Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

ANALYS SAMHÄLLE MED FOKUS PÅ ÖRESUNDSREGIONEN

CONTENT WITH A PURPOSE

JUNI 2018 NR.10

ANALYSSVERIGE.SE

Öresundregionen är ett paradis för nyföretagare!

MÖJLIGHETER

Fler och fler företagare väljer Öresundsregionen som etableringsplats. En sprudlande kreativitet, branschkunskap och mångfald är några av faktorerna. Företagsetableringsmöjligheterna i Öresundsregionen är många och unika. De senaste 25 åren har sett en fantastisk utveckling, menar Anne A Marbrandt på NyföretagarCentrum Öresund. – Det finns massor av aktörer som hjälper till i såväl start- som utvecklingsskedet hos nyföretagare. Entreprenörskapet och företagsamheten stimuleras redan från grundskolan via gymnasiet och sedan fortsatt via universiteten. För redan etablerade företag som vill ta sig hit finns många intressanta och framgångsrika företag för såväl benchmarking som samarbete. Läs mer på sida 6-7

MED EN VÄRLDSUNIK METOD

MÖJLIGHETER

RENAR VI ANVÄND G KAN ÅTERANV RENAR VI ANVÄND

Lund: Sveriges bästa studentstad?

MED EN VÄRLDSUNIK MET MED ENSÅ VÄRLDSUNIK METOD, ATT DEN

Läs mer på sida 26

RENAR VI ANVÄNDDAVID GLYKOL POLFELDT KAN ÅTERAN KAN ÅTERANVÄNDAS

AKTUELLT

Vi har tagit fram en världsunik reningsmetod där vi

EU:s AVF

SÅ ATT DEN renar använd glykol så att den kan återanvändas igen.

SÅ ATT DEN

VD PÅ MASSIVE ENTERTAINMENT FÖREBYGGA UPPKO

”I Malmö gör vi det RENAR VI ANVÄND GLYK RENAR VI ANVÄND GLYKOL tillsammans!” ÅTERANVÄND KANKAN ÅTERANVÄNDAS

Därmed sluts kretsloppet. Det betyder att jordens resurser

MED EN VÄRLDSUNIK METOD,

sparas då glykol råolja och är enreningsmetod ändlig resurs.där vi Vi utvinns har tagitfrån fram en världsunik MEDEU:s EN VÄRLDSUNIK METOD, Vi har tagit fram en världsunik reningsmetod där vi AVFALLSHIERARKI renar använd glykol så att den kan återanvändas igen.

ÅTERANVÄ

EU:s

ÅTERVINNA MATE

FÖREBY

renar använd glykol så att den kan återanvändas igen.

Genom styrmedel av olika slag Därmed sluts kretsloppet. Det betyder1att jordens FÖREBYGGA UPPKOMST skall mängdenresurser avfall minimeras. Det betyder också, att glykolavfallet lyfts i EU:s Därmed sluts kretsloppet. Det betyder att jordens resurser sparas dåATT utvinns från råolja och 2 är enavfall ändlig SÅ DEN skall i såresurs. hög grad avfallshierarki från nivå 4glykol (energiutvinning) till nivå ÅTERANVÄNDA 2 Allt som möjligt återanvändas. sparas då glykol utvinns från råolja och är en ändlig resurs. SÅ ATT DEN

(återanvändning). Det är vi stolta över. ÅTERVINNA MATERIAL 3

UTVINNA EN

DEPON

ÅTERV

Det betyder också, att glykolavfallet lyfts i EU:s Landskrona: Från Skamfilat Vi har tagit fram en världsunik reningsmetod där vi EU:s AVFALLSHIER Det betyder också, att glykolavfallet lyfts i EU:s Vi har tagit fram en världsunik reningsmetod där vi Läs 4 EU:s AVFALLSHIERARKI mer på sida 14 1 avfallshierarki från nivå 4 (energiutvinning) till nivå 2 renar använd glykol så att den kan återanvändas igen. rykte till tillväxtkommun. renar avfallshierarki från nivå 4 (energiutvinning) till nivå 2 använd glykol så att den kan återanvändas igen. UTVINNA ENERGI

Då råvaror kan återvinnas sparas stora resurser.

U

Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning.

FÖREBYGGA UPPKOMST Sista alternativet, Därmed sluts kretsloppet.Det Det är betyder att jordens DEPONERA (återanvändning). vi stolta över.resurser

FÖREBYGGA UPPKOMST

1

Genom styrmedel av olika slag skall mängden avfall minimeras.

5 deponering. För bara några år sedan drogs Landskrona med Därmed sluts kretsloppet. Det betyder att jordens resurser ÅTERANVÄNDA 2 sparas då glykol utvinns från råolja och är en ändlig resurs. (återanvändning). Det är vi stolta över. 2 ett skamfilat rykte. Nu har kommunen, företag sparas då glykol utvinns från råolja och är en ändlig resurs. Medföljer som bilaga i ÅTERANVÄNDA Dagens industri juni 2018 ÅTERVINNA MATERIAL 3 och privatpersoner gått ihop för att hela staden Vår vision är att med vår reningsmetod av glykol, varaÅTERVINNA MATERIAL 3 Det betyder också, att glykolavfallet lyfts i EU:s ska blomstra. Läs mer på sida 24 UTVINNA ENERGI 4 Det betyder också, att glykolavfallet lyfts i EU:s UTVINNA ENERGI 4 Allt avfall skall i så hög grad som möjligt återanvändas. Då råvaror kan återvinnas sparas stora resurser.

det ledande cleantech-företaget förtillpartners och avfallshierarki från nivå 4 (energiutvinning) till nivåländer 2 avfallshierarki från nivå 4 (energiutvinning) nivå 2 MÖJLIGHETER UTVECKLING

AKTUELLT

(återanvändning). Detöver. är vi stolta över. (återanvändning). Det är vi stolta

DEPONERA

Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning.

5

Sista alternativet, DEPONERA deponering.

5

Genom styrm skall mängd

Allt avfall sk som möjligt

Då råvaror k sparas stora

Brännbart av resurs för en

Sista alterna deponering.

Vår vision är att med vår av reningsmetod Glykoloch av glykol, vara som vill möjliggöra för återanvändning glykol Vår vision är att med vår reningsmetod av glykol, vara det ledande cleantech-företaget för partners och länder ANALYS SVERIGE därmed bidra positivt till vår gemensamma ekonomi, miljö Användare det ledande cleantech-företaget för partners och länder som vill möjliggöra för återanvändning av glykol och Glykol och till en mer hållbar värld. Glykol Vår vision är att med vår reningsmetod av glykol, vara som vill möjliggöra för återanvändning av glykol och UNIK RENINGSMETOD Vår vision är att med vår reningsmetod av glykol, vara därmed bidra positivt till vår gemensamma ekonomi, miljö Användare Varje dag dundrar tusentals långtradRecyctecs unika reningsmetod gör att det ledande cleantech-företaget för partners och länder glykol kan återanvändas i princip därmed bidra positivt till vår gemensamma ekonomi, miljö Användare detgenom ledande cleantech-företaget för en partners och länder använd er Skåne. Såhållbar mycket som hur många gånger som helst. och till mer värld. som vill möjliggöra för en återanvändning av glykol och UNIK RENINGSMETOD som vill möjliggöra för återanvändning av glykol och tredjedel av Sveriges import och export, och till en mer hållbar värld. UNIK därmed bidra positivt till vår gemensamma ekonomi, miljö Användare Åt På analyssverige.se finner du fler artiklar och i värde, passerar Därför därmed bidra positivt tilllandskapet. vår gemensamma ekonomi, miljö Användare och till enmätt mer hållbar värld. reportage om regionala utmaningar, har logistiknav stor betydelse. ochSkånes till en mer hållbar värld. fastigheter, byggnationer, politik ÅtervinningsÅtervinningsLäs mer på sida 10 samt andra aktuella ämnen. Läs mer på sida 20 Läs mer på sida 12 företag företag

Läs fler reportage på analyssverige.se

Logistiken samlas i Öresund!

Framtidens seniorboenden kommer till Skåne!

EN VÄRLDSUNIK METOD,

Hyllie: Avkroken blev Malmös hetaste stadsdel!

Recyctecs unika reningsmetod gör att använd glykol kan återanvändas i princip hur många gånger som helst.

Vill du hålla dina miljölöften och bidra till en me ANNONS

VI ANVÄND GLYKOL RENAR VI ANVÄND GLYKOL ENAR VI ANVÄND GLYKOL RENAR VI ÅTERANVÄNDAS ANVÄND GLYKOL D GLYKOL KAN AN ÅTERANVÄNDAS KANKAN ÅTERANVÄNDAS ÅTERANVÄNDAS ANVÄNDAS

METOD,

Recyctecs använd gly hur många

Återvinningsföretag

Läs mer om hur kan till göra tillsammans, på till recyct MED ENMED VÄRLDSUNIK METOD, EN VÄRLDSUNIK METOD, Vill du hålla miljölöften ochvi bidra endet mer hållbar värld? Villdina du hålla dina miljölöften och bidra en Läs mer om hur vi kan göra det tillsammans, på recyctec.se Vill du hålla dina miljölöften och bidra till en mer hållbar värld? MED EN VÄRLDSUNIK METOD, Läs mer om hur vi kan göra det tillsammans, på Vill du hålla dina miljölöften och bidra till en mer hållbar v Läs mer om hur vi kan göra det tillsammans, på Läsrecyctec.se mer om hur vi kan göra det tillsammans, på recyctec.se

SÅ ATT DEN

ATT DENSÅ ATT DEN

Recyctec Holding AB (publ.) Ideon Gateway, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund, Sverige Tel: 010 - 33 00 288 E-post: info@recyctec.se Webb: recyctec.se

Recyctec Holding AB (publ.) Ideon Gateway, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund, Sverige Tel: 010 - 33 00 288 E-post

Recyctec Holding AB (publ.) Ideon Gateway, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund, Sverige Tel: 010 - 33 00 288

Recyctec Holding AB (publ.) Ideon Gateway, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund, Sverige Tel: 010 - 33 00 288 E-post: info@recyctec.se Web

Recyctec Holding AB (publ.) Ideon Gateway, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund, Sverige Tel: 010 - 33 00 288 E-post: info@recyctec.se Webb: recyctec.se

Vi har tagit fram en världsunik reningsmetod där vi

renar använd glykol så att den kan återanvändas igen.

EU:s AVFALLSHIERARKI FÖREBYGGA UPPKOMST

1

Genom styrmedel av olika slag skall mängden avfall minimeras.

sluts kretsloppet. Det betyder att jordens resurser metod därViDärmed vi EU:s AVFALLSHIERARKI har tagit fram en världsunik reningsmetod där vi EU:s AVFALLSHIERARKI 2 ram en världsunik reningsmetod där EU:sÅTERANVÄNDA AVFALLSHIERARKI sparas då glykol utvinns från råolja ochvi är en ändlig resurs. renar använd glykol så att den kan återanvändas igen. vändas igen. FÖREBYGGA UPPKOMST 1 ÅTERVINNA MATERIAL Genom styrmedel av olika 3slag EU:s glykol AVFALLSHIERARKI så att den sluts kan kretsloppet. återanvändas igen.FÖREBYGGA Genom styrmedel av olika slag skall mängden avfall minimeras. 1 FÖREBYGGA Därmed Det betyder att jordensUPPKOMST resurser UPPKOMST skall mängden avfall minimeras. 1 Det betyder också, att glykolavfallet lyfts i EU:s UTVINNA ENERGI 4 ÅTERANVÄNDA 2 jordens resurser Genom styrmedel av olika slag och är en ändlig resurs. sparas då glykol utvinns från råolja kretsloppet. Det betyder att jordens resurser ÖREBYGGA UPPKOMST skall mängden minimeras. 1 Allt avfall skall i så hög grad avfallshierarki från nivå 4 avfall (energiutvinning) till nivå 2 avfall skall i så hög grad ÅTERANVÄNDA DEPONERA 5 2 3Allt 2 som möjligt återanvändas. ÅTERANVÄNDA ÅTERVINNA MATERIAL som möjligt återanvändas. enutvinns ändlig(återanvändning). resurs. Detskall är en vi stolta över. resurs. kol från råolja Allt och ändlig avfallär i så hög grad ÅTERANVÄNDA 2 som möjligt återanvändas. Det betyder också, att glykolavfallet lyfts i EU:s råvaror kan återvinnas UTVINNA ENERGI råvaror kan återvinnas ÅTERVINNA MATERIAL ÅTERVINNA 3 Då sparas stora MATERIAL resurser. 3 4Då sparas stora resurser. Allt avfall skall i så hög grad som möjligt återanvändas.

Genom styrmedel av olika slag

Då råvaror kan återvinnas skall mängden avfall minimeras. sparas stora resurser. Brännbart avfall är Allt en avfall skall i så hög grad resurs för energiutvinning. som möjligt återanvändas. Sista alternativet, Då råvaror kan återvinnas deponering.

sparas stora resurser.

Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning.


Bygga i lugna och sköna Ystad för det goda livet. Ystad är en speciell plats på jorden. Här finns storstadens alla fördelar, i den lilla stadens förpackning. En av Ystadbostäders viktigaste uppgifter är att vara med och bygga nya, tilltalande hyresrätter för dem som vill söka sig till staden. Och vi har flera spännande projekt på gång. Ystad Trädgårdsstad med sina 35 000 kvm byggbar yta är ett av de största markanvisningarna i Ystad sedan miljonprogrammets tid. Ett underbart område mitt i Ystad som varit plantskola i många år och därför har flera olika etablerade trädarter på plats. Ystadbostäder har sålt av 7 st tomter men ska själv bygga hyresrätter i tre etapper, etapp 1 blir 20 hyresrätter, etapp 2, 50 st och etapp 3, 50 st och hela området ska vara klart år 2021. Parallellt med Ystad Trädgårdsstad kommer vi att starta flaggskeppet i byggportföljen, Kv. Kokillen, 20 meter från strandskyddet precis väster om stadens ”gräddhylla” på den gamla ”stenhuggeritomten”. Där planeras två byggnader som från havet kommer att se ut som fyrar. I elegant elipsformat och med fantasisk utsikt över Östersjön kommer dessa två byggnader att sticka ut. Ystadbostäder jobbar i alla typer av entreprenadformer och vi ser gärna att vi får med idéer inom klimat, energi och miljö. I kommunens översiktsplan finns också med ett stort projekt i Ystad hamn, kallat Hamnstaden där det ska byggas 1500 bostäder på bästa tänkbara läge vid småbåtshamnen. Givetvis ska Ystadbostäder vara med i även detta projekt.

www.ystad.se/ystadbostader/ ANNONS

Vi kan rekrytering! Låt oss hjälpa dig så slipper du svåra och tidskrävande rekryteringar. Vi tar hand om hela processen eller så väljer du de delar som passar just ert behov. Vår nisch är Skåne.

Läs mer på www.onepartnergroup.se


BY LIGULA

THE ART of HOTEL LIVING

NJUT AV DIN TID PÅ PROFILHOTEL GARDEN I HJÄRTAT AV MALMÖ! Hotel Garden ligger intill Malmös huvudgata, Södergatan. Du har Malmöpulsen precis utanför, nära nöjen, shopping och kultur. Malmö C är en kort promenad bort och därifrån når du Kastrup eller Köpenhamn under 30 minuter. Flygbussen som tar dig till Malmö Airport stannar 200 meter från hotellet. Vi har 170 rum varav de flesta med utsikt mot våra lummiga, unika takträdgårdar där du kan mingla, sola eller köra din morgonyoga. Vår à la carte restaurang Brasserie Garden är öppen varje kväll. Där serveras även vår uppskattade frukost. Mötesvåningen är helrenoverade och erbjuder fyra högtekniskt

utrustade lokaler för 6-70 personer. Parkering finns i huset. Vi gillar sport och erbjuder golfpaket och alla gäster tränar gratis hos grannen Nordic Wellness. Boka direkt med hotellet på hotelgarden@profilhotels.se eller på www.ligula.se för bra priser. ProfilHotels Garden, Baltzarsgatan 20, 211 36 Malmö, +46(0)40-665 60 00, hotelgarden@profilhotels. se, www.ligula.se VÄLKOMMEN!

PH GARDEN annonser april 2018.indd 1

WWW.PROFILHOTELS.SE ANNONS 2018-05-02 11:04

Nytt, Nytt,högt, högt, flexibelt. flexibelt. Hyr lager i Norra Hamnen, Hyr lager i Norra Hamnen, Malmö. Inflyttning QQ2018. Malmö. Inflyttning 2018.

Ring Johan påpå 010-448 2727 2020 Ring Johan 010-448 eller läsläs mer påpå kubiklager.se eller mer kubiklager.se SKAN0067_Kubiklager_Annons_AI_250x183.indd 1 SKAN0067_Kubiklager_Annons_AI_250x183.indd 1

2018-01-17 09:29 09:29 2018-01-17


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

LEDARKRÖNIKA – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Ernst Tobisch

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

TOBIAS TIPSAR! Jag vill gärna tipsa atikeln på sida 10, om Malmö stadsdelen Hyllie, en stadsdel under ständig utveckling. Tobias Dybdal, Campaign Manager

INNEHÅLL

6 Öresund är ett paradis för nyföretagande! 8

Helsingborg ska bli bäst på IT

10 Hyllie blev en succé! 12 Seniorboende med guldkant 14 Profilintervju – David Polfeldt 16 Malmö siktar framåt 18 Radisson revolutionerar sig själv 20 Logistiken i fokus

NÄRHET OCH SAMARBETE SKAPAR JOBB Det nära band mellan Danmark och Sverige som skapades år 2000 var en fysisk manifestation, där vi öppnade Öresundsbron och därmed förband den och oss till varandra. Bron och det täta samarbetet mellan såväl företag och myndigheter på bägge sidor av sundet har gjort det lättare för både privatpersoner och företag att verka på bägge sidor av sundet. Det har medfört stort välstånd för hela regionen. Vi har märkt av många positiva

effekter här på Köpenhamns flygplats, Kastrup. Det är lika lätt för ett företag i Älmhult att skicka en medarbetare på en affärsresa till Boston som det är för en familj från Slagelse att resa till New York. Det ska också vara lika lätt för en indisk turist att besöka Lunds Domkyrka och

Följ oss digitalt:

Louisiana på Nordsjälland.

Den täta integrationen har skapat

en varaktig vinst, inte bara för Öresundsregionen, men för hela Sverige och Danmark. Öresundsbron och inte minst

tillgången till världen genom nordens största flygplats, gör regionen till en attraktiv plats för företag att etablera sig på, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen. I Malmö syns detta tydligt: Bron och flygplatsen är de främsta anledningarna till att ett stort antal företag har etablerat huvud- eller specialistkontor i Malmö. En undersökning Öresundsinstitutet gjorde 2017 visar att 5 200 nya jobb har skapats i Malmö sedan Öresundsbron öppnade. De största vinsterna har blivit

@europeanmediapartner

skördade, men det finns fortfarande en stor potential – utvecklingen går bara lite långsamt. Det finns fortfarande barriärer som försvårar för privatpersoner att bo på ena sidan bron och arbeta på den andra. Det är inte heller helt smidigt för företag att samexistera på bägge sidor av bron. Men det finns fortfarande möj-

lighet att attrahera fler företag att bygga fler kontor och mer tillväxt i regionen genom att underlätta för det gränsöverskridande samarbetet. Öresundsregionen är en interna-

tionell tillväxtregion. Företagen är orienterade mot utlandet och hämtar hem stora exportkontrakt, både till Sverige och Danmark. Internationella företag har behov av internationella

analyssverige.se

förbindelser, vilket de får från Köpenhamns flygplats, som erbjuder direkta förbindelser till mer än 170 destinationer. Men konkurrensen är hård och lig-

ger nära oss – i Berlin, Hamburg och Stockholm. Därför är det viktigt att samarbetet fortsätter och växer sig starkare. Vi måste bryta ner fler hinder och göra det smidigare – för privatpersoner, myndigheter och företag att bo och verka i Öresundsregionen.

22 Tre intressanta boendelösningar 24 Landskrona har vänt trenden 26 Studentstaden Lund växer så det knakar

ANALYS SAMHÄLLE

Campaign Manager: Tobias Dybdal tobias.dybdal@europeanmediapartner.com VD: Tobias Valfridsson Chief Content Officer: Mats Gylldorff Redaktör: Hans-Peter Öhman Grafisk formgivare: Petra Danielsson Text: Fredrik Söderlund, Martin Westholm & Hans-Peter Öhman Omslagsfoto: Heber Teixeira, Pressbild/ Massive & Pressbild/Svensk Fastighetsförmedling Distribution: Dagens industri, juni 2018 Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå

Med reservation för ev. tryck och färgfel.

Historien har visat att det ovillkor-

liga fördelar för alla när vi blir mer integrerade över sundet.

Thomas Woldbye, VD på Kastrup

Återvinn eller ge tidningen vidare!

CONTENT WITH A PURPOSE

European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-606 68 00 Email: info@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS

Var med och skapa den framtid du vill se! Låt oss tillsammans innovera för en smartare säkrare värld! www.axis.com

axis_ad_future_engineer_analys_samhalle_250x120_sv_1803.indd 1

2018-03-28 11:51:48


NYA POSITIVA VINDAR BLÅSER PÅ

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

VARVSUDDEN I LANDSKRONA Det sjuder av liv och rörelse på Varvsudden i Landskrona. Förhoppningarna är också stora att fler företag, framför allt inom offshore och vindkraft, ska etablera sig och därmed ge nya arbetstillfällen.

Tonny Hansen är VD för fastighetsbolaget Varvsudden som ingår i koncernen Öresund Heavy Industries. Uppdraget är att utveckla delar av det gamla varvsområdet i Landskrona. – Redan i dag är det full aktivitet här, säger han. På området finns drygt 10-talet företag som tillsammans sysselsätter närmare 500 medarbetare och kanske en bit över 1 000 om man räknar in underleverantörer när det är som mest att göra. – Men i framtiden ska det förhoppningsvis finnas ännu fler företag som valt etablerat sig här och på så sätt också skapat ett stort antal nya arbetstillfällen. Förhoppningen är att Varvsudden ska bli något av en hubb för företag som är verksamma inom offshore och vindkraft. Och intresset, så här långt,

är stort. Offshore- och vindkraftbranschen, som under en räcka av år varit pressad av dålig lönsamhet, ser nu ljust på framtiden och planerar investeringar i utökad tillverkning. – De mest optimistiska i branschen talar om en ny boom! Det var för två år sedan som Tonny Hansen fick i uppdrag att utreda och ta fram en plan för vilka företag som skulle kunna tänkas vara intresserade av en etablering på Varvsudden och i Landskrona. – Det naturliga var att se vilken typ av verksamhet som kan dra nytta av och passa in i den verksamhet och de förutsätt ningar som redan finns på

Tonny Hansen VD för fastighetsbolaget Varvsudden

området, fortsätter Tonny Hansen. Snart kom vi fram till att företag inom just offshore och vindkraftindustrin skulle vara lämpliga. Därmed inte sagt att vi stänger dörren för andra företag som vill starta verksamhet här. – Men för den här sektorn har Landskrona alla de förutsättningar som krävs – närhe-

ten till havet och en fungerande hamn, men också ett strategiskt läge för transporter med såväl lastbil som järnväg. Närheten till Köpenhamn och Copenhagen Airport är också ett stort plus. – I hamnen har kajerna nyligen förstärkts och det har också byggts nya lyftkranar. Andra förberedelser inom området är också godkända, exempelvis rivning av den gamla stapelbäddsparken. Det senaste halvåret har Tonny Hansen och hans kolleger lagt mycket arbete på att knyta kontakter med företag inom såväl offshore som vindkraftbranschen, men också med

att inleda konkreta samtal om tänkbara etableringar. – Vi har fler kontakter, både med företag i Europa och i Asien, som visat stort intresse. Förhandlingar pågår utan att jag närmare kan avslöja vilka företag det rör sig om och vilka tidsramar som gäller, säger Tonny Hansen. Men samtalen förs i positiv andra och jag är optimistisk inför framtiden. Inte minst för de asiatiska företagen, företrädesvis från Kina och Korea, handlar det om att kunna förlägga delar av sin tillverkning till Europa. Inte minst som en kvalitetsgaranti. Parallellt med detta arbetar Tonny Hansen med ett scenario där Varvsudden är samarbetspartner till olika företag som verksamma i branschen. Det kan handla om såväl tillverkning av delar som behövs när man bygger och installerar mot offshore vindmarkanden, men även där montering av olika komponenter ligger i fokus. Just nu sitter vi i slutförhandlingar och målsättningen är att vi ska komma igång med detta redan till hösten, avslutar Tonny Hansen.

ANNONS ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

NU PEKAR DET UPPÅT FÖR LANDSKRONA För ett 10-tal år sedan förföljdes Landskrona av ett dåligt rykte grundat på bland annat stora sociala problem, hög kriminalitet, stor genomflyttning och allmän otrygghet. Så är det inte längre. Staden har på kort tid brutit en negativ spiral och i dag är Landskrona en populär bostadsort, strategiskt belägen med på pendlingsavstånd till såväl Malmö, Lund och Helsingborg och i förlängningen till Köpenhamn. Hur har detta gått till? För att bryta den negativa trenden bestämde sig Landskrona stad för att starta Landskrona Stadsutveckling, ett bolag som till 92 procent ägs av staden. Till bolaget bjöds fem stora fastighetsägare, som i dag är åtta, att bli delägare. Några av dessa är Landskronahem, Stena fastigheter, Heimstaden, Brinova och HSB. – Vårt uppdrag var att hitta nycklar som kunde vända den negativa trenden till något positivt, säger VD Joakim Ahlin. Tillsammans identifierade vi fem punkter

genom att sälja av sitt bestånd eller ansluta sig till den policy som vi arbetat fram. I några fall förvärvade vi fastigheter som sedan renoverats och i ett fall ombildats till bostadsrätter, allt för att få en bättre och stabilare sammansättning i staden och minska omflyttningen i området. En annan insats var att hitta verksamheter som kunde integreras i fastigheterna, exempelvis förskola som i ett fall. Arbete har också gjorts för att öka tryggheten i staden genom ett omfattande förbättEtt viktigt initialt arbete var att få tillstånd ringsarbete av stadsmiljön men även med en mer diversifierad bostadsmarknad fastighetsnära trygghetsåtgärder som bättre eftersom andelen hyresrätter i jämförelse belysning och genom att röja växtlighet. med andra städer var stor. – Tillsammans utarbetade vi en policy Ytterligare åtgärder för att skapa större för de fastighetsägare som är verksamma i trygghet och trivsel har varit att locka olika staden där vi enades om ett antal kriterier verksamheter att etablera sig i de mest för exempelvis uthyrning, förmåga att själv utsatta områdena. kunna försörja sig samtidigt som det togs – Det har handlat om allt från handel hänsyn till att det behövs bra lägenheter till service i olika former. Också här har som kommunen kan anvisa, exempelvis till arbetet varit framgångsrikt även om det nyanlända, berättar Joakim Ahlin. fortfarande finns en hel del kvar att göra, – Vi satte också tryck på mindre seriösa förklarar Joakim Ahlin. Men det ligger så fastighetsägare för att få dem att agera att säga i sakens natur. Det här är en prosom sedan blev utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Det man bestämde sig för var att försöka påverka inflyttningen till staden, hitta åtgärder mot oseriösa fastighetsägare, skapa balans mellan olika upplåtelseformer, tillföra nya verksamheter och motverka segregation. – Två områden, Centrum och Öster, var särskilt hårt drabbade, och det var dit vi koncentrerade våra resurser, fortsätter Joakim Ahlin.

Joakim Ahlin, VD Landskrona Stadsutveckling

cess utan slut. Det finns och kommer alltid att finnas förbättringar att göra. I arbetet med att skapa ”det nya” Landskrona har också ingått skapa en samordnad myndighetsutövning. På så sätt har olika verksamheter kunnat dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter samtidigt som olika riktade insatser kunnat få större genomslagskraft. I dag har Landskrona fått ett lyft och staden har fått ett helt annat renommé. I de områden, som tidigare nämnda Centrum och Öster, har betydande förbättringar skett. – Kriminaliteten har minskat samtidigt som fler har fått arbete och omflyttningen är lägre, poängterar Joakim Ahlin. – Att vi gjort framsteg märks också på ett annat sätt. I dag är det flera andra kommuner som vill ta del av det som man skulle kunna kalla Landskronamodellen. Det är naturligtvis glädjande samtidigt som det stimulerar till att fortsätta vårt målinriktade arbete med att förnya, rusta upp och utveckla Landskrona till en attraktiv stad för både boende och näringsliv.


Annons

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

MÖJLIGHETER – ANALYSSVERIGE.SE

NYFÖRETAGANDET BLOMSTRAR Företagsetableringsmöjligheterna i

Öresundsregionen är många och unika. De senaste 25 åren har sett en fantastisk utveckling, menar Anne A Marbrandt på NyföretagarCentrum Öresund. – Det finns massor av aktörer som hjälper till i såväl start – som utvecklingsskedet hos nyföretagare. Entreprenörskapet och företagsamheten stimuleras redan från grundskolan via gymnasiet och sedan fortsatt via universiteten. För redan etablerade företag som vill ta sig hit finns många intressanta och framgångsrika företag för såväl benchmarking som samarbete. För de som vill utveckla produkter och tjänster finns väl utvecklade system för att ta del av forskningsanläggningarnas möjligheter av olika slag. Utbudet och bredden är några av

de mest attraktiva aspekterna när det kommer till att etablera sig inom regionen. – Det gäller allt från livsmedel och film till spelindustri. Innovationskraften i regionen hör där med till de främsta. Vidare har du design, möbelindustri, sten och keramik. Som skåningar blir vi stolta över att det finns bitar av Skåne överallt i världen och som Öresundsbo värmer det hjärtat när inredningsbutikerna

i varje metropol är fyllda med dansk design.

– Vi hämtar inspiration från hela

världen, men det är här på hemmaplan som det händer i slutändan. Bara i Malmö har vi 150 representerade språk så det finns en levande testbädd av kulturer som gör det möjligt att utveckla tjänster och produkter med stort internationellt genomslag. Av nyföretagarna har dessutom närmare 40 procent utländsk bakgrund, vilket ger en fantastisk dynamik i utbudet, säger Anne A Marbrandt. Anne A Marbrandt träffar hela

tiden nyföretagare genom sitt

“Regionen har också en stor öppenhet och jämställdhet med bra skolor och forskningsmöjligheter.” uppdrag och hon reagerar ofta på vilken överraskande diversifiering det finns. – Många som arbetat inom vården eller teknikbolagen startar eget. E-handel är fortsatt populärt, liksom restauranger och andra livsmedelskoncept. Bygg-, städ- och skönhetstjänster likaså. Vi ser företagsstarter inom

alla branscher och oftast handlar det om att förverkliga sin idé och sig själv eller att som tidigare anställd byta till sig en livsstil som förvisso kräver mer arbete men som ger en ökad flexibilitet i vardagen när det gäller samspelet med familjen.

Foto: Heber Teixeira

Fler och fler företagare väljer Öresundsregionen som etableringsplats. En sprudlande kreativitet, branschkunskap och mångfald är några av faktorerna.

Många företagare lockas till

Öresundsregionen. Två skäl är hamnarna och flygplatserna. – Det ger en puls med omedelbar närhet till Europa och resten av världen. Regionen har dessutom en stor öppenhet och jämställdhet med bra skolor och forskningsmöjligheter. Även livskvalitén är god med öppna landskap, grönska och närheten till hav och stränder. Broderskapet kan vi dock bli bättre på. Vi pratar om att vi vill stimulera integration. Men vi agerar tyvärr allt för ofta som om vi egentligen menar anpassning, säger Anne A Marbrandt. Grannskapet med Danmark är

också en viktig inkörsport och en starkt bidragande faktor till att många företagare etablerar sig just här, menar Anne A Marbrandt. – Öresundsbron har förstärkt närheten till Köpenhamn och Europa på många olika sätt, inte minst för näringslivet. Den binder samman båda sidorna av regionen på ett sätt som underlättar vardagslivet för många människor på båda sidor när det gäller såväl studier som arbete, affärer och boende. Den ger oss en snabbare access vidare ut i ANNONS


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Johan Wessman

I ÖRESUNDSREGIONEN världen. Det blir påtagligt hur mycket bron och smidigheten med pendlingen har kommit att betyda för en stor del av befolkningen här i regionen.

Foto: Jacob Lund

Anna A Marbrandt menar att

den väl utvecklade infra- och arenastrukturen på båda sidor av sundet gör regionen till ett attraktivt val. – När allt fler events flyttas hit ger det såväl ökade affärsmöjligheter som kunskaps- och erfarenhetsutbyte med ledande branschrepresentanter från hela världen, säger. Öresundsregionens 17 danska och svenska universitet, högskolor och högre lärosäten med sammanlagt 189 000 studenter, skapar tillsammans med de goda transportförbindelserna med andra länder en väldigt stor konkurrensfördel här, säger Anne A Marbrandt. Ett råd till nyföretagare är att

söka upp så väl rådgivning som de nätverk som finns att tillgå, menar Anne A Marbrandt. – Det finns massor av mötesplat-

ser, fri tillgång till affärsinformation via bibliotekens databaser, fri wi-fi på massor av caféer, ett stort utbud av arbetskraft och lokaler att hyra till vettiga pengar. Det är lätt att ta sig fram som företagare här. När affärsplanen tagit form finns det även ett väl utvecklat mentorprogram. Enligt uppgift ska Sverige vara det mentortätaste landet per capita och Öresundsregionen utgör inget undantag. Här kan du som

SUNT FÖRNUFT BAKOM AXIS SUCCÉ

nyföretagare bli matchad med en mentor som du träffar under ett år, helt kostnadsfritt, vilket ökar ditt företags överlevnad från 81 procent (vid endast rådgivning) till 89 procent efter tre år. Finns en särskild företagstrend i regionen just nu? – I dag möter vi som rådgivare företagare med allt från valutatjänster till nischade livsmedelskoncept, företag med full fokus på cirkulär ekonomi, på social hållbarhet och på möbler med hållbar design. IT-utvecklingen öppnar upp en helt ny värld för många branscher, där vi ännu bara sett toppen på isberget. Disruptiva affärsmodeller och

hållbarhet är nyckelbegrepp som genomsyrar företagandet just nu. – Många idéer är skalbara och innefattar global tillämpning eller handel med andra länder redan från start. Och det gör ju oerhört gott både för innovationskraften och för sysselsättningen. Här går de hand i hand, säger Anne A Marbrandt. Text: Fredrik Söderlund

HAMNEN I FOKUS ANALYSSVERIGE.SE Ystad Hamn är en viktig logistisk knytpunkt för Skåne och hela landet. På analyssverige.se kan du läsa om de tusentals människor som passerar hamnen varje dag.

Dagskonferens 399 kr ex moms

Bakom varje innovation finns en nyfikenhet, ett utforskande, ett lärande, en förmåga att lyssna på dem som vet mer och en vilja att dela med sig av det man själv kan. En prestigelös insikt att en briljant lösning kan komma varifrån som helst. Med det som utgångspunkt grundades Axis för över 30 år sedan. Att gå i korridorerna på Axis är att ständigt uppmanas att såväl utmana som bidra. Att ständigt inse att enda sättet att hålla sig ung och vital är att fortsätta utforska världens alla olikheter – och kanske i ännu högre utsträckning inse vad som förenar oss alla. Det företag som 1984 startade i Kuvösen på Ideon i Lund är i dag en global marknadsledare med aktiv försäljning i 179 länder och som flera gånger tagit sig an olika industrier och genom innovation tagit sig till toppen i bransch efter bransch. – Den som försöker hitta den hemliga ingrediensen bakom framgången kommer att landa i något så simpelt som sunt förnuft. Bakom kulisserna syns företagets själ i form av konsekvent och långvarig förmåga att bjuda in nya genier att bidra, ett prestigelöst mod att förvandla fel till förtjänster och en outtröttlig tro på öppenhet. Öppenhet för kulturer, mångfald och att alla i grund och botten vill väl och önskar bidra, säger Jonas Hansson som är CIO på Axis. – I den andan fortsätter vi definiera spelreglerna för vår marknad och i den andan fortsätter vi göra världen lite säkrare, lite smartare dag för dag.

Text: Martin Westholm

Gör bra business på Dannegården

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Frukostmöte 7.00-9.00

Teambuilding i köket på Dannegården ger konferensen mervärde

Hotell Dannegården med restaurang Strandgatan 32 i Trelleborg är något av en institution för företag som vill konferera i en familjär och hemtrevlig miljö. – Vi har många som återkommer gång på gång och den förklaring vi ofta får höra är att man känner sig väl omhändertagen, berättar Katarina Ivholt som är VD och ägare till Dannegården. Det är naturligtvis extra roligt eftersom det är precis så vi vill uppfattas av våra gäster. Dannegårdens inriktar sig i första hand på att ta emot mindre konferenssällskap – bolagsstyrelser och ledningsgrupper, men också mindre grupper som samlas för kickoff. En annan starkt bidragande orsak till att

många företag, både större och mindre, återkommer är restaurang Strandgatan 32, en klassisk gourmetrestaurang som tillhör Dannegården. I köket, bland grytor och kastruller, huserar köksmästaren Frederico Azzalin. Som den italienare han är står det italienska köket i fokus, något som uppskattas av många. Men den som önskar kan också välja mellan ett flertal internationella rätter och olika lokala specialiteter. Skåne är ju inte för inte matlandet nummer ett i Sverige och den skånska

Lunchmöte 11.30-13.30

Á la carte

hemlagat och hembakat 18.00-21.00 och alla lämnar Dannegården mätta och belåtna. 2-dagars – På kvällarna ordnar vi tillsammans konferens med olika lokala samarbetspartners olika Konferensluncher, aktiviteter. 4-rättersmiddag Det kan vara allt från vin- och Övernattning med frukost ölprovning till stadsvandring. Trelleborg För- & eftermiddagsfika har mycket Fri tillgång till vår spännande att visa upp, utomhusjacuzzi bland annat Trelleborgen där man kan se och vår härliga bastu hur livet tedde sig under vikingatid. Inte långt ifrån hotellet ligger också TrelleSöndag 27 maj Välkomna till gemytliga & borgs golfklubb. familjära Dannegården Mors Dag firar vi &irestaurang Strandgatan 32 husmanskosten har många spännande Ett populärt avbrottdin konferensen brukar på Dannegården med mötesplats för vardag och smaker som det ärenväl värt att prova på. också vara försöka lösa något av de fest, för företag och privat. 3-rätters middag – Många av råvarorna används mordmysterier som utspelar sig&ibar staden. försom 435 kr Restaurang 15.00 kommer dessutom frånklnärområdet, – Självklart hoppas vi att fler öppen, á la ska carteuppfrån 18:00 säger Katarina Ivholt. täcka både TrelleborgMån-lör och hur trivsamt Välkommen att boka bord det är att konferera hos oss, avslutar När det gäller konferensfaciliteter Katarina Ivholt. har Dannegården fyra fullt utrustade konferensrum med plats för upp till 40 personer. Man kan välja mellan olika typer av konferens, såväl halvdag, heldag som 2-dagars konferens. Allt som serveras är Foto: Peter Löfqvist

Foto: Peter Löfqvist

Med hembakt, frukt & härlig lunch

Dannegården i Trelleborg är en populär mötesplats för konferenser. Förklaringen heter familjär atmosfär och många möjligheter till roliga och lite annorlunda aktiviteter.

7

Det familjära fullservicehotellet, öppet för alla

Vi hjälper dig skräddarsy din konferens för bästa upplevelse. Tel: 0410-481 80 | Besök vår hemsida www.dannegarden.se eller maila office@dannegarden.com | Dannegården | Strandgatan 32 | 231 62 Trelleborg

Tel: 0410-481 80 | Besök vår hemsida www.dannegarden.se eller maila office@dannegarden.com Dannegården | Strandgatan 32 | 231 62 Trelleborg


Annons

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

AKTUELLT – ANALYSSVERIGE.SE

HELSINGBORG SKA VARA BÄST I VÄRLDEN PÅ INTERNET Hur arbetar ni i Helsingborgs stad med digitalisering? – För oss är det en kulturfråga. Vi ser digitaliseringen först och främst som en vilja och förmåga till förändring och utveckling. Därför fokuserar vi på ledarskap och fårhållningssätt, inte i första hand på teknik. Vi ska våga testa nya lösningar. Vi måste våga göra fel och missar längs vägen – för att lära av dem. Ofta leder de här testerna och lärdomarna till smartare digitala lösningar, men ibland kan de leda till någon annan form av förbättring, till exempel ett smartare arbetssätt. – I Helsingborg har varje verksamhet ett ansvar och engagemang för att lyckas med sin digitalisering – det kan inte ske på en central nivå. Digitaliseringen kan inte heller göras av någon annan eller ske någon annanstans, det måste göras av alla överallt. Vi har en bra teknikplattform i Helsingborg, men det är inte förrän medarbetarna lär sig att hitta potentialen och värdet som digitaliseringen händer. – Vi tar digitaliseringen och internet på allvar. Vi var först i Sverige med en internetchef och tidigt ute med en digitaliseringsdirektör med uppdrag att stötta stadens digitaliseringsprocess, skapa verktyg och arenor som förenklar, sprider kompetenser och accelererar viktiga digitala initiativ, som till exempel hur vi ska dra nytta av artificiell intelligens. På vilket sätt ska Helsingborg bli en av de absolut mest smarta städerna i Öresundsregionen? – Inte bara i Öresundsregionen. Vi ska vara bäst i världen på Internet och en av Europas mest

Kärnan i Helsingborg.

Foto: Rickard Johnsson

Foto: Birger Lallo

Helsingborgs stad är en av föregångarna när det gäller digitalisering i Sverige. Stadsdirektör Palle Lundberg utvecklar tankegångarna och ger samtidigt en vision av varför företag och människor ska välja att etablera sig i staden.

Stadsdirektör Palle Lundberg

innovativa städer. Med det sagt – för oss är en smart stad inte saker. En smart stad är alltså inte hus, teknik, system och kontrollrum med massor av blinkande lampor. – En smart stad för oss är en stad där människor kan vara smarta ihop och samverka. Vi tänker oss att var och en av Helsingborgs snart 150 000 invånare kan vara med och utveckla vår stad på något sätt. Därför fokuserar vi på att vara möjliggörare – på att möjliggöra den demokratiska dialogen med bland annat fritt wifi, ett sökbart diarium, ett öppet intranät och mängder med öppen data. – I vår smarta stad har vi tagit bort all friktion i gränssnittet mellan invånare och kommun, vi har skapat enkla – kanske rentav intuitiva – vägar in till kommunen, som till exempel vårt kontaktcenter, våra e-tjänster, invånarnas egna sidor och AI-chatbots. – Jag vågar dessutom sticka ut hakan och påstå att vi är unika i Sverige i att alltid tänka platt-

”Här finns en känsla av att allt är möjligt – om man verkligen vill.” form, och alltså inte snäva in oss på våra egna behov. Ett konkret exempel är att vi etablerade Sveriges första öppna stadshubb för sensorer genom vårt energibolag Öresundskraft. En teknik som i dag inte bara täcker nordvästra Skåne med våra egna master utan som nu, i samarbete med fler än 20 kommuner, täcker över en miljon svenskar från norr till söder. Vi ser staden som en plattform, en facilisator, en möjliggörare. Oceanhamnen är ett område med stor potential. Hur planerar ni för framtiden? – Vi tänker mycket på livet mellan husen – på livskvalitet. Hur vill människor leva i städer

framöver? Hur tänker vi på arbete, hur jobbar vi? Vad händer med människan när allt fler monotona och regelstyrda processer och uppgifter sköts av robotar? – Vi kommer så klart inte hitta alla svar i Oceanhamnen, men vi kommer att försöka ställa så många frågor som möjligt. Därför testar vi i Oceanhamnen många nya tankar och en hel del ny teknik – inte bara inom digitalisering och robotisering. Bland annat inför vi en helt ny och unik avloppslösning som använder avfall för att producera biogas och växtnäring. – Allt som vi testar och utvecklar i Oceanhamnen, och på andra håll i Helsingborg, kommer vi att samla till en internationell stadsmässa år 2022, med namnet H22. Varför ska man flytta till Helsingborg? – När vi undersökt vilka drivkrafter människor har för att vilja bo i Helsingborg visar det sig att den absolut viktigaste faktorn är livskvalitet. Människor vill

uppleva en hög livskvalitet och Helsingborg förknippas starkt med just hög livskvalitet. – Livskvalitet i det här sammanhanget kan så klart vara en mängd olika saker – det är människors subjektiva uppfattningar. Men några gemensamma faktorer tror vi kan vara fysisk hälsa, en sysselsättning att gå till och en trygg ekonomi. Men också att känna delaktighet i samhället, att ha möjligheten att kunna förverkliga sig själv och sina drömmar. – I Helsingborg vill vi ge varje invånare den möjligheten och har bland många initiativ till exempel en visionsfond som alla kan söka ekonomiskt stöd från för att testa en idé eller förverkliga ett initiativ. Helsingborg är staden för dig som vill något. Varför ska man etablera sig som företagare i staden? – Av samma skäl som att flytta till Helsingborg. Arbetet och livet är inte delbara enheter. Livskvaliteten här, närheten till Köpenhamn och Europa samt att Helsingborg är en så där perfekt lagom stor stad är alla bra grogrunder för kreativitet och innovationskraft. Dessutom har Helsingborg en mycket lång tradition av entreprenörer – av människor som förverkligat sina drömmar. – Den andan finns i allra högsta grad kvar i dag. Här finns en känsla av att allt är möjligt – om man verkligen vill. Vi har ett bra näringslivsklimat, vi har många spännande nätverk och Helsingborg är bland mycket annat Sveriges e-handelstätaste stad räknat per capita.

Text Martin Westholm

LOGISTIK ANALYSSVERIGE.SE Skåne är en viktig logistisk knytpunkt. Läs artikeln på analyssverige.se ANNONS

Finns där du minst anar...


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

NU KAN HISSARNA BERÄTTA HUR DE MÅR

KONE har tillsammans med IBM gjort hissar intelligenta och de kan nu själva tala om när det är dags för service och underhåll.

Det var för drygt ett år sedan som KONE tillsammans med IBM inledde ett samarbete kring hur hissar kan göras intelligenta. Resultatet blev en ny teknik där hissar kopplas upp mot molnet och själva kan prata och berätta hur de mår med hjälp av sensorer i hissarna som övervakas, analyseras och visas i realtid genom IBM:s IoT-plattform Watson. – Det finns många fördelar med den nya tekniken. Nu kan hissen själv tala om när det är dags för service eller om andra proaktiva åtgärder behövs, samt vad som också behöver åtgärdas. På så sätt blir driften mer stabil och säker samtidigt som det gör att underhållet kan skräddarsys för varje hiss och att antalet oförutsedda stopp i det närmaste uteblir på sikt, säger Malin Brant-Lundin som är marknadsoch kommunikationsdirektör på KONE i Skandinavien. – För våra kunder innebär detta färre fel och snabbare reparationer samt förlängd livslängd på utrustningen. För personer som använder hissarna innebär det kortare väntetid, ökad säkerhet och en bättre användarupplevelse. Det IBM:s superdator Watson gör är att

analysera en mängd data – bland annat temperatur, fukt, oregelbundna stopp och vibrationer – från hissen i realtid. – Data från hissen behandlas av ett avancerat analyssystem. Om systemet fastställer att service behövs eller att någon del behöver bytas, underrättas en tekniker omedelbart eller så kontaktar systemet teknisk support eller vår kundservice, beroende på typ av problem. Malin Brant-Lundin fortsätter: – Våra kunder kan också i realtid se utrustningens status och får meddelanden och rapporter om alla åtgärder som vi vidtar. När man vet vad som händer blir det också enklare att planera i förväg och budgetera för framtida servicebehov. För många – till exempel sjukhus, hotell, kontor och infrastruktursektorn – är den nya tekniken efterlängtad då en stillastående hiss kan vara kritisk för verksamheten. Med de nya intelligenta hissarna kan tillgängligheten och säkerheten ökas betydligt och antalet oförutsedda driftstopp minimeras. – Även för bostadsfastigheter finns stora fördelar. Tidigare upptäcktes eventuella fel på hissen först på kvällen när någon

kom hem från jobbet och skulle ta hissen. Med den nya tekniken får våra tekniker meddelande direkt från Watson när problem uppstår och kan åka ut på plats och åtgärda detta. När de boende kommer hem på eftermiddagen är hissen ofta i drift precis som vanligt. – I bästa fall är det ingen som ens märker att hissen stått stilla under en tid. En annan fördel med den nya tekniken är att den utan problem även kan appliceras på äldre hissar. – I Sverige finns det många gamla hissar. Ju äldre hiss, desto fler driftstopp inträffar vanligtvis där behov av regelbundet underhåll är stort. Här kan intelligenta hissar, som i god tid förvarnar om när delar behöver bytas ut, göra en stor skillnad. Själva affärsmodellen bygger på att man tecknar ett serviceavtal med KONE där den nya intelligenta funktionen ingår som ett valfritt tillval. – Potentialen för intelligenta hissar är stor, framhåller Malin Brant-Lundin. Det

gäller både för Sverige och för Skandinavien i stort, men också på våra övriga marknader runt om i världen. Ett av de första globala pilotprojekten för intelligenta hissar gjordes i början av förra året tillsammans med Humlegården Fastigheter i Stockholm. – Våra hissar är en viktig del av kundens upplevelse i fastigheten, och vi vill därför minimera antalet oplanerade stopp och maximera den tekniska livslängden, vilket kräver nya innovativa sätt att arbeta med förebyggande underhåll och service, säger Peter Lind som är fastighetschef på Humlegården Fastigheter.

Läs mer om de intelligenta hissarna på www.kone.se/intelligent ANNONS

L i ve t vi d ka je n M i t t i H e l si ngbo rg V i e r b j u d e r m ö jl i ghe te r na Stilla solnedgångar över sundet och stadens puls. Kvällsdopp och kulturupplevelser. I Oceanhamnen behöver du inte göra några kompromisser – du bor mitt i city, alldeles vid havet.

Oceanvillor och bostadsrätter Bara ett stenkast från Knutpunkten i centrala Helsingborg hittar du Oceanhamnen. Här, där det förr låg magasinsbyggnader, verkstäder och lastkajer, växer nu en helt ny stadsdel fram. Längst ut på piren bygger vi nya bostadsrätter och exklusiva Oceanvillor – ett kvarter präglat

av samtidsarkitektur, med perfekta förutsättningar för en hållbar livsstil. Vill du också bo vid havet, mitt i stan? Preliminär säljstart hösten 2018. Intresseanmälan gör du på oceanpiren.se


Annons

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

UTVECKLING – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Maria Nyman-Moritz

På bara några år har en helt ny stadsdel vuxit fram i södra Malmö. Med bostäder, arbetsplatser och shopping alldeles intill Öresundsbron. I dag är Hyllie en succé och en förebild för många stadsutvecklingsprojekt, både i Sverige och utomlands.

Foto: Pressbild

MALMÖS NYA STADSDEL HAR BLIVIT EN SUCCÉ Mycket arbete har även lagts ner

Från att tidigare ha varit fält där det

odlades raps, vete och korn sjuder det nu av liv och rörelse. I dag är Hyllie – Malmös nya stadsdel – ett dynamiskt centrum med betydelse för hela Skåne. Och området växer så att det knakar! – När jag första gången såg den här platsen i Hyllie var det bara ett vattentorn. I dag är det navet i Öresundsregionen, sa hotellmogulen Petter Stordalen i en intervju med Expressen när han fick frågan om Hyllies betydelse för regionen. Fullt utbyggt om 10–20 år kommer Hyllie att ha 10 000 bostäder och lika många arbetsplatser. Mycket är redan på plats och mer är på gång. Lyftkranarna är en del av Hyllies siluett och verksamheten på de olika byggena är minst sagt febril. På promenadavstånd ligger den nya stationen med tolv minuters resväg till Kastrups internationella flygplats och vidare till Köpenhamns centrum. Reser man motsatt väg är man på

boendeformer, såväl hyres- som bostadsrätter, vuxit fram på kort tid. Arkitekturen är modern och omväxlande med både höga och låga hus.

Hyllie Boulevard.

ungefär halva tiden, sex minuter, på Malmö Central. Kommer man med bil ligger Hyllie alldeles intill E6 och Öresundsbron. Entreprenören och företagsledaren

Percy Nilsson har blivit Hyllies starke man. Han berättar i en intervju med Sydsvenskan hur Hyllie glömdes bord när Öresundsbron byggdes och Citytunneln planerades för fullt. Framtiden var på väg, men Hyllie fanns ett vattentorn, återvinningsstationer och åkermark, berättar han: – Jag frågade politikerna vad de tänkte göra. De hade inga stora planer för området mer än att

flytta hit tågstationen och bygga en stor parkeringsplats. Då blev jag riktigt förbannad. Jag satte själv i gång och skaffade arkitekter och stadsbyggare. 1997 presenterades planen för

Malmös politiker. Grunden vilade på Malmö Arena och ett stort varuhus, som senare blev Emporia. Det tog inte lång tid innan Hyllie

blev en populär plats att både bo och arbeta på. Flera kontorshus, många med spännande och nyskapande arkitektur, som har vuxit upp runt omkring den nya stationen, attraherar många

huvud- och regionkontor. Alldeles intill ligger Emporia –

ett av Skandinaviens största köpcenter med många butiker och restauranger så väl som dagligvaruhandel. Det gör Hyllie till en levande stadsdel dit både Malmöbor och besökare söker sig för shopping. Men Hyllie är i högsta grad en

levande stadsdel även när arbetsdagen är slut och butikerna stängt. Området har på kort tid blivit en av Malmös mest attraktiva stadsdelar att bo i. Längs med de båda huvudgatorna har många bostäder med olika

på att skapa en grön stadsdel. Både med stora grönområden men också med en bebyggelse som har en klar hållbarhetsprofil. Grundtanken är att Hyllie ska vara en global förebild för hållbar stadsutveckling. Klimatsmart är också området i den bemärkelsen att energibehovet, både värme och el, tillgodoses av förnybar och återvunnen energi, exempelvis med hjälp av solpaneler. De boende i området ska till exempel själv kunna mäta, styra och påverka sin egen energiförbrukning, och dessutom kunna producera energi själva. När allt är färdigbyggt kommer en

bit över 20 000 människor, lika många som bor i en medelstor svensk stad, att ha bo i Hyllie.

Text: Martin Westholm

ETT HÅLLBART SVERIGE ANALYSSVERIGE.SE Så planerar infrastrukturminister Tomas Eneroth att vi ska bygga Sverige hållbart tillsammans. Läs mer på analyssverige.se ANNONS

Byggstartat

Contemporary living. Ett hem för vardagsmagi. En bostad som uppfyller drömmar. På en plats där arbete möter fritid i perfekt balans. Försäljning pågår av bostadsrätterna som finns från 2 till 4 RoK, i storlekar från 37 till 147 kvm. Hyllie Corner har en hög grundstandard med bla kvalitetskök från Vedum och smakfullt inredda badrum med komfortvärme samt en gemensam takterrass! Välkomna till Nannas gata/Hyllie allé, Hyllie. Emma Johansson | 0763-109603 emma.johansson@fastighetsbyran.se

Läs mer på hylliecorner.se


prisma

Försäljning pågår!

Spektra

115 lägenheter i tre hus vid Hyllies nya stadspark Missa inte chansen till ditt nya boende i Prisma vid Hyllies nya stadspark. Här bygger vi ca 115 lägenheter i tre hus där staden möter lantmiljön. Prisma består av tre hus på fyra till sex våningar – Spektra, Lux och Lumen. De tre husen har varierad arkitektur i tegel, trä och puts med välplanerade lägenheter på ett till fyra rum från 27 till 99 m2. Med stora ljusinsläpp, inglasade uteplatser, garage och balkonger mot parken eller innergården erbjuder Prisma många tilltalande sidor av modernt boende. Inflyttningen beräknas påbörjas under augustinovember 2019. Besök oss på prismahyllie.se.

Lux

Vi bygger Skåne

Lumen ANNONS

NYKÄNSLA OCH STADSPULS

HYLLIE SÖDERLÄGE Bo på Hyllies bästa balkongläge, med solen i ansiktet och stadspulsen i ryggen. I den södra delen av det nya Hyllie centrum planerar vi att bygga bekväma bostadsrätter för solmogna vuxna. Här kan du roa dig med shopping i världsklass, spektakulära shower och internationella sportevenemang. Du kan också njuta av vackra promenadstigar, sköna fikaställen och favoritfåtöljen på din balkong. Allt detta bara tre minuters tågresa från Malmö centrum. Vill du vara med där det nya, spännande händer. Anmäl dig till VIP – det är hög tid om du vill vara med från början. Se mer på seniorgarden.se

LÄS MER OCH BLI VIP-KUND PÅ SENIORGARDEN.SE

VIP-KUNDER FÅR FÖRTUR För 300 kr/år får du förtur till våra bostäder. Läs mer på seniorgarden.se eller kontakta kundtjänst 020-120 00 22, kundtjanst@seniorgarden.se.


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

AKTUELLT – ANALYSSVERIGE.SE

NU KAN DU BO SOM PÅ RIVIERAN FAST I SVERIGE Foto: Helene S Bernstone

Blommande citrusträd och knotiga olivträd i en prunkande trädgård alldeles utanför dörren. Kan det vara något för dig när du blir äldre? Bovieran är ett helt unikt koncept som på bara några år spridit sig över hela landet. Sveriges befolkning ökar. I dag är

vi lite mer än 10 miljoner och om lite drygt 40 år, år 2060, kommer vi att vara fler än 13 miljoner invånare säger SCB. Behovet av bostäder, inte minst för 55-plussare, kommer därmed att öka kraftigt. Det byggs i och för sig fler seniorbostäder än för bara några år sedan. Men andelen av den totala nyproduktionen är fortfarande modest. Ett företag som insett potentialen

är Bovieran, ett dotterbolag till Balder som är en av Sveriges största fastighetsutvecklare. Sören Runsten är VD för Bovieran. – Vårt koncept bygger på att våra bostadsrätter ska efterlikna klimatet på franska Rivieran. Det har vi löst med en innergård som är inglasad och planterad med bland annat olika citrusfrukter, palmer, olivträd, bananer och fikon. Här finns också sittgrupper, små promenadstigar, vattenspeglar och en boulebana – allt på en yta som motsvarar ungefär en halv fotbollsplan. Temperaturen följer utom-

hustemperaturen på franska

Ett boende som uppmuntrar till aktivitet och gemenskap. 

Rivieran sett över året inklusive en viloperiod för växterna i månadsskiftet december/januari. Förutom boulebana i de allmänna utrymmena finns också ett gårdshus med toalett och bastu samt en rymlig gemensamhetslokal med kök och ett bokningsbart gästrum. – Vi vill att våra boenden ska stå för trygghet, upplevelse och social gemenskap. Syftet med den inglasade innergården är framför allt ett sätt skapa en naturlig mötesplats för alla som bor i huset, fortsätter Sören Runsten. Här ska man kunna träffas för en pratstund eller ta en kopp kaffe tillsammans.

”Vi vill att våra boenden ska stå för trygghet, upplevelse och social gemenskap.” – Vi vill också stimulera till aktivitet och gemenskap. Därför uppmuntrar vi till allt från biokvällar och bridge till matlagningskurser och dans. I vissa föreningar gör man också resor tillsammans.

För att kunna hålla byggkostna-

derna på en rimlig nivå är det samma hus som Bovieran bygger om och om igen. – Det har visat sig vara ett koncept som håller. Det som kan göra att ett objekt blir dyrare än ett annat är kostnaden för marken vi bygger på och om man exempelvis måste påla eller inte innan man sätter igång att bygga, säger Sören Runsten. I varje bostadsrättsförening ingår

54 lägenheter, både 2:or och 3:or, fördelade på tre huskroppar runt innergården. Samtliga lägenheter är handikappanpassade så att man bekvämt ska kunna röra sig

om man har någon funktionsnedsättning såväl inomhus som i trädgården. – Lägenheterna varierar mellan 64 och 87 kvadratmeter. Planlösningen är öppen och ljus med kök och vardagsrum som går ihop. Övriga rum ligger avskilt. Till varje lägenhet hör också en balkong eller uteplats mot innergården samt ytterligare en balkong på utsidan av huset, förklarar Sören Runsten. – Det är bra standard, men ingen lyx. Vi vill att många ska ha råd att bo här. Kostnaderna för en 2:a börjar strax över 1,5 miljoner kronor och för en 3:a får man betala mellan 2,5 och 3 miljoner kronor. Månadsavgiften ligger mellan 3 500 kronor och 5 000 kronor. Beroende på var någonstans husen byggs, kan priserna variera något. Så här långt har Bovieran byggt bostadsrätter på ett 20-tal platser runt omkring i Sverige, främst i Mälardalen och Skåne. Men fler är på gång. – I Skåne tittar vi framför allt på Malmö, Helsingborg och Ystad. Vi kommer också att bygga i flera av kranskommunerna till Malmö. Intresset för våra seniorboenden är stort, både från privatpersoner och från kommuner, sammanfattar Sören Runsten. Text: Martin Westholm ANNONS

DRÖMVILLAN FÖR SENIORER! Skapar livskvalitet på ålderns höst!

PARHUS VILLA JAN

ETT TRYGGT, BEKVÄMT & LÄTTSKÖTT BOENDE 141 m2 under samma tak

Oavsett om du väljer ett parhus eller en fristående villa är planlösningen densamma, och fördelat enligt följande: BOYTA 3 RoK ca 90 m2: 2 sovrum, kök med köksö, allrum, badrum med dusch/tvättstuga, gästtoalett. UTERUM 13 m2 (inglasat) GARAGE 26 m2 (isolerat, eldriven port) FÖRRÅD 12 m2 (isolerat)

VI SÖKER TOMTER! PLANLÖSNING (PARHUS/FRISTÅENDE) Spegelvänt i ett av parhusen

Nyckelfärdigt Nyckelfärdigt att flytta in, inklusive sådd gräsmatta och asfalterad garageuppfart.

Låg boendekostnad

Våra hus är energisnåla och miljövänliga med låg driftskostnad. Boendekostnad ca 4300:-/månad inkl. driftskostnad vid 30% kontantinsats (tomtkostnad, ränta och egen kontantinsats påverkar boendekostnaden).

Bra planlösning i markplan

Smidigt boende med bra planering och luftig planlösning i markplan, utan trappor. Detta ger stor möjlighet att bo kvar även vid framtida ökat servicebehov.

Äganderätt Villorna säljs med äganderätt.

ALLRUM/KÖK

PÅGÅENDE OCH PLANERADE PROJEKT

Aneby- Brösarp - Flen - Götene - Habo - Hallstahammar - Herrljunga - Hjo - Mariestad Munkedal - Norrtälje - Nossebro - Nässjö - Oskarshamn - Ronneby - Simrishamn - Sjöbo - Sparreholm - Tibro - Tomelilla - Torekov - Tranås - Tågarp - Varberg - Veberöd - Vejbystrand - Vårgårda

Välkommen att besöka vår hemsida för mer info FRISTÅENDE VILLA LISA

På bilder och ritningar kan avvikelser från standardutförande förekomma. Avtalsritning gäller!

TEAM SENIORVILLOR HUVUDKONTOR info@seniorvillor.se | 070-55 88 600


Tänk att man kan må så bra bara av att bo rätt Ljusa och luftiga lägenheter, skapade för att människor ska må bra i dem. Det är vårt mål med Riksbyggens seniorboende Bonum. De ska också vara enkla att sköta och lätta att trivas och umgås i. Varje Bonumhus är dessutom certifierad enligt Miljöbyggnad. Det innebär höga krav på bland annat ljudisolering, inomhusklimat, energianvändning och ljusinsläpp. Alla mår bättre i en bra boendemiljö. Tanken bakom Bonum seniorboende är att bygga in trivsel, trygghet och bekvämlighet i varje lägenhet och i varje bostadsrättsförening. Lägenheterna är planerade för att vara lätta att sköta och alla har minst en balkong, takterrass eller uteplats. Alla gemensamma utrymmen är byggda för hög tillgänglighet, alla trappuppgångar har hiss och alla tunga dörrar till gemensamma utrymmen har elektriska dörröppnare.

Bonum utvecklar och förvaltar seniorboende samt erbjuder hjälp i vardagen. Vi är en del av Riksbyggen.

Bonumvärden hjälper dig

I varje Bonumförening finns en gemensamhetslokal, en övernattnings­ lägenhet och en Bonumvärd som kan hjälpa till med trevliga aktiviteter i den omfattning som föreningen önskar. Även de boende kan få hjälp av Bonumvärden utifrån sina egna behov och önskemål. Läs mer om våra projekt på Bonum.se


Annons

14

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL – ANALYSSVERIGE.SE

”I MALMÖ GÖR VI DET TILLSAMMANS”

Han är ansiktet utåt för en världsledande studio, placerad i den skånska myllan. Trots framgångarna slår sig inte David Polfeldt på bröstet – utan hyllar regionens attraktionskraft och de hundratals anställda som gör Massive möjligt. Alla fördomar jag hade om spel-

utvecklare slås sönder så fort jag träder in i Massives lokaler mitt i centrala Malmö. Det är inte konstigt att företagets VD, David Polfeldt – som jag är här för att träffa – sa till Sydsvenskan att Massives lokaler måste vara som ett kloster. Väggarna är vitmålade och designen är lika stilren som i en high-end möbelbutik. Massive är spelutvecklaren som

med studion Ubisoft i ryggen står bakom succéspel som Assassins Creed och Far Cry. Det stora genombrottet för Massive kom med The Division, ett actionbaserat rollspel där vi får känna precis hur skört samhället kan vara.

FF. Som Malmöbo kan man vara stolt över vad den här staden står för, vad vi kan göra och har åstadkommit tillsammans genom åren, säger han och fortsätter:

att det finns en stark koppling till Malmö, eftersom vi har en ganska stor andel människor av internationell bakgrund, där är vi en föregångare.

– Det är vad jag tycker väldigt

Finns det en typisk Massiveanställd? – Både ja och nej, svarar David. Vi är väldigt intresserade av att personalstyrkan ska bestå av så olika människor som möjligt. Det har att göra med att de spel vi gör riktar sig mot en global publik. För att lyckas med det måste vi ha en kunskapsrik personal och en bred plattform att utgå ifrån.

mycket om med Malmö. Det finns en känsla av att vi gör det tillsammans. MFF är hela stadens lag, trots att alla inte kan spela i A-laget. Klubben har växt fram ur stadens mylla, och jag tror att människor ser på Massive på samma sätt. I dag har Massive 535 anställda,

40 procent av dem har en internationell bakgrund, vilket har gjort att spelstudion ofta nämns

”Vi måste också vara stolta över Sverige.” Massive har växt till ett av Mal-

mös största företag. Ni har blivit ett märke på Malmös Skyline. Hur tror du att ni har förändrat Malmö som stad? – Det är en svår fråga att ställa. Egentligen är det en fråga man borde ställa till Katrine Stjernfeldt Jammeh (kommunstyrelsens ordförande i Malmö red.anm), säger David. Men jag tror så här, att en bra dag är det som med Malmö

som ett lyckat integrationsprojekt. Det håller David Polfeldt med om. – Vi har visat att det går hur bra som helst för människor från hela världen att samsas och arbeta tillsammans, oavsett religion, ursprung eller historia. Om vi kan samsas kring någonting som känns som ett värdigt mål, får det människor att komma överens och samexistera. Där tror jag

Det märks att David brinner för

frågan när han utvecklar svaret: – Det jobbar vi mycket med. Olika åldrar, bakgrunder och intressen. Det som måste vara en gemensam nämnare är besattheten av kvalitet. Personer som lockas hit har redan med sig en passion för kvalitet och är väldigt noggranna. Nästan pedantiska inom sitt område, oavsett om det handlar om att modellera päls, skriva kod eller att komponera musik. Det är så man får respekt av sina kollegor. Om du jobbar med audio och vi träffas i hissen, förväntar jag mig att du drivs av att göra världens

bästa ljud. Det kan vi mötas i. Med så många anställda, är det möjligt att lära känna allihop? – Nej, tyvärr är det inte det. Jag hade länge som utmaning att jag skulle minnas namnet på alla anställda och jag klarade det väldigt länge, till 350 ungefär. Men så småningom blir det omöjligt och kanske lite orimligt att man ska känna igen varenda anställd. Men något är speciellt med Mal-

mö, det håller David med om. Spelentusiaster verkar samlas i regionen: – Vi har en väldigt intressant spelutvecklarscen med 25 företag som gör den här platsen ganska unik i jämförelse med andra. Jag tror att vår framgång visar på att det är möjligt: Även före detta anställda befinner sig ju i branschen än i dag, och de driver utvecklingen vidare på annat håll. Framför allt har vi Game Assembly, en fantastisk skola som är en av världens bästa skolor för spelutbildning. De har examinerat enormt begåvade människor i över tio år. Malmö som stad, i kombination

med Sverige som land gör det lätt att locka till sig kompetenta medarbetare, menar David. – Det här är en liten stad. Man kan cykla överallt och träffa

människor man aldrig trodde man skulle träffa. Samtidigt finns det sport och kultur i världsklass. Det gör att internationella kollegor kommer hit och hittar en plats där de vill stanna och uppfostra sina barn. David fortsätter:

– Vi måste också vara stolta över Sverige. Vi har en extremt hög livskvalitet. Jag kan bli frustrerad över missnöjesnarrativet som finns i vissa sammanhang. Det blir absurt om man jämför oss med resten av världen – det är vi inte tillräckligt tacksamma för. Jag ser det varje dag i våra internationella anställda. De ser helt andra möjligheter till ett lyckligt liv än i till exempel Ukraina eller Mexiko. Glöm inte heller någonting som är extremt viktigt för oss: Föräldraledigheten. Vi är rätt ensamma om att erbjuda den möjligheten. David avslutar med att hylla den

stora flygplatsen i området: – Kastrup ger oss en helt annan möjlighet synas och verka internationellt. Det är lätt att ta sig till London, Paris eller Tokyo för den delen. Det är svårt att avgöra hur viktig flygplatsen är, men jag tror att Malmö utan Kastrup hade varit någonting helt annat. Text: Hans-Peter Öhman ANNONS

PÅ SOMRARNA TAR VI INTE BARA HAND OM DET HÄR HUSET. VI TAR HAND OM UNGDOMARS AMBITIONER.

Varje sommar blir vi dubbelt så många på Stena Fastigheter. Då välkomnar vi våra 300 sommarjobbare. För många är det den första kontakten med arbetslivet. Med stolthet kan vi säga att det är den största satsningen på sommarjobb i fastighetsbranschen. Läs mer på stenafastigheter.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Pressbild/Massive

ANALYSSVERIGE.SE 15

FAKTA Namn: David Polfeldt. Ålder: 51 år. Bor: Lund. Aktuell: VD för Massive som just nu utvecklar spelversionen av filmen Avatar.

ANNONS

SÖKER NI ARBETSKRAFT? WI KAN personal! Wikan Personal arbetar i huvudsak inom branscherna:

INDUSTRI TEKNIK BYGG LOGISTIK www.wikan.se

Lokal närvaro

Kristianstad

via våra kontor i:

044-590 65 00

TEL:

Lund TEL:

046-540 85 90

Tomelilla TEL:

0417-77 99 80

Eksjö TEL:

0381-48 09 50

Vetlanda TEL:

0383-41 00 40

Skellefteå TEL:

0910-77 09 80

Karlskrona TEL:

0455-61 27 00


Annons

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

UTVECKLING – ANALYSSVERIGE.SE

MALMÖ – VARVSSTADEN I STÄNDIG FÖRÄNDRING Foto: Vita Örn

Välutbildad arbetskraft, en nydanande arkitektur och en rik mångfald har gjort att tillströmningen till Malmö fortsätter att öka. Närheten till vattnet, det nära

samarbetet med Danmark och ett starkt kulturliv är sedan länge några anledningar till att inflyttningen till Malmö ökar. Det gör också att bostadsmarknaden blomstrar och det byggs fler fastigheter än någonsin i regionen. Joakim Feldt på fastighetsbolaget Vita Örn tror också att många flyttar till Malmö på grund av den kontinentala känslan, närheten till Europa och Öresundsregionens mångfald av arbetstillfällen, kultur och mat. – Jag tror definitivt att en bidragande effekt är utvecklingen av Malmö som kunskapsstad och universitetet som i dag har fler än 25 000 studenter bidrar till det. Inom en radie om tio mil bor fler

än fyra miljoner invånare. Malmö är Sveriges tredje största stad och befinner sig i en omvandlingsprocess sedan länge. Staden ökar sin befolkning med cirka 5 000 personer årligen och många företag har valt att lägga sina huvudkontor här, till exempel IKEA och Mercedes.

lingen i regionen i dag är att det byggs fler hyresrätter än tidigare, i bättre lägen och med högre standard. Det gäller inte bara själva bostaden utan även förhållanden runt omkring såsom bilpooler, cykelpooler och faciliteter som träningsrum och andra gemensamhetsytor.

Allt som allt är bostadsmarknaden

Gjutformen 1, Limhamns Sjöstad. 

Malmö har också sin egen flygplats

som tillsammans med Kastrup i Danmark bildar två flygplatser med kopplingar till hela världen. – Hela staden andas tillväxt och framtidstro, vilket gör att både invånare och företagare känner trygghet att bo och verka här, säger Joakim Feldt. Det finns flera specifika byggpro-

jekt i regionen just nu och framöver. De viktigaste områdena att utveckla just nu är de gamla industriområdena som i och med stadens förändringar nu blir lediga, menar Joakim Feldt. – I 20 år har Västra Hamnen

“Hela staden andas tillväxt och framtidstro.” utvecklats och blivit en havsnära och miljösmart blandad stadsdel. Nu utvecklas Limhamns sjöstad på samma sätt. Framöver kommer snart Norra Hamnen att föra denna utveckling vidare de närmaste 25 åren. Joakim Feldt menar också att man framför allt ska sanera och utveckla gamla industriområden till miljösmarta gröna områden

och förtäta nuvarande bebyggelse hellre än att utvidga stadens gränser. – Västra hamnen har en del kvar, till exempel Varvsstaden och de norra områdena längs kusten. Limhamns Sjöstad har precis börjat sin utveckling, även om de flesta områdena redan är inmutade. Norra hamnen kommer att frigöra stora havsnära områden med närhet till genomfartsleder och kommer sannolikt att vara lika attraktivt som Västra Hamnen och Limhamns Sjöstad i framtiden. En trend inom bostadsutveck-

i Malmö-regionen balanserad och relativt genomtränglig i dag. Det finns en bra blandning med hyresrätter, bostadsrätter och många områden med fristående villor, menar Joakim Feldt. – I dag byggs över 2 000 bostäder per år, men inte mer än att ett visst underskott på bostäder kvarstår i och med den stora nettoökningen av befolkningen. Det borgar för en stabil bostadsmarknad även fram över.

Text: Fredrik Söderlund

FAKTA Malmö är den stad som näst efter Stockholm spås expandera mest i Sverige. Tillströmningen ökar stadigt med inflyttning från hela Europa. Starkt bidragande faktorer är bland annat Högskolan/Universitet som är landets största, den mångfacetterade kulturen och den stora arbetsmarknaden.

ANNONS

FÖR RUM FULLA AV LJUS. Din vinterträdgård. Ditt hem. En vinterträdgård från Solarlux ger dig ett nytt och garanterat individuellt rum av glas, öppet och fyllt av ljus. Med bästa möjliga isoleringsvärde. solarlux.se

ANZ_WiGa_248x118_ISOv2_SE.indd 1

08.02.18 16:53


OLJESLAGARENS HUS Ett naturligt boende på klassisk mark

Limhamns sjöstad är ett av Malmös mest attraktiva bostadsområde. Här bygger vi 94 fina bostadsrätter. Här har du närhet till havet och Ribersborgsstranden, den charmiga småbåtshamnen med fiskrökeri och dessutom cykelavstånd till city. Alla lägenheter är försedda med balkong eller uteplats. I föreningen finns det en stor gemensam takterrass, gästrum för långväga gäster, bilpool och en mysig innergård. Läs mer om projektet www.oljeslagarenshus.se

www.oljeslagarenshus.se


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Pressbild/Radisson

AKTUELLT – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild/Radisson

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Tom Flanagan Karttunen, Area Senior Vice President.

Nyrenorerat gästrum designad av Wingårdhs på Radisson.

RADISSON SATSAR FÖR ATT BLI EN AV VÄRLDENS TRE LEDANDE HOTELLKEDJOR En av världens mest välkända hotellkedjor – Carlson Rezidor Group – byter namn. Det nya namnet blir Radisson Hotel Group, som är ett sedan länge välkänt namn för många resenärer i Sverige. Radisson Hotel Group är i dag

den elfte största hotellgruppen i världen, med hotell i samtliga världsdelar. Målet är att bli en av världens tre ledande kedjor i konkurrens med internationella hotellkedjor som Merriot, Hilton och Wyndam inom de närmaste åren. Den nya hotellgruppen består av

åtta varumärken med mer än 1 400 hotell som är i drift eller under utveckling i länder allt från USA och Brasilien till Frankrike, Sydafrika och Indien. I Sverige har Radisson Hotel Group

i dag 16 enheter, i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg. Gruppens hotell omfattar allt från prisvärda budgethotell till premiumhotell som nu får namnet Radisson Collection, men också hotell med huvudsaklig inriktning på semester och avkoppling. Sammanlagt sysselsätter hotellgruppen 95 000 medarbetar runt omkring i världen.

Blu och Park Inn by Radisson – underlättas marknadsföringen av hela hotellkedjan. Långsiktigt ska förändringen leda till ökat mervärde för gästerna.

Lanseringen av den nya identiteten

Radisson Collection finns bland

ska ses som en viktig milstolpe i ett långsiktigt arbete med att omvandla företagets verksamhet. Målsättningen är att bli förstahandsvalet för resenärer, såväl affärs- som privatresenärer, som vill bo bra och efterfrågar service. Med Radisson som gemensamt varumärke för de olika underliggande varumärkena – exempelvis Radisson Collection, Radisson

Flaggskeppet i satsningen blir

alltså Radisson Collection, som är en samling förstklassiga hotell med unika, centrala adresser, nära olika fritidsaktiviteter. annat i Stockholm, Köpenhamn, London, Kuwait och Muscat. – Vi är naturligtvis extra stolta över att två av Radisson Collections hotell finns i Norden, Radisson Strand i Stockholm och världens första designhotell, Radisson Collection Royal Hotel i Köpenhamn. Vår förhoppning är att våra gäster ska få en positiv vistelse som blir till ett minne för

livet, säger Tom Flanagan Karttunen som är Area Senior Vice President, Norden, för Radisson Hotel Group. Varje hotell har en känsla som är autentisk för sin stad och erbjuder det ultimata, samtida boendet samtidigt som tanken är att gästerna ska få en personlig upplevelse under sin vistelse. Det innebär inte minst satsningen på att kunna erbjuda restauranger med mat, dryck och service av toppklass, där lokala specialiteter och matupplevelser spelar en huvudroll. Ledorden är äkthet, design och

exceptionell service. Hotellen som ingår i Radisson Collection har också en uttalad hållbarhetsfilosofi med målsättningen att minimera miljöpåverkan samtidigt som man verkar för social hållbarhet. Samma sak

gäller för övriga även för samtliga hotell som också ingår i Radisson Hotel Group. En följd av förändringsarbetet är

också en omprofilering av Radisson Reward, gruppens bonusprogram, som erbjuder exklusiva förmåner och erbjudanden. Bland erbjudandena märks allt speciella medlemspriser, tillgång till exklusiva förmåner inklusive uppgradering av rum och poäng som kan lösas in mot kostnadsfri vistelse på de långt över 1 000 hotell som ingår i Radisson Hotel Group. Text: Martin Westholm

SÄKERHET ANALYSSVERIGE.SE Vi har inte råd mer fler misslyckade säkerhetsprojekt! Läs mer på Analyssverige.se ANNONS

Europaspåret

00:14

– genvägen till Köpenhamn

HELSINGBORG

LANDSKRONA

KØBENHAVN

Europaspåret är Landskrona stads förslag om en ny fast förbindelse över Öresund. Till skillnad från HH-förbindelsen kan Europaspåret via Landskrona hantera alla slags järnvägstransporter: godståg, persontåg och regionaltåg. Det är unikt. Europaspåret skapar också restidsvinster och avlastning i järnvägsnätet i Öresundsregionen vilket ger ökade möjligheter för persontransporter på Öresundsbron. Läs mer på www.europasparet.se

Exempel på restider med Europaspåret: Lund – Köpenhamn 30 minuter Landskrona – Köpenhamn 14 minuter Helsingborg – Köpenhamn 25 minuter

LUND MALMÖ


VISSTE DU ATT...?

Öresundsregionen är nordens största samarbetsregion.

3 900 000

Sverige är Danmarks näst största handelspartner

är det totala invånarantalet i Öresundsregionen.

15 000 pendlar dagligen över sundet.

och Danmark är Sveriges tredje största handelspartner.

I Skåne finns

100 aktörer

som ständigt jobbar med att stötta entreprenörer och företag inom regionen. Källa: Utveckling Skåne, Öresundsinstituttet & Dagens Samhälle ANNONS

HÄSSLEHOLM

Södra stambanan Sveriges viktigaste järnväg

2 nya spår för höghastighetståg planeras nu KÖPENHAMN

Fler spår ger mer plats för godstrafik, höghastighetståg och regionaltåg.

LUND

MALMÖ

4 spår mellan Malmö och Lund byggs nu

Mot Hamburg

29 kommuner, 5 regioner och näringslivet i samverkan ANNONS

KONTORSLOKALER PÅ GASTELYCKAN I LUND Vid årsskiftet 18/19 erbjuds moderna kontorslokaler till förmånlig hyra på strategiskt läge mitt på Gastelyckan i Lund. Ytor från 450-3000 kvm Kontakta Nina Söderström på 070-930 64 43 eller besök oss på skanesund.se


Annons

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

MÖJLIGHETER – ANALYSSVERIGE.SE

SKÅNE – SVERIGES STÖRSTA TRANSITOMRÅDE FÖR LANDSVÄGSTRANSPORTER Foto: industrieblick/Fotolia

Varje dag dundrar tusentals långtradare genom Skåne. Så mycket som en tredjedel av Sveriges import och export, mätt i värde, passerar landskapet. Därför har Skånes logistiknav stor betydelse. En position som kommer att bli än viktigare. Ingen annanstans i Sverige är

lastbilstrafiken så intensiv som i Skåne där E6:an och delvis E4:an är de stora pulsådrorna som förser svensk tillverkningsindustri och handel med gods. Det geografiska läget är naturligtvis det främsta skälet till att det är så. – Vi ligger ju närmast kontinenten. Men vi har också flera av Sveriges största hamnar – Trelleborg, Ystad, Malmö och Helsingborg – inom vårt område, förklarar Per Tryding som är vice VD för Sydsvenska Handelskammaren i Malmö. Merparten av transporterna till och

från de skånska hamnarna sker med lastbil till skillnad från hur det ser ut i Göteborgs hamn, där drygt hälften av transporterna sker med järnväg. – Dessutom spelar Öresundsbron en viktig roll i transportsystemet, en roll som kommer att förstärkas ytterligare när den nya tunneln mellan Tyskland och Danmark står klar om inte allt för många år. Byggandet är planerat att börja redan nästa år. Om inte annat märks det under rusningstid, morgnar och kvällar,

Helsingborg har arbeten som på något sett har en anknytning till distribution, lager- och transportsektorn. – Beräkningar som vi gjorde för några år sedan visar på en ökning med lastbilstransporter med ungefär 2,5 procent per år mellan 2010 och 2030. Mycket som en följd av den kommande fasta förbindelsen över Fehmarn Bält, säger Magnus Gustafsson som är utredare på Trafikverket Region Syd. – Redan i dag passerar per dygn

Skåne blir allt viktigare inom transportsektorn. 

när lastbilstransporterna ska samsas med arbetspendlare på en motorväg – E6:an – som är underdimensionerad och där konsekvenserna blivit köbildning och en kraftig ökning av antalet olyckstillbud. – Som vi ser det kommer behovet av snabba, effektiva transporter bara bli större och större för allt fler företag under de kommande åren. Inte minst som en följd av att fler och fler har sitt lager mer eller mindre på lastbilsflaket krävs det att logistiken fungerar, fortsätter Per Tryding. En annan trend som kommer att

spä på trafiken ytterligare, och där logistiken spelar en helt avgörande roll, är den snabbt växande e-handeln. Där finns varorna ofta

“Som vi ser det kommer behovet av snabba, effektiva transporter bara bli större och större för allt fler företag under de kommande åren.” någon helt annanstans än där köparen finns. Kanske till och med

i ett annat land eller på en annan kontinent. Därför är det inte så konstigt att

det ena logistikcentret större än det andra på senare år har växt upp längs med E6:an, likt svampar ur jorden. Inte minst utanför Helsingborg och Landskrona lastas mycket gods om för vidare transport vid bland annat DSV:s, Postnords och ICA:s terminaler, för att nämna några exempel. Och strax söder om Ängelholm har e-handelsföretaget Boozt etablerat sitt nya stora lager. Även runt omkring Malmö växer det fram flera nya logistikanläggningar. Hur viktig transportsektorn är för regionen avspeglas också i att så många som mellan 5 och 10 procent av alla i Malmö och

4 500 lastbilar i genomsnitt på sträckan Malmö-Helsingborg med toppar på 5 000 fordon och mer. På sträckan mellan Ystad-Malmö kan man räkna med mellan 1 250 och 2 300 lastbilar beroende på mätpunkt och mättillfälle. Och på sträckan Malmö till Kristianstad passerar varje dygn mellan 1 500 och 2 000 tunga fordon. – I dag måste man ha ett nav

både här och i norra Tyskland, ett behov som försvinner med den nya landförbindelsen. Det kan vara både ett hot och en möjlighet. Men jag tror att Skåne kommer att gå stärkt ur detta, avslutar han. Text: Martin Westholm

SVENSK INDUSTRI ANALYSSVERIGE.SE Mikael Damberg är tydlig: svensk industri behöver stärka konkurrenskraften. Läs intervjun på analyssverige.se ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

BLIXTSNABBA TRANSPORTER ÄR AFFÄRSKRITISKA FÖR MÅNGA FÖRETAG Behovet av snabba och säkra transporter ökar hela tiden. Det kan handla om allt från ett organ som ska föras till en väntande patient till en reservdel till en jordbruksmaskin och allt däremellan som måste komma fram prick på klockslaget. Dagens näringsliv är beroende av snabba och säkra transporter. Ofta handlar det om att en försändelse måste komma fram redan samma dag eller allra senast nästa dag. I Öresundsregionen har Jetpak en i det

närmaste unik position. – Just in time blir allt viktigare, säger Lisette Hallström som är verksamhetsansvarig för Jetpak i Öresundsregionen. Vi är i stort sätt ensamma om att kunna erbjuda snabba frakter med både bil och flyg eller en kombination av båda delarna. – När andra levererar över natten, levererar vi samma dag. Dessutom på exakt klockslag i kundunika logistikupplägg med möjlighet till olika tilläggstjänster, allt från lagerhållning till inbärning och montering. Olika branscher har olika behov. Men gemensamt för alla är att det då och då behövs transporter som bara måste komma fram snabbt och säkert. Ibland kan det till och med handla om livet som insats. – Det händer ganska ofta att vi transporterar organ till patienter som i princip ligger på operationsbordet och väntar på en transplantation. Då är det viktigt att det som ska transporteras inte bara kommer

fram i tid utan också att transporten sker på ett säkert sätt som uppfyller alla krav, exempelvis gällande kyla. Lisette Hallström fortsätter: – Andra gånger kan det handla om en reservdel till en maskin. Kommer den inte fram i tid kan ett driftstopp kosta stora summor för varje timme som går. Samma sak gäller exempelvis inom lantbruket där det är viktigt att få fram reservdelar på kort tid eller på ett bygge som annars står stilla om det som saknas inte kommer genast. – En av de mest udda leveranserna vi utfört var nog en vigselring som glömts kvar i Skåne och skulle befinna sig i Norrland inom några timmar. Även det med ett lyckligt slut. I Öresundsregionen har Jetpak flera dagliga turer i båda riktingarna över Öresundsbron, men också med färjorna mellan Helsingborg och Helsingör. Dessutom finns beredskap för expresstransporter när så behövs.

Lisette Hallström Verksamhetsansvarig för Jetpak i Öresundsregionen

– Vi har öppet 24/7, så vi finns på plats dygnets samtliga timmar, året runt, berättar Lisette Hallström. Förutom att täcka Skåne och hela Själland via kontor i Malmö och Kastrup, täcker Jetpak också hela Sverige, resten av Danmark, Norge och Finland och stora delar av Europa eftersom man erbjuder kombinationen flyg och vägtransport med små, flexibla budbilar. – Just den kombinationen är vi ensamma om och det är något som uppskattas av våra kunder. Copenhagen Airport och Malmö Airport är viktiga nav i vår verksamhet, liksom vårt lager i Malmö där vi kan lagerhålla gods för våra kunders räkning, men också använda för omlastning, avslutar Lisette Holmström.


a l s a l l a ar för

g

n i n s ö l r Vi ha

r e t r o p s gs tran

Vårt ord håller hela vägen Det är AkkaFRAKTs löfte till dig som kund. I löftet ingår engagerade medarbetare, stark lokal närvaro och smarta helhetslösningar – i kombination med stora resurser och en bred vagnpark.

AkkaFRAKT är en transport- och logistikkoncern som levererar tjänster inom entreprenad, jordbruk, handel och industri. Vi har cirka 500 fordon och omsätter ca 754 miljoner kronor (2017). Huvudkontoret finns i Malmö. Läs mer om oss och vårt tjänsteutbud på www.akkafrakt.se

Bygg & Anläggning: Anläggningsfordon, Materialförsäljning och bortforsling av schaktmassor, Kranbilstjänster, Specialtransporter av tungt, långt och brett gods

Industri & Handel: Distribution av gods på pall och löst gods, Kyl-frystransporter, Terminal och lagertjänster, Dragtransporter

Miljö & Jordbruk: Avfallstransporter, Containeruthyrning, Materialåtervinning, Jordbrukstransporter, Transporter av oömma gods i öppna flak

Kontakta oss 040-691 78 00 info@akkafrakt.se

AKKAFRAKT I SKÅNE EK FÖR | POSTADRESS: BOX 50114, 202 11 MALMÖ | BESÖKSADRESS: HEMSÖGATAN 6, 211 24 MALMÖ | VÄXEL: 040-691 78 00 | E-POST: INFO@AKKAFRAKT.SE


3

Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

BOENDE – ANALYSSVERIGE.SE

INTRESSANTA BOENDELÖSNINGAR Foto: Pressbild

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Moderna hus för moderna människor Sedan upprättandet av Turning

Torso i Malmö har ett modernt boende fått ett uppsving i regionen. Med sin banbrytande arkitektur och sin strategiska placering med utsikt över Öresund har byggnaden färgat av sig på resten av stadslandskapet. Många platser, fastigheter och lokaler har fått en ny touch. Både befintliga eller nya byggen som stadskvarteret Malmö Live och Clarion med sitt nytänk i både färg och form. Ett boende i modern tappning behöver alltså inte bara vara där du ska bo resten av livet, utan även det till-

fälliga boendet som hotellet eller övernattningslägenheten. Många faktorer spelar in. Det moderna boendet kännetecknas inte bara av det fysiska som huset du bor i, utan även genom integrationen med staden och grönområdena. Trädgården, odlingarna och kolonilotten känns lika viktiga som boendet i sig. Den stora inflyttningen i öresunds-

regionen har också bidragit till ett framåttänk som hämtar inspiration från hela världen. Det föränderliga företags- och kulturklimatet lämnar hela

tiden avtryck med exempel som Moderna museet, World Trade Center och Malmö Universitet. Många vill komma till regionen och bo bekvämt, urbant och vackert på samma gång. Tydliga exempel och områden som Västra hamnen i Malmö, Helsingborgs innerstad och stora delar av Köpenhamn har de senaste åren genomgått en modernisering som inte setts på flera årtionden.

Text: Fredrik Söderlund

Framtidens boenden och städer

lågenergihus och nollenergihus. Framtidens klimatsmarta boende

är alltså direkt förknippat med effektivisering, miljötänk och hållbarhet. Här kretsar tänket kring både innovativa tekniska lösningar, solceller och klimatsmart material. Självförsörjande hus är också något som blir vanligare och vanligare och där solenergi och alternativa styrsystem kontrollerar förbrukningen. Flera områden i regionen satsar på klimatsmart boende och energihus, det vill säga smarta hus

Foto: Sonja Schäfer

ska helst vara klimatsmarta och spara på så mycket energi som möjligt. Ett klimatsmart hus är inte bara miljövänligt, utan kan samtidigt spara pengar för personerna som bor där. Driftkostnader för att värma upp ett hus är höga, men genom att tänka smart kring husets placering, isolering, fönster och ventilation så går det lättare att göra en ekonomisk planering. Det går att dela upp smarta boenden i flera olika kategorier där några av dem är passivhus,

Foto: Pressbild

Smarta boenden som förenklar vardagen som ska generera mer energi än det förbrukar. Tanken är att flera boenden ska vara långsiktigt hållbara ur en både ekonomisk, ekologisk och social aspekt. Ett område som ligger i tiden just nu är bland annat Solkvarteret i Hyllie. Mer centralt i Malmö finns sedan tidigare Energihuset i Västra Hamnen och olika satsningar på cykelhotell.

Text: Fredrik Söderlund

Vinterträdgårdar som höjer livskvaliteten Gråmulet, regn, blåst och kyla. Det

svenska vädret har ofta mycket i övrigt att önska. Vilken tur då att man kan förlänga sommarsäsongen med ett härligt uterum eller en isolerad vinterträdgård som går att använda året runt oavsett väder. Att skaffa en vinterträdgård är också ett utmärkt sätt att utöka sin boendeyta med ett isolerat uterum där grönska växer året runt, perfekt för socialt umgänge och avkoppling. Oavsett om man bor i en arkitektritad villa eller ett gammalt hus från sekelskiftet passar en inglasad och isolerad vinterträd-

gård väl in. Målet är att det ska kännas som man satt utomhus, trots att man sitter inomhus, att det är varmt och ombonat men ändå nära naturen. Solarlux Scandinavia har tillverkat

skräddarsydda vinterträdgårdar i mer än 30 år. Många av deras kunder vittnar om att vinterträdgården snabbt blir det mest älskade av alla rum i huset, där man umgås med familj och vänner, äter och kopplar av. Genom återförsäljare hjälper Solarlux till med allt från ritningar och bygglov till färdigställan-

de. Allt bygger på individuella måttbeställda lösningar och själva tillverkningen sker vid företagets egen fabrik i Tyskland. De material som används är en kombination av glas och aluminium eller glas med aluminium på utsidan och trä på insidan. Med hjälp av vik- eller skjutväggar kan man under varma sommardagar öppna upp för genomluftning. Vinterträdgården kan också kombineras med olika golvmaterial med värmeslingor eller annan uppvärmning. Text: Martin Westholm

Känner ni igen loggan?

ANNONS

Känner Känner ni ni igen igen loggan? loggan? Självklart!

Est.1981

Självklart!

Den har sett i princip likadan ut sedan starten för 36 år sedan. Med kontoret kvar i samma område kan vi skryta med att vara din fastighetsspecialist i Nueva Andalucia/Marbella/Puerto Banus.

Ni hittar oss på: Centro Comercial Plaza 63, 29660 Nueva Andalucia, Marbella, Málaga, Spain. +34 952 816 250 info@andadev.com www.andadev.com


Rum för frihet ute Lykkans Designträdgårdar hjälper dig att planera din trädgård. Med en vacker och hållbar trädgårdsdesign får du en trädgård att trivas i. I Hela Skåne Trädgårdsarkitekt Anette H.Gårdhagen anette@lykkans.se www.lykkans.se 070-888 1191 ANNONS

PE

R

ÄR

DE

T I A S TA D U LF S RE LÄG OM DS E HU NHE TE S? SI

N

Nyproducerad lägenhet om 79 kvm. Välj om du vill ha 3 eller 4 rok, uteplats eller balkong? Inflyttning i maj/juni. I föreningen finns även gemensam takterrass, kalasrum och bil- & cykelpool.

Läs mer på www.alfredshus.se

Prisexempel: 3 rok 79 kvm terrass om 20 kvm insats 2 290 000 kr månadsavg 4 075 kr

040-608 30 00

www.hokerumbygg.se


Annons

24

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

AKTUELLT – ANALYSSVERIGE.SE

LANDSKRONA HAR BLIVIT POPULÄRT PÅ BOSTADSMARKNADEN Foto: Pressbild/Svensk Fastighetsförmedling

Det är inte så länge sedan Landskrona drogs med ett skamfilat rykte. I dag är det precis tvärtom. Allt fler väljer att flytta hit. Inte minst för att man får mycket för pengarna. Under många år kämpade Lands-

krona med dåligt rykte. Hög arbetslöshet, dåliga skolresultat och hög kriminalitet var några faktorer som gav staden en krisstämpel. Sedan kommunens storsatsning för att komma till rätta med problemen har utvecklingen vänt i positiv riktning. Det kan Pernilla Corsing, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling bekräfta. – Det har hänt väldigt mycket här under det tiotal år jag varit verksam här. I dag är Landskrona en helt annan och mycket mer attraktiv kommun att bo i. Det gäller både för barnfamiljer och för äldre. Och det märks på att allt fler byggföretag satsar på nyproduktion i staden, både när det gäller villor och radhus och bostadsrätter, säger hon. Det finns flera olika förklaringar

till Landskronas lyft under senare år. En är att staden drivit en näringslivspolitik som resulterat i ett livskraftigt näringsliv och att flera företag valt att etablera sig i kommunen. Man har också satsats på stadens centrum. Där det tidigare var tomt och öde sjuder det nu

Pernilla Corsing, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

av handel, liv och rörelse, även på kvällstid. En kraftfull satsning på stadens skolor har också vänt utvecklingen. – Dessutom, och det är viktigt, har kommunen öppnat upp för nybyggnation på flera attraktiva lägen alldeles i närheten av hamnen och havet, förklarar Pernilla Corsing. Att Landskronas attraktionskraft

som bostadsort har ökat avspeglas också på vad det kostar att köpa en villa eller lägenhet i staden och samhällena runt omkring. – När det tidigare var kanske inte direkt trögt men ändå tog tid att sälja, finns det nu en stor efterfrågan både på nyproduktion och på befintliga bostäder, fortsätter Pernilla Corsing. De senaste årens prisutveckling har

Tidigare var det de stora bolagen

som Skanska, PEAB och Derome som byggde här. Men nu har flera andra, exempelvis Midroc, Emrahus och Mariastaden projekt på gång. Positivt är också att det byggs bostäder för alla, såväl unga som äldre, barnfamiljer och familjer där barnen flyttat hemifrån. Bovieran är ett bra exempel på ett boende för 55-plusare med ett koncept som bygger på en stor gemensamt glastäckt innergård med ett behagligt klimat som vid Medelhavet, året runt. Med en ökad inflyttning

“Landskrona är helt klart på rätt väg och det är roligt att se att fler och fler upptäcker vilken fin liten stad det här är.” varit mycket positiv och vi märker ingen större avmattning trots skärpta krav på högre kontantinsats och tuffare lånevillkor. – Fortfarande är det så att man i Landskrona får mycket för pengarna och därmed en

bättre livskvalitet här jämfört med Helsingborg, Malmö och Lund. Och det är något som allt fler upptäcker. Dessutom finns goda möjligheter att pendla till jobb på andra platser, både med tåg och med bil, vilket också ökar attraktionskraften. Den positiva utvecklingen har

också smittat av sig på övriga orter i kommunen som Borstahusen, Glumslöv, Häljarp och Asmundtorp. – Framför allt Borstahusen med sitt unika läge alldeles intill Öresund och med utsikt över Ven lockar många, berättar Pernilla Corsing. Här byggs det också mycket nytt som snabbt hittar köpare som värdesätter den unika miljön i det gamla fiskeläget.

människor med högre utbildning och inkomster, ökar också kommunens skattebas. Det i sin tur är bra för stadens utveckling och skapar möjligheter för förbättrad kommunal service och en fortsatt positiv tillväxt. Den tidigare negativa spiralen har bytts till en positiv spiral. – Landskrona är helt klart på rätt väg och det är roligt att se att fler och fler upptäcker vilken fin liten stad det här är, säger Pernilla Corsing. Text: Martin Westholm

SATSA DIGITALT! ANALYSSVERIGE.SE Dan Olofsson, Malmöprofil: Vi måste se digitaliseringen som en möjlighet! Läs mer på Analyssverige.se ANNONS

Vi planerar för nya bostäder i Karlslund i Landskrona! Nu startar vi planeringen för nya bostäder i Kopparängen och Silverängen i Landskrona och gör det möjligt till flera positiva förändringar i området. Satsningen på området kommer att göras tillsammans med våra hyresgäster för att uppnå den bästa utvecklingen. Nu kör vi!

Läs mer på landskronahem.se!

6YlQJUXPI|UDOOD

VH


Hej! Den här annonsen har vi köpt för att skryta lite om vår fantastiska stad Landskrona. Så innan du bläddrar vidare till din nästa spännande artikel, eller en annan annons som fångar din uppmärksamhet hoppas vi att du investerar en minut i denna text om Landskrona. För det är en stad väl värd att investera i. Landskrona utvecklas och växer så det knakar med nya spännande bostadsområden och stadsmiljöer. Oavsett var du är i staden har du

sällan mer än tio minuter till havet, naturen, nöjen och handel.

kort öppnar H&M Home. Det ser vi framemot.

I vår stadskärna kan du kombinera ett besök i en av Nordens bäst bevarade fästningar – Citadellet – med sandstranden alldeles intill, där du ett stenkast ifrån också hittar en av Skånes vackraste konsthallar.

I Landskrona nns det massor att uppleva. I höstas öppnade vårt museum Sveriges enda permanenta reklamutställning ”Om reklam”, och här nns också sedan tidigare barnutställningen ”Trädgårdslandet” som är full av trädgårdsroliga saker.

Promenerar du fem minuter i andra riktningen når du vårt Rådhustorg med restauranger och caféer, biograf, teater, utställningar och ett handelsutbud som hela tiden växer. Nyligen öppnade Scorett och inom

Mest uppmärksamhet får vi för alla utställningar inom fotogra. I juni lanseras en ny spännande fotoutställning om svenska fotografer i utlandet och i september är

Foto: Leo Erdfelt, Gerry Johansson, Josen Larsson, Martin Larsson, Moob, Studio-e, Yazan Smadi, Whyland

det åter dags för Landskrona Foto Festival, som har blivit Skandinaviens  främsta mötesplats för konstfotogra.  I år nns det många anledningar att besöka Landskrona. Den 2–8 juli är vi värdstad för SM-veckan tillsammans med Helsingborg – en hel vecka med svenska mästerskap i olika idrotter. Läs mer om det och allt annat som händer i år, på landskrona.se. Hoppas att vi ses i Landskrona. Tack för din minut.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

AKTUELLT – ANALYSSVERIGE.SE

”LUND ÄR SOM ETT ENDA STORT CAMPUS” Foto: Jens Hunt

Foto: Martin Westholm

Han flyttade från universitetsstaden Göteborg till universitetsstaden Lund för att plugga juridik. Ett beslut han inte ångrar. – Lund är nog den bästa studentstaden i hela landet. Jag är verkligen glad för att jag hamnade här, säger Adam Olofson. Valet stod mellan Lund och Upp-

sala när Adam Olofson skulle välja studieort efter gymnasiet. Efter en del funderade vägde det hela över till Lunds fördel. – För mig är Lund den perfekta studentstaden. Lagom stor, men ändå inte för liten. Samtidigt finns det mycket tradition, men också en hel del nytänkande. Dessutom håller utbildningen på Juridicum hög klass liksom universitet i stort. Vi har väldigt bra lärare och att plugga här är eftertraktat, säger han. – Även om det var en stor omställning att flytta hemifrån och lämna de flesta av kompisarna har jag inte ångrat mitt val. Jag stortriv, men när jag är klar med min utbildning om ett och ett halvt år kommer jag inte att stanna kvar. Är man inte student tror jag att det kan bli lite för mycket av det goda. Staden känns som ett enda stort campus! På senare år har mycket hänt i

Lund. Staden har blivit mer internationell jämfört med tidigare. Till det bidrar allt fler utbytesstu-

Adam Olofson, Juridikstudent vid Lunds universitet..

denter från jordens alla hörn. Liksom Max IV och EES som tagit form i stadsdelen Brunnshög, där det också med start inom kort kommer att byggas en helt ny stadsdel med bostäder, butiker, skolor och annan samhällsservice. Till Brunnshög ska också den nya. – Det är många som talar engelska på gatorna här, fortsätter Adam Olofson. I staden finns ju också många stora internationella företag med sina huvudkontor förlagda hit. Det gör också att inflödet av människor andra delar av världen är stort. Det ger staden en speciell mix även om det är studentlivet som det mesta trots allt snurrar runt omkring. Men det är inte bara på Brunnshög

som det byggs nytt. Lund växer också på fler andra håll runt den gamla medeltida stadskärnan. Ett område som fått helt ny ka-

“Det är många som talar engelska på gatorna här.” raktär är S:t Larsparken, tidigare mentalsjukhus, som nu blivit ett attraktivt bostadsområd. Alldeles i närheten av Lunds centralstation har det byggts mycket och ännu mer är på gång. Sammanlagt handlar det om flera hundra lägenheter, både hyres- och bostadsrätter. Även för stadens studenter byggs

det nytt. AF Bostäder bygger exempelvis 250 lägenheter för 390 studenter som förväntas stå klara under 2019. – Det kan verkligen behövas, säger Adam Olofson. Jag har visserligen haft tur. När jag började

SVERIGE SKA BLI RÖKFRITT 2025

plugga fick jag ett studentrum direkt efter att en kusin tipsat mig om att ställa mig i kö. Nu har jag fått en egen studentlägenhet i centrum. Även om den kostar 4 100 kronor i månaden för ett rum med pentry känns det skönt att kunna rå sig helt och hållet själv. Fler av hans studiekamrater har berättat att de haft svårare. Åtminstone till en början när man varit inneboende eller fått hyra i andra hand med den osäkerhet som det innebär.

Som student menar Adam Olofson

att Lund nästan har för mycket att erbjuda i nöjesväg. Nästan så att studierna kan hamna i andra hand om man inte ser upp. – Själv har jag engagerat mig mycket i Radio AF som sänder studentradio. Det är otroligt roligt samtidigt som man får många nya vänner. Andra är engagerade i studentspex och studentteatrar och dessutom finns alla nationerna som har fullt med aktiviteter. Finns det då inga nackdelar med

att plugga i Lund? Adam Olofson får fundera en stund. – Jo, det skulle i så falla vara just det att finns så mycket roligt vid sidan om pluggandet. Och så att det är långt till havet. Kommer man från Göteborg, som jag gör, vill man alltid vara när vatten. Text: Martin Westholm

Foto: Photographee.eu/Fotolia

26

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Målsättningen är att Sveriges ska vara helt rökfritt 2025. Arbetet för att nå målet som satts upp av regeringen leds av Folkhälsomyndigheten. I den vuxna befolkningen har andelen rökare minskat successivt under en längre tid. Sedan 1980-talet har En miljon svenskar har slutat röka. Trots den positiva utvecklingen dör uppskattningsvis 12 000 personer per år till följd av rökning och 100 000 per år uppskattas insjukna i rökrelaterade sjukdomar. Under perioden 2004 till 2015 har andelens personer i åldern 16–84 år som röker minskat från 14 till 9 procent bland män och från 19 till 11 procent bland kvinnor. Andelen unga som röker och börjar röka är dock fortsatt hög. Cirka 10 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna i årskurs 9 uppgav 205 elever att de röker. I gymnasiets år 2 har andelen elever som röker legat en mer konstant nivå. Bland flickorna har dock andelen minskat de tre senaste mätningarna. Under 2015 uppgav 25 procent av pojkarna och 27 procent av flickorna i gymnasiet år 2 att de röker.

Text: Martin Westholm ANNONS

VÅGA MÖTA SOMMAREN TOBAKSFRI! VI FINNS FÖR DIG NÄR DU BEHÖVER DET

OCKSÅ EN SLUTA-SNUSA-LINJE


VÄLKOMMEN TILL FR AMTIDENS LUND I nordöstra Lund växer den nya hållbara framtidsstadsdelen Brunnshög fram med bostäder, service, grönområden och arbetsplatser för närmare 40 000 personer. Här bygger Slättö Projektutveckling Futura – 51 bostadsrätter med gemensam takterrass, stora balkonger, spännande inredningsval, lummig innergård, solceller, bil- och cykelpool, fasader i sobert kontrasterande nyanser och infl yttning beräknad till början av 2020. Futura ligger precis intill den nya spårvägen och tar sin utgångspunkt i långsiktig hållbarhet och kvalitet genom en serie varierade byggnader med gedigna fasadmaterial som slaget tegel, trä och stora glaspartier. Välkommen till Futura. Framtiden är redan här.

futura-lund.se

PROJEK TUT VECKLING


INGREDIENSER FÖR ETT LY C K AT M Ö T E MÖTEN SOM UTFORMAS MED DELTAGAREN I FOKUS, MENYER SOM TILLFREDSTÄLLER ALLA SMAKER, EXTRAORDINÄRA MÖTESUPPLEVELSER OCH SPECIALISTER SOM ÄR LIKA ENGAGERAD SOM DU ÄR. ALLA DE RÄTTA INGREDIENSERNA FÖR ETT LYCKAT MÖTE!

HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

radissonblu.com/sv

Analys Samhälle #10  

Distributed with Dagens industri 20th of June 2018

Analys Samhälle #10  

Distributed with Dagens industri 20th of June 2018