterpåsen.

Kalsong med hållare Kalsong med specialanpassad VÄRLDSNYHET! PATENTERAD Byxan känns som en vanlig skön Kalsong med specialanpassad specialanpassad hållare specialanpassad hållare VÄRLDSNYHET! VÄRLDSNYHET! för kateterpåsen. Byxan PATENTERAD Byxan känns som en vanlig skön VÄRLDSNYHET! Kalsong med specialanpassad Byxan känns som en vanlig skön för kateterpåsen. Byxan för kateterpåsen. Byxan PATENTSÖKT hållare för kateterpåsen. med specialanpassad känns som enKalsong vanlig med skön KalsongKalsong med specialanpassad underbyxa/kalsong och håller hållare för kateterpåsen. känns som en vanlig skön känns som en vanlig skön underbyxa/kalsong och håller VÄRLDSNYHET! specialanpassad hållare hållare för kateterpåsen. VÄRLDSNYHET! underbyxa/kalsong och håller underbyxa/kalsong och hållare för kateterpåsen. Byxan känns som en vanlig skön underbyxa/kalsong och skön Byxan känns som en vanlig för kateterpåsen. Byxan underbyxa/kalsong och Byxan känns som en vanlig skön Kalsong medKalsong specialanpassad med specialanpassad hållare för håller kateterpåsen perfekt Byxan känns som en vanlig skön kateterpåsen perfekt på plats håller kateterpåsen perfekt kateterpåsen perfekt på plats känns som en vanlig skön håller kateterpåsen perfekt kateterpåsen perfekt på plats underbyxa/kalsong och håller underbyxa/kalsong och håller hållarekateterpåsen. för kateterpåsen. Byxan känns som håller en vanlig skön underbyxa/kalsong och underbyxa/kalsong och håller påplats plats underbyxa/kalsong och på på plats Byxan kännsunderbyxa/kalsong som en vanlig skön och håller kateterpåsen kateterpåsen perfekt påpå plats kateterpåsen perfekt plats allt i ett! – allt i ett! håller kateterpåsen perfekt kateterpåsen perfekt på plats allt i ett! kateterpåsen – allt i ett! ett!på plats underbyxa/kalsong och hållerpå plats – allt – –allt alltperfekt i iett! perfekt i ett! på plats

– allt i ett!

– allt i ett! – allt i ett! kateterpåsen på plats – alltperfekt i ett! köper du på www.kadycare.se köper du påpå www.kadycare.se www.kadycare.se – allt i ett!köper köper påwww.kadycare.se www.kadycare.se köperdu du på www.kadycare.se köperdu du på

– allt i ett!

eller ring beställ på 011-640 70på 011-640 70 köper påoch www.kadycare.se eller011-640 ring och 70 beställ eller ring och beställ på köperdu du på www.kadycare.se eller ring och beställ på eller ring och beställ på 011-640 70011-640 ring och beställ på 011-640 70Licenstillverkas av trikåby ab eller ringeller och beställ på 011-640 70 Licenstillverkas av trikåby ab Licenstillverkas av trikåby ab eller ring och beställ på 011-640 70

Licenstillverkas Licenstillverkasav avtrikåby trikåbyab ab

Licenstillverkas av trikåby ab

Licenstillverkas av trikåby ab

Licenstillverkas av trikåby ab Licenstillverkas av trikåby ab

70

ANNONS


CGM - en självklar aktör i e-hälsans ekosystem År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa! För att uppnå den visionen ska många olika aktörer arbeta tillsammans för att steg för steg driva igenom regeringens initiativ. Här är CGM en viktig digital partner i det paradigmskifte som vård- och omsorgsverksamheten har startat. Besök oss i vår monter B08:20 under e-hälsomötet Vitalis 25-27 april i Göteborg så berättar vi mer om hur vi ser på framtidens e-hälsa.

ANNONS

Stör inte min djupsömn

Alfa e-Läkemedel

– få kontroll över läkemedelshanteringen • Digital läkemedelslista och signeringslista • Signering i mobil enhet • Larm vid utebliven överlämning • Direkt tillgång till patientens aktuella ordinationer • Spårbarhet ner på tablettnivå • SITHS-behörigheter för högsta patientsäkerhet • Delegering, varning maxdos, interaktioner, kontrollräkning, mm.

Använd Pampett!

Alfa e-Läkemedel är den CE-märkta tjänsten som ger en omedelbar kvalitetshöjning i läkemedelshanteringen och spar tid för både sjuksköterska och personal. För mer info www.alfakl.se eller ring 040-662 20 10

Pampett AB • Gottes Väg 10 • 224 80 Lund • 046-23 50 00 info@pampett.se • www.pampett.se • Org nr: 556820-3524


Sjukfrånvaron bland skol- och förskolepersonal når alarmerande kostnader. Vikarier med kompetens är svårt att finna. Enklaste och billigaste sättet är att se till att personalen är frisk. Bakterier och virus orsakar sjukdomarna. Det finns miljövänliga, hudvänliga lösningar som bevisligen fungerar. Investera i frisk personal

Made in Sweden for 25 years!

www.xinix.se

“Sen jag började använda XiniX SanDes® så har min sjukfrånvaro mer än halverats.” Benitha, förskollärare, bildpedagog och montessorilärare.

Gör som Benitha, håll dig frisk. Använd XiniX SanDes® för att desinficera dina händer och ytor.

XiniX SanDes® är den ledande hand- och ytdesinfektionen. Miljövänligt och innehåller ingen alkohol. SanDes® är testad av Örebro Universitetssjukhus och godkänt på exempelvis sporbildande bakterier. Alkoholbaserade produkter underkändes i testen.

XiniX SanDes® uppfyller SS-EN 1500

SanDes® är oparfymerat och torkar inte ut dina händer. SanDes® är testat av de ledande laboratorierna som Johns Hopkins i USA, Smittskyddsinstitutet m fl. SanDes® dödar alla bakterier och virus som orsakar magsjuka etc. SanDes® är orginalet och den enda produkten som baseras på stabiliserad klordioxid med en hållbarhet på över 1 år. SanDes® används av SAS, MSB, Telge, Sundsvall vatten, Electrolux m fl. företag och organisationer. SanDes® innehåller inga eventuella cancerogena ämnen eller andra mjukgörare såsom PEG. SanDes® beställs på: order@xinix.se eller kan köpas på välsorterade apotek och vårdcentraler.

XiniX AB har funnits i över 25 år och vi har levererat vid många katastrofer exempelvis Tsunamin i Asien, Ebolan i Guinea, Haiti jordbävningen, Pakistan, Burma, Sydsudan, Nepal m. fl. via MSB, UN, Hoppets Stjärna m.fl. företag och organisationer.


ANNONS

ANNONS

LÅNGTIDSMÄTNING AV EKG IDENTIFIERAR RISKEN FÖR ALLVARLIG SJUKDOM Intresset för mobila hälsoprodukter och hälsotjänster växer för varje år. Kiwok är ett svenskt företag som utvecklat en tjänst – BodyKom – för distansövervakning av patienters hälsotillstånd. Med hjälp av den kan man identifiera risken att drabbas av flera allvarliga sjukdomar. När Anders Björlin, VD och eldsjälen bakom Kiwok, drabbades av hjärtbesvär för ett tiotal år sedan fanns det ingen bra metod att hålla koll på hjärtat i hemmet. Att han fått fel läkemedel upptäcktes inte förrän efter lång tid och många läkarbesök. – Jag hade yrsel och kunde utan förvarning svimma för att hjärtat då och då stannade under korta stunder, sex-sju sekunder, berättar han. Med en kontinuerlig övervakning hade orsaken kunnat upptäckas långt tidigare och rätt behandling sättas in. Han fortsätter: – Jag insåg att problemet hade kunnat upptäckas tidigare så att jag kunnat förändra min livsstil och sluppit läkemedelsbehandling. Det var så idén till BodyKom såg dagens ljus. BodyKom, som Kiwok utvecklat i nära samarbete med bland annat KTH och Karolinska Sjukhuset, är en mobilt uppkopplad EKG-lösning. Den innehåller såväl mätutrustning som analys av EKG. – Tjänsten ger möjlighet till en tidigare kontroll av hjärt-kärlhändelser, vil-

Prototyp BodyKom ECG Soft electrodes för ett enklare och skönare EKG.

ket kan förebygga allvarliga problem. Den ger också ekonomiska besparingar för vården, men framför allt minskad oro och mindre lidande för vårdtagarna, förklarar Anders Björlin. I dag vet man att inflammerade blodkärl är symptom på långt mer än hjärt-kärlsjukdom. Med hjälp av ett dygns-EKG, 24 timmar eller ännu längre som tas i hemmet, kan man upptäcka de första symptomen på allt från hjärtproblem, stroke, reumatism och alzheimer till diabetes och astma. Dagens analys av EKG tar fram traditionella hjärtproblem från ett redan sjukt hjärta. Den digitala tekniken ger möjlighet till mer djupgående analys och nya analysformer kommer att kunna tolka ett EKG och tidigare hitta tendenser till ohälsa hos individen.

Vi startar nu prototyptillverkning av denna modell med inbyggd kommuikation, WiFi och 3G/4G

– På det här sättet kan patienter med relevanta hälsoproblem tidigt skiljas ut i vårdprocessen. Dessutom kan behandlingen enkelt följas upp på distans. Man får också svart på vitt vad en förändrad livsstil betyder långsiktigt för en förbättrad hälsa. – Vi möter i dag ett växande intresse för vår tjänst, både inom vården och bland beslutsfattare så väl här hemma i Sverige som utomlands. Att förhindra ohälsa, eller att åtminstone upptäcka den i tid för att kunna sätta in preventiva insatser, är både billigare och bättre för såväl den enskilde som för samhället i stort. I dag räknar man med att olika vällevnadssjukdomar, som hjärtinfarkt, KOL och diabetes typ 2, kostar Sveriges sjukvård 150 miljarder kronor varje år, en summa som dessutom ökar för

Kiwok Development AB, Campus Gräsvik, 371 75 Karlskrona. Telefon 0706-455 573 www.kiwok.com • Facebook - www.facebook.com/Kiwok

varje år i takt med att vi blir fler, många av oss lever ett allt mer osunt liv och att vi blir allt äldre. – Vi har alla ett gemensamt ansvar för att organisera vården så att alla mår bättre, färre människor blir sjuka och belastningen på systemet för avancerad sjukhusvård avlastas, framhåller Anders Björlin. – Därför måste sjukvård kompletteras med förebyggande vård i mycket större utsträckning än vad som är fallet i dag. Bara genom fler friska människor kan sjukvårdens i dag skenande kostnader komma under kontroll. – Här ser jag framför mig en utbyggd friskvård där man engagerar exempelvis apoteken, hemtjänst, idrottsklubbar, gym och andra motionsanläggningar. Men för att det ska bli effektivt måste det finnas tillgång till rätt utrustning, som exempelvis BodyKom. – Tänk så mycket värdefull information man skulle få samtidigt som man på ett tidigt stadium skulle kunna upptäcka de som ligger i riskzonen och minska risken för framtida ohälsa, avslutar Anders Björlin.

BodyKom 2.0 CE-märkt lösning/ Anders Björlin


Förenkla arbetslivet med smidigare uppföljning av verksamheten

Välkommen till vår monter B06:39 på Vitalis! Vill du veta mer? Besök www.stratsys.se eller kontakta oss på info@stratsys.se

Analys Vård & e-Hälsa #2  

Distributed with Dagens Samhälle 12 April 2017

Analys Vård & e-Hälsa #2  

Distributed with Dagens Samhälle 12 April 2017